Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

2 2 Recenzenci: dr hab. Adam Kubów, prof. nadzw. UE we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Drewiński Korekta: Krystyna Gajaszek, Waldemar Gajaszek Skład i łamanie: Waldemar Gajaszek, Halina Kawa Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5 A, Legnica tel. (076) do 83 Redakcja techniczna, skład i diapozytywy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy Wspólnota Akademicka ul. Sejmowa 5 A, Legnica tel. (076) , tel./fax (076) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez uprzedniego wyrażenia zgody przez wydawcę. ISBN

3 3 Wstęp Otwarcie się polskiej gospodarki w 1989 r. wykazało jej niską zdolność do konkurowania. Wiele branż uchodzących za wiodące i determinujące rozwój zarówno lokalny, jak i regionalny znalazło się w sytuacji kryzysowej grożącej upadkiem. Pochodną odmiennych warunków gospodarowania było ujawnienie niedostosowania systemu szkolnictwa do zmieniającego się rynku pracy. Dotyczy to szczególnie szkolnictwa zawodowego, które powinno odzwierciedlać strukturę branż dominujących na rynku. Na początku transformacji inercję szkolnictwa zawodowego w obszarze modyfikowania kierunków kształcenia można tłumaczyć przyzwyczajeniem do funkcjonowania w statycznej rzeczywistości i małą precyzją sygnałów płynących z rynku pracy, wynikającą z wczesnego etapu kształtowania się nowych struktur branżowych. Jednak wraz z wejściem gospodarki na ścieżkę stabilnego wzrostu sygnały z rynku pracy stopniowo nabierały ukierunkowanego charakteru, ułatwiając szkołom zawodowym wybór w zakresie kształcenia absolwentów o pożądanych kwalifikacjach. Proces ten napotyka wiele barier, a dowodem na to jest malejąca atrakcyjność kształcenia zawodowego w porównaniu z kształceniem o charakterze ogólnym. Szczególnie obiecującym obszarem jest podjęcie ściślejszej współpracy szkół kształcenia zawodowego z pracodawcami. Przedstawiamy Państwu publikację, która porusza problematykę kształcenia zawodowego i jego dostosowania do potrzeb rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Publikacja jest efektem prac badawczych przeprowadzonych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt badawczy pt. Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego został zrealizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy, a jego cel ogólny został sformułowany w następujący sposób: określenie możliwych obszarów modyfikacji kierunków kształcenia szkół zawodowych z obszaru byłego województwa legnickiego zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych rynków pracy. Osiągnięcie tak postawionego celu ogólnego jest możliwe poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych: a) identyfikacja zawodów deficytowych w oparciu o informacje od pracodawców reprezentujących różnorodne sektory gospodarki w tym kluczowe dla rozwoju analizowanego obszaru; b) analiza danych z Powiatowych Urzędów Pracy pod względem stopnia zgodności pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców a kwalifikacjami zawodowymi osób poszukujących pracy;

4 4 Bogumiła Wątorek, Przemysław Siudak c) zdiagnozowanie oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego z terenu byłego województwa legnickiego oraz identyfikacja możliwych obszarów jej modyfikacji w oparciu o posiadane obecnie zaplecze techniczne i dydaktyczne; d) stworzenie warunków sprzyjających integracji środowiska lokalnego zainteresowanego współpracą w zakresie modyfikacji kierunków kształcenia zawodowego. Publikacja została podzielona na dwie główne części, które pomimo swego odmiennego charakteru stanowią uzupełniającą się całość pozwalającą na osiągnięcie zamierzonych celów projektu. Część pierwsza publikacji zawiera cztery raporty przygotowane przez zespół badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, które zostały pozytywnie ocenione przez dwóch recenzentów. Pierwsza praca pt. Podmioty gospodarcze terenu byłego województwa legnickiego stanowi wprowadzenie zawierające charakterystykę gospodarczą terenu objętego badaniami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę analizowanego obszaru oraz kluczowe podmioty gospodarcze. Raport pt. Rynek pracy powiatów byłego województwa legnickiego identyfikuje potrzeby edukacji zawodowej na terenie byłego województwa legnickiego na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy z lat Trzecie opracowanie nosi tytuł Stan kształcenia zawodowego na terenie byłego województwa legnickiego, a jego celem jest dostarczenie kompleksowej informacji na temat szkół realizujących kształcenie zawodowe, z uwzględnieniem oferowanych kierunków kształcenia oraz posiadanego zaplecza dydaktycznego i technicznego. Kolejny raport o tytule Identyfikacja zawodów deficytowych na podstawie badań przedsiębiorców z terenu byłego województwa legnickiego przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców, których głównym celem jest zidentyfikowanie zawodów deficytowych oraz wskazanie możliwych obszarów współpracy ze szkołami kształcenia zawodowego. Część drugą publikacji stanowią opinie ekspertów zewnętrznych dotyczące dalszego kierunku rozwoju kształcenia zawodowego, przygotowane na podstawie wyników badań ujętych w części pierwszej oraz doświadczeń własnych. Do współpracy zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk zainteresowanych rozwojem kształcenia zawodowego na terenie byłego województwa legnickiego. Swoje opinie przedstawiają eksperci reprezentujący następujące organizacje: Urząd Miasta Legnica, Starostwo Powiatowe w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, Związek Pracodawców Polska Miedź, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział w Legnicy. Opinie ekspertów zawierają m.in. wytyczne dla rozwoju kształcenia zawodowego w badanych powiatach, możliwe kierunki współpracy na płaszczyźnie pracodawcy szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, proponowany model przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a szkołami kształcenia zawodowego. dr Bogumiła Wątorek dr Przemysław Siudak

5 Część I Raporty badawcze 5

6 6

7 Bogumiła Wątorek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 7 Podmioty gospodarcze na terenie byłego województwa legnickiego 1. Cel i zakres badań Jednym z głównych celów projektu pt. Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego jest przeprowadzenie badań dotyczących zbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców na określone kwalifikacje a umiejętnościami i wiedzą osób poszukujących zatrudnienia. Teren byłego województwa legnickiego jest ze względu na umiejscowione tutaj zasoby naturalne obszarem bardzo specyficznym, gdyż bogactwa naturalne stały się głównymi determinantami rozwoju gospodarczego regionu. Dlatego też warto na samym początku przedstawić realia gospodarcze omawianego terenu, a dopiero później uzyskane wyniki badań oraz ich interpretację. Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz liczby osób pracujących w powiatach: jaworskim, złotoryjskim, głogowskim, legnickim, lubińskim, polkowickim i powiecie miasto Legnica. Wykorzystane zostały ogólnodostępne dane od 2001 r. do I połowy 2009 r., publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu. W opracowaniu przedstawione zostały informacje na temat liczby podmiotów gospodarki narodowej z uwzględnieniem sektora gospodarki, rodzaju prowadzonej działalności, wielkości zatrudnienia oraz sekcji PKD. Wskazano również liczbę podmiotów nowo rejestrowanych w ostatnich latach. Istotnym elementem analizy jest liczba osób pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki, z uwzględnieniem wielkości zatrudniającego podmiotu. W końcowej części zaprezentowana została krótka charakterystyka gospodarcza poszczególnych powiatów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na największych pracodawców. Opracowanie zamyka podsumowanie, zawierające najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy. 2. Charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej oraz liczby osób pracujących 2.1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON W latach nastąpił wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w badanych powiatach województwa dolnośląskiego z podmiotów na koniec 2001 r. do podmiotów na koniec 2008 r. (tabela 1). Według stanu na r. liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w powiatach byłego województwa legnickiego wynosiła , czyli nieznacznie spadła w porównaniu do stanu z końca 2008 r.

8 8 Bogumiła Wątorek Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w badanych powiatach byłego województwa legnickiego w latach Jednostka terytorialna Podmioty gospodarki narodowej * zarejestrowane w rejestrze REGON stan na 31 grudnia 30.VI Powiat jaworski Powiat złotoryjski Powiat głogowski Powiat legnicki Powiat lubiński Powiat polkowicki Powiat m. Legnica RAZEM * bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, Przeważająca większość podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w badanym okresie w rejestrze REGON (około %) to podmioty sektora prywatnego, wśród których największy udział mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (tabela 2), stanowiące około 80 % ogółu podmiotów sektora prywatnego. Około 5 6 % podmiotów sektora prywatnego stanowią spółki handlowe, pozostałe podmioty mające bardzo niewielki udział to m.in. spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia. Tabela 2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w sektorze prywatnym w badanych powiatach byłego województwa legnickiego w latach Podmioty gospodarki narodowej * zarejestrowane w rejestrze REGON sektor prywatny stan na 31 grudnia Rodzaj podmiotu 30.VI sektor prywatny ogółem w tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą udział (%) 83,0 83,0 83,0 82,2 81,0 80,2 79,7 79,3 78,8 spółki handlowe b.d. udział (%) 4,8 5,0 5,1 5,5 5,7 6,0 6,1 6,1 b.d. * bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych,

9 Podmioty gospodarcze na terenie byłego województwa legnickiego Dane przedstawione w tabeli 1 pozwalają uszeregować badane powiaty pod względem ilości podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON. Zdecydowanie najwięcej jest tych podmiotów w powiecie miasto Legnica, liczba ich wzrosła od w 2001 r. do na koniec I półrocza 2009 r. Drugie miejsce zajmuje powiat lubiński, gdzie liczba podmiotów przekracza 9 tys. Nieco mniej podmiotów gospodarki narodowej jest zarejestrowanych w powiecie głogowskim, ich liczba utrzymuje się w badanym okresie na poziomie około 8 tys. Na terenie pozostałych powiatów ilość zarejestrowanych podmiotów jest dużo mniejsza, mieści się w granicach , przy czym najwięcej jest ich w powiecie jaworskim, kolejno są powiaty: polkowicki, legnicki i złotoryjski Liczba podmiotów POLSKA Powiat m. Legnica Powiat głogowski Powiat lubiński Powiat złotoryjski Powiat jaworski Powiat legnicki Powiat polkowicki Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w badanych powiatach byłego województwa legnickiego na tle Polski na koniec lat Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych, Syntetycznym miernikiem rozwoju przedsiębiorczości jest liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców. Wykres 1 przedstawia liczbę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON przypadających na 10 tys. ludności w badanych powiatach i średnio w Polsce. Ogółem wartość tego wskaźnika w badanych powiatach wzrosła z 867 na koniec 2002 r. do 908 na koniec 2008 r. średnia dla kraju na koniec 2008 r. wynosiła 985 firm na 10 tys. mieszkańców. Na badanym obszarze najkorzystniej sytuacja przedstawia się w powiecie miasto Legnica, w którym w latach wskaźnik ten przekraczał 1100 i przewyższał średnią dla Polski. W powiatach głogowskim oraz lubińskim liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców była niższa, ale przekraczała 900 w analizowanym okresie. W pozostałych powiatach wartości wskaźnika były niższe, ale pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że w latach wykazują tendencję rosnącą.

10 10 Bogumiła Wątorek 2.2. Pracujący oraz podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD 2004 Wśród podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON na terenie powiatów objętych badaniami dominują podmioty, których przedmiotem działalności jest handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego stanowiły one 30,98 % ogółu podmiotów zarejestrowanych na koniec 2008 r. (tabela 3). Biorąc pod uwagę takie kryterium jak liczba podmiotów zajmujących się danym rodzajem działalności w analizowanym okresie, na drugim miejscu są podmioty zajmujące się obsługą nieruchomości, wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej 18,37 % na koniec 2008 r. Kolejno podmioty zajmujące się budownictwem 11,73 %, przetwórstwem przemysłowym 7,46 % oraz transportem i łącznością 7,14 %. Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON według sekcji PKD w badanych powiatach byłego województwa legnickiego na koniec 2008 r. Podmioty * zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD w 2008 r. Sekcja PKD 2004 Liczba % A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ,51 B Rybactwo 7 0,01 C Górnictwo 50 0,10 D Przetwórstwo przemysłowe ,46 E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 51 0,11 F Budownictwo ,73 G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, ,98 motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego H Hotele i restauracje ,73 I Transport, gospodarka magazynowa i łączność ,14 J Pośrednictwo finansowe ,91 K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem ,37 działalności gospodarczej L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 318 0,66 społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne M Edukacja ,39 N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,10 O, P, Q Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna ,80 i indywidualna RAZEM ,00 * bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych,

11 Oprócz analizy samej ilości podmiotów gospodarczych według sekcji PKD bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na liczbę osób pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki, gdyż ze względu na zróżnicowanie wielkości podmiotów gospodarczych w inny sposób może prezentować się struktura zatrudnienia w badanych powiatach terenu byłego województwa legnickiego. * w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności Podmioty gospodarcze na terenie byłego województwa legnickiego Tabela 4. Liczba osób pracujących według sektorów ekonomicznych w badanych powiatach byłego województwa legnickiego na koniec 2008 r. Jednostka terytorialna sektor rolniczy Pracujący * według sektorów ekonomicznych według stanu na r. sektor przemysłowy Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, sektor usługowy usługi rynkowe usługi nierynkowe ogółem Powiat jaworski Powiat złotoryjski Powiat głogowski Powiat legnicki Powiat lubiński Powiat polkowicki Powiat m. Legnica Łącznie Tabela 4 przedstawia liczbę osób pracujących (badanych powiatów) w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej. W tabeli tej zastosowany został podział na trzy główne sektory: rolniczy, przemysłowy i usługowy. Zgodnie z wyjaśnieniami GUS poszczególne sektory obejmują następujące sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004): 1. Sektor rolniczy: Sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, Sekcja B Rybactwo. 2. Sektor przemysłowy: Sekcja C Górnictwo, Sekcja D Przetwórstwo przemysłowe, Sekcja E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Sekcja F Budownictwo. 3. Sektor usługowy usługi rynkowe: Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, Sekcja H Hotele i restauracje, Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i łączność, Sekcja J Pośrednictwo finansowe, Sekcja K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Sekcja O Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała, Sekcja P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, Sekcja Q Organizacje i zespoły eksterytorialne. 4. Sektor usługowy usługi nierynkowe: Sekcja L Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 11

12 12 Bogumiła Wątorek społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, Sekcja M Edukacja, Sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Na terenie objętym badaniami największa liczba osób (ponad 57 tys. na koniec 2008 r.) jest zatrudniona w sektorze przemysłowym, który obejmuje przedsiębiorstwa zajmujące się górnictwem, przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę. Jest to związane niewątpliwie z występującymi tutaj surowcami naturalnymi, które są wydobywane, a następnie przetwarzane. Analizując wykres 2, można wskazać powiat, jest to powiat polkowicki, w którym procent osób zatrudnionych w przemyśle jest szczególnie wysoki 66,6 % przy średniej dla całego badanego obszaru wynoszącej 40,2 %. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 22,8 % 27,4 % 22,6 % 19,7 % 21,1 % 16,2 % 33,3 % 27,7 % 28,3 % Powiat jaworski 18,5 % 30,6 % 25,7 % Powiat złotoryjski 38,3 % 8,5 % Powiat głogowski sektor rolniczy sektor usługowy usługi rynkowe 16,7 % 27,8 % 38,5 % Powiat legnicki 36,7 % 34,0 % 8,2 % 7,7 % Powiat lubiński 8,2 % 17,5 % 66,6 % Powiat polkowicki sektor przemysłowy sektor usługowy usługi nierynkowe 22,7 % 43,7 % 32,5 % 12,5 % Powiat m. Legnica * w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności Wykres 2. Struktura zatrudnienia * według sektorów ekonomicznych w badanych powiatach byłego województwa legnickiego na koniec 2008 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych, Na drugim miejscu pod względem ilości zatrudnianych osób jest sektor usług rynkowych, do którego zalicza się przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i naprawami, a także obsługą nieruchomości, firm, transportem oraz pośrednictwem finansowym. Największy procent osób zatrudnionych w sektorze usług rynkowych na koniec 2008 r. był obserwowany w powiecie miasto Legnica 43,7 %, wysoki był również w powiecie lubińskim 36,7 %. W ostatnich latach sektor usług rynkowych rozwija się bardzo szybko, w 2004 r. zatrudniał osób, a w 2008 r. już osób, co świadczy o przyroście zatrudnienia o około 28 %. Liczba osób zatrudnionych w sektorze usług rynkowych jest pokazana na wykresie 3, we wszystkich powiatach nastąpił wzrost liczby zatrudnianych osób w 2008 r. W stosunku do 2005 r. Największa dynamika wystąpiła w przypadku powiatu legnickiego (43 %) oraz miasta Legnica (42,2 %), a także powiatu jaworskiego (19,3 %), głogowskiego (19,3 %) i lubińskiego (14,3 %).

13 Podmioty gospodarcze na terenie byłego województwa legnickiego 13 * w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności Wykres 3. Liczba osób pracujących * w sektorze usług rynkowych w badanych powiatach byłego województwa legnickiego na koniec lat Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych, Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON W 2008 r. zarejestrowano 4272 nowe podmioty gospodarcze w badanych powiatach województwa dolnośląskiego (tabela 5) było to o 2,3 % więcej niż w 2007 r., a o 10,9 % więcej niż w 2006 r. Najwięcej nowych podmiotów jest rejestrowanych w powiecie miasto Legnica, kolejno znajdują się powiaty lubiński i głogowski, w których jest rejestrowanych

14 14 Bogumiła Wątorek rocznie ok nowych podmiotów. Mniejsza liczba podmiotów gospodarczych jest powoływana do życia rocznie w pozostałych powiatach, czyli legnickim, jaworskim, polkowickim i złotoryjskim ok Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON w badanych powiatach byłego województwa legnickiego w latach Jednostka terytorialna Podmioty * nowo zarejestrowane w rejestrze REGON * bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, I poł Powiat jaworski Powiat złotoryjski Powiat głogowski Powiat legnicki Powiat lubiński Powiat polkowicki Powiat m. Legnica RAZEM ,3 % 7,1 % 8,5 % 5,4 % 21,4 % 18,9 % 5,4 % 18,9 % 25,8 % Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny, naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Pozostałe Wykres 4. Struktura podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON według sekcji PKD w badanych powiatach byłego województwa legnickiego w 2008 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych,

15 Podmioty gospodarcze na terenie byłego województwa legnickiego W 2008 r. najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: G (Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego) 25,8 %, F (Budownictwo) 21,4 % oraz K (Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 18,9 % (wykres 4). Podobna sytuacja była w roku wcześniejszym (2007 r.), kiedy to najwięcej nowo rejestrowanych podmiotów zajmowało się handlem i naprawami 26,9 %, obsługą nieruchomości i firm 20,0 % oraz budownictwem 19,5 % Pracujący oraz podmioty gospodarki narodowej według klas wielkości Na badanym obszarze dominują podmioty gospodarcze małe zatrudniające do 9 osób (tabela 6), które na koniec 2008 r. stanowiły 96,02 % ogółu zarejestrowanych w REGON podmiotów gospodarki narodowej. Udział podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób wyniósł 3,2 %, a zatrudniających od 50 do 249 osób wyniósł 0,67 %. Odsetek podmiotów dużych zatrudniających 250 osób i więcej jest bardzo mały, wynosi 0,11 %, w tym podmiotów zatrudniających 1000 i więcej osób jest jedynie 12 w badanych powiatach województwa dolnośląskiego. Jednostka terytorialna Tabela 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON według liczby pracujących w badanych powiatach byłego województwa legnickiego na koniec 2008 r. podmioty gospodarki narodowej * zarejestrowane w rejestrze REGON wg klas wielkości według stanu na r. podmioty o liczbie pracujących ogółem Powiat jaworski Powiat złotoryjski Powiat głogowski Powiat legnicki Powiat lubiński Powiat polkowicki Powiat m. Legnica RAZEM Udział (%) 100,00 96,02 3,20 0,67 0,08 0,03 * bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, Warto zwrócić uwagę na skupienie firm dużych, czyli zatrudniających 250 osób i więcej, w trzech powiatach badanego obszaru, a mianowicie w lubińskim (16 takich firm), mieście Legnica (14 podmiotów) oraz polkowickim (10 podmiotów). Jest to istotny czynnik kształtujący strukturę zatrudnienia na badanym obszarze.

16 16 Bogumiła Wątorek 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 30,4 % 27,6 % 29,7 % 20,5 % 24,8 % 22,2 % 49,1 % Powiat jaworski Powiat złotoryjski Powiat głogowski 21,1 % 25,7 % 47,5 % 48,2 % 53,3 % Powiat legnicki 63,2 % 11,1 % Powiat lubiński 57,1 % 15,4 % 25,7 % 27,4 % 45,7 % 46,2 % 15,6 % 16,7 % 38,8 % 37,1 % Powiat Powiat polkowicki m. Legnica Łącznie 9 i mniej i więcej Wykres 5. Struktura zatrudnienia według klas wielkości podmiotów w badanych powiatach byłego województwa legnickiego według stanu na r. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie dolnośląskim w latach aktualizacja czerwiec 2009, Wykres 5 dostarcza informacji o liczbie osób zatrudnionych w podmiotach o różnej wielkości w poszczególnych powiatach byłego województwa legnickiego według stanu na 30 czerwca 2009 r. Ogólnie w badanych powiatach największa część osób 46,2 % jest pracownikami podmiotów średnich i dużych, czyli zatrudniających 50 osób i więcej. 37,1 % osób jest pracownikami tzw. mikroprzedsiębiorstw o zatrudnieniu mniejszym niż 10 osób. Pozostała część to pracownicy podmiotów zatrudniających od 10 do 49 osób. Jedynie jeden powiat miasto Legnica ma strukturę zatrudnienia zbliżoną do średniej dla całego badanego obszaru. W pozostałych powiatach widoczne są wyraźne różnice wynikające ze zróżnicowania klas wielkości podmiotów działających na terenie danego powiatu. Wysokie skupienie podmiotów dużych (zatrudniających 250 osób i więcej) w powiatach lubińskim i polkowickim powoduje, że około 60 % osób pracujących tych powiatów jest zatrudnionych w podmiotach o liczbie pracowników 50 i więcej (lubiński 63,2 %, polkowicki 57,1 %). W pozostałych powiatach, czyli legnickim, jaworskim, głogowskim i złotoryjskim, największa część osób około 50 % to pracownicy tzw. mikroprzedsiębiorstw. Podmioty gospodarcze średnie i duże nie skupiają tutaj przeważającej części osób aktywnych zawodowo. 3. Kluczowe podmioty gospodarcze terenu byłego województwa legnickiego Województwo legnickie istniało w latach , cechował je wysoki stopień urbanizacji, było to województwo o charakterze typowo przemysłowym, gdzie najbardziej rozwiniętym sektorem gospodarki było wydobycie miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Przez wiele lat krajobraz gospodarczy tego terenu kojarzony był ze swoistą

17 Podmioty gospodarcze na terenie byłego województwa legnickiego monokulturą miedziową, gdyż umiejscowione tutaj złoża miedzi pobudziły dynamiczny rozwój samego górnictwa, a także przemysłu przetwórczego zorientowanego głównie na przetwarzane rud miedzi. Alternatywą dla monokultury przemysłu miedziowego stało się utworzenie w 1997 r. Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której założono preferowanie następujących dziedzin 1 : przemysłu metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego i samochodowego, chemicznego, instrumentów muzycznych oraz przetwórstwa roślin przemysłowych. W ramach LSSE funkcjonuje 11 podstref zlokalizowanych w różnych miejscach, co umożliwia przedsiębiorcom wybór najkorzystniejszego obszaru działalności. Aktualnie na terenie byłego województwa legnickiego występuje dużo większe zróżnicowanie pod względem sektorów gospodarki. W miarę upływu lat powstawały coraz to nowe zakłady przemysłowe, rozwinął się również mocno sektor handlowy i usługowy. Poniżej przestawiona zostanie krótka charakterystyka gospodarcza poszczególnych powiatów znajdujących się na terenie objętym badaniem. 17 Powiat legnicki oraz powiat miasto Legnica Krajobraz gospodarczy Legnicy oraz jej okolic diagnozuje m.in. Strategia rozwoju miasta Legnicy na lata , która wskazuje istotne elementy przemiany otoczenia gospodarczego w ostatnich latach. Największym pracodawcą miasta Legnica jest Huta Miedzi Legnica 2, wchodząca w skład KGHM Polska Miedź S.A. Na uwagę zasługuje działalność zakładów skupionych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE). Podstrefa Legnica skupia firmy przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, chemicznego metalowego, budowlanego, a działalność prowadzą tam m.in. takie firmy jak Animak-Kopcza, Brugmann Fabryka Grzejników, Faurecia Legnica, Gates Polska, TBMeca Poland, Uzin Polska Produkty Budowlane, Viessmann Technika Grzewcza, Wezi-tec, Winkelmann. W ostatnich latach miasto Legnica przeobraziło się z ośrodka przemysłowego (w którym dominowało przetwórstwo miedzi) w ośrodek handlowo-usługowy 3. Wzrasta liczba funkcjonujących w mieście hipermarketów oraz galerii handlowych, jednocześnie wzrasta liczba dominujących małych firm prywatnych zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym oraz usługami. Powiat lubiński Najbardziej znaczącym podmiotem gospodarczym miasta Lubina jest KGHM Polska Miedź S.A., będący piątym na świecie i największym w Europie producentem miedzi elektrolitycznej 4, należy również do światowej czołówki producentów srebra 5. Podmiot ten jest wskazywany jako jeden z najważniejszych dla rozwoju gospodarczego regionu 6, rozciąga swoją działalność również na powiaty sąsiadujące z lubińskim. Zajmuje się eksploatacją rud miedzi i srebra, co sprzyja rozwojowi innych gałęzi przemysłu bazujących na 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 153, poz. 1003). 2 Strategia rozwoju miasta Legnicy na lata , 1 marca 2004, s Ibidem, s Lubin 2020 Strategia miasta Lubina, s Ibidem, s Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku Załącznik, listopad 2005, Wrocław, s. 13.

18 18 Bogumiła Wątorek produktach górnictwa. Jest to podmiot zatrudniający bardzo dużą liczbę pracowników około 18,5 tys. 7 składający się z kilku różnych oddziałów, z których największe to Zakłady Górnicze Lubin, Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice, Zakłady Górnicze Rudna, Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów. KGHM Polska Miedź S.A. działa w ramach grupy kapitałowej zrzeszającej inne znaczące podmioty, przykładem może być KGHM Ecoren, PHP MERCUS, POL-MIEDŹ TRANS, INOVA, Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM- LEGMET. Niektóre z podmiotów grupy kapitałowej KGHM prowadzą działalność na terenie sąsiednich powiatów, a cała grupa kapitałowa zatrudnia ponad 28 tys. osób. Jednak krajobraz gospodarczy powiatu kształtują również inne sektory gospodarki, w tym najsilniej rozwijające się ostatnio sektory: usług oraz handlu (m.in. powstające sklepy wielkopowierzchniowe, a także działalność usługowa lokalnych małych i średnich przedsiębiorców). Powiat głogowski Centrum gospodarcze powiatu stanowi Głogów, który skupia około 85 % ogółu podmiotów zarejestrowanych w REGON oraz prawie 80 % osób w wieku produkcyjnym 8 (tabela 7). Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarki narodowych zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiecie głogowskim według stanu na koniec 2008 r. Jednostka terytorialna podmioty GN * zarejestrowane w rejestrze REGON ludność w wieku produkcyjnym [jedn. gosp.] [%] [osoba] [%] Powiat głogowski razem , ,0 Głogów (1) , ,9 Głogów (2) 418 5, ,4 Jerzmanowa (2) 265 3, ,0 Kotla (2) 218 2, ,4 Pęcław (2) 127 1, ,5 Żukowice (2) 214 2, ,8 (1) gmina miejska, (2) gmina wiejska * bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, W mieście Głogów głównym sektorem gospodarki jest hutnictwo miedzi 9, skupiające dużą część ogółu osób czynnych zawodowo. Huta Miedzi Głogów, wchodząca w skład 7 Źródło: 8 Porównaj: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Strategia rozwoju powiatu głogowskiego, Wrocław 2001, s Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Głogowa (projekt z r.), s. 71

19 Podmioty gospodarcze na terenie byłego województwa legnickiego KGHM Polska Miedź S.A., jest największym zakładem przemysłowym miasta. Niestety brakuje innych silnie rozwiniętych sektorów przemysłowych, jednakże napływają w ostatnich latach inwestorzy zajmujący się działalnością handlową i usługową powstały stacje paliw, salony i serwisy samochodowe, markety spożywcze, budowlane oraz odzieżowe. 19 Powiat polkowicki Największym pracodawcą powiatu polkowickiego są zakłady KGHM Polska Miedź S.A. 10 oraz spółki powiązane z KGHM. Zauważalne są jednak pozytywne tendencje w zakresie przełamywania monostruktury gospodarczej. Na terenie powiatu umiejscowiona została część Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Polkowice, w ramach której działają fabryki takich koncernów jak Volkswagen Motor Polska, Sitech, CCC Factory i inne 11. Rozwija się dzięki temu przemysł motoryzacyjny, tekstylny i metalowy. Rozwój gospodarczy powiatu warunkowany jest głównie działalnością sektora przemysłowego, sektor usługowy ma mniejsze znaczenie. Powiat złotoryjski Na terenie powiatu złotoryjskiego znajdują się złoża kopalin skalnych bazaltu, które są aktualnie eksploatowane. W obrębie Wilkowa 12 znajdują się 2 kopalnie bazaltu oraz kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych utworzonych na terenie byłej kopalni Lena. Na terenie powiatu zlokalizowana jest podstrefa Złotoryja LSSE, w której zainwestowały firmy z branży budowlanej oraz produkujące elementy bitumiczne i ekrany multimedialne. Do największych przedsiębiorstw powiatu należą m.in.: Kopalnie Surowców Skalnych S.A., Vitbis Sp. z o.o., Adeo Screen Sp. z o.o. (LSSE), Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne BAZALT S.A. (LSSE), Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. (LSSE). Powiat jaworski Główna część podmiotów gospodarczych jest skoncentrowana w Jaworze prawie 60 %, nieznaczna część w Bolkowie (tabela 8). Jawor skupia największą część osób będących w wieku produkcyjnym prawie 50 %, Bolków nieco ponad 20 %. Większość istniejących zakładów produkcyjnych to podmioty niewielkie, zatrudniające po kilkadziesiąt osób. Aktywizacja działań przedsiębiorczych w powiecie ujawnia się przed wszystkim w dziedzinie handlu detalicznego, a także powstających zakładów usługowych 13. Wśród najważniejszych pracodawców powiatu jaworskiego wymienić należy następujące podmioty: Kuźnia Jawor (producent odkuwek matrycowych), Cukrownia Jawor, KORPO (obróbka mechaniczna odlewów i odkuwek), Metal Jawor (produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu kamieniarskiego) Strategia rozwoju powiatu polkowickiego na lata , Polkowice, październik 2008, s Więcej: Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Jaworskiego na lata , Jawor, grudzień 2004, 14 Strategia Rozwoju Powiatu Jaworskiego, Jawor 2001, s. 25.

20 20 Bogumiła Wątorek Tabela 8. Liczba podmiotów gospodarki narodowych zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiecie jaworskim według stanu na koniec 2008 r. Jednostka terytorialna podmioty GN * zarejestrowane w rejestrze REGON ludność w wieku produkcyjnym [jedn. gosp.] [%] [osoba] [%] Powiat jaworski razem , ,0 Jawor (1) , ,1 Bolków (3) , ,6 Męcinka (2) 313 6, ,0 Mściwojów (2) 308 6, ,5 Paszowice (2) 283 6, ,4 Wądroże Wielkie (2) 317 6, ,4 (1) gmina miejska, (2) gmina wiejska, (3) gmina wiejsko-miejska * bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, 4. Podsumowanie 1. Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej jest zarejestrowanych w rejestrze REGON w powiecie miasto Legnica (prawie 13 tys.), kolejny jest powiat lubiński (około 9,5 tys.) i głogowski (ponad 8 tys.). W pozostałych powiatach liczba ta jest mniejsza mieści się w granicach 4,1 4,7 tys. podmiotów. 2. Ogółem w badanych powiatach jest rejestrowanych w ostatnich latach około 4 tys. nowych podmiotów rocznie, przy czym najwięcej w powiecie miasto Legnica, kolejne to powiat lubiński i głogowski. 3. Wśród podmiotów nowo rejestrowanych w okresie ostatnich lat dominują podmioty gospodarcze zajmujące się handlem i naprawami, obsługą nieruchomości i firm, a także budownictwem. 4. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarki narodowej zajmujących się danym rodzajem działalności, na badanym obszarze dominują podmioty, których przedmiotem działalności jest handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, kolejno podmioty zajmujące się obsługą nieruchomości, wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, a następnie podmioty zajmujące się budownictwem. 5. Największa liczba osób jest zatrudniona w sektorze przemysłowym, czyli w podmiotach zajmujących się górnictwem, przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę. 6. Na drugim miejscu pod względem ilości zatrudnianych osób jest sektor usług rynkowych, do którego zalicza się przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i naprawami, a także obsługą nieruchomości, firm, transportem oraz pośrednictwem finansowym.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne opracowane za podstawie Załącznika nr 3 do sprawozdania MGiP-01

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Powiat sieradzki Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Sieradz - sierpień 2015 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, to proces systematycznego obserwowania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa MONITORING ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza województw. Rynek pracy. Struktura bezrobocia

Analiza porównawcza województw. Rynek pracy. Struktura bezrobocia 1 z 43 Analiza porównawcza województw Rynek pracy Struktura bezrobocia Województwo zachodniopomorskie należy do województw o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego w kraju. Negatywnym zjawiskiem jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ul. Głowackiego 28, 10-448 OLSZTYN (89) 522-79-00, fax. (89) 522-79-01, e-mail: olwu@up.gov.pl OLSZTYN, PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 1. Makrootoczenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA 1 Lipiec 2011r. Spis treści: Str. I. Wstęp 3 II. Bezrobocie w powiecie aleksandrowskim w I półroczu 2011r.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza.

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Materiały konferencyjne Katowice 2010 Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Informacja sygnalna za II półrocze 2015 roku Tarnowskie Góry, luty 2016 r. opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

Przedruk w całości lub w części wykorzystanie. danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NADWYŻKA I NIEDOBÓR SIŁY ROBOCZEJ WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH I SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) Raport za 2010 rok 2011

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo