PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010."

Transkrypt

1 1 PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec A. PRZEPISY OGÓLNE paragraf 100 Definicja Kluby Stowarzyszone Zawody ISU Prawa 101 Regulamin B. STATUS AMATORA paragraf 102 Status amatora Definicja statusu amatora Uczestnictwo osób posiadających status amatora Posiadanie ograniczonego statusu amatora Płatności Znaki handlowe i reklamowe Utrata statusu amatora 103 Przywrócenie statusu amatora C. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW paragraf 104 Związki Członkowskie ISU Adresy Oficjalne nazwy Komunikacja Oficjalne biuletyny Lista Związków Członkowskich Opłaty członkowskie Płatnośd Utrata praw członkowskich Wydalenie Podporządkowanie się przepisom Zawody dla osób nie posiadających statusu amatora Ogłoszenie nazwisk najlepszych łyżwiarzy Planowanie Zawodów Międzynarodowych Wykluczenia 105 Ustalenia dotyczące transmisji telewizyjnych 106 Wkład finansowy w zawody ISU D. ZAWODY paragraf 107 Definicja Mistrzostw ISU i Zawodów Międzynarodowych Ograniczenia dotyczące nazw zawodów Zawody lokalne Zawody zatwierdzone przez ISU 108 Limit wieku dla łyżwiarstwa szybkiego na torze długim i łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim Kary 109 Udział w zawodach 110 Termin ogłoszenia 111 Zakaz bezpośredniego komunikowania się Związków Członkowskich z Łyżwiarzami 112 Treśd ogłoszeo/annoucement Warunki dodatkowe 113 Ogłoszenia po terminie lub niewłaściwe 114 Odroczenie daty zawodów 1

2 2 Wycofanie ogłoszenia 115 Zgłoszenia Pseudonimy Zgłoszenia po terminie 116 Zarezerwowany 117 Opłaty wpisowe 118 Warunki ważności zawodów 119 Ubezpieczenia medyczne 120 Nagrody 121 Oficjele 122 Wyznaczanie i nominowanie Oficjeli 123 Protesty 124 Odwołania 125 Zachowanie się zawodników w stosunku do działaczy i Oficjeli Niewłaściwe wypowiedzi publiczne Postępowanie Oficjeli, Przestrzeganie Przepisów ISU i Kodu Etycznego Kary Dyscyplinarne E. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE paragraf 126 Zawody Łyżwiarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich F. MISTRZOSTWA ISU paragraf 127 Przyznawanie organizacji Mistrzostw Wnioski o organizację Mistrzostw 128 Porządek Mistrzostw 129 Ogłoszenie i przeprowadzenie Mistrzostw 130 Udział w Mistrzostwach 131 Zgłoszenia 132 Komunikaty w czasie Mistrzostw ISU 133 Tytuły 134 Medale Wręczanie medali 135 Wyniki Mistrzostw G. ZAWODY ISU 136 Organizacja Przyznawanie zwodów Wnioski na organizację mistrzostw Wydatki Uzgodnienia finansowe H. WYDATKI paragraf 137 Zawody Międzynarodowe Mistrzostwa ISU Mistrzostwa ISU 138 Zimowe Igrzyska Olimpijskie I. DOPING paragraf 139 Przepisy i Procedury antydopingowe J. OBSŁUGA MEDYCZNA paragraf 140 Obsługa medyczna w miejscu rozgrywania zawodów 141 Bezpieczeostwo 142 Ubezpieczenie 2

3 3 A. DEFINICJE OGÓLNE Definicja Międzynarodowy Związek Łyżwiarski, zwany dalej ISU, stanowią w dalszym ciągu Przepisów Związki i Kluby Specjalne. 2. Kluby Stowarzyszone Jako klub stowarzyszony rozumie się klub łyżwiarski stowarzyszony w Związku Członkowskim ISU 3. Zawody ISU a) Działalnośd sportowa ISU realizowana jest zasadniczo poprzez Zawody ISU. ISU jest posiadaczem wszystkich praw do nazw, formatu programu, zasad punktacji, programów komputerowych, organizacji, marketingu, reklamy, transmisji i reprodukcji Zawodów ISU. Poprzez rejestrację znaków towarowych, licencjonowanie i marketing/reklamę tych praw ISU zapewnia kontynuację tych wyjątkowych, światowych Zawodów ISU. b) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, niniejszym definiuje się Zawody ISU jako Mistrzostwa ISU, Finał Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym ISU i serie (patrz oraz 3 c) poniżej), Finał Grand Prix Juniorów w Łyżwiarstwie Figurowym ISU i serie (patrz oraz 3 c) poniżej), ISU Mistrzostwa Świata Drużyn w Łyżwiarstwie Figurowym, Synchroniczne Mistrzostwa Juniorów Challenge Cup oraz wszelkie inne zawody, w tym pokazy ISU i występy ISU oraz inne międzynarodowe zawody ISU bezpośrednio organizowane, finansowane i promowane przez ISU, w szczególności zawody oznaczone jako ISU. c) Każda Seria Międzynarodowych Zawodów ISU połączonych w Serię i stanowiących Grand Prix ISU w Łyżwiarstwie Figurowym (seniorów i juniorów) oraz Puchar Świata ISU w Łyżwiarstwie Szybkim (seniorów i juniorów) i w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze także definiowane są jako Zawody ISU, jednakże lokalne prawa do transmisji TV (patrz 105, punkt 1) i prawa marketingu/reklamy związane z poszczególnymi zawodami pozostają własnością organizującego je Związku Członkowskiego chyba, że inaczej uzgodniono na mocy osobnej umowy pomiędzy odpowiednim, organizującym zawody Związkiem Członkowskim, a ISU. d) Międzynarodowe zawody określone w 107, lecz nie należące do powyższych kategorii a) do c) oraz pokazy, rewie i tournee nie należące do powyższych kategorii a) do c) organizowane i prowadzone są przez Związki Członkowskie (z wyjątkiem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich organizowanych i prowadzonych przez MKOL), sankcjonowane przez ISU, nie stanowią Zawodów ISU. 4. Prawa ISU przysługują wszystkie prawa do realizowania swej działalności i jest upoważniony do organizowania Zawodów sportowych bez pośrednictwa, z pełną współpracą danego Związku Członkowskiego ISU lub innych wyznaczonych organizacji w przypadku gdy dany Związek Członkowski ISU nie może albo nie chce organizowad Imprezy ISU w swym kraju Przepisy Zmiany i poprawki do Przepisów Ogólnych nabierają mocy prawnej bezpośrednio po zakooczeniu Kongresu, jeśli nie zostanie ustalone inaczej przez Kongres. Jednak niektóre propozycje nie wchodzą w życie bezpośrednio po przyjęciu przez Kongres a dopiero gdy znajdą się w drukowanym Programie. 2. Niniejsze Przepisy stanowią prawną regulację w stosunku do całości Łyżwiarstwa Figurowego i Łyżwiarstwa Szybkiego w ramach ISU i są wiążące dla wszystkich Związków Członkowskich ISU oraz klubów stowarzyszonych w odniesieniu do zagadnieo międzynarodowych. Wszystkie międzynarodowe zawody i pokazy muszą byd przeprowadzane ściśle według Przepisów ISU, które obowiązują w trakcie ich rozgrywania (wyjątki patrz 367 i 753). B.STATUS AMATORA Status amatora a) Przepisy ISU dotyczące statusu amatora opierają się na następujących zasadach: danej osobie przysługuje przywilej udziału w działalności oraz zawodach odbywających się pod jurysdykcją ISU tylko wtedy, gdy przestrzega ona zasad, działania i polityki ISU, określonych w Statutach ISU oraz wypełnia te obowiązki, na których opiera się funkcjonowanie i każdy rodzaj działalności ISU, 3

4 4 ii) ograniczenie statusu amatora poczyniono w celu zabezpieczenia ekonomicznych i innych interesów ISU, którego przychody są wykorzystywane na potrzeby zarządzania i rozwijania dyscyplin ISU oraz wspierania Związków Członkowskich i ich łyżwiarzy. b) Za osobę posiadającą status amatora uważa się tę osobę, która decyduje się na uczestnictwo jedynie w takich zawodach międzynarodowych, które: i) są zatwierdzone przez Związek Członkowski ISU i/lub ISU; ii) są prowadzone przez Oficjeli uznanych i zaakceptowanych przez ISU, w tym Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów, Starterów, Stewardów Zawodników i innych; i iii) są przeprowadzane zgodnie z Przepisami ISU; c) Łyżwiarz pragnący uczestniczyd w działaniach ISU nie powinien byd stawiany w niekorzystnej sytuacji z powodu konieczności przygotowywania się do udziału w Zawodach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich i wszystkich zawodach międzynarodowych, pokazach i tournee, odpowiednio zatwierdzonych przez ISU lub Związek Członkowski ISU. Tak więc, łyżwiarz może otrzymad wynagrodzenie z tytułu występów i pokazów zachowując status amatora, o ile: łyżwiarz ten stosuje się do warunków ustalonych przez właściwy Związek Członkowski ISU, z ramienia którego bierze udział w występach i pokazach, włączając wszystkie ustalenia finansowe, wypłaty lub inne korzyści należne takiemu łyżwiarzowi za wszelkiego typu występ łyżwiarski realizowane są przez odpowiedni Związek Członkowski ISU, którego członkiem jest ten łyżwiarz albo przynajmniej pod tym warunkiem, że zawodnik ten w pełni poinformuje na ten temat Związek Członkowski ISU oraz łyżwiarz ten przestrzega wszystkich innych postanowieo zawartych w 102; d)na każdy Związek Członkowski ISU spada odpowiedzialnośd określenia podstaw otrzymywania wypłat przez łyżwiarza z tytułu występów i pokazów. Związki Członkowskie ISU mogą uczestniczyd w części tych wypłat z tytułu wspierania przez nich łyżwiarzy w przeszłości i obecnie, ale udział ten nie może przekraczad 10%. Związki Członkowskie powinny kontrolowad swych łyżwiarzy w celu zagwarantowania, że nie uczestniczą w zawodach pozbawiających ich posiadania statusu amatora. 2. Określenie braku statusu amatora Osoba traci prawo brania udziału w działalności i zawodach ISU jeśli: (i)startowała lub sędziowała w jakimkolwiek charakterze i bez uprzedniej wyraźnej zgody odpowiedniego Związku Członkowskiego ISU w zawodach łyżwiarskich, pokazach lub tournee, w którejkolwiek z dyscyplin łyżwiarskich ISU; startowała lub sędziowała w zawodach prowadzonych przez Oficjeli (Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów Oceny, Starterów, Stewardów Zawodników, itp.) nie znajdujących się na oficjalnie przyjętej liście odpowiedniego Związku Członkowskiego ISU lub na liście ISU; startowała lub sędziowała w imprezie niesankcjonowanej przez Związek Członkowski ISU i/lub ISU; albo na skutek pogwałcenia 102 w jakikolwiek inny sposób. Oprócz konsekwencji i utraty uprawnieo opisanych w 102, punkt 7 i 103 punkt 1, osoba wyraźnie określona przez Radę jako osoba nieuprawniona, jeśli Rada stwierdzi to w swojej decyzji, może zostad uznana za persona non grata w ISU i osoba taka nie może uczestniczyd w działaniach ISU, kandydowad ani zajmowad stanowiska Funkcjonariusza ISU, byd delegatem na Kongres, Oficjelem ISU, uzyskad akredytacje na jakiekolwiek Zawody ISU, Seminarium lub spotkanie występując w jakiejkolwiek roli lub zajmowad jakiegokolwiek innego stanowiska, z nominacji lub innego, określonego w Konstytucji ISU, Przepisach, Memorandum Zawodów, Komunikatach lub Liście Obiegowym jako stanowisko związane z obsługą lub odpowiedzialnością związaną z ISU. 3. Uczestnictwo osób posiadających status amatora Tylko osobom posiadającym status amatora, w tym łyżwiarzom, wolno uczestniczyd w Imprezach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz innych zawodach międzynarodowych chyba, że inne przepisy wyraźnie stwierdzają inaczej (patrz punkt 4 poniżej 121,punkt 3 a) Osoby te mogą brad udział w pokazach i tournee z udziałem osób nie posiadających statusu amatora tylko wtedy, kiedy te pokazy i tournee zostały zaakceptowane przez Związek Członkowski ISU i/lub ISU. Osoby posiadające status amatora mogą uczestniczyd w Otwartych Zawodach Międzynarodowych posiadających zgodę ISU z udziałem łyżwiarzy nie posiadających statusu amatora, zaproszonych za zgodą ISU. Związki Członkowskie mają obowiązek natychmiastowego poinformowania ISU w przypadku kiedy łyżwiarz lub oficjel, który był aktywny na arenie międzynarodowej jako osoba o statucie amatora, status amatora utraciła. 4.Posiadanie ograniczonego statusu amatora 4

5 5 Przypadki posiadania ograniczonego statusu amatora: Osoba (nawet jeżeli w świetle niniejszego paragrafu nie jest pozbawiona posiadania statusu amatora z innego powodu) otrzymująca wynagrodzenie z tytułu własności lub zarządzania pokazami na lodzie lub łyżwiarskim tournee pokazowym nie może byd Sędzią Głównym, Asystentem Sędziego Głównego, Kontrolerem Technicznym, Specjalistą Technicznym, Stewardem Zawodników, Sędzią członek OAC lub Starterem w Imprezach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub jakichkolwiek innych zawodach międzynarodowych zaakceptowanych przez Związek Członkowski ISU lub przez ISU. Osoby takie nie mogą byd również członkami Rady ISU, Komisji Technicznej lub Komisji Apelacyjnej (Odwoławczej) ani delegatami na Kongres ISU; b) Otrzymujący wynagrodzenie pracownicy Związków Członkowskich ISU i klubów przy nich stowarzyszonych, jak również wynagradzani trenerzy nie mogą byd Sędziami Głównymi, Asystentami Sędziego Głównego, Kontrolerami Technicznymi, Sędziami członkami OAC Starterami lub Stewardami Zawodników w Imprezach ISU lub wszelkich innych zawodach międzynarodowych akceptowanych przez Związek Członkowski ISU lub przez ISU. Osoby takie nie mogą też byd członkami Rady ISU, wybranymi członkami Komisji Technicznej lub Komisji Odwoławczej. Niemniej osoby te mogą brad udział w Kongresach ISU Art.29, zgodnie z Przepisami Klauzuli Proceduralnej do Konstytucji, 13, jednakże bez prawa do głosowania. Osoby te mogą również spełniad funkcje Specjalisty Technicznego i Kontrolera Technicznego, Operatora Danych lub Operatora Danych w wybranych zawodach ISU. Osoba, która po 1 lipca 1998 uczestniczyła w zarządzaniu działalnością zdefiniowaną w 102 pkt 2 (ii) i (iii) nie może pełnid obowiązków członka Komisji Trenerskiej lub byd liderem seminariów lub kursów ISU. Zawodnicy nie posiadający uprawnieo amatora mogą pełnid funkcje Specjalistów Technicznych, Operatorów Danych i Powtórek 5. Płatności Wypłaty mogą byd dokonywane zarówno przez odpowiedni Związek Członkowski ISU albo przez ISU, odpowiednio dla: zawodników, Sędziów Głównych, Asystentów Sędziego Głównego, Sędziów Oceny Operatorów Danych i Powtórek, Starterów lub Stewardów Zawodników we wszystkich zawodach sportowych wymienionych w 107 oraz dla członków Rady ISU, Komisji Technicznych, Komisji Odwoławczej (Apelacyjnej) i Doradców lub innych osób pracujących dla ISU w innym charakterze, w związku z przygotowywaniem do udziału lub udziałem w takiej działalności ISU lub zawodach. W przypadku dokonywania płatności ISU musi byd pisemnie poinformowany o wielkości wypłaconej kwoty z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 6. Znaki handlowe i reklamowe a) dotyczy łyżwiarstwa figurowego. b) We wszystkich Mistrzostwach ISU oraz wszystkich innych Zawodach w Jeździe Szybkiej na Lodzie oraz w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim, organizowanych pod jurysdykcją ISU, członkowie ekip, trenerzy, pracownicy obsługi oraz zawodnicy reprezentujący tę samą drużynę narodową, ten sam Związek Członkowski ISU, muszą nosid identyczne stroje, znajdując się na terenie lodowiska lub na torze przez cały okres trwania Mistrzostw lub zawodów, w tym podczas oficjalnych treningów, jednoznacznie identyfikujące ich kraj, posiadające krój ustalony przez te Związki Członkowskie, które zgłaszają łyżwiarzy do zawodów. Związki Członkowskie zobowiązane są do przedłożenia projektu stroju do akceptacji przez ISU. Oficjele, trenerzy, pracownicy obsługi i łyżwiarze mogą prezentowad na sobie, na swej odzieży i/lub sprzęcie technicznym znaki reklamowe (z wyjątkiem tytoniu i alkoholu) w strefie zawodów, wywiadów telewizyjnych oraz podczas ceremonii nagradzania, zgodnie z następującymi wymaganiami: maksymalna całkowita powierzchnia znaków reklamowych(wyłączając znaki handlowe tak jak w pkt ii) poniżej) na ubraniach nie może przekraczad sześdset pięddziesiąt (650) cm2. Maksymalna liczba znaków reklamowych nie może przekraczad sześciu (6) na górnej części ciała (powyżej pasa) oraz dwóch (2) na dolnej części ciała (poniżej pasa) i musi posiadad godny wygląd. Nie wolno umieszczad żadnych znaków reklamowych na rękawach. Powierzchnia pojedynczego znaku reklamowego na górnej części ciała nie może przekraczad 45 cm2 i 30 cm2 na czapce u łyżwiarzy szybkich. Maksymalna powierzchnia pojedynczego znaku reklamowego na dolnej części ciała wynosi dwieście pięddziesiąt 250 cm2. II) nie może byd znaków reklamowych z wyjątkiem znaków handlowych takich jak poniżej na sprzęcie technicznym jak łyżwy/buty, okulary, rękawiczki, kaski (bez czepków) Jeden znak handlowy producenta może pojawid się na każdej części sprzętu i odzieży (kombinezony aerodynamiczne traktuje się jako dwuczęściowe: jedną częśd stanowi górna połowa ciała i drugą częśd dolna 5

6 6 połowa).łyżwy składają się z 4 części 2 butów i 2 płóz. Znak handlowy musi byd zgodny ze standardami handlowymi i nie może przekraczad powierzchni 20 cm2. (III) Opaski i czepki na kaski nie są sprzętem technicznym. Miejsca reklamowe na opaskach i czekach na kaski na zawodach ISU ( Mistrzostwach i PŚ) i na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich są zarezerwowane dla sponsora ISU. Na zawodach międzynarodowych mogą byd umieszczone znaki reklamowe o powierzchni max. 30 cm2 na opaskach lub czepkach na kaski, po autoryzacji Związku Członkowskiego organizującego te zawody. (IV) Określenie projektu, bez jakichkolwiek znaków handlowych lub zarejestrowanych (zastrzeżonych) znaków handlowych oraz znaków reklamowych na odzieży zawodników i członków ekipy, trenerów oraz pracowników obsługi reprezentujących tę samą drużynę narodową stanowi prawo i mieści się w zakresie wyłącznej odpowiedzialności Związków Członkowskich ISU, dla zagwarantowania zgodności z niniejszym paragrafem. Zaleca się aby Związki Członkowskie zastanowiły się nad zapewnieniem możliwości użycia znaków reklamowych przez zawodników lub personel. (V) Zgodnie z uznaniem Oficjeli znaki handlowe i reklamowe mogą byd poddane zmierzeniu w trakcie ich noszenia w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. (VI) Łyżwiarskie kombinezony startowe oraz treningowe muszą mied nazwę kraju lub jego oficjalny skrót przyjęty przez ISU (litery o wys. maximum15 cm). W Łyżwiarstwie Szybkim nazwa kraju lub jego skrót powinny byd umieszczone na plecach. W Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim nazwa kraju lub jego skrót powinny byd umieszczone na zewnętrznej części obu dolnych nogawek, a litery nie mogą byd mniejsze niż 5 cm. 7. Utrata statusu amatora a) Konsekwencją naruszenia przepisów dotyczących statusu amatora jest utrata uprawnieo. Dyskwalifikacja lub stan zawieszenia na mocy innego właściwego paragrafu nie wpływa na posiadanie przez tę osobę statusu amatora natomiast, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej sankcji dyscyplinarnej, ogranicza prawo takiej osoby do udziału w zawodach i działalności ISU; b) Rada ISU, po przedstawieniu dowodu, który sama uzna za wystarczający, może orzekad domniemanie pogwałcenia zasad dotyczących posiadania statusu amatora, bez względu na to czy został złożony jakikolwiek protest przeciwko statusowi amatora danego łyżwiarza, czy też nie; c) Przed podjęciem orzeczenia przez Radę, zarówno Związek Członkowski ISU jak i osoba, której dotyczy postępowanie, zostaną wcześniej poinformowane i osoba ta będzie miała możliwośd przedstawienia wyjaśnieo odnośnie domniemanego naruszenia zasad (można to uczynid w formie pisemnej). Jeśli dana osoba nie skorzysta z tej możliwości w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania takiego zawiadomienia traci prawo do złożenia wyjaśnieo. 8.Inne zagadnienia dotyczące posiadania statusu amatora, nie ujęte w Przepisach ISU, zostaną uwzględnione przez Związek Członkowski ISU w sposób zgodny z duchem i intencjami Przepisów ISU Przywrócenie statusu amatora Osoba, która była lub nadal jest pozbawiona statusu amatora, zgodnie z postanowieniami 102 nie może nadal pełnid funkcji Sędziego Głównego, Asystenta Sędziego Głównego, Sędziego członka OAC, Startera lub Stewarda Zawodników w Mistrzostwach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub Zawodach Międzynarodowych ani też nie może byd członkiem Rady ISU, Komisji Technicznej, Komisji Dyscyplinarnej lub byd delegatem na Kongres ISU, o ile Rada ISU nie przywróciła jej statusu amatora. 2. Osoba, która była lub nadal jest pozbawiona statusu amatora może wystąpid o przywrócenie jej prawa jako łyżwiarza tylko pod warunkiem, że nie naruszyła ona 102, pkt. 2 (ii) oraz (iii). 3. Prośby o przywrócenie statusu amatora przez Radę mogą byd składane: tylko przez Związki Członkowskie ISU; tylko jeden raz w stosunku do tej samej osoby; tylko przez przedłożenie wypełnionego urzędowego formularza ISU, zawierającego kompletną informację w odnośnej sprawie. 4. Rada ISU aprobując prośbę o przywrócenie statusu amatora może nadad tej decyzji klauzulę wykonalności natychmiastowej albo po takim okresie karencji, jaki uzna za stosowny, uwzględniając okoliczności. 6

7 7 Przywrócenie statusu amatora osobom ich pozbawionym w odniesieniu do wszelkiej działalności w kraju może byd dokonane zgodnie z wolą odnośnego Związku Członkowskiego ISU. C. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW Członkowie ISU Członkami ISU są a) Związki krajowe albo b) Specjalne Kluby, dopuszczone zgodnie z Art. 6 Konstytucji. 2. Adresy Każdy Związek Członkowski musi informowad na bieżąco Sekretariat ISU o ewentualnych zmianach w adresie i przesład do Dyrektora Generalnego swoją nazwę i adres oraz nazwisko swego Prezesa i Sekretarza wraz z ich adresami, numerami telefonów, numerami faksów oraz adresami poczty elektronicznej ( ), adres strony internetowej jeśli posiada itd. 3. Oficjalne nazwy W sprawach dotyczących ISU każdorazowo powinny byd używane oficjalne nazwy Związków Członkowskich ISU (a nie nazwy kraju). 4. Komunikacja Wszelkie kontakty z ISU Związków Członkowskich klubów stowarzyszonych lub tym podobnych organizacji odbywad się mogą jedynie za pośrednictwem odpowiednich Związków Członkowskich ISU. Oficjalne kontakty w określonej, oficjalnej formie (np., formularze zapisów, formularze nominacji, itp.) bądź wnioski związane z Zawodami ISU przedstawiane ISU bądź Związkowi Członkowskiemu organizującemu Zawody ISU muszą byd podpisane przez Prezesa lub Sekretarza Generalnego Związku Członkowskiego (lub odpowiednik, np., przez Dyrektora Generalnego, Dyrektora Wykonawczego, CEO). Polecenia płatności składek ISU muszą byd podpisane przez Prezesa i Sekretarza Generalnego Związku Członkowskiego. Kontakty pomiędzy Związkami Członkowskimi a zawodnikami podlegają Oficjalne biuletyny Każdy Związek Członkowski ISU musi podad Sekretarzowi Generalnemu nazwę i adres swego oficjalnego biuletynu (jeśli takie jest) 6.Lista Związków Członkowskich Lista Związków Członkowskich ISU będzie uaktualniana na stronie ISU i będzie corocznie publikowana Komunikacie ISU do 1 października. w 7.Opłaty członkowskie Roczna opłata członkowska od każdego Związku Członkowskiego ISU wynosi 300 franków szwajcarskich. W razie zaistnienia takiej konieczności Rada może podnieśd wysokośd tej składki. 8.Płatnośd Wniesienie rocznej składki na bieżący rok finansowy dokonane musi byd najpóźniej do dnia 31 stycznia. 9.Utrata praw członkowskich Związki Członkowskie ISU zalegające z wniesieniem ich rocznych składek lub innych opłat należnych wobec ISU z dniem 1 lipca tracą wszelkie prawa członkowskie do czasu pełnej realizacji płatności. 10.Wydalenie Związki Członkowskie ISU, które po otrzymaniu zawiadomienia w lipcu nie uiszczą należnej kwoty do dnia 1 stycznia, mogą zostad pozbawione członkostwa. 11.Podporządkowanie się przepisom Związki Członkowskie ISU oraz wszyscy ci, którzy w ich imieniu organizują Zawody Międzynarodowe obowiązani są stosowad się do Przepisów obowiązujących w takich zawodach. 7

8 8 12.Zawody dla osób nie posiadających statusu amatora Związkom Członkowskim ISU i klubom przy nich stowarzyszonym nie wolno organizowad, popierad, pomagad ani udostępniad urządzeo/terenów do zawodów łyżwiarskich dla osób nie posiadających statusu amatora, o ile nie wyrazi na to zgody Rady. 13.Ogłoszenie nazwisk najlepszych łyżwiarzy Do dnia 1 maja każdego roku, każdy Związek Członkowski ISU zgłosi następujące dane w odniesieniu do minionego sezonu łyżwiarskiego a Sekretariat ISU opublikuje je w Komunikacie do 1 lipca: Łyżwiarstwo Szybkie: pięd najlepszych wyników ustanowionych na standardowych torach przez łyżwiarzy szybkich Związku Członkowskiego na dystansach: 500, 1000, 1500, 3000, 5000 i metrów dla mężczyzn oraz 500, 1000, 1500, 3000 i 5000 metrów dla kobiet oraz Bieg Drużynowy kobiet i mężczyzn: Łyżwiarstwo Szybkie na Torze Krótkim: pięd najlepszych wyników ustanowionych przez łyżwiarzy szybkich na krótkim torze Związku Członkowskiego na dystansach: 500, 1000, 1500, 3000 metrów i w sztafecie w oparciu klasyfikację na dystansach w mistrzostwach krajowych. dotyczy łyżwiarstwa figurowego. 14. Planowane zawody międzynarodowe - Łyżwiarstwo Szybkie: a)do dnia 1 czerwca każdy Związek Członkowski ISU musi powiadomid ISU o Zawodach Międzynarodowych które zamierza zorganizowad w nadchodzącym roku, określając klasę, miejsce, termin, typ toru, (kryty czy otwarty, naturalny czy sztuczny) oraz podstawowe wymiary toru i parametry powierzchni lodu. W przypadku dwóch lub więcej zawodów organizowanych w tym samym czasie na tym samym kontynencie, Sekretarz Generalny powinien natychmiast poinformowad zainteresowanych organizatorów w celu skoordynowania terminów pomiędzy nimi. Organizatorzy muszą poinformowad ISU o swoich ustaleniach do dnia 1 lipca. Do dnia 1 sierpnia Sekretariat ISU winien opublikowad ogłoszenia zawodów w Komunikacie. Komunikat ten nie zastępuje ogłoszenia wydawanego zgodnie z 112. b)związek Członkowski ISU, który zamierza zorganizowad Zawody Międzynarodowe nie uwzględnione w stosownym rocznym Komunikacie ISU dotyczącym Zawodów Międzynarodowych w Łyżwiarstwie Szybkim, w celu uzyskania zgody na organizowanie zawodów o statusie Zawodów Międzynarodowych musi zgłosid specjalny wniosek do Sekretariatu ISU. c)każdy Związek Członkowski ISU musi podad ISU do 1 października terminy Mistrzostw Krajowych oraz meczów krajowych, które planuje zorganizowad w nadchodzącym sezonie, określając klasę Mistrzostw lub meczu krajowego, jak również datę, miejsce i tor, na którym te Mistrzostwa lub mecze krajowe planuje się rozegrad. Co najmniej dwie kopie zawiadomienia o Mistrzostwach Krajowych i zawodach krajowych należy przesład do Sekretariatu ISU nie później niż na cztery tygodnie przed pierwszym dniem tych zawodów. Zawiadomienie takie musi zawierad informacje wymienione w 112, pkt 1 i 2 i dotyczy łyżwiarstwa figurowego 16.Wykluczenie a) Rada ISU może wykluczyd Związek Członkowski ISU lub klub stowarzyszony z następujących imprez: 1) wszystkich zawodów łyżwiarskich, które wymagają zgody lub sankcji ISU; oraz 2) wszystkich innych działao ISU w tym, między innymi, z Kongresów, seminariów, warsztatów i programów rozwojowych w oparciu o wiarogodne świadectwo stwierdzające, że dany Związek Członkowski lub stowarzyszony klub w sposób wyraźny naruszył Statuty ISU, Konstytucję lub Kodeks Etyczny, co, między innymi, obejmuje naruszenia popełnione przez oficjeli i przedstawicieli danego Związku Członkowskiego lub stowarzyszonego klubu. b) Jakiemukolwiek Związkowi Członkowskiemu zgłaszającemu lub uczestniczącemu w zgłoszeniu zawodnika na zawody łyżwiarskie lub pozwalającemu zawodnikowi lub oficjelowi Związku Członkowskiego na uczestnictwo w zawodach lub pokazach łyżwiarskich organizowanych przez dany lub inny Związek Członkowski po wydaniu Komunikatu ISU zawierającego decyzję Komisji Dyscyplinarnej wykluczającą danego zawodnika oraz/lub oficjela Związku Członkowskiego z działao ISU lub decyzję Rady, zgodnie z którą dany zawodnik lub oficjel traci uprawnienia, grozi trwałe lub czasowe wykluczenie z zawodów ujętych w kalendarzu zatwierdzonych zawodów ISU w określonym okresie, w zależności od decyzji Rady. c) Sankcje określone w punkcie 16 stanowią dodatkowy element i nie wykluczają jakichkolwiek innych kar dostępnych na mocy Statutów ISU. 8

9 9 d) Przed wykluczeniem Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub muszą zostad poinformowane o naturze domniemanego wykroczenia, wszystkich faktach dotyczących danej sprawy i wszystkich dostępnych dowodach tak, aby miały możliwośd do obrony. Jeżeli Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub nie skorzystają z tej możliwości w ciągu 15 dni od otrzymania tej informacji przekazującej na piśmie stanowisko do Sekretariatu ISU, wówczas tracą tę możliwośd. e) Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub muszą otrzymad powiadomienie o takiej decyzji wraz z uzasadnieniem na piśmie. Rada opublikuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem lub jego podsumowanie, w Komunikacie ISU. f) Zapisy 104 punkt 16 nie stosują się, nie ograniczają ani nie podlegają im działania i zakres odpowiedzialności Rady na mocy wymagao artykułów 6, 7 i 17 Konstytucji ISU uznających przestrzeganie przez Związki Członkowskie ISU wymaganych, minimalnych standardów dla zachowania Członkostwa ISU. 17. dotyczy łyżwiarstwa figurowego Ustalenia dotyczące transmisji telewizyjnych a) Wszystkie uzgodnienia dotyczące telewizji i innych mediów dot. obsługi Mistrzostw ISU (patrz.100 pkt.3 w celu określenia zawodów ISU) podejmowane będą wyłącznie przez ISU z odnośnymi telewizyjnymi i innymi mediami, z wyjątkiem praw telewizyjnych i innych medialnych w którym odbywają się dane zawody indywidualne z serii ISU (takie jak Puchary Świata ISU Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym), które pozostają w gestii Związku Członkowski ISU organizującego zawody.; b)prawa do transmisji telewizyjnej i innych przekazów medialnych obejmuje prawa opisane powyżej należące do ISU włączając prawa wszelkiego rodzaju, w tym bez ograniczeo przekazy na żywo zawodów ISU I wszelkich związanych z zawodami aktywności uczestników, we wszystkich formach i innych medialnych przekazach i metodach transmisyjnych znanych lub później wprowadzonych łącznie ale bez ograniczeo na kasetach video, DVD płytach kompaktowych i nośnikach komputerowych, Internecie, komputerze. Te prawa do przekazu telewizyjnego i innych przekazów medialnych mogą byd dostępne bezpośrednio przez ISU lub poprzez licencję telewizyjną lub obejmującą inne przekazy medialne, łącznie z bezpłatnymi lub płatnymi pokazami (pay per view), serwisami interaktywnymi, publicznymi lub prywatnymi pokazami, z komentarzem lub bez, muzyką lub bez z zawodów ISU lub wycinków z zawodów ISU mogą byd transmitowane jakąkolwiek metodą dostępna obecnie jak również później poznanymi metodami, łącznie z przekazami satelitarnymi, liniami naziemnymi, Internetem, telefonami przenośnymi lub innymi łącznikami jak kablami, DSL, liniami telefonicznymi znanymi obecnie jak i poznanymi później używanymi do transmisji. c) prawa telewizyjne oraz prawa do innych przekazów medialnych należące do ISU powinny zawierad incydentalne prawo zezwalające na wykorzystanie migawek filmowych z takich zawodów ISU w celu promocji innych Zawodów oraz działalności ISU, jak również dla uzyskania poprawy wizerunku oraz wzrostu popularności Łyżwiarstwa Figurowego i Szybkiego. 2. Związek Członkowski ISU i organizatorzy wszelkich Zawodów ISU ponoszą odpowiedzialnośd za to, żeby na lodowisku, na którym odbywają się Zawody, nie było żadnych kamer telewizyjnych ani filmowych (z wyjątkiem tych, które posiadają autoryzację i licencję ISU) oraz żeby nie było na lodowisku żadnych reklam w polu widzenia publiczności obserwującej te Zawody. 3.Rada ISU może przenieśd całkowicie lub częściowo odpowiedzialnośd na konsultanta lub agencję medialną lub Związek Członkowski ISU-organizatora zawodów, jako swego przedstawiciela, w zakresie bieżących negocjacji odnośnie transmisji telewizyjnej, lub innych medialnych przekazów jednakże zachowuje prawo do ostatecznego zatwierdzenia wszystkich podjętych decyzji. 4.Uzgodnienia odnośnie transmisji telewizyjnej lub innych przekazów telewizyjnych podjęte po przyznaniu Mistrzostw ISU lub innych zawodów Związkom Członkowskim ISU organizatorowi tych zawodów, dokonywane będą w porozumieniu z tym Związkiem, jednakże we wszystkich przypadkach ISU pozostawia sobie prawo ostatecznego zatwierdzenie wszystkich ustaleo.. 5.Związek Członkowski aranżujący telewizję lub inne media na zawody międzynarodowe, w łyżwiarstwie figurowym lub innych imprezach ( z wyłączeniem imprez ISU opisanych powyżej w tym paragrafie) powinien posiadad do nich prawo. Związek Członkowski może sprzedad prawa telewizyjne 9

10 10 a)przekaz programu telewizyjnego lub innych przekazów medialnych we własnym kraju; jednakże aby uniknąd konfliktu z interesami ISU Związek Członkowski ISU nie może zawierad żadnych kontraktów, dotyczących każdych z międzynarodowych zawodów, z telewizją na zasadzie wyłączności na okres przekraczający trzy lata,; b) sprzedaż innym telewizjom lub innym przekaźnikom medialnym do retransmisji w innych krajach, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ISU i o ile nie jest to w sprzeczności z interesami Związków Członkowskich ISU w tych innych krajach. Zezwala się jedynie na obsługę telewizyjną i innych przekaźników medialnych tak, jak to stanowi niniejszy 105. Surowo zabronione są wszelkie inne przekazy telewizyjne, video lub filmowe, pod jurysdykcją ISU Wkład finansowy w zawody ISU Nakłady udzielane Związkom Członkowskim ISU na wszystkie Zawody ISU (w tym wszelkie nakłady przeznaczone na nagrody pieniężne) opierają się na budżecie przygotowanym przez Radę i przyjmowanym przez Kongres, niemniej Rada musi przestrzegad kryteriów gwarantujących przestrzeganie i respektowanie interesów wszystkich Związków Członkowskich ISU. 2.Rada może zmniejszyd nakłady finansowe ISU dla Związków Członkowskich w przypadkach, gdy dany Związek Członkowski ISU/organizator nie stosuje się w pełni do wszystkich zobowiązao przezeo podjętych. D. ZAWODY 107 Definicja Mistrzostw ISU i Zawodów Międzynarodowych 1. Mistrzostwa ISU Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju; Mistrzostwa Świata na Dystansach w Łyżwiarstwie Szybkim (rozgrywane w latach poza Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, chyba że program Zimowych Igrzysk Olimpijskich ulega zmianie powodując sytuację niekorzystną dla ISU; w tym przypadku Mistrzostwa te mogą się odbyd też w latach Zimowych Igrzysk Olimpijskich); Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Sprincie; Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim; Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze; Drużynowe Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze;(do sezonu 2010/2011 włącznie. Od sezonu 2011/2012 mistrzostwa te nie będą rozgrywane: Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze; pkt h) - j) dotyczą łyżwiarstwa figurowego. k) dot. łyżwiarstwa figurowego l) Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim m) Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze pkt (n i o) dotyczą Łyżwiarstwa Figurowego Mistrzostwa ISU są Zawodami ISU, (patrz 100. Pkt.3) Zimowe Igrzyska Olimpijskie (ZIO) ZIO stanowią wyłączną własnośd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL). MKOL określa program dla ZIO zgodnie z kartą olimpijską, który obejmuje wyłącznie Dyscypliny Olimpijskie podlegające Międzynarodowym Federacjom, uznanym przez MKOL jako Międzynarodowe Federacje Olimpijskie. ISU taką jest. ISU we współpracy z MKOL ponosi odpowiedzialnośd za praktyczną organizację zawodów w łyżwiarstwie szybkim, łyżwiarstwie szybkim na krótkim torze i łyżwiarstwie figurowym podczas ZIO. ISU ponosi odpowiedzialnośd za administrację zawodami łyżwiarskimi podczas ZIO, które stanowią Międzynarodowe Zawody ISU (patrz 126). Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 10

11 11 ZMIO stanowią wyłączną własnośd MKOL. MKOL określa program i stosowne wymogi (dotyczące limitu wiekowego, kategorie Oficjeli, wydatki itp.) na ZMIO w porozumieniu z odnośna federacją międzynarodową, zgodnie z kartą olimpijską. ISU we współpracy z MKOL ponosi odpowiedzialnośd za praktyczną organizację ZMIO. ZMIO są administrowane przez ISU jako międzynarodowe zawody ISU. 4. Definicja Zawodów Międzynarodowych Zawodami Międzynarodowymi w rozumieniu punktów od 5 do 13 są to zawody, w których: a) Związek Członkowski ISU-organizator zaprasza do udziału co najmniej jeden zagraniczny Związek Członkowski ISU; b) zgłoszenie zawodników dokonane może byd jedynie przez odpowiednie Związki Członkowskie ISU; c) uczestniczą w nich zawodnicy reprezentujący przynajmniej dwa Związki Członkowskie ISU; d) zawody przeprowadzane są zgodnie z Przepisami ISU; e) we wszystkich Zawodach Międzynarodowych organizowanych w formie cyklu zawodów umowy dotyczące obsługi telewizyjnej i reklam muszą byd autoryzowane przez Radę ISU aby nie dopuścid do sprzeczności z kontraktami zawartymi przez ISU. 5. Puchary Świata ISU Puchar Świata ISU w łyżwiarstwie szybkim Puchar Świata ISU w Short Tracku Puchary Świata stanowiące serię są Zawodami ISU (patrz 100 punkt 3) dotyczy łyżwiarstwa figurowego dotyczy łyżwiarstwa figurowego 8. Międzynarodowe Zawody Seniorów a) dostępne dla wszystkich Związków Członkowskich ISU; b) ograniczone do niektórych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób. 9. Międzynarodowe Zawody Juniorów a) dostępne dla wszystkich Związków Członkowskich ISU; b) ograniczone do niektórych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób. 10. Międzynarodowe Zawody Nowicjuszy otwarte dla wszystkich Związków Członkowskich ISU; ograniczone do pewnych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób; odpowiedni Komitet Techniczny wyda niezbędne wskazówki, zaakceptowane przez Radę, w Komunikacie ISU. 11. Międzynarodowe Zawody Weteranów Zawody dla Weteranów (w Łyżwiarstwie Szybkim) i Dorosłych (w Łyżwiarstwie Figurowym) mogą byd przeprowadzane we współpracy z ISU, zgodnie z decyzją Dyrektoriatu Sportów. 12. Zdobywcy medali na międzynarodowych zawodach seniorów Zdobywcy medali są międzynarodowymi zawodami dla seniorów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim organizowanymi lub autoryzowanymi przez ISU we współpracy ze Związkiem Członkowskim, w których mogą startowad tylko uprawnieni seniorzy. Zawody Zdobywcy medali Międzynarodowe zawody seniorów muszą byd przeprowadzone zgodnie z przepisami ISU. Jednakże techniczne wymogi oraz ogólny format może się różnid od zawodów międzynarodowych oraz zawodów międzynarodowych Open. Techniczne wymogi muszą byd przedstawione przez stosowny Komitet Techniczny w konsultacji z Dyrektorem sportowym łyżwiarstwa figurowego Dyrektorem Sportowym łyżwiarstwa szybkiego do Dyrektoriatu Sportu do zatwierdzenia. Muszą byd spełnione następujące warunki: zawodnik musi byd członkiem Związku Członkowskiego 11

12 12 musi byd zgłoszony przez Związek Członkowski łyżwiarz musi mied w swoim dorobku złoty, srebrny lub brązowy medal na mistrzostwach Europy, Czterech Kontynentów, Świata w łyżwiarstwie figurowym, w wieloboju, na dystansach lub w sprincie lub na mistrzostwach Świata w short tracku lub Zimowych Igrzyskach olimpijskich. 13. Otwarte Zawody Międzynarodowe a) Zawody te wymagają zatwierdzenia przez ISU, który posiada też prawo akceptowania warunków finansowych dla wszystkich uczestniczących stron i osób; b) Otwarte Zawody Międzynarodowe są zawodami, w których mogą ze sobą konkurowad osoby posiadające i nie posiadające statusu amatora (w rozumieniu 102, pkt. 2) po spełnieniu następujących warunków: zgłoszenie zawodników może byd dokonane wyłącznie pod kontrolą właściwego Związku Członkowskiego ISU; ii) zawody muszą byd przeprowadzane ściśle według Przepisów ISU (patrz 104, pkt. 11) Inne zastosowania 14. Zawody Międzyklubowe z udziałem zawodników zrzeszonych w co najmniej dwóch (2) różnych Związkach Członkowskich ISU a) klub organizujący zawody musi w pierwszej kolejności otrzymad zgodę od Związku Członkowskiego, do którego należy zgodę na zorganizowanie imprezy na jego terenie i zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym Związku Członkowskim; b)organizujący klub zaprasza zawodników reprezentujących przynajmniej jeden zagraniczny klub należący do innego Związku Członkowskiego, bezpośrednio lub poprzez dany Związek Członkowski; c) zawodnicy mają byd zgłaszani przez kluby. Jednakże dany klub winien powiadomid o tym Związek Członkowski, do którego należy; d) protokół wyników oraz inne materiały dotyczące zawodów winny zawierad nazwy klubów zawodników uczestniczących w zawodach: w cudzysłowiu za nazwą klubu można podad skrót nazwy Związku Członkowskiego. e) W przypadku przeprowadzania transmisji telewizyjnej ma zastosowanie 105, pkt 6. f) Charakter i program zawodów są ustalane przez albo za aprobatą odnośnego Związku Członkowskiego ISU; g) Odnośny Związek Członkowski ISU odpowiada za to, że zawody te przeprowadzane są zgodnie z wszystkimi pozostałymi dającymi się zastosowad Przepisami ISU. h) tego typu zawody można organizowad również dla innych łyżwiarzy nieuprawnionych do startu w zawodach międzynarodowych, n.p. Mistrzów (w Łyżwiarstwie Szybkim) i Dorosłych (w Łyżwiarstwie Figurowym). 15. Ograniczenia dotyczące nazw zawodów Nie zezwala się na użycie słów ISU, Mistrzostwa, Świata, Europy oraz Kontynentu/ów w tytule nazwy jakichkolwiek Zawodów Międzynarodowych bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora Generalnego. 16.Zawody lokalne Zawody lokalne są przeprowadzane zgodnie z przepisami Związku Członkowskiego ISU. 17. Zawody zatwierdzane przez ISU Jedynie zawody opublikowane przez ISU podlegają sankcji Limity wieku dla Łyżwiarstwa Szybkiego i Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim W Mistrzostwach ISU Seniorów, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz Międzynarodowych Zawodach Seniorów uczestniczyd mogą jedynie łyżwiarze, którzy ukooczyli co najmniej 15 lat przed dniem 1 lipca poprzedzającego te Zawody; Juniorem jest łyżwiarz, który nie ukooczył 19 lat przed dniem 1 lipca poprzedzającym zawody; tylko w Zawodach Międzynarodowych zalecane jest przestrzeganie następującej klasyfikacji wieku w odniesieniu do kategorii wieku Juniorów: Klasyfikacja Wiek przed dniem 1 lipca poprzedzającym Zawody: A 17 do 19 lat B 15 i 16 lat 12

13 13 C 13 i 14 lat D 12 lat i mniej w Mistrzostwach Świata Juniorów uczestniczyd mogą jedynie ci łyżwiarze Juniorzy, którzy przed dniem 1 lipca poprzedzającym te Mistrzostwa ukooczyli 14 lat dotyczą łyżwiarstwa figurowego. 4. Kary Każdy Związek Członkowski ISU musi zapewnid, iż łyżwiarze zgłoszeni do Zawodów Seniorów i Juniorów, Mistrzostw ISU oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich zastosują się do wymagao określonych Przepisami. W razie naruszenia tych przepisów, odnośny Związek Członkowski ISU może utracid prawo wysłania swych zawodników w następnym roku na wszelkiego rodzaju Mistrzostwa ISU (Seniorów lub Juniorów, zależnie od przypadku) oraz Zawody Międzynarodowe Udział w zawodach W zawodach Międzynarodowych wymienionych w 107, pkty,5,6,7,8,9,10,11, 12 mogą wziąd udział wyłącznie zawodnicy którzy należą do tego Związku Członkowskiego i którzy mogą byd zgłoszeni jedynie za pośrednictwem właściwego Związku Członkowskiego. Paragraf 126 dotyczy udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. 2. a) Zasadniczo udział zawodach może wziąd tylko ten łyżwiarz, który jest członkiem Związku Członkowskiego ISU kraju, którego łyżwiarz ten jest obywatelem; b) Łyżwiarz może reprezentowad w zawodach Związek Członkowski ISU kraju, którego nie jest obywatelem, jeżeli spełni następujące warunki: (i) łyżwiarz ten mieszkał przez co najmniej jeden rok w tym kraju i uzyskał zgodę reprezentowania tego Związku Członkowskiego ISU od Związku kraju, którego jest obywatelem, albo gdy zawodnik ten mieszkał przez co najmniej jeden rok w tym kraju i on sam (albo jego/jej rodzice, jeśli nie osiągnął odpowiedniego wieku) wystąpił/a o obywatelstwo tego kraju; (ii) przed 1 lipca bezpośrednio poprzedzającego jego pierwszy udział w Zawodach Międzynarodowych jako członek Związku Członkowskiego ISU, zawodnik ten nie uczestniczył w jakichkolwiek Zawodach Międzynarodowych albo w Mistrzostwach ISU jako reprezentant innego Związku Członkowskiego ISU w okresie dwunastu (12) poprzedzających miesięcy; (iii)przed dniem 1 lipca bezpośrednio przed jego pierwszymi Mistrzostwami ISU jako członek Związku Członkowskiego ISU, łyżwiarz ten nie brał udziału w jakichkolwiek Zawodach Międzynarodowych albo w Mistrzostwach ISU jako reprezentant innego Związku Członkowskiego ISU w okresie dwudziestu czterech (24) poprzedzających miesięcy; (iv) Jakakolwiek odmowa udzielenia zgody przez Związek Członkowski, o którą wnioskowano zgodnie z podpunktem (i), powyżej, podlega odwołaniu do Rady przez danego zawodnika lub dany Związek Członkowski o wyjątkowe zezwolenie zgodnie z punktem 5, poniżej. c) i d) dotyczą łyżwiarstwa figurowego. 3. Jeżeli jakiś łyżwiarz, który już reprezentował jeden Związek Członkowski ISU w zawodach międzynarodowych albo w Mistrzostwach ISU, planuje w przyszłości podjąd starty w barwach innego Związku Członkowskiego, to niezależnie od założeo, na jakich jest oparta propozycja takiej zmiany, dany łyżwiarz zostanie poddany okresom oczekiwao ustalonym w podpunktach 2 b) ii) oraz iii) powyżej. 4. W trakcie trwania jednego sezonu (od 1 lipca do 30 czerwca) łyżwiarz może brad udział w zawodach i pokazach reprezentując tylko jeden i ten sam Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub. 5. Zgody na odstępstwo od pkt 2 i 3 niniejszego Paragrafu może udzielid Rada ISU, która również może dopuścid zawodnika do zawodów (patrz też 115, pkt 5 i 130 i 131). Zawodnik dopuszczony przez ISU nie zalicza się do reprezentacji kraju swej narodowości lub miejsca zamieszkania. Rada ISU może odrzucid wniosek Związku Członkowskiego dotyczący zgody dla łyżwiarza, który ma lub miał obce obywatelstwo, mimo iż formalności i wymogi zawarte zostały spełnione zgodnie z przepisami, jeżeli w 13

14 14 opinii Rady uznanie tego wniosku byłoby sprzeczne z celem i duchem przepisów (np. w przypadku, kiedy Związek Członkowski próbuje zaimportowad zawodników z innego Związku członkowskiego przykładowo w celu stworzenia drużyny). 6.W wyjątkowych przypadkach Rada ISU może zezwolid osobom posiadającym status amatora na udział w zawodach w krajach, w których nie ma Związku Członkowskiego ISU Termin Ogłoszenia Ogłoszenie o Zawodach Międzynarodowych musi byd opublikowane w języku angielskim na cztery tygodnie przed pierwszym dniem zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim i na dwa miesiące przed pierwszym dniem zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym (odnośnie Mistrzostw patrz 129) na stronie ISU ale odpowiada za to Związek Członkowski. Kopia annoucementu musi byd przesłana do sekretariatu ISU na tydzieo przed tą publikacją. 111 Zakaz bezpośredniego komunikowania się Związków Członkowskich ISU z łyżwiarzami Związkom Członkowskim ISU lub stowarzyszonemu klubowi nie wolno porozumiewad się bezpośrednio z łyżwiarzami należącymi do innego Związku Członkowskiego ISU, odnośnie udziału w zawodach (za wyjątkiem spraw związanych z przyjazdem i wyjazdem na/z zawodów) Treśd ogłoszeo Każde ogłoszenie o Zawodach Międzynarodowych zawierad musi następujące elementy: a) określenie miejsca, w którym zawody zostaną rozegrane; b) opis typu lodowiska (naturalne czy sztuczne, na otwartym powietrzu czy pod dachem); c) daty i program godzinowy zawodów; d) datę zamknięcia przyjmowania zgłoszeo; e) rodzaj przyznawanych nagród. 2. Poza elementami ogólnymi, ogłoszenia dotyczące Zawodów w Jeździe Szybkiej muszą zawierad następujące elementy dodatkowe: a) określenie rodzajów biegów, zgodnie z 200; b) szczegółowy opis toru zgodnie z 203, 228 i, odnośnie Zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze, 3. Oprócz elementów ogólnych, ogłoszenia dotyczące Zawodów Międzynarodowych w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze powinny zawierad następujące elementy dodatkowe: a) szczegółowy opis toru zgodnie z 280, wraz z opisem powierzchni lodu i typu barier wokół lodu; b) maksymalną liczbę łyżwiarzy; c) określenie rodzajów biegów, zgodnie z 295 d) procedurę losowania; e) sposób rozgrywania biegów aż do finału; f) maksymalną liczbę punktów. dotyczy łyżwiarstwa figurowego. 5. Warunki dodatkowe Związek Członkowski ISU-Organizator albo stowarzyszony klub-organizator zawodów może zawrzed w swym ogłoszeniu warunki dodatkowe, o ile nie są one w sprzeczności ze Statutami ISU (nie dot. Mistrzostw). dotyczy łyżwiarstwa figurowego 113 Ogłoszenia spóźnione lub niewłaściwe Jeżeli ogłoszenie zostanie wystosowane późno (patrz 110, pkt 1) albo zawiera warunki sprzeczne z określonymi w Statutach ISU, wówczas Dyrektoriat Sportów może zabronid łyżwiarzom reprezentującym Związki Członkowskie ISU wzięcia udziału w takich zawodach i wystosuje ostrzeżenie do Organizatora 14

15 15 przypominające im o ich zobowiązaniach. Jeśli zostaną wysłane dwa ostrzeżenia z rzędu, wówczas Związek Członkowski ISU zostanie zawieszony w prawach gospodarza Zawodów Międzynarodowych na dwa następne lata Odroczenie daty zawodów Odroczenie daty zawodów wymaga przesunięcia w czasie daty zamknięcia przyjmowania zgłoszeo o analogiczny okres czasu. W miarę możliwości, Związki Członkowskie ISU lub kluby stowarzyszone zgłaszające zawodników, powinny byd niezwłocznie poinformowane o odroczeniu w celu umożliwienia wycofania zgłoszeo przed nową datą zamknięcia zgłoszeo. Wycofanie ogłoszenia Jeżeli Związek Członkowski ISU-Organizator lub stowarzyszony klub wycofuje swe ogłoszenie (o zawodach), jest obowiązany poinformowad o jego przyczynach Radę ISU, w ciągu 8 dni. Informacja o odroczeniu lub wycofaniu musi byd przekazana niezwłocznie na stronę ISU na odpowiedzialnośd organizatora, który musi poinformowad Sekretariat w możliwie najszybszym czasie.. Zgłoszenia 1 i 2 dotyczą łyżwiarstwa figurowego Zgłoszenia muszą zawierad: a) nazwę zawodów, b) nazwę Związku Członkowskiego lub stowarzyszonego klubu dokonującego zgłoszenia, c) nazwisko i imię zawodnika, d) datę urodzenia każdego zawodnika, e) zaświadczenie o amatorskim statusie zawodnika wydane przez Związek Członkowski lub stowarzyszony klub dokonujący zgłoszenia, f) dotyczy łyżwiarstwa figurowego. 4. Pseudonimy Zezwala się na używanie pseudonimów, należy jednak podad również prawdziwe nazwisko (patrz pkt. 3c). 5.Zgłoszenia winny byd dokonane przez Związek Członkowski lub klub stowarzyszony (wyjątki 109 pkt. 5 i 6).i muszą byd przesłane listownie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną do organizacji lub osoby w terminie (termin zamknięcia) wyznaczonym na mocy Przepisów oraz/lub Zawiadomienia dotyczącego zawodów. Zgłoszenia wysłane faksem lub em muszą byd potwierdzone równocześnie wysłanym listem do organizatora. 6. Zgłoszenia po terminie a) Wszelkie zgłoszenia nadchodzące po godz (czasu lokalnego w miejscu zawodów) w dniu zamknięcia przyjmowania zgłoszeo traktowane są jako zgłoszenia po terminie. b) W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zaakceptowanie zgłoszenia po terminie według uznania Organizatora Zawodów międzynarodowych i odnośnego Viceprezesa w przypadku zawodów ISU z wyjątkiem Mistrzostw ISU. W przypadku Mistrzostw ISU w wyjątkowych przypadkach zgłoszenia po terminie mogą byd zaakceptowane przez Prezydenta. Jeśli Prezydent jest niedostępny, stosowny Viceprezes może autoryzowad. W wyjątkowych przypadkach jeśli Prezydent i Viceprezes sa niedostępni autoryzowac może zgłoszenia po czasie Przedstawiciel ISU c) zgłoszenia po terminie można przyjąd wyłącznie do chwili ustalenia kolejności startów d) Zasady zgłoszenia po terminie mają zastosowanie również do nominacji sędziów 7.W celu uzyskania szczegółów informacji na temat zgłoszeo na Mistrzostwa patrz : Łyżwiarstwo Szybkie patrz oraz Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze patrz 281, 282, 283 i

16 16 Zarezerwowany Opłaty wpisowe Za uczestnictwo w Mistrzostwach ISU w Łyżwiarstwie Figurowym i Szybkim oraz w Zawodach Międzynarodowych w Łyżwiarstwie Figurowym, wliczając w to zawody wymienione w 107, pkty 4-7, nie obowiązują opłaty startowe. Mogą byd pobierane opłaty startowe w zawodach międzynarodowych, które nie są Mistrzostwami ISU.dotyczy łyżwiarstwa figurowego. 118 Warunki ważności zawodów Zawody sportowe powinny się odbyd, jeżeli co najmniej trzech zawodników zostało zgłoszonych do zawodów ( lub trzy drużyny w łyżwiarstwie synchronicznym), a dwóch z nich stanęło na starcie Ubezpieczenie medyczne Za obowiązkowe ubezpieczenie i opiekę medyczną i od nieszczęśliwych wypadków dla zawodników, oficjeli oraz wszystkich innych członków zespołu Związku Członkowskiego, uczestniczących w Zawodach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz Zawodach Międzynarodowych określonych w 107, odpowiada wyłącznie każdy Związek Członkowski ISU. Takie ubezpieczenie winno zapewniad pokrycie wszystkich kosztów opieki medycznej jak również przewiezienia chorej lub kontuzjowanej osoby, transportem lotniczym lub innym, do jej kraju zamieszkania. Od decyzji Związku Członkowskiego zależy kto opłaci składkę ubezpieczeniową. 2.ISU nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności ani zobowiązao finansowych z tytułu odniesionych obrażeo ciała lub uszkodzeo własności, powstałych w związku z zawodami sportowymi wymienionymi w pkt Nagrody We wszystkich zawodach sankcjonowanych przez ISU (patrz 107) można rozdawad medale, inne trofea oraz/lub nagrody pieniężne. Rada ISU określi minimalną wartośd wszystkich nagród pieniężnych lub wkładów/nakładów w Mistrzostwach ISU i wszystkich innych Zawodach ISU. 121 Oficjele 1. Kategorie Oficjeli a) dotyczy łyżwiarstwa figurowego b) Łyżwiarstwo Szybkie Oficjele dzieleni są na dwie kategorie: ISU i Międzynarodowi : i)sędzia Główny ISU, Starter ISU, Steward Zawodników ISU (tylko Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze) ii) Międzynarodowy Sędzia Główny, Międzynarodowy Starter, Międzynarodowy Steward Zawodników (tylko Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze). Procedury nominacji i powoływania powyższych Oficjeli opisane zostały w 122 i odpowiednich Przepisach Specjalnych. W zależności od przynależności do grupy ISU lub Międzynarodowych, oficjele pełnid mogą odpowiednie funkcje podczas zawodów zgodnie z następujących schematem: Sędzia Główny Starter Steward Zawodników Zimowe Igrzyska Olimpijskie ISU ISU Mistrzostwa ISU ISU ISU ISU Pucha Świata w Łyżw. Szybkim Międzyn. Międzyn. Międzyn. Pucha Świata w Ł.S. na Kr.Torze ISU ISU ISU W odniesieniu do Asystentów Sędziów Głównych, Asystentów Starterów i Asystentów Stewardów Zawodników należy odnieśd się do Specjalnych Przepisów, 286 punkt 2 Inne Zawody Międzynarodowe Międzyn. Międzyn. Międzyn. 16

17 17 2. Związek Członkowski lub klub stowarzyszony organizujący zawody jest upoważniony do wyznaczenia Sędziów (z wyjątkiem Mistrzostw ISU lub innych Zawodów ISU patrz 214,289 pkt 7, 380,582,660,770 i 972) 3. Ograniczenia stosowane w odniesieniu do nominowanych Oficjeli a) Wszyscy Oficjele, poza Specjalistami Technicznymi, Operatorami Danych i Operatorami Powtórek muszą posiadad status amatora. b) Członkowie Rady nie mogą pełnid funkcji doradców ISU, jeśli jest to możliwe, nie powinni pełnid funkcji Sędziów Głównych, Sędziów, Specjalistów Technicznych, Kontrolerów Technicznych, Operatorów Danych i Powtórek Członków OAC, Starterów i Stewardów Zawodników podczas zawodów wymienionych w 107. c) Sędziowie Główni, Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Sędziowie, Starterzy i Stewardzi Zawodników nie mogą startowad w Zawodach ISU i Zawodach Międzynarodowych w odpowiednich dyscyplinach, za wyjątkiem Zawodów Mistrzów i Weteranów. d) Członkowie Rady ISU, członkowie Dyrektoriatu Sportów i Doradcy ISU, znajdujący się na liście Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników w momencie ich mianowania lub powołania na to stanowisko, pozostaną na tej liście przez całą swą kadencję, nawet jeśli zgodnie z pkt 3 niniejszego Paragrafu nie spełniają oni wymagao odpowiednich Przepisów zawartych w Przepisach Specjalnych dla różnych dyscyplin ISU. Po wygaśnięciu ich kadencji obowiązani są oni spełnid te wymagania w ciągu najbliższych dwunastu (12) miesięcy. e) Członkowie Komitetów Technicznych będących zaaprobowanymi Sędziami zgodnie z odpowiednimi Przepisami właściwych Przepisów Specjalnych nie powinni, jeśli to możliwe, pełnid funkcji Sędziów na zawodach w swoich odpowiednich dyscyplinach. Mogą pełnid funkcje Sędziów Głównych i Kontrolerów Technicznych pod warunkiem, że uzyskają na to zgodę zgodnie z odpowiednimi Przepisami Specjalnymi. f) Kontrolerzy Techniczni i) Nie mogą występowad jako Sędziowie Główni oraz/lub Sędziowie podczas tych samych zawodów, lecz w innej kategorii (kobiet, mężczyzn, par, taoców na lodzie); ii) Nie mogą występowad jako Specjaliści Techniczni w tym samym sezonie, niezależnie od dyscypliny. g) Specjaliści Techniczni i) Nie mogą występowad jako Sędziowie Główni oraz/lub Kontrolerzy Techniczni oraz/lub Sędziowie w tym samym sezonie, niezależnie od dyscypliny. (ii) nie mogą byd etatowymi pracownikami Federacji Związku Członkowskiego. h) Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Sędziowie Główni, Sędziowie, Operatorzy danych i Operatorzy Powtórek nie mogą pracowad na pełnym etacie jako dziennikarze sportowi i komentatorzy telewizyjni. i)) Sędziowie Główni Jeśli jest to możliwe, Sędziowie Główni Mistrzostw ISU nie powinni występowad jako Sędziowie podczas innych zawodów na tych samych Mistrzostwach. j) Relacje osobiste, handlowe, rodzinne i) kodeks Etyki ISU, włącznie między innymi z postanowieniami dotyczącymi konfliktu interesów, ma zastosowania do oficjeli powołanych przez ISU oraz innych uczestników wymienionych w Kodeksie Etyki ISU. ii) Bez uszczerbku dla szerokiego i personalnego zastosowania Kodeksu Etyki, następujące przykłady zostały przedstawione jako wytyczne: 1.na zawodach ISU, ZIO lub ZMIO nominowani Urzędnicy ISU, nie mogą byd na zawodach jako członkowie ekipy narodowej, nie mogą byd kierownikiem ekipy, asystentem kierownika, chaperons, lekarze lub trenerem ekipy lub nosid ubiorów ekipy narodowej (z wyjątkiem trenerów działających w Komitecie Technicznym, mogących indywidualnie trenowad swoich zawodników zgłoszonych do zawodów ISU lub zawodów międzynarodowych) 2. do.t łyżwiarstwa figurowego 3. Na zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzyska Olimpijskich osoba będąca członkiem rodziny startującego zawodnika nie może pełnid funkcji oficjela w konkursie (dystansie), do którego zgłoszono tego zawodnika,ale może pełnid tę funkcję w innych konkursach (dystansach) na takich Zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, chyba że funkcja ta wydaje się zasadnie powodowad konflikt interesów. 4. Na zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich osoba będąca członkiem rodziny osoby wobec której nie stwierdzono statusu amatora lub wynagradzanego trenera nie ma prawa pełnid funkcji Oficjela w konkursie, do którego zgłoszono startującego zawodnika, natomiast osoba taka może pełnid funkcję w innych konkursach (dystansach) na takich Zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, chyba że funkcja ta wydaje się zasadnie powodowad konflikt interesów. 17

18 18 5) Określenie członek rodziny użyty w niniejszym przepisie rozumiany jest jako obejmujący wszystkie osoby które, z tytułu swoich związków, mogą zasadnie znajdowad się w sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do startującego zawodnika, osoby wobec której stwierdzono brak statusu amatora lub stwierdzono wynagradzanego trenera. 6) Dla celów obsadzenia zawodów Sędzia Główny podejmuje wszelkie decyzje dotyczące kwestii podniesionych na zawodach a dotyczących konfliktu interesów lub innych spraw mających związek z zastosowaniem Kodeksu Etyki ISU w odniesieniu do wyznaczonych Oficjeli ISU Wyznaczanie i nominowanie Oficjeli Nominacja na Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Technicznych Specjalistów, Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów, Stewardów zawodników. Każdy Związek Członkowski ISU powinien co roku przed 15 kwietnia zgłosid Sekretariatowi ISU nazwiska osób oraz ich dane kontaktowe: a) którym proponuje powierzyd obowiązki międzynarodowych (na zawodach międzynarodowych) Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników. W Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze: dotyczy to tylko nazwisk tych osób, które nie zostały wymienione na poprzedniej liście opublikowanej w Komunikacie ISU (patrz 289, podpunkt 1 c) ; b) dotyczy łyżwiarstwa figurowego c) którzy znajdowali się na poprzedniej liście (na Mistrzostwa ISU) Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników a którzy, z powodu okoliczności wiadomych danemu Związkowi Członkowskiemu, winni zostad usunięci z odpowiedniej listy (np. limit wieku, rezygnacja, śmierd, kary nałożone przez Związek Członkowski itd). d) wszystkie nominowane osoby muszą spełniad określone wymagania dla odpowiednich stanowisk zgodnie z właściwymi Przepisami Specjalnymi. 2. Dwa oddzielne Komunikaty z nazwiskami w porządku alfabetycznym Sędziów Głównych Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych i Sędziów Operatorów Danych, Operatorów Powtórek dla Łyżwiarstwa Figurowego, Taoców na Lodzie i Jazdy Precyzyjnej oraz z nazwiskami w porządku alfabetycznym Sędziów Głównych, Starterów i Stewardów Zawodników dla Łyżwiarstwa Szybkiego i Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze mają byd przesłane co roku przed 1 sierpnia Protesty Protesty w sprawie domniemanego naruszenia przepisów można wnosid pod warunkiem, że ich składanie nie jest zabronione na mocy tego lub innego przepisu. Wszystkie protesty rozpatruje Sędzia Główny. Protesty należy składad na piśmie Sędziemu Głównemu w określonym terminie, wpłacając jednocześnie Sędziemu Głównemu kwotę 100 franków szwajcarskich lub jej równowartośd w walucie wymienialnej. 2. Protesty mogą byd wnoszone przez następujące osoby Protesty mogą byd wnoszone Jedynie: a) przez zawodnika (kapitana drużyny Łyżwiarstwie Synchronicznym)) lub zawodników zgłoszonych do danych zawodów bądź akredytowanego na dane zawody Kierownika ekipy; b) za zgodą tego zawodnika, zawodników, trenera (jedynie w Łyżwiarstwie Szybkim) lub Kierownika Ekipy przez członków Komitetu Organizacyjnego zawodów albo przez oficjalnych przedstawicieli tych Związków Członkowskich ISU lub stowarzyszonych klubów, które zgłosiły zawodników. 3. Terminy wnoszenia protestów a) Protest dotyczący udziału jakiegoś zawodnika w zawodach należy wnosid przed rozpoczęciem zawodów. Jeśli nie można natychmiast podjąd decyzji, zawodnik może wystartowad, jednakże ogłoszenie wyników i przyznanie nagród zostanie odroczone do chwili podjęcia odpowiedniej decyzji. b) Protest dotyczący składu Oficjeli musi byd wnoszony w ciągu godziny od ogłoszenia tego składu. c) Wszelkie inne protesty, za wyjątkiem przypadków ujętych w podpunkcie d), poniżej, należy przedstawiad Sędziemu Głównemu niezwłocznie, lecz nie później niż 30 minut od ukooczenia odpowiednich zawodów. 18

19 19 Ukooczenie zawodów (jedynie na potrzeby niniejszego punktu) oznacza koniec ostatniego wyścigu w przypadku łyżwiarstwa szybkiego na dystansach, ostatniej eliminacji/rundy kwalifikacyjnej lub ostatniej serii eliminacji/rund kwalifikacyjnych, wszystkich dwierdfinałów lub półfinałów lub finału w przypadku Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze, oraz koniec ostatniego segmentu (Programu Krótkiego / Programu Dowolnego / Taoca Obowiązkowego / Taoca Krótkiego / Taoca Dowolnego) w przypadku Łyżwiarstwa Figurowego. d) Protesty przeciwko nieprawidłowej kalkulacji można składad w ciągu 24 godzin od ukooczenia odpowiednich zawodów. (Patrz także punkt 4.a.(iii), poniżej). Jeśli Sędzia Główny nie jest osobiście dostępny na miejscu zawodów lub w hotelu, Protest należy nadesład faksem lub em do Sekretariatu ISU, który przekaże protest odpowiedniemu Sędziemu Głównemu. 4. Ograniczenia protestów A. dotyczy łyżwiarstwa figurowego B. Łyżwiarstwo Szybkie Zezwala się na protesty przeciwko wynikom wyłącznie w przypadku błędnej kalkulacji matematycznej C. Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze Nie zezwala się na protesty przeciwko decyzji Sędziego Głównego lub Startera w sprawie dyskwalifikacji lub braku dyskwalifikacji za naruszenie ogólnego lub indywidualnego regulaminy wyścigu określonego w Przepisach Technicznych 297 i Decyzja Sędziego Głównego a) Sędzia Główny rozpatrzy każdy protest na piśmie tak szybko, jak będzie to możliwe. Sędzia Główny przekaże swoją decyzję osobie, która złożyła protest lub zorganizuje przekazanie decyzji. Kopie protestów i decyzji Sędziego Głównego zostaną przekazane do Sekretariatu ISU. b) W przypadku wniesienia protestu: (i) po terminie lub (ii) niedopuszczalnego na mocy Przepisów, Sędzia Główny odrzuci taki protest na piśmie odwołując się do odpowiednich przepisów i nie rozpatrując merytorycznego aspektu protestu. c) W przypadkach nieokreślonych w podpunkcie b) powyżej, Sędzia Główny krótko przedstawi uzasadnienie swojej decyzji. d). Podejmując decyzję odnośnie protestu w Łyżwiarstwie Szybkim i Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze Sędzia Główny może, według własnego uznania, przed rozpatrzeniem protestu przejrzed, jeśli tylko są dostępne, powtórzenia oficjalnych zapisów cyfrowych ISU, jeśli Sędzia Główny uzna, że mają znaczenie. Przepis ten nie ma zastosowania do prób wnoszenia protestów w Łyżwiarstwie Szybkim, które są wyłączone na mocy punktu 4)B, b) i prób wnoszenia protestów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze, które są wyłączone na mocy punktu 4)C. e) Decyzja Sędziego Głównego w sprawie protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, za wyjątkiem przypadków opisanych w 124. f) Sędzia Główny może, według własnego uznania, oficjalnie podad do publicznej wiadomości informacje o wszelkich, wniesionych protestach oraz podjętych decyzjach. Informacja taka powinna byd podana, jeśli to możliwe, przed zakooczeniem zawodów lub w ciągu 30 minut po ich zakooczeniu (patrz definicja zawodów na potrzeby niniejszych Przepisów zawarta w punkcie 3.c, powyżej) Odwołania Do Rady ISU można wnieśd odwołanie jedynie wobec decyzji dotyczących statusu amatora danego zawodnika, nieprawidłowego obliczenia wyniku lub składu Oficjeli jedynie w przypadkach, w których niniejsze Statuty ISU uległy naruszeniu w odniesieniu do wspomnianych zagadnieo.. konieczne stało się wyjaśnienie, że naruszenie Przepisów i Konstytucji musi odnosid się do określonych kwestii. 2. Każde odwołanie od decyzji Sędziego Głównego musi byd wniesione do Rady ISU w ciągu 30 dni od wydania tej decyzji. 3.Odwołania nie powodują odroczenia decyzji. 4. Odwołania mogą byd wnoszone tylko przez osoby upoważnione do wnoszenia protestów (patrz 123, pkt 2)

20 20 1. Zachowanie się zawodników i Oficjeli zespołu w stosunku do Oficjeli zawodów Zawodnicy oraz oficjalni przedstawiciele drużyn muszą bezwzględnie respektowad polecenia działaczy i sędziów odpowiadających za organizację zawodów. 2. Niewłaściwe wypowiedzi publiczne Zawodnicy oraz oficjalni przedstawiciele drużyn, którzy albo bezpośrednio albo przez osoby trzecie, otwarcie wyrażają się w niewłaściwy sposób o Oficjelach lub ich decyzjach, tzn., w przypadku zawodów Łyżwiarstwa Figurowego w szczególności w odniesieniu do określenia elementów oraz/lub jakości ich wykonania przez Specjalistów Technicznych i Kontrolera Technicznego, lub w odniesieniu do ocen sędziowskich, a w przypadku zawodów Łyżwiarstwa Szybkiego, w szczególności w odniesieniu do dyskwalifikacji zawodników z powodu naruszenia zasad wyścigu, podlegają sankcjom nakładanym przez Komisje Dyscyplinarną ISU zgodnie z artykułem 24 Konstytucji. 3. Postępowanie Oficjeli, Funkcjonariuszy, Zawodników i innych Każdy Oficjel zarejestrowany na liście ISU opublikowanej w Komunikacie ISU, który dowie się o niewłaściwym lub niezgodnym z przepisami zachowaniu lub propozycjach dotyczących Oficjeli (Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów, Starterów, Stewardów Zawodników) lub działaniu w miejscu zawodów obowiązany jest niezwłocznie przekazad szczegóły Sędziemu Głównemu i Przedstawicielowi ISU, jeśli taki znajduje się miejscu prowadzenia zawodów, lub w przypadku jego nieobecności, najwyższemu rangą, obecnemu Funkcjonariuszowi ISU, tzn., Prezydentowi, Wice-prezydentowi odpowiedniej federacji, członkom Rady ISU odpowiedzialnych za odpowiednią dyscyplinę w kolejności ich wyboru, Dyrektorowi Generalnemu, Przewodniczącemu Dyrektoriatu Sportowego, Dyrektorowi Sportowemu odpowiednie federacji, Przewodniczącemu KT odpowiedniej dyscypliny, członkowi KT odpowiedniej dyscypliny w kolejności wyboru) oraz, jeśli jeszcze nie znajdują się na miejscu zawodów, Prezydentowi ISU. Doniesienie to musi byd bezzwłocznie i niezależnie od sytuacji złożone na piśmie przed koocem zawodów. Po otrzymaniu raportu na miejscu zawodów Sędzia Główny i Przedstawiciel ISU (lub najwyższy rangą, obecny Funkcjonariusz) musi natychmiast przekazad je Prezydentowi, jeśli jest obecny lub osiągalny telefonicznie. Po konsultacji z Prezydentem, Sędzia Główny i Przedstawiciel ISU uprawnieni są do niezwłocznego podjęcia wszystkich niezbędnych działao mających na celu zabezpieczenie wiarygodności sędziowania ISU. O zaistniałej sytuacji winien zostad poinformowany Przewodniczący odpowiedniego Komitetu Technicznego tak szybko, jak będzie to możliwe. 4.Przestrzeganie Przepisów ISU i Kodeksu Etycznego Funkcjonariusze ISU, Oficjele, Związki Członkowskie, Osoby Opłacane i Ochotnicy, Zawodnicy posiadający status amatora i opłacani trenerzy, biorący udział w każdych z działao ISU, winni zachowywad się zgodnie ze wszystkimi stosownymi statutami, opisami stanowisk, deklaracjami etycznymi i kodeksami zachowao wydanymi przez Radę. Niestosowanie się do tych zasad może zaowocowad karami nakładanymi przez Komisję Dyscyplinarną zgodnie z artykułem 24 Konstytucji. 5. Kary dyscyplinarne Komisja Dyscyplinarna może nałożyd kary zgodnie z artykułem 24 Konstytucji na każdego zawodnika, Oficjela, Funkcjonariusza lub innego uczestnika działao ISU, któremu udowodniono postępowanie sprzeczne z duchem Statutów ISU bądź inne, niewłaściwe postępowanie. Niewłaściwe zachowanie zawodnika obejmuje odmowę uczestnictwa w Zawodach ISU zgodnie ze zobowiązaniem ustanowionym przez ISU i odpowiedni Związek Członkowski ISU, z innych powodów niż zdrowotne lub uzasadnione przyczyny. (W celu potwierdzenia choroby lub kontuzji, patrz 140 punkt 5). E. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE Zawody Łyżwiarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Zawody łyżwiarskie rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich są Zawodami Międzynarodowymi ale nie są Mistrzostwami ISU. Podlegają one postanowieniom Statutu Olimpijskiego oraz Przepisom ISU odnoszącym się do takich zawodów. Zgodnie z par 121 wszyscy Sędziowie Główni, Asystenci Sędziów Głównych Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Operatorzy Danych, Operatorzy Powtórek Sędziowie Starterzy i Stewardzi Zawodników sprawujący swe funkcje podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich muszą byd wyznaczani przez ISU. Sędziowie mogą sędziowad nie więcej niż dwa (2) dystanse. 20

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

13.1.005 Niniejszy paragraf dotyczy Grup Sportowych o których mowa w rozdziale XVI tytułu II niniejszego regulaminu.

13.1.005 Niniejszy paragraf dotyczy Grup Sportowych o których mowa w rozdziale XVI tytułu II niniejszego regulaminu. CZĘŚĆ XIII BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI W SPORCIE 2003 Poprawki za 2002 i 2003r. na podstawie przepisów UCI wprowadzono pismem pogrubionym. Zmiany wprowadził sędzia międzynarodowy UCI Czesław Wajrak. Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str.

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. 1 q CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4 GW08 Warunki handlowe obowiązujące w Europie styczeń 2014 r. GW08 V4 1 1 Wstęp Dziękujemy za chęć dołączenia do naszej sieci jako podmiot handlowy Games Workshop. W niniejszym dokumencie zawarte są wszelkie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo