Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społecznoekonomicznego. w subregionie ostrołęckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społecznoekonomicznego. w subregionie ostrołęckim"

Transkrypt

1 Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społecznoekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim RAPORT Z BADAŃ OLSZTYN, 6 LIPCA 2015 R. 1

2 Badanie pn. Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społecznoekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim zrealizowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy : Zespół ekspertów Instytutu Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu Kierownik Projektu i redakcja: dr Dariusz Śledź Opracowanie: dr Urszula Tomczyk Tadeusz Toczyński Współpraca: dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM 2

3 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 5 WSTĘP Koncepcja i metodyka badania Model badawczy Techniki gromadzenia danych Procedury analizy danych Tło funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce Prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania spółdzielni socjalnych Proces tworzenia spółdzielni socjalnych - stymulanty i destymulanty rozwoju Miejsce i rola spółdzielni socjalnych wśród podmiotów ekonomii społecznej podregionu ostrołęckiego Spółdzielnie socjalne postrzeganie doświadczeń własnych i otoczenia Nastawienie członków spółdzielni do własnej działalności Postrzeganie sektora ekonomii społecznej przez członków spółdzielni socjalnych Emocje wiążące się z korzystaniem ze wsparcia udzielanego w formie dostępnej w ramach projektu Bariery na jakie napotykali uczestnicy podczas swojego dotychczasowego udziału w projekcie Postrzeganie otoczenia przez członków spółdzielni Ocena członków spółdzielni dotycząca nastawienia otoczenia do prowadzonej przez nich działalności Postrzeganie przez przedstawicieli spółdzielni socjalnych swojego otoczenia i sektora ekonomii społecznej oraz nastawienia otoczenia do swojej działalności analiza inwentarza JA - MY - ONI Rozpoznanie kluczowych interesariuszy lokalnego otoczenia spółdzielni socjalnych Potencjał współpracy z OWES Podmioty systemów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej aktywnie prowadzące działania na terenie subregionu Postawy przedstawicieli podmiotów systemów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej wobec współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej Projekty powiązane z działalnością OWES prowadzone przez podmioty systemów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej Wyniki testów modelu finansowania działań OWES Model finansowania działań OWES Dobry Rynek Platforma zakupów pozostawiających dobry ślad Nastawienie potencjalnych interesariuszy do proponowanego modelu finansowania ekonomii społecznej i działalności OWES Podsumowanie Wnioski i rekomendacje w odniesieniu do Platformy Dobry Rynek

4 Aneks Załącznik 1. Scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI z przedstawicielami spółdzielni socjalnych Załącznik 2. Karta obserwacji o świecie respondenta do scenariusza indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami spółdzielni socjalnych Załącznik 3. Scenariusz telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej Załącznik 4. Scenariusz zogniskowanych wywiadów pogłębionych (FGI) Załącznik 5. Scenariusz warsztatów testujących z potencjalnymi interesariuszami

5 STRESZCZENIE Badanie zrealizowane zostało w okresie od 5 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy przez Instytut Badań i Analiz Grupa OSB i obejmowało zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze (szczegółowy opis w rozdziale Koncepcja i metodyka badania). W oparciu o materiał badawczy sformułowane zostały następujące główne wnioski pogrupowane według obszarów badawczych: POSTRZEGANIE DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH I OTOCZENIA, W WYBRANYCH SPÓŁDZIELNIACH UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU (OBSZAR 4): 1) Udział w działalności spółdzielni socjalnej jest dla jej członków szansą aktywizacji zawodowej i wyjścia z zagrożenia wykluczeniem społecznym spowodowanego niepełnosprawnością, przerwą w pracy z powodu urodzenia i wychowywania dzieci, długotrwałego bezrobocia, brakiem doświadczenia zawodowego, posiadaniem kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz pracy dorywczej w szarej strefie. 2) Indywidualne korzyści związane z członkostwem w spółdzielni związane są przede wszystkim z szansą zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych lub rozwoju już posiadanych, z nabyciem nowych lub podniesieniem posiadanych kompetencji społecznych oraz możliwością realizacji i rozwoju postaw przedsiębiorczych. Nie dostrzegają oni natomiast żadnych barier lub ograniczeń rozwoju zawodowego czy też osobistego. 3) Członkowie Spółdzielni dostrzegają perspektywy rozwoju swoich podmiotów w oparciu o strategię rozwoju oferty produkcji i usług, rozszerzenia grupy odbiorców oraz wejścia na nowe rynki geograficzne. 4) Powody zaangażowania członków Spółdzielni w zainicjowanie działania podmiotów, ich postawy wobec udziału w kształceniu ustawicznym oraz plany rozwoju prowadzonej działalności wskazują, że Spółdzielnie postrzegają oni jako firmy, w których konkurencyjność jest rezultatem rozwoju zasobów ludzkich i materialnych. Niepokojącym jest jednak oczekiwanie przede wszystkim wsparcia z tytułu bycia Spółdzielnią socjalną w osiągnięciu tych celów, w mniejszym stopniu samodzielne kreowanie tego potencjału. 5) Członkowie Spółdzielni uczestniczących w badaniu za słuszne uznali zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. W praktyce ich podmioty funkcjonują w oparciu o zasadę dobrowolnego i otwartego członkostwa, demokratycznej kontroli członkowskiej, autonomii i niezależność organizacji oraz udziału w ustawicznym kształceniu. Nie wszystkie Spółdzielnie zgadzają się w zupełności z zasadą ekonomicznego uczestnictwa członków w działaniach Spółdzielni, nawiązują współpracę z innymi Spółdzielniami oraz działają na rzecz społeczności lokalnej. 6) Działania na rzecz społeczności lokalnej prowadziła większość Spółdzielni, jednak jedna z nich nie brała dotychczas pod uwagę, że taką zasadą powinna kierować się w swojej działalności. 7) W praktyce trudności pojawiają się w zastosowaniu zasady ekonomicznego uczestnictwa członków Spółdzielni, szczególnie w przypadku podziału zysku między członków, którzy wnieśli różny wkład pracy i zasobów w pozyskanie tych środków. 5

6 8) Współpraca między spółdzielniami najczęściej nie ma charakteru relacji biznesowych, ich celem nie jest również promowanie idei ekonomii społecznej, są to najczęściej relacje interpersonalne. 9) Korzystanie ze wsparcia udzielanego w formie dostępnej w ramach projektu wiąże się z różnymi emocjami wśród członków Spółdzielni. Wsparcie uzyskane na etapie inicjowania i rejestrowania działalności Spółdzielni zostało ocenione pozytywnie przez przedstawicieli trzech z sześciu Spółdzielni uczestniczących w badaniu, pozostali negatywnie odnieśli się do wybranych elementów tego procesu (zawiązanie grupy inicjatywnej, rejestracja działalności w KRS). 10) Inicjowanie działalności Spółdzielni jest dla osób tworzących grupę inicjatywną procesem trudnym i wymagającym wsparcia. Pomoc potrzebna jest szczególnie na etapie zawiązania grupy inicjatywnej oraz na etapie rejestracji działalności Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. 11) Pozytywne emocje towarzyszyły częściej ocenie wsparcia finansowego, doradztwa i w zakresie księgowości. Każda forma wsparcia oceniona została pozytywnie przez 4 z 6 członków Spółdzielni. 12) W przypadku wsparcia w zakresie doradztwa należy nadal angażować doradców posiadających wiedzę i praktykę w danej dziedzinie jak również zwrócić szczególną uwagę na dalsze budowanie dobrych relacji między nimi a Spółdzielniami. 13) Wsparcie w zakresie księgowości powinno gwarantować możliwość częstego bezpośredniego kontaktu między biurem rachunkowym a członkami Spółdzielni. W wyborze biura należy kierować się zadeklarowaną w ofercie liczbą spotkań w miesiącu w siedzibie Spółdzielni. 14) Wymienione przez uczestników wywiadów bariery, na jakie napotykali podczas swojego dotychczasowego udziału w projekcie dotyczyły głównie problemów wynikających z zasad i procedur projektowych. Bardzo rzadko dostrzegają oni trudności związane z umiejętnościami i kompetencjami Spółdzielni w budowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku. ROZPOZNANIE KLUCZOWYCH INTERESARIUSZY LOKALNEGO OTOCZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH (OBSZAR 1) 15) Spółdzielnie nawiązując relacje z innymi podmiotami i instytucjami kreują sieci powiązań o bardzo prostej i niezłożonej strukturze, w której dominują władze lokalne, instytucje pomocy społecznej oraz rynku pracy. 16) Szukając wsparcia, najliczniejsza grupa Spółdzielni zwracała się do władz lokalnych, poszukując pracowników, stażystów lub tworząc grupy inicjatywne Spółdzielnie zwracały się do instytucji rynku pracy, natomiast działania na rzecz społeczności lokalnej najczęściej prowadzone były z instytucjami pomocy społecznej. 17) Współpraca z innymi podmiotami (szkołami, mediami, przedsiębiorstwami) i osobami indywidualnymi miała dotychczas charakter incydentalny i wynikała z potrzeby uzyskania pomocy lub sprzedaży własnej oferty. 18) W opinii niemal wszystkich członków Spółdzielni, sposób postrzegania ich działalności przez klientów do których skierowana jest oferta utrudnił im wejście na rynek. Największym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie co to jest spółdzielnia socjalna i na jakich zasadach funkcjonuje. 19) Doświadczenie w budowaniu relacji Spółdzielni z instytucjami (lokalnymi władzami, instytucjami pomocy społecznej, urzędami pracy), wskazuje, że najczęściej instytucje dostrzegają potrzebę ich wspierania lub traktują Spółdzielnie jako partnerów w realizacji swoich celów statutowych. 6

7 20) Największy stopień identyfikacji z członkostwem w Spółdzielni występuje w zetknięciu z otoczeniem zewnętrznym (relacjami budowanymi z instytucjami i podmiotami oraz w odczuwanym nastawieniu otoczenia do jej działalności). 21) Stosunkowo wysoki, jednak niższy stopień utożsamiania się ze Spółdzielnią wystąpił w przypadku oceny fundamentalnych założeń funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Świadczy to o tym, że należy prowadzić więcej działań upowszechniających i promujących te zasady zarówno wśród Spółdzielni jak również szeroko pojętego ich otoczenia. 22) Spółdzielnie, których działalność została zainicjowana w ramach projektu najczęściej budują relacje z jednostkami samorządowymi. Relacje te nie mają jednak charakteru patronackiego lub mentorskiego i Spółdzielnie niezależnie od struktury interesariuszy funkcjonują na rynku niezależnie od tych instytucji. POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY Z OWES (OBSZAR 2) 23) Identyfikacja liczby aktywnie działających podmiotów ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim jest bardzo trudna z uwagi na brak dostępu do wiarygodnych baz, które są cyklicznie aktualizowane. 24) Podmioty ekonomii społecznej z dużym dystansem podchodzą do zawiązywania partnerstw. Blisko połowa z nich nie współpracuje w działaniach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 25) Najważniejszą przyczyną niskiej aktywności w działaniach partnerskich jest brak potrzeby, chęci oraz obawa przed ryzykiem związanym z ponoszeniem odpowiedzialności za partnera. 26) Istotną rolę w rozwoju współpracy międzysektorowej może odegrać samorząd lokalny, który może być ważnym partnerem w koordynowaniu przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej animacji partnerstw, a który tworzyłby lokalną sieć współpracy. 27) Poziom zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej w aplikowanie o środki na dofinansowanie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jest niski z powodu trudności formalno-proceduralnych związanych z aplikowaniem, realizacją oraz rozliczeniem projektów. 28) Zakres działań podmiotów realizujących projekty jest ściśle powiązany z działalnością OWES, ponieważ obejmuje szerokie spektrum wsparcia doradczego, psychologicznego, aktywizacyjnego (szkolenia, kursy, staże, dofinansowanie na otworzenie działalności), które wyposażają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w kompetencje zawodowe i społeczne, jakie nabywają w OWES grupy inicjatywne zamierzające zawiązać spółdzielnie socjalne. 29) W nadchodzącej perspektywie przewidywać należy spadek zainteresowania podmiotów ekonomii społecznej aplikowaniem o środki na realizację działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 30) Przyczyny niechęci podmiotów ekonomii społecznej do aplikowania o środki pomocowe, podobnie jak w minionej perspektywie na lata , związane są z trudnościami wynikającymi z przygotowaniem wniosków, spełnieniem wymogów formalno-proceduralnych, osiągnięciem wskaźników oraz z rozliczeniem projektu. 31) Z uwagi na brak Planów Działań dla poszczególnych Programów trudno jest jednoznacznie wskazać, czy prowadzone przez te podmioty działania będą powiązane ze wsparciem realizowanym przez OWES. Nieliczne z nich, mają sprecyzowane plany realizacji zadań w nowej perspektywie finansowania, i są to przede wszystkim działania aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 7

8 PRZEPROWADZENIE TESTÓW MODELU FINANSOWANIA DZIAŁAŃ OWES (OBSZAR 3) 32) Opracowany model obejmuje szerokie spektrum aktorów działających w obszarze ekonomii społecznej. Jak wynika z dyskusji w trakcie warsztatów testujących, w strukturze modelu finansowania ekonomii społecznej uwzględnieni zostali wszyscy instytucjonalni uczestnicy. 33) W obecnej formie działalność Platformy Dobry Rynek jest zamknięta dla osób prywatnych, które mogą być również odbiorcami oferty podmiotów będących dostawcami na Platformie np. przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocy społecznej. 34) Kolejną kategorią osób indywidualnych, którzy powinni zostać wyodrębnieni jako dostawcy są rolnicy produkujący zdrową żywność. Rolnicy produkujący zdrową żywność najczęściej prowadzą małe gospodarstwa, które często borykają się z problemem znalezienia odbiorców płodów rolnych. 35) Największe ryzyko braku zainteresowania zawieraniem transakcji w ramach Platformy związane jest z prowizją z tytułu sprzedaży produktów i usług. 36) Duże ograniczenia mogą pojawić się w przypadku aktywności instytucji publicznych, działających w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych oraz zgodne z zasadami wolnej konkurencji. 37) Każdej z grup podmiotów wyróżnionych z uwagi na wielkość podmiotu (firmy mikro, małe, średnie i duże), branżę działalności (wyróżnić te, które działają w oparciu o sezonowość prac związaną np. z porami roku) oraz kategorię produkowanych/oferowanych dóbr (dobra pierwszej potrzeby, dobra luksusowe) - powinna zostać zaproponowana możliwość wniesienia opcjonalnie opłaty procentowej lub kwoty abonamentowej, jednak wielkość powinna zostać dostosowana do ich specyfiki, zgodnie z wymienionymi wyżej kryteriami. 38) Warunki uzyskania statusu dostawcy/kupującego nie powinny opierać się przede wszystkim o kryteria wyników takich jak wielkość sprzedaży, częstotliwość zakupu. Należy uwzględnić, w przypadku dostawcy jakość oferty, specyfikę działalności oraz dobry ślad jaki pozostawia działalność tego podmiotu. W przypadku kupujących nie powinni tracić certyfikatu w wyniku spadku aktywności zakupowych, należy jednak wziąć pod uwagę również specyfikę prowadzonej działalności. 8

9 SŁOWNICZEK POJĘĆ OPERATOR - jednostka organizacyjna systemu wsparcia ekonomii społecznej, która realizuje wsparcie specjalistyczne w postaci szkoleń i doradztwa biznesowego oraz udziela dotacji na rzecz już istniejących i powstających podmiotów ekonomii społecznej w ramach Poddziałania PO KL. (źródło: definicja operacyjna, opracowana na podstawie badań własnych). OWESY - ośrodki wsparcia ekonomii społecznej punkty prowadzone najczęściej przez organizacje pozarządowe, których celem jest wspieranie początkujących przedsiębiorstw społecznych oraz osób chcących je założyć. Ośrodki te zajmują się również promocją ekonomii społecznej. (źródło: Krzysztof Cibor, Łukasz Makuch, Małgorzata Marek, Mateusz Nowak i in., Zrób biznes jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, listopad 2012) PES podmioty ekonomii społecznej 1 podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, należące do czterech głównych grup: przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej; podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne; podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku; podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym. Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej jednostka organizacyjna systemu wsparcia ekonomii społecznej, której zadania obejmują współpracę z lokalnymi instytucjami i podmiotami, prowadzenie działań animacyjnych i promocji usług instytucji wspierających ekonomię społeczną wśród lokalnej społeczności, wynajem sprzętu i pomieszczeń dla spółdzielni socjalnych, w tym warsztatów, magazynów, hal produkcyjnych. (źródło: definicja operacyjna, opracowana na podstawie badań własnych) 1 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Projekt z 24 lipca 2014 r., s

10 Spółdzielnia socjalna specyficzna forma przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni pracy) działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U nr 94 poz. 651 z późniejszymi zmianami). Tworzą ją w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy inne dysfunkcje społeczne, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji. Sektor prywatny (biznesu) - ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujący własność prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych), własność zagraniczną (osób zagranicznych) oraz "własność mieszaną" z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora prywatnego. W przypadku równego udziału kapitału publicznego (50% stanowi łączny udział własności: Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego) i prywatnego (50% stanowi łączny udział własności: krajowych osób fizycznych, pozostałych krajowych jednostek prywatnych, osób zagranicznych) podmiot gospodarki narodowej zaliczany jest do sektora prywatnego. (źródło: Interesariusze - jednostki i grupy, które mają wpływ na działalność organizacji i jej wyniki i/lub na które organizacja wpływa poprzez swoje decyzje, działania i ich skutki. (Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu, CSRinfo, Warszawa 2011) Do instytucji pomocy społecznej zaliczono: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego. Do instytucji wsparcia rynku pracy zaliczono: powiatowe urzędy pracy, instytucje partnerstwa lokalnego, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe. 10

11 WSTĘP Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Fundusz Współpracy, jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje projekt pn. Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim 2, którego celem jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ostrołęckiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej. Cele szczegółowe projektu obejmują: 1) Wzrost świadomości dotyczącej ekonomii społecznej na terenie realizacji projektu. 2) Zwiększenie wiedzy 80% uczestników projektu w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej. 3) Zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych. 4) Utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej. 5) Wypracowanie modelu długookresowych źródeł Ekonomii Społecznej finansowania spółdzielni socjalnych i OWES. W ramach realizowanego projektu Fundacja Fundusz Współpracy zakłada bezpłatną i wielopoziomową pomoc dla mieszkańców północnego Mazowsza, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Oferuje szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową oraz wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Zgodnie z przyjętym w projekcie założeniem efektem projektu miało być powstanie co najmniej 9 spółdzielni socjalnych. W rezultacie powstało 12 spółdzielni, jedna z nich zakończyła jednak swoją działalność na etapie rejestracji działalności w KRS. Projekt badawczy pn. Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim, realizowany był w ramach projektu Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim 3, który zakłada kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, a także dla podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy i integracji społecznej. Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym w subregionie ostrołęckim, poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej do lipca 2015 r. Projekt łączy w sobie trzy istotne dla ekonomii społecznej elementy: empatię bo rozumiemy, czego ludzie nie mają, a potrzebują, innowację bo szukamy efektywnych, nowatorskich rozwiązań, progres bo wspieramy rozwój lokalny. Oprócz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z pomocy korzystają również osoby prawne i instytucje rynku pracy zaangażowane w proces rozwoju przedsiębiorczości społecznej na północnym

12 Mazowszu. Organizatorami projektu, realizowanego w okresie od r. do r., są: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny i Gmina Długosiodło. Badanie pn. Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim zrealizował Instytut Badań i Analiz Grupa OSB. Projekt rozpoczął się w dniu 5 marca 2015 r. i zakończył dnia 30 czerwca 2015 r. Celem głównym badania był opis otoczenia funkcjonowania spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim oraz testowanie modelu finansowania PES i OWES. Główne elementy procesu badawczego obejmowały: 1. Rozpoznanie kluczowych interesariuszy lokalnego otoczenia wybranych spółdzielni socjalnych (na poziomie powiatowym) utworzonych w ramach projektu Innowacyjne wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim. 2. Stworzenie bazy danych instytucji systemu pomocy społecznej i wsparcia rynku pracy na terenie subregionu ostrołęckiego, wraz ze wstępną oceną potencjału współpracy z OWES na podstawie minimum następujących kryteriów: realizowane przez w/w instytucje projekty, ocena aktywności przekazywania informacji na stronach internetowych, udział instytucji w partnerstwach i innych sieciach współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym. 3. Przeprowadzenie testów modelu finansowania działań OWES (wypracowanego przez Zespół ekspertów Zamawiającego), w formie sesji warsztatowych w grupach branżowych potencjalnych interesariuszy (z terenu minimum 3 powiatów subregionu, w którym realizowany jest projekt). 4. Opis i analiza układu postrzegania doświadczeń własnych i otoczenia, w wybranych spółdzielniach utworzonych w ramach projektu (minimum 2 przypadki) przy pomocy metod analizy semantycznej i odniesienie uzyskanych wyników do wcześniejszych materiałów posiadanych przez Zamawiającego. Głównym rezultatem badania jest niniejszy Raport, zawierający koncepcję i metodykę badania oraz wyniki analiz. 12

13 1. Koncepcja i metodyka badania 1.1. Model badawczy Badanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem przede wszystkim jakościowych metod i technik gromadzenia danych, uwzględniających metody analizy semantycznej oraz metody dokumentarnej. W celu zebrania jak najpełniejszego materiału pozwalającego na rozpoznanie kluczowych interesariuszy lokalnego otoczenia spółdzielni socjalnych przeprowadzone zostały wywiady mające charakter jakościowo-ilościowy. W badaniu zastosowane zostały następujące techniki badawcze (rys. 1): Rysunek 1. Techniki gromadzenia danych i źródła pozyskania informacji. Analiza danych wtórnych (desk research) publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) członkowie spółdzielni socjalnych Indywidualne wywiady pogłębione TDI przedstawiciele PES Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) przedstawiciele PES Warsztaty testujące przedstawiciele potencjalnych interesariuszy Studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych Diagram Ishikawy - analiza zagrożeń i ryzyka wyniki analiz (desk research, IDI, TDI i in.) Źródło: Opracowanie własne. W badaniu zastosowana została triangulacja metodologiczna, która opierała się na wykorzystaniu w toku badań różnorodnych: 1. Źródeł danych analizie poddane zostały zarówno dane wtórne (zastane) zamieszczone m.in. w zbiorach statystyki publicznej oraz publikacjach i raportach oraz dane pierwotne uzyskane w badaniach terenowych zrealizowanych różnymi technikami badawczymi. 2. Metod badania połączenie różnych technik gromadzenia danych w badaniu tych samych zagadnień badawczych co pozwoliło zminimalizować słabości poszczególnych technik przy równoczesnym wykorzystaniu zalet każdej z nich gwarantując zebranie materiału o wysokiej jakości i wiarygodności analitycznej. 13

14 3. Perspektyw badawczych badanie przeprowadzone zostało przez zespół ekspertów, których wiedza i doświadczenie ma charakter wielotematyczny, a jednocześnie komplementarny, umożliwiając w procesie analizy i interpretacji zebranego materiału badawczego wywołanie efektu synergii wartości dodanej pracy grupowej (rys. 2). Rysunek 2. Schemat teoretyczny triangulacji metodologicznej. Źródło: Opracowanie własne. Zgodnie z przyjętym założeniem, odpowiedź na pytania badawcze oparta została na informacjach zebranych z więcej niż jednego badania terenowego (tab. 1). Tabela 1. Model empiryczny triangulacji metodologicznej. Pytania badawcze Techniki gromadzenia danych Źródła danych Obszar 1: Rozpoznanie kluczowych interesariuszy lokalnego otoczenia spółdzielni socjalnych 1) Jakiego typu podmioty miały kluczowy wpływ na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu? desk research wywiady IDI publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www członkowie spółdzielni socjalnych 2) Jakie grupy interesariuszy nie zostały uwzględnione na etapie planowania działalności spółdzielni, a relacje z nimi okazały się później istotne dla ich funkcjonowania? studium przypadku desk research wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www członkowie spółdzielni socjalnych studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych Obszar 2: Potencjał współpracy z OWES 1) Ile podmiotów systemów pomocy desk research społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej (CIS, KIS, ZAZ) wywiady TDI aktywnie prowadzi działania na terenie subregionu? wywiady FGI 2) Czy/jakie projekty powiązane z działalnością OWES prowadzą te podmioty? desk research wywiady TDI wywiady FGI publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www przedstawiciele PES przedstawiciele PES publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www przedstawiciele PES przedstawiciele PES 14

15 Pytania badawcze Techniki gromadzenia danych Źródła danych 3) Jakie jest ich nastawienie do publiczne zbiory danych, desk research współpracy z innymi podmiotami publikacje, raporty, strony www działającymi na rzecz integracji wywiady TDI przedstawiciele PES społecznej? wywiady FGI przedstawiciele PES diagram Ishikawy wyniki analizy desk research, wywiadów TDI i wywiadów FGI Obszar 3: Przeprowadzenie testów modelu finansowania działań OWES 1) Jakie jest nastawienie potencjalnych publiczne zbiory danych, desk research interesariuszy do proponowanych publikacje, raporty, strony www modeli finansowania i działalności przedstawiciele potencjalnych OWES? warsztaty testujące interesariuszy diagram Ishikawy wyniki analizy desk research i warsztatów testujących 2) Jakie są główne szanse i bariery publiczne zbiory danych, desk research wprowadzenia proponowanych modeli? publikacje, raporty, strony www warsztaty testujące przedstawiciele potencjalnych interesariuszy diagram Ishikawy wyniki analizy desk research i warsztatów testujących Obszar 4: Postrzeganie doświadczeń własnych i otoczenia, w wybranych spółdzielniach utworzonych w ramach projektu 1) Jakie jest nastawienie członków wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych spółdzielni do własnej działalności? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 2) Jakie emocje wiążą się z korzystaniem ze wsparcia udzielanego w formie wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych dostępnej w ramach projektu? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 3) Jakie typy barier napotykali uczestnicy wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych podczas swojego dotychczasowego udziału w projekcie? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 4) Jak postrzegają swoje otoczenie wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych członkowie spółdzielni? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 5) Jak postrzegają sektor ekonomii wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych społecznej? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 6) Jak oceniają nastawienie otoczenia do wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych swojej działalności? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych Źródło: Opracowanie własne Techniki gromadzenia danych Analiza danych wtórnych (desk research) Analiza materiałów wtórnych polegała na gromadzeniu i analizie informacji już istniejących. Celem przeprowadzenia analizy materiałów wtórnych było zebranie informacji na temat kluczowych interesariuszy spółdzielni socjalnych, zarówno tych, których działalność wpłynęła na powstanie spółdzielni socjalnych, jak również tych, którzy nie zostali uwzględnieni w planach działania spółdzielni, jednak mieli wpływ na ich funkcjonowanie. Ważnym źródłem informacji na ten temat były dokumenty projektowe oraz inne opracowania poświęcone działaniom wspierającym powstawanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. 15

16 Kolejnym celem analizy desk research było stworzenie bazy danych instytucji systemu pomocy społecznej 4 i wsparcia rynku pracy na terenie subregionu ostrołęckiego. Baza została utworzona w oparciu o przegląd danych ze statystyki publicznej (GUS, MPiPS i in.), dokumentacji projektowej oraz stron www (baza stanowi zał. nr 6) Z uwagi na zakres przedmiotowy projektu, badanie materiałów wtórnych obejmowało analizą szeroki zakres istniejących już informacji, których zebranie w toku badań empirycznych nie byłoby możliwe. W ramach niniejszego badania analizie poddane zostały następujące kategorie dokumentów: strategiczne dokumenty krajowe, między innymi dotyczące PO KL, strategiczne dokumenty regionalne, dokumenty dotyczące realizacji projektów, analizy i opracowania dotyczące ekonomii społecznej i wdrażania PO KL w województwie mazowieckim, dane ze statystyki publicznej, strony www. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami spółdzielni socjalnych Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone zostały z przedstawicielami spółdzielni socjalnych. Rozmówcami byli liderzy spółdzielni, posiadający wiedzę o dotychczasowym funkcjonowaniu oraz czynnikach rozwoju reprezentowanych przez nich podmiotów. Dobór próby miał charakter celowy. Do badania zaproszonych zostało 6 liderów spółdzielni socjalnych [n=6], którzy wytypowani zostali według kryterium lokalizacji działalności spółdzielni socjalnych w powiatach subregionu ostrołęckiego 5. Dodatkowo wytypowane do badania spółdzielnie reprezentowały różne branże działalności gospodarczej: informację i komunikację, gastronomię, budownictwo, usługi opiekuńcze oraz usługi fotograficzne i poligraficzne. 4 Do instytucji pomocy społecznej zaliczono: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego. Do instytucji wsparcia rynku pracy zaliczono: powiatowe urzędy pracy, instytucje partnerstwa lokalnego, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe. 5 Z uwagi na to, że w ramach projektu nie została zainicjowana działalność spółdzielni socjalnej w jednym z 6 powiatów, a mianowicie w powiecie wyszkowskim, w każdym z pozostałych powiatów przeprowadzony został 1 wywiad IDI. Jedynie w przypadku powiatu m.ostrołęka, na terenie którego powstało najwięcej spółdzielni socjalnych zrealizowane zostały 2 wywiady IDI z przedstawicielami spółdzielni socjalnych o odmiennej dziedzinie działalności. 16

17 Studium przypadku (case study) spółdzielni socjalnych Studium przypadku dobrych praktyk obejmowało analizę rozwiązań stosowanych w rozwoju spółdzielni socjalnych, które powstały w ramach projektu. W trakcie analizy wykorzystana została analiza porównawcza (benchmarking) w zakresie możliwości implementacji dobrych praktyk stosowanych w spółdzielniach socjalnych do innych spółdzielni. Dobór próby miał charakter celowy. Analizą objęte zostały działania tych spółdzielni, które zostały wytypowane do wywiadów IDI. W toku realizacji badania opracowanych zostało 6 studium przypadków [n=6]. Wywiady pogłębione TDI z PES Wywiady pogłębione TDI przeprowadzone zostały z przedstawicielami podmiotów systemów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej (CIS, KIS, ZAZ i in.) aktywnie prowadzących działania na terenie subregionu ostrołęckiego. Celem zastosowania techniki było zebranie informacji o potencjale współpracy z OWES. Wielkość próby do badania techniką wywiadów TDI określona została na 133 wywiady [n=133]. Dobór badanych jednostek miał charakter celowy. Badaniem objęte zostały różnorodne kategorie podmiotów ekonomii społecznej, czyli podmioty systemu pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej, reprezentowane przez instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze ekonomii społecznej. Do badania zaproszeni zostali przedstawiciele jak najszerszego grona instytucji i organizacji w każdym z 6 powiatów subregionu ostrołęckiego, objętych działaniami projektu będącego przedmiotem badania. Zogniskowane wywiady grupowe FGI z PES Wywiady grupowe FGI przeprowadzone zostały z przedstawicielami podmiotów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i innych działających w obszarze ekonomii społecznej, aktywnie prowadzących działania na terenie subregionu ostrołęckiego. Celem realizacji wywiadów FGI było przedstawienie wstępnych wyników wywiadów TDI i omówienie wniosków i rekomendacji płynących z ich realizacji. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały 3 wywiady grupowe, w których uczestniczyło 21 osób [n=21]: Grupa 1 z przedstawicielami PES z powiatu ostrołęckiego i m.ostrołęka realizacja w Ostrołęce, liczba uczestników 6 osób, 17

18 Grupa 3 z przedstawicielami PES z powiatu wyszkowskiego i ostrowskiego realizacja w Ostrowii Mazowieckiej, liczba uczestników 8 osób, Grupa 2 - z przedstawicielami PES z powiatu pułtuskiego i makowskiego realizacja w Pułtusku, liczba uczestników 7 osób. Warsztaty testujące z potencjalnymi interesariuszami Warsztaty testujące przeprowadzone zostały z potencjalnymi interesariuszami modelu finansowania działań OWES, wypracowanego przez zespół ekspertów Zamawiającego. Dobór próby miał charakter celowy. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały 4 warsztaty testujące, w których uczestniczyło 16 osób [n=16]: warsztat 1 powiaty: ostrowski, makowski, ostrołęcki i m.ostrołęka 5 osób: 4 przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, 1 przedstawiciel podmiotu działającego w sferze pożytku publicznego; warsztat 2 powiat ostrołęcki 1 osoba: 1 przedstawiciel podmiotu działającego w sferze pożytku publicznego; warsztat 3 powiaty: ostrołęcki, m.ostrołęka i makowski 4 osoby: 1 przedstawiciel spółdzielni socjalnej, 3 przedstawicieli podmiotów sfery gospodarczej; warsztat 4 grupa uzupełniająca powiaty ostrołęcki i m.ostrołęka 6 osób: 1 osoba reprezentująca jednostkę samorządu terytorialnego i spółdzielnię socjalną, 2 osoby reprezentujące spółdzielnie socjalne, 1 osoba reprezentująca placówkę edukacji i organizację pozarządową, 2 osoby reprezentujące jednostkę samorządu terytorialnego oraz organizację pozarządową. Analiza zagrożeń i ryzyka diagram Ishikawy Celem analizy była identyfikacja różnych możliwych przyczyn wystąpienia barier oraz zakłóceń w osiągnięciu zakładanych rezultatów działań projektowych, których celem jest wdrożenie modelu finansowania i funkcjonowania ekonomii społecznej. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły na znalezienie przyczyn źródłowych problemów i zaplanowanie działań ograniczających wystąpienie ryzyka w przypadku wdrażania tego modelu. 18

19 Analiza stanowiła niezbędny element porządkowania i systematyzowania informacji zebranych w trakcie realizacji warsztatów testujących. Możliwe było dokonanie powiązania barier i trudności we wdrażaniu modelu z jego przyczynami oraz wskazanie ryzyka w postaci czynników wpływających na odstępstwa/zmiany od rozwiązań modelowych Procedury analizy danych Analiza semantyczna Analiza semantyczna stanowiła automatyczny proces pozwalający przypisać oryginalnej treści wypowiedzi formalną strukturę tzw. reprezentację. Utworzony system semantyczny charakteryzuje się: jednoznacznością reprezentacji pozwalająca na przyjęcie jednej struktury, pomimo, że wypowiedzi nie są jednoznaczne, weryfikowalnością pozwalającą zachować zgodność z wiedzą, wspólną formą wypowiedzi o podobnym znaczeniu, możliwością wnioskowania. Analiza pola semantycznego nie została zastosowana do wypowiedzi przedstawicieli spółdzielni z uwagi na bardzo proste i wyrażane wprost opinie. Z uwagi na koncepcję projektu badawczego, zastosowanie analizy semantycznej pozwoliło zrealizować cele główne i szczegółowe badania. Analiza inwentarza JA-MY-ONI Analiza Inwentarza JA-MY-ONI, stanowiła narzędzie pozwalające wyróżnić skalę identyfikacji postrzegania przez przedstawicieli spółdzielni socjalnych swojego otoczenia i sektora ekonomii społecznej oraz oceny nastawienia otoczenia do swojej działalności według skali: JA jako autoidentyfikacja, wyrażająca poczucie tożsamości z grupami oraz rolami społecznymi, MY jako najsilniejsza autoidentyfikacja z grupami społecznymi oraz rolami i silne poczucie tożsamości z nimi, ONI jako największy dystans od grup i ról społecznych, wskazujący na brak poczucia tożsamości. 19

20 Analiza temperatur emocjonalnych Analiza temperatur emocjonalnych pozwoliła precyzyjnie określić temperaturę emocjonalną do spółdzielni socjalnych oraz ich otoczenia, posługując się kontekstem i używając trójstopniowej skali: uczucia pozytywne, uczucia obojętne i gramatyczne kategorie neutralne emocjonalnie, uczucia negatywne. Wyniki przeprowadzonej analizy posłużyły do zbudowania graficznych Map Świata spółdzielni socjalnych. Mapa świata społecznego spółdzielni socjalnych Mapy świata społecznego spółdzielni socjalnych zostały skonstruowane w trakcie realizacji wywiadów IDI. Rozmówca na karcie papieru, w której centrum zamieszczona była jego spółdzielnia socjalna nanosił podmioty zaliczane do świata społecznego, mające lub mogące mieć wpływ na spółdzielnię, lub z którymi spółdzielnia kreuje relacje z uwzględnieniem następujących elementów 6 : odległości od spółdzielni jako miary dystansu; wielkości pola oznaczającego dany podmiot jako miary jego znaczenia; grubości linii łączącej spółdzielnię z danym podmiotem jako miary siły relacji; koloru linii łączącej spółdzielnię z danym podmiotem jako miary charakteru (pozytywnego, neutralnego lub negatywnego) tej relacji. W wyniku analizy map dokonana została identyfikacja postrzegania przez przedstawicieli spółdzielni socjalnych swojego otoczenia. Analiza statystyczna Zebrany materiał ilościowy (TDI) został poddany analizie rozkładu poszczególnych cech w próbie. Analiza posłużyła przede wszystkim do przedstawienia struktury odpowiedzi/opinii udzielonych przez uczestników wywiadów. Analiza typologiczna Analiza materiału uzyskanego w wyniku realizacji badań jakościowych (desk research, IDI, FGI) została podzielona na następujące etapy: 6 Otoczenie spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim, Raport końcowy, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Partner Wiodący:, Ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, Partner:, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, Projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES

Preferencje dla PES. Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach UP promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez PES Podmioty ekonomii społecznej preferencje w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Brzeziny, 22 czerwca 2015 r. Preferencje dla PES Umowa Partnerstwa (UP) W przedsięwzięciach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w ramach działania 8.3 RPO WO

Wsparcie dla ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w ramach działania 8.3 RPO WO Wsparcie dla ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w ramach działania 8.3 RPO WO 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w województwie opolskim: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku

co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób

Bardziej szczegółowo

Tytuł slajdu. Tytuł slajdu. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia MOC W REGIONACH II

Tytuł slajdu. Tytuł slajdu. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia MOC W REGIONACH II MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowania 2014-2020 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia Magdalena Czuchryta Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Kraków

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach powstał w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój,

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój, Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Rabka-Zdrój, 01.12.2016 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne.

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. ekspertka: Karolina Cyran-Juraszek prowadząca: Dorota Kostowska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSTWA 2014

UMOWA PARTNERSTWA 2014 SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ AKSES UMOWA PARTNERSTWA 2014 Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii będą zgodne z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w województwie opolskim - konferencja wojewódzka

Ekonomia społeczna w województwie opolskim - konferencja wojewódzka Ekonomia społeczna w województwie opolskim - konferencja wojewódzka Opole, dnia 27 czerwca 2016 r. Działanie realizowane jest w ramach projektu Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości 2010 Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości STRESZCZENIE Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II Realizator Projektu: Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe. Lp.

Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe. Lp. Lp. 1 9.1 2 9.1 Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe Pytanie W związku, że dla osób będących w pieczy zastępczej i opuszających te pieczę niemierzony jest wskaźnik społeczno zatrudnieniowy? Czy mierzone

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OWES subregionu południowego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OWES subregionu południowego OWES subregionu południowego EKONOMIA SPOŁECZNA W GMINIE Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Klauzule społeczne Klauzule społeczne to dopuszczalne w polskim (oraz unijnym) prawie zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata sierpnia Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata sierpnia Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla Działania 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na

Bardziej szczegółowo

akredytowanego OWES na etapie podpisywania umowy o ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką

akredytowanego OWES na etapie podpisywania umowy o ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką załącznik do Uchwały nr 55/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 9.3 (9v) Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Po co komu OWES-y? Czym jest OWES

Po co komu OWES-y? Czym jest OWES Po co komu OWES-y? Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w rozwoju es Gniezno, 12 października 2016 roku Czym jest OWES Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) - podmiot lub partnerstwo posiadające

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DORADZTWA. w ramach Projektu Nr RPKP /16 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU. w ramach

REGULAMIN DORADZTWA. w ramach Projektu Nr RPKP /16 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU. w ramach Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu REGULAMIN DORADZTWA w ramach Projektu Nr RPKP.09.04.01-04-0004/16 OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej. Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej. Jak zaplanować takie przedsięwzięcie i przygotować dobry wniosek o dofinansowanie projektu? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.06.2012

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo