Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie."

Transkrypt

1 Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1

2 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych 10 Rola działu etyki i przestrzegania zasad Rozdział 1: Bezpieczeństwo, 11 Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne niezawodność i odpowiedzialność prowadzenia działalności Rozdział 2: Nasi pracownicy Rozdział 3: Nasi partnerzy biznesowi 13 Równe i godne traktowanie pracowników oraz równouprawnienie w zatrudnieniu 14 Przyjazne miejsce pracy 16 Ochrona prywatności i poufność informacji 18 Wymiana upominków i ofert udziału w imprezach rozrywkowych 21 Konflikty interesów 23 Konkurencja i przepisy antytrustowe 26 Restrykcje w handlu, reglamentacja eksportu i przepisy dotyczące bojkotu 28 Środki pochodzące z nielegalnego źródła 29 Współpraca z dostawcami Rozdział 4: Organy rządowe i 32 Łapownictwo i korupcja społeczności lokalne 35 Współpraca z organami rządowymi 35 Zaangażowanie społeczne, poszanowanie praw i godności społeczności 36 Kontakty z inwestorami, analitykami i mediami 37 Nasze stanowisko w sprawie działalności politycznej Rozdział 5: Nasze aktywa i 39 Rzetelność i kompletność danych, raportowanie i księgowość rzetelność w sprawach finansowych 41 Ochrona aktywów BP 43 Poszanowanie własności intelektualnej i informacji chronionych 44 Unikanie transakcji zawieranych na podstawie informacji niejawnych 46 Odpowiedzialne i bezpieczne użytkowanie naszych systemów informatycznych Załącznik 49 Linki do szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zagadnień Indeks 51 2

3 Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Aby utrzymać wizerunek firmy godnej zaufania, musimy nieustannie pracować nad wyznaczaniem sobie spójnych i coraz wyższych standardów, a także przestrzegać ich zawsze i wszędzie, gdzie działamy. 3

4 Zapraszam do lektury naszego kodeksu postępowania. Określa on podstawowe zasady, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy BP, oraz wyjaśnia, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Kodeks dostarcza również informacji, gdzie szukać szczegółowych wytycznych w odniesieniu do poszczególnych tematów. Innymi słowy, Kodeks pomaga nam podejmować właściwe decyzje, gdy stajemy przed trudnym wyborem. Dzięki temu budujemy zaufanie i mamy pozytywny wpływ na tych, z którymi spotykamy się na co dzień. W krajach, w których działamy, obowiązują różne przepisy, których musimy przestrzegać, ale będąc firmą globalną, powinniśmy być jeszcze bardziej restrykcyjni. Aby utrzymać wizerunek firmy godnej zaufania, musimy nieustannie pracować nad wyznaczaniem sobie spójnych i coraz wyższych standardów, a także przestrzegać ich zawsze i wszędzie, gdzie działamy. Wszyscy pracownicy BP bez wyjątku są zobligowani służbowo do przestrzegania i egzekwowania kodeksu postępowania niedotrzymanie tego zobowiązania może narazić na ryzyko zarówno firmę BP, jak i nas samych. Jeśli znane są wam przypadki nieprzestrzegania zasad naszego kodeksu lub macie wątpliwości dotyczące zaistniałej sytuacji, powinniście jak najszybciej podjąć odpowiednie działania i zgłosić swoje obawy Kodeks zawiera szczegółowe informacje dotyczące różnych sposobów zgłaszania tego typu wątpliwości, w tym za pośrednictwem naszej poufnej linii pomocy OpenTalk. Nasza reputacja i sukces w przyszłości zależą od przyjęcia przez każdego z nas odpowiedzialności za stosowanie naszego Kodeksu w praktyce. Razem możemy pokazać światu, że BP to firma zjednoczona głęboko utrwalonymi wartościami, czuć dumę, że jesteśmy jej częścią Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Bob Dudley Dyrektor Generalny Grupy 4

5 Istota naszego kodeksu Nasz kodeks daje nam wskazówki i wsparcie potrzebne do prowadzenia działalności zgodnie z normami etycznymi i przepisami prawa. Te dwa elementy są niezbędne do odniesienia przez nas sukcesu. Kodeks odzwierciedla nasze zobowiązanie do właściwego postępowania, a także do poszanowania praw innych. Będąc częścią BP, każdy z nas zgadza się wywiązywać z tego zobowiązania. W przeciwnym razie narażalibyśmy na ryzyko siebie, swoich współpracowników i firmę BP. Nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu stanowi naruszenie, które może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Zwolnienie z obowiązku stosowania się do jakiejkolwiek części Kodeksu nie może być udzielone bez uprzedniego zatwierdzenia, co odzwierciedla nasze pełne zaangażowanie w przestrzeganie opisanych w nim zasad. Koordynowaniem działań w tym zakresie zajmuje się Dyrektor Grupy ds. Przestrzegania Zasad i Etyki, który odpowiada za uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń i zapewnia sporządzenie raportów i złożenie odpowiednich oświadczeń. Obowiązek ten dotyczy również zatwierdzeń, raportów i oświadczeń wymaganych na mocy prawa. Zwolnienia z obowiązku stosowania się do kodeksu będą przyznawane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Kto jest zobowiązany do przestrzegania naszego kodeksu? Najkrótsza odpowiedź brzmi: każdy. To oznacza, że do przestrzegania Kodeksu zobowiązany jest każdy pracownik BP, a także firmy/podmiotu, której BP posiada 100% własności. Dotyczy to też pracowników spółki typu joint venture (JV) w zakresie, w jakim jest to możliwe i uzasadnione przy uwzględnieniu poziomu uczestnictwa BP. W sytuacjach, gdy BP nie ma pełnej kontroli nad spółką joint venture, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić przestrzeganie podobnych zasad przez nasze spółki typu joint venture oraz naszych partnerów w tego typu przedsięwzięciach. Staramy się także współpracować z osobami trzecimi, które prowadzą swoją działalność na zasadach podobnych do określonych w niniejszym Kodeksie. Od naszych wykonawców i ich pracowników oczekujemy postępowania zgodnego z zasadami określonymi w naszym kodeksie. Przy podejrzeniu, że nie spełniają oni naszych standardów lub zobowiązań, będziemy zmuszeni rozważyć możliwość rozwiązania zawartych z nimi umów. Jeśli nadzorujesz pracę innych Zgodnie z naszym Kodeksem masz dodatkowe obowiązki: stanowić przykład etycznego przywództwa; być wzorem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i tworzyć warunki, w których pracownicy również mogą tych przestrzegać; wspierać działania mające popularyzować przepisy i zasady etyczne obowiązujące w BP; upewniać się, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją wymagania naszego kodeksu i lokalne wymogi prawne oraz mają odpowiednie warunki, aby je spełniać ; wyciągać konsekwencje wobec członków zespołu, którzy nie przestrzegają zasad etycznych obowiązujących w BP; konsekwentne egzekwować przestrzegania naszego kodeksu; umożliwiać wdrażanie odpowiednich metod kontroli przestrzegania zasad w organizacji; wspierać pracowników, którzy zadają pytania i zgłaszają obawy natury etycznej poprzez: - zachęcanie ich do zgłaszania wątpliwości; - analizę zgłaszanych spraw; - upewnienie się, że żadna osoba, która zgłasza wątpliwości, nie pada ofiarą działań odwetowych. Przestrzeganie prawa, wyznaczanie standardów BP prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatem nasz Kodeks nie może zawierać wszystkich obowiązujących w tych krajach przepisów prawnych, regulacji i innych wymogów prawnych. Istotne jest, aby każdy pracownik znał prawo obowiązujące w miejscu, w którym pracuje oraz przestrzegał jego przepisów. 5

6 Priorytetem w naszych działaniach jest postępowanie zgodne z przepisami prawa. W przypadku różnicy między jakimś przepisem prawa a naszym kodeksem należy zawsze zastosować bardziej rygorystyczny standard. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego zagadnienia należy omówić je ze swoim przełożonym, działem personalnym, działem prawnym lub działem ds. etyki i przestrzegania zasad. Wokół działalności handlowej BP istnieje silnie regulowane środowisko, które niekiedy wchodzi w interakcje z innymi obszarami działalności firmy BP. Działalność handlową należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy i regulacje. Globalne wytyczne w zakresie obrotu handlowego opierają się (w tym obszarze) na naszym kodeksie. Wytyczne określają standardy postępowania i rzetelności mające zastosowanie do wszystkich osób zaangażowanych w działania w otoczeniu handlowym BP. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego obszaru działania firmy, należy skontaktować się z działem ds. etyki i przestrzegania zasad. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że nasz kodeks stanowi jedynie punkt wyjścia. Nie sposób omówić w nim każdej sytuacji i nie zastępuje on należytego osądu i właściwego postępowania. Pozyskiwanie informacji Bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień poruszanych w kodeksie można znaleźć pod linkami do dodatkowych zasobów, oznaczonych symbolem I. Linki do poszczególnych dokumentów i stron internetowych są również wyszczególnione w Załączniku. i odpowiedzi na pojawiające się pytania Przykłady praktycznego zastosowania zasad naszego kodeksu można odnaleźć w sekcji: Pytania i odpowiedzi Nasz kodeks nie zmienia warunków ani zasad zatrudnienia. Szczegółowo określa natomiast, czego oczekujemy od każdego pracownika BP oraz wspiera nas w odpowiedzialnym działaniu opartym na wzajemnym szacunku. W niniejszym dokumencie słowa lub wyrażenia takie jak BP, nasza firma i firma odnoszą się na ogół do spółek grupy BP. 6

7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 1 Czym się zajmujemy Dostarczamy energię całemu światu. Zajmujemy się poszukiwaniem, rozwojem i wytwarzaniem podstawowych źródeł energii, które wykorzystujemy do tworzenia produktów potrzebnych ludziom na całym świecie. Świat potrzebuje energii i potrzeba ta staje się coraz większa. Energia będzie przybierać wiele form. Jest i zawsze będzie niezbędna ludziom i postępowi w każdym zakątku świata. Oczekujemy, że nasza działalność będzie prowadzona wg wysokich standardów. Dążymy do tego, by być liderem bezpieczeństwa w naszej branży, światowej klasy operatorem, dobrym obywatelem i doskonałym pracodawcą. To my BP. 2 W co wierzymy Przywiązujemy wagę do sposobu, w jaki dostarczamy energię całemu światu. Przejawia się to przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i doskonałą jakość naszej działalności. Ma to fundamentalne znaczenie dla naszego sukcesu. Nasze postępowanie opiera się na szacunku, konsekwencji i odwadze zachowywania się we właściwy sposób. Wierzymy, że nasz sukces ma źródło w energii naszych pracowników. Jesteśmy zdeterminowani, by nieustannie się uczyć i coraz lepiej działać. Zależy nam na tworzeniu i stosowaniu najlepszych technologii i budowaniu długotrwałych relacji. Jako dostawca energii potrzebnej światu dzisiaj i zmieniającemu się światu jutra pragniemy tworzyć nową jakość. Działamy jako jeden zespół. To my BP. 3 Co cenimy Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo to dobra inwestycja. We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa naszych pracowników i osób z naszego otoczenia. Troszczymy się o bezpieczeństwo środowiska. Staramy się dostarczać energię światu w bezpieczny sposób. Szacunek Szanujemy otaczający nas świat. Punktem wyjścia jest dla nas stosowanie się do przepisów prawa i obowiązujących regulacji. Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i postępujemy tak, aby zdobyć zaufanie innych. Relacje ze współpracownikami budujemy w oparciu o wzajemny szacunek. Cenimy różnorodność ludzi i poglądów. Troszczymy się o skutki podejmowanych przez nas decyzji, zarówno tych najistotniejszych, jak i mniej ważnych. Doskonałość Działamy w niebezpiecznej branży, dlatego dążymy do doskonałości poprzez systematyczne i zdyscyplinowane zarządzanie naszą działalnością. Przestrzegamy i stoimy na straży zasad i standardów, które wyznaczamy naszej firmie. Dążymy do osiągania wysokiej jakości rezultatów, pragniemy się uczyć i doskonalić. Jeśli coś nie działa jak należy, dokładamy wszelkich starań, aby to poprawić. Odwaga Zadania, które podejmujemy, rzadko bywają łatwe. Osiąganie najlepszych rezultatów często wymaga odwagi, by stawić czoła trudnościom, zgłaszać wątpliwości i trwać przy wartościach, w które wierzymy. Zawsze staramy się postępować właściwie. Poszukujemy nowych rozwiązań i nie boimy się prosić o pomoc. Jesteśmy szczerzy w stosunku do siebie i zależy nam na poznaniu opinii innych. Naszym celem jest budowanie trwałego dziedzictwa. Jeden zespół Bez względu na to, jak silni jesteśmy jako jednostki, razem możemy osiągnąć więcej. Przedkładamy 7

8 4 Zgłaszanie wątpliwości Wszyscy mamy obowiązek zgłaszać pytania dotyczące naszego Kodeksu lub podejrzenia jego naruszenia. Nasze zadania rzadko bywają łatwe. Musimy mieć odwagę, aby zgłaszać nasze wątpliwości i zawsze starać się postępować właściwie. Oznacza to, że zawsze należy poprosić o pomoc w sytuacji, gdy pojawiają się pytania dotyczące naszego Kodeksu lub podejrzenia jego naruszenia. W razie stwierdzenia naruszenia lub potencjalnego naruszenia naszego Kodeksu lub innych wymogów prawnych należy to bezzwłocznie zgłosić, niezależnie czy sprawa dotyczy pracownika, kierownika czy innej osoby. Nasz Standard Zgłaszania Oszustw i Niewłaściwego Postępowania zawiera szczegółowe informacje na temat zgłaszania takich zdarzeń link podany jest w Załączniku. Pilne problemy, takie jak zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa, należy zgłaszać lokalnie, jeśli to możliwe, w celu jak najszybszej reakcji. Staramy się konsekwentnie reagować na wszelkie potencjalne naruszenia lub zgłaszane pytania oraz zajmujemy się nimi w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Aby nie dopuścić do przerodzenia się sprawy lub problemu w kryzys, należy jak najszybciej uzyskać poradę lub wsparcie. Dostępne są następujące opcje: rozmowa z przełożonym (zwykle jest to najlepsza opcja); zgłoszenie sprawy Liderowi Etyki i Przestrzegania Zasad (ECL); skontaktowanie się z Działem Prawnym, Działem Personalnym lub Działem Etyki i Przestrzegania Zasad; skontaktowanie się z linią OpenTalk, jeśli odczuwasz obawę przed kontaktem z osobami wymienionymi powyżej. OpenTalk umożliwia poufne uzyskanie odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane obawy dotyczące etyki postępowania, przestrzegania zasad lub innych wymagań naszego Kodeksu. Linia pomocy obsługiwana przez niezależną firmę jest dostępna o każdej porze dnia i nocy przez siedem dni w tygodniu. Linia pomocy OpenTalk obsługuje połączenia w ponad 75 językach. Jeśli skontaktujesz się z linią OpenTalk, co możesz uczynić anonimowo w większości jurysdykcji, operator wysłucha twoich obaw lub pytań, w razie potrzeby zada dodatkowe pytania wyjaśniające, a następnie sporządzi raport podsumowujący zgłoszenie. Następnie raport zostanie przekazany do zespołu OpenTalk firmy BP w celu dokonania oceny i podjęcia dalszych działań odpowiednio do sytuacji. Linia OpenTalk jest dostępna pod następującymi numerami telefonów: +44 (0) w Wielkiej Brytanii w USA numer dla rozmów na koszt odbierającego, pod którym połączenie zostanie odebrane bez żadnych kosztów po twojej stronie Pełna lista lokalnych numerów znajduje się na stronie Zgłoszenie można przekazać również za pośrednictwem strony internetowej https://ww.opentalkweb.com Naruszenia Kodeksu postępowania należy zgłaszać na stronie https://codeofconductcertification.bpweb.bp.com/breach/breach.aspx 8

9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych Promowana przez nas zasada braku tolerancji dla działań odwetowych wynika z naszego przekonania, że zgłaszanie problemów jest zawsze właściwym trybem postępowania. Zgłaszając w dobrej wierze swoje obawy lub niewłaściwe postępowanie lub biorąc udział w dochodzeniu dotyczącym zagadnień natury etycznej lub zgodności z przepisami, przestrzegamy naszego kodeksu. Pod żadnym pozorem firma BP nie będzie tolerować działań odwetowych. Uważamy je za postępowanie niedopuszczalne, które jeśli zostanie udowodnione może prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nawet rozwiązania stosunku pracy. Działania odwetowe mogą przybierać wiele form od ignorowania pracownika po nieuzasadnione zwolnienie z pracy. Mogą obejmować również zastraszanie w celu niedopuszczenia do zgłoszenia potencjalnego naruszenia kodeksu. Wszystkie zarzuty dotyczące działań odwetowych traktujemy poważnie, dokładnie badając każdy z nich i podejmując właściwe kroki. Jeśli jesteś ofiarą działań odwetowych lub widzisz, że spotyka się z nimi ktoś, kogo znasz, bezzwłocznie skontaktuj się z linią OpenTalk lub Dyrektorem Grupy ds. Etyki i Przestrzegania Zasad. P. Czy należałoby zgłosić tę sprawę? Uważam, że powinienem zadzwonić na linię OpenTalk, ale mam pewne obawy. Mój przełożony nakazał mi zrobienie czegoś, co wydaje mi się niebezpieczne, a nawet może być nielegalne. Obawiam się, że mógłby utrudnić mi życie, jeśli zgłoszę tę sprawę. Jak postąpić w takiej sytuacji? O. Istotną sprawą jest podzielenie się swoimi obawami dotyczącymi tej potencjalnie poważnej sprawy. Zapewniamy, że każda rozmowa z linią OpenTalk jest traktowana poufnie. Gdyby jednak ktoś podjął przeciwko tobie działania odwetowe, należy zgłosić to bezzwłocznie. Działania odwetowe nie będą tolerowane i spotkają się z natychmiastową reakcją. P. Czy podejmowane są przeciwko mnie działania odwetowe? Trzy miesiące temu zadzwoniłem anonimowo na linię OpenTalk. Niepokoił mnie fakt, że lider mojego zespołu być może przyznał kontrakt firmie, która należy do jego znajomego. Sprawa została zbadana i rozumiem, że podjęto pewne działania. Od tamtego czasu pozostali członkowie mojego zespołu przestali ze mną rozmawiać oraz przekazywać mi kopie istotnych informacji. Obawiam się, że wpłynie to na moje wyniki w pracy. Mam wrażenie, że moi koledzy wiedzą, iż zgłosiłem sprawę lidera mojego zespołu za pośrednictwem linii OpenTalk i teraz się na mnie za to mszczą. O. Może to być przypadek działań odwetowych, dlatego należy się bliżej przyjrzeć tej sytuacji. Jeśli jej omówienie z liderem twojego zespołu byłoby niezręczne, skontaktuj się z przedstawicielem działu personalnego, przełożonym lidera twojego zespołu, działem prawnym, działem ds. etyki i przestrzegania zasad lub linią OpenTalk. W celu stwierdzenia, co doprowadziło do takiego zachowania współpracowników zostanie przeprowadzone skrupulatne dochodzenie. Jeśli w jego trakcie potwierdzi się, że były to działania odwetowe, zostaną podjęte odpowiednie kroki. 9

10 Rola działu etyki i przestrzegania zasad Firma BP posiada niezależny dział odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad programem etyki i przestrzegania zasad kierowany przez Dyrektora Grupy ds. Etyki i Przestrzegania Zasad. Dział etyki i przestrzegania zasad: zajmuje niezależne stanowisko w sprawie zagrożeń związanych z etyką i przestrzeganiem zasad, na które narażona jest firma BP, obszarów, w których niebezpieczeństwa mogą się pojawić oraz zastosowania odpowiednich działań; ocenia styl przywództwa i kulturę etyczną BP oraz zapewnia przestrzeganie najwyższych standardów etycznych; określa oczekiwania wobec elementów składających się na programy mające na celu zapewnienie przestrzegania etyki i zasad obowiązujących w BP, w tym wobec założeń, standardów, procesów, systemów, narzędzi, szkoleń i komunikacji wspiera działy i spółki należące do BP w zakresie wdrażania programów mających na celu zapewnienie przestrzegania ich etycznych i prawnych zobowiązań, a także efektywne zarządzanie/ograniczanie zidentyfikowanych ryzyk związanych z etyką i przestrzeganiem zasad, zawiesza wszelkie transakcje lub działania, które mogą stanowić naruszenie kodeksu postępowania BP lub obowiązujących wymogów w zakresie przestrzegania przepisów prawnych, zapewnia wsparcie w celu ułatwienia pracownikom i innym osobom rozstrzygnięcia dylematów etycznych i przestrzegania kodeksu postępowania BP, standardów BP oraz obowiązującego prawa, obsługuje linię OpenTalk i zapewnia prawidłowy przebieg wyjaśniania spornych spraw, zgodny ze Standardem Zgłaszania Oszustw i Niewłaściwego Postępowania, w stosownych przypadkach prowadzi niezależne dochodzenia w zakresie spraw dotyczących etyki i przestrzegania zasad, zatrudnia i instruuje radców prawnych w celu przeprowadzenia dochodzeń i zapewnia wsparcie dla programu etyki i przestrzegania zasad w BP, wspiera liderów biznesowych i funkcyjnych i udziela im pomocy w zakresie egzekwowania spójnych procedur dyscyplinarnych dotyczących naruszeń kodeksu postępowania BP oraz włączenia kwestii związanych z etyką i przestrzeganiem zasad do oceny wyników i innych procesów realizowanych przez dział personalny, prowadzi obiektywny monitoring i ocenę adekwatności programu etyki i przestrzegania zasad w BP w celu zarządzania/ograniczania istotnych ryzyk grupy związanych z etyką i przestrzeganiem prawa, a w stosownych przypadkach wydaje zalecenia dotyczące poprawy programu. dokonuje obiektywnej oceny efektywności programu etyki i przestrzegania zasad w BP w celu spełnienia wymogów interesariuszy (w tym wymogów prawnych), reprezentuje firmę BP w kontaktach z organami kontrolnymi i urzędnikami państwowymi w zakresie spraw związanych z etyką i przestrzeganiem zasad, przekazuje okresowe oceny i raporty na temat programu etyki i przestrzegania zasad w BP Zespołowi Zarządzającemu, Komitetowi Zapewniania Bezpieczeństwa, Przestrzegania Standardów Etycznych i Ochrony Środowiska przy Radzie Dyrektorów oraz Komitetowi Audytu przy Zarządzie Głównym. 10

11 Rozdział 1: Bezpieczeństwo, niezawodność i odpowiedzialność prowadzenia działalności We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników oraz innych osób, z którymi mamy kontakt. Jest to nasz priorytet. Dążymy również do ochrony środowiska naturalnego i poszanowania praw i godności społeczności, w obrębie których prowadzimy działalność. Działamy w niebezpiecznych warunkach, dlatego dążymy do doskonałości poprzez zdyscyplinowane zarządzanie naszą działalnością. Obowiązkiem naszych liderów jest dawanie przykładu w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz tworzenia warunków do ich przestrzegania przez pracowników. Dla nas dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne (HSSE) oznacza brak wypadków oraz nieszkodzenie ludziom ani środowisku naturalnemu. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz środowisko naturalne Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne (HSSE). Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników firmy BP i wszystkich osób, z którymi współpracujemy i z którymi, na co dzień się kontaktujemy. To wyraz naszego szacunku dla nich i podstawa naszego sukcesu. Dokładamy wszelkich starań, aby poprawić dbałość o środowisko naturalne i zdrowie poprzez: ograniczenie produkcji odpadów, ścieków i emisji; efektywne wykorzystanie energii; ograniczenie sytuacji mogących narazić kogokolwiek na utratę zdrowia; wytwarzanie bezpiecznych produktów wysokiej jakości. Określiliśmy również mierzalne cele w zakresie HSSE w naszych biznesplanach, do których osiągnięcia wszyscy dążymy. Bezpieczeństwo ludzi i działań to coś więcej niż przestrzeganie zasad. Wszyscy musimy być wyczuleni na zagrożenia w trakcie wykonywania swojej pracy. Żadne zadanie nie jest tak ważne, abyśmy nie mogli poświęcić wystarczająco dużo czasu, by wykonać je w bezpieczny sposób. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać. Zawsze: w swoich działaniach na pierwszym miejscu stawiaj bezpieczeństwo i dobro wszystkich otaczających cię osób, przestrzegaj obowiązujących przepisów prawnych i działaj zgodnie z wymogami określonymi w lokalnym Systemie Zarządzania Operacyjnego (OMS) lub w programie Bezpieczeństwo w Biurze, przerwij wykonywanie pracy, która twoim zdaniem jest niebezpieczna, szkodliwa dla zdrowia lub istnieje prawdopodobieństwo, że doprowadzi do wycieku prowadzącego do zanieczyszczenia środowiska, podejmuj się wykonania tylko tych zadań, w zakresie których masz odpowiednie kompetencje, nie istnieją ku temu przeciwwskazania medyczne oraz jesteś dostatecznie wypoczęty i skoncentrowany, aby je wykonać, upewnij się, że znasz obowiązujące w miejscu pracy procedury działania w sytuacjach nagłych, dokładaj starań, aby ci, z którymi pracujesz (inni pracownicy, wykonawcy i osoby trzecie) postępowali zgodnie z naszymi wytycznymi HSSE i operacyjnymi, szanuj kompetencje osób pełniących funkcje istotne dla bezpieczeństwa, zgłoś każdy wypadek, uraz, chorobę, sytuację niebezpieczną lub negatywnie wpływającą na stan zdrowia, incydent, wyciek, nieplanowane uwolnienie materiału do środowiska naturalnego lub oczywiste naruszenie prawa lub wymogów firmy BP, aby umożliwić podjęcie natychmiastowych działań. Nigdy nie zakładaj, że ktoś inny zgłosi zagrożenie lub wątpliwość, poproś o pomoc i poradę w razie wątpliwości co do swoich obowiązków HSSE i operacyjnych lub w przypadku obaw dotyczących potencjalnego lub faktycznego naruszenia prawa lub wymogów obowiązujących w firmie BP w miejscu pracy. 11

12 Podstawowe zasady, których należy przestrzegać Nigdy nie przystępuj do pracy pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek leków na receptę, leków dostępnych bez recepty lub narkotyków, jeśli niekorzystnie wpływają one na wykonywaną pracę, bez względu na to, czy są legalne, czy też nie, nie stosuj gróźb, nie zastraszaj ani nie używaj przemocy wobec współpracowników lub członków społeczności, w których działamy, nie wnoś broni, w tym broni sportowej, na teren firmy BP ani nigdzie nie używaj broni w ramach prowadzenia działalności BP, chyba że masz na to odpowiednie zezwolenie. Powyższe zakazy oraz konieczność uzyskania zezwolenia nie mają zastosowania w miejscu, w którym ich zastosowanie lub egzekwowanie byłoby niezgodne z prawem obowiązującym w danym kraju. Proces uzyskania zezwolenia rozpoczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku do Regionalnego Doradcy ds. Bezpieczeństwa. Wniosek ten wymaga zatwierdzenia przez Wiceprezesa, dział Bezpieczeństwa Grupy oraz Prezesa BP America dla obszarów znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych lub przez Lidera Strategicznego Jednostki lub równorzędnego urzędnika dla obszarów poza Stanami Zjednoczonymi. Szczegółowe informacje Naszym celem jest systematyczne zarządzanie ryzykami operacyjnymi i HSSE, a także poprawa wyników poprzez zastosowanie Systemu Zarządzania Operacyjnego dla podmiotów operacyjnych oraz programu Bezpieczeństwo w Biurze dla pracowników biurowych. Linki do Systemu Zarządzania Operacyjnego oraz programu Bezpieczeństwo w Biurze znajdują się w Załączniku. Aby dowiedzieć się więcej o HSSE w firmie BP, OMS oraz programie Bezpieczeństwo w Biurze (zawierającym, m.in. szczegółowe informacje na temat stosowania OMS i dokumentu Bezpieczeństwo w Biurze ), odwiedź naszą stronę internetową Bezpieczeństwo i Ryzyko Operacyjne szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego przedstawione są w niniejszym kodeksie w podrozdziale Odpowiedzialne i bezpieczne użytkowanie naszych systemów informatycznych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i prowadzonych działań, możesz je zgłosić na wiele sposobów, np. porozmawiać na ten temat z przełożonym lub współpracownikiem. Jeśli wolisz poufny kontakt z kimś niezależnym, możesz skontaktować się z linią OpenTalk. P. Czy należałoby przerwać pracę? Czy spotka mnie kara, jeśli przerwę pracę, gdy mam obawy dotyczące bezpieczeństwa lub zagrożenia dla środowiska naturalnego? O. Nie. Chcemy, żeby nasi pracownicy czuli się upoważnieni do przerwania pracy, która w ich opinii może być niebezpieczna lub szkodliwa dla środowiska naturalnego. Nie będziemy tolerowali podejmowania działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze postępują w ten sposób. Chcemy, aby firma BP była dla każdego bezpiecznym miejscem pracy. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jeśli omówienie zaistniałej sytuacji ze przełożonym byłoby niezręczne, możesz skorzystać z linii OpenTalk lub innej drogi, np. porozmawiać z kimś z działu prawny, lokalnego zespołu HSSE, działu personalnego lub działu etyki i przestrzegania zasad. P. Czy należy zgłosić nieduży wyciek? Doszło do niewielkiego, zaledwie kilkulitrowego wycieku. Czy należy to zgłosić? O. Tak. Należy zgłosić każdy wyciek lub uwolnienie węglowodorów czy innych substancji chemicznych, bez względu na ich wielkość. Należy bezzwłocznie poinformować swojego przełożonego, aby umożliwić nam podjęcie właściwych działań, zgłosić to zgodnie z wymogami wewnętrznie i zewnętrznie oraz zbadać przyczyny, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. 12

13 Rozdział 2: Nasi pracownicy Jesteśmy jednym zespołem. Bez względu na to, jak silni jesteśmy jako jednostki, razem możemy osiągnąć więcej. Przedkładamy sukces zespołu nad sukces osobisty. Dążymy do zwiększenia możliwości zespołu. Ufamy sobie nawzajem, że wykonamy swoje obowiązki. Dążymy do stworzenia miejsca pracy, którego cechą charakterystyczną będzie szacunek wobec praw innych osób, odpowiedzialność, doskonałość i wzajemne zaufanie. Cenimy różnorodność ludzi i poglądów. Naszym zdaniem każdy powinien mieć równe szanse. Rekrutacja, wybór i rozwój kadry pracowniczej odbywa się na podstawie kryteriów merytorycznych, niezależnie od rasy, koloru skóry, narodowości, religii, płci, wieku, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stanu cywilnego, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej cechy chronionej obowiązującym prawem. Pracujemy w dobrej wierze w ramach właściwej struktury prawnej ze związkami zawodowymi i innymi organami przedstawicielskimi wspólnie wybranymi przez naszych pracowników. Równe i godne traktowanie pracowników oraz równouprawnienie w zatrudnieniu Nasi pracownicy stanowią jeden z naszych największych atutów. Cenimy różnorodność ludzi i poglądów, a także każdego pracownika jako ważnego członka zespołu BP. Dążymy do zapewnienia traktowania wszystkich pracowników BP oraz wszystkich osób, z którymi mamy kontakt, z szacunkiem i godnością, nigdy w żaden sposób ich nie dyskryminując. Naszym celem jest to, aby każdy pracownik firmy BP: wiedział, czego się od niego oczekuje na zajmowanym stanowisku; miał możliwość prowadzenia otwartego i konstruktywnego dialogu dotyczącego osiąganych wyników pracy; uzyskał pomoc niezbędną do rozwijania swoich umiejętności; był doceniany i uczciwie nagradzany za osiągane wyniki; mógł zabrać głos i być zaangażowany w działania mające na celu polepszenie wyników całego zespołu; otrzymywał wsparcie w zakresie realizacji osobistych priorytetów. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać Zawsze: decyzje dotyczące rekrutacji, wyboru, rozwoju zawodowego i awansowania pracowników należy podejmować na podstawie kryteriów merytorycznych. Decyzje powinny być podejmowane na podstawie kwalifikacjach pracowników, prezentowanych przez nich umiejętnościach i ich osiągnięć, oczekuj, że inne osoby, z którymi współpracujesz (wykonawcy, pośrednicy, partnerzy w przedsięwzięciach joint venture) będą postępować zgodnie z naszymi normami właściwego traktowania i równych szans, przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących pracy i zatrudnienia, zgłaszaj wszelkie stwierdzone naruszenia kodeksu oraz współpracuj przy prowadzeniu dochodzeń. Zapytaj o radę, jeśli masz obawy, które dotyczą zarówno ciebie, jak i twoich bezpośrednich podwładnych lub innych osób. Nigdy: nie pozwól, aby rasa, kolor skóry, religia, płeć, wiek, narodowość, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, stan cywilny, niesprawność lub inna cecha chroniona obowiązującym prawem wpływały na podejmowane decyzje dotyczące rekrutacji, wyboru, rozwoju zawodowego i awansowania pracowników. 13

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka

Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1 Wprowadzenie 2 Zaangażowanie 3 Realizacja 4 Zarządzanie BP 2013 r. Polityka w zakresie biznesu i praw człowieka 1. Wprowadzenie Zaopatrujemy świat w energię.

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność

Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność Nasz Kodeks Nasza odpowiedzialność Przewodnik, który pomoże Ci podjąć właściwe decyzje Istotą naszego Kodeksu są nasze wartości i postępowanie Co jest dla nas wartością Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo to

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

1 Kodeks postępowania

1 Kodeks postępowania Kodeks postępowania 1 Spis treści Nasze wartości etyczne 6 Nasze standardy zawodowe 18 Przestrzeganie kodeksu 21 Infolinia ds. etyki 22 Nasza infolinia ds. etyki jest dostępna całodobowo, przez 7 dni w

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Informacje o EthicsPoint

Informacje o EthicsPoint Informacje o EthicsPoint Zgłaszanie Informacje ogólne Zgłaszanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i poufności Wskazówki i najlepsze praktyki Informacje o EthicsPoint Czym jest system EthicsPoint? EthicsPoint

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE DAMASŁAWEK 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Prawa człowieka Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona środowiska Wizerunek firmy Do wszystkich pracowników PRZESŁANIE PREZESA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group Kodeks etyczny > Drodzy Państwo, Każdego roku Grupa nasza powiększa się, świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony i nasze decyzje muszą być podejmowane w odmiennych uwarunkowaniach. Reputacja grupy

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1 Wypełniając obowiązek nałożony przez art. 202 ust. 5a znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW UCHWAŁA Nr 16/2003 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy Valmet

Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Kodeks postępowania firmy Valmet Drodzy Współpracownicy i Partnerzy, Kodeks postępowania firmy Valmet to zbiór przepisów definiujących zasady moralne, etyczne, zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA Kodeks Etyczny Pracowników Domu Pomocy Społecznej Ostoja zwany dalej Kodeksem, nie jest tylko zbiorem

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2009

Zarządzenie Nr 37/2009 Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Bogoria z dnia 12.05.2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bogorii regulaminu okresowej oceny pracowników. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN.

REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN. załącznik do zarządzenia Nr 507/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r. REGULAMIN DOKONYWANIA OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE

KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE KODEKS POSTĘPOWANIA SPRZEDAWCÓW SPÓŁKI JONES LANG LASALLE Rzeczą niezbędną jest, aby pracownicy spółki Jones Lang LaSalle Incorporated (w tym również spółki LaSalle Investment Management oraz innych jej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0

Kodeks Etyki. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 Kodeks Etyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2015 V. 2.0 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo