Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.cvcentrum.academia.edu/bernardbinczycki www.researchgate.net/profile/bernard_binczycki2/publications"

Transkrypt

1 Źródło: Bińczycki B., Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, MFiles.pl, Kraków 2012, ISBN , s Więcej publikacji:

2 Determinanty potencjału rozwoju organizacji pod redakcją Adama Stabryły i Krzysztofa Woźniaka Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania

3 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji

4

5 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji pod redakcją Adama Stabryłyi Krzysztofa Woźniaka Kraków 2012

6 AUTORZY ROZDZIAŁÓW Roz. 1 Jan Skalik Roz. 2 Tomasz Brzozowski Roz. 3 Grażyna Osbert-Pociecha Roz. 4 Tadeusz Wawak Roz. 5 Rafał Kusa Roz. 6 Janusz Kunkowski, Michał Polasik Roz. 7 Gabriela Roszyk -Kowalska, Andrzej Stańda Roz. 8 Henryk Bieniok Roz. 9 Grzegorz Głód Roz. 10 Ewa Rak Roz. 11 Katarzyna Huk Roz. 12 Tomasz Ingram Roz. 13 Aldona Glińska-Neweś Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. 14 Czesław Zając 15 Waldemar Jędrzejczyk 16 Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka 17 Aleksandra Magusiak 18 Łukasz Haromszeki 19 Aldona Frączkiewicz -Wronka, Izabela Marzec 20 Agnieszka Izabela Baruk 21 Bernard Bińczycki 22 Marcin Gołembski 23 Anna Kwiecień 24 Andrzej Kozina 25 Bożena Tyran 26 Piotr Wróbel REDAKTORZY NAUKOWI Adam Stabryła Krzysztof Woźniak RECENZENCI Prof. dr hab. Henryk Bieniok Prof. dr hab. Szymon Cyfert Prof. dr hab. Janusz Czekaj Prof. dr hab. Bogdan Nogalski WYDAWCA Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania Copyright by Mfiles.pl, All rights reserved. Książka, ani żaden jej fragment, nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawcy. Zdjęcie na okładce: Marcin Gruszczyński, WWW: ISBN

7 Spis treści Przedmowa Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa 1.2. Wewnętrzne... siły aktywizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Zewnętrzne siły... aktywizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego Podsumowanie Zrównoważony rozwój szansą dla organizacji obecnie i w przyszłości Zrównoważony rozwój jako wyznacznik kierunku doskonalenia organizacji w świetle wyników badań Zrównoważona produkcja konkretyzacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa Złożoność organizacji jako bariera jej rozwoju Charakterystyka zagadnienia złożoności Ograniczanie złożoności w wymiarze strategicznym i operacyjnym Wyniki badań sondażowych dotyczących złożoności organizacji Podsumowanie wyników badań Szanse i bariery rozwoju polskich szkół wyższych w opinii profesorów i doktorów wyniki badań Wprowadzenie stan i prognoza Opis merytoryczny realizowanych projektów badawczych Obszary doskonalenia funkcjonowania zarządzania w uczelniach w opinii badanych Zadania stojące przed szkołami wyższymi w opinii badanych nauczycieli akademickich Wnioski z przeprowadzonych badań Funkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa Istota przedsiębiorczości społecznej Charakterystyka przedsiębiorstwa społecznego Charakterystyka przedsiębiorcy społecznego Poziom rozwoju przedsiębiorczości społecznej... 65

8 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji Przesłanki i bariery rozwoju przedsiębiorstw społecznych Kierunki dalszych badań w obszarze przedsiębiorczości społecznej Polski rynek płatności internetowych stan i uwarunkowania rozwoju Istota i rozwój handlu internetowego Płatności w polskim handlu internetowym Innowacyjne systemy płatności internetowych na rynku polskim Uwarunkowania akceptowania metod płatności w e-handlu Metody płatności wykorzystywane przez konsumentów i ich udział w rynku Budowanie kluczowych kompetencji organizacji Proces budowania kluczowych kompetencji Kompetencje menedżerskie w procesie budowania kluczowych kompetencji Podsumowanie Kreatywność jako szansa i determinanta rozwoju przedsiębiorstwa Kreatywność jako źródło innowacji Pojęcie i uwarunkowania kreatywności Rola edukacji w rozwoju kreatywności pracowników Przedsiębiorczość publiczna w kontekście zarządzania zmianą w jednostkach ochrony zdrowia Istota przedsiębiorczości publicznej Przedsiębiorczość korporacyjna i nowoczesne podejście do zarządzania w sektorze publicznym Przedsiębiorczość i zarządzanie zmianą w warunkach jednostki ochrony zdrowia Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach Wprowadzenie Zakres pojęcia rozwój Otoczenie zadaniowe przedsiębiorstwa jako źródło szans i ograniczeń w rozwoju pracowników Case study: Uwarunkowania rozwoju pracowników w małym przedsiębiorstwie na Dolnym Śląsku czynniki zewnętrzne Podsumowanie Identyfikowanie utalentowanych pracowników w przedsiębiorstwie Pojęcie talentu Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach Sposoby identyfikowania utalentowanych osób jako selekcja strategicznych zasobów ludzkich

9 Spis treści Zarządzanie talentami jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Przesłanki przemawiające za odmiennym spojrzeniem na zarządzanie najbardziej wartościowymi pracownikami organizacji Nowe tysiąclecie nowe metody czy nowe etykiety dla sprawdzonych rozwiązań? Analiza porównawcza koncepcji zarządzania talentami z zarządzaniem zasobami ludzkimi Kierunki ewolucji zarządzania talentami Kapitał społeczny w organizacji jako efekt jej pozytywnego potencjału Kapitał społeczny organizacji Pozytywny Potencjał Organizacji Metodyka badań Wyniki badania Dyskusja i podsumowanie Profil kompetencyjny menedżera w świetle modeli karier kierowniczych w międzynarodowych grupach kapitałowych Wprowadzenie Profil kompetencyjny międzynarodowego menedżera Modele kariery menedżerskiej w międzynarodowych grupach kapitałowych Podsumowanie Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej współczesnych przedsiębiorstw Kadra kierownicza w organizacji Dobór na stanowiska kierownicze Polityka personalna w przedsiębiorstwie Model kompetencyjny Kompetencje menedżerskie strategicznego szczebla zarządzania Model wspomagania kadry kierowniczej przedsiębiorstwa przez dział personalny Ryzyko ewaluacyjne na stanowiskach programistów w przedsiębiorstwach sektora IT Istota ryzyka personalnego i metodyka jego estymacji Istota ryzyka ewaluacyjnego i jego pomiar na stanowiskach programistów w przedsiębiorstwach sektora IT Kierunki ograniczania ryzyka ewaluacyjnego Wybrane zagadnienia dotyczące roli kierownika zespołu projektowego Warunki skutecznego kierowania zespołem projektowym Style kierowania projektami Cechy osobowościowe i kompetencje kierownika Motywowanie zespołu projektowego

10 8 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji 18. Aktywność liderów jako szansa rozwoju organizacji trzeciego sektora w powiecie dzierżoniowskim Wprowadzenie podstawowych pojęć Dane na temat organizacji pozarządowych w powiecie dzierżoniowskim Metodyka badania, dobór próby Wyniki badań Wnioski z przeprowadzonych badań Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych Zatrudnialność pojęcie, rozwój koncepcji Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym Uwarunkowania indywidualne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym Oczekiwania pracobiorców wobec przyszłych pracodawców Wprowadzenie Opinie respondentów dotyczące wchodzenia na polski rynek pracy Oczekiwania respondentów o charakterze finansowym i rozwojowym Oczekiwania respondentów o charakterze motywacyjnym Podsumowanie wyników badań Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją Istota etycznego wymiaru zarządzania organizacją Model etyki w zarządzaniu i cechy etyczne pracownika Etyka w zarządzaniu organizacją w świetle badań empirycznych Podsumowanie Centra usług w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa Istota funkcji personalnej Charakterystyka współczesnych rozwiązań w zakresie realizacji funkcji personalnej Współczesny model funkcji personalnej w praktyce przedsiębiorstw Zaufanie kluczem do realizacji strategii Organizacja wobec zmian Rola zaufania w organizacji Zaufanie jako zasób strategiczny Związek zaufania z procesem tworzenia strategii Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie Istota metodyki planowania negocjacji w firmie Elementy metodyki planowania negocjacji w firmie Charakterystyka zasad planowania negocjacji w firmie

11 Spis treści Przyczyny powstawania konfliktów w służbie zdrowia w Polsce Wprowadzenie Konflikt definicja, przyczyny Komunikacja Struktura organizacji Różnice indywidualne i wartości Wypalenie zawodowe Kształcenie kadr medycznych Integracja z grupą zawodową Mapa konfliktów Podsumowanie Źródła nieporozumień w komunikacji w organizacjach przy wykorzystaniu poczty elektronicznej Korzyści i ograniczenia wykorzystania poczty elektronicznej Źródła nieporozumień w komunikacji przy stosowaniu poczty elektronicznej Cechy poczty elektronicznej jako źródło nieporozumień Źródła nieporozumień po stronie nadawcy Źródła nieporozumień po stronie odbiorcy błędy w odkodowaniu i Czynniki stymulujące powstawanie nieporozumień Cechy poczty elektronicznej jako kanału komunikacji Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

12 10 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji

13 Przedmowa Książka jest poświęcona problematyce czynników decydujących o potencjale rozwojowym organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom doskonale nia procesu zarządzania rozwojem organizacji, podnoszenia poziomu innowacyj ności, usprawniania procesów pracy i zwiększania kompetencji personelu Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodolo gicznych w wymienionych obszarach, a także pokazanie ich praktycznego zastoso wania w przedsiębiorstwach, firmach usługowych, urzędach i innych instytucjach. Specyfika zarządzania potencjałem rozwojowym współczesnych przedsię biorstw uwidacznia się w zespoleniu różnych gałęzi wiedzy, dzięki czemu wzra sta sprawność działania i podejmowania decyzji, następuje redukcja ryzyka, eliminuje się marnotrawstwo i efektywnie wprowadza różnorodne zmiany. Połą czenie podejść ekonomicznych i organizatorskich staje się istotnym czynnikiem wzrostu innowacyjności oraz rozwoju współczesnych organizacji. przedsiębiorstwa Zasadnicze zagadnienia obejmującedotyczące m.in. omówienie problematyki problematyki potencjału zrównoważonego rozwojowego rozwoju, złożoności organizacji, szans i barier rozwoju, budowy kluczowych kompetencji i rozwoju kreatywności oraz przedsiębiorczości zaprezentowano w rozdziałach 1 7. W rozdziałach 8 19 zaprezentowano zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście ich wpływu na rozwój organizacji. Szczególną uwagę poświęcono w tej części zagadnieniom: identyfikacji i rozwoju utalentowanych pracowników, oceny kompetencji pracowników i menedżerów zatrudnionych w organizacjach, ról pełnionych w organizacji do pracowników. Natomiast rozdziały koncentrują się wokół szerokiej klasy zagadnień związanych z wpływem właściwej komunikacji na rozwój organizacji. Omówio ne zostały zagadnienia: marketingowego podejścia do zatrudniania pracowni zarządzania ków, budowyorganizacją. zaufania, negocjacji i rozwiązywania konfliktów a także etycznego Prezentowana publikacja zawiera treści będących wybranymi koncepcjami i rozwiązaniami w dziedzinie potencjału rozwojowego organizacji. Jedne rozdziały mają charakter typowo metodologiczny, inne koncentrują się na ujęciu empirycz nym. Przede wszystkim są one jednak podporządkowane identyfikacji determinant rozwoju organizacji funkcjonującej w społeczeństwie informacyjnym. Omówione koncepcje mają znaczenie zarówno dla badaczy problematyki zarządzania, jak i dla praktyków dążących do doskonalenia i rozwoju własnych organizacji. Publikacja ukazała się w związku z obchodami 20-lecia istnienia Katedry Pro cesu Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Adam Stabryła

14 12 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji

15 Jan Skalik1 1. Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa 1.1. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa Naturalnym prawem organizacji gospodarczych jest dążenie do wzrostu i rozwoju, którego zapewnienie jest związane z posiadaniem zasobów material nych i niematerialnych. Tworzą one potencjał rozwojowy, którego uruchomienie wymaga wewnętrznej i zewnętrznej stymulacji. Jej wystąpienie jest związane z oddziaływaniem podwójnego układu sił, które tkwią w zasobach niematerialnych organizacji, a zwłaszcza pozytywnej kulturze organizacyjnej oraz presji otocze nia na przedsiębiorstwa, które w jej wyniku jest zmuszone do przeprowadze nia zmian wewnętrznych. W tej części monografii przedstawiony został mecha nizm oddziaływania sił stymulujących rozwój współczesnego przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję Pozytywnego Potencjału Organizacji. Przedstawiona w pracy ewolucja i prognoza mechanizmu oddziaływania zewnętrznych sił stymu lujących wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, zrodzona na gruncie zmian zachodzących w gospodarce globalnej, umożliwiła również okre ślenie preferencji w zakresie kształtowania struktury zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa. W strukturze tej kluczową rolę odgrywają innowacje, których zwiększenie umożliwi przedsiębiorstwom odejście od dotychczasowej strategii naśladownictwa i zapewnienie rozwoju przez wzmocnienie podmiotowości kul turowej, gospodarczej i innowacyjnej. Potwierdzeniem wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa są przemiany o charakte rze ilościowym i jakościowym. Przemiany ilościowe są wyrazem wzrostu orga nizacji, którego wystąpienie potwierdza zwiększenie posiadanego potencjału do produkcji bądź świadczenia usług, umożliwiającego zwiększenie ilości wytworzo nych produktów i wartości zrealizowanej sprzedaży. Wzrostowi przedsiębiorstwa towarzyszy zwykle ich rozwój, który jest jakościową stroną rosnącej skali działa nia. Pojęcia wzrostu oraz rozwoju przedsiębiorstwa są często utożsamiane ze sobą [L. Żabiński 1991, s. 162]. Większość autorów zwraca uwagę na ilościową stronę procesów rozwojowych organizacji gospodarczych. Sugerują, że ich prze jawem jest powiększenie dotychczasowego stanu posiadania zasobów poprzez inwestycje rzeczowe [C. Suszyński 2003 s. 197] oraz rozmiarów prowadzonej działalności poprzez akumulowanie lub pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów [J. Lichtarski 1997, s. 141]. Akcentowanie ilościowej strony rozwoju 1 Autor reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

16 14 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji przedsiębiorstwa skłania do podkreślenia znaczenia posiadanych rezerw zaso bów w kształtowaniu potencjału rozwojowego, oraz możliwości ich szybkiego realizowanych powiększenia wprzypadku przedsiębiorstwie pojawienia procesów się nowych rozwojowych szans rynkowych. jest doskonalenie Przejawemi wprowadzanie nowych produktów, nowych metod realizacji procesów realnych i regulacyjnych, poprawa jakości posiadanych zasobów materialnych i doskona lenie zasobów ludzkich. Większość autorów wiąże pojęcie rozwoju przedsiębior stwa z wprowadzeniem innowacji produktowych, procesowych i strukturalnych tak w sferze realnej jak i zarządzania [Z. Pierścionek 2001, s. 11], eksponując w procesach rozwojowych ich dynamikę i jakościowe aspekty realizowanych w związku z tym zmian, które powinny mieć nie tylko uporządkowany, ale również względnie trwały charakter [K. Fabiańska, R. Rokita 1986, s. 11]. Syntetycznym wynikiem rozwoju jest zwiększenie ogólnych wyników działalności przedsię biorstwa, zwłaszcza finansowych osiągniętych dzięki realizacji wewnętrznych procesów rozwojowych. Pełna identyfikacja rozwoju przedsiębiorstwa wymaga jednak oceny zbioru wielu mierników [A. Glińska-Neweś 2010, s. 22]. Jednym z rezultatów rozwoju przedsiębiorstwa jest umocnienie lub zwiększenie jego konkurencyjności. Możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa zależą od wielkości jego potencjału rozwojowego oraz oddziaływania wewnętrznych i zewnętrznych sił aktywizujących jego wykorzystanie. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa zależy od wielkości i struktury posiadanych jak i możliwych do pozyskania za sobów zewnętrznych oraz umiejętności ich wykorzystania. Zasoby te mają mate rialny lub niematerialny charakter. W grupie zasobów materialnych znajdują się: grunty, budynki, maszyny, kapitał i materiały. Zasoby niematerialne są zbiorem: relacji występujących między przedsiębiorstwem, a podmiotami jego otoczenia, zasobów posiadanej wiedzy, zdolności innowacyjnych, integracyjnych i przy wódczych oraz kultury organizacyjnej. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa wymaga aktywizacji, czyli oddziaływania sił wewnętrznych i zewnętrznych, któ re powodują uruchomienie tkwiących w nim możliwości osiągania lepszych wy ników. Dość złożony jest mechanizm oddziaływania tego podwójnego układu sił, zwłaszcza dotyczy to sił wewnętrznych, których uruchomienie sprowadza się do zmian części zasobów niematerialnych generujących prorozwojowe zachowania organizacji i jej uczestników Wewnętrzne siły aktywizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Uruchomienie możliwości tkwiących w potencjale rozwojowym przedsię biorstwa w największym stopniu zależy od presji wewnętrznych sił aktywizu jących jego wykorzystanie. Siły te rodzą się na bazie Pozytywnego Potencjału Organizacji (PPO) wspieranego przez mechanizmy regulacyjne będące składową systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Istota Pozytywnego Potencjału Organi zacji zrodziła się w ramach nurtu pozytywnej koncepcji organizacji, którego założenia zostały opublikowane w 2003 roku [K. Cameron, K.S. Dutton, R.E. Quinn 2003]. W pozytywnym nurcie nauk o zarządzaniu zainteresowanie bada czy jest skoncentrowane na pozytywnych cechach organizacji i jej uczestnikach, a także pozytywnych procesach w niej realizowanych oraz osiąganych w związ

17 Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa 15 ku z tym wynikach. Z punktu widzenia rozpatrywanej problematyki rozwojowej przedsiębiorstwa szczególne znaczenie maja tu procesy generatywne, które two rzą i umacniają twórczy potencjał pracowników [J.E. Dutton, M.A. Glynn, G. Spreitzer 2006]. Pozwala on na kreowanie nowatorskich rozwiązań, osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów i indywidualnych celów uczestników organizacji, przyczyniając się również do rozwoju całej organizacji. Warunkiem osiągnięcia wymienionych tu efektów jest wystąpienie wśród jej uczestników pozytywnych emocji, którym towarzyszą odczucia szczęścia, samorealizacji, doskonałości, wi talności i osobistego spełnienia. Pozytywna koncepcja organizacji odchodzi od tradycyjnego podejścia do osiągania sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwa, w któ rym akcentuje się potrzebę eliminacji wszelkich trudności barier rozwojowych. Kładzie ona nacisk na wykorzystanie mocnych stron przedsiębiorstwa i ludzkich talentów, a nie na priorytetowe podejście do eliminacji posiadanych słabości. Zgodnie z duchem przedstawionej tu koncepcji, każdy pracownik jest zdolny do pozytywnej, twórczej energii, której wyzwolenie jest uwarunkowane odczuwa niem pozytywnych emocji, które stają się fundamentalnym czynnikiem rozwoju całej organizacji. Pochodną pozytywnej koncepcji organizacji jest koncepcja Po zytywnego Potencjału Organizacji [A. Glińska-Neweś 2010, s. 46], który z ra wykorzystanie cji swojej specyficznej potencjału struktury rozwojowego jest źródłem przedsiębiorstwa. wewnętrznych Pozytywny sił aktywizujących Potencjał Organizacji jest zbiorem stanów, poziomów i konfiguracji zasobów, które pobu dzając Pozytywny Klimat i Pozytywną Kulturę Organizacji, sprzyjają powstawa niu Prorozwojowych Zachowań Pracowników (rys.1.1). Rys Pozytywny potencjał organizacji jako czynnik jej rozwoju Źródło: M. Stankiewicz W treści tego potencjału zawarte są zasoby materialne o specyficznym cha rakterze, a więc te, których posiadanie daje możliwość kształtowania pozytyw nych odczuć pracowników. Są one związane z wyposażeniem stanowiska pracy, dostępem do zbiorów wiedzy i informacji oraz infrastrukturą socjalno-bytową zapewniającą osiągnięcie ogólnie pojętego dobrostanu pracowników. Struktura zasobów niematerialnych związanych z Pozytywnym Potencjałem Organizacji jest bardziej zróżnicowanai obejmuje [A. Glińska-Neweś 2010, s. 49]: strategię, strukturę,

18 16 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji zarządzanie zasobami ludzkimi, władzę i demokratyzację zarządzania, kontrolę, innowacje, integrację i identyfikację z firmą, przywództwo. W odczuciu autora tej części monografii do wymienionego zbioru zasobów niematerialnych należałoby zaliczyć również kapitał relacyjny, który może być uznany nie tylko jako składnik potencjału rozwojowego, ale również jako czyn nik jego pełniejszego wykorzystania, dzięki uruchomieni sieci powiązań spo łecznych sprzyjających realizacji skoordynowanych interakcji i powiększaniu wartości wytwarzanych w przedsiębiorstwie. Każdy z wymienionych wcześniej zasobów może być przedmiotem zmian prowadzących do zwiększenia potencja łu rozwojowego. Strategia przedsiębiorstwa z natury przenika wszystkie obszary jego aktywności. Stąd tez przyjęcie strategii ofensywnej będzie większym stop niu rozwojowi, aktywizowało niż można pracowników się tego spodziewać do kreatywnościw przypadku i innowacyjności praktykowania sprzyjającej strategii obrońcy [K. Obłój 1999, s. 261]. Struktura organizacyjna jako składowa zasobów niematerialnych wywiera w sposób znaczący swój wpływ na aktywizację potencjału rozwojowego, co w sposób wyraźny zauważa się w przypadku aktywizującego oddziaływania struk tur płaskich czy hipertekstowych [M. Hopej 2004, s. 29]. Kluczowym zasobem niematerialnym, który w największym stopniu wpływa na możliwości wyzwa lania twórczych zachowań pracowników jest zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza umiejętne skonfigurowanie stosowanych narzędzi polityki personal nej, podporządkowanych idei pozytywnej organizacji. Władza i demokratyzacja zarządzania jako zasób niematerialny postrzegany z perspektywy Pozytywnego Potencjału Organizacji, powinny przede wszystkim zapewnić ukształtowanie po zytywnych relacji pomiędzy podwładnymi i przełożonymi. Ich występowanie jest bowiem koniecznym warunkiem wyzwalania pozytywnych emocji i twórczych zachowań pracowników służących rozwojowi przedsiębiorstwa. Ich wystąpienie jest również uwarunkowane większym uprawomocnieniem wykonawców, którzy dzięki delegowaniu uprawnień mogą szybciej i skuteczniej realizować swoje po mysły. Podobne efekty można uzyskać również przez umiejętne wykorzystanie kolejnego zasobu niematerialnego jakim jest kontrola. Wzmocnienie Pozytyw nego Potencjału Organizacji może w tym przypadku nastąpić przez ograniczenie kontroli kierowniczej przez samokontrolę. Szczególną rolę w przedstawionym wcześniej zbiorze zasobów niematerialnych mają szeroko rozumiane innowacje, kojarzone nie tylko z ciągłym procesem ich kreowania i wdrażania, ale również panującą w organizacji atmosferą sprzyjającą kreowaniu pomysłów przez pra cowników. Atmosfera ta charakteryzuje się otwartością na zmiany i wiąże się z akceptacją ryzyka związanego z wprowadzaniem innowacji. Integracja i identyfikacja z firmą jest cennym zasobem niematerialnym, któ ry rodzi u pracowników nie tylko poczucie dumy, przynależności i lojalności, ale również odpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa, a tym samym za jego rozwój. Za kształtowanie stanu tego zasobu są odpowiedzialni przede wszyst kim kierownicy, którzy są również nośnikami zasobu niematerialnego, jakim jest

19 Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa 17 przywództwo. W aktywizacji potencjału rozwojowego chodzi głównie o pozy tywne przywództwo, a więc takie, które wyzwala u podwładnych pozytywne zachowania. Jego wystąpienie jest uwarunkowane zespołem cech przywódcy [A. Glińska-Neweś 2010, s. 51] do których zalicza się: zdolność wybiegania w przyszłość, szerokie horyzonty, determinacja, wzbudzanie zaufania, odpowie dzialność, zdolność wywierania wpływu, zdolność inspirowania innych, empatia i odwaga. W strukturze zasobów niematerialnych, które tworzą Pozytywny Potencjał Organizacji znajduje się kapitał relacyjny przedsiębiorstwa. Wpływa on na wiel kość potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, ale może być również traktowa ny jako źródło aktywizacji jego wykorzystania. Kapitał relacyjny wyraża niema terialne zasoby organizacji, oparte na powiązaniach z elementami otoczenia tj. klientami, dostawcami, konkurentami oraz szerokorozumianymi partnerami [G. Michalczuk 2009, s. 171], Powstaje on dzięki umiejętności pracowników przed siębiorstwa w zakresie nawiązywania relacji w otoczeniu. Istotą kapitału relacyj nego jest wiedza osadzona w międzyorganizacyjnych powiązaniach, budowana na wykorzystaniu zewnętrznych połączeń organizacyjnych, związków rynko wych, relacji z klientami, dostawcami, ośrodkami władzy a przemysłem, a także sieciami technologicznymi dostępnymi w otoczeniu. Zasoby relacyjne występują na styku przedsiębiorstwa i otoczenia. Ich charakterystyczną cechą jest to, że nie występuje one samodzielnie, lecz w powiązaniu z kapitałem ludzkim i struktu ralnym. Kluczową rolę w tworzeniu kapitału relacyjnego pełni człowiek, którego wiedza, doświadczenie, sprawność intelektualna i motywacja stają się siłą akty wizującą wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Oddziaływa nie tej siły będzie jednak odczuwalne wówczas, gdy kapitał relacyjny przyniesie wartość w postaci obustronnych korzyści dla podmiotów uczestniczących w róż nych formach współpracy. Prorozwojowe znaczenie kapitału relacyjnego wyraża się również w tym, że jego wykorzystanie do budowy sieci powiązań i sojuszy pozwala nie tylko ograniczać konflikty interesów, ale również redukować ryzyko prowadzonej działalności i zwiększać jej elastyczność oraz poziom dostosowania do oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa. Posiadanie Pozytywnego Potencjału Organizacji nie oznacza automatycznego uruchomienia mechanizmów rozwojowych przedsiębiorstwa i uzyskania związa nych z tym korzyści. W przedsiębiorstwie muszą występować jeszcze siły stymu lujące i wyzwalające pozytywną energię, która tkwi w zgromadzonych zasobach materialnych i niematerialnych. Siły te są umiejscowione w systemie zarządzania organizacją. W modelu tego systemu opracowanym w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [J. Skalik, G. Bełz 2007] wspomniane siły zostały zlokalizowane w wymiarze transformu jącym system zarządzania. System zarządzania według autorów wspomniane go modelu to całokształt: wartości i celów, regulacji i struktur, metod i praktyk zarządzania oraz wynikających z mechanizmów regulacyjnych relacji między nimi, który to całokształt warunkuje sposób realizacji procesu zarządzania (rys. 1.2). Cztery główne składowe prezentowanego modelu można podzielić na dwie części, stanowiące dwa wymiary systemu: wymiar stabilizujący organizację oraz wymiar ją dynamizujący(transformujący). Do pierwszego zalicza się wartości i cele, regulacje i struktury oraz metody i praktyki zarządzania. Odrębny w pew

20 18 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji nym sensie, ale nierozerwalnie z nim związany jest wymiar dynamizujący, który może być również określony jako transformujący, który tworzą mechanizmy regulacyjne. To właśnie w nim tkwią siły dynamizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Rys Model systemu zarządzania Źródło: J. Skalik,G. Bełz Mechanizmy regulacyjne są odpowiedzialne za wywoływanie zarówno zmian adaptacyjnych jak i zmian rewolucyjnych. Dzięki tym mechanizmom jest moż liwe poszukiwanie i wyznaczanie nowych poziomów równowagi, których osią ganie poprzez proces zmian jest potwierdzeniem wzrostu i rozwoju organizacji Zewnętrzne siły aktywizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Energetyzujące oddziaływanie na przedsiębiorstwo i wykorzystanie jego potencjału rozwojowego mają siły zewnętrzne tkwiące w otoczeniu organizacji, zarówno w jego bliższej jak i dalszej sferze. Siły te mają zróżnicowany charakter i są skojarzone z poszczególnymi podmiotami mikrootoczenia i otoczenia dal szego. Biorąc pod uwagę ich odmienny charakter i mechanizm oddziaływania na stymulację potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa można wyróżnić wśród nich siły: ekonomiczne, społeczne, polityczne i techniczne. Każda z tych sił ma lokalny(krajowy) i globalny wymiar. Siły ekonomiczne są wyrazem oddziaływania lokalnej gospodarki i związa nego z nią rynku oraz globalnej gospodarki i światowego rynku na zachowania prorozwojowe przedsiębiorstw. Natężenie tych sił w procesie prorozwojowej stymulacji będzie w tym przypadku zależało również od sytuacji panującej na rynkach finansowych i zachowań konkurencji. Siły społeczne są wyrazem rynkowej presji konsumentów na producentów i świadczeniodawców usług, którzy pod wpływem rosnących dochodów i zmie niających się upodobań kreują nowy popyt, stwarzając możliwości ekspansji ryn kowej przedsiębiorstw. Procesowi temu sprzyja ujednolicenie preferencji konsu menckich następujące pod wpływem globalizacji.

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER.

Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Wojciech Lasota (BWR), koordynacja procesu tworzenia strategii jednostek UW Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego dla realizacji projektów PO WER. Znaczenie Strategii Rozwoju Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo