Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Młynowa 29, tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Białystok, ul. Młynowa 29, tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU ZUS W BIAŁYMSTOKU TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. ZATWIERDZIŁ: Zbigniew Zaniewski Dyrektor Białystok, grudzień 2011 r.

2 I. Informacje ogólne 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, Białystok, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Postępowanie jest prowadzone wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej pzp. 3. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. 4. Wykonawcom zaleca się poinformować Zamawiającego o pobraniu SIWZ ze strony internetowej telefonicznie: , pocztą elektroniczną: lub faksem: Przekazanie informacji umożliwi bezpośrednie informowanie Wykonawcy o czynnościach podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania (np. o dokonaniu zmiany treści SIWZ lub treści udzielonych wyjaśnień na zapytania wykonawców). II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych, zwanych dalej badaniami profilaktycznymi, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na stanowiskach pracy związanych z obsługą monitorów ekranowych, pracą decyzyjną, stresową, pracą na oraz kierowców z uwzględnieniem: a) profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku polegającej na przeprowadzaniu profilaktycznych badań lekarskich zakończonych wystawieniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy, b) udziału przedstawiciela Wykonawcy posiadającego uprawnienia lekarza medycyny pracy w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokonywanie przeglądów warunków pracy (dotyczy tylko I części zamówienia), c) prowadzenia współpracy ze służbą BHP Zamawiającego, d) opiniowania w sprawach dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. 2. Zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.), oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz.15 z późn. zmianami), zwanych dalej Rozporządzeniem, przy czym dostępny dla każdego pracownika zakres badań okresowych i wstępnych powinien obejmować: a) badania obligatoryjne określone na danym stanowisku pracy określone w załączniku nr 4, od których wykonania nie można odstąpić, b) badania diagnostyczne: morfologia, OB, mocz-badanie ogólne od których wykonania można odstąpić, gdy ich wykonanie nie jest uzasadnione rodzajem pracy osoby kierowanej i jej stanem zdrowia, a osoba badana oświadczy, iż wyraża zgodę na rezygnację z badania danego rodzaju, c) inne badania dodatkowe wg decyzji lekarza w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pracownika lub po uwzględnieniu wskazanych w skierowaniu informacji o zagrożeniach związanych z pracą, d) w przypadku konieczności wykonania badań niestandardowych (np. tomografia komputerowa,

3 konsultacja specjalistyczna itp.) zlecenie wykonania badań będzie następowało po uprzednim uzgodnieniu z pracodawcą i rozliczane będzie po cenach obowiązujących u Wykonawcy badania. 3. W sytuacji, gdy osoba skierowana przez Zamawiającego przedstawi aktualne badania lekarskie, orzeczenie lekarskie może być wydane bez potrzeby przeprowadzania badań wymienionych w pkt 2. Orzeczenie lekarskie może być wydane z pominięciem niektórych badań wymienionych w pkt 2 lit.b), gdy ich wykonanie nie jest uzasadnione rodzajem pracy osoby skierowanej i stanem jej zdrowia, a osoba badana oświadczy, iż wyraża zgodę na rezygnację z badania danego rodzaju. 4. Wykonawca winien zapewnić udział lekarza profilaktyka w czterech (w roku) jednodniowych posiedzeniach w Białymstoku w siedzibie Oddziału (dot. I cz. zamówienia). 5. Prognozowana ilość badań profilaktycznych objętych zamówieniem z podziałem na części zamówienia (ze względu na siedzibę jednostek terenowych Oddziału ZUS) w poszczególnych latach: Cześć zamówienia Jednostka organizacyjna Ilość badań okresowych w roku Ilość badań wstępnych w roku Ilość badań kontrolnych w roku Ilość badań kierowców w roku Ilość badań pracowników pracujących na I Białystok II Zambrów III Wysokie Maz IV Augustów V Suwałki VI Sokółka VII Bielsk Podlaski VIII Hajnówka IX Siemiatycze X Łomża XI Grajewo UWAGA: Podane przez Zamawiającego ilości badań są ilościami prognozowanymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 7. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, z zastrzeżeniem iż badanie profilaktyczne pracownika danej jednostki terenowej ZUS ma być wykonane w mieście będącym siedzibą tej jednostki. 8. Miejsce wykonywania badań: w danej części badania winny być wykonane w mieście będącym siedzibą jednostki terenowej ZUS Oddział w Białymstoku 9. Wymaga się, aby pracownik mógł wykonać badania w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30, oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

4 10. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia w danej części. 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 13. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) usługi medyczne III. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje lekarzami, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie medycyny pracy zgodnie z Rozporządzeniem oraz lekarzami posiadającymi specjalizację w zakresie badań objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności z zakresu okulistyki, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. lekarzy, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie medycyny pracy zgodnie z Rozporządzeniem oraz lekarzami posiadającymi specjalizację w zakresie badań objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności z zakresu okulistyki. 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ww. warunek. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 24 ust. 1 pzp. 2. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5 V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, [zawarte na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ]; 1.2.oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lekarzami, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie medycyny pracy zgodnie z Rozporządzeniem oraz lekarzami posiadającymi specjalizację w zakresie badań objętych przedmiotem zamówienia, w szczególności z zakresu okulistyki [zawarte na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ]; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp [oświadczenie zawarte na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ]; 2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [zawartego na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ]. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 2.1 albo w pkt 3. VI. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi zawierać: wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do SIWZ]; dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujące na brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia (wymienione w rozdz. V SIWZ); 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3, oraz odpowiednio w formie określonej w pkt Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

6 5. Załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty): 6.1.w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez osoby wymienione w pkt 5.3, z zastrzeżeniem pkt 5.4; 6.2.poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 6.3.w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 6.4.w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę. 6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Zamawiający zaleca, aby: każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich), wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) były parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafkę (podpis) należy nanieść w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką). 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym; Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego;

7 12.6. udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego. 9. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby: 9.1. ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum); 9.2. wszelka korespondencja i rozliczenia były dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem; 9.3. wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 9.4. każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w ramach art. 24 ust. 1 pkt 2 albo dokumenty, o których mowa w pkt 3 rozdz. V SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 5.4 niniejszego rozdziału w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII. Termin związania ofertą Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 20 stycznia 2012 r. VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę zaleca się złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, Białystok, budynek B, II piętro pok. 201, w terminie najpóźniej do dnia 22 grudnia 2011 r., do godz Kopertę zaleca się zaadresować jak niżej:

8 ZUS Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, Białystok Oferta na profilaktyczne badania lekarskie pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22 GRUDNIA 2011 r. GODZ Kopertę zaleca się opatrzyć także nazwą i adresem Wykonawcy Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej zaleca się przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: ZUS Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29, Białystok Oferta na profilaktyczne badania lekarskie pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU DYREKTORA ZUS, BUDYNEK B, II P., POK. 201, DO DNIA 22 GRUDNIA 2011 r., DO GODZ Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2011 r., w budynku B przy ul. Młynowej 29 w Białymstoku, II piętro, pok. 214 o godzinie Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są Andrzej Wiśniewski oraz Waldemar Dąbkowski oraz, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, tel , faks Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: ZUS Oddział w Białymstoku, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, ul. Młynowa 29, Białystok, faksy przesyłać na numer , zaś listy elektroniczne na adres Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek, zmian i uzupełnień oferty, a także w przepadku, jeżeli Zamawiający zażąda przekazania wiadomości w tej formie. 3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

9 5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli jego zdaniem w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian i zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o przedłużeniu terminu. 6. Dokonane wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej a także zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. X. Zmiana i wycofywanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty formie pisemnej przed terminem składania ofert, z zastrzeżeniem zasad składania ofert określonych w rozdz. VIII pkt 1. SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wykonywanie całego zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot zamówienia w danej części zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 2. Zaoferowane w ofercie wynagrodzenie za usługi będące przedmiotem zamówienia nie podlega waloryzacji. Podstawą rozliczenia będą rzeczywiście wykonane usługi medyczne wg cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. 3. Cena ofertowa w danej części winna wynikać z sumy łącznej wartości określonych w kolumnie nr VI i wpisana do wiersza nr 6 wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Wykonawca powinien wypełnić formularz cenowy zgodnie z instrukcją jego wypełniania. XII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty w każdej z części zamówienia Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA OFERTOWA (C of. ) 100 % 1a. Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych (C of ) w złożonych ofertach liczonych wg wzoru: C of = C min x 100 pkt C of bad gdzie: C of bad cena ofertowa brutto badanej oferty w danej części zamówienia, C min najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu w danej części zamówienia. 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów w danej części zamówienia spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy i złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

10 3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zamawiający udzieli zamówienia w danej części zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia. XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: - wyborze najkorzystniejszej oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert albo o unieważnieniu postępowania, - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI pzp, tj. odwołanie i skarga. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminach określonych w art. 182 pzp.

11 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy /Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/ OFERTA Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ul. Młynowa Białystok Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na profilaktyczne badania lekarskie pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, iż: 1. oferujemy realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę (zgodnie z załączonym formularzem cenowym): Część zamówienia I II III IV V VI VII VIII IX X XI Jednostka organizacyjna Białystok Zambrów Wysokie Mazowieckie Augustów Suwałki Sokółka Bielsk Podlaski Hajnówka Siemiatycze Łomża Grajewo Cena ofertowa w danej części (w złotych brutto) kol. VI, wiersz 6 formularza cenowego UWAGA: Jeśli Wykonawca nie wypełnia danej części należy wpisać nie dotyczy, postawić znak - lub zostawić wolne miejsce. 2. w cenie usługi zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 3. usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będziemy realizować od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.; 4. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.); 5. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. lekarzami, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie medycyny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.), oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo