Nowe papiery do drukowania cyfrowego i offsetowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe papiery do drukowania cyfrowego i offsetowego"

Transkrypt

1 Dr inŝ. Stefan Jakucewicz Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Produkcji Instytut Mechaniki i Poligrafii Nowe papiery do drukowania cyfrowego i offsetowego Wprowadzenie W chwili obecnej w dobie dynamicznego rozwoju drukowania cyfrowego rośnie zapotrzebowanie na papier, na którym moŝna drukować wysokojakościowe druki wielobarwne techniką cyfrową. Podobnie wygląda sprawa z papierem do drukowania offsetowego arkuszowego mimo, Ŝe ta technika oddaje pewne tradycyjnie swoje obszary technice drukowania cyfrowego. W zakresie technik drukowania offsetowego zwojowego ich rozwój, a w związku z tym i zapotrzebowanie na papier wygląda nieco inaczej. Potencjał technologii CSWO zmniejsza swój obszar, przejmując jednocześnie pewne produkty tradycyjnie drukowane techniką HSWO, które wymagają nowych papierów, przy jednocześnie zmniejszającej się ze względu na brak zapotrzebowania produkcji gazetowej. Potencjał technologii HSWO jest nieco uszczuplony zastosowaniem technologii CSWO do drukowania wielobarwnego, przy jednoczesnym dąŝeniu do coraz to wyŝszej jakości drukowanych produktów. Na zarysowana powyŝej sytuację technologii poligraficznej nakładają się trendy rozwojowe przemysłu papierniczego, głównie coraz szersze wykorzystanie mas włóknistych zawierających włókna niezdelignifikowane, tj. mas mechanicznych i półchemicznych oraz mas makulaturowych. Na nowe papiery i tendencje rozwojowe ich produkcji rzutuje takŝe na razie nieśmiała, ale chyba w niedługim czasie dynamicznie rozwijająca się technologia formowania papieru jako materiału wielowarstwowego najprawdopodobniej trójwarstwowego. Do czasu rozpoczęcia się obecnego kryzysu producenci papieru co 2-3 lata oferowali nową ulepszona jakość swego dotychczas produkowanego papieru, a co 5-6 lat nowa jego generację. Te zmiany podyktowane były zarówno rozwojem przemysły papierniczego jak i wymuszone przez rozwijający swój obszar działania przemysł poligraficzny. Strona 1 z 7

2 Papiery do drukowania cyfrowego Od czasu wynalezienia drukowania cyfrowego tj. od prezentacji na targach IPEX 1993 maszyny cyfrowej Indigo, przeznaczonej do drukowania kolorowego, ścierały się dwa trendy dotyczące papierów do drukowania cyfrowego. Trend pierwszy przystosowanie do drukowania cyfrowego obecnych na rynku papierów drukowych, głownie przeznaczonych do drukowania offsetowego arkuszowego, udzielanie tym papierom po badaniach sprawdzających atestów (scriptów) na konkretna maszynę. Trend drugi produkcja specjalnych papierów cyfrowych przeznaczonych do drukowania w konkretnych maszynach cyfrowych. Na początku rozwoju drukowania cyfrowego praktycznie dobrze rozwiniętą technologią cyfrową była elektrofotografia i do tego z pośrednim systemem drukowania stosująca ciekle tonery. W związku z powyŝszym moŝna było atestować inne papiery drukowe oraz produkować papiery do drukowania elektrofotograficznego (oczywiście do drukowania wielobarwnego, gdyŝ drukowanie czarno - białe posługiwało się praktycznie wcześniej juŝ opracowanymi papierami do kopiowania czyli kserograficznymi). Po 2000 roku nastąpił gwałtowny rozwój róŝnych technik drukowania cyfrowego. W związku z tym dziś mamy: - drukowanie elektrofotograficzne kolorowe bezpośrednie (ze stałym tonerem), - drukowanie elektrofotograficzne kolorowe pośrednie (z ciekłym oraz ze stałym tonerem, - drukowanie natryskowe (ink jet) głównie z zastosowaniem farb (atramentów), wodnych, rozpuszczalnikowych (tzw. solvent) oraz utrwalanych promieniowanych UV, - oraz inne techniki cyfrowe takie jak: magnetografia, termografia, jonografia oraz elkografia. Praktycznie kaŝda z tych metod wymaga innego rodzaju papieru, o innych właściwościach. W większości przypadków maszyny drukujące cyfrowo są produkowane zarówno jako arkuszowe, jak i zwojowe. W początkowym okresie stosowania drukowania cyfrowego przystosowywano (dobrano po próbach) papiery przeznaczone do innych technik drukowania, do technik cyfrowych. Następnie rozpoczęto produkcję specjalnych papierów dedykowanych (produkowanych) do konkretnej techniki cyfrowej oraz wprowadzono systemy kwalifikowania papierów znajdujących się na rynku, które są moŝliwe do stosowania w maszynach cyfrowych. Po pomyślnym przejściu procedury kwalifikacyjnej papiery uzyskiwały certyfikaty do stosowania jako podłoŝa do drukowania cyfrowego. NaleŜy pamiętać, Ŝe praktycznie Ŝadem z producentów maszyn cyfrowych nie jest producentem papieru do maszyn cyfrowych mimo, iŝ oferuje takowe papiery pod marką własną. Praktycznie kaŝdy z producentów oryginalnych maszyn cyfrowych posiada własny system kwalifikacyjny dla danej techniki cyfrowej. Papiery, które uzyskały certyfikat sklasyfikowano w dwóch grupach: Strona 2 z 7

3 - zakwalifikowane papiery do drukowania cyfrowego, - autoryzowane papiery do drukowania cyfrowego. Zakwalifikowane papiery są papierami,w przypadku których producent maszyn gwarantuje moŝliwość ich zadrukowania w swoich systemach druku cyfrowego oraz w innych systemach typu OEM *. Gwarantowane jest bezpieczeństwo podczas ich uŝytkowania (np. nietoksyczność), stabilność procesu i określony poziom jakości odbitki. Autoryzowane papiery są papierami w przypadku, których producent maszyn gwarantuje moŝliwość zadrukowania w swoich systemach druku cyfrowego oraz w systemach typu OEM. Bez gwarancji jakości druku i stabilności procesu. Do niedawna (Drupa 2008) dominowały papiery dedykowane (specjalnie produkowane) do drukowania cyfrowego. Ostatnio następuje powolny wzrost papierów kwalifikowanych do drukowania cyfrowego. Trendem, który się objawił na Drupie 2008 jest próba stosowania papierów przeznaczonych do drukowania analogowego w maszynach cyfrowych oczywiście tam gdzie to jest moŝliwe bez zniszczenia maszyny i wytwarzania duŝej ilości makulatury. W przypadku drukowania elektrofotograficznego opracowano całą gamę specjalnych papierów: niepowlekanych, satynowanych i powlekanych. Są to tzw. papiery dedykowane (produkowane) do konkretnej maszyny cyfrowej. Mimo takiego podejścia do drukowania elektrofotograficznego do dziś nie udało się wyprodukować papieru powlekanego o gramaturze powyŝej 170 g/m 2, który podczas utrwalania tonera nie wydzielałby przykrego zapachu. W związku z powyŝszym celowe jest dobranie papierów powlekanych przeznaczonych do drukowania analogowego, ale o niewielkim stopniu wydzielania tego przykrego zapachu. Podobnie wygląda sprawa z papierami specjalnie produkowanymi do preprintu, które po zadrukowaniu technika offsetu arkuszowego personalizowane są w maszynach cyfrowych elektrofotograficznych lub szybkich kopiarkach działających na zasadzie elektrofotografii. Niektóre współcześnie produkowane papiery przeznaczone do drukowania offsetowego arkuszowego nadają juŝ się do tego celu. Masy drzewne wyŝszej jakości stosowane są obecnie dość szerokim zakresie, ostatnio nawet ścier drzewny (biały) znalazł zastosowanie do produkcji papierów do drukowania cyfrowego techniką elektrofotografii i do kopiowania. Osobną grupę stanowią papiery do cyfrowego drukowania gazet. Wraz z rozwojem drukowania cyfrowego kolorowego pojawił się pomysł drukowania codziennych gazet o zasięgu światowym z Internetu. Pomysł ten został przyjęty przez ekskluzywne sieci hotelowe. Wymusiło to * OEM skrót od Original Equipment Manufacturer (dosłownie Oryginalny Producent Sprzętu) organizacja sprzedająca pod własną marką produkty wytworzone przez inne firmy. Termin jest mylący, gdyŝ OEM nie jest wytwórcą, lecz sprzedawcą sprzętu dla uŝytkownika końcowego. Strona 3 z 7

4 wyprodukowanie papieru gazetowego do drukowania cyfrowego. Wyzwanie produkcji takiego papieru podjął koncern UPM Kymmene i osiągnął jak dotychczas dobry efekt produkując kilka róŝnych papierów pod nazwą UPM DIGI Newsprint. UPM DIGI Newsprint to papier o jakości papieru gazetowego słuŝący do cyfrowego zwojowego drukowania gazet, produkowany w gramaturach 40 do 60 g/m 2, w wersji MFS i News (MF) o powierzchni matowe i o wolumenie 1,33 1,70 cm 3 /g. Papiery UPM DIGI Newsprint są papierami drzewnymi lub z włókien z odzysku (makulaturowymi). Papier ten jest przeznaczony do kolorowego zwojowego cyfrowego drukowania gazet metodą elektrofotografii z zastosowaniem suchego tonera. Systemy cyfrowe stosowane są w kilku światowych luksusowych sieciach hotelowych z reguły umoŝliwiają one uzyskanie z sieci (Internet) do 20 róŝnych tytułów, w tym zwykle do 12 tytułów światowych i do 8 krajowych. Uzyskiwane druki w zaleŝności od systemu są czarno białe lub wielobarwne. Mają one format klasycznej gazet i klasyczny papier gazetowy, w ten sposób nieświadomego delikwenta o moŝliwości drukowania cyfrowego moŝna oszukać, ze właśnie wraca się z kiosku po zakupie gazet. Produkowane są następujące odmiany papieru gazetowego przeznaczonego do drukowania cyfrowego: -UPM DIGI Brite 68 -UPM DIGI Brite 76 -UPM DIGI Color Salmon -UPM DIGI News Papiery Brite 68 i Brite 76 róŝnią się głównie białością ISO (brightness). Pierwszy ma wartość tego parametru 68%, zaś drugi 78%. Oba mają wykończenie MFS. Papier Color Salmon jest papierem o barwie róŝowej, matowym z wykończeniem MFS. Papier News jest papierem matowym o wykończeniu powierzchni MF i białości ISO wynoszącej 59%. NaleŜy się, liczyć z dalszym rozwojem tej grupy papierów przeznaczonych do elektrofotograficznego drukowania gazet. W przypadku drukowania cyfrowego natryskowego, ze względu na róŝnorodność atramentów: wodnych, rozpuszczalnikowych, utrwalanych promieniowaniem UV oraz tzw. atramentów stałych - dynamicznie rozwija się produkcja specjalnych papierów do konkretnej techniki, a w zasadzie do konkretnej maszyny z uwzględnieniem jej wielkoformatowości. W przypadku tej techniki cyfrowej na obecnym etapie technologicznym produkcji papierów do drukowania analogowego ich zastosowanie jest dość niewielkie i nie naleŝy się spodziewać w najbliŝszej przyszłość jego wzrostu. Pozostałe techniki drukowania cyfrowego stosują róŝne papiery i tak: w jonografii stosowane są papiery przeznaczone do drukowania cyfrowego elektrofotograficznego, podobnie w Strona 4 z 7

5 magnetografii i elkografii stosowane są papiery stosowane do drukowania analogowego (czytaj offsetowego). Specjalnych papierów wymagają techniki drukowania termograficznego. W tym przypadku naleŝy się spodziewać dalszego ich rozwoju. Papiery do drukowania offsetowego W chwili obecnej daje się zauwaŝyć wzrastający trend do coraz szerszego wykorzystywania mas z odzysku (tj. makulaturowych) oraz mas drzewnych głównie typu TMP, CTMP. BCTMP do produkcji papierów przeznaczonych do drukowania. Obecnej masy makulaturowe stosowane są do: papierów offsetowych, papierów powlekanych arkuszowych, papierów SC (SC B do 100% DIP ), papierów LWC (do 100% DIP), papierów gazetowych(do 100% DIP) i papierów do kopiowania (do 100% DIP). NaleŜy liczyć się z utrzymaniem tego wzrastającego trendu w niedalekiej przyszłości oraz z zastosowaniem mas z odzysku do innych rodzajów papierów drukowych. Ze względu na ich duŝą wydajność względem drewna, z którego są produkowane naleŝ się liczyć z dalszą ich ekspansją, tym bardziej, Ŝe ostatnio pojawiły się na rynku papiery drzewne arkuszowe trzykrotnie dwustronnie powlekane, które poza trwałością (głównie barwy) nie ustępują jakościowo takim samym papierom bezdrzewnym. W przypadku papierów offsetowych niepowlekanych trwają intensywne prace nad opracowaniem papierów, głównie arkuszowych o jakości powierzchni zbliŝonej do powierzchni papierów powlekanych. Mimo sceptycznego stanowiska Monachijskiego Instytutu Badawczego FOGRA, stwierdzającego, Ŝe jest to nie moŝliwe, co pewien czas pojawiają się na rynku papiery niepowlekane mające zastąpić papiery powlekane. Póki co jest to niewykonalne, ale prowadzi to do polepszenia jakości powierzchni papierów niepowlekanych. Daje się takŝe zauwaŝyć tendencja do obniŝania gramatur papierów zwojowych papierów przeznaczonych do drukowania. W tym zakresie nie zrobiono chyba jeszcze wszystkiego, w związku z tym naleŝy się liczyć z dalszą tendencją do obniŝania gramatur. Ostatnio zaczęła się dynamicznie rozwijać znana co najmniej od kilkunastu lat metoda produkcji wielowarstwowych papierów przeznaczonych do drukowania. Metoda ta stosowana jest od prawie dziewięćdziesięciu lat do produkcji tektur wielowarstwowych. Do produkcji papierów do drukowania i kopiowania zastosowana jest jej współczesna odmiana. Deinking Pulp odbarwiana masa makulaturowa. Strona 5 z 7

6 Formowanie arkusza papieru jako produktu wielowarstwowego, obecnie najczęściej jako trójwarstwowego polega bądź na rozsortowaniu włókien na 1 : duŝe (warstwa środkowa) i drobne (warstwy zewnętrzne) lub na zastosowaniu róŝnych mas włóknistych (np. w środku masa makulaturowa, warstwy zewnętrzne z masy celulozowej) bądź trzech warstw z tej samej masy włóknistej (np. z masy celulozowej). O podobnej konstrukcji papieru bezdrzewnego przeznaczonego do drukowania jako tendencji rozwojowej piszą 2 K P. Oltroge i J. Bergama w artykule pt. Tendencje w technologii wytwarzania papierów bezdrzewnych. Horyzont czasowy tych rozwaŝań to rok 2020 Nie mniej papiery trójwarstwowe do kopiowania są produkowane na skalę przemysłową wg technologii triotec od 2007 roku. W przypadku papierów bezdrzewnych formowanie wielowarstwowe zwiększy ich sztywność zginania, która w przypadku papierów celulozowych jednowarstwowych jest stosunkowo niska. W przypadku powlekanych papierów bezdrzewnych po za nowymi technologiami polepszającymi ich powierzchnię, w papierze podłoŝowym będzie powyŝej 10% mas BCTMP. Fakt ten zmieni zupełnie tradycyjny pogląd, Ŝe w papierze bezdrzewnym moŝe być do 10% mas zawierających ligninę (tj. mas mechanicznych). Podsumowanie Papiery formowane jako wielowarstwowe są zaliczane przez znawców tego zagadnienia do III generacji (I generacja to papier do pisania i drukowania do czasu wynalezienia papieru do pakowania, który łącznie zaliczany jest do II generacji łącznie oczywiście z papierami do drukowania i pisania). Papiery IV generacji to papiery będące nośnikami informacji, wykorzystujące nanotechnologię. Papier z odpowiednimi warstwami lub/i powłokami w skali nano staje się zupełnie innym materiałem. Przy formowaniu wielowarstwowym wykańczająca warstwa Nano nadaje papierowi przeznaczonemu do drukowania specyficzne właściwości poprawiając jego właściwości powierzchniowe. Powłoki nano stosowane do papierów opakowaniowych nadają im właściwości barierowe. Włókna nano to włókna o grubości (średnicy) poniŝej 1µm, mikrowłókna mają średnicę od 1 do 3µm, włókna o małej grubości mają średnicę od 4 do16,1µm, zaś włókna standard od 17 do 70µm. 1 Stawicki B.: Międzynarodowy projekt badawczy dla przemysłu papierniczego ECOTRAGET, Przegląd papierniczy nr 1, s /2006/. 2 Oltrogge K - P., Bergman J.: Tendencje w technologii wytwarzania papierów bezdrzewnych, Przegląd Papierniczy nr 3, s /2007/. Strona 6 z 7

7 Jako przykład moŝliwości nowych materiałów moŝna przytoczyć fakt, Ŝe nanocząsteczki pozwalają na zwiększenie podatności na drukowanie oraz wytrzymałości, a zarazem zmniejszenie gramatury papieru. Nanotechnologia umoŝliwia więc stworzenie efektywnych barier bez zmiany typowych właściwości papieru, co byłoby nieuniknione po dodaniu warstwy polimerowej lub przy pakowaniu wielowarstwowym. Papier IV generacji jest równieŝ nowych rodzajem interfejsów dla techniki cyfrowej przyszłości. SłuŜy takŝe jako materiał podłoŝowy do produkcji inteligentnych drukowanych układów cyfrowych. NaleŜy równieŝ brać pod uwagę dalsze zastosowanie i rozwój e papieru. Papier elektroniczny zwany teŝ e-papierem to urządzenie (rodzaj wyświetlacza) o grubości nie większej od kartki papieru i o podobnej do niego powierzchni, na którym jednak moŝna wielokrotnie zapisywać i usuwać tekst i grafikę za pomocą innych urządzeń elektronicznych (np. specjalnej przystawki do komputera) lub tworzyć i usuwać notatki za pomocą odpowiednich narzędzi (np. elektrycznego ołówka ). Papier elektroniczny dąŝy swoim zastosowaniem i swoimi gabarytami oraz elastycznością do imitacji papieru. Rozpowszechnienie e-papieru ograniczyłoby zuŝycie papieru do robienia notatek oraz zmniejszyłoby ilości drukowanych pism. Wyeliminowanie drukowania pism zmniejszyłoby ich ilość; zamiast ksiąŝki byłaby e-ksiąŝka, zamiast gazety - e-gazeta. Zamiast tomów ksiąŝek i plików gazet moŝna by wczytywać elektroniczne ich zapisy i wyświetlać na e-papierze. Strona 7 z 7

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz:

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 1. Do wydrukowania 400 kolorowych ulotek reklamowych należy zastosować maszynę: 2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 3. Na skutek powiększania wymiarów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ilości poszczególnych pozycji są szacunkowe, określone na podstawie dotychczasowego zuŝycia i słuŝą tylko i wyłącznie do oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość dokonywania

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty Image DigiColor Najwyższej jakości biały papier klasy premium, dedykowany do druku cyfrowego. Idealny do prac, dla których najważniejszym kryterium jest wysoka jakość wydruku. Wszychstronne zastosowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. brutto [w PL- N] Wartość brutto [w PLN] (cena jedn. netto x ilość + VAT w PLN) Cena jedn. netto [w PLN] Stawka

FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. brutto [w PL- N] Wartość brutto [w PLN] (cena jedn. netto x ilość + VAT w PLN) Cena jedn. netto [w PLN] Stawka FORMULARZ CENOWY Ilości poszczególnych pozycji są szacunkowe, określone na podstawie dotychczasowego zuŝycia i słuŝą tylko i wyłącznie do oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość dokonywania

Bardziej szczegółowo

Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych

Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych Aby rozpocząć jakiekolwiek prace związane z ustaleniem precyzyjnych warunków technologicznych produkcji, kosztów oraz czasu wykonania

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. Kompleksowe rozwiązania produktowe

KATALOG 2009. Kompleksowe rozwiązania produktowe MEDIA DO DRUKU CYFROWEGO KATALOG 2009 Kompleksowe rozwiązania produktowe O NAS Antalis jest największym europejskim i czwartym na świecie dystrybutorem materiałów służących do komunikacji wizualnej (papierów

Bardziej szczegółowo

Svitlana Khadzhynova Stefan Jakucewicz Katarzyna Piłczyńska. Drukowanie natryskowe (ink-jet)

Svitlana Khadzhynova Stefan Jakucewicz Katarzyna Piłczyńska. Drukowanie natryskowe (ink-jet) Svitlana Khadzhynova Stefan Jakucewicz Katarzyna Piłczyńska Drukowanie natryskowe (ink-jet) Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź 2017 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DRUKU CYFROWEGO

OFERTA DRUKU CYFROWEGO OFERTA DRUKU CYFROWEGO O FIRMIE Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić ofertę Drukarni Cyfrowej KSERKOP, specjalizującej się w druku cyfrowym średnio i nisko nakładowym w zakresie: książek, broszur,

Bardziej szczegółowo

Cóż za piękny dzień! Idealny aby pouczyć się o kolejnym druku, jakim jest offset. A więc uczniu usiądź wygodnie i wysłuchaj dzisiejszej lekcji.

Cóż za piękny dzień! Idealny aby pouczyć się o kolejnym druku, jakim jest offset. A więc uczniu usiądź wygodnie i wysłuchaj dzisiejszej lekcji. OFFSET Cóż za piękny dzień! Idealny aby pouczyć się o kolejnym druku, jakim jest offset. A więc uczniu usiądź wygodnie i wysłuchaj dzisiejszej lekcji. Rozkład materiału: Historia Offset początek Offset

Bardziej szczegółowo

Holmen XLNT doskonały wybór

Holmen XLNT doskonały wybór An XLNT choice Holmen XLNT doskonały wybór Holmen XLNT to papier od wielu lat najchętniej wybierany na potrzeby przesyłek reklamowych, głównie ze względu na jego właściwości umożliwiające przyciąganie

Bardziej szczegółowo

Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek

Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek dr inż. Stefan Jakucewicz Map Polska Sp. z o. o. PODZIAŁ PODŁOŻY DRUKOWYCH Tektury wielowarstwowe Laminaty PODZIAŁ TEKTUR Tektury SBB

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty DIGIGREEN GLOSS & SILK Digigreen - ekologiczny, biały, obustronnie powlekany papier o wszechstronnym zastosowaniu, dedykowany do zadruku cyfrowego - 100% digital, 100% green! 100% Digital Papier posiada

Bardziej szczegółowo

Stefan Jakucewicz. Formaty papieru

Stefan Jakucewicz. Formaty papieru Stefan Jakucewicz Formaty papieru Wzdłużne krojenie papieru jest to proces podziału zwoju papieru otrzymanego z maszyny papierniczej (z rozkroju tamboru) na zwoje o mniejszej szerokości wstęgi lub/i długości.

Bardziej szczegółowo

Podział i skład produktów papierniczych

Podział i skład produktów papierniczych Podział i skład produktów papierniczych Podział materiałów poligraficznych Istnieje kilka kryteriów podziału materiałów poligraficznych. Z praktycznego punktu widzenia najważniejsze z nich to: Podział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o mediach

Podstawowe informacje o mediach Podstawowe informacje o mediach Najważniejszy czynnik, który wpływa na jakość obrazu nie ma nic wspólnego z samą drukarką. Atramenty do druku są znacznie lepiej wchłaniane niż tonery i stałe atramenty.

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji poligraficznej

Planowanie produkcji poligraficznej Planowanie produkcji poligraficznej Pierwszą fazą planowania technologicznego i technicznego produkcji jest sporządzenie schematów blokowych obrazujących kolejne procesy wykonania produktu poligraficznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z

Bardziej szczegółowo

PROOFING ODBITKI PRÓBNE

PROOFING ODBITKI PRÓBNE PROOFING ODBITKI PRÓBNE Pod pojęciem proofingu w obrębie przygotowalni poligraficznej rozumiemy szeroko pojęte operacje wykonywania odbitek próbnych w celu ich korekty i kontroli. W szczególności rola

Bardziej szczegółowo

Należą do nich: -ustalenie parametrów technologicznych produktu, -dobór materiałów do produkcji produktu, -obliczenie zapotrzebowania materiałowego,

Należą do nich: -ustalenie parametrów technologicznych produktu, -dobór materiałów do produkcji produktu, -obliczenie zapotrzebowania materiałowego, Należą do nich: -ustalenie parametrów technologicznych produktu, -dobór materiałów do produkcji produktu, -obliczenie zapotrzebowania materiałowego, -dobór techniki drukowania, -dobór maszyny drukującej,

Bardziej szczegółowo

Temat: Papiery drukowe luksusowe

Temat: Papiery drukowe luksusowe Temat: Papiery drukowe luksusowe Szlachetne, wysokojakościowe papiery drukowe: WF/HWC (Woodfree/Heavy Weight Coated) jest to papier dwustronnie powlekany o dużej (ciężkiej) gramaturze tak powłoki, jak

Bardziej szczegółowo

prostego kodu cyfr. Nowy system numerów identyfikacyjny wchodzi w Ŝycie z dniem 01.09.2011.

prostego kodu cyfr. Nowy system numerów identyfikacyjny wchodzi w Ŝycie z dniem 01.09.2011. Bezpieczne drukowanie bezpieczne pakowanie Lakiery, farby i kleje firmy WEILBURGER Graphics teraz jeszcze bezpieczniejsze Gerhardshofen, 15. sierpnia 2011 Przemysł opakowaniowy jest w ostatnim czasie często

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik poligraf 311[28]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik poligraf 311[28]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania projektu wynikające

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie opakowań introligatorskich

Wykonywanie opakowań introligatorskich Wykonywanie opakowań introligatorskich 1. Opakowania torby Opakowania mogą występować jako druki luźne i łączone. Drukiem luźnym będzie torebka lub pudełko wykonane z jednego arkusza odpowiednio złamanego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych Opracuj proces technologiczny

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POLIGRAFII

TECHNOLOGIA POLIGRAFII PODSTAWY POLIGRAFII TECHNOLOGIA - sposób wykonania czegoś, sposób wytwarzania danych przedmiotów w danej dziedzinie techniki. POLIGRAFIA jest dziedziną techniki zajmującą się procesami wytwarzania druków.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Link do strony z opisem oferowanego. Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwę/nr

FORMULARZ CENOWY. Link do strony z opisem oferowanego. Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwę/nr Ilości poszczególnych pozycji są szacunkowe, określone na podstawie dotychczasowego zużycia i służą tylko i wyłącznie do oceny ofert i określenia ogólnej wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r.

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r. Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r. W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie oraz zastosowanie materiałów poligraficznych 311[28].Z1.03

Charakteryzowanie oraz zastosowanie materiałów poligraficznych 311[28].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Pilc Charakteryzowanie oraz zastosowanie materiałów poligraficznych 311[28].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty

Certyfikaty ekologiczne. Inne certyfikaty i atesty DIGIGREEN GLOSS & SILK Digigreen - ekologiczny, biały, obustronnie powlekany papier o wszechstronnym zastosowaniu, dedykowany do zadruku cyfrowego - 100% digital, 100% green! 100% Digital Papier kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie oraz zastosowanie w poligrafii wyrobów papierowych

Charakteryzowanie oraz zastosowanie w poligrafii wyrobów papierowych Charakteryzowanie oraz zastosowanie w poligrafii wyrobów papierowych Podział materiałów poligraficznych Istnieje kilka kryteriów podziału materiałów poligraficznych. Z praktycznego punktu widzenia najwaŝniejsze

Bardziej szczegółowo

TEKTURY SZARE I SPECJALNE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE

TEKTURY SZARE I SPECJALNE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE Tektury szare i specjalne to wyjątkowo trwałe materiały. Aby uzyskać wysoką jakość zadbaliśmy o ich wysoką wytrzymałość, sztywność i płaskość a wszystko to w celu zagwarantowania

Bardziej szczegółowo

- ręczniki papierowe, - papier toaletowy, - czyściwo, - papier toaletowy jumbo.

- ręczniki papierowe, - papier toaletowy, - czyściwo, - papier toaletowy jumbo. Katalog produktów Firma MAXI-PAP jest producentem papierów higienicznych uŝytku domowego i przemysłowego. Jesteśmy młodym zespołem który moŝe pochwalić się duŝym doświadczeniem w branŝy papierniczej, wyróŝniamy

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY wg rozdzielnika

WYKONAWCY wg rozdzielnika GOZ-353-221-/08 Warszawa, dnia 13 lutego 2008 r. WYKONAWCY wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru dla PIP GIP Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Budowa i charakterystyka papieru

Budowa i charakterystyka papieru Budowa i charakterystyka papieru Budowa papieru Papier posiada strukturę włóknistą, utworzoną przez celulozę z drewna lub innych materiałów roślinnych, uzupełnioną o różne dodatki masowe i wypełniacze,

Bardziej szczegółowo

się przed nimi broniły dla zachowania swojej odrębności i tożsamości, jak można prognozować te tendencje w najbliższych latach. Niewątpliwe jest jak

się przed nimi broniły dla zachowania swojej odrębności i tożsamości, jak można prognozować te tendencje w najbliższych latach. Niewątpliwe jest jak Wstęp Trzecią edycję opracowania o rynku papieru przeznaczonego do produkcji książek zwanego papierem graficznym lub publikacyjnym przygotowaliśmy w gorącym okresie wakacyjnym 2011 roku. Gorącym nie z

Bardziej szczegółowo

WIZYTÓWKI STANDARDOWE

WIZYTÓWKI STANDARDOWE CENNIK DRUKU CYFROWEGO Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym cennikiem druku cyfrowego. Znajdą w nim Państwo poszczególne produkty, wycenione w konkretnych ach w różnych opcjach jakościowych.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie materiałów poligraficznych 825[01].O1.03

Stosowanie materiałów poligraficznych 825[01].O1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Pilc Stosowanie materiałów poligraficznych 825[01].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. oferowany przez Wykonawcę. Papier ksero biały A4 80g 161CIE Xerox Premier. Papier ksero biały A3 80g 161CIE Xerox Premier

Przedmiot zamówienia. oferowany przez Wykonawcę. Papier ksero biały A4 80g 161CIE Xerox Premier. Papier ksero biały A3 80g 161CIE Xerox Premier UWAGA!!! - Informacja ważna dla osoby składającej Zamówienie: Osoba generująca zapotrzebowanie na materiały w systemie DZIEKANAT zobowiązana jest przy składaniu zamówienia do każdorazowego wskazywania

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania powłok technicznych. Zdefiniowano pojęcie powłoki oraz przedstawiono jej budowę. Pokazano

Bardziej szczegółowo

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Rodzaje folii IML Metody wytwarzania Właściwości zastosowanie Farby niskomigracyjne MGA Rodzaje folii polipropylenowych NIEORIENTOWANE (CPP) FOLIE

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY DRUK CYFROWY DRUK LASEROWY / SRA3 (32 x 45 cm)

PROFESJONALNY DRUK CYFROWY DRUK LASEROWY / SRA3 (32 x 45 cm) (32 x 45 cm) Kiedy obejrzysz kwiat gerbery z bliska, zorientujesz się, że w rzeczywistości składa się on z wielu drobnych kwiatów. Druk cyfrowy, podobnie jak kwiat gerbery, składa się z wielu różnych elementów,

Bardziej szczegółowo

ZSP 5 Aleksandra Roszczyk PAPIER WYBRANE ZAGADNIENIA

ZSP 5 Aleksandra Roszczyk PAPIER WYBRANE ZAGADNIENIA PAPIER WYBRANE ZAGADNIENIA WYROBY (PRODUKTY) PAPIEROWE ZSP 5 Aleksandra Roszczyk WYTWORY PAPIERNICZE tworzywa włókniste otrzymane w postaci arkuszy lub wstęgi z odpowiednio przygotowanych, uformowanych,

Bardziej szczegółowo

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Systemy operacyjne Microsft Windows (ang. okna) posiadały od początku interfejs graficzny. KaŜda aplikacja uruchamiana jest tu w

Bardziej szczegółowo

Diody mocy LED firmy Huey Jann Electronic Asortyment rys.1.

Diody mocy LED firmy Huey Jann Electronic Asortyment rys.1. Diody mocy LED firmy Huey Jann Electronic Jeden z największych wynalazków Thomasa Edisona (w rzeczywistości było to tylko udoskonalenie i opatentowanie pomysłu sprzed 41 lat) odmienił Ŝycie ludzi na całym

Bardziej szczegółowo

GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY

GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY KOMUNIKAT PRASOWY Poznań, 13 maja 2015 r. GRUPA ARCTIC PAPER W I KWARTALE 2015: KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDAŻY, REZERWA NA NALEŻNOŚCI OD PAPERLINX WPŁYWA NA WYNIK FINANSOWY W I kw. 2015 roku Grupa Arctic

Bardziej szczegółowo

ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE

ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE 98 ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE ORION 105 106 SIRIUS 102 104 SOLO 107 KOMORY DO PODBUDOWY SIRIUS 108 109 ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE 99 FRANKE TECTONITE NOWA GENERACJA ZLEWOZMYWAKÓW CZYM JEST TECTONITE?

Bardziej szczegółowo

OFERTA INFORMACYJNA POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. NR ZSD-6156-146/2012 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I DRUKU DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

OFERTA INFORMACYJNA POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. NR ZSD-6156-146/2012 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I DRUKU DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW OFERTA INFORMACYJNA NR ZSD-6156-146/2012 POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I DRUKU DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW Warszawa, 03.09.2012 Strona 1/6 WSTĘP Polska Wytwórnia

Bardziej szczegółowo

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58

Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Improved surface Even silkier A sophisticated challenger 47, 50, 53, 58 Holmen VIEW otwiera nowe możliwości Papier Holmen VIEW stanowi doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczą się szczegóły i wysoka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE Załącznik nr 6 /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE Należy podać nazwę, producenta, typ,

Bardziej szczegółowo

80 g/m 2 ZT 810005 ZT 810006. 80 g/m 2 z 4 dziurkami ZT 810011

80 g/m 2 ZT 810005 ZT 810006. 80 g/m 2 z 4 dziurkami ZT 810011 ksero 6, 7, 8, 9 ksero satyna 6 ksero kolor 8 Rolki termiczne do kas 10 Rolki faksowe 10 Foto 7, 10 składanka komputerowa 11 POL LUX - ELEGANCJA I KOMFORT PRACY papier przeznaczony do wszystkich działań

Bardziej szczegółowo

PAPIERY METALIZOWANE PAPIERY OZDOBNE

PAPIERY METALIZOWANE PAPIERY OZDOBNE Nasze papiery metalizowane gwarantują wrażenie połysku. Dostępne są w wielu kolorach, zaś metalicznie, połyskujące powierzchnie doskonale przykuwają uwagę. W zależności od celu i sposobu użycia oferujemy

Bardziej szczegółowo

VIII VIII VIII. Etykiety i znaki Papier Koperty i akcesoria do wysyłek

VIII VIII VIII. Etykiety i znaki Papier Koperty i akcesoria do wysyłek PAPIER :VII Papiery do wydruków kolorowych 194 Papiery uniwersalne klasy a 195 Papiery uniwersalne klasy b 196 Papiery uniwersalneklasy c 196 Papiery do drukarek igłowych 197 Papier termoczuły do faxów

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATY BIAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

KONCENTRATY BIAŁE INFORMACJE TECHNICZNE INFORMACJE TECHNICZNE GLOBAL COLORS GROUP oferuje koncentraty najwyższej jakości sprzedawane pod lokalnymi markami KRITILEN=POLI CH=ROMBEST=SENKROFIL. Koncentraty KRITILEN WHITE (białe) są koncentratami

Bardziej szczegółowo

G 9/99 tępy mat FoodSafe. Opis lakieru. Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat

G 9/99 tępy mat FoodSafe. Opis lakieru. Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat G 9/99 tępy mat FoodSafe Opis lakieru Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat Własności w trakcie procesu lakierowania Prowadzenie * Schnięcie * * Niepodatność

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przy uŝyciu arkusza kalkulacyjnego

Modelowanie przy uŝyciu arkusza kalkulacyjnego Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych Modelowanie przy uŝyciu Projektowanie informatycznych systemów zarządzania 2Modelowanie przy uŝyciu Modelowania przy uŝyciu Wprowadzenie Zasady

Bardziej szczegółowo

NIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TRE

NIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TRE ZZ/328/2014 Katowice, dnia 30 czerwca 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego według Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SENOLITH -UV-FP Lakiery firmy WEILBURGER Graphics teraz jeszcze bezpieczniejsze w stosowaniu

SENOLITH -UV-FP Lakiery firmy WEILBURGER Graphics teraz jeszcze bezpieczniejsze w stosowaniu SENOLITH -UV-FP Lakiery firmy WEILBURGER Graphics teraz jeszcze bezpieczniejsze w stosowaniu Gerhardshofen, 23. października 2009 chcąc uczynić stosowanie lakierów UV w przemyśle opakowań artykułów spoŝywczych

Bardziej szczegółowo

Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych.

Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych. Tytuł: Systemy transportu międzyoperacyjnego stosowane w malarniach proszkowych. Systemy transportu międzyoperacyjnego są jednym z najwaŝniejszych elementów linii malarskich mimo, Ŝe nie mają znaczenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Autor: Joachim Marzec BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Praca dyplomowa napisana w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Stefan Jakucewicz. Najczęściej spotykane przyczyny reklamacji papieru do drukowania arkuszowego offsetowego

Stefan Jakucewicz. Najczęściej spotykane przyczyny reklamacji papieru do drukowania arkuszowego offsetowego Stefan Jakucewicz Najczęściej spotykane przyczyny reklamacji papieru do drukowania arkuszowego offsetowego brak stabilności wymiarowej ścinanie papieru niepasowanie barw (kolorów) dublowanie brak płaskiego

Bardziej szczegółowo

Warstwa z poduszkami powietrznymi dla łatwiejszego i perfekcyjnego druku.

Warstwa z poduszkami powietrznymi dla łatwiejszego i perfekcyjnego druku. Warstwa z poduszkami powietrznymi dla łatwiejszego i perfekcyjnego druku. Błyskawiczny powrót obciągu do pierwotnej grubości i lepsza amortyzacja uderzeń powodują, że S-PRIA BLUE wyznacza nowe standardy

Bardziej szczegółowo

OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH

OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH DLACZEGO MY? NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYDRUKÓW WIERNA KOLORYSTYKA (WERYFIKACJA UGRA/FOGRA) DOSKONAŁE ODWZOROWANIE KOLORÓW PANTONE (DO 98% PALETY) FOTOREALISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka. Patronat medialny

W POLSCE. Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka. Patronat medialny P A P I E R W POLSCE 2013 Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka Patronat medialny RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2013 P A P I E R Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka ze specjalnym

Bardziej szczegółowo

B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H

B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. ALFREDA MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ B A D A N I E W Y T R Z Y M A Ł O Ś C I K O M P O Z Y T Ó W W Ę G L O W Y C H Autor pracy:

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/5/2011 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 11.02.2011r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POLIGRAFII

TECHNOLOGIA POLIGRAFII PODSTAWY POLIGRAFII TECHNOLOGIA - sposób wykonania czegoś, sposób wytwarzania danych przedmiotów w danej dziedzinie techniki. POLIGRAFIA jest dziedziną techniki zajmującą się procesami wytwarzania druków.

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie offsetowych maszyn drukujących

Charakteryzowanie offsetowych maszyn drukujących Charakteryzowanie offsetowych maszyn drukujących Podstawowa czynność offsetowej maszyny drukującej przenoszenie farby drukarskiej z formy drukowej na zadrukowywany materiał następuje w zespole drukującym,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik papiernictwa Symbol cyfrowy zawodu: 311[27 Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[27]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Optymalnej Podatności na Recykling Zadrukowanych Papierów Graficznych

Przewodnik dla Optymalnej Podatności na Recykling Zadrukowanych Papierów Graficznych Przewodnik dla Optymalnej Podatności na Recykling Zadrukowanych Papierów Graficznych European Recovered Paper Council I. Wprowadzenie Ten artykuł dotyczy ponownego wykorzystania makulaturowych papierów

Bardziej szczegółowo

Stefan Jakucewicz. Właściwości papieru biurowego

Stefan Jakucewicz. Właściwości papieru biurowego Stefan Jakucewicz Właściwości papieru biurowego Papier do urządzeń biurowych (zwany również papierem do kopiowania) zdawałoby się, że to dosyć banalny produkt. Pozory mylą, to klasyczny temat-rzeka W celu

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

TEKTURY POWLEKANE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE

TEKTURY POWLEKANE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE PAPIERY GRAFICZNE I OPAKOWANIOWE Tektury powlekane charakteryzują się wyśmienitą drukownością, oferując jednocześnie wysoką wytrzymałość, odporność i sztywność. Są to właściwości, które w końcowym efekcie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie diphoto 4.0

Zmiany w programie diphoto 4.0 Jacek Bator Sp. J. ul. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.river.com.pl Zmiany w programie diphoto 4.0 Nowe elementy ozdobne w oknie Edycji W menu dostępnym pod przyciskiem

Bardziej szczegółowo

Temat: Termotransfer i termosublimacja

Temat: Termotransfer i termosublimacja Temat: Termotransfer i termosublimacja 1. Termotransfer (termonadruk) - technika nadruku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej przygotowanego rysunku, naniesionego na specjalny papier

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. Najbardziej przydatnymi narzędziami do retuszu są: stempel - kopiuje fragmenty obrazu z wybranego obszaru w inne miejsca obrazka,

Ćwiczenie nr 2. Najbardziej przydatnymi narzędziami do retuszu są: stempel - kopiuje fragmenty obrazu z wybranego obszaru w inne miejsca obrazka, Ćwiczenie nr 2 Ćwiczenie to polega na retuszu twarzy. Ćwiczenie nie naleŝy do trudnych, ale wymaga wprawy w posługiwaniu się narzędziami oraz cierpliwości gdyŝ dobry retusz jest czasochłonny. Na początku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ WYROBY Nr AC 062

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ WYROBY Nr AC 062 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ WYROBY Nr AC 062 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 lipca 2007 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PAPIERNIKÓW POLSKICH EKSPERTYZA ZESPOŁU RZECZOZNAWCÓW NR 15/ZRZ/09 OPRACOWANIE. pt:

STOWARZYSZENIE PAPIERNIKÓW POLSKICH EKSPERTYZA ZESPOŁU RZECZOZNAWCÓW NR 15/ZRZ/09 OPRACOWANIE. pt: STOWARZYSZENIE PAPIERNIKÓW POLSKICH EKSPERTYZA ZESPOŁU RZECZOZNAWCÓW NR 15/ZRZ/09 OPRACOWANIE pt: Analiza rynkowa dostępności papieru pochodzącego z recyklingu w Polsce Wykonawcy: mgr inŝ. Zbigniew Fornalski

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo

WEILBURGER GRAFIK POLSKA

WEILBURGER GRAFIK POLSKA WEILBURGER GRAFIK POLSKA MAJ 2008 SPIS TREŚCI: 1) SENOLITH -Lakiery dyspersyjne do zespołów lakierujących offset arkuszowy Strona 2-5 2) SENOLITH -Lakiery dyspersyjne do zespołów zwilżających Strona 6

Bardziej szczegółowo

odstawowe pojęcia poligraficzne

odstawowe pojęcia poligraficzne odstawowe pojęcia poligraficzne Słowo technologia jest uŝywane w języku potocznym, codziennym. Pod pojęciem tym rozumiemy sposób wykonania danego przedmiotu. Technologia jest dziedziną nauki wchodzącą

Bardziej szczegółowo

Nowe lakiery UV-LED firmy WEILBURGER Graphics

Nowe lakiery UV-LED firmy WEILBURGER Graphics Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Nowe lakiery UV-LED firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 07. lutego 2017 Mająca swoją siedzibę we frankońskim Gerhardshofen firma WEILBURGER Graphics

Bardziej szczegółowo

Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo Efekty kształcenia Malarze. Unit 2 Ocena podłoŝa (podłoŝa mineralne, drewniane, metalowe)

Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo Efekty kształcenia Malarze. Unit 2 Ocena podłoŝa (podłoŝa mineralne, drewniane, metalowe) Unit 2 Ocena podłoŝa (podłoŝa mineralne, drewniane, metalowe) 2.1 Ocena stanu podłoŝa 1. PodłoŜa mineralne - Klasyfikacja (naturalne, sztuczne) - Właściwości / cechy / skład\n z kamieni, gipsu, betonu,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania

Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Nowe farby i lakiery SENOFLEX firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 23. maj 2016 Mająca swoją siedzibę we frankońskim Gerhardshofen firma WEILBURGER

Bardziej szczegółowo

W Chemia Dr hab. inż. T. Maniecki, prof. PŁ 20e CNM Fizyka Dr inż. Tomaszewski

W Chemia Dr hab. inż. T. Maniecki, prof. PŁ 20e CNM Fizyka Dr inż. Tomaszewski 0PROGRAM STUDIÓW na rok akademicki 2016/2017 Kierunek: PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA studia niestacjonarne inżynierskie 4-letnie SEMESTR I Liczba tygodniowo Suma CNM 2101113113 5 Matematyka I Dr inż. K. Lisiecki

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 065 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres: AB 065 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły e-mail: aolejnik@zut.edu.pl

Grafika komputerowa. dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły e-mail: aolejnik@zut.edu.pl Grafika komputerowa dr inż. Agnieszka Olejnik-Krugły e-mail: aolejnik@zut.edu.pl ZAKRES WYKŁADÓW 1. Wybrane zagadnienia z Color Management System - Widzenie barw przez człowieka - Systemy opisu barw -

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I T E C H N I C Z N E

W A R U N K I T E C H N I C Z N E strona: 1/7 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 1 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Mariusz Kowalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21. ... (miejscowość, data)

O F E R T A. (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21. ... (miejscowość, data) (Pieczęć wykonawcy) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21 O F E R T A... (miejscowość, data)...... pełna nazwa wykonawcy...... dokładny adres wykonawcy REGON NIP Internet

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879742 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.0.06 06742831.8 (13) (1) T3 Int.Cl. B32B 21/08 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

W Chemia Dr hab. T. Maniecki, prof. PŁ 2e CNM Fizyka Dr inż. Tomaszewski

W Chemia Dr hab. T. Maniecki, prof. PŁ 2e CNM Fizyka Dr inż. Tomaszewski PROGRAM STUDIÓW na rok akademicki 2016/2017 Kierunek: PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA studia stacjonarne inżynierskie 4-letnie SEMESTR I Liczba godzin tygodniowo Suma godzin CNM 2101113210 5 Matematyka I Dr

Bardziej szczegółowo

CENNIK - SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH

CENNIK - SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH CENNIK - SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH UWAGA!!! - Informacja ważna dla osoby składającej Zamówienie: Osoba generująca zapotrzebowanie na materiały w systemie

Bardziej szczegółowo

Wysoko reaktywne lakiery UV na zespół farbowy firmy WEILBURGER

Wysoko reaktywne lakiery UV na zespół farbowy firmy WEILBURGER Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Wysoko reaktywne lakiery UV na zespół farbowy firmy WEILBURGER Graphics GmbH Firma WEILBURGER Graphics GmbH wprowadza nową linię produktów. Gerhardshofen,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral Under Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral Under Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS PRODUKTY POWIĄZANE Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS EXTRA 755 PLAST 775 PLAST 825 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary P3 Utwardzacz standardowy, szybki, wolny, extra wolny Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo