Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny"

Transkrypt

1 Lubelskie Centrum zdrowia Publicznego w Lublinie Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny Populacja dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym, ze względu na moŝliwość wystąpienia zaburzeń zdrowia i rozwoju oraz duŝą częstość występowania zachowań ryzykownych, wymaga zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej, której celem jest: - wspieranie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieŝy w wieku szkolnym, - współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów. Głównym celem Rządowego Programu,, Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania, którego wdraŝanie rozpoczęto w 2004 roku, jest zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do opieki medycznej oraz poprawę jej jakości. Równy dostęp do profilaktycznej opieki zdrowotnej rozumiany jest jako zapewnienie jednakowego jej poziomu uczniom, bez względu na miejsce i region zamieszkania oraz typ szkoły, do której uczęszcza uczeń. Jednym z uwarunkowań zdrowia dzieci i młodzieŝy jest poziom dostępności promocji zdrowia i szeroko pojętej profilaktyki obejmującej działania podejmowane w celu zapobiegania chorobom i innym zaburzeniom w stanie zdrowia. Tradycyjnie wyróŝnia się trzy fazy profilaktyki: Pierwszorzędową: ukierunkowaną na wszystkich uczniów w wieku rozwojowym (szczepienia ochronne, edukacja zdrowotna, grupowa profilaktyka próchnicy zębów).

2 Drugorzędową: skierowaną do uczniów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń i obejmującej wczesne ich wykrywanie (program badań przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich). Trzeciorzędową: obejmującą poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którego celem jest zapobieganie dalszym niepomyślnym skutkom tych zaburzeń. Dla zapewnienia wszystkim uczniom w Polsce równej dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej i dobrej jakości tej opieki niezbędne jest funkcjonowanie systemu, którego elementy stanowią: 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez: - pielęgniarkę lub higienistkę na terenie szkoły, - lekarza poz w zakładzie opieki zdrowotnej lub innym miejscu praktyki zawodowej lekarza, - lekarza dentystę w ogólnodostępnej poradni stomatologicznej. 2. Nadzór sprawowany przez Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego (Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka), nad realizacją profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, jej dostępności i efektywności oraz zgodności z ogólnie przyjętymi standardami postępowania. 3. Monitorowanie stanu zdrowia uczniów oraz zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad tą populacją przez Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka LCZP (druki MZ 06, analiza stanu zdrowia uczniów). 4. Kształcenie i doskonalenie pielęgniarek i higienistek szkolnych oraz lekarzy poz w zakresie zagadnień związanych ze sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, organizacja konferencji naukowo szkoleniowych oraz prowadzenie edukacji personelu medycznego z zakresu obowiązujacych standardów w opiece zdrowotnej na dziećmi i młodzieŝą szkolną w trakcie przeprowadzanych kontroli przez pracowników Zakładu Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka.

3 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą, opiece podlegają dzieci i młodzieŝ objęta obowiązkiem nauki oraz kształcąca się w szkołach ponad gimnazjalnych do ukończenia 19 roku Ŝycia. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje: Testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, Postępowanie diagnostyczne (postępowanie poprzesiewowe) w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście Profilaktyczne badania lekarskie (tzw. badania bilansowe) w zakresie: - indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów, - kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, - zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów, - kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych, - ograniczeń dotyczących wyboru nauki i zawodu. Profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy i profilaktykę ortodontyczną, Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć, Obowiązkowe szczepienia ochronne, Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. W Zakładzie Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka LCZP w Lublinie dokonano oceny realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach róŝnych typów w województwie lubelskim. PoniŜsze informacje zostały opracowane na podstawie danych zawartych w obowiązujących formularzach sprawozdawczych : Roczne sprawozdanie o realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (Sprawozdanie roczne MZ-06) za lata szkolne: 2005/2006,2006/2007,2007/2008.

4 Uczniow ie objęci profilaktyczną opieką zdrow otną na terenie szkół w mieście i na w si Liczba ucznów ogółem Liczba uczniów w mieście Liczba uczniów na wsi Odsetek uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w woj. lubelskim z podziałem na wieś i miasto Rok szkolny Uczniowie w mieście (%) Uczniowie na wsi (%) 2005/ % 43% 2006/ % 42% 2007/ % 41% Warunki realizacji zadań w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Wyodrębnionym miejscem sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami przez pielęgniarki szkolne jest szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

5 Gabinety profilaktyczne na terenie szkół w mieście i na w si Liczba gabinetów profilaktycznych ogółem Liczba gabinetów profilaktycznych na terenie szkoły w mieście Liczba gabinetów na terenie szkoły na wsi Odsetek szkół posiadających gabinety profilaktyczne na terenie szkoły Rok szkolny Gabinety profilaktyczne na terenie szkoły (%) na wsi w mieście 2005/ / Obserwuje się duŝe zróŝnicowanie pomiędzy odsetkiem szkół posiadających gabinety profilaktyczne na terenie szkoły. RóŜnice te dotyczą przede wszystkim szkół wiejskich. W województwie lubelskim w roku szkolnym 2007/2008 nastąpił znaczny wzrost gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na wsi i duŝy spadek w mieście.

6 Liczba szkół w w ojew ództw ie lubelskim Liczba szkół ogółem Liczba szkół w mieście Liczba szkół na wsi Testy przesiewowe. Test przesiewowy, według powszechnie przyjętej definicji Światowej Organizacji Zdrowia, jest wstępną identyfikacją nierozpoznanych dotychczas chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie testów i innych szybkich metod badania. Celem testu nie jest ustalenie rozpoznania. Uczniowie z dodatnim wynikiem testu, powinni być poddani procesowi diagnozowania, w celu wykluczenia rozpoznania i niezbędnego leczenia. Rodzaje i terminy ich wykonywania określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r., w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą (Dz. U. 2004, Nr 282, poz. 2814). Wykonawcami testów przesiewowych są pielęgniarki lub higienistki szkolne.

7 Testy przesiew ow e Liczba uczniów podlegających testom przesiewowym Liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły Odsetek uczniów, u których wykonano testy przesiewowe na terenie szkoły był wysoki. Wynosił w latach szkolnych: 2005/2006 około 98 %, w 2006/2007 około 95%, natomiast w 2007/2008 około 96%. Profilaktyczne badania bilansowe. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów mają na celu, dokonanie oceny rozwoju fizycznego (jego poziomu i dynamiki) oraz stanu zdrowia (fizycznego, społecznego, psychicznego), identyfikację czynników sprzyjających i zagraŝających zdrowiu ucznia w jego środowisku oraz zaplanowanie niezbędnych działań diagnostycznych, korekcyjnych i leczniczych. Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzone są w grupach wiekowych, które zostały wybrane ze względu na specyfikę rozwoju lub etap edukacji. Badanie przeprowadza lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub inny lekarz sprawujący stałą opiekę nad uczniami w zdrowiu i chorobie. W wieku szkolnym uczniowie powinni być poddani czterem profilaktycznym badaniom lekarskim.

8 Profilaktyczne badania lekarskie Liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły Liczba uczniów podlegających badaniom bilansowym PowyŜsze dane liczbowe obrazują tendencję spadkową wykonywanych badań lekarskich na terenie szkoły. Odsetek uczniów zbadanych na terenie szkoły w kolejnych latach wynosił: 2005/ ,8%, 2006/ ,5%, 2007/ ,6%. Grupowa profilaktyka próchnicy zębów. Grupowa profilaktyka próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczy uczniów szkół podstawowych i jest przeprowadzana sześć razy w roku, w odstępach co sześć tygodni.

9 Uczniowie objęci grupową profilaktyką próchnicy zębów Liczba uczniów ogółem Liczba uczniów objętych grupową profilaktyką próchnicy zębów W porównaniu z ubiegłymi latami szkolnymi: 2005/ %, 2006/ %, 2007/ ,6%, systematycznie zwiększa się odsetek uczniów, u których przeprowadzana jest grupowa profilaktyka próchnicy zębów. Szczepienia ochronne. Szczepienia ochronne są jedną z podstawowych metod profilaktyki chorób zakaźnych. Rok szkolny 2006/2007 był ostatnim rokiem, w którym szczepienia ochronne były organizowane i wykonywane przez pielęgniarki szkolne. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą (Dz. U. Nr 56, poz. 379) uchyliło zapis, Ŝe profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę szkolną, obejmuje takŝe współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych. Pielęgniarki szkolne zostały na mocy tego dokumentu zobowiązane, do przekazywania kart uodpornienia uczniów lekarzom, sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej.

10 Edukacja zdrowotna. Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której Ŝyją. Proces ten koncentruje się, na uświadamianiu związku między zdrowiem człowieka, a jego stylem Ŝycia, środowiskiem fizycznym i społecznym. Nie oznacza to wyłącznie, przekazywania wiedzy, ale pozwala uczącemu się, wykorzystywać tę wiedzę w sposób efektywny, tzn. zastanawiać się, myśleć podejmować decyzje i działania dotyczące zdrowia, zdobywać umiejętności Ŝycia, które sprzyjają zdrowiu. Edukacja w zakresie zdrowia jest podstawowym warunkiem skuteczności profilaktyki na wszystkich trzech poziomach i jest podstawowym prawem kaŝdego dziecka. Powszechnie uwaŝa się, ze prowadzenie jej przez szkołę, moŝe być najbardziej skuteczne. Pielęgniarka szkolna w obecnym systemie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą szkolną ma do spełnienia bardzo waŝne zadanie, poniewaŝ jest w szkole jedynym pracownikiem ochrony zdrowia, a edukacja zdrowotna naleŝy do jej priorytetowych zadań. W roku szkolnym 2007/2008 w szkolnych programach edukacji zdrowotnej realizowanych przez pielęgniarki szkolne uczestniczyło 91,6% uczniów wszystkich typów szkół w mieście i na wsi. W ubiegłych latach szkolnych odsetek uczniów uczestniczących w tych programach w szkołach wiejskich i miejskich był zbliŝony.

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249 r BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Gorzowie Wlkp. WYDAWCA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. (do uŝytku wewnętrznego) ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: (0-95) 729

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Rekomendacje przygotował zespół ekspertów w składzie: 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki Konsultant

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Minister Zdrowia Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Program na lata 2013-2015 Podstawa prawna: art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki Dzieci w Polsce Dane, liczby, statystyki Redakcja Ewa Falkowska Agnieszka Telusiewicz-Pacak Fotografie na okładce: UNICEF Źródła danych statystycznych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo