Zakres profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej"

Transkrypt

1 Zakres profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej Scope of prevention in primary care Maciej Godycki-Ćwirko, Elżbieta Tomiak, Barbara Wrzeciono, Witold Lukas Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko lekarz rodzinny, specjalista zdrowia publicznego Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze lek. Elżbieta Tomiak lekarz rodzinny NZOZ Centrum Medyczne HCP, Poradnia Lekarza Rodzinnego, Poznań dr n. med. Barbara Wrzeciono lekarz rodzinny Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu dr hab. n. med. Witold Lukas prof. SUM, Kierownik Katedry, specjalista pediatra, lekarz rodzinny Słowa kluczowe: profilaktyka, podstawowa opieka zdrowotna, zakres zaleceń Key words: prevention, primary health care, range of recommendations Streszczenie: Tło. Na podstawie ustawy o publicznym finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane, nakazujące lekarzom wykonywanie określonych w rozporządzeniu działań. Cel. Ocena zasadności działań w zakresie profilaktyki przedstawionych w rozporządzeniu ministra zdrowia z grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane, w odniesieniu do potwierdzonych danych i wytycznych amerykańskich i australijskich lekarzy rodzinnych. Metoda. Zidentyfikowano listę działań profilaktycznych wymienionych w rozporządzeniu, nakazaną częstotliwość ich wykonywania, odnosząc każde z nich do danych i zaleceń zawartych w wytycznych stosowanych przez amerykańskich i australijskich lekarzy rodzinnych. Wyniki. Wytyczne amerykańskie i australijskie wskazują na brak potwierdzonych danych uzasadniających powszechne prowadzenie w podstawowej opiece zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej populacji wywiadów w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem nowotworów, instruktażu samobadania piersi, fizykalnego badania piersi, badania skóry, warg, jamy ustnej i gardła, badania per rectum, wywiadu w kierunku gruźlicy i podejmowania odpowiednich działań jej zapobiegających. Zakres nakazanych w rozporządzeniu działań obejmujących informowanie o profilaktycznym badaniu ginekologicznym; informowanie o profilaktyce raka szyjki macicy; informowanie o szkodliwości palenia tytoniu; ocenianie postępu walki z uzależnieniem od tytoniu; wywiad rodzinny w kierunku obciążenia występowaniem chorób układu krążenia; pomiar ciśnienia tętniczego krwi; pomiar masy ciała i wzrostu u pacjentów z BMI>25 kg/m 2 lub >40. r.ż. z oceną diety i wskazówkami dla normalizacji masy ciała; ocenianie diety i podawanie wskazówek dla normalizacji masy ciała u pacjentów z BMI>30 kg/m 2, powinien zostać zmodyfikowany. Wnioski. Spośród analizowanych 14 działań nakazanych w rozporządzeniu sześć wydaje się niezasadnych, a w ośmiu zakres działań należy zmodyfikować. Działania profilaktyczne podejmowane przez lekarzy rodzinnych/podstawowej opieki zdrowotnej powinny być oparte na wytycznych z uwzględnieniem ich siły oraz poziomu dostępnych potwierdzonych danych. Abstract: Background. Based on Public Financing of the Health Care Services Act, the minister of health issued the regulation on the range of healthcare services, including screening and the periods in which they are conducted, ordering physicians to follow the action administered in the regulation. Aim. Assessment of legitimacy of such action within the preventive measures presented in the minister s regulations of December 2004 on the range of healthcare services, including screening and the periods in which they are conducted with reference to evidence and guidelines of American and Australian family doctors. Method. A list of preventive measures enumerated in the regulation was identified together with the frequency of conducting them, referring each of them the data and advice included in the guidelines used by American and Australian family physicians. Results. American and Australian guidelines show the lack of evidence justifying general conduct, in basic healthcare concerning the general population, of anamnesis concerning inherited susceptibility to cancers, guidelines to breast self-check up, physical breast check up, skin, lips, oral cavity and throat examination, per rectum examination, anamnesis towards tuberculosis and undertaking appropriate preventive measures. The range of activities ordered in the regulation, including informing about preventive gynaecological examination; informing about preventive measures concerning cervix cancer; informing about harmfulness of smoking tobacco; assessment of the progress in fighting tobacco addiction; anamnesis concerning inherited susceptibility to circulatory system diseases; blood pressure measurement; body mass and height measurement with BMI>25 kg/m 2 or >40 years old with the diet assessment and the guidelines to stabilize body mass; diet assessment and giving advice to stabilize body mass of the patients of BMI>30 kg/m 2, should be modified. Conclusions. Among 14 analysed actions ordered by the regulation, six are groundless and in eight the range of action must be modified. Preventive measures undertaken by family physicians/general practitioners should be based on guidelines taking into consideration their degree and the level of available evidence. (Probl Med Rodz 2009;1(26):15 22) PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1 15

2 Otrzymano: r. Przyjęto: r. Adres do korespondencji: dr med. Maciej Godycki-Ćwirko, Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kopcińskiego 20, Łódź; uni.lodz.pl Wprowadzenie Działania profilaktyczne zajmują coraz więcej czasu pracy lekarzy 1,2, wymagają też nakładów finansowych 3. Rośnie liczba potwierdzonych danych wskazujących na ich skuteczność 4. Określone grona ekspertów tworzą wytyczne dotyczące prewencji chorób, przykładem są III Europejskie Wytyczne Prewencji Chorób Układu Krążenia w Praktyce Klinicznej 5. Oceną jakości badań interwencji profilaktycznych w Stanach Zjednoczonych, Australii czy w Polsce zajmują się niezależne instytucje eksperckie, jak USPSTF4 czy CTF 6, a w zakresie medycyny rodzinnej organizacje lekarskie takie jak AAFP, RACGP czy KLRwP, które przygotowują i publikują wytyczne zawierające zalecenia w zakresie działań profilaktycznych 7-9. Instytucje rządowe oraz instytucje dysponujące środkami publicznymi na opiekę zdrowotną wydają natomiast regulacje czy warunki zawierania umów nakazujące lekarzom, w tym lekarzom rodzinnym i innym lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, wykonywanie określonych działań profilaktycznych 10. Lekarze rodzinni i pozostali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej znajdują się w najlepszym miejscu systemu opieki zdrowotnej, aby zajmować się profilaktyką, ponieważ posiadając listy podopiecznych, nad którymi sprawują opiekę medyczną, przeciętnie w danym roku przyjmują dwie trzecie swoich pacjentów, a w okresie pięciu lat ponad 90% 11. Są jednak mocno obciążeni pracą, zgłaszają brak czasu, rozbieżności w istniejących zaleceniach, wątpliwości pacjentów co do skuteczności profilaktyki, brak ustaleń, kto z przedstawicieli różnych zawodów opieki zdrowotnej powinien się nią zajmować 12 i dlatego w ograniczonym stopniu angażują się w działania profilaktyczne 13. Ważne jest więc, aby nakazywane czy rozważane do wykonywania interwencje profilaktyczne były jasno określone, zasadne, czyli oparte na dobrych potwierdzonych danych oraz efektywne w odniesieniu do niezbędnych nakładów. Cel Ocena zasadności działań w zakresie profilaktyki przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. Nr 276, poz. 2740), w odniesieniu do potwierdzonych danych i wytycznych amerykańskich i australijskich lekarzy rodzinnych. Metoda Działania profilaktyczne wymienione w rozporządzeniu oraz nakazaną częstotliwość ich wykonywania odniesiono do interwencji zawartych w wytycznych Grupy Zadaniowej w zakresie Świadczeń Profilaktycznych Stanów Zjednoczonych (United States Preventive Services Task Force, USPSTF) 14 stosowanych przez amerykańskich lekarzy oraz wytycznych Królewskiego Australijskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych (Royal Australian College of General Practitioners, RACGP) 8, oceniając jakość potwierdzonych danych i siłę (stopień) zaleceń dotyczących tych interwencji. Odnosząc się do zaleceń amerykańskich uwzględniono stopniowanie rekomendacji zalecanych, które z dużą pewnością przynoszą zasadniczą korzyść netto (stopień A), zalecanych, które z dużą pewnością przynoszą umiarkowaną korzyść netto lub z umiarkowaną pewnością przynoszą korzyść netto umiarkowaną do zasadniczej (stopień B) poprzez opowiadające się przeciwko rutynowemu zapewnianiu danych świadczeń, ponieważ z umiarkowaną pewnością korzyść netto z nich jest mała (stopień C), aż do zaleceń opowiadających się przeciwko danemu świadczeniu, ponieważ z umiarkowaną lub dużą pewnością nie ma z niego korzyści netto lub szkody przeważają nad korzyściami (stopień D), oraz zniechęcających do korzystania z danego świadczenia, ponieważ obecne potwierdzone dane są niewystarczające, aby ocenić, czy dla tego świadczenia korzyści równoważą szkody. Odnosząc się do zaleceń australijskich uwzględniono stopniowanie ich siły w zależności od poziomu potwierdzonych danych, na których są oparte. Poziom I potwierdzonych danych obejmuje potwierdzone dane uzyskane z systematycznych przeglądów wszystkich stosownych kontrolowanych badań kli 16 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1

3 nicznych z doborem losowym. Poziom II obejmuje potwierdzone dane uzyskane z przynajmniej jednego właściwie zaprojektowanego kontrolowanego badania klinicznego z doborem losowym. Poziom III to potwierdzone dane uzyskane z dobrze zaprojektowanych badań klinicznych z doborem zbliżonym do losowego (np. przydzielanie na przemian), badań porównawczych z równoczesną kontrolą i nielosowym przydziałem (np. badania kohortowe), badań z kontrolą przypadków, przerwanych serii w czasie z grupą kontrolną; badań porównawczych z kontrolą względem danych historycznych, badań z dwoma lub więcej ramionami, przerwanych serii w czasie, bez równoległej grupy kontrolnej. Poziom IV to potwierdzone dane uzyskane z serii przypadków po wykonaniu testu, albo przed i po wykonaniu testu. Poziom V obejmuje opinie szanowanych autorytetów, opinie oparte na doświadczeniu klinicznym, badania opisowe, raporty komitetów ekspertów. Odrębny poziom stanowi brak potwierdzonych danych, gdy wyczerpujące poszukiwania ujawniły brak badań dotyczących zaleceń w warunkach praktyki lekarza rodzinnego w zakresie choroby lub stanu będących celem zaleceń. Uwzględniana siła zaleceń australijskich podzielona jest na pięć stopni. Stopień A, gdy istnieją dobre potwierdzone dane (z poziomu I lub II) wspierające zalecenia; stopień B, gdy istnieją przyzwoite (fair) potwierdzone dane wspierające zalecenia (z poziomu III); stopień C, gdy istnieją słabe potwierdzone dane dotyczące włączenia lub wyłączenia zalecenia (z poziomu IV), ale zalecenie może być formułowane na innej podstawie; stopień D, gdy istnieją przyzwoite potwierdzone dane przeciwko zaleceniu (z poziomu III) i stopień E, gdy istnieją dobre potwierdzone dane przeciwko zaleceniu (z poziomu I lub II) 8. Wyniki Uwzględniając niewymagający skierowania dostęp do ginekologa oraz przypisane mu działania spośród świadczeń wymienionych w rozporządzeniu w niniejszym badaniu pominięto profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej u kobiet w okresie ciąży, badania lekarskie prenatalne oraz profilaktykę chorób nowotworowych narządu rodnego. Nie analizowano również profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci do ukończenia 6. r.ż. realizowa PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1 nych na bieżąco przez lekarzy rodzinnych i monitorowanych przez inspektorów sanitarnych. Pominięto też działania profilaktyczne przewidziane dla lekarzy dentystów. Listę uwzględnionych działań nakazanych rozporządzeniem ujęto w Tabeli I. Tabela I. Lista działań profilaktycznych poddanych analizie 1. Wywiad w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem nowotworów 2. Instruktaż samobadania piersi 3. Fizykalne badanie piersi 4. Badanie skóry, warg, jamy ustnej i gardła 5. Badanie per rectum 6. Informacja o profilaktycznym badaniu ginekologicznym 7. Informacja o profilaktyce raka szyjki macicy 8. Informacja o szkodliwości palenia tytoniu Ocena postępu walki z uzależnieniem od tytoniu Wywiad w kierunku gruźlicy i podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych Wywiad rodzinny w kierunku obciążenia występowaniem chorób układu krążenia 12. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi Pomiar masy ciała i wzrostu u pacjentów z BMI>25 kg/m 2 lub >40. r.ż. z oceną diety i wskazówkami dla normalizacji masy ciała Ocena diety i wskazówki dla normalizacji masy ciała u pacjentów z BMI>30 kg/m 2 Działanie 1 Wywiad w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem nowotworów podczas pierwszej wizyty pacjenta [ 6 ust. 1 pkt 1] 10. Analizę zasadności nakazu utrudnia brak definicji obciążenia rodzinnego, określenia rodzaju 17

4 nowotworu, wieku pacjenta, dalszego postępowania. Wytyczne amerykańskie ani wytyczne australijskie nie zawierają zaleceń dotyczących omawianej interwencji z uwagi na brak potwierdzonych danych o jej efektach. Działanie 2 Instruktaż samobadania piersi u kobiet w wieku powyżej 18. r.ż. oraz informowanie pacjentów o zakresie i częstotliwości badań profilaktycznych [ 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2] 10. Analizę zasadności nakazu utrudnia brak określenia częstotliwości wykonywania interwencji, a w przypadku informowania brak określenia stosownej populacji oraz zakresu przekazywanych informacji. Wytyczne amerykańskie mówią o braku potwierdzonych danych za lub przeciw zalecaniu palpacyjnego badania piersi lub nauki samobadania piersi (stopień zaleceń I). Wytyczne australijskie mówią, że kobiety powinny być instruowane w zakresie obserwacji i samobadania piersi, nie ma jednak potwierdzonych danych, że jest to efektywne (stopień zaleceń E). Działanie 3 Fizykalne badanie piersi w odstępach jednorocznych u kobiet w wieku powyżej 35. r.ż. [ 6 ust. 1 pkt 3] 10. Wytyczne amerykańskie mówią o palpacyjnym badaniu piersi u kobiet powyżej 40. r.ż. co 1 2 lata, które można, choć nie trzeba rozważać przy okazji mammografii w tej grupie wiekowej ze wspomnianą częstotliwością. Stopień zaleceń dla mammografii to B. W wytycznych australijskich fizykalne badanie piersi nie jest zalecane jako rutynowe badanie przesiewowe u kobiet z ogólnym i lekko podwyższonym ryzykiem z uwagi na stopień zaleceń E (nie zmniejsza śmiertelności z powodu raka sutka). Badanie to jest jednak polecane u kobiet z podwyższonym i wysokim ryzykiem raka sutka przy okazji badania mammograficznego. Działanie 4 Badanie skóry, warg, jamy ustnej i gardła [ 6 ust. 1 pkt 4] 10. Analizę zasadności nakazu utrudnia brak określenia częstotliwości wykonywania interwencji. Wytyczne amerykańskie w przypadku czerniaka, nowotworów skóry, wargi, jamy ustnej i gardła mówią o braku wystarczających danych za lub przeciw zaleceniu, określając stopień zaleceń jako I. Wytyczne australijskie zalecają okazjonalne doradztwo u osób z ogólnym ryzykiem pod kątem czerniaka, nowotworów skóry, wargi i jamy ustnej, klasyfikując zalecenia jako IIIB, nie zalecając interwencji pod kątem nowotworów gardła (VB). Działanie 5 Badanie per rectum kobiet i mężczyzn >45. r.ż. co roku [ 6 ust. 1 pkt 5] 10. Wytyczne amerykańskie różnicują wytyczne w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego w zależności od wieku pacjenta. Do 50. r.ż. interwencje profilaktyczne nie są zalecane. U osób między 50. i 75. r.ż. zalecane jest przesiewowe badanie za pomocą testu na krew utajoną w kale, sigmoidoskopii lub kolonoskopii, gdyż ryzyko i korzyści z zastosowania poszczególnych metod różnią się między sobą; stopień zaleceń dla tych interwencji to A. U osób między 76. a 85. r.ż. badania przesiewowe nie są zalecane, choć można je rozważyć w indywidualnych przypadkach; stopień zaleceń dla tej interwencji to C. Po 85. r.ż. badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego nie są zalecane; poziom zaleceń dla interwencji to D. Wytyczne australijskie zalecają badanie kału na krew utajoną co 2 lata u osób >50. r.ż. Działanie 6 i 7 Informowanie o profilaktycznym badaniu ginekologicznym (we wziernikach i badanie zestawione oraz badanie palpacyjne piersi) u kobiet powyżej 35. r.ż. w odstępach jednorocznych; informowanie o profilaktycznym badaniu cytologicznym szyjki macicy u kobiet od 30. do 59. r.ż.; oraz informowanie o zakresie i częstotliwości badań piersi, skóry, warg, jamy ustnej, gardła i jelita grubego [ 6 ust. 2] 10. Analizę zasadności nakazu utrudnia brak precyzyjnego określenia, profilaktyce jakich chorób ma służyć badanie ginekologiczne we wziernikach i badanie zestawione. Można przyjąć, że chodzi o profilaktykę nowotworu w obrębie miednicy mniejszej. Można również zakładać, że nakazywane informowanie ma dotyczyć jedynie osób, które miałyby zostać objęte interwencjami przewidzianymi w 6 ust. 1 oraz 5 ust. 1 i 2. Według wytycznych amerykańskich 18 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1

5 należy z pacjentką porozmawiać i zachęcić ją do postępowania według zaleceń o stopniu A (wykonanie badanie cytologicznego wymazu z szyjki macicy u kobiet, które wpółżyją lub współżyły płciowo nie rzadziej niż co 3 lata) lub B. Wytyczne australijskie nie odnoszą się do informowania pacjentów w zakresie przedstawionym powyżej, zalecają wykonywanie badania cytologicznego raz na dwa lata u wszystkich kobiet między 18. a 70. r.ż. (lub dwa lata po rozpoczęciu aktywności seksualnej), które nie przebyły histerektomii (II, A). Działanie 8 i 9 Informowanie o szkodliwości palenia tytoniu oraz ocena postępu walki z uzależnieniem od tytoniu [ 7 ust. 1 i 2] 10. Analizę zasadności nakazu utrudnia brak podania populacji poddawanej interwencji oraz częstotliwości informowania i oceny. Według wytycznych amerykańskich o używanie wyrobów tytoniowych należy pytać każdą osobę, a w stosunku do wszystkich osób używających wyrobów tytoniowych zastosować interwencję (poziom zaleceń A). Wytyczne te nie określają wieku osób poddawanych interwencji ani jej częstotliwości. Wytyczne australijskie są dokładniejsze, zalecają, aby każdą osobę >10. r.ż. raz na 12 miesięcy pytać o to, czy pali tytoń papierosy, fajkę, cygara, a osoby z chorobami psychicznymi i innymi uzależnieniami co 6 miesięcy (poziom zaleceń IA). Wszystkie osoby palące powinny mieć regularne krótkie porady antynikotynowe (poziom zaleceń IA). Osobom fizycznie uzależnionym od nikotyny, osobom palącym z chorobami nikotynozależnymi, z cukrzycą i chorobami układu krążenia należy zaoferować przy każdej wizycie krótką poradę i nikotynową terapię zastępczą, albo bupropion lub inną metodę wspomagającą rzucenie palenia w zależności od wyboru pacjenta (poziom zaleceń IIIB). Działanie 10 Przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy i podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych [ 8] 10. Analizę zasadności nakazu utrudnia brak określenia częstotliwości wykonywania interwencji, brak określenia stosownej populacji oraz zdefiniowania odpowiednich działań profilaktycznych pod kątem gruźlicy. Wykorzystane w tej pracy wytyczne amerykańskie nie mówią o profilaktyce gruźlicy. Dotyczą PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1 jej bardzo szczegółowe zalecenia Centers for Desease Control and Prevention, podkreślające rolę podstawowej opieki zdrowotnej w wykrywaniu i zgłaszaniu zachorowań na gruźlicę. Do zadań wszystkich placówek świadczących usługi medyczne (nie tylko podstawowej opieki zdrowotnej) należy przeprowadzanie badań w kierunku gruźlicy u osób szczególnie narażonych, tj. osób zakażonych wirusem HIV oraz chorych na cukrzycę 15, poprzez wykonywanie próby tuberkulinowej, badania radiologicznego i bakteriologicznego 16. Inne wytyczne dotyczą poszukiwania osób, które miały kontakt z osobą chorą na gruźlicę, które przeprowadza specjalnie przeszkolony, posiadający licencję pracownik publicznej służby zdrowia 17. Wykorzystane w tej pracy wytyczne australijskie nie mówią o gruźlicy. Działanie 11, 12, 13 i 14 Wywiad rodzinny w kierunku obciążenia występowaniem chorób układu krążenia; pomiar ciśnienia tętniczego krwi przy każdej wizycie; pomiar masy ciała i wzrostu u pacjentów z BMI>25 kg/m 2 lub >40. r.ż. z oceną diety i wskazówkami dla normalizacji masy ciała co trzy lata; ocena diety i wskazówki dla normalizacji masy ciała u pacjentów z BMI>30 kg/m 2 [ 9] 10. Analizę zasadności nakazu utrudnia brak określenia stosownej populacji oraz częstotliwości oceny diety i udzielania stosownych wskazówek. Według wytycznych amerykańskich u osób powyżej 18. r.ż. należy prowadzić badania przesiewowe w kierunku nadciśnienia tętniczego (stopień zaleceń A). U osób z ciśnieniem tętniczym 120/80 139/90 mmhg raz w roku należy wykonać dwukrotny pomiar w odstępie kilku tygodni; u osób z ciśnieniem tętniczym poniżej 120/80 mmhg pomiary jak wyżej należy wykonać co 2 lata (stopień zaleceń A). U osób z grupy ryzyka należy rozważyć ryzyko i korzyści ze stosowania kwasu acetylosalicylowego (stopień zaleceń A). U mężczyzn po 35. r.ż. i kobiet po 45. r.ż. należy przeprowadzić badanie poziomu lipidów (cholesterol całkowity i HDL) (stopień zaleceń A). U mężczyzn od 20. do 35. r.ż. i kobiet od 20. do 45. r.ż. obarczonych wysokim ryzykiem choroby wieńcowej serca należy przeprowadzić badanie poziomu lipidów (stopień zaleceń B). Według wytycznych australijskich u osób >18. r.ż., u których skurczowe ciśnienie tętnicze jest <120 mmhg, a rozkurczowe ciśnienie tętnicze <80 mmhg, pomiar ciśnienia 19

6 tętniczego należy przeprowadzać co 2 lata (stopień zaleceń IA). Przy podwyższonym ryzyku CHUK (palenie tytoniu, nadwaga, otyłość, niska aktywność fizyczna, złe odżywianie się, czynniki psychologiczne, nadużywanie alkoholu) pomiar ciśnienia tętniczego krwi należy przeprowadzić raz w roku oraz udzielić porady dotyczącej zmian stylu życia (stopień zaleceń IIA). Przy wysokim ryzyku CHUK (wiek >50 lat, proteinuria, dyslipidemia, migotanie przedsionków, znana makroangiopatia, cukrzyca/ IGT/IFG, przewlekłe choroby nerek) pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego i poradę dotyczącą zmian stylu życia należy przeprowadzić co 6 miesięcy (stopień zaleceń IA). Wszyscy dorośli >18. r.ż. co 2 lata powinni mieć przeprowadzony pomiar masy ciała i wzrostu do wyliczenia BMI oraz obwodu pasa razem z poradą dietetyczną oraz dotyczącą aktywności fizycznej (stopień zaleceń IA). Dyskusja Dla przejrzystości w tworzeniu i korzystaniu z zaleceń lub nakazów działania profilaktyczne dzielone są na kategorie. Jeden z szeroko stosowanych podziałów uwzględnia działania przesiewowe, szczepienia, doradztwo i chemioprofilaktykę 4. Każda z kategorii ma swoją odrębność i związane z nią zasady podejścia. W przypadku działań przesiewowych, czyli działań polegających na badaniu osób bez objawów choroby w celu wykrycia wczesnego jej stadium, powszechnie przyjęte są kryteria Frame a. Zgodnie z nimi, aby rozważać przesiew, choroba musi mieć znaczący wpływ na długość lub jakość życia; dostępne muszą być akceptowane metody jej leczenia; choroba musi mieć okres bezobjawowy, a wykrycie i leczenie jej w tym okresie znacząco zmniejsza chorobowość i śmiertelność; leczenie w okresie bezobjawowym musi zapewniać wynik lepszy niż odłożenie leczenia do momentu wystąpienia objawów. Dla wykrycia choroby w okresie bezobjawowym dostępne powinny być akceptowane przez pacjentów badania o rozsądnym koszcie; zachorowalność na tę chorobę musi być wystarczająco duża, aby uzasadniała koszty badań przesiewowych 18. W Polsce, gdzie dysponujemy ograniczonymi środkami na badania profilaktyczne, wydaje się wskazane prowadzenie wyłącznie badań o potwierdzonym wpływie na długość życia i zdrowie. Co do badań przesiewowych w kierunku nowotworów, powinno skorzystać się z rekomendacji komisji ekspertów Unii Europejskiej zalecających jedynie przesiewowe badania cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy u kobiet w r.ż. co 3 5 lat, przesiewowe badania mammograficzne u kobiet w r.ż. co 2 3 lata i badania na obecność krwi utajonej u wszystkich osób po 50. r.ż. 18 Odrębną kwestią jest zasadność doradztwa, a także szczepień i chemioprofilaktyki pominiętych w niniejszej analizie. Problematyczne jest zbieranie wywiadu u każdej osoby w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem nowotworów podczas pierwszej wizyty z uwagi na brak potwierdzonych danych o jego efektach, co odzwierciedla podejście wytycznych amerykańskich i australijskich. Do momentu uzyskania niezbędnych potwierdzonych danych proponowane jest więc nienakazywanie obowiązkowego wykonywania Działania 1. Podobne wątpliwości budzi instruktaż samobadania piersi u dorosłych kobiet z uwagi na brak potwierdzonych danych za lub przeciw jego zalecaniu, jak też potwierdzonych danych, że jest to efektywne. Do momentu uzyskania nowych potwierdzonych danych proponowane jest więc uchylenie obowiązku wykonywania Działania 2. Bez analizy aktualnych potwierdzonych danych pozwalających ocenić skutki przesiewowego badania piersi, jego częstotliwości oraz dokładnej populacji kobiet nim objętych nakazywanie obowiązkowego wykonywania Działania 3 w podstawowej opiece zdrowotnej jest niezasadne. Palpacyjne badanie piersi u kobiet powyżej 40. r.ż. co 1 2 lata można, choć nie trzeba rozważać przy okazji mammografii. Odrębną kwestią jest analiza zasadności wykonywania mammografii w placówkach specjalistycznych, a także wspólnego prowadzenia profilaktyki raka sutka przez lekarzy rodzinnych/podstawowej opieki zdrowotnej i poradnie genetyczne w populacji kobiet obciążonych wywiadem rodzinnym wskazującym na możliwość mutacji genu BRCA1 lub BRCA2 poprzez kierowanie ich do poradni specjalistycznych w celu wykonania stosownych badań genetycznych. Wymaga to określenia zadań, możliwości ich wykonywania w podstawowej opiece zdrowotnej i w poradniach specjalistycznych oraz związanych z tym kosztów. 20 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1

7 Z uwagi na brak potwierdzonych danych pozwalających ocenić skutki badania skóry, warg, jamy ustnej i gardła każdego pacjenta nakazywanie Działania 4 wydaje się nieuzasadnione. Zmodyfikowane Działanie 4, ze zmianą nakazu z badania na doradztwo, może być przyjęte dla osób z wysokim ryzykiem wymienionych nowotworów. Z uwagi na brak potwierdzonych danych nie ma podstaw do nakazywania obowiązkowego wykonywania Działania 5. Przy zapewnieniu stosownych środków na badanie kału na krew utajoną można rozważać nakazanie badania kału u osób >50. r.ż. co 2 lata. Z uwagi na dostępność do świadczeń ginekologicznych bez skierowania oraz brak przekazywania informacji zwrotnych o udzielonych świadczeniach do lekarzy rodzinnych/podstawowej opieki zdrowotnej, ci ostatni nie mają możliwości systematycznego monitorowania działań profilaktycznych u kobiet, a informowanie oportunistyczne może mieć niewielki zasięg. Uwzględniając ponadto omówione wyżej wątpliwości co do badania skóry, warg, jamy ustnej i gardła każdego pacjenta, nakazanie Działań 6 i 7 może mieć bardzo ograniczony wymiar praktyczny i powinno zostać zastąpione innym skuteczniejszym i bardziej celowanym działaniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W odniesieniu do działań profilaktycznych w zakresie chorób odtytoniowych dostępna jest obecnie bardzo duża liczba potwierdzonych danych 9. Informowanie o szkodliwości palenia tytoniu oraz ocena postępu walki z uzależnieniem są działaniami wyjętymi z szerszego zakresu działań, które były oceniane łącznie, jako takie są skuteczne i nie powinny być zalecane w oderwaniu od siebie. Stąd Działania 8 i 9 powinny zostać rozszerzone oraz odniesione do programów profilaktycznych realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej, które jako czasochłonne wymagają też odrębnego finansowania. Wywiad w kierunku gruźlicy ma znaczenie w wykrywaniu choroby u danej osoby. Populacyjne działania profilaktyczne, w tym poszukiwanie osób z kontaktu z osobą chorą, powinny być realizowane w ramach osobnego programu. Stąd nakazane Działanie 10 w analizowanym rozporządzeniu należy pominąć, planując wprowadzenie całościowego, oddzielnego programu profilaktyki gruźlicy obejmującego wszystkie szczeble opieki zdrowotnej. Nakazany pomiar ciśnienia tętniczego krwi przy każdej wizycie pacjenta nie jest uzasadniony. Istnieją potwierdzone dane wspierające różnicowanie częstotliwości pomiarów w zależności od wieku pacjenta i wartości ciśnienia tętniczego i wykonywanie ich dla potrzeb badania przesiewowego raz na rok lub raz na dwa lata. Zapisy rozporządzenia nie odnoszą się natomiast do zalecania kwasu acetylosalicylowego u osób z grupy ryzyka (zalecenie stopnia A), badania poziomu lipidów (cholesterol całkowity i HDL) mężczyzn po 35. r.ż. i kobiet po 45. r.ż. (zalecenie stopnia A) czy badania poziomu lipidów u mężczyzn od 20. do 35. r.ż. i kobiet od 20. do 45. r.ż. obarczonych wysokim ryzykiem choroby wieńcowej serca (zalecenie stopnia B). Nakazany pomiar masy ciała i wzrostu jest zbyt ogólny. O ile częstotliwość pomiaru może powinna być większa (raz na 2 lata poziom i stopień zaleceń australijskich IA), to brakuje odniesienia się do intensywnego poradnictwa i interwencji behawioralnych w celu uzyskania trwałego obniżenia masy ciała u otyłych dorosłych (zalecenie amerykańskie stopnia B). Stąd nakazane Działania 11, 12, 13 i 14 należy zmodyfikować. Wnioski 1. Spośród analizowanych 14 działań nakazanych w rozporządzeniu, sześć jest niezasadnych, a w ośmiu zakres działań należy zmodyfikować. 2. Działania profilaktyczne podejmowane przez lekarzy rodzinnych/podstawowej opieki zdrowotnej powinny być oparte na wytycznych z uwzględnieniem ich siły oraz poziomu dostępnych potwierdzonych danych. Piśmiennictwo: 1. Godycki-Ćwirko M, Krawczyk J, Tomiak E, Osiecka R, Mazurek L, Ludwikow G, Wrzeciono B, Mierzecki A. Czasochłonność profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej. Probl Med Rodz 2009;1(26): Yarnall KS, Pollak KI, Østbye T, Krause KM, Michener JL. Primary care: is there enough time for prevention? Am J Public Health 2003;93: Godycki-Ćwirko M, Mierzecki A, Tomiak E, Osiecka R, Mazurek L, Ludwikow G, Wrzeciono B, Krawczyk J. Koszty profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej. Probl Med Rodz 2008;4(25): US Preventive Services Task Force. Guide to Clinical Preventive Services. 2nd ed. Williams & Wilkins: Baltimore, Md, De Backer G i wsp. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Third Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J 2003;24: Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. Clinical Preventive Health Care. Canada Communications Group: Ottawa, Ont, American Academy of Family Physicians. Summary of Policy Recommendations for Periodic Health Examinations. Leawood, The Royal Australian College of General Practitioners. Guidelines for Preventive Activities in General Practice. South Melbourne, Australia, PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1 21

8 9. Godycki-Ćwirko M, Miączyńska M, Mierzecki A, Wrzeciono B. Zasady interwencji antytoniowej. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Aktis: Łódź, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane, Dz. U. Nr 276, poz Fraser RC. Setting the Scene [w:] Fraser RC (red.). Clinical Method. A General Practice Approach. 2nd Edition. Butterworth Heinmann: Oxford, Brotons C, Bjorkelund C, Bulc M, Ciurana R, Godycki-Cwirko M, Jurgova E, Kloppe P, Lionis C, Mierzecki A, Pineiro R, Pullerits L, Sammut MR, Sheehan M, Tataradze R, Thireos EA, Vuchak J. Prevention and health promotion in clinical practice: the views of general practitioners in Europe. Prev Med 2005;40(5): Anderson LM, May DS. Has the use of cervical, breast, and colorectal cancer screening increased in the United States? Am J Public Health 1995;85: Recommendations of the U.S. Preventive Services Task Force. The Guide to Clinical Preventive Services AHRQ Pub. No , September Centers for Disease Control and Prevention. Controlling Tuberculosis in the United States Recommendations from the American Thoracic Society, CDC, and the Infectious Diseases Society of America. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;54(RR12):1 8 (pozyskane z internetu 22 lutego 2009 r. z: gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5412a1.htm). 16. Diagnostic Standards/Classification of TB in Adults and Children. Am J Respir Crit Care Med 2000;161: (pozyskane z internetu 22 lutego 2009 r. z: 17. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Investigation of Contacts of Persons with Infectious Tuberculosis. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005;54(RR15):1 37 (pozyskane z internetu 22 lutego 2009 r. z: gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5415a1.htm). 18. Frame PS. A critical review of adult health maintenance. Part 3: Prevention of cancer. J Fam Pract 1986;22: Advisory Committee on Cancer Prevention. Recommendation on cancer screening in the European Union. Eur J Cancer 2000;36: PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, MARZEC 2009, VOL. XI, Nr 1

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Grading quality of evidence and strength of recommendations Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group British

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal

KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal KARDIOLOGIA POLSKA Polish Heart Journal miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Official Monthly Peer-Reviewed Journal of the Polish Cardiac Society, since 1957 Indexed in: ISI Master Journal

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ Streszczenie: Problem pełnej definicji profilaktyki oraz wyznaczenia granic jej zakresu w stosunku do promocji zdrowia wraz z brakiem

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 12/2013 Nr 3(44) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych/Position of the Lipid Expert Forum Postępowanie w rodzinnej hipercholesterolemii u dzieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Kardiologia Polska 2013; 71, supl. III: 27 118 DOI: 10.5603/KP.2013.0177 ISSN 0022 9032 Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII PODSTAWY EPIDEMIOLOGII Podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego Świa towa Organizacj a Zdrowia jes t specjalis tyczną agendą Organizacji Narodów

Bardziej szczegółowo

CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU?

CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU? Medycyna Pracy 2008;59(5):395 408 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Radosław Zajdel 1 Justyna Zajdel 2 CZY BADANIA PROFILAKTYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU?

Bardziej szczegółowo

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG RESIDENTS OF WARSAW Halina Cieślak, Barbara Knoff, Zofia Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Anna Wiela-Hojeńska Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Badania kliniczne odgrywają istotną rolę w rozwoju nauk medycznych, są jedyną drogą wprowadzania nowych leków na rynek. Pozwalają ocenić

Bardziej szczegółowo