Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społecznoekonomicznego. w subregionie ostrołęckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społecznoekonomicznego. w subregionie ostrołęckim"

Transkrypt

1 Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społecznoekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim RAPORT Z BADAŃ OLSZTYN, 6 LIPCA 2015 R. 1

2 Badanie pn. Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społecznoekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim zrealizowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy : Zespół ekspertów Instytutu Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu Kierownik Projektu i redakcja: dr Dariusz Śledź Opracowanie: dr Urszula Tomczyk Tadeusz Toczyński Współpraca: dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM 2

3 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 5 WSTĘP Koncepcja i metodyka badania Model badawczy Techniki gromadzenia danych Procedury analizy danych Tło funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce Prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania spółdzielni socjalnych Proces tworzenia spółdzielni socjalnych - stymulanty i destymulanty rozwoju Miejsce i rola spółdzielni socjalnych wśród podmiotów ekonomii społecznej podregionu ostrołęckiego Spółdzielnie socjalne postrzeganie doświadczeń własnych i otoczenia Nastawienie członków spółdzielni do własnej działalności Postrzeganie sektora ekonomii społecznej przez członków spółdzielni socjalnych Emocje wiążące się z korzystaniem ze wsparcia udzielanego w formie dostępnej w ramach projektu Bariery na jakie napotykali uczestnicy podczas swojego dotychczasowego udziału w projekcie Postrzeganie otoczenia przez członków spółdzielni Ocena członków spółdzielni dotycząca nastawienia otoczenia do prowadzonej przez nich działalności Postrzeganie przez przedstawicieli spółdzielni socjalnych swojego otoczenia i sektora ekonomii społecznej oraz nastawienia otoczenia do swojej działalności analiza inwentarza JA - MY - ONI Rozpoznanie kluczowych interesariuszy lokalnego otoczenia spółdzielni socjalnych Potencjał współpracy z OWES Podmioty systemów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej aktywnie prowadzące działania na terenie subregionu Postawy przedstawicieli podmiotów systemów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej wobec współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej Projekty powiązane z działalnością OWES prowadzone przez podmioty systemów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej Wyniki testów modelu finansowania działań OWES Model finansowania działań OWES Dobry Rynek Platforma zakupów pozostawiających dobry ślad Nastawienie potencjalnych interesariuszy do proponowanego modelu finansowania ekonomii społecznej i działalności OWES Podsumowanie Wnioski i rekomendacje w odniesieniu do Platformy Dobry Rynek

4 Aneks Załącznik 1. Scenariusz indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI z przedstawicielami spółdzielni socjalnych Załącznik 2. Karta obserwacji o świecie respondenta do scenariusza indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami spółdzielni socjalnych Załącznik 3. Scenariusz telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej Załącznik 4. Scenariusz zogniskowanych wywiadów pogłębionych (FGI) Załącznik 5. Scenariusz warsztatów testujących z potencjalnymi interesariuszami

5 STRESZCZENIE Badanie zrealizowane zostało w okresie od 5 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy przez Instytut Badań i Analiz Grupa OSB i obejmowało zarówno jakościowe jak i ilościowe metody badawcze (szczegółowy opis w rozdziale Koncepcja i metodyka badania). W oparciu o materiał badawczy sformułowane zostały następujące główne wnioski pogrupowane według obszarów badawczych: POSTRZEGANIE DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH I OTOCZENIA, W WYBRANYCH SPÓŁDZIELNIACH UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU (OBSZAR 4): 1) Udział w działalności spółdzielni socjalnej jest dla jej członków szansą aktywizacji zawodowej i wyjścia z zagrożenia wykluczeniem społecznym spowodowanego niepełnosprawnością, przerwą w pracy z powodu urodzenia i wychowywania dzieci, długotrwałego bezrobocia, brakiem doświadczenia zawodowego, posiadaniem kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz pracy dorywczej w szarej strefie. 2) Indywidualne korzyści związane z członkostwem w spółdzielni związane są przede wszystkim z szansą zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych lub rozwoju już posiadanych, z nabyciem nowych lub podniesieniem posiadanych kompetencji społecznych oraz możliwością realizacji i rozwoju postaw przedsiębiorczych. Nie dostrzegają oni natomiast żadnych barier lub ograniczeń rozwoju zawodowego czy też osobistego. 3) Członkowie Spółdzielni dostrzegają perspektywy rozwoju swoich podmiotów w oparciu o strategię rozwoju oferty produkcji i usług, rozszerzenia grupy odbiorców oraz wejścia na nowe rynki geograficzne. 4) Powody zaangażowania członków Spółdzielni w zainicjowanie działania podmiotów, ich postawy wobec udziału w kształceniu ustawicznym oraz plany rozwoju prowadzonej działalności wskazują, że Spółdzielnie postrzegają oni jako firmy, w których konkurencyjność jest rezultatem rozwoju zasobów ludzkich i materialnych. Niepokojącym jest jednak oczekiwanie przede wszystkim wsparcia z tytułu bycia Spółdzielnią socjalną w osiągnięciu tych celów, w mniejszym stopniu samodzielne kreowanie tego potencjału. 5) Członkowie Spółdzielni uczestniczących w badaniu za słuszne uznali zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. W praktyce ich podmioty funkcjonują w oparciu o zasadę dobrowolnego i otwartego członkostwa, demokratycznej kontroli członkowskiej, autonomii i niezależność organizacji oraz udziału w ustawicznym kształceniu. Nie wszystkie Spółdzielnie zgadzają się w zupełności z zasadą ekonomicznego uczestnictwa członków w działaniach Spółdzielni, nawiązują współpracę z innymi Spółdzielniami oraz działają na rzecz społeczności lokalnej. 6) Działania na rzecz społeczności lokalnej prowadziła większość Spółdzielni, jednak jedna z nich nie brała dotychczas pod uwagę, że taką zasadą powinna kierować się w swojej działalności. 7) W praktyce trudności pojawiają się w zastosowaniu zasady ekonomicznego uczestnictwa członków Spółdzielni, szczególnie w przypadku podziału zysku między członków, którzy wnieśli różny wkład pracy i zasobów w pozyskanie tych środków. 5

6 8) Współpraca między spółdzielniami najczęściej nie ma charakteru relacji biznesowych, ich celem nie jest również promowanie idei ekonomii społecznej, są to najczęściej relacje interpersonalne. 9) Korzystanie ze wsparcia udzielanego w formie dostępnej w ramach projektu wiąże się z różnymi emocjami wśród członków Spółdzielni. Wsparcie uzyskane na etapie inicjowania i rejestrowania działalności Spółdzielni zostało ocenione pozytywnie przez przedstawicieli trzech z sześciu Spółdzielni uczestniczących w badaniu, pozostali negatywnie odnieśli się do wybranych elementów tego procesu (zawiązanie grupy inicjatywnej, rejestracja działalności w KRS). 10) Inicjowanie działalności Spółdzielni jest dla osób tworzących grupę inicjatywną procesem trudnym i wymagającym wsparcia. Pomoc potrzebna jest szczególnie na etapie zawiązania grupy inicjatywnej oraz na etapie rejestracji działalności Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. 11) Pozytywne emocje towarzyszyły częściej ocenie wsparcia finansowego, doradztwa i w zakresie księgowości. Każda forma wsparcia oceniona została pozytywnie przez 4 z 6 członków Spółdzielni. 12) W przypadku wsparcia w zakresie doradztwa należy nadal angażować doradców posiadających wiedzę i praktykę w danej dziedzinie jak również zwrócić szczególną uwagę na dalsze budowanie dobrych relacji między nimi a Spółdzielniami. 13) Wsparcie w zakresie księgowości powinno gwarantować możliwość częstego bezpośredniego kontaktu między biurem rachunkowym a członkami Spółdzielni. W wyborze biura należy kierować się zadeklarowaną w ofercie liczbą spotkań w miesiącu w siedzibie Spółdzielni. 14) Wymienione przez uczestników wywiadów bariery, na jakie napotykali podczas swojego dotychczasowego udziału w projekcie dotyczyły głównie problemów wynikających z zasad i procedur projektowych. Bardzo rzadko dostrzegają oni trudności związane z umiejętnościami i kompetencjami Spółdzielni w budowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku. ROZPOZNANIE KLUCZOWYCH INTERESARIUSZY LOKALNEGO OTOCZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH (OBSZAR 1) 15) Spółdzielnie nawiązując relacje z innymi podmiotami i instytucjami kreują sieci powiązań o bardzo prostej i niezłożonej strukturze, w której dominują władze lokalne, instytucje pomocy społecznej oraz rynku pracy. 16) Szukając wsparcia, najliczniejsza grupa Spółdzielni zwracała się do władz lokalnych, poszukując pracowników, stażystów lub tworząc grupy inicjatywne Spółdzielnie zwracały się do instytucji rynku pracy, natomiast działania na rzecz społeczności lokalnej najczęściej prowadzone były z instytucjami pomocy społecznej. 17) Współpraca z innymi podmiotami (szkołami, mediami, przedsiębiorstwami) i osobami indywidualnymi miała dotychczas charakter incydentalny i wynikała z potrzeby uzyskania pomocy lub sprzedaży własnej oferty. 18) W opinii niemal wszystkich członków Spółdzielni, sposób postrzegania ich działalności przez klientów do których skierowana jest oferta utrudnił im wejście na rynek. Największym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie co to jest spółdzielnia socjalna i na jakich zasadach funkcjonuje. 19) Doświadczenie w budowaniu relacji Spółdzielni z instytucjami (lokalnymi władzami, instytucjami pomocy społecznej, urzędami pracy), wskazuje, że najczęściej instytucje dostrzegają potrzebę ich wspierania lub traktują Spółdzielnie jako partnerów w realizacji swoich celów statutowych. 6

7 20) Największy stopień identyfikacji z członkostwem w Spółdzielni występuje w zetknięciu z otoczeniem zewnętrznym (relacjami budowanymi z instytucjami i podmiotami oraz w odczuwanym nastawieniu otoczenia do jej działalności). 21) Stosunkowo wysoki, jednak niższy stopień utożsamiania się ze Spółdzielnią wystąpił w przypadku oceny fundamentalnych założeń funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Świadczy to o tym, że należy prowadzić więcej działań upowszechniających i promujących te zasady zarówno wśród Spółdzielni jak również szeroko pojętego ich otoczenia. 22) Spółdzielnie, których działalność została zainicjowana w ramach projektu najczęściej budują relacje z jednostkami samorządowymi. Relacje te nie mają jednak charakteru patronackiego lub mentorskiego i Spółdzielnie niezależnie od struktury interesariuszy funkcjonują na rynku niezależnie od tych instytucji. POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY Z OWES (OBSZAR 2) 23) Identyfikacja liczby aktywnie działających podmiotów ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim jest bardzo trudna z uwagi na brak dostępu do wiarygodnych baz, które są cyklicznie aktualizowane. 24) Podmioty ekonomii społecznej z dużym dystansem podchodzą do zawiązywania partnerstw. Blisko połowa z nich nie współpracuje w działaniach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 25) Najważniejszą przyczyną niskiej aktywności w działaniach partnerskich jest brak potrzeby, chęci oraz obawa przed ryzykiem związanym z ponoszeniem odpowiedzialności za partnera. 26) Istotną rolę w rozwoju współpracy międzysektorowej może odegrać samorząd lokalny, który może być ważnym partnerem w koordynowaniu przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej animacji partnerstw, a który tworzyłby lokalną sieć współpracy. 27) Poziom zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej w aplikowanie o środki na dofinansowanie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jest niski z powodu trudności formalno-proceduralnych związanych z aplikowaniem, realizacją oraz rozliczeniem projektów. 28) Zakres działań podmiotów realizujących projekty jest ściśle powiązany z działalnością OWES, ponieważ obejmuje szerokie spektrum wsparcia doradczego, psychologicznego, aktywizacyjnego (szkolenia, kursy, staże, dofinansowanie na otworzenie działalności), które wyposażają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w kompetencje zawodowe i społeczne, jakie nabywają w OWES grupy inicjatywne zamierzające zawiązać spółdzielnie socjalne. 29) W nadchodzącej perspektywie przewidywać należy spadek zainteresowania podmiotów ekonomii społecznej aplikowaniem o środki na realizację działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 30) Przyczyny niechęci podmiotów ekonomii społecznej do aplikowania o środki pomocowe, podobnie jak w minionej perspektywie na lata , związane są z trudnościami wynikającymi z przygotowaniem wniosków, spełnieniem wymogów formalno-proceduralnych, osiągnięciem wskaźników oraz z rozliczeniem projektu. 31) Z uwagi na brak Planów Działań dla poszczególnych Programów trudno jest jednoznacznie wskazać, czy prowadzone przez te podmioty działania będą powiązane ze wsparciem realizowanym przez OWES. Nieliczne z nich, mają sprecyzowane plany realizacji zadań w nowej perspektywie finansowania, i są to przede wszystkim działania aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 7

8 PRZEPROWADZENIE TESTÓW MODELU FINANSOWANIA DZIAŁAŃ OWES (OBSZAR 3) 32) Opracowany model obejmuje szerokie spektrum aktorów działających w obszarze ekonomii społecznej. Jak wynika z dyskusji w trakcie warsztatów testujących, w strukturze modelu finansowania ekonomii społecznej uwzględnieni zostali wszyscy instytucjonalni uczestnicy. 33) W obecnej formie działalność Platformy Dobry Rynek jest zamknięta dla osób prywatnych, które mogą być również odbiorcami oferty podmiotów będących dostawcami na Platformie np. przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocy społecznej. 34) Kolejną kategorią osób indywidualnych, którzy powinni zostać wyodrębnieni jako dostawcy są rolnicy produkujący zdrową żywność. Rolnicy produkujący zdrową żywność najczęściej prowadzą małe gospodarstwa, które często borykają się z problemem znalezienia odbiorców płodów rolnych. 35) Największe ryzyko braku zainteresowania zawieraniem transakcji w ramach Platformy związane jest z prowizją z tytułu sprzedaży produktów i usług. 36) Duże ograniczenia mogą pojawić się w przypadku aktywności instytucji publicznych, działających w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych oraz zgodne z zasadami wolnej konkurencji. 37) Każdej z grup podmiotów wyróżnionych z uwagi na wielkość podmiotu (firmy mikro, małe, średnie i duże), branżę działalności (wyróżnić te, które działają w oparciu o sezonowość prac związaną np. z porami roku) oraz kategorię produkowanych/oferowanych dóbr (dobra pierwszej potrzeby, dobra luksusowe) - powinna zostać zaproponowana możliwość wniesienia opcjonalnie opłaty procentowej lub kwoty abonamentowej, jednak wielkość powinna zostać dostosowana do ich specyfiki, zgodnie z wymienionymi wyżej kryteriami. 38) Warunki uzyskania statusu dostawcy/kupującego nie powinny opierać się przede wszystkim o kryteria wyników takich jak wielkość sprzedaży, częstotliwość zakupu. Należy uwzględnić, w przypadku dostawcy jakość oferty, specyfikę działalności oraz dobry ślad jaki pozostawia działalność tego podmiotu. W przypadku kupujących nie powinni tracić certyfikatu w wyniku spadku aktywności zakupowych, należy jednak wziąć pod uwagę również specyfikę prowadzonej działalności. 8

9 SŁOWNICZEK POJĘĆ OPERATOR - jednostka organizacyjna systemu wsparcia ekonomii społecznej, która realizuje wsparcie specjalistyczne w postaci szkoleń i doradztwa biznesowego oraz udziela dotacji na rzecz już istniejących i powstających podmiotów ekonomii społecznej w ramach Poddziałania PO KL. (źródło: definicja operacyjna, opracowana na podstawie badań własnych). OWESY - ośrodki wsparcia ekonomii społecznej punkty prowadzone najczęściej przez organizacje pozarządowe, których celem jest wspieranie początkujących przedsiębiorstw społecznych oraz osób chcących je założyć. Ośrodki te zajmują się również promocją ekonomii społecznej. (źródło: Krzysztof Cibor, Łukasz Makuch, Małgorzata Marek, Mateusz Nowak i in., Zrób biznes jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, listopad 2012) PES podmioty ekonomii społecznej 1 podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, należące do czterech głównych grup: przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej; podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne; podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku; podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym. Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej jednostka organizacyjna systemu wsparcia ekonomii społecznej, której zadania obejmują współpracę z lokalnymi instytucjami i podmiotami, prowadzenie działań animacyjnych i promocji usług instytucji wspierających ekonomię społeczną wśród lokalnej społeczności, wynajem sprzętu i pomieszczeń dla spółdzielni socjalnych, w tym warsztatów, magazynów, hal produkcyjnych. (źródło: definicja operacyjna, opracowana na podstawie badań własnych) 1 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Projekt z 24 lipca 2014 r., s

10 Spółdzielnia socjalna specyficzna forma przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni pracy) działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U nr 94 poz. 651 z późniejszymi zmianami). Tworzą ją w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy inne dysfunkcje społeczne, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji. Sektor prywatny (biznesu) - ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujący własność prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych), własność zagraniczną (osób zagranicznych) oraz "własność mieszaną" z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora prywatnego. W przypadku równego udziału kapitału publicznego (50% stanowi łączny udział własności: Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego) i prywatnego (50% stanowi łączny udział własności: krajowych osób fizycznych, pozostałych krajowych jednostek prywatnych, osób zagranicznych) podmiot gospodarki narodowej zaliczany jest do sektora prywatnego. (źródło: Interesariusze - jednostki i grupy, które mają wpływ na działalność organizacji i jej wyniki i/lub na które organizacja wpływa poprzez swoje decyzje, działania i ich skutki. (Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu, CSRinfo, Warszawa 2011) Do instytucji pomocy społecznej zaliczono: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego. Do instytucji wsparcia rynku pracy zaliczono: powiatowe urzędy pracy, instytucje partnerstwa lokalnego, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe. 10

11 WSTĘP Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Fundusz Współpracy, jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje projekt pn. Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim 2, którego celem jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ostrołęckiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej. Cele szczegółowe projektu obejmują: 1) Wzrost świadomości dotyczącej ekonomii społecznej na terenie realizacji projektu. 2) Zwiększenie wiedzy 80% uczestników projektu w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej. 3) Zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych. 4) Utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej. 5) Wypracowanie modelu długookresowych źródeł Ekonomii Społecznej finansowania spółdzielni socjalnych i OWES. W ramach realizowanego projektu Fundacja Fundusz Współpracy zakłada bezpłatną i wielopoziomową pomoc dla mieszkańców północnego Mazowsza, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Oferuje szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową oraz wsparcie animatorów lokalnych w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Zgodnie z przyjętym w projekcie założeniem efektem projektu miało być powstanie co najmniej 9 spółdzielni socjalnych. W rezultacie powstało 12 spółdzielni, jedna z nich zakończyła jednak swoją działalność na etapie rejestracji działalności w KRS. Projekt badawczy pn. Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim, realizowany był w ramach projektu Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim 3, który zakłada kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, a także dla podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy i integracji społecznej. Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym w subregionie ostrołęckim, poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej do lipca 2015 r. Projekt łączy w sobie trzy istotne dla ekonomii społecznej elementy: empatię bo rozumiemy, czego ludzie nie mają, a potrzebują, innowację bo szukamy efektywnych, nowatorskich rozwiązań, progres bo wspieramy rozwój lokalny. Oprócz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z pomocy korzystają również osoby prawne i instytucje rynku pracy zaangażowane w proces rozwoju przedsiębiorczości społecznej na północnym

12 Mazowszu. Organizatorami projektu, realizowanego w okresie od r. do r., są: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny i Gmina Długosiodło. Badanie pn. Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim zrealizował Instytut Badań i Analiz Grupa OSB. Projekt rozpoczął się w dniu 5 marca 2015 r. i zakończył dnia 30 czerwca 2015 r. Celem głównym badania był opis otoczenia funkcjonowania spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim oraz testowanie modelu finansowania PES i OWES. Główne elementy procesu badawczego obejmowały: 1. Rozpoznanie kluczowych interesariuszy lokalnego otoczenia wybranych spółdzielni socjalnych (na poziomie powiatowym) utworzonych w ramach projektu Innowacyjne wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim. 2. Stworzenie bazy danych instytucji systemu pomocy społecznej i wsparcia rynku pracy na terenie subregionu ostrołęckiego, wraz ze wstępną oceną potencjału współpracy z OWES na podstawie minimum następujących kryteriów: realizowane przez w/w instytucje projekty, ocena aktywności przekazywania informacji na stronach internetowych, udział instytucji w partnerstwach i innych sieciach współpracy na poziomie lokalnym i subregionalnym. 3. Przeprowadzenie testów modelu finansowania działań OWES (wypracowanego przez Zespół ekspertów Zamawiającego), w formie sesji warsztatowych w grupach branżowych potencjalnych interesariuszy (z terenu minimum 3 powiatów subregionu, w którym realizowany jest projekt). 4. Opis i analiza układu postrzegania doświadczeń własnych i otoczenia, w wybranych spółdzielniach utworzonych w ramach projektu (minimum 2 przypadki) przy pomocy metod analizy semantycznej i odniesienie uzyskanych wyników do wcześniejszych materiałów posiadanych przez Zamawiającego. Głównym rezultatem badania jest niniejszy Raport, zawierający koncepcję i metodykę badania oraz wyniki analiz. 12

13 1. Koncepcja i metodyka badania 1.1. Model badawczy Badanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem przede wszystkim jakościowych metod i technik gromadzenia danych, uwzględniających metody analizy semantycznej oraz metody dokumentarnej. W celu zebrania jak najpełniejszego materiału pozwalającego na rozpoznanie kluczowych interesariuszy lokalnego otoczenia spółdzielni socjalnych przeprowadzone zostały wywiady mające charakter jakościowo-ilościowy. W badaniu zastosowane zostały następujące techniki badawcze (rys. 1): Rysunek 1. Techniki gromadzenia danych i źródła pozyskania informacji. Analiza danych wtórnych (desk research) publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) członkowie spółdzielni socjalnych Indywidualne wywiady pogłębione TDI przedstawiciele PES Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) przedstawiciele PES Warsztaty testujące przedstawiciele potencjalnych interesariuszy Studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych Diagram Ishikawy - analiza zagrożeń i ryzyka wyniki analiz (desk research, IDI, TDI i in.) Źródło: Opracowanie własne. W badaniu zastosowana została triangulacja metodologiczna, która opierała się na wykorzystaniu w toku badań różnorodnych: 1. Źródeł danych analizie poddane zostały zarówno dane wtórne (zastane) zamieszczone m.in. w zbiorach statystyki publicznej oraz publikacjach i raportach oraz dane pierwotne uzyskane w badaniach terenowych zrealizowanych różnymi technikami badawczymi. 2. Metod badania połączenie różnych technik gromadzenia danych w badaniu tych samych zagadnień badawczych co pozwoliło zminimalizować słabości poszczególnych technik przy równoczesnym wykorzystaniu zalet każdej z nich gwarantując zebranie materiału o wysokiej jakości i wiarygodności analitycznej. 13

14 3. Perspektyw badawczych badanie przeprowadzone zostało przez zespół ekspertów, których wiedza i doświadczenie ma charakter wielotematyczny, a jednocześnie komplementarny, umożliwiając w procesie analizy i interpretacji zebranego materiału badawczego wywołanie efektu synergii wartości dodanej pracy grupowej (rys. 2). Rysunek 2. Schemat teoretyczny triangulacji metodologicznej. Źródło: Opracowanie własne. Zgodnie z przyjętym założeniem, odpowiedź na pytania badawcze oparta została na informacjach zebranych z więcej niż jednego badania terenowego (tab. 1). Tabela 1. Model empiryczny triangulacji metodologicznej. Pytania badawcze Techniki gromadzenia danych Źródła danych Obszar 1: Rozpoznanie kluczowych interesariuszy lokalnego otoczenia spółdzielni socjalnych 1) Jakiego typu podmioty miały kluczowy wpływ na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu? desk research wywiady IDI publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www członkowie spółdzielni socjalnych 2) Jakie grupy interesariuszy nie zostały uwzględnione na etapie planowania działalności spółdzielni, a relacje z nimi okazały się później istotne dla ich funkcjonowania? studium przypadku desk research wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www członkowie spółdzielni socjalnych studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych Obszar 2: Potencjał współpracy z OWES 1) Ile podmiotów systemów pomocy desk research społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej (CIS, KIS, ZAZ) wywiady TDI aktywnie prowadzi działania na terenie subregionu? wywiady FGI 2) Czy/jakie projekty powiązane z działalnością OWES prowadzą te podmioty? desk research wywiady TDI wywiady FGI publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www przedstawiciele PES przedstawiciele PES publiczne zbiory danych, publikacje, raporty, strony www przedstawiciele PES przedstawiciele PES 14

15 Pytania badawcze Techniki gromadzenia danych Źródła danych 3) Jakie jest ich nastawienie do publiczne zbiory danych, desk research współpracy z innymi podmiotami publikacje, raporty, strony www działającymi na rzecz integracji wywiady TDI przedstawiciele PES społecznej? wywiady FGI przedstawiciele PES diagram Ishikawy wyniki analizy desk research, wywiadów TDI i wywiadów FGI Obszar 3: Przeprowadzenie testów modelu finansowania działań OWES 1) Jakie jest nastawienie potencjalnych publiczne zbiory danych, desk research interesariuszy do proponowanych publikacje, raporty, strony www modeli finansowania i działalności przedstawiciele potencjalnych OWES? warsztaty testujące interesariuszy diagram Ishikawy wyniki analizy desk research i warsztatów testujących 2) Jakie są główne szanse i bariery publiczne zbiory danych, desk research wprowadzenia proponowanych modeli? publikacje, raporty, strony www warsztaty testujące przedstawiciele potencjalnych interesariuszy diagram Ishikawy wyniki analizy desk research i warsztatów testujących Obszar 4: Postrzeganie doświadczeń własnych i otoczenia, w wybranych spółdzielniach utworzonych w ramach projektu 1) Jakie jest nastawienie członków wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych spółdzielni do własnej działalności? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 2) Jakie emocje wiążą się z korzystaniem ze wsparcia udzielanego w formie wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych dostępnej w ramach projektu? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 3) Jakie typy barier napotykali uczestnicy wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych podczas swojego dotychczasowego udziału w projekcie? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 4) Jak postrzegają swoje otoczenie wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych członkowie spółdzielni? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 5) Jak postrzegają sektor ekonomii wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych społecznej? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych 6) Jak oceniają nastawienie otoczenia do wywiady IDI członkowie spółdzielni socjalnych swojej działalności? studium przypadku członkowie spółdzielni socjalnych Źródło: Opracowanie własne Techniki gromadzenia danych Analiza danych wtórnych (desk research) Analiza materiałów wtórnych polegała na gromadzeniu i analizie informacji już istniejących. Celem przeprowadzenia analizy materiałów wtórnych było zebranie informacji na temat kluczowych interesariuszy spółdzielni socjalnych, zarówno tych, których działalność wpłynęła na powstanie spółdzielni socjalnych, jak również tych, którzy nie zostali uwzględnieni w planach działania spółdzielni, jednak mieli wpływ na ich funkcjonowanie. Ważnym źródłem informacji na ten temat były dokumenty projektowe oraz inne opracowania poświęcone działaniom wspierającym powstawanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. 15

16 Kolejnym celem analizy desk research było stworzenie bazy danych instytucji systemu pomocy społecznej 4 i wsparcia rynku pracy na terenie subregionu ostrołęckiego. Baza została utworzona w oparciu o przegląd danych ze statystyki publicznej (GUS, MPiPS i in.), dokumentacji projektowej oraz stron www (baza stanowi zał. nr 6) Z uwagi na zakres przedmiotowy projektu, badanie materiałów wtórnych obejmowało analizą szeroki zakres istniejących już informacji, których zebranie w toku badań empirycznych nie byłoby możliwe. W ramach niniejszego badania analizie poddane zostały następujące kategorie dokumentów: strategiczne dokumenty krajowe, między innymi dotyczące PO KL, strategiczne dokumenty regionalne, dokumenty dotyczące realizacji projektów, analizy i opracowania dotyczące ekonomii społecznej i wdrażania PO KL w województwie mazowieckim, dane ze statystyki publicznej, strony www. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami spółdzielni socjalnych Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone zostały z przedstawicielami spółdzielni socjalnych. Rozmówcami byli liderzy spółdzielni, posiadający wiedzę o dotychczasowym funkcjonowaniu oraz czynnikach rozwoju reprezentowanych przez nich podmiotów. Dobór próby miał charakter celowy. Do badania zaproszonych zostało 6 liderów spółdzielni socjalnych [n=6], którzy wytypowani zostali według kryterium lokalizacji działalności spółdzielni socjalnych w powiatach subregionu ostrołęckiego 5. Dodatkowo wytypowane do badania spółdzielnie reprezentowały różne branże działalności gospodarczej: informację i komunikację, gastronomię, budownictwo, usługi opiekuńcze oraz usługi fotograficzne i poligraficzne. 4 Do instytucji pomocy społecznej zaliczono: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego. Do instytucji wsparcia rynku pracy zaliczono: powiatowe urzędy pracy, instytucje partnerstwa lokalnego, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe. 5 Z uwagi na to, że w ramach projektu nie została zainicjowana działalność spółdzielni socjalnej w jednym z 6 powiatów, a mianowicie w powiecie wyszkowskim, w każdym z pozostałych powiatów przeprowadzony został 1 wywiad IDI. Jedynie w przypadku powiatu m.ostrołęka, na terenie którego powstało najwięcej spółdzielni socjalnych zrealizowane zostały 2 wywiady IDI z przedstawicielami spółdzielni socjalnych o odmiennej dziedzinie działalności. 16

17 Studium przypadku (case study) spółdzielni socjalnych Studium przypadku dobrych praktyk obejmowało analizę rozwiązań stosowanych w rozwoju spółdzielni socjalnych, które powstały w ramach projektu. W trakcie analizy wykorzystana została analiza porównawcza (benchmarking) w zakresie możliwości implementacji dobrych praktyk stosowanych w spółdzielniach socjalnych do innych spółdzielni. Dobór próby miał charakter celowy. Analizą objęte zostały działania tych spółdzielni, które zostały wytypowane do wywiadów IDI. W toku realizacji badania opracowanych zostało 6 studium przypadków [n=6]. Wywiady pogłębione TDI z PES Wywiady pogłębione TDI przeprowadzone zostały z przedstawicielami podmiotów systemów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej (CIS, KIS, ZAZ i in.) aktywnie prowadzących działania na terenie subregionu ostrołęckiego. Celem zastosowania techniki było zebranie informacji o potencjale współpracy z OWES. Wielkość próby do badania techniką wywiadów TDI określona została na 133 wywiady [n=133]. Dobór badanych jednostek miał charakter celowy. Badaniem objęte zostały różnorodne kategorie podmiotów ekonomii społecznej, czyli podmioty systemu pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i ekonomii społecznej, reprezentowane przez instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze ekonomii społecznej. Do badania zaproszeni zostali przedstawiciele jak najszerszego grona instytucji i organizacji w każdym z 6 powiatów subregionu ostrołęckiego, objętych działaniami projektu będącego przedmiotem badania. Zogniskowane wywiady grupowe FGI z PES Wywiady grupowe FGI przeprowadzone zostały z przedstawicielami podmiotów pomocy społecznej, wsparcia rynku pracy i innych działających w obszarze ekonomii społecznej, aktywnie prowadzących działania na terenie subregionu ostrołęckiego. Celem realizacji wywiadów FGI było przedstawienie wstępnych wyników wywiadów TDI i omówienie wniosków i rekomendacji płynących z ich realizacji. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały 3 wywiady grupowe, w których uczestniczyło 21 osób [n=21]: Grupa 1 z przedstawicielami PES z powiatu ostrołęckiego i m.ostrołęka realizacja w Ostrołęce, liczba uczestników 6 osób, 17

18 Grupa 3 z przedstawicielami PES z powiatu wyszkowskiego i ostrowskiego realizacja w Ostrowii Mazowieckiej, liczba uczestników 8 osób, Grupa 2 - z przedstawicielami PES z powiatu pułtuskiego i makowskiego realizacja w Pułtusku, liczba uczestników 7 osób. Warsztaty testujące z potencjalnymi interesariuszami Warsztaty testujące przeprowadzone zostały z potencjalnymi interesariuszami modelu finansowania działań OWES, wypracowanego przez zespół ekspertów Zamawiającego. Dobór próby miał charakter celowy. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały 4 warsztaty testujące, w których uczestniczyło 16 osób [n=16]: warsztat 1 powiaty: ostrowski, makowski, ostrołęcki i m.ostrołęka 5 osób: 4 przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, 1 przedstawiciel podmiotu działającego w sferze pożytku publicznego; warsztat 2 powiat ostrołęcki 1 osoba: 1 przedstawiciel podmiotu działającego w sferze pożytku publicznego; warsztat 3 powiaty: ostrołęcki, m.ostrołęka i makowski 4 osoby: 1 przedstawiciel spółdzielni socjalnej, 3 przedstawicieli podmiotów sfery gospodarczej; warsztat 4 grupa uzupełniająca powiaty ostrołęcki i m.ostrołęka 6 osób: 1 osoba reprezentująca jednostkę samorządu terytorialnego i spółdzielnię socjalną, 2 osoby reprezentujące spółdzielnie socjalne, 1 osoba reprezentująca placówkę edukacji i organizację pozarządową, 2 osoby reprezentujące jednostkę samorządu terytorialnego oraz organizację pozarządową. Analiza zagrożeń i ryzyka diagram Ishikawy Celem analizy była identyfikacja różnych możliwych przyczyn wystąpienia barier oraz zakłóceń w osiągnięciu zakładanych rezultatów działań projektowych, których celem jest wdrożenie modelu finansowania i funkcjonowania ekonomii społecznej. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły na znalezienie przyczyn źródłowych problemów i zaplanowanie działań ograniczających wystąpienie ryzyka w przypadku wdrażania tego modelu. 18

19 Analiza stanowiła niezbędny element porządkowania i systematyzowania informacji zebranych w trakcie realizacji warsztatów testujących. Możliwe było dokonanie powiązania barier i trudności we wdrażaniu modelu z jego przyczynami oraz wskazanie ryzyka w postaci czynników wpływających na odstępstwa/zmiany od rozwiązań modelowych Procedury analizy danych Analiza semantyczna Analiza semantyczna stanowiła automatyczny proces pozwalający przypisać oryginalnej treści wypowiedzi formalną strukturę tzw. reprezentację. Utworzony system semantyczny charakteryzuje się: jednoznacznością reprezentacji pozwalająca na przyjęcie jednej struktury, pomimo, że wypowiedzi nie są jednoznaczne, weryfikowalnością pozwalającą zachować zgodność z wiedzą, wspólną formą wypowiedzi o podobnym znaczeniu, możliwością wnioskowania. Analiza pola semantycznego nie została zastosowana do wypowiedzi przedstawicieli spółdzielni z uwagi na bardzo proste i wyrażane wprost opinie. Z uwagi na koncepcję projektu badawczego, zastosowanie analizy semantycznej pozwoliło zrealizować cele główne i szczegółowe badania. Analiza inwentarza JA-MY-ONI Analiza Inwentarza JA-MY-ONI, stanowiła narzędzie pozwalające wyróżnić skalę identyfikacji postrzegania przez przedstawicieli spółdzielni socjalnych swojego otoczenia i sektora ekonomii społecznej oraz oceny nastawienia otoczenia do swojej działalności według skali: JA jako autoidentyfikacja, wyrażająca poczucie tożsamości z grupami oraz rolami społecznymi, MY jako najsilniejsza autoidentyfikacja z grupami społecznymi oraz rolami i silne poczucie tożsamości z nimi, ONI jako największy dystans od grup i ról społecznych, wskazujący na brak poczucia tożsamości. 19

20 Analiza temperatur emocjonalnych Analiza temperatur emocjonalnych pozwoliła precyzyjnie określić temperaturę emocjonalną do spółdzielni socjalnych oraz ich otoczenia, posługując się kontekstem i używając trójstopniowej skali: uczucia pozytywne, uczucia obojętne i gramatyczne kategorie neutralne emocjonalnie, uczucia negatywne. Wyniki przeprowadzonej analizy posłużyły do zbudowania graficznych Map Świata spółdzielni socjalnych. Mapa świata społecznego spółdzielni socjalnych Mapy świata społecznego spółdzielni socjalnych zostały skonstruowane w trakcie realizacji wywiadów IDI. Rozmówca na karcie papieru, w której centrum zamieszczona była jego spółdzielnia socjalna nanosił podmioty zaliczane do świata społecznego, mające lub mogące mieć wpływ na spółdzielnię, lub z którymi spółdzielnia kreuje relacje z uwzględnieniem następujących elementów 6 : odległości od spółdzielni jako miary dystansu; wielkości pola oznaczającego dany podmiot jako miary jego znaczenia; grubości linii łączącej spółdzielnię z danym podmiotem jako miary siły relacji; koloru linii łączącej spółdzielnię z danym podmiotem jako miary charakteru (pozytywnego, neutralnego lub negatywnego) tej relacji. W wyniku analizy map dokonana została identyfikacja postrzegania przez przedstawicieli spółdzielni socjalnych swojego otoczenia. Analiza statystyczna Zebrany materiał ilościowy (TDI) został poddany analizie rozkładu poszczególnych cech w próbie. Analiza posłużyła przede wszystkim do przedstawienia struktury odpowiedzi/opinii udzielonych przez uczestników wywiadów. Analiza typologiczna Analiza materiału uzyskanego w wyniku realizacji badań jakościowych (desk research, IDI, FGI) została podzielona na następujące etapy: 6 Otoczenie spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim, Raport końcowy, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne.

Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. Ekonomia społeczna 2014-2020. Wsparcie krajowe i regionalne. ekspertka: Karolina Cyran-Juraszek prowadząca: Dorota Kostowska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach powstał w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego.

ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego. RG-GC.525.2.12.2013.JK Komunikat ze spotkania Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej z kadrą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego. 8 kwietnia 2013r. w siedzibie

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej. Efektywne wsparcie sektora ekonomii społecznej. Jak zaplanować takie przedsięwzięcie i przygotować dobry wniosek o dofinansowanie projektu? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.06.2012

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Tytuł slajdu. Tytuł slajdu. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia MOC W REGIONACH II

Tytuł slajdu. Tytuł slajdu. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia MOC W REGIONACH II MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowania 2014-2020 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia Magdalena Czuchryta Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Kraków

Bardziej szczegółowo

OWES subregionu południowego

OWES subregionu południowego OWES subregionu południowego CEL profesjonalizacja III sektora Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Podstawowe założenia projektu Okres realizacji 01.04.2013 30.06.2015 Projekt partnerski z

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN)

OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN) Strona1 OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN) I. INFORMACJE OGÓLNE Strona 2 II. KLIENCI OWES KOSZALIN Strona 3 III. OFERTA OWES KOSZALIN Strona 4 1. SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Lubuską Szkołę Pomagania Gorzów Wielkopolski 12 luty 2009 Edward Korban Do części wykluczonych nie da się dotrzeć opowieściami o wędkach i rybach. Oni są ustawieni tylko na rybę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 I. Definicje A. Fundator Programu PZU finansujące Program PZU Trasy Zdrowia. B. Konkurs Konkurs na realizację PZU Trasy Zdrowia w Edycji 2015

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA LISTA KONTAKTOWA ZAKRESY OBOWIĄZKÓW

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA LISTA KONTAKTOWA ZAKRESY OBOWIĄZKÓW MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA LISTA KONTAKTOWA ZAKRESY OBOWIĄZKÓW Kraków, styczeń 2015 Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 15 lipca 2015 r. Oś priorytetowa Działanie VIII Integracja społeczna 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Dominika Błasiak, Krzysztof Ciupek Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości 2010 Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości STRESZCZENIE Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 KM RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa Działanie Cel szczegółowy VIII Integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna, określana równieżjako gospodarka społeczna lub ekonomia solidarna, może stanowićjeden z istotnych elementów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2011

Warszawa, 17 maja 2011 Warszawa, 17 maja 2011 Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015

Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015 Milowe kroki w rozwoju es oraz perspektywa 2015 Cel strategiczny Rezultat nadrzędny Cel główny: Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem aktywizacji osób w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda 313 Consulting

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych 1. Wstęp Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych Wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju Strona społeczeństwa obywatelskiego i elementem

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć. Strona 1 z 8

Słowniczek pojęć. Strona 1 z 8 Strona 1 z 8 Słowniczek pojęć Pojęcie Objaśnienie Kalkulator kondycji PES umożliwia analizę kondycji wybranych typów instytucji wchodzących w skład sektora ekonomii społecznej, tj.: Spółdzielni socjalnych

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Aktywizacja i Integracja - kierunkowe wytyczne dla podmiotów organizujących Program Aktywizacja i Integracja Maj 2014 r. Opracował: Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OWES subregionu południowego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OWES subregionu południowego OWES subregionu południowego EKONOMIA SPOŁECZNA W GMINIE Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Klauzule społeczne Klauzule społeczne to dopuszczalne w polskim (oraz unijnym) prawie zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

EKO-LOGICZNY SPOSÓB NA ŻYCIE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EKO-LOGICZNY SPOSÓB NA ŻYCIE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EKO-LOGICZNY SPOSÓB NA ŻYCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EKO-LOGICZNY SPOSÓB NA ŻYCIE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Temat: VII

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG

SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy D A Z I A SZKOLENIE NR 1 SCHULUNG 1 ZGORZELEC 29 STYCZEŃ / JANUAR 2014 Projekt DAZIA (nr projektu 0868.01.J2.2.280813.1.10) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

Data: 06.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/DWES/OST/FFW/2015

Data: 06.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/DWES/OST/FFW/2015 Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - funduszu strukturalnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych

Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Jak ekonomia społeczna może nam pomóc? Narzędzia ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Ul. Niecała 14, 20-080 Lublin. mup@mup.lublin.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Ul. Niecała 14, 20-080 Lublin. mup@mup.lublin.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne nazwa gminy/powiatu Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie dokładny adres Ul. Niecała

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 065/520 78 86 tel./fax 061/851 91 34 www.pisop.org.pl,

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo