SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika Białystok tel fax Postępowanie Nr: PRFE /2013 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie usługi: agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielanie informacji kolejowej na stacji Suwałki Białystok, listopad 2013 r. 1

2 INFORMACJA OGÓLNA Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60, Białystok zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ". Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się Regulamin zamówień sektorowych Przewozy Regionalne spółka z o. o., zatwierdzony Uchwałą nr 280/2010 Zarządu Przewozy Regionalne sp. z o. o. z dnia 10 sierpnia 2010 r. zwany dalej Regulaminem" dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki: oraz w sprawach nieuregulowanych Regulaminem, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie na okres 24 miesięcy Wykonawcy usługi w zakresie prowadzenia w imieniu i na rzecz Przewozy Regionalne spółka z o.o. agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych oraz udzielanie pełnej informacji podróżnym w zakresie prawa Przewozowego, taryf kolejowych i innych regulacji prawnych dotyczących odprawy podróżnych, a także w zakresie informacji o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich i informacji taryfowych w zakresie przewozu osób, rzeczy i zwierząt na stacji Suwałki. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: Prowizja za sprzedaż biletów na rzecz innych przewoźników niż Zamawiający wynosi 2,5 % i nie podlega niniejszemu postępowaniu. Prowizja za sprzedaż biletów komunikacji międzynarodowej nie podlega niniejszemu postępowaniu. 1.2 Przedmiot zamówienia nie jest podzielny i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych i wariantowych. 1.4 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 1.5 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1.6 Wykonawca może wykonywać działalność osobiście lub/i przez zatrudnione przez siebie osoby. Wykonawca, który nie będzie świadczył usługi osobiście winien wykazać, że dysponuje posiadającymi uprawnienia osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w jego imieniu. 1.7 Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z kasy fiskalnej (wzór umowy dzierżawy kasy stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia dzierżawionej kasy fiskalnej. 1.8 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia odrębnych umów na: - pobór energii elektrycznej (z PKP Energetyka S.A. Zakład Wschodni w Białymstoku lub innym dystrybutorem energii elektrycznej); - usługi telekomunikacyjne (z TK Telekom spółka z o.o. Warszawa lub zewnętrznym operatorem telefonicznym); - najem lokalu do prowadzenia usługi agencyjnej sprzedaży biletów (z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa lub innym właścicielem lokal powinien umożliwiać realizację zamówienia i spełniać wymogi do zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą kasy fiskalnej, druków biletowych oraz środków pieniężnych znajdujących się w pomieszczeniu, w którym realizowane będzie zamówienie). Wywozu nieczystości stałych oraz korzystanie z pozostałych usług komunalnych Wykonawca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Charakterystykę funkcjonowania kasy zawiera załącznik nr 7 do SWZ. Koszty konserwacji, sprawdzania i naprawy sprzętu komputerowego (kasy fiskalnej) oraz zakupu materiałów do obsługi tego sprzętu obciążają Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do odpłatnego dostarczania Wykonawcy sieciowego rozkładu jazdy pociągów, plakatowych rozkładów jazdy pociągów, podręczników prawa przewozowego, taryf, instrukcji i innych przepisów stosowanych przy odprawie osób, rzeczy i zwierząt. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy niezbędnej ilości biletów, odpowiednich druków 2

3 manipulacyjnych, zmian do przepisów oraz obowiązującego rozkładu jazdy pociągów. Zamawiający w ramach pouczeń okresowych dla zespołu kasjerów będzie prowadzić nieodpłatnie szkolenie Wykonawcy i osób przez niego zatrudnionych. Wpływy ze sprzedaży biletów Wykonawca zobowiązany jest odprowadzać codziennie zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. Kasa biletowa musi być czynna w takich godzinach aby umożliwić podróżnemu zakup biletów na co najmniej 30 minut przed odjazdem pociągu we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów. Rozkład jazdy pociągów dostępny jest na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej na w/w stacji. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 3.2 Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia załączonego do oferty. Ocena spełniania warunków prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczenia metodą spełnia - nie spełnia". W przypadku braku w ofercie w/w.. oświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie 20 ust. 4 Regulaminu. 3.3 O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie pkt. 3.4 i 3.5 SWZ. 3.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 3

4 f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 3.5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, c) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3.6 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne podjętej decyzji. 3.7 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia Spełniania warunków udziału w postępowaniu 4.1 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4

5 e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 3.4 lit. d h SWZ, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 3.4 lit. i SWZ, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do SWZ; h) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje bądź będzie dysponował lokalem do prowadzenia działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania, usytuowanym w budynku dworca załącznik nr 9 do SWZ. 4.2 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt. 3.4 lit. e h SWZ mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt. 3.4 lit. e h SWZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1: 1) lit. b, c, d, i, f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2) lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym, w pkt. 3.4 lit. d h SWZ. 4.4 Dokumenty, o których mowa pkt. 4.3 ppkt. 1) lit. a i c oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.3 ppkt. 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt. 4.4 stosuje się odpowiednio. 4.6 W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności załącznik nr 8 do SWZ lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, złożyły egzamin ze znajomości przepisów prawa przewozowego, taryf oraz obsługi kasy fiskalnej. Osoby, których dokumenty dotyczące potwierdzenia kwalifikacji i złożonych egzaminów wystawione będą wcześniej niż 24 m-ce przed upływem terminu składania ofert zobowiązane będą, na własny koszt, do złożenia egzaminu kontrolnego z zakresu świadczonej usługi przed podpisaniem umowy. 4.7 W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 5

6 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione pkt. 4.1 SWZ. b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, tj. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę"; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika. c) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 9. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Alina Borowska ( sprawy merytoryczne) w dni powszednie, w godz tel , Ewa Mazurczuk (sprawy proceduralne) w dni powszednie, w godz tel , Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e- mail: lub na numer faksu Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60, Białystok 9.3 Zapytania mogą być składane faksem pod numer: lub pocztą elektroniczną: 9.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. 9.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9.6 Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SWZ Dokonaną modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 6

7 10.2 Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 11. Termin związania ofertą wynosi 50 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku ul. Kopernika 60 pokój nr 202, w terminie do dnia roku do godziny Kopertę należy zaadresować: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku, ul. Kopernika 60, Białystok. - Oferta na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielanie informacji kolejowej na stacji Suwałki - nie otwierać przed dniem: roku godzina Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która złożona została po terminie Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA" Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty. 13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE" Koperta oznakowana w ten sposób będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą. 14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Kopernika 60, pok Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na pisemny wniosek Wykonawcy informację z otwarcia ofert. 15. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SWZ), b) dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 4 SWZ. c) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. Zamawiający będzie żądał przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres trwania umowy oraz na 30 dni po zakończeniu umowy Zamawiający informuje, iż zgodnie z 72 ust. 3 Regulaminu oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane ( 72 ust. 4 Regulaminu). 7

8 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz , z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen zawartych w ofercie ( 64 ust.4 Regulaminu). 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia Wykonawca określi wysokość procentową prowizji. Iloczyn wysokości prowizji oraz wartość netto szacunkowych wpływów z kasy biletowej z okresu trwania zamówienia stanowić będzie cenę ofertową netto usługi Cena może być tylko jedna i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cenę wykonania usługi należy ustalić posługując się wzorem formularza w załączniku nr 1.1 do SWZ Cena ofertowa usługi obejmuje wartość usługi netto powiększonej o podatek VAT Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy 0 zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r. Nr 535, z późn. zm.) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 17. Opis kryteriów oceny ofert 17.1 Kryteria oceny ofert. Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową Wykonawcy. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium. Nazwa kryterium Waga C Cena ofertowa 100 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: C min C = X 100 pkt C ob. gdzie: C - cena oferty C min - najniższa cena oferty C ob. - cena oferty badanej 8

9 17.3 Wynik. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Wynik ocenianej oferty zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Jeżeli w treści oferty wystąpią oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawi je i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji z Wykonawcami na temat złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z porównaniem złożonych ofert zawierającym łączną punktację przyznaną każdej ważnej ofercie, - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wraz z podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - zastawie na wymagalnych wierzytelnościach Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE Bank O.Korporacyjny Białystok, nr konta: Całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego pokój 210 najpóźniej w dniu zawarcia umowy Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w formie innej niż pieniężna poprzez zwrot oryginału dokumentu Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9

10 20. Pouczenie o środkach odwoławczych Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może wnieść umotywowaną pisemną skargę zgodnie z 85 Regulaminu. Załączniki do SWZ: 1. Załącznik nr 1 Oferta, 2. Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy, 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy agencyjnej, 7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy dzierżawy, 8. Załącznik nr 7 - Zestawienie danych związanych z prowadzeniem kasy, 9. Załącznik nr 8 - Wykaz osób, 10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu lokalem. Zatwierdzam: Dyrektor /-/ Elżbieta Załuska 10

11 OFERTA Załącznik nr 1 do SWZ... (pieczęć wykonawcy)... (nr tel./faksu) REGON... NIP (Nazwa i adres banku)... (nr konta) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielania informacji kolejowej na stacji Suwałki, składam niniejszą ofertę: 1. Oferuję wykonanie kompleksowe usługi: prowadzenia w imieniu i na rzecz "Przewozy Regionalne" spółka z o.o. Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych oraz udzielanie pełnej informacji podróżnym w zakresie prawa przewozowego, taryf kolejowych i innych regulacji prawnych dotyczących odprawy podróżnych, a także w zakresie informacji o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich i informacji taryfowych w zakresie przewozu osób, rzeczy i zwierząt na stacji Suwałki. objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ (PRFE /2013) za cenę ofertową: Wartość netto:... zł (słownie:......złotych) VAT: zł (słownie: złotych) Wartość brutto:... zł (słownie: złotych) Cena ofertowa została wyliczona w Załączniku nr 1.1 do SWZ. 2. Oświadczamy, że: - zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, - akceptuję wskazany w SWZ termin związania ofertą, - otrzymałem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 11

12 3. Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej (brutto), w formie..., najpóźniej w dniu podpisania umowy. 4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umów na warunkach zawartych w SWZ. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr (miejscowość i data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) */ niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz ofertowy Nazwa stacji SUWAŁKI Rodzaj biletów Szacunkowa wartość wpływów netto ze sprzedaży biletów za 24 m-ce (w zł) % prowizji Wartość netto prowizji za 24 m-ce (w zł) = wartość netto oferty za 24 m-ce (w zł) Bilety na rzecz PR, w tym: ,04 xxx bilety jednorazowe ,56 bilety okresowe 4.818,48 Bilety na rzecz innych przewoźników, w tym: ,20 2, ,28 PKP IC ,00 2, ,80 Koleje Mazowieckie 6.264,00 2,50 156,60 Koleje Śląskie 1.195,20 2,50 29,88 Bilety komunikacji międzynarodowej (PKP IC) ,80 18, ,76 RAZEM xxx Wykonawca wypełnia kolumny: 4 i 5. Kol. 4 proponowana przez Wykonawcę wielkość % prowizji za sprzedaż biletów nie może być większa niż: a/ 10,00% wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych, b/ 10,00% wpływów ze sprzedaży biletów okresowych, c/ w przypadku sprzedaży biletów w komunikacji międzynarodowej: 9,8% z kwoty uzyskanej za sprzedane bilety międzynarodowe na rzecz IC (prowizja od IC dla PR), następnie z tego należy wyliczyć 18,0%. Kol. 5 iloczyn kolumny 3 i 4. Wielkość z kol. 5 należy przenieść do formularza Oferta. (miejscowość i data).. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 2 do SWZ. (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr PRFE /2013 na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielania informacji kolejowej na stacji Suwałki, oświadczam/y 1), że spełniam/y 1) warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. (miejscowość, data).. (podpis osoby(osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 3 do SWZ. (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr PRFE /2013 na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielania informacji kolejowej na stacji Suwałki, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o postanowienia 17 Regulaminu zamówień sektorowych w Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie. (miejscowość, data).. (podpis osoby(osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 4 do SWZ. (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr PRFE /2013 na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielania informacji kolejowej na stacji Suwałki, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. (miejscowość, data).. (podpis osoby(osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 16

17 UMOWA AGENCYJNA Nr 01RUII- /2013 Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR zawarta w dniu pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60, Białystok posiadającą NIP : , o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości ,00 zł ( słownie : jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sześćset sześć tysięcy złotych) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowany przez: 1) Dyrektora Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku 2) Naczelnika Działu Finansowo - Księgowego zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, a Panią/Panem zam.. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr. z dnia.. wydanego przez., NIP.., Regon zwanym dalej AGENTEM. Strony zawierają umowę o następującej treści. 1. ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY działalności na stacji. polegającej na: 1) sprzedaży z kasy fiskalnej typu rrpos a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi uruchamiane przez Spółkę Przewozy Regionalne spółkę z o.o., b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróżnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne spółki z o.o., c) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP IC według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami osobowymi w obszarze województwa mazowieckiego od/do punktu taryfowego, na których kursują pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, e) biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych według taryfy normalnej i ulgowej na przejazd pociągami PR/SKM, f) biletów na przejazd pociągami osobowymi uruchamianymi przez PCC RAIL, g) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; h) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ i) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Śląskie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ j) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; k) biletów w komunikacji międzynarodowej. 2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów, 3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy znaczkami nakładu urzędowego Spółki, 4) przyjmowaniu zapłat należności z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, 5) przyjmowanie zamówień na REGIOkartę, 6) udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób, rzeczy i zwierząt ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność udzielonych informacji. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona będzie: 1) w kasie biletowej na stacji 2) codziennie w godzinach zapewniających odprawę do każdego zatrzymującego się pociągu na tej stacji, przy czym kasa i pomieszczenia poczekalni winne być czynne na 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu. 1 17

18 1. ZLECENIODAWCA upoważnia AGENTA do wystawiania faktur VAT za sprzedaż usług ZLECENIODAWCY wg zasad ujętych w Instrukcji Pf ZLECENIODAWCA jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ; 3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie sieciowy rozkład jazdy, plakatowe rozkłady jazdy, podręczniki prawa przewozowego, taryfy, instrukcje i inne przepisy stosowane przy odprawie osób, rzeczy, zwierząt w komunikacji krajowej i w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy kasy biletowej, 4. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć AGENTOWI niezbędną liczbę biletów, odpowiednie druki manipulacyjne, zmiany do przepisów, o których mowa w 3 pkt 3 oraz zmiany do obowiązującego rozkładu jazdy PKP, a także wszelkie regulacje prawne wydawane przez ZLECENIODAWCĘ dotyczące odprawy podróżnych; 5. Zapotrzebowanie na materiały wymienione w ust.3 i 4 AGENT kierować będzie na piśmie do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku. 6. AGENT wykona na własny koszt datownik oraz stempel o treści: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Ul. Wileńska 14 a Warszawa Stacja.. kasa nr NIP które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjne zniszczone przez AGENTA przy udziale przedstawiciela ZLECENIODAWCY. 7. Przekazywanie biletów, druków itp. określonych w ust. 4 następuje każdorazowo za potwierdzeniem odbioru przez AGENTA. 8. Administratorem systemu operacyjnego kasy fiskalnej jest przedstawiciel Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku. 9. Przekazanie i zwrot kasy fiskalnej wraz z instrukcjami, książką kasy rejestrującej, książką usterek następuje na podstawie protokołu przyjęcia i zdania kasy. 10. AGENT na własny koszt, w imieniu ZLECENIODAWCY, w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczy kasę fiskalną od wszelkich ryzyk zgodnie z jej wartością. 11. AGENT pokrywać będzie koszty związane z użytkowaniem kasy fiskalnej, tj. koszty konserwacji, napraw pogwarancyjnych, sprawdzenia pamięci kasy fiskalnej itp. 12. AGENT zaopatruje się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne (np. kasety z taśmą barwiącą, papier, rolki papieru) według wytycznych uzyskanych od ZLECENIODAWCY. 2 AGENT zobowiązuje się : 1) zawrzeć odrębną umowę dzierżawy kasy fiskalnej, 2) ewidencjonować w kasie fiskalnej wyłącznie sprzedaż dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, 3) przestrzegać przepisów: Ustawy - Prawo przewozowe, przepisów wykonawczych do Ustawy - Prawo przewozowe, Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Przewozy Regionalne (RPO PR)., Taryfy Przewozowej (TPR), Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC), Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity, Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC), Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM), Załącznika do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM), Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Koleje Mazowieckie KM (RP-KM), Instrukcji Pf-8, Instrukcji Ph-3, Zasad odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do ulgi 99%, 80% i 70% oraz wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ w sprawie sprzedaży biletów, 4) dokonywać sprawnej sprzedaży biletów na rachunek ZLECENIODAWCY., 5) wydać Poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd - podróżnym, których nie może odprawić z różnych powodów, 6) stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku w zakresie prowadzonej działalności wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe i egzaminy kontrolne, 7) zatrudniać do sprzedaży biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymienionym w 1 ust. 5 Instrukcji przygotowania i doskonalenia zawodowego, przeprowadzania egzaminów i pouczeń obowiązujących w Przewozy Regionalne spółka z o.o.(pa-1) i zgodnie z 18 wyżej wymienionej Instrukcji uczestniczyć w pouczeniach okresowych. Osoby obsługujące kasę fiskalną muszą posiadać egzamin z obsługi kasy fiskalnej. Egzaminy przeprowadza w siedzibie ZLECENIODAWCY komisja egzaminacyjna ZLECENIODAWCY. Aktualny wykaz osób dokonujących obsługi kasy fiskalnej do sprzedaży biletów należy przesyłać do siedziby ZLECENIODAWCY. 8) przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych; 9) najpóźniej na cztery godziny przed planowym odjazdem pociągu zawiadamiać Kierownictwo Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku - o każdym przypadku niemożności dokonania sprzedaży biletów, 18 3

19 10) do bieżącego i terminowego uaktualniania i wprowadzania zmian w wydawnictwach rozkładów jazdy pociągów będących na wyposażeniu kasy oraz w przepisach i instrukcjach, o których mowa w pkt 3 co najmniej 2 dni przed terminem wejścia w życie (pod warunkiem dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ informacji o zmianach). 11) oznakować na własny koszt kasę zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem identyfikacji wizualnej Spółki i zapewnić odpowiednią estetykę okienka kasowego oraz wnętrza kasy dostosowując je do wizerunku Spółki Przewozy Regionalne, 12) prowadzić działalność w lokalu najmowanym na podstawie stosownej umowy; lokal powinien umożliwiać realizację zamówienia i spełnić wymogi do zabezpieczenia kasy fiskalnej, druków biletowych oraz środków pieniężnych, 13) odbierać z pociągu korespondencję służbową i postępować zgodnie z wytycznymi przekazywanymi w tym zakresie przez Kierownictwo Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku, 14) posiadać na wyposażeniu kasy telefon dla potrzeb kompleksowej obsługi podróżnych i ponosić z tego tytułu wszelkie koszty, 15) utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach przyległych do kasy, 16) ponosić wszelkie koszty związane z najmem pomieszczenia kasowego, zakupem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kasy mediów, 17) pełnić obowiązki w estetycznym ubiorze, w stosunku do podróżnych być kulturalnym, uprzejmym, 18) uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług Spółki Przewozy Regionalne, wywieszać w miejscu dostępnym dla podróżnych, otrzymane od przedstawiciela ZLECENIODAWCY informacje w zakresie obsługi podróżnych, reklamy kolejowych przewozów pasażerskich, dbać o bieżące ich aktualizowanie oraz uaktualniać tablicowy rozkład jazdy według wytycznych przekazanych przez Kierownictwo Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku, 19) przestrzegać tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej umowy oraz w zakresie wysokości uzyskiwanych wpływów i ponoszonych wydatków w kasie biletowej. 4 ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez AGENTA umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi. 5 Potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej AGENT zobowiązany jest zgłosić do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku. 6 AGENT zobowiązuje się do: 1) prowadzenia rachunkowości kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf-8, 2) przesłania sprawozdania kasowego wraz z dwoma egzemplarzami raportu Rozliczenia biletów ze sprzedaży biletów na rzecz każdej spółki i na produkty wspólne PR/SKM, PR/IC zgodnie z 36 i 56 Instrukcji Pf-8 w terminie do dnia 1-go każdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym, bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie. 3) sporządzania i przesyłania ZLECENIODAWCY jednego egzemplarza raportu Zamknięcie miesiąca i Rozliczenie biletów - na poszczególne spółki i z kodem komunikacji 7 i Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy AGENT zobowiązuje się wpłacać za pośrednictwem poczty lub banku w każdy dzień roboczy, w którym utarg przekroczy 500 zł. W pozostałych przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany utarg przekroczy 500 zł, jednak nie rzadziej niż raz na 10 dni - na konto: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Wileńska 14a, Warszawa BRE O/Olsztyn nr. - dla kasy nr.. Wpłaty winny być pomniejszone o udokumentowane wydatki tytułem dokonanych zwrotów za niewykorzystane bilety. 2. Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez ZLECENIODAWCę. Uzyskane wpływy z tytułu agencyjnej sprzedaży biletów winny wpłynąć na wskazane konto nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem banku lub nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem poczty. W przypadku dokonania wpłat z opóźnieniem, 1 dzień ponad termin określony w ust. 1 Zleceniodawcy przysługuje kara umowna na zasadach określonych w 8 ust Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej wymagalnych. 4. W przypadku, niezachowania terminu wpłaty określonego w ust.1 Przewozy Regionalne spółce z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 5. Przy zakończeniu zmiany dziennej w dniu dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy kwotę przelewu należy rozliczyć w kasie kodem 1. W trakcie miesiąca sprawozdawczego wpływy uzyskane w kasie po dokonaniu przelewu utargów - AGENT wykazuje jako pozostałość kasową. 19

20 6. W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym należy zakończyć dyżur z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca należy wykazać kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. 7. Przyznaje się kwotę rezerwy kasowej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zł) niezbędnej do wydawania reszty podróżnym po przekazaniu utargów. 8. AGENT zobowiązany jest do drukowania w systemie kasy fiskalnej journala zmiany w okresach dekadowych, a na zakończenie miesiąca także journala w opcji za miesiące rozliczeniowe i przesyłania ich każdorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do Przewozy Regionalne spółka z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, Wydział Rachunkowo- Bilansowy w terminie do 1-go dnia każdego miesiąca. 9. Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego AGENT przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia, następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 10. Stwierdzoną nadpłatę na dobro Przewozy Regionalne spółka z o.o. należy wyjaśnić. Wyjaśnienie należy przesłać do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji. 11. Po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego AGENT zobowiązany jest sporządzić w dwóch egzemplarzach odręczne zestawienie wpłat, dokonanych przelewem bankowym/pocztowym na konto Przewozy Regionalne sp. z o.o., o którym mowa w ust. 1, zawierające: 1) datę dokonanej wpłaty, 2) kwotę wpłaty, 3) ogólną kwotę wpłat wynikającą z przelewów dokonanych w miesiącu sprawozdawczym, 4) ogólną kwotę wpływów wynikającą z raportu rozliczeniowego zamknięcie miesiąca Oryginał zestawienia należy przesyłać do Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku. AGENT zobowiązany jest na żądanie Zleceniodawcy przedstawić do wglądu oryginały dowodów wpłaty. 1. Prowizja AGENTA za usługi wykonane zgodnie z 1 ust.1 wynosić będzie : 1) za sprzedaż biletów jednorazowych na rzecz Przewozy Regionalne spółka z o.o. wymienionych w 1 ust. 1, pkt.1, lit. a i b ( PR): a) jednorazowych w wysokości %, b) okresowych w wysokości. %, 2) za sprzedaż biletów na rzecz innego przewoźnika, wymienionych w 1 ust.1,pkt.1, lit. j - w wysokości..%, 3) za sprzedaż biletów wymienionych w 1 ust.1, pkt.1, lit. c-i w wysokości.%, 4) za sprzedaż biletów wymienionych w 1 ust.1, pkt.1, lit. h prowizja za sprzedane bilety międzynarodowe wynosi 18% od kwoty, którą Zleceniodawca otrzymuje od PKP IC za sprzedane bilety międzynarodowewysokość prowizji 9,8%. 2. Podstawę do naliczenia prowizji, o której mowa w ust.1, stanowi kwota wpływów netto za bilety, pomniejszona o wartość biletów anulowanych, wartość biletów zwróconych i wartości wystawionych w kasie AGENTA biletów do zleceń na kredytowane przejazdy oraz o zawarty w nich podatek VAT. 3. Do kwoty prowizji AGENT powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 4. Po zakończeniu miesiąca na wyliczoną kwotę prowizji AGENT zobowiązany jest wystawić fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi określa: Przewozy Regionalne spółka z o.o. NIP: Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60, Białystok oraz zaznaczyć nazwę miesiąca i rok, którego prowizja dotyczy. Oryginał faktury VAT z jedną kopią raportu rozliczeniowego Zamknięcie miesiąca i raportu miesięcznego Rozliczenie biletów - na rzecz każdej spółki i na produkty wspólne PR/SKM. AGENT przekazuje do Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku w terminie do dnia 2-go każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. Ustaloną należność ZLECENIODAWCA przekaże przelewem na konto wskazane przez AGENTA w terminie do 10-go każdego miesiąca, pod warunkiem, że AGENT dotrzyma terminu przekazania faktury do Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku. 5. W przypadku nie wywiązywania się AGENTA z postanowień wynikających z 1 i 6 ust.1 oraz 7 ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 10% należnej prowizji netto za dany miesiąc. 6. AGENT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP AGENT ponosi odpowiedzialność materialną wobec ZLECENIODAWCY za: 1) wszystkie otrzymane bilety i druki ścisłej rejestracji, 2) prawidłowość ustalania i pobierania należności związanych z przewozem osób, rzeczy i zwierząt i terminowym dokonywaniem przelewów z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, 20 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo