Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie."

Transkrypt

1 Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1

2 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych 10 Rola działu etyki i przestrzegania zasad Rozdział 1: Bezpieczeństwo, 11 Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne niezawodność i odpowiedzialność prowadzenia działalności Rozdział 2: Nasi pracownicy Rozdział 3: Nasi partnerzy biznesowi 13 Równe i godne traktowanie pracowników oraz równouprawnienie w zatrudnieniu 14 Przyjazne miejsce pracy 16 Ochrona prywatności i poufność informacji 18 Wymiana upominków i ofert udziału w imprezach rozrywkowych 21 Konflikty interesów 23 Konkurencja i przepisy antytrustowe 26 Restrykcje w handlu, reglamentacja eksportu i przepisy dotyczące bojkotu 28 Środki pochodzące z nielegalnego źródła 29 Współpraca z dostawcami Rozdział 4: Organy rządowe i 32 Łapownictwo i korupcja społeczności lokalne 35 Współpraca z organami rządowymi 35 Zaangażowanie społeczne, poszanowanie praw i godności społeczności 36 Kontakty z inwestorami, analitykami i mediami 37 Nasze stanowisko w sprawie działalności politycznej Rozdział 5: Nasze aktywa i 39 Rzetelność i kompletność danych, raportowanie i księgowość rzetelność w sprawach finansowych 41 Ochrona aktywów BP 43 Poszanowanie własności intelektualnej i informacji chronionych 44 Unikanie transakcji zawieranych na podstawie informacji niejawnych 46 Odpowiedzialne i bezpieczne użytkowanie naszych systemów informatycznych Załącznik 49 Linki do szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zagadnień Indeks 51 2

3 Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Aby utrzymać wizerunek firmy godnej zaufania, musimy nieustannie pracować nad wyznaczaniem sobie spójnych i coraz wyższych standardów, a także przestrzegać ich zawsze i wszędzie, gdzie działamy. 3

4 Zapraszam do lektury naszego kodeksu postępowania. Określa on podstawowe zasady, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy BP, oraz wyjaśnia, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Kodeks dostarcza również informacji, gdzie szukać szczegółowych wytycznych w odniesieniu do poszczególnych tematów. Innymi słowy, Kodeks pomaga nam podejmować właściwe decyzje, gdy stajemy przed trudnym wyborem. Dzięki temu budujemy zaufanie i mamy pozytywny wpływ na tych, z którymi spotykamy się na co dzień. W krajach, w których działamy, obowiązują różne przepisy, których musimy przestrzegać, ale będąc firmą globalną, powinniśmy być jeszcze bardziej restrykcyjni. Aby utrzymać wizerunek firmy godnej zaufania, musimy nieustannie pracować nad wyznaczaniem sobie spójnych i coraz wyższych standardów, a także przestrzegać ich zawsze i wszędzie, gdzie działamy. Wszyscy pracownicy BP bez wyjątku są zobligowani służbowo do przestrzegania i egzekwowania kodeksu postępowania niedotrzymanie tego zobowiązania może narazić na ryzyko zarówno firmę BP, jak i nas samych. Jeśli znane są wam przypadki nieprzestrzegania zasad naszego kodeksu lub macie wątpliwości dotyczące zaistniałej sytuacji, powinniście jak najszybciej podjąć odpowiednie działania i zgłosić swoje obawy Kodeks zawiera szczegółowe informacje dotyczące różnych sposobów zgłaszania tego typu wątpliwości, w tym za pośrednictwem naszej poufnej linii pomocy OpenTalk. Nasza reputacja i sukces w przyszłości zależą od przyjęcia przez każdego z nas odpowiedzialności za stosowanie naszego Kodeksu w praktyce. Razem możemy pokazać światu, że BP to firma zjednoczona głęboko utrwalonymi wartościami, czuć dumę, że jesteśmy jej częścią Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Bob Dudley Dyrektor Generalny Grupy 4

5 Istota naszego kodeksu Nasz kodeks daje nam wskazówki i wsparcie potrzebne do prowadzenia działalności zgodnie z normami etycznymi i przepisami prawa. Te dwa elementy są niezbędne do odniesienia przez nas sukcesu. Kodeks odzwierciedla nasze zobowiązanie do właściwego postępowania, a także do poszanowania praw innych. Będąc częścią BP, każdy z nas zgadza się wywiązywać z tego zobowiązania. W przeciwnym razie narażalibyśmy na ryzyko siebie, swoich współpracowników i firmę BP. Nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu stanowi naruszenie, które może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Zwolnienie z obowiązku stosowania się do jakiejkolwiek części Kodeksu nie może być udzielone bez uprzedniego zatwierdzenia, co odzwierciedla nasze pełne zaangażowanie w przestrzeganie opisanych w nim zasad. Koordynowaniem działań w tym zakresie zajmuje się Dyrektor Grupy ds. Przestrzegania Zasad i Etyki, który odpowiada za uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń i zapewnia sporządzenie raportów i złożenie odpowiednich oświadczeń. Obowiązek ten dotyczy również zatwierdzeń, raportów i oświadczeń wymaganych na mocy prawa. Zwolnienia z obowiązku stosowania się do kodeksu będą przyznawane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Kto jest zobowiązany do przestrzegania naszego kodeksu? Najkrótsza odpowiedź brzmi: każdy. To oznacza, że do przestrzegania Kodeksu zobowiązany jest każdy pracownik BP, a także firmy/podmiotu, której BP posiada 100% własności. Dotyczy to też pracowników spółki typu joint venture (JV) w zakresie, w jakim jest to możliwe i uzasadnione przy uwzględnieniu poziomu uczestnictwa BP. W sytuacjach, gdy BP nie ma pełnej kontroli nad spółką joint venture, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić przestrzeganie podobnych zasad przez nasze spółki typu joint venture oraz naszych partnerów w tego typu przedsięwzięciach. Staramy się także współpracować z osobami trzecimi, które prowadzą swoją działalność na zasadach podobnych do określonych w niniejszym Kodeksie. Od naszych wykonawców i ich pracowników oczekujemy postępowania zgodnego z zasadami określonymi w naszym kodeksie. Przy podejrzeniu, że nie spełniają oni naszych standardów lub zobowiązań, będziemy zmuszeni rozważyć możliwość rozwiązania zawartych z nimi umów. Jeśli nadzorujesz pracę innych Zgodnie z naszym Kodeksem masz dodatkowe obowiązki: stanowić przykład etycznego przywództwa; być wzorem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i tworzyć warunki, w których pracownicy również mogą tych przestrzegać; wspierać działania mające popularyzować przepisy i zasady etyczne obowiązujące w BP; upewniać się, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją wymagania naszego kodeksu i lokalne wymogi prawne oraz mają odpowiednie warunki, aby je spełniać ; wyciągać konsekwencje wobec członków zespołu, którzy nie przestrzegają zasad etycznych obowiązujących w BP; konsekwentne egzekwować przestrzegania naszego kodeksu; umożliwiać wdrażanie odpowiednich metod kontroli przestrzegania zasad w organizacji; wspierać pracowników, którzy zadają pytania i zgłaszają obawy natury etycznej poprzez: - zachęcanie ich do zgłaszania wątpliwości; - analizę zgłaszanych spraw; - upewnienie się, że żadna osoba, która zgłasza wątpliwości, nie pada ofiarą działań odwetowych. Przestrzeganie prawa, wyznaczanie standardów BP prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatem nasz Kodeks nie może zawierać wszystkich obowiązujących w tych krajach przepisów prawnych, regulacji i innych wymogów prawnych. Istotne jest, aby każdy pracownik znał prawo obowiązujące w miejscu, w którym pracuje oraz przestrzegał jego przepisów. 5

6 Priorytetem w naszych działaniach jest postępowanie zgodne z przepisami prawa. W przypadku różnicy między jakimś przepisem prawa a naszym kodeksem należy zawsze zastosować bardziej rygorystyczny standard. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego zagadnienia należy omówić je ze swoim przełożonym, działem personalnym, działem prawnym lub działem ds. etyki i przestrzegania zasad. Wokół działalności handlowej BP istnieje silnie regulowane środowisko, które niekiedy wchodzi w interakcje z innymi obszarami działalności firmy BP. Działalność handlową należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy i regulacje. Globalne wytyczne w zakresie obrotu handlowego opierają się (w tym obszarze) na naszym kodeksie. Wytyczne określają standardy postępowania i rzetelności mające zastosowanie do wszystkich osób zaangażowanych w działania w otoczeniu handlowym BP. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego obszaru działania firmy, należy skontaktować się z działem ds. etyki i przestrzegania zasad. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że nasz kodeks stanowi jedynie punkt wyjścia. Nie sposób omówić w nim każdej sytuacji i nie zastępuje on należytego osądu i właściwego postępowania. Pozyskiwanie informacji Bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień poruszanych w kodeksie można znaleźć pod linkami do dodatkowych zasobów, oznaczonych symbolem I. Linki do poszczególnych dokumentów i stron internetowych są również wyszczególnione w Załączniku. i odpowiedzi na pojawiające się pytania Przykłady praktycznego zastosowania zasad naszego kodeksu można odnaleźć w sekcji: Pytania i odpowiedzi Nasz kodeks nie zmienia warunków ani zasad zatrudnienia. Szczegółowo określa natomiast, czego oczekujemy od każdego pracownika BP oraz wspiera nas w odpowiedzialnym działaniu opartym na wzajemnym szacunku. W niniejszym dokumencie słowa lub wyrażenia takie jak BP, nasza firma i firma odnoszą się na ogół do spółek grupy BP. 6

7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 1 Czym się zajmujemy Dostarczamy energię całemu światu. Zajmujemy się poszukiwaniem, rozwojem i wytwarzaniem podstawowych źródeł energii, które wykorzystujemy do tworzenia produktów potrzebnych ludziom na całym świecie. Świat potrzebuje energii i potrzeba ta staje się coraz większa. Energia będzie przybierać wiele form. Jest i zawsze będzie niezbędna ludziom i postępowi w każdym zakątku świata. Oczekujemy, że nasza działalność będzie prowadzona wg wysokich standardów. Dążymy do tego, by być liderem bezpieczeństwa w naszej branży, światowej klasy operatorem, dobrym obywatelem i doskonałym pracodawcą. To my BP. 2 W co wierzymy Przywiązujemy wagę do sposobu, w jaki dostarczamy energię całemu światu. Przejawia się to przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i doskonałą jakość naszej działalności. Ma to fundamentalne znaczenie dla naszego sukcesu. Nasze postępowanie opiera się na szacunku, konsekwencji i odwadze zachowywania się we właściwy sposób. Wierzymy, że nasz sukces ma źródło w energii naszych pracowników. Jesteśmy zdeterminowani, by nieustannie się uczyć i coraz lepiej działać. Zależy nam na tworzeniu i stosowaniu najlepszych technologii i budowaniu długotrwałych relacji. Jako dostawca energii potrzebnej światu dzisiaj i zmieniającemu się światu jutra pragniemy tworzyć nową jakość. Działamy jako jeden zespół. To my BP. 3 Co cenimy Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo to dobra inwestycja. We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa naszych pracowników i osób z naszego otoczenia. Troszczymy się o bezpieczeństwo środowiska. Staramy się dostarczać energię światu w bezpieczny sposób. Szacunek Szanujemy otaczający nas świat. Punktem wyjścia jest dla nas stosowanie się do przepisów prawa i obowiązujących regulacji. Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i postępujemy tak, aby zdobyć zaufanie innych. Relacje ze współpracownikami budujemy w oparciu o wzajemny szacunek. Cenimy różnorodność ludzi i poglądów. Troszczymy się o skutki podejmowanych przez nas decyzji, zarówno tych najistotniejszych, jak i mniej ważnych. Doskonałość Działamy w niebezpiecznej branży, dlatego dążymy do doskonałości poprzez systematyczne i zdyscyplinowane zarządzanie naszą działalnością. Przestrzegamy i stoimy na straży zasad i standardów, które wyznaczamy naszej firmie. Dążymy do osiągania wysokiej jakości rezultatów, pragniemy się uczyć i doskonalić. Jeśli coś nie działa jak należy, dokładamy wszelkich starań, aby to poprawić. Odwaga Zadania, które podejmujemy, rzadko bywają łatwe. Osiąganie najlepszych rezultatów często wymaga odwagi, by stawić czoła trudnościom, zgłaszać wątpliwości i trwać przy wartościach, w które wierzymy. Zawsze staramy się postępować właściwie. Poszukujemy nowych rozwiązań i nie boimy się prosić o pomoc. Jesteśmy szczerzy w stosunku do siebie i zależy nam na poznaniu opinii innych. Naszym celem jest budowanie trwałego dziedzictwa. Jeden zespół Bez względu na to, jak silni jesteśmy jako jednostki, razem możemy osiągnąć więcej. Przedkładamy 7

8 4 Zgłaszanie wątpliwości Wszyscy mamy obowiązek zgłaszać pytania dotyczące naszego Kodeksu lub podejrzenia jego naruszenia. Nasze zadania rzadko bywają łatwe. Musimy mieć odwagę, aby zgłaszać nasze wątpliwości i zawsze starać się postępować właściwie. Oznacza to, że zawsze należy poprosić o pomoc w sytuacji, gdy pojawiają się pytania dotyczące naszego Kodeksu lub podejrzenia jego naruszenia. W razie stwierdzenia naruszenia lub potencjalnego naruszenia naszego Kodeksu lub innych wymogów prawnych należy to bezzwłocznie zgłosić, niezależnie czy sprawa dotyczy pracownika, kierownika czy innej osoby. Nasz Standard Zgłaszania Oszustw i Niewłaściwego Postępowania zawiera szczegółowe informacje na temat zgłaszania takich zdarzeń link podany jest w Załączniku. Pilne problemy, takie jak zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa, należy zgłaszać lokalnie, jeśli to możliwe, w celu jak najszybszej reakcji. Staramy się konsekwentnie reagować na wszelkie potencjalne naruszenia lub zgłaszane pytania oraz zajmujemy się nimi w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Aby nie dopuścić do przerodzenia się sprawy lub problemu w kryzys, należy jak najszybciej uzyskać poradę lub wsparcie. Dostępne są następujące opcje: rozmowa z przełożonym (zwykle jest to najlepsza opcja); zgłoszenie sprawy Liderowi Etyki i Przestrzegania Zasad (ECL); skontaktowanie się z Działem Prawnym, Działem Personalnym lub Działem Etyki i Przestrzegania Zasad; skontaktowanie się z linią OpenTalk, jeśli odczuwasz obawę przed kontaktem z osobami wymienionymi powyżej. OpenTalk umożliwia poufne uzyskanie odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane obawy dotyczące etyki postępowania, przestrzegania zasad lub innych wymagań naszego Kodeksu. Linia pomocy obsługiwana przez niezależną firmę jest dostępna o każdej porze dnia i nocy przez siedem dni w tygodniu. Linia pomocy OpenTalk obsługuje połączenia w ponad 75 językach. Jeśli skontaktujesz się z linią OpenTalk, co możesz uczynić anonimowo w większości jurysdykcji, operator wysłucha twoich obaw lub pytań, w razie potrzeby zada dodatkowe pytania wyjaśniające, a następnie sporządzi raport podsumowujący zgłoszenie. Następnie raport zostanie przekazany do zespołu OpenTalk firmy BP w celu dokonania oceny i podjęcia dalszych działań odpowiednio do sytuacji. Linia OpenTalk jest dostępna pod następującymi numerami telefonów: +44 (0) w Wielkiej Brytanii w USA numer dla rozmów na koszt odbierającego, pod którym połączenie zostanie odebrane bez żadnych kosztów po twojej stronie Pełna lista lokalnych numerów znajduje się na stronie Zgłoszenie można przekazać również za pośrednictwem strony internetowej https://ww.opentalkweb.com Naruszenia Kodeksu postępowania należy zgłaszać na stronie https://codeofconductcertification.bpweb.bp.com/breach/breach.aspx 8

9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych Promowana przez nas zasada braku tolerancji dla działań odwetowych wynika z naszego przekonania, że zgłaszanie problemów jest zawsze właściwym trybem postępowania. Zgłaszając w dobrej wierze swoje obawy lub niewłaściwe postępowanie lub biorąc udział w dochodzeniu dotyczącym zagadnień natury etycznej lub zgodności z przepisami, przestrzegamy naszego kodeksu. Pod żadnym pozorem firma BP nie będzie tolerować działań odwetowych. Uważamy je za postępowanie niedopuszczalne, które jeśli zostanie udowodnione może prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nawet rozwiązania stosunku pracy. Działania odwetowe mogą przybierać wiele form od ignorowania pracownika po nieuzasadnione zwolnienie z pracy. Mogą obejmować również zastraszanie w celu niedopuszczenia do zgłoszenia potencjalnego naruszenia kodeksu. Wszystkie zarzuty dotyczące działań odwetowych traktujemy poważnie, dokładnie badając każdy z nich i podejmując właściwe kroki. Jeśli jesteś ofiarą działań odwetowych lub widzisz, że spotyka się z nimi ktoś, kogo znasz, bezzwłocznie skontaktuj się z linią OpenTalk lub Dyrektorem Grupy ds. Etyki i Przestrzegania Zasad. P. Czy należałoby zgłosić tę sprawę? Uważam, że powinienem zadzwonić na linię OpenTalk, ale mam pewne obawy. Mój przełożony nakazał mi zrobienie czegoś, co wydaje mi się niebezpieczne, a nawet może być nielegalne. Obawiam się, że mógłby utrudnić mi życie, jeśli zgłoszę tę sprawę. Jak postąpić w takiej sytuacji? O. Istotną sprawą jest podzielenie się swoimi obawami dotyczącymi tej potencjalnie poważnej sprawy. Zapewniamy, że każda rozmowa z linią OpenTalk jest traktowana poufnie. Gdyby jednak ktoś podjął przeciwko tobie działania odwetowe, należy zgłosić to bezzwłocznie. Działania odwetowe nie będą tolerowane i spotkają się z natychmiastową reakcją. P. Czy podejmowane są przeciwko mnie działania odwetowe? Trzy miesiące temu zadzwoniłem anonimowo na linię OpenTalk. Niepokoił mnie fakt, że lider mojego zespołu być może przyznał kontrakt firmie, która należy do jego znajomego. Sprawa została zbadana i rozumiem, że podjęto pewne działania. Od tamtego czasu pozostali członkowie mojego zespołu przestali ze mną rozmawiać oraz przekazywać mi kopie istotnych informacji. Obawiam się, że wpłynie to na moje wyniki w pracy. Mam wrażenie, że moi koledzy wiedzą, iż zgłosiłem sprawę lidera mojego zespołu za pośrednictwem linii OpenTalk i teraz się na mnie za to mszczą. O. Może to być przypadek działań odwetowych, dlatego należy się bliżej przyjrzeć tej sytuacji. Jeśli jej omówienie z liderem twojego zespołu byłoby niezręczne, skontaktuj się z przedstawicielem działu personalnego, przełożonym lidera twojego zespołu, działem prawnym, działem ds. etyki i przestrzegania zasad lub linią OpenTalk. W celu stwierdzenia, co doprowadziło do takiego zachowania współpracowników zostanie przeprowadzone skrupulatne dochodzenie. Jeśli w jego trakcie potwierdzi się, że były to działania odwetowe, zostaną podjęte odpowiednie kroki. 9

10 Rola działu etyki i przestrzegania zasad Firma BP posiada niezależny dział odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad programem etyki i przestrzegania zasad kierowany przez Dyrektora Grupy ds. Etyki i Przestrzegania Zasad. Dział etyki i przestrzegania zasad: zajmuje niezależne stanowisko w sprawie zagrożeń związanych z etyką i przestrzeganiem zasad, na które narażona jest firma BP, obszarów, w których niebezpieczeństwa mogą się pojawić oraz zastosowania odpowiednich działań; ocenia styl przywództwa i kulturę etyczną BP oraz zapewnia przestrzeganie najwyższych standardów etycznych; określa oczekiwania wobec elementów składających się na programy mające na celu zapewnienie przestrzegania etyki i zasad obowiązujących w BP, w tym wobec założeń, standardów, procesów, systemów, narzędzi, szkoleń i komunikacji wspiera działy i spółki należące do BP w zakresie wdrażania programów mających na celu zapewnienie przestrzegania ich etycznych i prawnych zobowiązań, a także efektywne zarządzanie/ograniczanie zidentyfikowanych ryzyk związanych z etyką i przestrzeganiem zasad, zawiesza wszelkie transakcje lub działania, które mogą stanowić naruszenie kodeksu postępowania BP lub obowiązujących wymogów w zakresie przestrzegania przepisów prawnych, zapewnia wsparcie w celu ułatwienia pracownikom i innym osobom rozstrzygnięcia dylematów etycznych i przestrzegania kodeksu postępowania BP, standardów BP oraz obowiązującego prawa, obsługuje linię OpenTalk i zapewnia prawidłowy przebieg wyjaśniania spornych spraw, zgodny ze Standardem Zgłaszania Oszustw i Niewłaściwego Postępowania, w stosownych przypadkach prowadzi niezależne dochodzenia w zakresie spraw dotyczących etyki i przestrzegania zasad, zatrudnia i instruuje radców prawnych w celu przeprowadzenia dochodzeń i zapewnia wsparcie dla programu etyki i przestrzegania zasad w BP, wspiera liderów biznesowych i funkcyjnych i udziela im pomocy w zakresie egzekwowania spójnych procedur dyscyplinarnych dotyczących naruszeń kodeksu postępowania BP oraz włączenia kwestii związanych z etyką i przestrzeganiem zasad do oceny wyników i innych procesów realizowanych przez dział personalny, prowadzi obiektywny monitoring i ocenę adekwatności programu etyki i przestrzegania zasad w BP w celu zarządzania/ograniczania istotnych ryzyk grupy związanych z etyką i przestrzeganiem prawa, a w stosownych przypadkach wydaje zalecenia dotyczące poprawy programu. dokonuje obiektywnej oceny efektywności programu etyki i przestrzegania zasad w BP w celu spełnienia wymogów interesariuszy (w tym wymogów prawnych), reprezentuje firmę BP w kontaktach z organami kontrolnymi i urzędnikami państwowymi w zakresie spraw związanych z etyką i przestrzeganiem zasad, przekazuje okresowe oceny i raporty na temat programu etyki i przestrzegania zasad w BP Zespołowi Zarządzającemu, Komitetowi Zapewniania Bezpieczeństwa, Przestrzegania Standardów Etycznych i Ochrony Środowiska przy Radzie Dyrektorów oraz Komitetowi Audytu przy Zarządzie Głównym. 10

11 Rozdział 1: Bezpieczeństwo, niezawodność i odpowiedzialność prowadzenia działalności We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników oraz innych osób, z którymi mamy kontakt. Jest to nasz priorytet. Dążymy również do ochrony środowiska naturalnego i poszanowania praw i godności społeczności, w obrębie których prowadzimy działalność. Działamy w niebezpiecznych warunkach, dlatego dążymy do doskonałości poprzez zdyscyplinowane zarządzanie naszą działalnością. Obowiązkiem naszych liderów jest dawanie przykładu w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz tworzenia warunków do ich przestrzegania przez pracowników. Dla nas dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne (HSSE) oznacza brak wypadków oraz nieszkodzenie ludziom ani środowisku naturalnemu. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środowisko naturalne Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne (HSSE). Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników firmy BP i wszystkich osób, z którymi współpracujemy i z którymi, na co dzień się kontaktujemy. To wyraz naszego szacunku dla nich i podstawa naszego sukcesu. Dokładamy wszelkich starań, aby poprawić dbałość o środowisko naturalne i zdrowie poprzez: ograniczenie produkcji odpadów, ścieków i emisji; efektywne wykorzystanie energii; ograniczenie sytuacji mogących narazić kogokolwiek na utratę zdrowia; wytwarzanie bezpiecznych produktów wysokiej jakości. Określiliśmy również mierzalne cele w zakresie HSSE w naszych biznesplanach, do których osiągnięcia wszyscy dążymy. Bezpieczeństwo ludzi i działań to coś więcej niż przestrzeganie zasad. Wszyscy musimy być wyczuleni na zagrożenia w trakcie wykonywania swojej pracy. Żadne zadanie nie jest tak ważne, abyśmy nie mogli poświęcić wystarczająco dużo czasu, by wykonać je w bezpieczny sposób. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać. Zawsze: w swoich działaniach na pierwszym miejscu stawiaj bezpieczeństwo i dobro wszystkich otaczających cię osób, przestrzegaj obowiązujących przepisów prawnych i działaj zgodnie z wymogami określonymi w lokalnym Systemie Zarządzania Operacyjnego (OMS) lub w programie Bezpieczeństwo w Biurze, przerwij wykonywanie pracy, która twoim zdaniem jest niebezpieczna, szkodliwa dla zdrowia lub istnieje prawdopodobieństwo, że doprowadzi do wycieku prowadzącego do zanieczyszczenia środowiska, podejmuj się wykonania tylko tych zadań, w zakresie których masz odpowiednie kompetencje, nie istnieją ku temu przeciwwskazania medyczne oraz jesteś dostatecznie wypoczęty i skoncentrowany, aby je wykonać, upewnij się, że znasz obowiązujące w miejscu pracy procedury działania w sytuacjach nagłych, dokładaj starań, aby ci, z którymi pracujesz (inni pracownicy, wykonawcy i osoby trzecie) postępowali zgodnie z naszymi wytycznymi HSSE i operacyjnymi, szanuj kompetencje osób pełniących funkcje istotne dla bezpieczeństwa, zgłoś każdy wypadek, uraz, chorobę, sytuację niebezpieczną lub negatywnie wpływającą na stan zdrowia, incydent, wyciek, nieplanowane uwolnienie materiału do środowiska naturalnego lub oczywiste naruszenie prawa lub wymogów firmy BP, aby umożliwić podjęcie natychmiastowych działań. Nigdy nie zakładaj, że ktoś inny zgłosi zagrożenie lub wątpliwość, poproś o pomoc i poradę w razie wątpliwości co do swoich obowiązków HSSE i operacyjnych lub w przypadku obaw dotyczących potencjalnego lub faktycznego naruszenia prawa lub wymogów obowiązujących w firmie BP w miejscu pracy. 11

12 Podstawowe zasady, których należy przestrzegać Nigdy nie przystępuj do pracy pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek leków na receptę, leków dostępnych bez recepty lub narkotyków, jeśli niekorzystnie wpływają one na wykonywaną pracę, bez względu na to, czy są legalne, czy też nie, nie stosuj gróźb, nie zastraszaj ani nie używaj przemocy wobec współpracowników lub członków społeczności, w których działamy, nie wnoś broni, w tym broni sportowej, na teren firmy BP ani nigdzie nie używaj broni w ramach prowadzenia działalności BP, chyba że masz na to odpowiednie zezwolenie. Powyższe zakazy oraz konieczność uzyskania zezwolenia nie mają zastosowania w miejscu, w którym ich zastosowanie lub egzekwowanie byłoby niezgodne z prawem obowiązującym w danym kraju. Proces uzyskania zezwolenia rozpoczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku do Regionalnego Doradcy ds. Bezpieczeństwa. Wniosek ten wymaga zatwierdzenia przez Wiceprezesa, dział Bezpieczeństwa Grupy oraz Prezesa BP America dla obszarów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych lub przez Lidera Strategicznego Jednostki lub równorzędnego urzędnika dla obszarów poza Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje Naszym celem jest systematyczne zarządzanie ryzykami operacyjnymi i HSSE, a także poprawa wyników poprzez zastosowanie Systemu Zarządzania Operacyjnego dla podmiotów operacyjnych oraz programu Bezpieczeństwo w Biurze dla pracowników biurowych. Linki do Systemu Zarządzania Operacyjnego oraz programu Bezpieczeństwo w Biurze znajdują się w Załączniku. Aby dowiedzieć się więcej o HSSE w firmie BP, OMS oraz programie Bezpieczeństwo w Biurze (zawierającym, m.in. szczegółowe informacje na temat stosowania OMS i dokumentu Bezpieczeństwo w Biurze ), odwiedź naszą stronę internetową Bezpieczeństwo i Ryzyko Operacyjne szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego przedstawione są w niniejszym kodeksie w podrozdziale Odpowiedzialne i bezpieczne użytkowanie naszych systemów informatycznych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i prowadzonych działań, możesz je zgłosić na wiele sposobów, np. porozmawiać na ten temat z przełożonym lub współpracownikiem. Jeśli wolisz poufny kontakt z kimś niezależnym, możesz skontaktować się z linią OpenTalk. P. Czy należałoby przerwać pracę? Czy spotka mnie kara, jeśli przerwę pracę, gdy mam obawy dotyczące bezpieczeństwa lub zagrożenia dla środowiska naturalnego? O. Nie. Chcemy, żeby nasi pracownicy czuli się upoważnieni do przerwania pracy, która w ich opinii może być niebezpieczna lub szkodliwa dla środowiska naturalnego. Nie będziemy tolerowali podejmowania działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze postępują w ten sposób. Chcemy, aby firma BP była dla każdego bezpiecznym miejscem pracy. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jeśli omówienie zaistniałej sytuacji ze przełożonym byłoby niezręczne, możesz skorzystać z linii OpenTalk lub innej drogi, np. porozmawiać z kimś z działu prawny, lokalnego zespołu HSSE, działu personalnego lub działu etyki i przestrzegania zasad. P. Czy należy zgłosić nieduży wyciek? Doszło do niewielkiego, zaledwie kilkulitrowego wycieku. Czy należy to zgłosić? O. Tak. Należy zgłosić każdy wyciek lub uwolnienie węglowodorów czy innych substancji chemicznych, bez względu na ich wielkość. Należy bezzwłocznie poinformować swojego przełożonego, aby umożliwić nam podjęcie właściwych działań, zgłosić to zgodnie z wymogami wewnętrznie i zewnętrznie oraz zbadać przyczyny, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. 12

13 Rozdział 2: Nasi pracownicy Jesteśmy jednym zespołem. Bez względu na to, jak silni jesteśmy jako jednostki, razem możemy osiągnąć więcej. Przedkładamy sukces zespołu nad sukces osobisty. Dążymy do zwiększenia możliwości zespołu. Ufamy sobie nawzajem, że wykonamy swoje obowiązki. Dążymy do stworzenia miejsca pracy, którego cechą charakterystyczną będzie szacunek wobec praw innych osób, odpowiedzialność, doskonałość i wzajemne zaufanie. Cenimy różnorodność ludzi i poglądów. Naszym zdaniem każdy powinien mieć równe szanse. Rekrutacja, wybór i rozwój kadry pracowniczej odbywa się na podstawie kryteriów merytorycznych, niezależnie od rasy, koloru skóry, narodowości, religii, płci, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stanu cywilnego, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej cechy chronionej obowiązującym prawem. Pracujemy w dobrej wierze w ramach właściwej struktury prawnej ze związkami zawodowymi i innymi organami przedstawicielskimi wspólnie wybranymi przez naszych pracowników. Równe i godne traktowanie pracowników oraz równouprawnienie w zatrudnieniu Nasi pracownicy stanowią jeden z naszych największych atutów. Cenimy różnorodność ludzi i poglądów, a także każdego pracownika jako ważnego członka zespołu BP. Dążymy do zapewnienia traktowania wszystkich pracowników BP oraz wszystkich osób, z którymi mamy kontakt, z szacunkiem i godnością, nigdy w żaden sposób ich nie dyskryminując. Naszym celem jest to, aby każdy pracownik firmy BP: wiedział, czego się od niego oczekuje na zajmowanym stanowisku; miał możliwość prowadzenia otwartego i konstruktywnego dialogu dotyczącego osiąganych wyników pracy; uzyskał pomoc niezbędną do rozwijania swoich umiejętności; był doceniany i uczciwie nagradzany za osiągane wyniki; mógł zabrać głos i być zaangażowany w działania mające na celu polepszenie wyników całego zespołu; otrzymywał wsparcie w zakresie realizacji osobistych priorytetów. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać Zawsze: decyzje dotyczące rekrutacji, wyboru, rozwoju zawodowego i awansowania pracowników należy podejmować na podstawie kryteriów merytorycznych. Decyzje powinny być podejmowane na podstawie kwalifikacjach pracowników, prezentowanych przez nich umiejętnościach i ich osiągnięć, oczekuj, że inne osoby, z którymi współpracujesz (wykonawcy, pośrednicy, partnerzy w przedsięwzięciach joint venture) będą postępować zgodnie z naszymi normami właściwego traktowania i równych szans, przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia, zgłaszaj wszelkie stwierdzone naruszenia kodeksu oraz współpracuj przy prowadzeniu dochodzeń. Zapytaj o radę, jeśli masz obawy, które dotyczą zarówno ciebie, jak i twoich bezpośrednich podwładnych lub innych osób. Nigdy: nie pozwól, aby rasa, kolor skóry, religia, płeć, wiek, narodowość, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, stan cywilny, niesprawność lub inna cecha chroniona obowiązującym prawem wpływały na podejmowane decyzje dotyczące rekrutacji, wyboru, rozwoju zawodowego i awansowania pracowników. 13

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych)

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Dylematy etyczne Studia przypadków

Dylematy etyczne Studia przypadków Dylematy etyczne Studia przypadków Zawodowi księgowi zatrudnieni w sektorze publicznym kwiecień 2012 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Studium przypadku 1... 5 Informacja na temat wyników... 5 Studium przypadku

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo