Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.cvcentrum.academia.edu/bernardbinczycki www.researchgate.net/profile/bernard_binczycki2/publications"

Transkrypt

1 Źródło: Bińczycki B., Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, MFiles.pl, Kraków 2012, ISBN , s Więcej publikacji:

2 Determinanty potencjału rozwoju organizacji pod redakcją Adama Stabryły i Krzysztofa Woźniaka Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania

3 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji

4

5 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji pod redakcją Adama Stabryłyi Krzysztofa Woźniaka Kraków 2012

6 AUTORZY ROZDZIAŁÓW Roz. 1 Jan Skalik Roz. 2 Tomasz Brzozowski Roz. 3 Grażyna Osbert-Pociecha Roz. 4 Tadeusz Wawak Roz. 5 Rafał Kusa Roz. 6 Janusz Kunkowski, Michał Polasik Roz. 7 Gabriela Roszyk -Kowalska, Andrzej Stańda Roz. 8 Henryk Bieniok Roz. 9 Grzegorz Głód Roz. 10 Ewa Rak Roz. 11 Katarzyna Huk Roz. 12 Tomasz Ingram Roz. 13 Aldona Glińska-Neweś Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. Roz. 14 Czesław Zając 15 Waldemar Jędrzejczyk 16 Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka 17 Aleksandra Magusiak 18 Łukasz Haromszeki 19 Aldona Frączkiewicz -Wronka, Izabela Marzec 20 Agnieszka Izabela Baruk 21 Bernard Bińczycki 22 Marcin Gołembski 23 Anna Kwiecień 24 Andrzej Kozina 25 Bożena Tyran 26 Piotr Wróbel REDAKTORZY NAUKOWI Adam Stabryła Krzysztof Woźniak RECENZENCI Prof. dr hab. Henryk Bieniok Prof. dr hab. Szymon Cyfert Prof. dr hab. Janusz Czekaj Prof. dr hab. Bogdan Nogalski WYDAWCA Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania Copyright by Mfiles.pl, All rights reserved. Książka, ani żaden jej fragment, nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawcy. Zdjęcie na okładce: Marcin Gruszczyński, WWW: ISBN

7 Spis treści Przedmowa Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa 1.2. Wewnętrzne... siły aktywizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Zewnętrzne siły... aktywizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego Podsumowanie Zrównoważony rozwój szansą dla organizacji obecnie i w przyszłości Zrównoważony rozwój jako wyznacznik kierunku doskonalenia organizacji w świetle wyników badań Zrównoważona produkcja konkretyzacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa Złożoność organizacji jako bariera jej rozwoju Charakterystyka zagadnienia złożoności Ograniczanie złożoności w wymiarze strategicznym i operacyjnym Wyniki badań sondażowych dotyczących złożoności organizacji Podsumowanie wyników badań Szanse i bariery rozwoju polskich szkół wyższych w opinii profesorów i doktorów wyniki badań Wprowadzenie stan i prognoza Opis merytoryczny realizowanych projektów badawczych Obszary doskonalenia funkcjonowania zarządzania w uczelniach w opinii badanych Zadania stojące przed szkołami wyższymi w opinii badanych nauczycieli akademickich Wnioski z przeprowadzonych badań Funkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa Istota przedsiębiorczości społecznej Charakterystyka przedsiębiorstwa społecznego Charakterystyka przedsiębiorcy społecznego Poziom rozwoju przedsiębiorczości społecznej... 65

8 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji Przesłanki i bariery rozwoju przedsiębiorstw społecznych Kierunki dalszych badań w obszarze przedsiębiorczości społecznej Polski rynek płatności internetowych stan i uwarunkowania rozwoju Istota i rozwój handlu internetowego Płatności w polskim handlu internetowym Innowacyjne systemy płatności internetowych na rynku polskim Uwarunkowania akceptowania metod płatności w e-handlu Metody płatności wykorzystywane przez konsumentów i ich udział w rynku Budowanie kluczowych kompetencji organizacji Proces budowania kluczowych kompetencji Kompetencje menedżerskie w procesie budowania kluczowych kompetencji Podsumowanie Kreatywność jako szansa i determinanta rozwoju przedsiębiorstwa Kreatywność jako źródło innowacji Pojęcie i uwarunkowania kreatywności Rola edukacji w rozwoju kreatywności pracowników Przedsiębiorczość publiczna w kontekście zarządzania zmianą w jednostkach ochrony zdrowia Istota przedsiębiorczości publicznej Przedsiębiorczość korporacyjna i nowoczesne podejście do zarządzania w sektorze publicznym Przedsiębiorczość i zarządzanie zmianą w warunkach jednostki ochrony zdrowia Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju pracowników w małych przedsiębiorstwach Wprowadzenie Zakres pojęcia rozwój Otoczenie zadaniowe przedsiębiorstwa jako źródło szans i ograniczeń w rozwoju pracowników Case study: Uwarunkowania rozwoju pracowników w małym przedsiębiorstwie na Dolnym Śląsku czynniki zewnętrzne Podsumowanie Identyfikowanie utalentowanych pracowników w przedsiębiorstwie Pojęcie talentu Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach Sposoby identyfikowania utalentowanych osób jako selekcja strategicznych zasobów ludzkich

9 Spis treści Zarządzanie talentami jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Przesłanki przemawiające za odmiennym spojrzeniem na zarządzanie najbardziej wartościowymi pracownikami organizacji Nowe tysiąclecie nowe metody czy nowe etykiety dla sprawdzonych rozwiązań? Analiza porównawcza koncepcji zarządzania talentami z zarządzaniem zasobami ludzkimi Kierunki ewolucji zarządzania talentami Kapitał społeczny w organizacji jako efekt jej pozytywnego potencjału Kapitał społeczny organizacji Pozytywny Potencjał Organizacji Metodyka badań Wyniki badania Dyskusja i podsumowanie Profil kompetencyjny menedżera w świetle modeli karier kierowniczych w międzynarodowych grupach kapitałowych Wprowadzenie Profil kompetencyjny międzynarodowego menedżera Modele kariery menedżerskiej w międzynarodowych grupach kapitałowych Podsumowanie Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej współczesnych przedsiębiorstw Kadra kierownicza w organizacji Dobór na stanowiska kierownicze Polityka personalna w przedsiębiorstwie Model kompetencyjny Kompetencje menedżerskie strategicznego szczebla zarządzania Model wspomagania kadry kierowniczej przedsiębiorstwa przez dział personalny Ryzyko ewaluacyjne na stanowiskach programistów w przedsiębiorstwach sektora IT Istota ryzyka personalnego i metodyka jego estymacji Istota ryzyka ewaluacyjnego i jego pomiar na stanowiskach programistów w przedsiębiorstwach sektora IT Kierunki ograniczania ryzyka ewaluacyjnego Wybrane zagadnienia dotyczące roli kierownika zespołu projektowego Warunki skutecznego kierowania zespołem projektowym Style kierowania projektami Cechy osobowościowe i kompetencje kierownika Motywowanie zespołu projektowego

10 8 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji 18. Aktywność liderów jako szansa rozwoju organizacji trzeciego sektora w powiecie dzierżoniowskim Wprowadzenie podstawowych pojęć Dane na temat organizacji pozarządowych w powiecie dzierżoniowskim Metodyka badania, dobór próby Wyniki badań Wnioski z przeprowadzonych badań Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych Zatrudnialność pojęcie, rozwój koncepcji Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym Uwarunkowania indywidualne rozwoju zatrudnialności pracowników w sektorze publicznym Oczekiwania pracobiorców wobec przyszłych pracodawców Wprowadzenie Opinie respondentów dotyczące wchodzenia na polski rynek pracy Oczekiwania respondentów o charakterze finansowym i rozwojowym Oczekiwania respondentów o charakterze motywacyjnym Podsumowanie wyników badań Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją Istota etycznego wymiaru zarządzania organizacją Model etyki w zarządzaniu i cechy etyczne pracownika Etyka w zarządzaniu organizacją w świetle badań empirycznych Podsumowanie Centra usług w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa Istota funkcji personalnej Charakterystyka współczesnych rozwiązań w zakresie realizacji funkcji personalnej Współczesny model funkcji personalnej w praktyce przedsiębiorstw Zaufanie kluczem do realizacji strategii Organizacja wobec zmian Rola zaufania w organizacji Zaufanie jako zasób strategiczny Związek zaufania z procesem tworzenia strategii Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie Istota metodyki planowania negocjacji w firmie Elementy metodyki planowania negocjacji w firmie Charakterystyka zasad planowania negocjacji w firmie

11 Spis treści Przyczyny powstawania konfliktów w służbie zdrowia w Polsce Wprowadzenie Konflikt definicja, przyczyny Komunikacja Struktura organizacji Różnice indywidualne i wartości Wypalenie zawodowe Kształcenie kadr medycznych Integracja z grupą zawodową Mapa konfliktów Podsumowanie Źródła nieporozumień w komunikacji w organizacjach przy wykorzystaniu poczty elektronicznej Korzyści i ograniczenia wykorzystania poczty elektronicznej Źródła nieporozumień w komunikacji przy stosowaniu poczty elektronicznej Cechy poczty elektronicznej jako źródło nieporozumień Źródła nieporozumień po stronie nadawcy Źródła nieporozumień po stronie odbiorcy błędy w odkodowaniu i Czynniki stymulujące powstawanie nieporozumień Cechy poczty elektronicznej jako kanału komunikacji Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

12 10 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji

13 Przedmowa Książka jest poświęcona problematyce czynników decydujących o potencjale rozwojowym organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom doskonale nia procesu zarządzania rozwojem organizacji, podnoszenia poziomu innowacyj ności, usprawniania procesów pracy i zwiększania kompetencji personelu Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodolo gicznych w wymienionych obszarach, a także pokazanie ich praktycznego zastoso wania w przedsiębiorstwach, firmach usługowych, urzędach i innych instytucjach. Specyfika zarządzania potencjałem rozwojowym współczesnych przedsię biorstw uwidacznia się w zespoleniu różnych gałęzi wiedzy, dzięki czemu wzra sta sprawność działania i podejmowania decyzji, następuje redukcja ryzyka, eliminuje się marnotrawstwo i efektywnie wprowadza różnorodne zmiany. Połą czenie podejść ekonomicznych i organizatorskich staje się istotnym czynnikiem wzrostu innowacyjności oraz rozwoju współczesnych organizacji. przedsiębiorstwa Zasadnicze zagadnienia obejmującedotyczące m.in. omówienie problematyki problematyki potencjału zrównoważonego rozwojowego rozwoju, złożoności organizacji, szans i barier rozwoju, budowy kluczowych kompetencji i rozwoju kreatywności oraz przedsiębiorczości zaprezentowano w rozdziałach 1 7. W rozdziałach 8 19 zaprezentowano zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście ich wpływu na rozwój organizacji. Szczególną uwagę poświęcono w tej części zagadnieniom: identyfikacji i rozwoju utalentowanych pracowników, oceny kompetencji pracowników i menedżerów zatrudnionych w organizacjach, ról pełnionych w organizacji do pracowników. Natomiast rozdziały koncentrują się wokół szerokiej klasy zagadnień związanych z wpływem właściwej komunikacji na rozwój organizacji. Omówio ne zostały zagadnienia: marketingowego podejścia do zatrudniania pracowni zarządzania ków, budowyorganizacją. zaufania, negocjacji i rozwiązywania konfliktów a także etycznego Prezentowana publikacja zawiera treści będących wybranymi koncepcjami i rozwiązaniami w dziedzinie potencjału rozwojowego organizacji. Jedne rozdziały mają charakter typowo metodologiczny, inne koncentrują się na ujęciu empirycz nym. Przede wszystkim są one jednak podporządkowane identyfikacji determinant rozwoju organizacji funkcjonującej w społeczeństwie informacyjnym. Omówione koncepcje mają znaczenie zarówno dla badaczy problematyki zarządzania, jak i dla praktyków dążących do doskonalenia i rozwoju własnych organizacji. Publikacja ukazała się w związku z obchodami 20-lecia istnienia Katedry Pro cesu Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Adam Stabryła

14 12 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji

15 Jan Skalik1 1. Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa 1.1. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa Naturalnym prawem organizacji gospodarczych jest dążenie do wzrostu i rozwoju, którego zapewnienie jest związane z posiadaniem zasobów material nych i niematerialnych. Tworzą one potencjał rozwojowy, którego uruchomienie wymaga wewnętrznej i zewnętrznej stymulacji. Jej wystąpienie jest związane z oddziaływaniem podwójnego układu sił, które tkwią w zasobach niematerialnych organizacji, a zwłaszcza pozytywnej kulturze organizacyjnej oraz presji otocze nia na przedsiębiorstwa, które w jej wyniku jest zmuszone do przeprowadze nia zmian wewnętrznych. W tej części monografii przedstawiony został mecha nizm oddziaływania sił stymulujących rozwój współczesnego przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję Pozytywnego Potencjału Organizacji. Przedstawiona w pracy ewolucja i prognoza mechanizmu oddziaływania zewnętrznych sił stymu lujących wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, zrodzona na gruncie zmian zachodzących w gospodarce globalnej, umożliwiła również okre ślenie preferencji w zakresie kształtowania struktury zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa. W strukturze tej kluczową rolę odgrywają innowacje, których zwiększenie umożliwi przedsiębiorstwom odejście od dotychczasowej strategii naśladownictwa i zapewnienie rozwoju przez wzmocnienie podmiotowości kul turowej, gospodarczej i innowacyjnej. Potwierdzeniem wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa są przemiany o charakte rze ilościowym i jakościowym. Przemiany ilościowe są wyrazem wzrostu orga nizacji, którego wystąpienie potwierdza zwiększenie posiadanego potencjału do produkcji bądź świadczenia usług, umożliwiającego zwiększenie ilości wytworzo nych produktów i wartości zrealizowanej sprzedaży. Wzrostowi przedsiębiorstwa towarzyszy zwykle ich rozwój, który jest jakościową stroną rosnącej skali działa nia. Pojęcia wzrostu oraz rozwoju przedsiębiorstwa są często utożsamiane ze sobą [L. Żabiński 1991, s. 162]. Większość autorów zwraca uwagę na ilościową stronę procesów rozwojowych organizacji gospodarczych. Sugerują, że ich prze jawem jest powiększenie dotychczasowego stanu posiadania zasobów poprzez inwestycje rzeczowe [C. Suszyński 2003 s. 197] oraz rozmiarów prowadzonej działalności poprzez akumulowanie lub pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów [J. Lichtarski 1997, s. 141]. Akcentowanie ilościowej strony rozwoju 1 Autor reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

16 14 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji przedsiębiorstwa skłania do podkreślenia znaczenia posiadanych rezerw zaso bów w kształtowaniu potencjału rozwojowego, oraz możliwości ich szybkiego realizowanych powiększenia wprzypadku przedsiębiorstwie pojawienia procesów się nowych rozwojowych szans rynkowych. jest doskonalenie Przejawemi wprowadzanie nowych produktów, nowych metod realizacji procesów realnych i regulacyjnych, poprawa jakości posiadanych zasobów materialnych i doskona lenie zasobów ludzkich. Większość autorów wiąże pojęcie rozwoju przedsiębior stwa z wprowadzeniem innowacji produktowych, procesowych i strukturalnych tak w sferze realnej jak i zarządzania [Z. Pierścionek 2001, s. 11], eksponując w procesach rozwojowych ich dynamikę i jakościowe aspekty realizowanych w związku z tym zmian, które powinny mieć nie tylko uporządkowany, ale również względnie trwały charakter [K. Fabiańska, R. Rokita 1986, s. 11]. Syntetycznym wynikiem rozwoju jest zwiększenie ogólnych wyników działalności przedsię biorstwa, zwłaszcza finansowych osiągniętych dzięki realizacji wewnętrznych procesów rozwojowych. Pełna identyfikacja rozwoju przedsiębiorstwa wymaga jednak oceny zbioru wielu mierników [A. Glińska-Neweś 2010, s. 22]. Jednym z rezultatów rozwoju przedsiębiorstwa jest umocnienie lub zwiększenie jego konkurencyjności. Możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa zależą od wielkości jego potencjału rozwojowego oraz oddziaływania wewnętrznych i zewnętrznych sił aktywizujących jego wykorzystanie. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa zależy od wielkości i struktury posiadanych jak i możliwych do pozyskania za sobów zewnętrznych oraz umiejętności ich wykorzystania. Zasoby te mają mate rialny lub niematerialny charakter. W grupie zasobów materialnych znajdują się: grunty, budynki, maszyny, kapitał i materiały. Zasoby niematerialne są zbiorem: relacji występujących między przedsiębiorstwem, a podmiotami jego otoczenia, zasobów posiadanej wiedzy, zdolności innowacyjnych, integracyjnych i przy wódczych oraz kultury organizacyjnej. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa wymaga aktywizacji, czyli oddziaływania sił wewnętrznych i zewnętrznych, któ re powodują uruchomienie tkwiących w nim możliwości osiągania lepszych wy ników. Dość złożony jest mechanizm oddziaływania tego podwójnego układu sił, zwłaszcza dotyczy to sił wewnętrznych, których uruchomienie sprowadza się do zmian części zasobów niematerialnych generujących prorozwojowe zachowania organizacji i jej uczestników Wewnętrzne siły aktywizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Uruchomienie możliwości tkwiących w potencjale rozwojowym przedsię biorstwa w największym stopniu zależy od presji wewnętrznych sił aktywizu jących jego wykorzystanie. Siły te rodzą się na bazie Pozytywnego Potencjału Organizacji (PPO) wspieranego przez mechanizmy regulacyjne będące składową systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Istota Pozytywnego Potencjału Organi zacji zrodziła się w ramach nurtu pozytywnej koncepcji organizacji, którego założenia zostały opublikowane w 2003 roku [K. Cameron, K.S. Dutton, R.E. Quinn 2003]. W pozytywnym nurcie nauk o zarządzaniu zainteresowanie bada czy jest skoncentrowane na pozytywnych cechach organizacji i jej uczestnikach, a także pozytywnych procesach w niej realizowanych oraz osiąganych w związ

17 Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa 15 ku z tym wynikach. Z punktu widzenia rozpatrywanej problematyki rozwojowej przedsiębiorstwa szczególne znaczenie maja tu procesy generatywne, które two rzą i umacniają twórczy potencjał pracowników [J.E. Dutton, M.A. Glynn, G. Spreitzer 2006]. Pozwala on na kreowanie nowatorskich rozwiązań, osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów i indywidualnych celów uczestników organizacji, przyczyniając się również do rozwoju całej organizacji. Warunkiem osiągnięcia wymienionych tu efektów jest wystąpienie wśród jej uczestników pozytywnych emocji, którym towarzyszą odczucia szczęścia, samorealizacji, doskonałości, wi talności i osobistego spełnienia. Pozytywna koncepcja organizacji odchodzi od tradycyjnego podejścia do osiągania sukcesu i rozwoju przedsiębiorstwa, w któ rym akcentuje się potrzebę eliminacji wszelkich trudności barier rozwojowych. Kładzie ona nacisk na wykorzystanie mocnych stron przedsiębiorstwa i ludzkich talentów, a nie na priorytetowe podejście do eliminacji posiadanych słabości. Zgodnie z duchem przedstawionej tu koncepcji, każdy pracownik jest zdolny do pozytywnej, twórczej energii, której wyzwolenie jest uwarunkowane odczuwa niem pozytywnych emocji, które stają się fundamentalnym czynnikiem rozwoju całej organizacji. Pochodną pozytywnej koncepcji organizacji jest koncepcja Po zytywnego Potencjału Organizacji [A. Glińska-Neweś 2010, s. 46], który z ra wykorzystanie cji swojej specyficznej potencjału struktury rozwojowego jest źródłem przedsiębiorstwa. wewnętrznych Pozytywny sił aktywizujących Potencjał Organizacji jest zbiorem stanów, poziomów i konfiguracji zasobów, które pobu dzając Pozytywny Klimat i Pozytywną Kulturę Organizacji, sprzyjają powstawa niu Prorozwojowych Zachowań Pracowników (rys.1.1). Rys Pozytywny potencjał organizacji jako czynnik jej rozwoju Źródło: M. Stankiewicz W treści tego potencjału zawarte są zasoby materialne o specyficznym cha rakterze, a więc te, których posiadanie daje możliwość kształtowania pozytyw nych odczuć pracowników. Są one związane z wyposażeniem stanowiska pracy, dostępem do zbiorów wiedzy i informacji oraz infrastrukturą socjalno-bytową zapewniającą osiągnięcie ogólnie pojętego dobrostanu pracowników. Struktura zasobów niematerialnych związanych z Pozytywnym Potencjałem Organizacji jest bardziej zróżnicowanai obejmuje [A. Glińska-Neweś 2010, s. 49]: strategię, strukturę,

18 16 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji zarządzanie zasobami ludzkimi, władzę i demokratyzację zarządzania, kontrolę, innowacje, integrację i identyfikację z firmą, przywództwo. W odczuciu autora tej części monografii do wymienionego zbioru zasobów niematerialnych należałoby zaliczyć również kapitał relacyjny, który może być uznany nie tylko jako składnik potencjału rozwojowego, ale również jako czyn nik jego pełniejszego wykorzystania, dzięki uruchomieni sieci powiązań spo łecznych sprzyjających realizacji skoordynowanych interakcji i powiększaniu wartości wytwarzanych w przedsiębiorstwie. Każdy z wymienionych wcześniej zasobów może być przedmiotem zmian prowadzących do zwiększenia potencja łu rozwojowego. Strategia przedsiębiorstwa z natury przenika wszystkie obszary jego aktywności. Stąd tez przyjęcie strategii ofensywnej będzie większym stop niu rozwojowi, aktywizowało niż można pracowników się tego spodziewać do kreatywnościw przypadku i innowacyjności praktykowania sprzyjającej strategii obrońcy [K. Obłój 1999, s. 261]. Struktura organizacyjna jako składowa zasobów niematerialnych wywiera w sposób znaczący swój wpływ na aktywizację potencjału rozwojowego, co w sposób wyraźny zauważa się w przypadku aktywizującego oddziaływania struk tur płaskich czy hipertekstowych [M. Hopej 2004, s. 29]. Kluczowym zasobem niematerialnym, który w największym stopniu wpływa na możliwości wyzwa lania twórczych zachowań pracowników jest zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza umiejętne skonfigurowanie stosowanych narzędzi polityki personal nej, podporządkowanych idei pozytywnej organizacji. Władza i demokratyzacja zarządzania jako zasób niematerialny postrzegany z perspektywy Pozytywnego Potencjału Organizacji, powinny przede wszystkim zapewnić ukształtowanie po zytywnych relacji pomiędzy podwładnymi i przełożonymi. Ich występowanie jest bowiem koniecznym warunkiem wyzwalania pozytywnych emocji i twórczych zachowań pracowników służących rozwojowi przedsiębiorstwa. Ich wystąpienie jest również uwarunkowane większym uprawomocnieniem wykonawców, którzy dzięki delegowaniu uprawnień mogą szybciej i skuteczniej realizować swoje po mysły. Podobne efekty można uzyskać również przez umiejętne wykorzystanie kolejnego zasobu niematerialnego jakim jest kontrola. Wzmocnienie Pozytyw nego Potencjału Organizacji może w tym przypadku nastąpić przez ograniczenie kontroli kierowniczej przez samokontrolę. Szczególną rolę w przedstawionym wcześniej zbiorze zasobów niematerialnych mają szeroko rozumiane innowacje, kojarzone nie tylko z ciągłym procesem ich kreowania i wdrażania, ale również panującą w organizacji atmosferą sprzyjającą kreowaniu pomysłów przez pra cowników. Atmosfera ta charakteryzuje się otwartością na zmiany i wiąże się z akceptacją ryzyka związanego z wprowadzaniem innowacji. Integracja i identyfikacja z firmą jest cennym zasobem niematerialnym, któ ry rodzi u pracowników nie tylko poczucie dumy, przynależności i lojalności, ale również odpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa, a tym samym za jego rozwój. Za kształtowanie stanu tego zasobu są odpowiedzialni przede wszyst kim kierownicy, którzy są również nośnikami zasobu niematerialnego, jakim jest

19 Aktywizacja potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa 17 przywództwo. W aktywizacji potencjału rozwojowego chodzi głównie o pozy tywne przywództwo, a więc takie, które wyzwala u podwładnych pozytywne zachowania. Jego wystąpienie jest uwarunkowane zespołem cech przywódcy [A. Glińska-Neweś 2010, s. 51] do których zalicza się: zdolność wybiegania w przyszłość, szerokie horyzonty, determinacja, wzbudzanie zaufania, odpowie dzialność, zdolność wywierania wpływu, zdolność inspirowania innych, empatia i odwaga. W strukturze zasobów niematerialnych, które tworzą Pozytywny Potencjał Organizacji znajduje się kapitał relacyjny przedsiębiorstwa. Wpływa on na wiel kość potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, ale może być również traktowa ny jako źródło aktywizacji jego wykorzystania. Kapitał relacyjny wyraża niema terialne zasoby organizacji, oparte na powiązaniach z elementami otoczenia tj. klientami, dostawcami, konkurentami oraz szerokorozumianymi partnerami [G. Michalczuk 2009, s. 171], Powstaje on dzięki umiejętności pracowników przed siębiorstwa w zakresie nawiązywania relacji w otoczeniu. Istotą kapitału relacyj nego jest wiedza osadzona w międzyorganizacyjnych powiązaniach, budowana na wykorzystaniu zewnętrznych połączeń organizacyjnych, związków rynko wych, relacji z klientami, dostawcami, ośrodkami władzy a przemysłem, a także sieciami technologicznymi dostępnymi w otoczeniu. Zasoby relacyjne występują na styku przedsiębiorstwa i otoczenia. Ich charakterystyczną cechą jest to, że nie występuje one samodzielnie, lecz w powiązaniu z kapitałem ludzkim i struktu ralnym. Kluczową rolę w tworzeniu kapitału relacyjnego pełni człowiek, którego wiedza, doświadczenie, sprawność intelektualna i motywacja stają się siłą akty wizującą wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Oddziaływa nie tej siły będzie jednak odczuwalne wówczas, gdy kapitał relacyjny przyniesie wartość w postaci obustronnych korzyści dla podmiotów uczestniczących w róż nych formach współpracy. Prorozwojowe znaczenie kapitału relacyjnego wyraża się również w tym, że jego wykorzystanie do budowy sieci powiązań i sojuszy pozwala nie tylko ograniczać konflikty interesów, ale również redukować ryzyko prowadzonej działalności i zwiększać jej elastyczność oraz poziom dostosowania do oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa. Posiadanie Pozytywnego Potencjału Organizacji nie oznacza automatycznego uruchomienia mechanizmów rozwojowych przedsiębiorstwa i uzyskania związa nych z tym korzyści. W przedsiębiorstwie muszą występować jeszcze siły stymu lujące i wyzwalające pozytywną energię, która tkwi w zgromadzonych zasobach materialnych i niematerialnych. Siły te są umiejscowione w systemie zarządzania organizacją. W modelu tego systemu opracowanym w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [J. Skalik, G. Bełz 2007] wspomniane siły zostały zlokalizowane w wymiarze transformu jącym system zarządzania. System zarządzania według autorów wspomniane go modelu to całokształt: wartości i celów, regulacji i struktur, metod i praktyk zarządzania oraz wynikających z mechanizmów regulacyjnych relacji między nimi, który to całokształt warunkuje sposób realizacji procesu zarządzania (rys. 1.2). Cztery główne składowe prezentowanego modelu można podzielić na dwie części, stanowiące dwa wymiary systemu: wymiar stabilizujący organizację oraz wymiar ją dynamizujący(transformujący). Do pierwszego zalicza się wartości i cele, regulacje i struktury oraz metody i praktyki zarządzania. Odrębny w pew

20 18 Determinanty potencjału rozwojowego organizacji nym sensie, ale nierozerwalnie z nim związany jest wymiar dynamizujący, który może być również określony jako transformujący, który tworzą mechanizmy regulacyjne. To właśnie w nim tkwią siły dynamizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Rys Model systemu zarządzania Źródło: J. Skalik,G. Bełz Mechanizmy regulacyjne są odpowiedzialne za wywoływanie zarówno zmian adaptacyjnych jak i zmian rewolucyjnych. Dzięki tym mechanizmom jest moż liwe poszukiwanie i wyznaczanie nowych poziomów równowagi, których osią ganie poprzez proces zmian jest potwierdzeniem wzrostu i rozwoju organizacji Zewnętrzne siły aktywizujące wykorzystanie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Energetyzujące oddziaływanie na przedsiębiorstwo i wykorzystanie jego potencjału rozwojowego mają siły zewnętrzne tkwiące w otoczeniu organizacji, zarówno w jego bliższej jak i dalszej sferze. Siły te mają zróżnicowany charakter i są skojarzone z poszczególnymi podmiotami mikrootoczenia i otoczenia dal szego. Biorąc pod uwagę ich odmienny charakter i mechanizm oddziaływania na stymulację potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa można wyróżnić wśród nich siły: ekonomiczne, społeczne, polityczne i techniczne. Każda z tych sił ma lokalny(krajowy) i globalny wymiar. Siły ekonomiczne są wyrazem oddziaływania lokalnej gospodarki i związa nego z nią rynku oraz globalnej gospodarki i światowego rynku na zachowania prorozwojowe przedsiębiorstw. Natężenie tych sił w procesie prorozwojowej stymulacji będzie w tym przypadku zależało również od sytuacji panującej na rynkach finansowych i zachowań konkurencji. Siły społeczne są wyrazem rynkowej presji konsumentów na producentów i świadczeniodawców usług, którzy pod wpływem rosnących dochodów i zmie niających się upodobań kreują nowy popyt, stwarzając możliwości ekspansji ryn kowej przedsiębiorstw. Procesowi temu sprzyja ujednolicenie preferencji konsu menckich następujące pod wpływem globalizacji.

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 Spis treści Spis treści... 2 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 1.1.2. Szanse i zagrożenia... 3 1.1.3. Mocne i słabe strony... 6 1.1.4. Możliwe warianty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo