Spotkanie szkoleniowe Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie szkoleniowe Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie"

Transkrypt

1 Spotkanie szkoleniowe Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Marta Koncewicz-Jarząb Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Warszawa, 13 lipca 2011 roku

2 pasza (lub materiały paszowe ) oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt Rodzaje pasz:

3 pasze pełnoporcjowe (przemysłowe) z uwagi na swój skład są wystarczające do zaspokojenia dawki dziennej

4 pasze uzupełniające (przemysłowe) o wysokiej zawartości pewnych substancji z uwagi na swój skład są wystarczające do zaspokojenia dawki dziennej jedynie w połączeniu z innymi paszami zazwyczaj postać sypka łatwiejsze wymieszanie

5 materiały paszowe produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb Ŝywieniowych zwierząt w stanie naturalnym, świeŝe lub konserwowane produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego substancje organiczne i nieorganiczne, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach

6 dodatki paszowe substancje, drobnoustroje lub preparaty, inne niŝ materiały paszowe i premiksy celowo dodawane do paszy lub wody w celu pełnienia określonej funkcji (5 kategorii dodatków paszowych)

7 Podział pasz: - ze względu na strukturę (sypkie, granulowane, płynne, suche, wilgotne) - ze względu na przeznaczenie gatunkowe (dla drobiu, trzody, bydła itd.) - ze względu na pochodzenie (poch. roślinnego, poch. zwierzęcego, poch. mineralnego) - ze względu na grupę technologiczną zwierząt (typu prestarter, typu starter, typu grower, typu finiszer, preparaty mlekozastępcze) - ze względu na sposób stosowania (pełnoporcjowe, uzupełniające, premiksy, dodatki paszowe, materiały paszowe) - ze względu miejsce wytworzenia (przemysłowe przeznaczone do wprowadzania do obrotu, na własne potrzeby )

8 DODATKI PASZOWE OZNAKOWANIE Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 w sprawie dodatków paszowych stosowanych w Ŝywieniu zwierząt

9 W ostatnich latach w bardzo szybkim tempie wzrosła liczba stosowanych dodatków paszowych. We współczesnej produkcji zwierzęcej racjonalne Ŝywienie świń jest niemoŝliwe bez stosowania róŝnego rodzaju dodatków paszowych.

10 Ich stosowanie uzaleŝnione jest od gatunku i wieku zwierząt, kierunku produkcji oraz podawanych pasz. Skuteczność tych preparatów zaleŝy od wielu czynników, nie tylko Ŝywieniowych, ale takŝe środowiskowych.

11 Tylko dodatki zatwierdzone w ramach procedury przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu mogą być wytwarzane, wprowadzone do obrotu i stosowane w Ŝywieniu zwierząt na warunkach określonych w zezwoleniu

12 Dodatek paszowy moŝe być wprowadzany do obrotu tylko jeśli: a) jest objęty zezwoleniem wydanym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; b) spełnione są warunki stosowania określone w niniejszym rozporządzeniu; c) spełnione są warunki etykietowania.

13 Dodatki paszowe powinny: Wpływać korzystnie na cechy środków Ŝywienia zwierząt. Korzystnie wpływać na cechy produktów zwierzęcych. Korzystnie działać na kolor ryb ozdobnych i ptaków. Zaspokajać potrzeby pokarmowe zwierząt.

14 Dodatki paszowe powinny Korzystnie oddziaływać na środowisko i skutki produkcji zwierzęcej. Korzystnie wpływać na produkcję zwierzęcą, wydajność lub samopoczucie, w szczególności oddziałując na florę przewodu pokarmowego czy strawność składników pokarmowych. Wywierać wpływ kokcydiostatyczny lub histomonostatyczny.

15 Kategorie dodatków paszowych a) dodatki technologiczne: wszystkie substancje dodawane do paszy do celów technologicznych; b) dodatki sensoryczne: wszystkie substancje, których dodanie do paszy polepsza lub zmienia właściwości orgnanoleptyczne paszy lub wizualne cechy Ŝywności pochodzenia zwierzęcego; c) dodatki dietetyczne; d) dodatki zootechniczne: wszystkie dodatki stosowane, aby wpłynąć korzystnie na cechy uŝytkowe ze względu na dobry stan zdrowia zwierząt lub korzystnie wpłynąć na środowisko; e) kokcydiostatyki i histomonostatyki.

16 Antybiotyki inne niŝ kokcydiostatyki i histomonostatyki mogły być wprowadzane do obrotu i stosowane jako dodatki paszowe tylko do dnia 31 grudnia 2005 r.; od dnia 1 stycznia 2006 r., substancje te zostały skreślone z rejestru. art. 11 rozporządzenia 1831/2003

17 Od 1 stycznia 2006 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym takŝe w Polsce, obowiązuje całkowity zakaz uŝywania antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) w paszach dla zwierząt.

18 Wycofanie ze stosowania ASW spowodowało, Ŝe znaczącą rolę w intensywnej produkcji trzody chlewnej odgrywają róŝnego rodzaju dodatki paszowe, które podobnie jak antybiotyki, dodatnio wpływają na wyniki produkcyjne i zdrowie zwierząt. W grupie zamienników ASW najczęściej wymienia się zakwaszacze, probiotyki, prebiotyki, enzymy paszowe, zioła.

19 Kokcydiostatyki i histomonostatyki jako dodatki paszowe mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2012 r. art. 11 rozporządzenia 1831/2003

20 Oznakowanie i pakowanie a) specyficzna nazwa nadana dodatkom na mocy zezwolenia, poprzedzona nazwą grupy funkcjonalnej, wymienionej w zezwoleniu; b) nazwisko lub firma oraz adres lub zarejestrowana siedziba osoby odpowiedzialnej za etykietowanie; c) masa netto oraz, w przypadku dodatków płynnych, objętość netto albo masa netto;

21 d) numer identyfikacyjny przyznany zakładowi lub pośrednikowi zgodnie z Rozporządzeniem 183/2005; e) sposób uŝycia, zalecenia bezpieczeństwa dotyczące stosowania i, w stosownym przypadku, szczególne wymagania wymienione w zezwoleniu, włącznie z gatunkami i kategoriami zwierząt, dla których przeznaczony jest dodatek lub premiks; f) numer identyfikacyjny; g) numer referencyjny partii i datę wytworzenia.

22 W przypadku substancji aromatyzujących, wykaz dodatków moŝe zostać zastąpiony wyrazami mieszanka substancji aromatyzujących. Oprócz informacji określonych w ust. 1, opakowanie lub pojemnik dodatku paszowego naleŝącego do grupy funkcjonalnej określonej w załączniku III, lub premiksu zawierającego dodatek naleŝący do grupy funkcjonalnej określonej w załączniku III, są opatrzone informacjami, wskazanymi w tym załączniku, w widoczny, wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób.

23 ZAŁĄCZNIK III SZCZEGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE ETYKIETOWANIA STOSOWANE DO NIEKTÓRYCH DODATKÓW PASZOWYCH I DO PREMIKSÓW a) dodatki zootechniczne, kokcydiostatyki i histomonostatyki: - data waŝności gwarancji lub dopuszczalnego czasu magazynowania, licząc od daty wytworzenia, - sposób uŝycia oraz stęŝenie; b) enzymy, poza wyŝej wymienionych informacjami: - specyficzna nazwa czynnego składnika zgodnie z jej główną aktywnością enzymatyczną, zgodnie z wydanym zezwoleniem, - numer identyfikacyjny Międzynarodowego Związku Biochemii (International Union of Biochemistry), oraz - zamiast stęŝenia: jednostki aktywności (jednostki aktywności na 1 gram lub jednostki aktywności na 1 mililitr);

24 e) dodatki technologiczne i sensoryczne z wyjątkiem substancji aromatyzujących: - poziom zawartości substancji czynnej; f) substancje aromatyzujące: - wielkość inkorporacji w premiksach. Dodatki i premiksy są wprowadzane do obrotu wyłącznie w zamkniętych opakowaniach lub zamkniętych pojemnikach, które muszą być zamknięte w taki sposób, aby sposób zamknięcia uległ uszkodzeniu podczas otwierania i nie mógł być ponownie uŝyty.

25 W przypadku premiksów na etykiecie figuruje wyraz»premiks«. Nośniki stanowiące materiały paszowe deklaruje się zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 767/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz ( 2 ), natomiast w przypadku wykorzystania wody jako nośnika deklaruje się jej zawartość w premiksie (zawartość wilgoci). W odniesieniu do premiksu jako końcowego produktu moŝna wskazać tylko jeden minimalny okres przechowywania; minimalny okres przechowywania określany jest na podstawie minimalnego okresu przechowywania kaŝdego ze składników.

26 WSPÓLNOTOWY REJESTR DODATKÓW PASZOWYCH ditives_ pdf

27

28

29

30 Termin składania wniosków w celu re-autoryzacji minął 8 listopada 2010 roku PowaŜne zmiany we Wspólnotowym Rejestrze Dodatków Paszowych

31 MATERIAŁY PASZOWE

32 Artykuł 24 Rozporządzenia 767/2009 Wspólnotowy katalog materiałów paszowych 1. Jako narzędzie usprawniające etykietowanie materiałów paszowych, utworzony zostaje wspólnotowy katalog materiałów paszowych (zwany dalej katalogiem ). W odniesieniu do kaŝdego wyszczególnionego materiału paszowego obejmuje on: nazwę i numer identyfikacyjny; opis materiału paszowego włącznie z informacjami dotyczącymi procesu wytwarzania, w stosownych przypadkach; specjalne dane szczegółowe dotyczące składu odŝywczego; glosariusz zawierający definicje róŝnych wymienionych procesów i wyraŝeń technicznych.

33 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 575/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia katalogu materiałów paszowych II wersja katalogu

34 1. Ziarna zbóŝ i produkty pochodne; 2. Nasiona oleiste, owoce oleiste, i produkty pochodne; 3. Nasiona roślin strączkowych i produkty pochodne; 4. Bulwy, korzenie i ich produkty pochodne; 5. Inne nasiona i owoce oraz produkty pochodne; 6. Karmy, pasze objętościowe i produkty pochodne; 7. Inne rośliny, glony i produkty pochodne; 8. Przetwory mleczne i produkty pochodne; 9. Produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne; 10. Ryby, inne zwierzęta morskie i produkty pochodne; 11. Składniki mineralne oraz produkty pochodne; 12. Produkty uboczne poddane procesowi fermentacji; 13. RóŜne. Adobe Acrobat Document

35 Nowe nazewnictwo nazwy materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu muszą być zgodne z nazwami zastosowanymi we Wspólnotowym Katalogu Materiałów Paszowych przykład: dawniej śruta poekstrakcyjna rzepakowa teraz: nasiona rzepaku ekstrahowane dawniej: makuch rzepakowy teraz: wytłok z nasion rzepaku

36

37

38

39

40

41

42 Art. 25 Wspólnotowe kodeksy dobrej praktyki etykietowania 1. Komisja popiera opracowanie dwóch wspólnotowych kodeksów dobrej praktyki etykietowania (zwanych dalej kodeksami ), jednego w odniesieniu do karmy dla zwierząt domowych, a drugiego w odniesieniu do pasz dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji Ŝywności. FEDIAF FEFAC i COPA-COGECA

43 Artykuł 26 Utworzenie kodeksów oraz zmiany w katalogu wspólnotowym oraz w kodeksach wspólnotowych 1. Projekty zmian w katalogu wspólnotowym oraz projekty kodeksów, jak równieŝ wszelkie projekty zmian do nich zostają opracowane i zmienione przez wszystkich właściwych przedstawicieli europejskich sektorów przedsiębiorstw paszowych: a) w konsultacji z innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak uŝytkownicy pasz; b) we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, z Urzędem; c) przy uwzględnieniu odpowiednich doświadczeń wynikających z opinii wydanych przez Urząd oraz rozwoju wiedzy naukowej i technicznej.

44

45 Podstawowe zasady nowego oznakowania!!! od dnia 1 września 2010 roku!!! Dodatkowe obowiązkowe wymagania dla pasz niezgodnych Dodatkowe obowiązkowe wymagania dla karm dla zwierząt domowych Dodatkowe obowiązkowe wymagania dla pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb Ŝywieniowych Szczególne obligatoryjne wymogi dla materiałów paszowych Szczególne obligatoryjne wymogi dla mieszanek paszowych Ogólne wymogi dotyczące obowiązkowego etykietowania

46 Jakie sąs główne róŝnice r między nowymi i starymi zasadami?

47 Odsetek deklaracji materiałów w paszowych Stare zasady Obowiązkowa deklaracja procentowa materiałów paszowych np. 43% pszenicy 12% kukurydzy 7% śruty sojowej itd. malejąco Nowe zasady Nie ma obowiązku deklaracji procentowej zawartości materiałów paszowych np. pszenica kukurydza śruta sojowa itd..

48 Wykaz materiałów w paszowych Stare zasady Otwarty wykaz głównych materiałów paszowych w załączniku do dyrektywy 96/25/WE Wada: trudno aktualizować wykaz Nowe zasady Niewyczerpujacy wykaz zostanie utrzymany przez przemysł (katalog materiałów paszowych) Korzyść: aktualizacja na bieŝąco

49 Opcjonalne oznakowanie Stare zasady Uregulowane w ustawodawstwie => opcjonalne informacje np. cena produktu, nazwa handlowa produktu Nowe zasady Opcjonalne informacje nie są uregulowane w prawodawstwie Mogą zostać zawarte w Kodeksie Dobrej Praktyki Etykietowania

50 Oświadczenia Stare zasady Nie wskazane bezpośrednio Tylko ogólne zasady Nowe zasady Osoby artykuł dotyczący oświadczeń Oświadczenie jest obiektywne, sprawdzalne i zrozumiałe Mogą być wymagane naukowe uzasadnienia Nie zapobiegają, leczą lub mogą wyleczyć chorobę Mogą być włączone do Kodeksu Dobrej Praktyki Etykietowania

51 Zawartość dodatków w w materiałach ach paszowych i mieszankach paszowych uzupełniaj niających Stare zasady Nowe zasady Poziom antybiotyków, witaminy D i stymulatorów wzrostu nie moŝe przekroczyć pięciokrotnej ustalonej maksymalnej zawartości Nie więcej niŝ 100 razy ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych 5 razy dla kokcydiostatyków i histomonostatyków Odstępstwa od czynnika 100 pasze dietetyczne, premiksy

52 Bioproteiny Stare zasady Dyrektywa 82/471/EWG Procedura zatwierdzania Nowe zasady Dyrektywa 82/471/EWG uchylona Mogą być traktowane jako zwykłe materiały paszowe

53 Oznakowanie pasz niezgodnych Stare zasady Nieuregulowane Nowe zasady Wymaga specjalnego etykietowania dla pasz zawierających nadmierne ilości niepoŝądanych substancji

54 Przywóz przesyłek pasz z krajów trzecich Przedstawicielstwa

55 Dopuszcza się przywóz przesyłek pasz z zakładów państw trzecich mających przedstawicielstwo: 1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanych do ewidencji zakładów państw trzecich prowadzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii, zwanej dalej ewidencją ; 2) na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

56 1) dodatków paszowych z kategorii: a) dietetycznych, z grupy: witamin, prowitamin i chemicznie dobrze zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu, związków pierwiastków śladowych, aminokwasów, ich soli i podobnych produktów, b) zootechnicznych, z grupy: substancji polepszających strawność, stabilizatorów flory jelitowej, substancji, które korzystnie wpływają na środowisko, oraz innych dodatków zootechnicznych, c) technologicznych, z grupy przeciwutleniaczy, dla których jest określona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych, d) sensorycznych, z grupy barwników: karotenoidy i ksantofile, e) kokcydiostatyków i histomonostatyków;

57 2) dodatków paszowych innych niŝ określone w pkt 1, dla których została ustalona ich maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych; 3) materiałów paszowych z grup: a) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów naleŝących do grup bakterii, droŝdŝy, glonów i grzybów, z wyłączeniem droŝdŝy hodowanych na substancjach pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, b) produktów ubocznych uzyskiwanych w procesie wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji;

58 4) premiksów zawierających dodatki paszowe, o których mowa w pkt 1; 5) mieszanek paszowych zawierających premiksy, o których mowa w pkt 4.

59

60 Belgia ts/ _vertegenwoordigers-derde-landen_nl-fr.pdf Francja Słowacja ozcovia.pdf

61 Węgry takarmanybiztonsag/szakteruletek/takarmany_letesitmeny Wielka Brytania df

62 Brak wzoru dokumentu

63

64

65

66 System rejestracji i zatwierdzania wszystkich przedsiębiorstw paszowych przez właściwy organ Państwa Członkowskiego jest odpowiednim środkiem umoŝliwiającym skuteczne śledzenie drogi produktów, począwszy od ich producenta, aŝ do odbiorcy końcowego, a takŝe ułatwiającym przeprowadzenie skutecznych kontroli urzędowych. Rozporządzenie 183/2005

67 W celu uzyskania zatwierdzenia lub rejestracji przedsiębiorstwa paszowe powinny spełniać liczne warunki związane z ich działalnością dotyczące pomieszczeń, wyposaŝenia, personelu, produkcji, kontroli jakości oraz dokumentacji.

68 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do: podmiotów działających na rynku pasz na wszystkich etapach począwszy od produkcji pierwotnej, aŝ do wprowadzenia paszy do obrotu włącznie Ŝywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji Ŝywności przywozu paszy z krajów trzecich oraz jej wywozu do krajów trzecich

69 Zgodnie z art. 5 ust. 1 Podmioty prowadzące działalność w zakresie: - produkcji pierwotnej; - transportu, przechowywania i przeładunku produktów pierwotnych w miejscu produkcji; - transportu w celu dostarczenia produktów pierwotnych z miejsca produkcji do zakładu; - mieszania pasz wyłącznie na własne potrzeby bez stosowania dodatków paszowych lub premiksów, z wyj. dodatków do kiszonek stosują się do przepisów załącznika I niniejszego rozporządzenia

70 Zgodnie z art. 5 ust. 2 Podmioty prowadzące działalność w zakresie innym niŝ w/w oraz sporządzający mieszanki paszowe wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa z uŝyciem dodatków paszowych lub premiksów, z wyj. dodatków do kiszonek stosują się do przepisów załącznika II niniejszego rozporządzenia

71 Przy Ŝywieniu zwierząt przeznaczonych do produkcji Ŝywności rolnicy przestrzegają przepisów określonych w załączniku III niniejszego rozporządzenia

72 Obowiązek zatwierdzania/rejestracji wszystkich podmiotów sektora paszowego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze - sposób ustalania numeru zakładu - kody działalności

73 Rejestr Przedsiębiorstw Paszowych dostępny on-line na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

74

75

76

77 Listy zakładów zatwierdzonych/zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej t_en.htm

78

79 Pobieranie próbek pasz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. - z wyj. pozostałości pestycydów i mikroorganizmów

80 Pestycydy Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie pobierania próbek Ŝywności w celu oznaczania poziomów pozostałości pestycydów

81 Mikroorganizmy opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach POLSKA NORMA Pasze - Pobieranie próbek PN-90 (R-64769)

82 Badania mikrobiologiczne interpretacja wyników: materiały paszowe Salmonella: nieobecna w 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 Enterobacteriaceae: n=5, c=2; m=10; M=300 w 1 g gdzie: n = liczba badanych próbek; m = wartość graniczna liczby bakterii; wynik jest uznawany za zadowalający, jeŝeli liczba bakterii we wszystkich próbkach nie przekracza m; M = maksymalna wartość dla liczby bakterii; wynik jest uznawany za niezadowalający, jeŝeli liczba bakterii w jednej lub kilku próbkach równa się M lub więcej oraz c = liczba próbek, w których liczba bakterii zawiera się między m i M; próbki są w dalszym ciągu uznawane za zadowalające, jeŝeli liczba bakterii w pozostałych próbkach nie przekracza m.

83 Clostridium perfringens opinia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach ( ) fakt stwierdzenia obecności C. perfringens w 0,1 g (jak teŝ np. w 0,01 g czy 0,001 g) badanej paszy nie moŝe być przyczyną wszczęcia postępowania administracyjnego, biorąc pod uwagę zapisy zawarte w normie PN-R/64791:1994. C. perfringens typu A jest fakt, Ŝe jest to drobnoustrój warunkowo chorobotwórczy, co oznacza, Ŝe do zachorowania zwierząt poza wysoką liczbą tego drobnoustroju w skarmianej paszy, konieczne jest wystąpienie okoliczności sprzyjających, do których zaliczane są: nagła zmiana diety, przekarmienie, dieta wysokobiałkowa, antybiotykoterapia, współistniejąca infekcja (kokcydioza u drobiu), pasza zawierająca mikotoksyny czy inne okoliczności, którym towarzyszy obniŝenie odporności organizmu.

84 Dziękuję za uwagę!

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Sposób prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze. Dz.U.2013.68 z dnia 2013.01.16 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 16 stycznia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 68 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Wzór ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze. Dz.U.2007.107.737 z dnia 2007.06.19 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-28-05 Druk nr 3825 Warszawa, 9 marca 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 998) USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt Kancelaria Sejmu s. 1/39 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wytwarzania i stosowania środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych oraz obrotu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-92-10 Druk nr 3358 Warszawa, 19 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o paszach 1)

USTAWA. o paszach 1) USTAWA PROJEKT z dnia r. o paszach 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) właściwość organów w zakresie higieny i urzędowej kontroli pasz oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, określonych w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o paszach. z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1045)

Ustawa o paszach. z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1045) Ustawa o paszach 1) z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1045) (zm. Dz.U. 2011 Nr 106, poz. 622, Dz.U. 2010 Nr 230, poz. 1511, Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 372, Dz.U. 2010 Nr 47, poz. 278, Dz.U. 2009

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003

Wspólnotowy rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Wspólnotowy rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Objaśnienia (stan na: wydanie - Wrzesień 2006 r.) [Rev 6 ] Dyrekcja D Zdrowie i Dobrostan Zwierząt Dział D2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt. Art. 1.

USTAWA. z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1350; Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wytwarzania i stosowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt. Art. 1.

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 123 poz. 1350 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 255, poz. 2143. o środkach żywienia zwierząt Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. 1), 2) o paszach (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r.)

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. 1), 2) o paszach (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r.) DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 144 POZ. 1045 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. 1), 2) o paszach (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) właściwość organów w zakresie higieny i urzędowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz,

ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

15.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/75

15.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/75 15.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 11/75 ZALECENIE KOMISJI z dnia 14 stycznia 2011 r. ustanawiające wytyczne dotyczące rozróżnienia pomiędzy materiałami paszowymi, dodatkami paszowymi, produktami

Bardziej szczegółowo

Druk nr 496 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r.

Druk nr 496 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-30-06 Druk nr 496 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 6.5.2015 PL L 115/25 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/724 z dnia 5 maja 2015 r. dotyczące na stosowanie octanu retinylu, palmitynianu retinylu i propionianu retinylu jako dodatków paszowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do. obrotu.

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII. w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do. obrotu. INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie ujednolicenia sposobu oznakowania pasz wprowadzanych do obrotu. Niniejsza instrukcja została wydana na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi 1 32-020 Wieliczka Telefon: 12 340 94 37 E-mail:

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 23.10.2014 PL L 304/81 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1123/2014 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające dyrektywę 2008/38/WE ustanawiającą wykaz planowanych zastosowań pasz zwierzęcych do szczególnych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. 1), 2) o paszach 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 18 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 12.12.2017 L 328/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Jakub Dyba Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012 r. Akty prawne Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1831/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1831/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Dodatki stosowane w żywieniu zwierząt. Dz.U.UE.L.2003.268.29 z dnia 2003.10.18 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1831/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.10.2017 PL L 267/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1896 z dnia 17 października 2017 r. dotyczące na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.. 2007 r. Projekt w sprawie wzoru ewidencji zak adów pa stw trzecich, z których mog by przywo one pasze Na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno alności gospodarczej na obszarach wiejskich Podstawy Prawne Dr hab. Jerzy Szymona Akademia Rolnicza w Lublinie Jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Substancje czynne występujące w dopuszczonych kokcydiostatykach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Substancje czynne występujące w dopuszczonych kokcydiostatykach 11.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próbek owoców

Pobieranie próbek owoców Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Pobieranie próbek owoców Celem procedury jest określenie zasad pobierania próbek owoców. Procedura obowiązuje wszystkie osoby odpowiedzialne za wykonywanie tej czynności.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji

Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji Szkolenie Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów ds. pasz i utylizacji Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego wybrane zagadnienia Jachranka, maj 2013r. NADZÓR R NAD BIOGAZOWNIAMI I BIOKOMPOSTOWNIAMI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1063/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych dotyczących żywności

Spis aktów prawnych dotyczących żywności 2015-07-19 Spis aktów prawnych dotyczących żywności Spis aktów prawnych dotyczących żywności Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.7.2015 PL L 174/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1060 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące na stosowanie bezwodnej betainy i chlorowodorku betainy jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 5/ 16 czerwca r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ubój zwierząt w gospodarstwie na uŝytek własny

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ubój zwierząt w gospodarstwie na uŝytek własny Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ubój zwierząt w gospodarstwie na uŝytek własny W związku z licznymi wątpliwościami i pojawiającymi się wręcz błędnymi informacjami w kwestii uboju zwierząt

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 19 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Zasady analizy ryzyka przy pobieraniu próbek pasz w kierunku niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie dochodzenia wyjaśniającego

Zasady analizy ryzyka przy pobieraniu próbek pasz w kierunku niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie dochodzenia wyjaśniającego Zasady analizy ryzyka przy pobieraniu próbek pasz w kierunku niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenie dochodzenia wyjaśniającego Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Pasz, Farmacji

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 21 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 174/8 PL 3.7.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1061 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące na stosowanie kwasu askorbinowego, soli sodowej fosforanu askorbylu, soli sodowo-wapniowej fosforanu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 5/ 19 czerwca r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2009 Wprowadzanie na rynek i stosowanie pasz, zmiana rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylenie dyrektywy Rady 79/373/EWG, dyrektywy Komisji 80/511/EWG, dyrektyw Rady 82/471/EWG,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 20 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE C wytwarzanie pasz na własne potrzeby, Ŝywienie zwierząt, produkcja pierwotna

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE C wytwarzanie pasz na własne potrzeby, Ŝywienie zwierząt, produkcja pierwotna Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE C wytwarzanie pasz na własne potrzeby, Ŝywienie zwierząt, produkcja pierwotna PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

L 271/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1443/2006 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące stałych zezwoleń na stosowanie niektórych dodatków paszowych oraz dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 9/2009 22 października

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 10/2009 25 listopada

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/ lipca 2013 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2013r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/ lipca 2013 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2013r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 6/ 18 lipca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

11.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40/19

11.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40/19 11.2.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 40/19 DYREKTYWA KOMISJI 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 11/2008 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/2008 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 16.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 225/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające załącznik II do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4944 Poz. 437 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 3/2010 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W grudniu 2015r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 2 kontrole:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 2578 Warszawa, 26 lutego 2004 r.

Do druku nr 2578 Warszawa, 26 lutego 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-32-04 Do druku nr 2578 Warszawa, 26 lutego 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 1/2010 17 lutego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 17.1.2017 PL L 13/129 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/56 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu mlekowego, kwasu 4-oksowalerianowego, kwasu bursztynowego, kwasu

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 8/2010 16 września

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 7/2010 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 1.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 229/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 382

Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 382 Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/2009 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warunki przywozu produktów złożonych do UE

Warunki przywozu produktów złożonych do UE Warunki przywozu produktów złożonych do UE Decyzja Komisji 2007/275 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń?

Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń? Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 2016-2020 Obszar 4 Zwiększenie wykorzystania krajowego białka

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja pasz, mieszanek paszowych uzupełniających, produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów biobójczych, produkty kosmetyczne.

Klasyfikacja pasz, mieszanek paszowych uzupełniających, produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów biobójczych, produkty kosmetyczne. Klasyfikacja pasz, mieszanek paszowych uzupełniających, produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów biobójczych, produkty kosmetyczne. Główny Inspektorat Weterynarii Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5 24.10.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r.

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. 1 Przepisy dotyczące towarów podlegających weterynaryjnej kontroli: Przepisy

Bardziej szczegółowo

Substancje pomocnicze w przetwórstwie w świetle prawa paszowego UE

Substancje pomocnicze w przetwórstwie w świetle prawa paszowego UE Substancje pomocnicze w przetwórstwie w świetle prawa paszowego UE Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Plan prezentacji Podstawa prawna Prace przedstawicieli sektorów paszowych Propozycje

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 19 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 18.9.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 17 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 924 VET-LAB

Bardziej szczegółowo

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń. Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy

Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń. Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy Substancje niepożądane w żywności i paszach Substancje anaboliczne hormonalne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Dz.U.08.210.1327 z dnia 28 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 4/2014 16 maja 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MARZEC KWIECIEŃ 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 4/2014 16 maja 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MARZEC KWIECIEŃ 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 4/ 16 maja r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku DO-0130/95/2014 Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 września 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury składania zamówień w przypadku zakupu zwierząt niezharmonizowanych oraz

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732).

o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2732). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2790 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI ZDROWIA o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Żywność urzędowa kontrola:

Żywność urzędowa kontrola: Żywność urzędowa kontrola: 1. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2015 r. C(2015) 6507 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/2012 28 czerwca 2012 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2012r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/2012 28 czerwca 2012 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2012r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 6/ 28 czerwca r.

Bardziej szczegółowo