SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o: 1) SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia, 2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) 1.Warunki ogólne zamówienia. 1.1.Zamawiający. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera Bielsko Biała tel. 033/ , 033/ , 033/ , 033/ , fax 033/ Tryb zamówienia publicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 1.3.Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 4484S Pisarzowice Kozy w Pisarzowicach Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 4484S Pisarzowice Kozy ul.szkolna w Pisarzowicach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do nowej nawierzchni za skrzyżowaniem z ul. Sportową (w km od do 2+209), o następującym zakresie opracowania i wymaganiach technicznych: a) przebudowa nawierzchni jezdni i poboczy (jezdnia dwupasowa o szer. 5,5 6,0 m, pobocza o szer. 0,5 1,0 m); b) kategoria ruchu KR 3; c) odwodnienie drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej; d) budowa jednostronnego chodnika; e) przebudowa przepustów; f) przebudowa wjazdów do posesji i skrzyżowań; g) przebudowa kolidujących urządzeń obcych znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji; 1

2 h) organizacja ruchu na czas robót; i) docelowa organizacja ruchu; j) wykaz zjazdów do posesji wraz z ich powierzchniami w pasie drogowym i poza pasem drogowym; k) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, niezbędnych do zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę, w tym wszelkich koniecznych opracowań dodatkowych wymaganych odrębnymi przepisami, m.in.: wymagane opinie i uzgodnienia z właścicielami gruntów; uzgodnienia z właścicielami urządzeń obcych oraz opracowanie niezbędnych projektów branżowych; wykonanie inwentaryzacji drzew kolidujących z planowaną inwestycją i uzyskanie decyzji na usunięcie tych drzew; pozwolenie wodno-prawne / w przypadku konieczności/; decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia /w przypadku konieczności / Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać: a) mapę do celów projektowych 1 egzemplarz /oryginał/ oraz w postaci numerycznej w formacie.dwg; b) koncepcję projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego; c) projekt budowlano-wykonawczy 5 egzemplarzy dla Zamawiającego; d) projekty branżowe przebudowy kolidujących urządzeń obcych znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji 5 egzemplarzy dla Zamawiającego; e) kosztorys inwestorski /uwzględniający wszystkie branże/ - 2 egzemplarze dla Zamawiającego; f) przedmiar robót /uwzględniający wszystkie branże/, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - 3 egzemplarze dla Zamawiającego; g) kosztorys ofertowy /uwzględniający wszystkie branże/ - 2 egzemplarze dla Zamawiającego; h) specyfikację technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, a także sposobu wykonania i oceny poszczególnych pozycji przedmiarów 5 egzemplarzy dla Zamawiającego; i) projekt organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez zarządzającego ruchem - 4 egzemplarze dla Zamawiającego j) projekt organizacji ruchu docelowy zatwierdzony przez zarządzającego ruchem - 4 egzemplarze dla Zamawiającego k) pozwolenie wodno-prawne wraz z operatem /w przypadku konieczności/ 1 egzemplarz; l) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia /w przypadku konieczności/ 1 egzemplarz; m) punkty osnowy geodezyjnej opisane dodatkowo i czytelnie na planie sytuacyjnym; n) oryginały uzgodnień branżowych oraz własnościowych (ZUD, RZGW, RZSW i in.). Wszystkie elementy projektu, przedmiaru, kosztorysu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 2

3 Komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na nośniku CD w tym w wersji edytowalnej w formatach.dwg,.dxf,.xls. Wersja papierowa musi być odzwierciedleniem wersji elektronicznej (i odwrotnie) Dokumentacja musi spełniać wszystkie wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności: a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2013r., poz.1409 z późn. zm.); b) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz.260 z późn. zm.); c) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2012r., poz.145 z późn. zm.) d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2013r., poz.1232 z późn. zm.); e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462 z późn. zm.); f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430 z późn. zm.); g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz.735 z późn. zm.); h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126); i) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.); j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Z 2004r Nr 130, poz.1389). k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz.1129) Konstrukcja nawierzchni winna być zaprojektowana na podstawie wyników badań geotechniczno geologicznych, będących w posiadaniu Zamawiającego. Projekt należy wykonać zgodnie z koncepcją zaakceptowaną przez Zamawiającego. Wykonawca w okresie trwania umowy ma obowiązek co najmniej raz w miesiącu przedkładać Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą postępu prac projektowych. Wykonawca w okresie trwania umowy winien zapewnić możliwość stałego kontaktu z osobą sprawującą nadzór nad realizacją i koordynacją wykonania przedmiotu zamówienia z ramienia Zamawiającego drogą elektroniczną lub/i fax. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania swoich uwag, które należy uwzględnić w dalszych pracach nad projektem. Projekt budowlany wymaga akceptacji Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. UWAGA!!! 3

4 Wykonawca opisze w Dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej Dokumentacji. W szczególności Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jej art Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za negatywne konsekwencje, które Zamawiający ewentualnie poniesie z powodu niezastosowania się przez Wykonawcę do tego obowiązku Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w pkt 2 formularza ofertowego (maksymalny termin wykonania: do dnia r.) Za termin wykonania zamówienia Zamawiający uważa termin złożenia w siedzibie Zamawiającego (co winno być potwierdzone w protokole odbioru końcowego) kompletu dokumentacji projektowej, potwierdzenia złożenia wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę, a także pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, Koncepcję zawierającą propozycję rozwiązań technicznych Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do dnia r. Przyjęcie koncepcji przez Zamawiającego (potwierdzone pisemnie) stanowi podstawę do dalszych prac projektowych Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy 2. Wykonawca uwzględnia w swojej cenie wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 3. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do umowy) w złotych polskich brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 4. Podana w formularzu ofertowym cena jest ceną ryczałtową i nie ulega podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące: 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, główne usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 4

5 w wykazie należy wskazać i złożyć poświadczenia dla co najmniej 2 usług w zakresie projektowania budowy/przebudowy/remontu drogi publicznej, o wartości dla każdej z usług minimum ,00 zł brutto; 2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował minimum 1 osobą - projektant branży drogowej - posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane (lub uprawnienia im odpowiadające), z doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum jednego opracowania projektowego przebudowy/budowy/remontu drogi publicznej. w załączniku nr 3 do SIWZ należy wymienić osobę, która będzie pełniła funkcję Projektanta (tzn. wymienić imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projektowanie z wyżej wymaganymi uprawnieniami, a także załączyć informacje na temat jej kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz podstawy do dysponowania tą osobą) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, Wykonawca złoży w załączniku nr 4 do SIWZ. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394). 3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej ,00 zł. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawcę na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP); jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP; ten sam kurs Wykonawca przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych; 2.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia ; 5

6 niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca winien przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 1 do SIWZ, b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów *, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w wykazie załącznik nr 2 do SIWZ - należy wskazać i złożyć poświadczenia dla co najmniej 2 usług w zakresie projektowania budowy/przebudowy/remontu drogi publicznej, o wartości dla każdej z usług minimum ,00 zł brutto * ) dowodami są: poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów; c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z pkt 2.1. ppkt 2 SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 3 do SIWZ, d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadana takich uprawnień - załącznik nr 4 do SIWZ, e) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na cały okres realizacji zamówienia w przypadku, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy, polega na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b Ustawy. f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na kwotę co najmniej ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ** ) 6

7 ** ) - w przypadku, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 4 Ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b Ustawy, winien przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie tego warunku W celu wykazania przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia (art.24 ust.1 Ustawy), Wykonawca winien przedłożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę załączników na innych drukach, z zastrzeżeniem, iż muszą one odpowiadać wzorom druków załączonych do niniejszej specyfikacji, dokładnie co do formy i treści Składanie niektórych dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7

8 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem uwzględniając warunki co do terminu wystawienia dokumentów zgodnie z pkt Oferta wspólna 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców, o których mowa w pkt 1), zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). 5) Informacja dotycząca składania oświadczeń/ dokumentów: - dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt lit. a* ) oraz pkt lit. a,b,c,d oraz w pkt 4 lit. c winny być złożone odrębnie przez każdy podmiot, * ) oświadczenie, o którym mowa w pkt lit.a SIWZ, Wykonawcy mogą złożyć łącznie pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie. - dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt lit. b,c,d,f podmioty mogą złożyć wspólnie** ), ** ) wspólne złożenie dokumentów, o którym mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ); - zobowiązanie, o którym mowa w pkt lit. e winno być dołączone do oferty, UWAGA! - w przypadku spółek cywilnych: dokument, o którym mowa w pkt lit. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT), dokument, o którym mowa w pkt lit. d) aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki. 8

9 3. Opis sposobu sporządzenia oferty. - ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, - oferta ma być sporządzona w języku polskim, - dokumenty sporządzone w języku obcym mają zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, - w przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawcę na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP); jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, - treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Wykonawców wymagają formy pisemnej, - dokumenty składane w ofercie powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w pkt lit. e), które powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza; - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty, - oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie), - w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawidłowości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, - przyjmuje się, że cena podana na druku oferty wyrażona jest w PLN. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy przy składaniu oferty przetargowej zawartość oferty przetargowej. a) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt SIWZ, b) dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia określone w pkt SIWZ, c) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej; wykonawca przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu 9

10 ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo oświadcza o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 6 do SIWZ d) inne dokumenty i oświadczenia, wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w szczególności: formularz ofertowy na załączonym do SIWZ druku; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; dokumenty jednoznacznie potwierdzające prawo osoby podpisującej dokumenty przetargowe do dokonywania tej czynności, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. aktualne pełnomocnictwo i in.) 5. Składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Składanie ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy. 8. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Termin związania ofertą. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 11. Wymagania dotyczące wadium nie dotyczy. 12. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81), faksem (na nr: 33/ ) lub drogą elektroniczną (na adres: oświadczenia, wnioski, 10

11 zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane drogą elektroniczną winny być w formie skanu dokumentu. 2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 13. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami. Pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: - w sprawach technicznych: Ewa Matijczak-Słodowy - w zakresie procedury: Aleksandra Gumoś 14. Opis sposobu udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 2. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego /na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, fax: (33) / o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a także na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 15. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, pok.12 (I piętro), nie później niż do dnia r. do godz Oferty nadesłane pocztą/ kurierem będą przyjęte i przekazane do publicznego otwarcia ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę/ kuriera w terminie określonym w pkt Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym, nie będą przyjęte przez Zamawiającego do postępowania Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie. Kopertę należy opisać podając : a) Adres Wykonawcy, b) Adres wskazany przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regera 81 c) Opis przedmiotu zamówienia: 11

12 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 4484S Pisarzowice - Kozy w Pisarzowicach d) oznaczenie: Nie otwierać przed terminem 18 grudnia 2014r., godz Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 16. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81 sala narad (II piętro), w dniu 18 grudnia 2014r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się: - nazwy oraz adresy wykonawców, - ceny, - terminy wykonania zamówienia, - warunki płatności. 17. Badanie ofert. W trakcie badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów przetargowych, wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz spełnianie przez wykonawców warunków wskazanych w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych. 18. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Kryteria: Kryterium I: Cena waga kryterium 90% Kryterium II: Termin waga kryterium 10% Sposób obliczenia punktów: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w dwóch kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów. Kryterium I: Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie łącznej ceny podanej w pkt 1 formularza ofertowego, według wzoru: Pc = Cn Cob 100 Wc Pc liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium Cena Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie Cob - cena oferty badanej; Wc waga kryterium Cena (tj. 90%) w postaci ułamka (0,90) 12

13 W kryterium Cena można osiągnąć maksymalnie 90 punktów. Kryterium II: Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie określonego przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia (poprzez zaznaczenie w pkt 2 formularza ofertowego odpowiedniej daty), w następujący sposób: określenie terminu wykonania do dnia r. Pt = 1 pkt określenie terminu wykonania do dnia r. Pt = 4 pkt określenie terminu wykonania do dnia r. Pt = 7 pkt określenie terminu wykonania do dnia r. Pt = 10 pkt Pt liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium Termin Uwaga! W przypadku, jeśli Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium Termin, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia r., a w kryterium Termin Wykonawca otrzyma 1 pkt. W kryterium Termin można osiągnąć maksymalnie 10 punktów. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczoną według wzoru: P = Pc + Pt P łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę 19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany wykonawca winien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców, o których mowa w pkt 2.4. niniejszej SIWZ, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie dotyczy. 21. Informacje dotyczące umowy Warunki dokonywania zmian w umowach 1. Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy, za obopólną zgodą stron, w następujących przypadkach: a) w związku z nie wydaniem przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację prac projektowych, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeśli sytuacja ta nie wystąpiła z winy Wykonawcy, 13

14 b) w wyniku rozszerzenia lub wprowadzenia zmian (przez Zamawiającego m.in. na skutek konsultacji społecznych, wniosków radnych lub policji) warunków technicznych koniecznych do uwzględnienia na etapie projektowania, c) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. 2) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa w 6 umowy, 3) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 4) rezygnacji z części prac (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego) i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 4 ust.1 umowy, 5) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom, 6) zmiany wartości zamówienia brutto, o której mowa w 4 ust.1 umowy - w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług, jeśli ta zmiana stawki podatku będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia objętego umową, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. nakazać: a) pominięcie jakiegoś opracowania lub jego elementów, b) wykonanie zamiennego opracowania lub jego elementów; 3. Przyjmuje się zasadę, że zmiana umowy w zakresie terminu musi wynikać z czynników obiektywnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć przyjmując istnienie niezbędnych, zgodnych ze stanem faktycznym dokumentów i tryb ich obiegu, kompletność materiałów wyjściowych i czas niezbędny na uzgodnienia z właściwymi instytucjami (wraz z czynnościami administracyjnymi uprawnionych organów). 4. Umotywowany wniosek wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem winien być zgłoszony zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności Rozliczenie umowy - waluta. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej Warunki płatności 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur - wystawionych po wykonaniu, odebraniu i pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w protokole odbioru) danego etapu prac projektowych, w dwóch ratach: I rata - po zaakceptowaniu przez osobę sprawującą nadzór nad realizacją i koordynacją wykonania przedmiotu zamówienia z ramienia Zamawiającego koncepcji, o której mowa w 3 ust.2 umowy - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust.1 umowy, II rata - po zakończeniu prac i odebraniu przez Zamawiającego kompletu dokumentacji wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę w wysokości 90% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust.1 umowy, z zastrzeżeniem pkt Zapłata częściowa ze elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia, dokonywania zmian w przekazanych elementach, wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. 14

15 3. Za pracę zakończoną i odebraną Zamawiający uznaje dokumentację odebraną na podstawie protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego złożenie wymaganych dokumentów/ oświadczeń - zgodnie z 5 ust.2 umowy. 4. Zamawiający, po otrzymaniu dokumentacji projektowej lub jej części potwierdzi jej otrzymanie, a następnie przystąpi do czynności odbioru, który zakończy w terminie 7 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo zwrotem dokumentacji wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru. 5. Termin płatności faktur do 21 dni od daty dostarczenia faktury do płatnika. 6. Płatnikiem będzie: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej Bielsko-Biała ul. T. Regera 81, NIP Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust.1 umowy, b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w 5 ust.1 umowy - w wysokości 0,1% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż wynagrodzenie brutto, o którym mowa w 4 ust.1 umowy, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy przekazaniu dokumentacji - w wysokości 0,3% kwoty brutto, o której mowa w 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonej daty, do której Wykonawca zobowiązał się je usunąć, jednak nie więcej niż wynagrodzenie brutto, o którym mowa w 4 ust.1 umowy; 2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z w/w tytułów nie może przekroczyć kwoty brutto, o której mowa w 4 ust.1 umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 7 dni od daty otrzymania wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary. 4. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Wykonawca zobowiązuje się /bez dodatkowego wynagrodzenia/ do udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących zapytań do opracowanej dokumentacji, zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dotyczącego realizacji inwestycji objętej projektem niezwłocznie po otrzymaniu zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się /bez dodatkowego wynagrodzenia/ do zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego w oparciu o występujący w danym czasie poziom cen, na wniosek Zamawiającego - w przypadku wszczęcia procedury przetargowej dotyczącej realizacji inwestycji objętej projektem po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego przez Wykonawcę. 22. Środki ochrony prawnej. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 15

16 23. Warunki powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy. 1. Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego; Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania. 4. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za części zlecone do wykonania podwykonawcom. 5. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie wskazać w pkt 3 formularza ofertowego, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu Nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Brak złożenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie uznane przez Zamawiającego, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 24. Postanowienia końcowe. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją i ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. ZATWIERDZAM Bielsko-Biała, dnia r