Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1-"

Transkrypt

1 Stenogram z 39. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces (SKGZ) w dniu 12 marca 2010 r. Przewodniczący Komisji Mirosław Sekuła: Proszę już o zajmowanie miejsc, za chwilę będziemy zaczynać. Witam państwa. Otwieram posiedzenie sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces. Stwierdzam kworum. Dzisiejszy porządek posiedzenia obejmuje przesłuchanie pana Jana Koska. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie ma uwag, w związku z tym przystępuję do jego realizacji. Stwierdzam, że na wezwanie komisji stawił się pan Jan Kosek. Witam pana. Zgodnie z treścią art. 11d ust. 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej w związku z art Kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przed sejmową komisją śledczą, jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art Kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności do lat trzech. Procedura obliguje mnie do zadania pytania: Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. 1

2 Przewodniczący: Proszę na siedząco, do tego mikrofonu. Dziękuję. Dziękuję. Tak, zrozumiałem. Przewodniczący: Dziękuję. Zgodnie z treścią art. 11c ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują: po pierwsze, ma pan prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu art Kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; po drugie, ma pan prawo odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany; po trzecie, ma pan prawo żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu art Kodeksu karnego; po czwarte, ma pan prawo odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o sejmowej komisji śledczej; po piąte, ma pan prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji; po szóste, ma pan prawo zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie; po siódme, ma pan prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje mu treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne; po ósme, ma pan prawo zwrócenia się z wnioskiem o zmianę terminu przesłuchania; po dziewiąte, ma pan prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu; i, po dziesiąte, ma pan prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie art. 5 albo art. 6 ustawy o sejmowej komisji śledczej. Na podstawie art. 11b ustawy o sejmowej komisji śledczej pytam pana: Czy ustanowił pan pełnomocnika? 2

3 Nie, nie ustanowiłem. Przewodniczący: Dziękuję. Proszę więc o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Jan Piotr Kosek, 60 lat, doktor inżynier, menadżer. Przewodniczący: Dziękuję. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenie? Nie, nie byłem. Przewodniczący: Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią art.11d ustawy o sejmowej komisji śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać: Świadomy znaczenia moich słów... Świadomy znaczenia moich słów... Przewodniczący:...i odpowiedzialności przed prawem... 3

4 ...i odpowiedzialności przed prawem... Przewodniczący:...przyrzekam uroczyście......przyrzekam uroczyście... Przewodniczący:...że będę mówił szczerą prawdę......że będę mówił szczerą prawdę... Przewodniczący:...niczego nie ukrywając z tego......niczego nie ukrywając z tego... Przewodniczący:...co jest mi wiadome....co jest mi wiadome. Przewodniczący: Dziękuję. Proszę usiąść. Zgodnie z wcześniejszym pouczeniem oraz art. 11i ustawy o sejmowej komisji śledczej w związku z art Kodeksu postępowania karnego może się pan swobodnie wypowiedzieć w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy zgłasza pan taki wniosek? 4

5 Tak. Przewodniczący: Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, wysoka komisjo... Nie wiem, czy dobrze mówię do mikrofonu. Słychać? Na wstępie chcę, na wstępie chcę podziękować za uwzględnienie przez wysoką komisję moich problemów zdrowotnych i umożliwienie mi złożenia zeznania w Krakowie. Bez państwa zgody na spotkanie w moim miejscu zamieszkania nie byłoby możliwe, nie mógłbym dopełnić obowiązku przekazania wysokiej komisji wszystkich mi dostępnych informacji mogących się przyczynić do wyjaśnienia faktów, które są przedmiotem badania komisji. Obowiązek ten spełniam tym chętniej, iż mam nadzieję, że moje wyjaśnienia pozwolą utworzyć nieco inny obraz, niż przedstawiony przez media i niektórych polityków, zagadnień związanych z branżą, którą reprezentuję jako wiceprzewodniczący Związku Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne. Niemniej ważna dla mnie osobiście jest możliwość sprostowania przed wysoką komisją nieprawdziwych informacji i stwierdzeń, publikowanych w mediach i niestety powielanych też przez niektórych członków wysokiej komisji, które dotyczą mojej osoby. Od tego chciałem zacząć moją wypowiedź. Więc nie jestem królem, baronem ani rekinem hazardu, branży hazardowej. Wszystkie absurdalne informacje dotyczące mojej roli na rynku gier wynikają z błędnego utożsamienia mojej, utożsamiania mojej aktywności jako przedstawiciela związku branży z rolą osoby, która ten rynek kontroluje. Ta zbitka myślowa jest dowodem na lenistwo intelektualne osób, które nie mogą pojąć, że można działać aktywnie w branży i nie być posiadaczem latyfundiów hazardowych. Fakty zaś są łatwe do zweryfikowania dla osób rzetelnych i wyglądają one następująco: Nie posiadam i nigdy nie posiadałem udziałów w spółce prowadzącej kasyna. Mylił się pan dyrektor Smogorzewski, zeznając na pytanie pana posła, odpowiadając na pytanie pana posła Arłukowicza, że ja jestem właścicielem kasyn. Nigdy nie byłem i nie jestem, nie posiadam udziałów w żadnej takiej spółce. Moja jedyna własność związania z rynkiem gier to 10% udziałów w spółce, w której pracuje, 10% udziałów w spółce, w której pracuję, gdzie jestem członkiem zarządu. Spółka ta zawiązana w 1993 r., zaczynając od 7 salonów gier na automatach, została rozbudowana w ciągu 5

6 17 lat do 35 salonów. Praktycznie spółka ta nie istnieje na ryku gier na automatach o niskich wygranych. Tych automatów o niskich wygranych mieliśmy najwięcej 33 sztuki, 33 sztuki. Mieliśmy zezwolenie na 16 punktów gier o niskich wygranych, i to cały udział w rynku. Gdyby zmierzyć, jest to dość trudne do zdefiniowania, gdyby zmierzyć udział rynku całej firmy, w której posiadam udziały, na przykład odnieść to do ilości automatów, które, globalnej liczby automatów, które są na rynku polskim, to spółka nasza posiada ok. 2% rynku, 2% rynku. W tym świetle stwierdzenie jednego z członków wysokiej komisji, cytuję z pamięci: Kosek posiada 20 salonów gier, z których każdy przynosi milion złotych; w innej wypowiedzi: Kosek posiada 46 kasyn i 34 salony gier wszystkich kasyn, panie pośle, w Polsce jest 27, więc nie mogłem posiadać 46 wpisuje się na listę podobnych rewelacji, jak informacja posła Girzyńskiego w programie telewizyjnym, że wypoczywam na Florydzie lub inna medialna sensacja: Kosek spędza miło czas w Emiratach Arabskich. Niestety, brutalne realia sprawiają, że od kwietnia 2009 nie, nie jestem w stanie podjąć podróży dalszej niż w obrębie Krakowa. Wysoka komisjo, w trudnym dla mnie, dla mojej rodziny okresie spadła na mnie lawina medialnych bzdur będących wynikiem ignorancji lub niewiedzy osób je formułujących. Wyrażam nadzieję, że dzisiaj uda nam się wspólnie niektóre fakty sprostować. Moja wieloletnia działalność skierowana m.in. na racjonalizację przepisów regulujących rynek hazardu wynikała wprost z obowiązku nałożonego na mnie przez statut związku pracodawców prowadzących gry i zakłady wzajemne oraz z uprawnienia do tych działań wynikających z ustawy o organizacjach pracodawców. Działania te były zawsze transparentne oraz zgodne z prawem. Nie ukrywam, że byłem aktywnym rzecznikiem branży. W archiwach Ministerstwa Finansów, ale też i innych departamentów, komisji sejmowych, ale i w archiwach posłów wielu kadencji można znaleźć liczne pisma sygnowane przez związek apelujące do tworzenia prawa regulującego rynek gier zgodnie z interesem państwa i z uwzględnieniem interesów przedsiębiorców. Chciałem tu jeszcze raz podkreślić, że interes państwa, jeżeli chodzi o tą branżę, był bardzo zbieżny z interesem podmiotów, które tą działalność prowadziły. Będąc... Niestety w 2009 r., w kwietniu konkretnie, choroba wyeliminowała mnie praktycznie i z pracy zawodowej, i całkowicie z pracy związkowej. Będąc w trakcie terapii, dowiedziałem się, że jestem pseudobohaterem afery hazardowej, ponieważ podsłuchiwano, zarejestrowano, upubliczniono moje prywatne rozmowy telefoniczne. Jeżeli byśmy te rozmowy z tych stenogramów, które zostały opublikowane, złożyli na jeden, na jeden ciąg wypowiedzi, to wypowiedziałem może 5, 6 zdań. Ten oczywisty dyskomfort osoby, która dowiaduje się, że rozmowy telefoniczne były podsłuchiwane, 6

7 został spotęgowany informacją, że jestem osobą, która miała współudział stworzenia zagrożonego interesu ekonomicznego państwa. Wyrażam nadzieję, że nie nadużyję cierpliwości wysokiej komisji wywodem obalającym tą tezę. Rzekome zagrożenie interesu ekonomicznego państwa powstało w gabinetach dwóch urzędników państwowych. Pierwszy z nich wiceminister Jacek Kapica wbrew zdrowemu rozsądkowi, w mojej ocenie, i wbrew opinii licznych ekspertów forsował nierealny pomysł obłożenia naszych klientów, graczy, podkreślam, nie firm, graczy podatkiem od chęci gier. Bo dopłaty to jest nic innego tylko podatek od chęci gry. Wyliczył przy tym wirtualne kwoty, które zgodnie z jego postanowieniem wpłyną do budżetu państwa. To, że przekonanie to było oparte na błędnych założeniach, postaram się wykazać. Drugi z urzędników były szef CBA Mariusz Kamiński bez chęci wniknięcia w istotę zagadnienia bezkrytycznie przyjął założenia o zagwarantowanych wpływach do budżetu z tytułu dopłat. Stąd wszyscy, którzy ośmielili się mieć inne zdanie, stali się dla niego wrogami publicznymi, których należy inwigilować i podsłuchiwać. Do grupy zagrażającej interesowi państwa zostali zaliczeni oczywiście przedsiębiorcy, w tym moja skromna osoba. Ale również i politycy, którzy nie byli zachwyceni ideą dopłat. I tak Mariusz Kamiński, bazując na irracjonalnych przesłankach, rozpętał tzw. aferę hazardową, która zaowocowała tragediami ludzkimi, dymisjami, a mnie osobiście w ekstremalnym, trudnym okresie choroby przyniosła dodatkowe stresy i problemy. Czym zatem są dopłaty, w obronie których rozpętano wojnę, w której, w mojej ocenie, przegrani są wszyscy, łącznie z państwem, z budżetem? Jak wiadomo, nie był to autorski pomysł pana ministra Jacka Kapicy. Przejął go po poprzednikach, lecz stał się jego gorącym wyznawcą i forsował jego wprowadzenie głuchy na wszystkie uwagi krytyczne. Już sam fakt, że obciążenie taką daniną klientów kasyn czy grających na automatach nie jest, według mojej wiedzy, stosowane nigdzie na świecie, powinien zapalić światło ostrzegawcze. Proszę zwrócić uwagę, wśród całej mnogości rozwiązań podatkowych w krajach, w których takich i to takich krajach o długiej tradycji z hazardem, regulowania, regulowanego... nie ma podatku od chęci gry. Taki podatek nie występuje. Wysoka komisjo, argumenty przemawiające przeciwko wprowadzeniu dopłat w kasynach i automatach dotyczą zarówno trudności technicznych, jak i negatywnych skutków tego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla budżetu państwa, co jeszcze raz chciałem podkreślić. Jako pierwszy traci gracz. Spójrzmy więc na zagadnienie z tego punktu widzenia. Załóżmy, że gracz przeznacza na grę określoną kwotę, np. 100 zł. Kupuje za tą kwotę żetony lub wkłada banknot do akceptora automatu. Jeżeli nie rozpoczął żadnej gry, to już stracił 10 zł pobranej dopłaty. Nie trzeba być psychologiem, by przewidzieć, że znaczna część graczy nie zaakceptuje takiego haraczu. Sytuacja się zaostrza, gdy 7

8 uwzględnić chętnie stosowaną przez graczy w salonach taktykę próbowania kolejnych automatów. To jest taka technika gry stosowana przez graczy. Polega to na tym, że gracz, zanim wybierze automat, który mu odpowiada, próbuje gry na kolejnych automatach. Przy pobieraniu dopłaty przez każdą kolejną maszynę przy tej taktyce z przyniesionych 100 zł na grę nie zostanie 90, ale np. 50 zł. Kolejną niedogodnością dla gracza jest niemożność zrezygnowania z gry bez straty, czyli, innymi słowy mówiąc, jeżeli ktoś przyjdzie do kasyna, wymieni kwotę 1000 zł na żetony i w tym momencie do niego zatelefonowała... za te żetony, za tą kwotę dostanie żetonów za za 900 zł. I w tym momencie np. otrzymał telefon, że musi wrócić do domu, to nie grając w ogóle, odzyska tylko 900 zł. 100 zł przepadnie mu w postaci dopłat. Odmienne komplikacje wystąpiłyby w tzw. grach żywych w kasynach. Czyli w automacie każde wrzucenie. Zresztą do końca, jak w dyskusji to się w jakiś sposób rozwinie, ja wyjaśnię, bo do końca nie było wiadomo, od czego te dopłaty mają być pobierane. Odmienne komplikacje wystąpiłyby w grach żywych przy stołach w kasynach. Proszę sobie wyobrazić krupiera przy ruletce obsługującego kilku, nawet czasem kilkunastu graczy, którzy oddają pieniądze do wymiany na żetony. I ten krupier z każdej tej kwoty musiałby policzyć dopłatę, więc byłoby to, byłoby to niezwykle uciążliwe. W jednym z kasyn zrobiono taką symulację i okazało się, że spowolniłoby to grę o ok. 60%, o 60%. spadłaby efektywność gier poprzez fakt spowolnienia gry. Już nie będę wprowadzał takich informacji, jak trudno byłoby to np. wytłumaczyć klientom zagranicznym to rozwiązanie, którzy przychodzą do kasyna, spotykają się z zupełnie inną procedurą w innych kasynach i nagle stają przed problemem, że w Polsce jest takie rozwiązanie, z którym się nigdy nie spotykali. Oczywiste jest, wprowadzenie dopłat w kasynach miałoby, moim zdaniem, jeszcze jedną nieuchronną konsekwencję powstanie czarnego rynku handlu żetonami. To było nieuchronne. Oczywiste jest bowiem, że gracz, który przerwał grę i ma żetony do wymiany na gotówkę, nie zrobi tego w kasie, lecz sprzeda następnemu chętnemu, który chce rozpocząć grę. W ten sposób odzyska część wpłaconej, odzyska część wpłaconej wcześniej kwoty, a kupujący dopłaci 5 z 10%, ale nie do budżetu, tylko do kieszeni sprzedającego. Bez wątpienia znajdą się też pośrednicy chcący na tym procederze zarobić. Słowem, wyhoduje się czarny rynek. Jeżeli ponadto uwzględnimy graczy, którzy żetonów w ogóle nie będą wymieniać, tylko wynosić ze sobą, aby móc na następny dzień rozpocząć grę bez pobierania tego hara... hazardu, to ilość żetonów, która by krążyła poza kontrolą obsługi kasyna, byłaby niewyobrażalna. Oczywiście, że teraz też się zdarza, że pojedyncze żetony są wynoszone, ale nikt nie robi tego na dużą skalę. Wierzcie mi państwo, nie chciałbym być menedżerem kasyna, w którym obowiązują dopłaty, jeżeli miałbym dokonać rozliczenia tego kasyna na koniec dnia. 8

9 Opisana przeze mnie sytuacja nie jest teoretyczna. Minister finansów miał swojego prekursora. Jego odpowiednik w Makao przeprowadził eksperyment w postaci wprowadzenia dopłat w kasynach. Natychmiast powstał czarny rynek i taki chaos, że czym prędzej wycofano się z tej awantury. Według mojej wiedzy, nigdzie na świecie wcześniej ani też później tego nie próbowano. Powyższe informacje i symulacje znalazły się w opinii sporządzonej przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Jak już wspomniałem, oczekiwanie, że gracze zaakceptują ściąganie dopłat i wszystkich innych niedogodności z dopłatami związanej... związanych jest nieracjonalne czy było nieracjonalne, bo de facto z tych dopłat zrezygnowano. Z dużym prawdopodobieństwem należało oczekiwać, że po... że ci gracze poszukają hazardowej rozrywki tam, gdzie ta danina nie jest pobierana. W przypadku graczy na automatach będzie to Internet, który się szalenie rozwinął w międzyczasie, lub ciągle niestety istniejące nielegalne punkty gry, które w takiej sytuacji dostałyby niespodziewany prezent w postaci nowych klientów. W przypadku zamożnych klientów kasyn grających za duże kwoty skorzystałyby kasyna krajów Europy zresztą jedno duże kasyno takie w Brnie już w tej chwili powstaje do których za tą dopłatę, którą trzeba było uiścić, można dostać, dolecieć samolotem i jeszcze zostałyby pieniądze w kieszeni. Ten odpływ klientów w oczywisty sposób... Bo, jak powiedziałem, dopłaty teoretycznie nie uderzały wprost w operatorów na rynku, tylko w graczy, no, niemniej jednak, odpływ klientów w sposób, w wyraźny sposób uderzyłby w interesy legalnych organizatorów gry, gier, ale w konsekwencji także i w budżet państwa. Ciągle trzeba mieć na uwadze fakt, że budżet państwa jest największym beneficjentem, jeżeli chodzi o rynek gier hazardowych, ponieważ z każdej złotówki budżet państwa pobiera 50 gr przed kosztami, czyli ten zysk czy przychód kasyna jest dzielony dokładnie po połowie. Mówiąc o trudnościach technicznych, które niechybnie wystąpiłyby przy wprowadzaniu dopłat, mam na myśli operację przeprogramowania ponad 50 tys. automatów zarejestrowanych w celu odseparowania dopłat, wpłat na dopłaty i wpłat na gry. Dodatkowy problem stwarza fakt, że większość oprogramowania automatów, większość automatów, które są używane na polskim rynku, to są automaty pochodzące z zagranicy. Poza problemami logistycznymi, związanymi z tą operacją, należałoby się liczyć z dyktatem cenowym, stosowanym przez producentów wobec operatorów krajowych postawionych w przymusowej sytuacji. Należałoby... Niosłoby to za sobą koszty trudne do przewidzenia. Ja nawet bez megalomani powiem, trochę się na tym znam, nie jestem w stanie oszacować wysokości tych kosztów. Byłyby one na pewno ogromne. Firmy, które rozpoczęłyby przeprogramowanie automatów, musiałyby się 9

10 liczyć z trwającym wiele miesięcy według niektórych ekspertów 1,5 roku, według mnie, blisko 3 lata procesem ponownej rejestracji przeprogramowanych automatów. W tym czasie te automaty byłyby wyłączone. Straty ponosiłby Skarb Państwa, bo od tych automatów nie byłby odprowadzany podatek, no i oczywiście przedsiębiorcy. Kończąc wywód o trudnościach technicznych, muszę się przyznać... Kończąc wywód o trudnościach technicznych, muszę się przyznać, że dla jego jasności dokonałem pewnego uproszczenia, mianowicie przyjąłem, że dopłata w wysokości 10% miała być obliczana w prosty sposób, to znaczy, przykładowo, każde 100 zł: 10 zł z tego przeznaczone na dopłaty, a 90 zł na grę. Jednak na str. 20 uzasadnienia do projektu sporządzonego przez ministra finansów, do projektu z 3 października 2008 r., możemy przeczytać, i tutaj cytuję dosłownie, bo ja tego, co zacytuję, proszę państwa, nie rozumiem, więc dlatego chcę to przeczytać dosłownie: W przypadku obowiązku uiszczenia dopłaty w wysokości 10% zarejestrowany np. w pamięci automatu przychód traktowany będzie jako 110%. Powyższe obejmować będzie 100% stawki za udział w grze oraz 10% dopłaty. W praktyce oznaczać to będzie, iż w przypadku istnienia obowiązku uiszczenia dopłaty w wysokości 10% z każdej wpłaconej przez gracza kwoty w wysokości np. 100 zł 90,91 gr, 91 gr, przeznaczone będzie na grę, a 9,09 gr stanowić będzie kwotę dopłaty, co wynika z obliczenia według schematu: 10 dzielone przez 110 razy 100. Koniec cytatu. Proszę państwa, jak już powiedziałem, ja tego nie rozumiem. No, oczywiście, zapis matematyczny jest prosty, wszystko można podzielić, wymnożyć, ale jak skonstruować automat, który będzie pobierał 09 gr albo 1 gr? Nie wiem. Wysoka komisjo, jeżeli po moim, proszę wybaczyć, zbyt długim wywodzie na temat technicznych uwarunkowań wprowadzenia dopłat padnie pytanie podobne do tego, jakie słyszałem podczas jednego z poprzednich posiedzeń komisji cytuję z pamięci: skąd mowa o trudnościach technicznych z wprowadzeniem dopłat w grach na automatach i w kasynach, skoro udało się to zrobić w totalizatorze to będę zmuszony uznać, że nie jestem w stanie i nie jestem zdolny wytłumaczyć czegokolwiek komisji. Żeby sprawę zamknąć jednoznacznie, żeby określić wysokość dopłat w Totalizatorze Sportowym, wystarczy kartka papieru, ołówek i kalkulator za 15 zł. Nie potrzeba dokonywać żadnych zmian technicznych, bo to jest zupełnie inny rodzaj gry. I autobus, i samochód osobowy służy do przewożenia ludzi, ale są to zupełnie inne pojazdy. Tak jest też w przypadku dopłat. Reasumując, w przedstawionym przeze mnie scenariuszu nie ma miejsca na dodatkowe wpływy w wysokości 500 mln rocznie. Ewentualne wpływy z dopłat, z pewnością nie 500 mln, nie równoważyłyby topnienia wpływów z regularnych podatków. Eksperyment z dopłatami skończyłby się katastrofą dla branży, ale i dodatkowym uszczerbkiem dla budżetu. Wtedy postawienie autorom takiego 10

11 eksperymentu zarzutu o stworzeniu zagrożenia dla bytu ekonomicznego państwa miałoby realne, a nie wirtualne uzasadnienie. Argumentację, którą państwu przedstawiłem, przekazywałem w wielu oficjalnych pismach, w tym również do przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych pana posła Zbigniewa Chlebowskiego. Przedstawiona przez branżę prognoza, dotycząca skutków wprowadzenia dopłat, nie jest wyłącznie wynikiem wewnątrzbranżowych przemyśleń. Analizę konsekwencji wprowadzenia tego projektu przeprowadzili również eksperci z upoważnionych przez ministra finansów jednostek badających automaty do gier. Ich ekspertyzy, z natury rzeczy zawężone do kwestii technicznych, jednoznacznie wskazują na trudne lub wręcz niemożliwe do przezwyciężenia przeszkody techniczne i logistyczne we wdrożeniu projektu objęcia dopłatami klientów kasyn oraz automatów... Podobnie brzmi wspomniana już wcześniej ekspertyza Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Były również inne negatywne opinie. O jednej z nich mówił przed wysoką komisją minister gospodarki. Pozwolę sobie nie zgodzić się z prezentowanym przez niektórych członków wysokiej komisji poglądem, że wiarygodność tych opinii obniża fakt, iż były one zlecane przez branżę hazardową. Po pierwsze, nie jest to argument merytoryczny. Jeżeli ktoś nie zgadza się z tezami zawartymi w tych opiniach, niech ma odwagę wykazać, w którym miejscu są błędne, zamiast deprecjonować je a priori. Po drugie, co stało na przeszkodzie, by Ministerstwo Finansów zleciło wykonanie podobnych ekspertyz? W wypowiedziach przed wysoką komisją i minister finansów, i bodajże dyrektor Smogorzewski, odwoływali się do ekspertyzy Polskiej Akademii Nauk, która została sporządzona przez rynek, nie przez ministra finansów. Być może zwolennicy dopłat, będąc przekonani o własnej nieomylności, uznali to za zbędne. Jeżeli jednak tak było, jak wytłumaczyć fakt, że w rozmowie ze mną w lipcu 2008 r. minister Jacek Kapica przyznał z rozbrajającą szczerością, że resort również nie wie, jak pokonać trudności techniczne z wprowadzeniem dopłat, lecz nie jest to dla niego problemem, tylko jest to problem przedsiębiorców, którzy te dopłaty, ten przepis muszą wykonywać. Związek pracodawców, zrzeszający doświadczonych specjalistów w dziedzinie gier, przewidywał skutki, jakie może przynieść realizacja pomysłu objęcia obowiązkiem wprowadzenia dopłat... odprowadzania dopłat w kasynach i na automatach. Przewidywaliśmy to już wówczas, kiedy pomysł pojawił się po raz pierwszy, zgłoszony przez panią minister Zytę Gilowską. To był rok Związek pracodawców, którego jestem wiceprezesem, wysłał szereg pism do ówczesnych decydentów, o ile pamiętam, około 30, może nawet więcej adresatów. Były to pisma wysłane do premiera, marszałków, wicemarszałków Sejmu, przewodniczących klubów parlamentarnych, wiceprzewodniczących klubów parlamentarnych, etc., członków Komisji Finansów Publicznych, sygnalizując absurd tego rozwiązania i przedstawiając 11

12 zagrożenia, jakie ono stwarza. Tak było również w 2008 r. Niektóre ministerstwa formułowały krytyczne uwagi do zapisów o dopłatach. Wątpliwości zgłaszało również Rządowe Centrum Legislacyjne, lecz nie były one na tyle mocne, aby osłabić determinację resortu finansów w sprawie dopłat. Determinacja ta była, moim zdaniem, zdumiewająca. Osobiście nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii, lecz na rynku było duże zaniepokojenie, do czego zmierzają następujące działania ministra finansów: forsowanie dopłat, interpretacja art. 155 K.p.a., odmawiająca prawa do zmiany treści udzielonych zezwoleń na prowadzenie gier, interpretacja artykułu ustawy w sprawie przedłużenia zezwoleń, zmiana rozporządzeniem ustawowej definicji gry na automatach o niskich wygranych. Nie tylko związek pracodawców, ale i inni przedstawiciele środowiska przedsiębiorców branży gier, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, stowarzyszenie menadżerów prowadzących działalność w zakresie gier losowych, włożyli wiele wysiłku, by wykazać odpowiedzialnemu za rynek gier ministrowi ogrom komplikacji związanych z realizacją projektu wprowadzenia dopłat. Jednocześnie ze środowiska przedsiębiorców były wysyłane wyraźne sygnały, że wobec potrzeb budżetu zaakceptują zwiększone obciążenia podatkowe, byle nie... byle w formie zwykłego podatku, a nie zawijasa prawnego, jak określił dopłaty jeden z czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej. Resort finansów pozostawał nieugięty. Przedstawione mu problemy techniczne pozostawiał do rozwiązania tym, którzy dopłaty mają odprowadzać, przedsiębiorcom. W atmosferze zagrożenia gier związek wysyłał... branży gier związek wysyłał pisma z prośbą o interwencję do wszystkich czołowych polityków w kraju, w tym do premiera, jak również, jak również do przewodniczącego komisji Przyjazne Państwo. Zabiegi te nie spotykały się jednak ze zrozumieniem. Jednocześnie z opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów dokumentów można było wnioskować, iż w trakcie uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych będzie... budzi zastrzeżenia poszczególnych resortów, i nie tylko wobec zamiaru wprowadzenia dopłat, lecz także innych kontrowersyjnych zapisów. Pisma naszego związku pozostawiały... pozostawały prawie bez żadnego odzewu, a odpowiedzi, które otrzymywaliśmy od ministra, nie chcę więcej komentować. Panie przewodniczący, wysoka komisjo, pragnieniem moim jak sądzę, nas wszystkich jest wyjaśnienie wszystkich wydarzeń w sposób obiektywny, mam jednak świadomość, że opinii społecznej przekazywany jest za sprawą mediów, lecz nie tylko, obraz prywatnej branży hazardowej daleki od prawdziwego. Żywię przekonanie, że wysoka komisja nie kieruje się w swoich ocenach niesłusznymi stereotypami funkcjonującymi w świadomości społecznej, jednak z ostrożności 12

13 poczuwam się do obowiązku sprostowania kilku najważniejszych przekłamań przedstawianych społeczeństwu. Mit pierwszy: Hazard to szczególna forma działalności kontrolowana przez mafię i służąca praniu głównych pieniędzy. Proszę państwa, odnośnie zagrożenia objęcia kontrolą przez mafię, hazard nie różni się literalnie niczym od jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej. Tak długo nie jest na te zakusy narażony, jak długo jest legalny i podlega racjonalnej kontroli. Zepchnięty do podziemia staje się naturalnym obiektem zainteresowania świata przestępczego. Tak było w latach 90. z automatami tak zwanymi zręcznościowymi. Teraz mówi się, proszę państwa, o jakiejś niesamowitej dynamice rozwoju automatów niskohazardowych. W roku 1994, trzecim, czwartym, prasa publikowała informacje, że automatów tzw. pseudozręcznościowych, a inaczej mówiąc, hazardowych, jest na rynku ok Dwa razy więcej jak teraz. Więc gdzież ta dynamika rozwoju? Odnośnie zaś prania brudnych pieniędzy, wielokrotnie o tym zagrożeniu słyszałem i czytałem. Nikt jednak z głoszących tą tezę nie powiedział, jak miałoby się to piorącemu opłacać. Poziom opodatkowania przychodów z hazardu powoduje, że byłaby to najdroższa pralnia na świecie. Ponadto, jeżeli powołać się na dane przedstawiane przez resort finansów, obroty branży gier są bardzo wysokie, a zyski niezmiernie małe. No gdzie zatem to miejsce na to pranie? Pragnę jednocześnie podkreślić, że, jak wiadomo, wszystkie automaty nisko i wysokohazardowe posiadają wielokrotne systemy księgowe, tj. liczniki mechaniczne i liczniki elektromechaniczne pozwalające na stałą kontrolę dokonywanych wpłat i wypłat. Dowodem na to twierdzenie, dowodem na to, iż twierdzenia o praniu pieniędzy w hazardzie to mit, niech będzie fakt, że mimo poddania tej działalności restrykcyjnej kontroli, o której powiem później, nieznane są wypadki wykrycia takiego procederu. Mylił się pan prezes Naleszkiewicz, zeznając przed wysoką komisją, kiedy twierdził, że automaty o niskich wygranych pozbawione są liczniki, liczniki, liczników wpłat i wypłat. To jest nieprawda. Taki automat nie mógłby być dopuszczony do gry. Drugi mit: Hazard uzależnia w stopniu zagrażającym zdrowiu społecznemu. Nie podlega żadnej wątpliwości fakt, że w naszym społeczeństwie, jak w każdym, jest jakaś liczba osób uzależnionych od hazardu. Tak, jak są osoby uzależnione od alkoholu czy tytoniu, czy pracoholicy. Rzecz w tym, że w odniesieniu do tych ostatnich nałogów istnieją badania pozwalające określić skalę zjawiska, jeżeli zaś chodzi o hazard, operuje się ogólnikami w rodzaju: znaczna liczba. Nawet autorzy najnowszej ustawy o grach nie waham się nazwać jej prohibicyjną mówiąc w uzasadnieniu do niej o zagrożeniu społecznym, nie potrafili przywołać badań uzasadniających to twierdzenie. Myślę, że dlatego, że po prostu ich nie przeprowadzono. Stąd postawiony w aferze... stąd pozostajemy w sferze domysłów. 13

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Opracowanie przygotowane przez radcę prawnego Agnieszkę Modras, adwokata Cezarego Cieńkowskiego oraz aplikanta adwokackiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 maja 2014 r. Warszawa 2014 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI KONTRRAPORT

OBYWATELSKI KONTRRAPORT OBYWATELSKI KONTRRAPORT Krytyczna analiza rządowego przeglądu systemu emerytalnego Komitet Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego Warszawa Lipiec 2013 Autorzy Maciej Bitner Wealth Solutions,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r.

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne - z 11 marca 2010 r. Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r. Pani prof. Elżbieta Mączyńska Witam wszystkich zgromadzonych. Chciałam bardzo

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA

CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA CHŁOPCY z NASZEGO PODWÓRKA czyli Boca de Rata albo Paszcza szczura - opowieść w trzech przykryciach - "Rywin - Gate" - "jest interes do zrobienia" - przykrycie 2 - SPIS TREŚCI - kliknij tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy

Marketing szeptany nie wystarczy. nie wystarczy Marketing szeptany nie wystarczy nie wystarczy Wiara, że klient sam przyjdzie do kancelarii, to oczekiwanie na cud. A te zdarzają się rzadko. Dziś, by utrzymać się na rynku, trzeba być obecnym w sieci

Bardziej szczegółowo

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę www.ingremio.org dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę Nowy numer dwumiesięcznika In Gremio w Państwa rękach! Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach

Strażnicy procentów. Ustawa wciąż zła. Młodzi a pożyczki. Chwilówka z banku. Prognozy na 2015 rok. Kto się zna na pożyczkach k w a r t a l n i k Ustawa wciąż zła Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w prawie. Zmieni się niewiele i na gorsze, a założenia projektu są nieadekwatne do oczekiwań Młodzi a pożyczki Jak zadłużają

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r.

wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. wirtualne waluty Warszawa, lipiec 2014 r. Spis treści Definicje... 2 Wstęp... 3 I. Wprowadzenie... 5 Pieniądze usieciowione... 6 Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut... 9 Czy Bitcoin poddaje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH REDYSTRYBUCJI TEGO OPRACOWANIA ZNAJDZIESZ NA www.receptanasukces.pl/a/book-reseller.html NOTA PRAWNA UWAGA! ZARÓWNO AUTOR NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, ANI OSOBA DYSTRYBUUJĄCA NINIEJSZY PODRĘCZNIK (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, LUB POŚREDNI) NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REZULTATY WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki 23 lipca 2014 r. Wysoka Izbo, Wzorem lat ubiegłych przesłałem Wysokiej Izbie Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo