SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika Białystok tel fax Postępowanie Nr: PRFE /2013 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie usługi: agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielanie informacji kolejowej na stacji Suwałki Białystok, listopad 2013 r. 1

2 INFORMACJA OGÓLNA Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60, Białystok zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ". Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się Regulamin zamówień sektorowych Przewozy Regionalne spółka z o. o., zatwierdzony Uchwałą nr 280/2010 Zarządu Przewozy Regionalne sp. z o. o. z dnia 10 sierpnia 2010 r. zwany dalej Regulaminem" dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki: oraz w sprawach nieuregulowanych Regulaminem, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie na okres 24 miesięcy Wykonawcy usługi w zakresie prowadzenia w imieniu i na rzecz Przewozy Regionalne spółka z o.o. agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych oraz udzielanie pełnej informacji podróżnym w zakresie prawa Przewozowego, taryf kolejowych i innych regulacji prawnych dotyczących odprawy podróżnych, a także w zakresie informacji o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich i informacji taryfowych w zakresie przewozu osób, rzeczy i zwierząt na stacji Suwałki. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: Prowizja za sprzedaż biletów na rzecz innych przewoźników niż Zamawiający wynosi 2,5 % i nie podlega niniejszemu postępowaniu. Prowizja za sprzedaż biletów komunikacji międzynarodowej nie podlega niniejszemu postępowaniu. 1.2 Przedmiot zamówienia nie jest podzielny i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych i wariantowych. 1.4 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 1.5 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 1.6 Wykonawca może wykonywać działalność osobiście lub/i przez zatrudnione przez siebie osoby. Wykonawca, który nie będzie świadczył usługi osobiście winien wykazać, że dysponuje posiadającymi uprawnienia osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w jego imieniu. 1.7 Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z kasy fiskalnej (wzór umowy dzierżawy kasy stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia dzierżawionej kasy fiskalnej. 1.8 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia odrębnych umów na: - pobór energii elektrycznej (z PKP Energetyka S.A. Zakład Wschodni w Białymstoku lub innym dystrybutorem energii elektrycznej); - usługi telekomunikacyjne (z TK Telekom spółka z o.o. Warszawa lub zewnętrznym operatorem telefonicznym); - najem lokalu do prowadzenia usługi agencyjnej sprzedaży biletów (z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa lub innym właścicielem lokal powinien umożliwiać realizację zamówienia i spełniać wymogi do zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą kasy fiskalnej, druków biletowych oraz środków pieniężnych znajdujących się w pomieszczeniu, w którym realizowane będzie zamówienie). Wywozu nieczystości stałych oraz korzystanie z pozostałych usług komunalnych Wykonawca dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt. Charakterystykę funkcjonowania kasy zawiera załącznik nr 7 do SWZ. Koszty konserwacji, sprawdzania i naprawy sprzętu komputerowego (kasy fiskalnej) oraz zakupu materiałów do obsługi tego sprzętu obciążają Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do odpłatnego dostarczania Wykonawcy sieciowego rozkładu jazdy pociągów, plakatowych rozkładów jazdy pociągów, podręczników prawa przewozowego, taryf, instrukcji i innych przepisów stosowanych przy odprawie osób, rzeczy i zwierząt. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy niezbędnej ilości biletów, odpowiednich druków 2

3 manipulacyjnych, zmian do przepisów oraz obowiązującego rozkładu jazdy pociągów. Zamawiający w ramach pouczeń okresowych dla zespołu kasjerów będzie prowadzić nieodpłatnie szkolenie Wykonawcy i osób przez niego zatrudnionych. Wpływy ze sprzedaży biletów Wykonawca zobowiązany jest odprowadzać codziennie zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. Kasa biletowa musi być czynna w takich godzinach aby umożliwić podróżnemu zakup biletów na co najmniej 30 minut przed odjazdem pociągu we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów. Rozkład jazdy pociągów dostępny jest na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej na w/w stacji. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 3.2 Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia załączonego do oferty. Ocena spełniania warunków prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczenia metodą spełnia - nie spełnia". W przypadku braku w ofercie w/w.. oświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie 20 ust. 4 Regulaminu. 3.3 O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie pkt. 3.4 i 3.5 SWZ. 3.4 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 3

4 f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 3.5 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, c) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3.6 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne podjętej decyzji. 3.7 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia Spełniania warunków udziału w postępowaniu 4.1 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4

5 e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 3.4 lit. d h SWZ, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt. 3.4 lit. i SWZ, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do SWZ; h) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje bądź będzie dysponował lokalem do prowadzenia działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego postępowania, usytuowanym w budynku dworca załącznik nr 9 do SWZ. 4.2 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt. 3.4 lit. e h SWZ mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w pkt. 3.4 lit. e h SWZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1: 1) lit. b, c, d, i, f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 2) lit. e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym, w pkt. 3.4 lit. d h SWZ. 4.4 Dokumenty, o których mowa pkt. 4.3 ppkt. 1) lit. a i c oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.3 ppkt. 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie pkt. 4.4 stosuje się odpowiednio. 4.6 W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności załącznik nr 8 do SWZ lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, złożyły egzamin ze znajomości przepisów prawa przewozowego, taryf oraz obsługi kasy fiskalnej. Osoby, których dokumenty dotyczące potwierdzenia kwalifikacji i złożonych egzaminów wystawione będą wcześniej niż 24 m-ce przed upływem terminu składania ofert zobowiązane będą, na własny koszt, do złożenia egzaminu kontrolnego z zakresu świadczonej usługi przed podpisaniem umowy. 4.7 W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 5

6 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. a) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winien złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione pkt. 4.1 SWZ. b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, tj. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę"; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika. c) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 9. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Alina Borowska ( sprawy merytoryczne) w dni powszednie, w godz tel , Ewa Mazurczuk (sprawy proceduralne) w dni powszednie, w godz tel , Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e- mail: lub na numer faksu Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60, Białystok 9.3 Zapytania mogą być składane faksem pod numer: lub pocztą elektroniczną: 9.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. 9.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9.6 Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej. 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SWZ Dokonaną modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. 6

7 10.2 Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 11. Termin związania ofertą wynosi 50 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku ul. Kopernika 60 pokój nr 202, w terminie do dnia roku do godziny Kopertę należy zaadresować: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku, ul. Kopernika 60, Białystok. - Oferta na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielanie informacji kolejowej na stacji Suwałki - nie otwierać przed dniem: roku godzina Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która złożona została po terminie Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA" Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty. 13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE" Koperta oznakowana w ten sposób będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą. 14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Kopernika 60, pok Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na pisemny wniosek Wykonawcy informację z otwarcia ofert. 15. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SWZ), b) dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 4 SWZ. c) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. Zamawiający będzie żądał przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres trwania umowy oraz na 30 dni po zakończeniu umowy Zamawiający informuje, iż zgodnie z 72 ust. 3 Regulaminu oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane ( 72 ust. 4 Regulaminu). 7

8 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz , z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen zawartych w ofercie ( 64 ust.4 Regulaminu). 16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia Wykonawca określi wysokość procentową prowizji. Iloczyn wysokości prowizji oraz wartość netto szacunkowych wpływów z kasy biletowej z okresu trwania zamówienia stanowić będzie cenę ofertową netto usługi Cena może być tylko jedna i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cenę wykonania usługi należy ustalić posługując się wzorem formularza w załączniku nr 1.1 do SWZ Cena ofertowa usługi obejmuje wartość usługi netto powiększonej o podatek VAT Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy 0 zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r. Nr 535, z późn. zm.) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 17. Opis kryteriów oceny ofert 17.1 Kryteria oceny ofert. Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową Wykonawcy. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium. Nazwa kryterium Waga C Cena ofertowa 100 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: C min C = X 100 pkt C ob. gdzie: C - cena oferty C min - najniższa cena oferty C ob. - cena oferty badanej 8

9 17.3 Wynik. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Wynik ocenianej oferty zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Jeżeli w treści oferty wystąpią oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawi je i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji z Wykonawcami na temat złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z porównaniem złożonych ofert zawierającym łączną punktację przyznaną każdej ważnej ofercie, - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wraz z podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - zastawie na wymagalnych wierzytelnościach Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE Bank O.Korporacyjny Białystok, nr konta: Całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego pokój 210 najpóźniej w dniu zawarcia umowy Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w formie innej niż pieniężna poprzez zwrot oryginału dokumentu Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9

10 20. Pouczenie o środkach odwoławczych Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może wnieść umotywowaną pisemną skargę zgodnie z 85 Regulaminu. Załączniki do SWZ: 1. Załącznik nr 1 Oferta, 2. Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy, 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy agencyjnej, 7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy dzierżawy, 8. Załącznik nr 7 - Zestawienie danych związanych z prowadzeniem kasy, 9. Załącznik nr 8 - Wykaz osób, 10. Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu lokalem. Zatwierdzam: Dyrektor /-/ Elżbieta Załuska 10

11 OFERTA Załącznik nr 1 do SWZ... (pieczęć wykonawcy)... (nr tel./faksu) REGON... NIP (Nazwa i adres banku)... (nr konta) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielania informacji kolejowej na stacji Suwałki, składam niniejszą ofertę: 1. Oferuję wykonanie kompleksowe usługi: prowadzenia w imieniu i na rzecz "Przewozy Regionalne" spółka z o.o. Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych oraz udzielanie pełnej informacji podróżnym w zakresie prawa przewozowego, taryf kolejowych i innych regulacji prawnych dotyczących odprawy podróżnych, a także w zakresie informacji o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich i informacji taryfowych w zakresie przewozu osób, rzeczy i zwierząt na stacji Suwałki. objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ (PRFE /2013) za cenę ofertową: Wartość netto:... zł (słownie:......złotych) VAT: zł (słownie: złotych) Wartość brutto:... zł (słownie: złotych) Cena ofertowa została wyliczona w Załączniku nr 1.1 do SWZ. 2. Oświadczamy, że: - zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń, - akceptuję wskazany w SWZ termin związania ofertą, - otrzymałem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 11

12 3. Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej (brutto), w formie..., najpóźniej w dniu podpisania umowy. 4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umów na warunkach zawartych w SWZ. Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr (miejscowość i data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) */ niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz ofertowy Nazwa stacji SUWAŁKI Rodzaj biletów Szacunkowa wartość wpływów netto ze sprzedaży biletów za 24 m-ce (w zł) % prowizji Wartość netto prowizji za 24 m-ce (w zł) = wartość netto oferty za 24 m-ce (w zł) Bilety na rzecz PR, w tym: ,04 xxx bilety jednorazowe ,56 bilety okresowe 4.818,48 Bilety na rzecz innych przewoźników, w tym: ,20 2, ,28 PKP IC ,00 2, ,80 Koleje Mazowieckie 6.264,00 2,50 156,60 Koleje Śląskie 1.195,20 2,50 29,88 Bilety komunikacji międzynarodowej (PKP IC) ,80 18, ,76 RAZEM xxx Wykonawca wypełnia kolumny: 4 i 5. Kol. 4 proponowana przez Wykonawcę wielkość % prowizji za sprzedaż biletów nie może być większa niż: a/ 10,00% wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych, b/ 10,00% wpływów ze sprzedaży biletów okresowych, c/ w przypadku sprzedaży biletów w komunikacji międzynarodowej: 9,8% z kwoty uzyskanej za sprzedane bilety międzynarodowe na rzecz IC (prowizja od IC dla PR), następnie z tego należy wyliczyć 18,0%. Kol. 5 iloczyn kolumny 3 i 4. Wielkość z kol. 5 należy przenieść do formularza Oferta. (miejscowość i data).. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 2 do SWZ. (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr PRFE /2013 na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielania informacji kolejowej na stacji Suwałki, oświadczam/y 1), że spełniam/y 1) warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. (miejscowość, data).. (podpis osoby(osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 3 do SWZ. (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr PRFE /2013 na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielania informacji kolejowej na stacji Suwałki, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o postanowienia 17 Regulaminu zamówień sektorowych w Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie. (miejscowość, data).. (podpis osoby(osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 4 do SWZ. (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr PRFE /2013 na wykonanie usługi agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych i udzielania informacji kolejowej na stacji Suwałki, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. (miejscowość, data).. (podpis osoby(osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 16

17 UMOWA AGENCYJNA Nr 01RUII- /2013 Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR zawarta w dniu pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60, Białystok posiadającą NIP : , o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości ,00 zł ( słownie : jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sześćset sześć tysięcy złotych) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowany przez: 1) Dyrektora Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku 2) Naczelnika Działu Finansowo - Księgowego zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, a Panią/Panem zam.. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr. z dnia.. wydanego przez., NIP.., Regon zwanym dalej AGENTEM. Strony zawierają umowę o następującej treści. 1. ZLECENIODAWCA powierza AGENTOWI prowadzenie w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY działalności na stacji. polegającej na: 1) sprzedaży z kasy fiskalnej typu rrpos a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi uruchamiane przez Spółkę Przewozy Regionalne spółkę z o.o., b) biletów na przewóz rzeczy i zwierząt pod opieką podróżnego, biletów na przewóz roweru lub wózka dziecięcego - na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne spółki z o.o., c) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP IC według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; d) biletów na przejazd pociągami osobowymi w obszarze województwa mazowieckiego od/do punktu taryfowego, na których kursują pociągi uruchamiane przez Koleje Mazowieckie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ, e) biletów jednorazowych i okresowych odcinkowych według taryfy normalnej i ulgowej na przejazd pociągami PR/SKM, f) biletów na przejazd pociągami osobowymi uruchamianymi przez PCC RAIL, g) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; h) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ i) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez Koleje Śląskie według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ j) biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników według wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ; k) biletów w komunikacji międzynarodowej. 2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów, 3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy znaczkami nakładu urzędowego Spółki, 4) przyjmowaniu zapłat należności z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, 5) przyjmowanie zamówień na REGIOkartę, 6) udzielaniu telefonicznie i ustnie informacji o połączeniach kolejowych na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy, o rzeczywistych w danym dniu godzinach odjazdu i przyjazdu pociągów oraz z zakresu przepisów dotyczących odprawy osób, rzeczy i zwierząt ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność udzielonych informacji. 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona będzie: 1) w kasie biletowej na stacji 2) codziennie w godzinach zapewniających odprawę do każdego zatrzymującego się pociągu na tej stacji, przy czym kasa i pomieszczenia poczekalni winne być czynne na 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu. 1 17

18 1. ZLECENIODAWCA upoważnia AGENTA do wystawiania faktur VAT za sprzedaż usług ZLECENIODAWCY wg zasad ujętych w Instrukcji Pf ZLECENIODAWCA jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ; 3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie sieciowy rozkład jazdy, plakatowe rozkłady jazdy, podręczniki prawa przewozowego, taryfy, instrukcje i inne przepisy stosowane przy odprawie osób, rzeczy, zwierząt w komunikacji krajowej i w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy kasy biletowej, 4. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się dostarczyć AGENTOWI niezbędną liczbę biletów, odpowiednie druki manipulacyjne, zmiany do przepisów, o których mowa w 3 pkt 3 oraz zmiany do obowiązującego rozkładu jazdy PKP, a także wszelkie regulacje prawne wydawane przez ZLECENIODAWCĘ dotyczące odprawy podróżnych; 5. Zapotrzebowanie na materiały wymienione w ust.3 i 4 AGENT kierować będzie na piśmie do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku. 6. AGENT wykona na własny koszt datownik oraz stempel o treści: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Ul. Wileńska 14 a Warszawa Stacja.. kasa nr NIP które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjne zniszczone przez AGENTA przy udziale przedstawiciela ZLECENIODAWCY. 7. Przekazywanie biletów, druków itp. określonych w ust. 4 następuje każdorazowo za potwierdzeniem odbioru przez AGENTA. 8. Administratorem systemu operacyjnego kasy fiskalnej jest przedstawiciel Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku. 9. Przekazanie i zwrot kasy fiskalnej wraz z instrukcjami, książką kasy rejestrującej, książką usterek następuje na podstawie protokołu przyjęcia i zdania kasy. 10. AGENT na własny koszt, w imieniu ZLECENIODAWCY, w dniu zawarcia niniejszej umowy ubezpieczy kasę fiskalną od wszelkich ryzyk zgodnie z jej wartością. 11. AGENT pokrywać będzie koszty związane z użytkowaniem kasy fiskalnej, tj. koszty konserwacji, napraw pogwarancyjnych, sprawdzenia pamięci kasy fiskalnej itp. 12. AGENT zaopatruje się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne (np. kasety z taśmą barwiącą, papier, rolki papieru) według wytycznych uzyskanych od ZLECENIODAWCY. 2 AGENT zobowiązuje się : 1) zawrzeć odrębną umowę dzierżawy kasy fiskalnej, 2) ewidencjonować w kasie fiskalnej wyłącznie sprzedaż dokonywaną w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, 3) przestrzegać przepisów: Ustawy - Prawo przewozowe, przepisów wykonawczych do Ustawy - Prawo przewozowe, Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Przewozy Regionalne (RPO PR)., Taryfy Przewozowej (TPR), Taryfy Przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC), Cennika usług przewozowych Spółki PKP Intercity, Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC), Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM), Załącznika do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich-KM (TP-KM), Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Koleje Mazowieckie KM (RP-KM), Instrukcji Pf-8, Instrukcji Ph-3, Zasad odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób uprawnionych do ulgi 99%, 80% i 70% oraz wytycznych przekazanych przez ZLECENIODAWCĘ w sprawie sprzedaży biletów, 4) dokonywać sprawnej sprzedaży biletów na rachunek ZLECENIODAWCY., 5) wydać Poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd - podróżnym, których nie może odprawić z różnych powodów, 6) stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku w zakresie prowadzonej działalności wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe i egzaminy kontrolne, 7) zatrudniać do sprzedaży biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymienionym w 1 ust. 5 Instrukcji przygotowania i doskonalenia zawodowego, przeprowadzania egzaminów i pouczeń obowiązujących w Przewozy Regionalne spółka z o.o.(pa-1) i zgodnie z 18 wyżej wymienionej Instrukcji uczestniczyć w pouczeniach okresowych. Osoby obsługujące kasę fiskalną muszą posiadać egzamin z obsługi kasy fiskalnej. Egzaminy przeprowadza w siedzibie ZLECENIODAWCY komisja egzaminacyjna ZLECENIODAWCY. Aktualny wykaz osób dokonujących obsługi kasy fiskalnej do sprzedaży biletów należy przesyłać do siedziby ZLECENIODAWCY. 8) przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowych; 9) najpóźniej na cztery godziny przed planowym odjazdem pociągu zawiadamiać Kierownictwo Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku - o każdym przypadku niemożności dokonania sprzedaży biletów, 18 3

19 10) do bieżącego i terminowego uaktualniania i wprowadzania zmian w wydawnictwach rozkładów jazdy pociągów będących na wyposażeniu kasy oraz w przepisach i instrukcjach, o których mowa w pkt 3 co najmniej 2 dni przed terminem wejścia w życie (pod warunkiem dostarczenia przez ZLECENIODAWCĘ informacji o zmianach). 11) oznakować na własny koszt kasę zgodnie z obowiązującym w Spółce systemem identyfikacji wizualnej Spółki i zapewnić odpowiednią estetykę okienka kasowego oraz wnętrza kasy dostosowując je do wizerunku Spółki Przewozy Regionalne, 12) prowadzić działalność w lokalu najmowanym na podstawie stosownej umowy; lokal powinien umożliwiać realizację zamówienia i spełnić wymogi do zabezpieczenia kasy fiskalnej, druków biletowych oraz środków pieniężnych, 13) odbierać z pociągu korespondencję służbową i postępować zgodnie z wytycznymi przekazywanymi w tym zakresie przez Kierownictwo Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku, 14) posiadać na wyposażeniu kasy telefon dla potrzeb kompleksowej obsługi podróżnych i ponosić z tego tytułu wszelkie koszty, 15) utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach przyległych do kasy, 16) ponosić wszelkie koszty związane z najmem pomieszczenia kasowego, zakupem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kasy mediów, 17) pełnić obowiązki w estetycznym ubiorze, w stosunku do podróżnych być kulturalnym, uprzejmym, 18) uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług Spółki Przewozy Regionalne, wywieszać w miejscu dostępnym dla podróżnych, otrzymane od przedstawiciela ZLECENIODAWCY informacje w zakresie obsługi podróżnych, reklamy kolejowych przewozów pasażerskich, dbać o bieżące ich aktualizowanie oraz uaktualniać tablicowy rozkład jazdy według wytycznych przekazanych przez Kierownictwo Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku, 19) przestrzegać tajemnicy w zakresie postanowień niniejszej umowy oraz w zakresie wysokości uzyskiwanych wpływów i ponoszonych wydatków w kasie biletowej. 4 ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez AGENTA umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi. 5 Potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej AGENT zobowiązany jest zgłosić do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Białymstoku. 6 AGENT zobowiązuje się do: 1) prowadzenia rachunkowości kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf-8, 2) przesłania sprawozdania kasowego wraz z dwoma egzemplarzami raportu Rozliczenia biletów ze sprzedaży biletów na rzecz każdej spółki i na produkty wspólne PR/SKM, PR/IC zgodnie z 36 i 56 Instrukcji Pf-8 w terminie do dnia 1-go każdego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym, bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie. 3) sporządzania i przesyłania ZLECENIODAWCY jednego egzemplarza raportu Zamknięcie miesiąca i Rozliczenie biletów - na poszczególne spółki i z kodem komunikacji 7 i Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy AGENT zobowiązuje się wpłacać za pośrednictwem poczty lub banku w każdy dzień roboczy, w którym utarg przekroczy 500 zł. W pozostałych przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany utarg przekroczy 500 zł, jednak nie rzadziej niż raz na 10 dni - na konto: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Wileńska 14a, Warszawa BRE O/Olsztyn nr. - dla kasy nr.. Wpłaty winny być pomniejszone o udokumentowane wydatki tytułem dokonanych zwrotów za niewykorzystane bilety. 2. Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez ZLECENIODAWCę. Uzyskane wpływy z tytułu agencyjnej sprzedaży biletów winny wpłynąć na wskazane konto nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem banku lub nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia ich wymagalności w przypadku wpłat dokonywanych przez AGENTA za pośrednictwem poczty. W przypadku dokonania wpłat z opóźnieniem, 1 dzień ponad termin określony w ust. 1 Zleceniodawcy przysługuje kara umowna na zasadach określonych w 8 ust Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej wymagalnych. 4. W przypadku, niezachowania terminu wpłaty określonego w ust.1 Przewozy Regionalne spółce z o.o. przysługuje prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 5. Przy zakończeniu zmiany dziennej w dniu dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy kwotę przelewu należy rozliczyć w kasie kodem 1. W trakcie miesiąca sprawozdawczego wpływy uzyskane w kasie po dokonaniu przelewu utargów - AGENT wykazuje jako pozostałość kasową. 19

20 6. W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym należy zakończyć dyżur z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca należy wykazać kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. 7. Przyznaje się kwotę rezerwy kasowej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zł) niezbędnej do wydawania reszty podróżnym po przekazaniu utargów. 8. AGENT zobowiązany jest do drukowania w systemie kasy fiskalnej journala zmiany w okresach dekadowych, a na zakończenie miesiąca także journala w opcji za miesiące rozliczeniowe i przesyłania ich każdorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego do Przewozy Regionalne spółka z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, Wydział Rachunkowo- Bilansowy w terminie do 1-go dnia każdego miesiąca. 9. Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego AGENT przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia, następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 10. Stwierdzoną nadpłatę na dobro Przewozy Regionalne spółka z o.o. należy wyjaśnić. Wyjaśnienie należy przesłać do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji. 11. Po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego AGENT zobowiązany jest sporządzić w dwóch egzemplarzach odręczne zestawienie wpłat, dokonanych przelewem bankowym/pocztowym na konto Przewozy Regionalne sp. z o.o., o którym mowa w ust. 1, zawierające: 1) datę dokonanej wpłaty, 2) kwotę wpłaty, 3) ogólną kwotę wpłat wynikającą z przelewów dokonanych w miesiącu sprawozdawczym, 4) ogólną kwotę wpływów wynikającą z raportu rozliczeniowego zamknięcie miesiąca Oryginał zestawienia należy przesyłać do Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku. AGENT zobowiązany jest na żądanie Zleceniodawcy przedstawić do wglądu oryginały dowodów wpłaty. 1. Prowizja AGENTA za usługi wykonane zgodnie z 1 ust.1 wynosić będzie : 1) za sprzedaż biletów jednorazowych na rzecz Przewozy Regionalne spółka z o.o. wymienionych w 1 ust. 1, pkt.1, lit. a i b ( PR): a) jednorazowych w wysokości %, b) okresowych w wysokości. %, 2) za sprzedaż biletów na rzecz innego przewoźnika, wymienionych w 1 ust.1,pkt.1, lit. j - w wysokości..%, 3) za sprzedaż biletów wymienionych w 1 ust.1, pkt.1, lit. c-i w wysokości.%, 4) za sprzedaż biletów wymienionych w 1 ust.1, pkt.1, lit. h prowizja za sprzedane bilety międzynarodowe wynosi 18% od kwoty, którą Zleceniodawca otrzymuje od PKP IC za sprzedane bilety międzynarodowewysokość prowizji 9,8%. 2. Podstawę do naliczenia prowizji, o której mowa w ust.1, stanowi kwota wpływów netto za bilety, pomniejszona o wartość biletów anulowanych, wartość biletów zwróconych i wartości wystawionych w kasie AGENTA biletów do zleceń na kredytowane przejazdy oraz o zawarty w nich podatek VAT. 3. Do kwoty prowizji AGENT powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 4. Po zakończeniu miesiąca na wyliczoną kwotę prowizji AGENT zobowiązany jest wystawić fakturę VAT, w której jako nabywcę usługi określa: Przewozy Regionalne spółka z o.o. NIP: Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych w Białymstoku ul. Kopernika 60, Białystok oraz zaznaczyć nazwę miesiąca i rok, którego prowizja dotyczy. Oryginał faktury VAT z jedną kopią raportu rozliczeniowego Zamknięcie miesiąca i raportu miesięcznego Rozliczenie biletów - na rzecz każdej spółki i na produkty wspólne PR/SKM. AGENT przekazuje do Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku w terminie do dnia 2-go każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. Ustaloną należność ZLECENIODAWCA przekaże przelewem na konto wskazane przez AGENTA w terminie do 10-go każdego miesiąca, pod warunkiem, że AGENT dotrzyma terminu przekazania faktury do Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku. 5. W przypadku nie wywiązywania się AGENTA z postanowień wynikających z 1 i 6 ust.1 oraz 7 ZLECENIODAWCA zastosuje karę umowną w wysokości 10% należnej prowizji netto za dany miesiąc. 6. AGENT oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP AGENT ponosi odpowiedzialność materialną wobec ZLECENIODAWCY za: 1) wszystkie otrzymane bilety i druki ścisłej rejestracji, 2) prawidłowość ustalania i pobierania należności związanych z przewozem osób, rzeczy i zwierząt i terminowym dokonywaniem przelewów z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, 20 9

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne spółka z o.o. w Warszawie Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku ul. Kopernika 60 15-379 Białystok tel. 782 452 715 fax. 85 673 35 22 http://www.przewozyregionalne.pl e-mail: pr.bialystok@p-r.com.pl

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo