W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU"

Transkrypt

1

2 GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET Redakcjja naukowa:: Cecyyl lia Sadowsska- -Snarrsska TTchon Lii W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008

3 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN Copyright by Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2008 ISBN Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu badawczego pt. Współpraca naukowa Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Uniwersytetu Grodzieńskiego w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, w kontekście godzenia życia zawodowego i rodzinnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. WYDAWNICTWO Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska DRUK Podlaska Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Białystok, ul. 27 Lipca 40/3, tel

4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ I GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM INSTRUMENTY...9 BOŻENA BALCERZAK PARADOWSKA POLITYKA RODZINNA W POLSCE W ASPEKCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO LUCYNA MACHOL ZAJDA GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I POZAZAWODOWEGO POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH I CZASOWYCH DOROTA GŁOGOSZ KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ GODZENIA OBOWIĄZKÓW RODZINNYCH Z OBOWIĄZKAMI ZAWODOWYMI DOŚWIADCZENIA KRAJÓW ZACHODNICH CECYLIA SADOWSKA SNARSKA WYKORZYSTANIE ELASTYCZNYCH FORM PRACY UŁATWIAJĄCYCH GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO PRZEZ PODLASKICH PRACODAWCÓW CZĘŚĆ II AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET ALEKSANDER WASILENKO PRAWNY STATUS KOBIETY. Z HISTORII DO WSPÓŁCZESNOŚCI MIROSŁAWA CYWONIUK KARIERA ZAWODOWA KOBIET TATIANA SELIUŻYCKAJA PORÓWNANIE ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA KOBIET NA BIAŁORUSI I W POLSCE JUSTYNA ŻYNEL ETEL, MAŁGORZATA ŻYNEL SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU PRACY, W TYM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, W KONTEKŚCIE RÓWNYCH SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN HUBERT OSTAPOWICZ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

5 4 Spis treści ALEKSANDER KULIKOW, TATIANA SELIUŻYCKAJA AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA KOBIET W REGIONIE GRODZIEŃSKIM LARISA SKWORCOWA, ANTONINA SIEMIENCZUK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W REPUBLICE BIAŁORUSI MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA AGNIESZKA NOWAKOWSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET A PRZEKONANIA MĘŻCZYZN DOTYCZĄCE RÓL KOBIECYCH I MĘSKICH W RODZINIE KRZYSZTOF ARCIMOWICZ OBRAZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET I ICH RELACJI RODZINNYCH W POLSKICH SERIALACH TELEWIZYJNYCH CZĘŚĆ III PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY SWIETŁANA KUROWSKA PRODUKTYWNY KONFLIKT W ŻYCIU RODZINNYM I ZAWODOWYM JAKO SPOSÓB WYRÓWNYWANIA SZANS KOBIET NA RYNKU PRACY ALEKSANDER BIEŁOUSOW, ELENA KONCEAŁ PROBLEMY, STAN I UREGULOWANIA PRAWNE STOSUNKÓW MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH W REPUBLICE BIAŁORUSI I W OBWODZIE GRODZIEŃSKIM TCHON LI BUDŻET RODZINY BIAŁORUSKIEJ OLEG KASJANOWICZ, WŁADIMIR LAWSZUK RODZINA DYSFUNKCYJNA, DZIECI I PRACA A PAŃSTWO BIAŁORUSKIE ASPEKTY PRAWNE I EKONOMICZNE WZAJEMNYCH RELACJI MARINA SAŁTYKOWA WOŁKOWICZ SPOŁECZNO PEDAGOGICZNY PROBLEM PRZEMOCY NAD DZIECKIEM W RODZINIE KAZIMIERZ SZCZĘŚNIAK FORMY POMOCY PAŃSTWA W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM ELENA KONCEAŁ ORGANIZACYJNO EKONOMICZNE ASPEKTY OPIEKI MEDYCZNEJ NAD RODZINAMI WYCHOWUJĄCYMI DZIECI W REPUBLICE BIAŁORUSI, W TYM W OBWODZIE GRODZIEŃSKIM

6 Spis treści 5 CZĘŚĆ IV ASPEKTY FINANSOWE STYMULOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ NA POGRANICZU WSCHODNIM ELWIRA SKIBICKA SOKOŁOWSKA WSPÓŁPRACA POLSKO BIAŁORUSKA W OPARCIU O PROGRAM SĄSIEDZTWA POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA W RAMACH INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A/TACIS CBC

7

8 WPROWADZENIE Publikacja stanowi wynik współpracy o charakterze transgranicznym dwóch partnerów ze strony Polski Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku oraz ze strony Białorusi Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, wspólnie realizujących projekt pt. Współpraca naukowa Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Uniwersytetu Grodzieńskiego w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy, w kontekście godzenia życia zawodowego i rodzinnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC Celami bezpośrednimi wspólnych działań partnerów były: upowszechnianie praktycznej wiedzy w zakresie równych szans kobiet na rynku pracy w obszarze transgranicznym, transfer dobrych praktyk z zakresu polityki równych szans kobiet na rynku pracy, w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, stworzenie zespołu naukowego ds. upowszechniania analiz, badań, dotyczących problematyki rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem szans kobiet na rynku pracy w aspekcie makroekonomicznym, opracowanie programów seminariów, warsztatów, bilateralnych wizyt studyjnych oraz programu konferencji międzynarodowej w obszarze transgranicznym, przygotowanie materiałów seminaryjnych oraz międzynarodowej publikacji podsumowującej konferencję (w polskiej i rosyjskiej wersji językowej), umacnianie i rozwijanie współpracy na polu naukowym po obu stronach granicy polsko-białoruskiej. Wspólnym celem realizowanego projektu stało się upowszechnianie praktycznej wiedzy w zakresie równych szans kobiet na rynku pracy oraz podniesienie poziomu świadomości, dotyczącej szans i trudności kobiet na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Stworzenie zespołu naukowego ds. prowadzenia analiz rynku pracy przyczyniło się do rozwinięcia sieci kontaktów i nawiązania współpracy, mającej charakter długookresowy, pomiędzy placówkami naukowymi po obu stronach granicy polsko-białoruskiej w obszarze transgranicznym. Ponadto jako efekt współpracy potraktowano podniesienie kwalifikacji polskobiałoruskiego środowiska naukowo-dydaktycznego. Wiedza na temat udziału kobiet w rynku pracy oraz problemów, na jakie napotykają, uczestnicząc w tym rynku, jest niewystarczająca, zwłaszcza w obszarze przygranicznym, dlatego też przedmiot prac zespołu stanowiła analiza problematyki szans kobiet na rynku pracy w aspekcie makroekonomicznym, po obu stronach granicy. Wspólne działania partnerów pozwoliły na wymianę doświadczeń w zakresie metod i teorii badawczych, służących analizie rynku pracy, jak też przyczyniły się do dokonania porównania i oceny sytuacji kobiet na rynku pracy, w kontekście godzenia życia zawodowego i rodzinnego. W trakcie realizacji projektu odbyły się dwa międzynarodowe

9 8 Elwira Skibicka-Sokołowska seminaria naukowe, połączone z warsztatami i wizytami studyjnymi o charakterze bilateralnym, a w końcowej fazie realizacji projektu podsumowująca współpracę partnerską konferencja międzynarodowa. Projekt niewątpliwie przyczynił się do identyfikacji potencjału badawczego w obszarze wsparcia, ponadto pozytywnie wpłynął na współpracę obu partnerów, działających w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego. Zgromadzone doświadczenia, wynikające z przeprowadzonych seminariów, warsztatów, bilateralnych wizyt studyjnych oraz współpracy miedzy partnerami podsumowano w formie materiałów seminaryjnych, a w dalszej kolejności w formie publikacji. W wyniku realizacji projektu, po obu stronach granicy, partycypujący w grupie docelowej mieli zwiększony dostęp zarówno do wiedzy na temat szans kobiet na rynku pracy, w kontekście godzenia życia zawodowego i rodzinnego, jak i do stosowanych metod badawczych w obszarze transgranicznym, dotyczących analizy rynku pracy, z punktu widzenia szans kobiet. Współpraca transgraniczna między placówkami naukowymi, personelem naukowo-badawczym stała się podstawą dalszych i trwałych kontaktów z zakresu kooperacji o charakterze naukowo-badawczym. Publikacja kierowana jest do pracowników naukowych, dydaktyków, studentów, instytucji rynku pracy, w tym urzędów pracy oraz innych osób zainteresowanych problematyką aktywizacji zawodowej kobiet. Elwira Skibicka-Sokołowska Koordynator Projektu

10 CZĘŚĆ I GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM INSTRUMENTY

11

12 Bożena Balcerzak-Paradowska * POLITYKA RODZINNA W POLSCE W ASPEKCIE GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO 1. DLACZEGO POTRZEBNA JEST POLITYKA RODZINNA UKIERUNKOWANA NA GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO? 1.1. Znaczenie pracy dla życia rodzinnego Rodzina i praca to dwie sfery życia, mające podstawowe znaczenie w ludzkiej biografii i pozostające ze sobą we wzajemnym związku. Pogląd ten pojawia się dość często w literaturze przedmiotu. Francuska badaczka M. A. Barrere-Maurison zwraca uwagę, że życie składa się z dwóch części: pracy i rodziny, które tworzą jedność. Każda z tych płaszczyzn jest odbiciem drugiej. Na podobny związek zwrócił uwagę niemiecki socjolog Ulrich Beck podkreślając, że praca zarobkowa i zawód (...) oraz rodzina tworzą układ współrzędnych, na których opiera się życie. Najczęściej postrzegamy pracę jako źródło dochodów, stanowiących podstawę egzystencji rodziny, ale praca, a zwłaszcza szerzej rozumiane życie zawodowe, ma także znaczenie dla realizacji innych funkcji rodziny. Praca stanowi punkt odniesienia w realizacji funkcji wychowawczej i socjalizacyjnej, sprawowanej przez rodzinę wobec dzieci. Jedną z najważniejszych ról, pełnionych w dorosłym życiu, jest rola związana z wykonywaniem pracy. Wychowujemy i kształcimy dzieci z myślą o ich przyszłej pozycji w życiu społeczeństw. Fakt wykonywania pracy, stosunek do niej dorosłych członków rodziny jest wzorcem postaw i zachowań dla młodego pokolenia. Nie można pomijać faktu, że praca może stanowić źródło satysfakcji, ale także porażki w życiu człowieka. Wpływa to niewątpliwie na emocjonalną sferę życia rodzinnego, odbijając się na innych członkach rodziny. Życie zawodowe rodziców, wynikające z niego obowiązki odbijają się na sposobie realizacji funkcji opiekuńczej wobec dzieci; rodzina staje wobec wyboru pełnienia tej funkcji osobiście, przez jednego z rodziców czy powierzenia zadań opiekuńczych instytucji lub innym osobom. Obecnie jesteśmy świadkami silnego związku sytuacji na rynku pracy z procesami demograficznymi, zwłaszcza silnym ich powiązaniem z kształtowaniem się postaw matrymonialnych i prokreacyjnych. Najogólniej można do przedstawić w postaci sekwencji zdarzeń: I etap to nauka. Dążenie do uzyskania możliwie najlepszego poziomu wy- * Dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

13 12 Bożena Balcerzak-Paradowska kształcenia z myślą o stworzeniu podstaw dla dobrej pozycja na rynku pracy wydłuża okres nauki. Etap II to poszukiwanie pracy, które w przypadku osób młodych, niemających doświadczenia zawodowego, niekiedy przedłuża się ze względu na brak uzyskania pracy lub poszukiwania pracy, odpowiadającej oczekiwaniem młodych osób. Podjęcie pracy nie zawsze jest jednoznaczne z jej utrzymaniem, a jeżeli tak to następuje często dążenie do umocnienia pozycji zawodowej ze względu na dość często występujące jeszcze obawy o utratę pracy z jednej strony, a perspektywę wyższych zarobków z drugiej strony. W literaturze przedmiotu określamy to jako syndrom odroczenia decyzji o założeniu rodziny. Późne założenie rodziny oznacza najczęściej mniejszą dzietność. Nierzadko odroczenie to prowadzi do rezygnacji z życia rodzinnego z wyboru lub konieczności. Powyżej określone związki mogą dotyczyć każdego dorosłego człowieka. W przypadku kobiet ma on swój dodatkowy wymiar, wynikający z macierzyńskiej funkcji kobiety i dominującego w nowoczesnych społeczeństwach modelu rodziny. Opiera się on na podwójnej roli kobiety: jako żywicielki rodziny i głównego wykonawcy obowiązków rodzinnych, co powoduje trudności w godzeniu obu sfer aktywności: zawodowej i rodzinnej. Skutki występującego na tym tle konfliktu mają swoje odbicie w życiu indywidualnym, rodzinnym i społecznym, omówionym szeroko w literaturze przedmiotu. Aktywność zawodowa kobiet utrwaliła się w realnym życiu jako zjawisko społeczno-ekonomiczne i świadomościowo-kulturowe. W dyskusjach wokół tego zagadnienia coraz rzadziej pojawia się pytanie o to, czy kobieta powinna pracować zawodowo, a przeważa problem, jak godzić pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Przemiany ról kobiet w społeczeństwach epoki postmodernistycznej mają utrwalony charakter. Na indywidualne decyzje kobiet o podjęciu pracy wpływa bowiem szereg przesłanek, wynikających z szerszych procesów społeczno-ekonomicznych i kulturalno-światopoglądowych. W tradycyjnym ujęciu praca kobiety stanowiła źródło dochodów, pozwalających zaspokoić podstawowe potrzeby rodziny, gdy zarobki męża okazywały się niewystarczające dla utrzymania rodziny, lub była dodatkowym źródłem dochodów i pozwalała podnieść materialny standard życia rodziny. Obecnie coraz częściej traktowana jest jako równorzędne źródło dochodów z tym, które wynika z aktywności zawodowej mężczyzny. Praca chroni na ogól przed ubóstwem i jest głównym czynnikiem sprzyjającym wychodzeniu ze sfery niedostatku. W sytuacji bezrobocia lub bierności zawodowej mężczyzny aktywność zawodowa kobiety staje się głównym źródłem dochodu rodziny. Ma to szczególne znaczenie w obecnej i perspektywicznej sytuacji niestabilności zatrudnienia. To przemawia za potrzebą przemiennego traktowania ról kobiety i mężczyzny jako żywicieli i jako wykonawców prac domowych i obowiązków rodzinnych. Nie można również zapominać, że praca zawodowa stanowi źródło dochodów przyszłych; od jej podjęcia, czasu trwania i osiąganych zarobków zależą świadczenia emerytalne. Coraz większego znaczenia dla decyzji prozarobkowych nabierają przesłanki pozamaterialne, wynikające z procesów modernizacji i przemiany roli kobiety w społeczeństwie i rodzinie. Następuje wzrost znaczenia pracy w hierarchii wartości kobiet. Kobiety dążą do osiągnięcia coraz wyższego poziomu wykształcenia. Następstwem procesów edukacyjnych jest chęć wykorzystania zdobytych kwalifikacji i umiejętności. Praca stwarza kobietom szanse na zaspokojenie potrzeby własnego rozwoju, stanowi źródło samorealizacji, satysfakcji i zadowolenia. Motywem aktywności zawodowej ko-

14 Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia 13 biety jest zainteresowanie pracą oraz pragnienie osiągnięcia dzięki niej wyższej pozycji społecznej. Zmianę stosunku do pracy zawodowej kobiet należy też rozpatrywać w kontekście przemian rodziny. Rozszerza się zjawisko związków nieformalnych, partnerskich, w których z założenia oboje partnerzy pełnią podwójne role w życiu zawodowym i osobistym. Związki nieformalne, ale również zalegalizowane, charakteryzują się obecnie brakiem trwałości, prowadzącym do powstawania rodzin niepełnych. Rozszerza się zjawisko samotnego macierzyństwa na skutek urodzeń poza jakimkolwiek związkiem (również nieformalnym). Praca jest więc podstawowym źródłem utrzymania w rodzinach samotnych matek. Zwiększa się liczba przypadków dobrowolnej bezdzietności i samotności, co pozbawia kobiety gwarancji ekonomicznego zabezpieczenia przez mężczyzn i umacnia ich myślenie o potrzebie własnej aktywności w tym zakresie. Przemiany rodziny wyrażają się również w zmianie ról kobiet, ich poczuciu wartości i artykułowaniu chęci lub potrzeby uzyskania niezależności poprzez samodzielność ekonomiczną. Nie można również pomijać faktu, że praca kobiet jest wymuszana niekiedy przez dysfunkcjonalność rodziny, której przyczyną są zachowania mężczyzny (np. alkoholizm). Przemiany te spowodowały wzrost obciążenia kobiet podwójną rolą (zawodową i rodzinną). Jakkolwiek są symptomy zwiększenia się popularności modelu partnerskiego, opartego na egalitaryzmie w zakresie obowiązków, jest on nadal modelem pożądanym (oczekiwanym) przez kobiety i deklaratywnie popieranym przez mężczyzn, którzy pozytywnie odnoszą się do niego jako wzorca, rzadziej jako do podstawy funkcjonowania własnej rodziny. Obie sfery życia rodzina i praca ulegają zatem przemianom. Zmieniają się formy życia małżeńsko-rodzinnego i modele funkcjonowania rodziny. Zmienia się też praca, jej treść, organizacja, warunki wykonywania Zmiany w sferze pracy Zmiany w sferze pracy obejmują szeroki kontekst zagadnień, począwszy od zmiany treści pracy, organizacji i warunków pracy, poprzez zmiany samych pracowników zarówno w ujęciu ogólnym, jak i indywidualnym (m.in. zmiany struktury wykształcenia, kwalifikacji i cech kompetencyjnych, dostosowanych do wymagań pracy, wzrost oczekiwań pracowników co do warunków pracy) i zmiany w organizacjach gospodarczych, aż do zmian zachodzących na szeroko rozumianym rynku pracy (Borkowska 2004). Jednym z wyznaczników sytuacji na rynku pracy jest występująca tam nierównowaga między podażą a popytem na pracę, skutkująca skalą bezrobocia i przesunięciem części osób w wieku aktywności ekonomicznej do sfery bierności zawodowej. Pomimo poprawy na polskim rynku pracy, nadal mamy do czynienia z dwoma niepokojącymi zjawiskami: niskim wskaźnikiem zatrudnienia: w 2007 r. wynosił on 48,4% dla ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, w tym 56,2% dla mężczyzn i 41,3% dla kobiet, podczas gdy w roku 1992 odpowiednie wskaźniki wynosiły: 53,5%, 61,6% i 46,1%. Spadek wskaźnika zatrudnienia w porównaniu z 1992 r. nastąpi w sytuacji jednoczesnego spadku stopy bezrobocia z: 12,9% do 9,6% dla ogółu ludności, z 11,9% do 9,2% dla mężczyzn i z 14,1% do 10,3% dla kobiet. Oznacza to wysoką dynamikę wzrostu ludności biernej zawodowo z 10,9 mln w 1992 r. do 14,4 mln w 2007 r., tj. o około 33% (w tym biernych

15 14 Bożena Balcerzak-Paradowska zawodowo kobiet z 6,8 mln do 8,8 mln, tj. o 29%) (BAEL 2008). Jest to potencjał do wykorzystania w sferze aktywności ekonomicznej. Niemniej jednak w dalszym ciągu bezrobocie, zwłaszcza długookresowe, jest zjawiskiem, które negatywnie oddziałuje na postawy wobec pracy oraz na warunki bytowe i sferę wychowawczo-emocjonalną rodziny. W związku z przemianami sfery pracy, pojawia się problem uelastycznienia rynku pracy, postrzegany głównie jako sposób na ograniczenie skutków braku równowagi między podażą a popytem na pracę. Innymi słowy, z punktu widzenia rynku pracy oczekuje się, że uelastycznienie form zatrudnienia sprzyjać będzie wzrostowi zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia. Oczekiwania te przynoszą różne rezultaty. Dla bezrobotnych uelastycznienie form zatrudnienia stwarza szanse na podjęcie pracy, ale praktyki w tym zakresie dotyczą częściej osób, które z różnych powodów chcą lub muszą zmienić swój status i podjąć pracę w oparciu o niestandardowe podstawy. Do tych drugich należą kobiety mające obowiązki rodzinne. Wiodącą rolę w uelastycznieniu rynku pracy odgrywają niestandardowe (nietypowe) formy zatrudnienia. Są one przeciwstawne do zatrudnienia typowego, tzn.: na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej na czas nieokreślony i wykonywanej w jednym miejscu pracy. Pomimo upowszechniania się niestandardowych form zatrudnienia ich ocena nie jest jednoznaczna. Traktuje się je jako peryferyjny (peripheral) lub drugorzędny (secondary) rynek pracy, który cechuje charakter pośredniości między pełnowymiarowym zatrudnieniem, objętym ochroną prawną a stanem bezrobocia. Za cechę tego rynku uznaje się: niską ochronę socjalną, słabość ochrony zbiorowej oraz wykonywanie oferowanej pracy przez grupy słabsze na rynku pracy, m.in. kobiety. Stąd niektórzy uznają, że najstosowniejszym określeniem jest termin»praca niepewna«lub»ryzykowana«, a pojęcie»elastyczność zatrudnienia«i»niepewność zatrudnienia«traktuje się jak dwie strony tego samego medalu (Hajn 2003, s. 57). Badacze problemu zwracają uwagę na dwie tendencje w zakresie wpływu uelastycznienia rynku pracy na sytuację zawodową kobiet. Z jednej strony podkreśla się, że dzięki niestandardowym formom zatrudnienia kobiety zyskują większe szanse na wzrost zatrudnienia, gdyż uelastycznienie pracy sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy. Z drugiej strony elastyczność, rozumiana w tym przypadku jako zatrudnienie w nietypowych formach, zwiększa niepewność w położeniu kobiet na rynku pracy. To one są częściej zatrudniane w tych formach. Niepewność zatrudnienia, w sytuacji poważnego zagrożenia bezrobociem, może również wpływać na ich postawy wobec pracy, np. akceptowanie pracy niespełniającej standardów prawa pracy, akceptację niższych zarobków. Funkcjonowanie kobiet na podrzędnym rynku pracy (sencondary labour market) umacnia jego segmentację według płci (Kryńska, red. 2003; Grotkowska, Socha, Sztanderska 2004). Uelastycznienie czasu pracy wiąże się bądź z ogólnym wymiarem czasu pracy, bądź z organizacją czasu pracy przy danym wymiarze. I w tym przypadku formy czasu pracy mogą być różne. Najbardziej powszechna jest praca w niepełnym wymiarze czasu, która pociąga jednak za sobą redukcję zarobków. Większe znaczenie dla łączenia życia zawodowego i rodzinnego ma elastyczna organizacja czasu pracy w ramach danego wymiaru czasu. Mogą występować różne systemy czasu pracy, tzn. reguły określające rozłożenie czasu pracy i czasu wolnego od pracy w ciągu dnia, tygodnia i innych okresów rozli-

16 Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia 15 czeniowych. Dla rodziny znaczenie mają stabilne rozwiązania, pozwalające zorganizować życie rodzinne w oparciu o, w miarę regularne, zasady. W myśli teoretycznej i praktyce badawczej utrwala się pogląd o nieodwracalności zmian modelu pracy, których ważnym komponentem jest odejście od tradycyjnych form pracy na rzecz tych, które dzisiaj uznajemy za niestandardowe, a które są następstwem procesów globalizacji, postępu technicznego i technologicznego oraz rozwoju gospodarek i społeczeństw opartych na wiedzy. W rozważaniach nad przyszłością pracy pojawia się koncepcja przejściowych rynków pracy (Schmid 1998). Zrodziła się ona z potrzeby zredefiniowania pojęcia pełnego zatrudnienia, gdyż w dotychczasowym ujęciu to cel niemożliwy do osiągnięcia. Cel ten można osiągnąć poprzez stworzenie przejściowych rynków zatrudnienia. Oznacza to przejście (przemienność) między okresami pracy i innymi formami aktywności, np. częściowym bezrobociem a zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu, zatrudnieniem a pracą na własny rachunek, bezrobociem a okresem nauki (edukacji, szkoleń), pracą zawodową a pracą domową na rzecz rodziny i gospodarstwa domowego, zatrudnieniem a emeryturą. W koncepcji tej znajduje odbicie kontekst rodzinny. Zmiany te prowadzić będą do uelastycznienia biografii zawodowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jakkolwiek z dzisiejszej perspektywy zasadne wydają się obawy, że powrót do domu będzie dotyczył w większym stopniu kobiet. Niezbędny są działania dostosowawcze, polegające na planowaniu biografii zawodowej w powiązaniu z biografią życia rodzinnego obojga partnerów, co wiąże się z potrzebą partnerskich stosunków w rodzinie. Towarzyszyć temu powinno wzmacnianie różnych form własnej przezorności na czas przejścia w etap niezarobkowy, a więc system pozwalający na zapewnienie źródeł egzystencji na czas poza pracą. Potrzebny jest także system pozwalający na łagodzenie przejścia do poszczególnych faz, np. poprzez wykorzystanie etapu niezarobkowego na kształcenie, uczestnictwo w różnych formach edukacji ustawicznej i w miarę możności podtrzymywanie łączności z zakładem pracy. Nowe wzorce aktywności życiowej, oznaczające zmiany proporcji między pracą zarobkową (opłacaną) i nieopłaconą oraz zmianę ich znaczenia, wpłyną na rodzinę. Zmiany te mogą oznaczać zwiększone nakłady czasu, związane z tworzeniem kapitału ludzkiego, w rozumieniu ekonomicznych teorii rodziny. Jest to czas poświęcany wychowaniu dziecka, zaspakajaniu jego potrzeb w ramach działań związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i jego wychowaniem, ale również jak pisze T. W. Schultz czas na korzystanie z radości z jego posiadania (Schultz 1974). 2. INSTRUMENTY POLITYKI RODZINNEJ, MAJĄCE NA CELU UŁATWIENIE GODZENIA OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z RODZINNYMI 2.1. Ustawodawstwo w zakresie prawa pracy Procesy aktywizacji zawodowej kobiet leżały u podstaw stworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Polskie ustawodawstwo przewiduje cały szereg uprawnień przy-

17 16 Bożena Balcerzak-Paradowska sługujących kobietom w ciąży i osobom wychowującym małe dzieci. O ile te pierwsze związane są z niezbywalną funkcją macierzyńską, te drugie mogą być wykorzystywane na równi zarówno przez matkę, jak i ojca. Ochronie kobiet w ciąży służy zakaz zatrudnienia ich przy pracach szczególnie uciążliwych dla zdrowia oraz obowiązek pracodawcy dostosowania warunków pracy tak, aby ograniczyć czas pracy i wyeliminować zagrożenia. Jeżeli jest to niemożliwe, pracownica powinna być przeniesiona do innej pracy lub zwolniona na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli zmiany te pociągają za sobą obniżenie jej wynagrodzenia, przysługuje jej dodatek wyrównawczy, wypłacany przez pracodawcę. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży. W przypadku, gdy umowa o pracę była zawarta na czas określony ulega ona przedłużeniu do dnia porodu. Pracownicy w ciąży nie można zatrudniać w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, delegować bez jej zgody poza stałe miejsce pracy. Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną. Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, zobowiązany jest przenieść pracownicę do innej pracy, a w przypadku braku takiej możliwości zwolnić ją od obowiązku świadczenia pracy. Przeniesienie do innej pracy, o ile wiąże się z mniejszym wynagrodzeniem, rodzi konieczność wypłaty dodatku wyrównawczego. W przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Istnieje również obowiązek udzielania przez pracodawcę pracownicy w ciąży zwolnień od pracy na przeprowadzenie badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one przeprowadzone w innym czasie. Za czas nieobecności z tego tytułu przysługuje prawo do wynagrodzenia. Kiedy urodzi się dziecko kobieta korzysta z urlopu macierzyńskiego. Obecnie z części tego urlopu (14 dni), może również skorzystać ojciec dziecka. Po upływie urlopu macierzyńskiego zarówno matka, jak i ojciec mogą skorzystać z urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 4 (urlopu wychowawczego). W tym czasie pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego ma gwarantowany powrót do pracy i dopuszczenie do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli jest to niemożliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym, odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem wychowawczym. Inne uprawnienia, przysługujące osobom wychowującym małe dzieci (do lat 4), to: zakaz zatrudnienia w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym czasie pracy, delegowanie poza stałe miejsce pracy. Specjalnie do kobiet adresowane jest uprawnienie polegające na zakazie zatrudnienia matek karmiących przy pracach szkodliwych dla zdrowia i konieczność przeniesienia ich do innej pracy lub zwolnienie ze świadczenia pracy. Wypłata dodatku wyrównawczego oraz wynagrodzeń za czas nieprzepracowany (w analogicznych przypadkach jak dla kobiet w ciąży) oraz wypłata wynagrodzeń za zwolnienie od pracy na 2 dni, przysługujące rodzicom dzieci do lat 14, obciąża pracodawcę. W przypadku zwolnienia z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem chorym oraz dzieckiem do lat 8 (w przypadku konieczności zapewnienia mu

18 Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia 17 opieki spowodowanej nagłymi przypadkami) ciężar finansowy (wypłata zasiłku opiekuńczego w wysokości 80% wynagrodzenia) ponosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany, jakie dokonały się w systemach tych uprawnień w ostatnich dekadach polegały na ich rozszerzeniu na mężczyzn. Wynikało to zarówno z realizacji zasady równości i równouprawnienia, jak i z dążenia do wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy oraz ugruntowania roli ojca jako opiekuna. Zmiany normatywne wyprzedziły jednak znacznie procesy realne. W dalszym ciągu dominuje praktyka, mimo że większość uprawnień przysługuje w pełnym lub częściowym (urlop macierzyński) zakresie zatrudnionym mężczyznom, jednak korzystają z nich kobiety i to one postrzegane są przez pracodawców jako główne adresatki tych uprawnień. Dane statystyczne o charakterze makro wskazują na ograniczony krąg odbiorców świadczeń związanych z korzystaniem z urlopów wychowawczych. W 1993 r. z urlopu skorzystało 336,1 tys. osób, w 2000 r. 138,8 tys. Od 2001 r. brak jest danych dotyczących ogólnej skali zjawiska. Badania przeprowadzone w 2005 r. wykazały, że z urlopu wychowawczego korzysta tylko 33% osób mających takie uprawnienia. Są to najczęściej kobiety. Spośród uprawnionych do urlopu wychowawczego mężczyzn, skorzystało z niego tylko 2%. Przyczyną nieskorzystania z urlopu wychowawczego jest brak prawa do zasiłku wychowawczego (22%), w następnej kolejności negatywne skutki dla kariery, w tym negatywny stosunek pracodawcy (17%) oraz preferowanie pracy z innych powodów (17%). Można zatem powiedzieć, że przyczyny związane z pracą zawodową mają większy wpływ na decyzje o skorzystaniu lub nieskorzystaniu z urlopu wychowawczego niż względy materialne (GUS 2006). Zdaniem pracodawców, dłuższa nieobecność pracownika, wynikająca z korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, stwarza problemy dla zakładu pracy. Powstają trudności natury organizacyjnej, brak możliwości wykorzystania umiejętności pracownika, w którego zainwestowano w różnych formach, np. poprzez szkolenia, a także konieczność zatrudnienia nowego pracownika. To w pewnym sensie, chociaż nie zawsze, tłumaczy niechęć pracodawców do zatrudniania kobiet, zwłaszcza tych, które mają lub mogą mieć (biorąc pod uwagę ich wiek) obowiązki rodzinne. Również dlatego kobieta, wracając po dłuższym urlopie wychowawczym, nie tylko nie trafia na swoje stanowisko pracy, ale często, w bardzo krótkim czasie, jest zwalniana z pracy (Balcerzak-Paradowska, red. 2003; Gender Index 2006; MPiPS 2006) Pieniężne świadczenia społeczne Świadczenia te z założenia mają na celu ułatwienie kobietom wejście i pozostanie na rynku pracy. Spełniają zatem funkcję integracyjną. Mają również wpływ na sytuację materialną rodziny. Bezpośrednio funkcję dochodową pełnią świadczenia pieniężne tego systemu: zasiłek macierzyński, wychowawczy, pielęgnacyjny. Są to świadczenia zastępujące okresowo lub trwale dochody w pracy osobom czasowo lub trwale nieaktywnym zawodowo ze względu na opiekę nad dzieckiem. Jeżeli system faktycznie pomaga w wejściu na rynek pracy i pozostaniu na nim w okresie pełnienia obowiązków rodzicielskich, sprzyja uzyskaniu zarobków z tytułu pracy, a tym samym ograniczeniu ubóstwa rodzin. Przez okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownica matka i pracownik ojciec mają prawo do zasiłku macierzyńskiego.

19 18 Bożena Balcerzak-Paradowska Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego. Przysługuje kobiecie ubezpieczonej, która urodziła dziecko, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje też ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie. Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka. Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu pracownicy matki (pracownika ojca), przebywającej na urlopie macierzyńskim stanowiącego podstawę jego wymiaru. Od 1981 r. do 1 maja 2004 r. osobom korzystającym z urlopu wychowawczego, które spełniały określone kryteria (głównie kryterium dochodowe) przysługiwał zasiłek wychowawczy. Reforma świadczeń rodzinnych z 2003 r. (z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 r.) zmieniła formę wspierania osób korzystających z urlopu wychowawczego na dodatek do zasiłku rodzinnego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Wysokość zasiłku wynosi 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Podstawowym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek rodzinny, przysługujący osobom spełniającym kryterium dochodowe (504 zł na osobę, kryterium jest podwyższone dla rodzin mających dziecko niepełnosprawne). Do zasiłku rodzinnego przysługują różne dodatki, zależnie od sytuacji, w której znajduje się rodzina, w tym dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Wysokość dodatku ustalana jest kwotowo; obecnie wynosi 400 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności opieki nad dzieckiem matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł i wynosi 420,00 zł miesięcznie.

20 Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia 19 W obowiązującym systemie emerytalnym prawo do emerytury na zasadach funkcjonujących przed 1 stycznia 1999 r., tj. przed wejściem w życie ustawy emerytalnej lub prawo do renty uzależnione jest, m.in., od ilości osiągniętych przez ubezpieczonego okresów składkowych i nieskładkowych. Ustawodawca przyjął tutaj pewne korzystne, z punktu widzenia przede wszystkim kobiet, rozwiązania, w świetle których okres zasiłku macierzyńskiego traktowany jest jako okres składkowy. Do okresów nieskładkowych, które przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty ulegają ograniczeniu do 1/3 udowodnionych okresów składkowych, zalicza się m.in.: a) okresy urlopu wychowawczego, b) urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz c) okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4 w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie bez względu na liczbę dzieci do 6 lat; ze względu na stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko. Począwszy od 1 lipca 2004 r. ( nowy system emerytalny ) przy obliczaniu wartości kapitału początkowego przebyte do 31 grudnia 1998 r. okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, udzielanego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem, uwzględnia się w pełnym wymiarze, tj. bez ograniczenia do 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Rozwiązanie takie odnosi się wyłącznie do zasad ustalania kapitału początkowego. Przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent powyższe okresy ulegną obniżeniu do 1/3 udowodnionych okresów składkowych Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem Rozwój usług opiekuńczych dla dzieci związany jest również z procesami aktywizacji zawodowej kobiet. Można zatem traktować je jako instrument polityki rynku pracy, ułatwiający absorpcję kobiecych zasobów pracy dla potrzeb gospodarki, ale głównie jako instrument polityki rodzinnej, wspierającej realizacje funkcji opiekuńczej, wychowawczej i socjalizacyjnej rodziny. Główną formę usług opiekuńczych dla dzieci do lat 6 stanowią żłobki i przedszkola. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku maleje liczba placówek opieki nad dziećmi i liczba dzieci korzystających z tych usług. W 1990 r. było żłobków, w 2000 r. 428, a w 2004 r W latach liczba żłobków znowu zmniejszyła się (do 371). Od 1990 r. liczba dzieci w żłobkach zmalała: z 11,6 tys. do 52,8 tys. w 2000 r. i 45,9 tys. w 2004 r. Od 2005 r. zauważa się wzrost liczby dzieci w żłobkach do 47,6 tys. w 2005 r. i do 50,8 tys. w 2006 r. Wskaźniki objęcia dzieci opieką żłobków wynosiły: w 1995 r. 23 na 1000 dzieci w wieku do lat 3, w 2004 r. 20, a w latach Wzrost liczby dzieci w żłobkach jest wynikiem poszerzania się grona rodziców, którzy chcą skorzystać z tej formy opieki. Znacząco obniżyła się liczba przedszkoli: z w 1990 r. do w 2000 r. i w 2004 r. Dopiero w 2006 r. odnotowano większą liczbę przedszkoli (7.811). Liczba dzieci w przedszkolach, która w 1990 r. wynosiła 856,6 tys. zmalała do 685,4 tys. w 2000 r. i do 644,1 tys. w 2004 r. Szybszy spadek nastąpił na wsi (o 25%) niż

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r.

Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski. Family policy in the eu recommendations for Poland. Warszawa, 2009 r. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej wnioski dla Polski Family policy in the eu recommendations for Poland Warszawa, 2009 r. BIULETYN RPO MATERIAŁY NR 67 ZESZYTY NAUKOWE Polityka rodzinna w krajach

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA pod redakcją Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA

POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Mirosława Skawińska POLITYKA RODZINNA I EDUKACYJNA GŁÓWNY PRIORYTET POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA Słowa kluczowe: rodzina, dedukcja, decentralizacja, polityka społeczna, polityka prorodzinna Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami. Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch - polnische Zeitschrift. Nr 2/2009 Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie

Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Czas na aktywne ojcostwo - czyli niemowleta i ojcowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej CZAS NA AKTYWNE OJCOSTWO - CZYLI NIEMOWLĘTA I OJCOWIE Warszawa 2011 Publikacja wydana w ramach projektu Gender

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo