PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec 2010."

Transkrypt

1 1 PRZEPISY OGÓLNE DLA ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO INDEKS Ustalenia przyjęte przez Kongres ISU, czerwiec A. PRZEPISY OGÓLNE paragraf 100 Definicja Kluby Stowarzyszone Zawody ISU Prawa 101 Regulamin B. STATUS AMATORA paragraf 102 Status amatora Definicja statusu amatora Uczestnictwo osób posiadających status amatora Posiadanie ograniczonego statusu amatora Płatności Znaki handlowe i reklamowe Utrata statusu amatora 103 Przywrócenie statusu amatora C. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW paragraf 104 Związki Członkowskie ISU Adresy Oficjalne nazwy Komunikacja Oficjalne biuletyny Lista Związków Członkowskich Opłaty członkowskie Płatnośd Utrata praw członkowskich Wydalenie Podporządkowanie się przepisom Zawody dla osób nie posiadających statusu amatora Ogłoszenie nazwisk najlepszych łyżwiarzy Planowanie Zawodów Międzynarodowych Wykluczenia 105 Ustalenia dotyczące transmisji telewizyjnych 106 Wkład finansowy w zawody ISU D. ZAWODY paragraf 107 Definicja Mistrzostw ISU i Zawodów Międzynarodowych Ograniczenia dotyczące nazw zawodów Zawody lokalne Zawody zatwierdzone przez ISU 108 Limit wieku dla łyżwiarstwa szybkiego na torze długim i łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim Kary 109 Udział w zawodach 110 Termin ogłoszenia 111 Zakaz bezpośredniego komunikowania się Związków Członkowskich z Łyżwiarzami 112 Treśd ogłoszeo/annoucement Warunki dodatkowe 113 Ogłoszenia po terminie lub niewłaściwe 114 Odroczenie daty zawodów 1

2 2 Wycofanie ogłoszenia 115 Zgłoszenia Pseudonimy Zgłoszenia po terminie 116 Zarezerwowany 117 Opłaty wpisowe 118 Warunki ważności zawodów 119 Ubezpieczenia medyczne 120 Nagrody 121 Oficjele 122 Wyznaczanie i nominowanie Oficjeli 123 Protesty 124 Odwołania 125 Zachowanie się zawodników w stosunku do działaczy i Oficjeli Niewłaściwe wypowiedzi publiczne Postępowanie Oficjeli, Przestrzeganie Przepisów ISU i Kodu Etycznego Kary Dyscyplinarne E. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE paragraf 126 Zawody Łyżwiarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich F. MISTRZOSTWA ISU paragraf 127 Przyznawanie organizacji Mistrzostw Wnioski o organizację Mistrzostw 128 Porządek Mistrzostw 129 Ogłoszenie i przeprowadzenie Mistrzostw 130 Udział w Mistrzostwach 131 Zgłoszenia 132 Komunikaty w czasie Mistrzostw ISU 133 Tytuły 134 Medale Wręczanie medali 135 Wyniki Mistrzostw G. ZAWODY ISU 136 Organizacja Przyznawanie zwodów Wnioski na organizację mistrzostw Wydatki Uzgodnienia finansowe H. WYDATKI paragraf 137 Zawody Międzynarodowe Mistrzostwa ISU Mistrzostwa ISU 138 Zimowe Igrzyska Olimpijskie I. DOPING paragraf 139 Przepisy i Procedury antydopingowe J. OBSŁUGA MEDYCZNA paragraf 140 Obsługa medyczna w miejscu rozgrywania zawodów 141 Bezpieczeostwo 142 Ubezpieczenie 2

3 3 A. DEFINICJE OGÓLNE Definicja Międzynarodowy Związek Łyżwiarski, zwany dalej ISU, stanowią w dalszym ciągu Przepisów Związki i Kluby Specjalne. 2. Kluby Stowarzyszone Jako klub stowarzyszony rozumie się klub łyżwiarski stowarzyszony w Związku Członkowskim ISU 3. Zawody ISU a) Działalnośd sportowa ISU realizowana jest zasadniczo poprzez Zawody ISU. ISU jest posiadaczem wszystkich praw do nazw, formatu programu, zasad punktacji, programów komputerowych, organizacji, marketingu, reklamy, transmisji i reprodukcji Zawodów ISU. Poprzez rejestrację znaków towarowych, licencjonowanie i marketing/reklamę tych praw ISU zapewnia kontynuację tych wyjątkowych, światowych Zawodów ISU. b) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, niniejszym definiuje się Zawody ISU jako Mistrzostwa ISU, Finał Grand Prix w Łyżwiarstwie Figurowym ISU i serie (patrz oraz 3 c) poniżej), Finał Grand Prix Juniorów w Łyżwiarstwie Figurowym ISU i serie (patrz oraz 3 c) poniżej), ISU Mistrzostwa Świata Drużyn w Łyżwiarstwie Figurowym, Synchroniczne Mistrzostwa Juniorów Challenge Cup oraz wszelkie inne zawody, w tym pokazy ISU i występy ISU oraz inne międzynarodowe zawody ISU bezpośrednio organizowane, finansowane i promowane przez ISU, w szczególności zawody oznaczone jako ISU. c) Każda Seria Międzynarodowych Zawodów ISU połączonych w Serię i stanowiących Grand Prix ISU w Łyżwiarstwie Figurowym (seniorów i juniorów) oraz Puchar Świata ISU w Łyżwiarstwie Szybkim (seniorów i juniorów) i w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze także definiowane są jako Zawody ISU, jednakże lokalne prawa do transmisji TV (patrz 105, punkt 1) i prawa marketingu/reklamy związane z poszczególnymi zawodami pozostają własnością organizującego je Związku Członkowskiego chyba, że inaczej uzgodniono na mocy osobnej umowy pomiędzy odpowiednim, organizującym zawody Związkiem Członkowskim, a ISU. d) Międzynarodowe zawody określone w 107, lecz nie należące do powyższych kategorii a) do c) oraz pokazy, rewie i tournee nie należące do powyższych kategorii a) do c) organizowane i prowadzone są przez Związki Członkowskie (z wyjątkiem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich organizowanych i prowadzonych przez MKOL), sankcjonowane przez ISU, nie stanowią Zawodów ISU. 4. Prawa ISU przysługują wszystkie prawa do realizowania swej działalności i jest upoważniony do organizowania Zawodów sportowych bez pośrednictwa, z pełną współpracą danego Związku Członkowskiego ISU lub innych wyznaczonych organizacji w przypadku gdy dany Związek Członkowski ISU nie może albo nie chce organizowad Imprezy ISU w swym kraju Przepisy Zmiany i poprawki do Przepisów Ogólnych nabierają mocy prawnej bezpośrednio po zakooczeniu Kongresu, jeśli nie zostanie ustalone inaczej przez Kongres. Jednak niektóre propozycje nie wchodzą w życie bezpośrednio po przyjęciu przez Kongres a dopiero gdy znajdą się w drukowanym Programie. 2. Niniejsze Przepisy stanowią prawną regulację w stosunku do całości Łyżwiarstwa Figurowego i Łyżwiarstwa Szybkiego w ramach ISU i są wiążące dla wszystkich Związków Członkowskich ISU oraz klubów stowarzyszonych w odniesieniu do zagadnieo międzynarodowych. Wszystkie międzynarodowe zawody i pokazy muszą byd przeprowadzane ściśle według Przepisów ISU, które obowiązują w trakcie ich rozgrywania (wyjątki patrz 367 i 753). B.STATUS AMATORA Status amatora a) Przepisy ISU dotyczące statusu amatora opierają się na następujących zasadach: danej osobie przysługuje przywilej udziału w działalności oraz zawodach odbywających się pod jurysdykcją ISU tylko wtedy, gdy przestrzega ona zasad, działania i polityki ISU, określonych w Statutach ISU oraz wypełnia te obowiązki, na których opiera się funkcjonowanie i każdy rodzaj działalności ISU, 3

4 4 ii) ograniczenie statusu amatora poczyniono w celu zabezpieczenia ekonomicznych i innych interesów ISU, którego przychody są wykorzystywane na potrzeby zarządzania i rozwijania dyscyplin ISU oraz wspierania Związków Członkowskich i ich łyżwiarzy. b) Za osobę posiadającą status amatora uważa się tę osobę, która decyduje się na uczestnictwo jedynie w takich zawodach międzynarodowych, które: i) są zatwierdzone przez Związek Członkowski ISU i/lub ISU; ii) są prowadzone przez Oficjeli uznanych i zaakceptowanych przez ISU, w tym Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów, Starterów, Stewardów Zawodników i innych; i iii) są przeprowadzane zgodnie z Przepisami ISU; c) Łyżwiarz pragnący uczestniczyd w działaniach ISU nie powinien byd stawiany w niekorzystnej sytuacji z powodu konieczności przygotowywania się do udziału w Zawodach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich i wszystkich zawodach międzynarodowych, pokazach i tournee, odpowiednio zatwierdzonych przez ISU lub Związek Członkowski ISU. Tak więc, łyżwiarz może otrzymad wynagrodzenie z tytułu występów i pokazów zachowując status amatora, o ile: łyżwiarz ten stosuje się do warunków ustalonych przez właściwy Związek Członkowski ISU, z ramienia którego bierze udział w występach i pokazach, włączając wszystkie ustalenia finansowe, wypłaty lub inne korzyści należne takiemu łyżwiarzowi za wszelkiego typu występ łyżwiarski realizowane są przez odpowiedni Związek Członkowski ISU, którego członkiem jest ten łyżwiarz albo przynajmniej pod tym warunkiem, że zawodnik ten w pełni poinformuje na ten temat Związek Członkowski ISU oraz łyżwiarz ten przestrzega wszystkich innych postanowieo zawartych w 102; d)na każdy Związek Członkowski ISU spada odpowiedzialnośd określenia podstaw otrzymywania wypłat przez łyżwiarza z tytułu występów i pokazów. Związki Członkowskie ISU mogą uczestniczyd w części tych wypłat z tytułu wspierania przez nich łyżwiarzy w przeszłości i obecnie, ale udział ten nie może przekraczad 10%. Związki Członkowskie powinny kontrolowad swych łyżwiarzy w celu zagwarantowania, że nie uczestniczą w zawodach pozbawiających ich posiadania statusu amatora. 2. Określenie braku statusu amatora Osoba traci prawo brania udziału w działalności i zawodach ISU jeśli: (i)startowała lub sędziowała w jakimkolwiek charakterze i bez uprzedniej wyraźnej zgody odpowiedniego Związku Członkowskiego ISU w zawodach łyżwiarskich, pokazach lub tournee, w którejkolwiek z dyscyplin łyżwiarskich ISU; startowała lub sędziowała w zawodach prowadzonych przez Oficjeli (Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów Oceny, Starterów, Stewardów Zawodników, itp.) nie znajdujących się na oficjalnie przyjętej liście odpowiedniego Związku Członkowskiego ISU lub na liście ISU; startowała lub sędziowała w imprezie niesankcjonowanej przez Związek Członkowski ISU i/lub ISU; albo na skutek pogwałcenia 102 w jakikolwiek inny sposób. Oprócz konsekwencji i utraty uprawnieo opisanych w 102, punkt 7 i 103 punkt 1, osoba wyraźnie określona przez Radę jako osoba nieuprawniona, jeśli Rada stwierdzi to w swojej decyzji, może zostad uznana za persona non grata w ISU i osoba taka nie może uczestniczyd w działaniach ISU, kandydowad ani zajmowad stanowiska Funkcjonariusza ISU, byd delegatem na Kongres, Oficjelem ISU, uzyskad akredytacje na jakiekolwiek Zawody ISU, Seminarium lub spotkanie występując w jakiejkolwiek roli lub zajmowad jakiegokolwiek innego stanowiska, z nominacji lub innego, określonego w Konstytucji ISU, Przepisach, Memorandum Zawodów, Komunikatach lub Liście Obiegowym jako stanowisko związane z obsługą lub odpowiedzialnością związaną z ISU. 3. Uczestnictwo osób posiadających status amatora Tylko osobom posiadającym status amatora, w tym łyżwiarzom, wolno uczestniczyd w Imprezach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz innych zawodach międzynarodowych chyba, że inne przepisy wyraźnie stwierdzają inaczej (patrz punkt 4 poniżej 121,punkt 3 a) Osoby te mogą brad udział w pokazach i tournee z udziałem osób nie posiadających statusu amatora tylko wtedy, kiedy te pokazy i tournee zostały zaakceptowane przez Związek Członkowski ISU i/lub ISU. Osoby posiadające status amatora mogą uczestniczyd w Otwartych Zawodach Międzynarodowych posiadających zgodę ISU z udziałem łyżwiarzy nie posiadających statusu amatora, zaproszonych za zgodą ISU. Związki Członkowskie mają obowiązek natychmiastowego poinformowania ISU w przypadku kiedy łyżwiarz lub oficjel, który był aktywny na arenie międzynarodowej jako osoba o statucie amatora, status amatora utraciła. 4.Posiadanie ograniczonego statusu amatora 4

5 5 Przypadki posiadania ograniczonego statusu amatora: Osoba (nawet jeżeli w świetle niniejszego paragrafu nie jest pozbawiona posiadania statusu amatora z innego powodu) otrzymująca wynagrodzenie z tytułu własności lub zarządzania pokazami na lodzie lub łyżwiarskim tournee pokazowym nie może byd Sędzią Głównym, Asystentem Sędziego Głównego, Kontrolerem Technicznym, Specjalistą Technicznym, Stewardem Zawodników, Sędzią członek OAC lub Starterem w Imprezach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub jakichkolwiek innych zawodach międzynarodowych zaakceptowanych przez Związek Członkowski ISU lub przez ISU. Osoby takie nie mogą byd również członkami Rady ISU, Komisji Technicznej lub Komisji Apelacyjnej (Odwoławczej) ani delegatami na Kongres ISU; b) Otrzymujący wynagrodzenie pracownicy Związków Członkowskich ISU i klubów przy nich stowarzyszonych, jak również wynagradzani trenerzy nie mogą byd Sędziami Głównymi, Asystentami Sędziego Głównego, Kontrolerami Technicznymi, Sędziami członkami OAC Starterami lub Stewardami Zawodników w Imprezach ISU lub wszelkich innych zawodach międzynarodowych akceptowanych przez Związek Członkowski ISU lub przez ISU. Osoby takie nie mogą też byd członkami Rady ISU, wybranymi członkami Komisji Technicznej lub Komisji Odwoławczej. Niemniej osoby te mogą brad udział w Kongresach ISU Art.29, zgodnie z Przepisami Klauzuli Proceduralnej do Konstytucji, 13, jednakże bez prawa do głosowania. Osoby te mogą również spełniad funkcje Specjalisty Technicznego i Kontrolera Technicznego, Operatora Danych lub Operatora Danych w wybranych zawodach ISU. Osoba, która po 1 lipca 1998 uczestniczyła w zarządzaniu działalnością zdefiniowaną w 102 pkt 2 (ii) i (iii) nie może pełnid obowiązków członka Komisji Trenerskiej lub byd liderem seminariów lub kursów ISU. Zawodnicy nie posiadający uprawnieo amatora mogą pełnid funkcje Specjalistów Technicznych, Operatorów Danych i Powtórek 5. Płatności Wypłaty mogą byd dokonywane zarówno przez odpowiedni Związek Członkowski ISU albo przez ISU, odpowiednio dla: zawodników, Sędziów Głównych, Asystentów Sędziego Głównego, Sędziów Oceny Operatorów Danych i Powtórek, Starterów lub Stewardów Zawodników we wszystkich zawodach sportowych wymienionych w 107 oraz dla członków Rady ISU, Komisji Technicznych, Komisji Odwoławczej (Apelacyjnej) i Doradców lub innych osób pracujących dla ISU w innym charakterze, w związku z przygotowywaniem do udziału lub udziałem w takiej działalności ISU lub zawodach. W przypadku dokonywania płatności ISU musi byd pisemnie poinformowany o wielkości wypłaconej kwoty z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 6. Znaki handlowe i reklamowe a) dotyczy łyżwiarstwa figurowego. b) We wszystkich Mistrzostwach ISU oraz wszystkich innych Zawodach w Jeździe Szybkiej na Lodzie oraz w Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim, organizowanych pod jurysdykcją ISU, członkowie ekip, trenerzy, pracownicy obsługi oraz zawodnicy reprezentujący tę samą drużynę narodową, ten sam Związek Członkowski ISU, muszą nosid identyczne stroje, znajdując się na terenie lodowiska lub na torze przez cały okres trwania Mistrzostw lub zawodów, w tym podczas oficjalnych treningów, jednoznacznie identyfikujące ich kraj, posiadające krój ustalony przez te Związki Członkowskie, które zgłaszają łyżwiarzy do zawodów. Związki Członkowskie zobowiązane są do przedłożenia projektu stroju do akceptacji przez ISU. Oficjele, trenerzy, pracownicy obsługi i łyżwiarze mogą prezentowad na sobie, na swej odzieży i/lub sprzęcie technicznym znaki reklamowe (z wyjątkiem tytoniu i alkoholu) w strefie zawodów, wywiadów telewizyjnych oraz podczas ceremonii nagradzania, zgodnie z następującymi wymaganiami: maksymalna całkowita powierzchnia znaków reklamowych(wyłączając znaki handlowe tak jak w pkt ii) poniżej) na ubraniach nie może przekraczad sześdset pięddziesiąt (650) cm2. Maksymalna liczba znaków reklamowych nie może przekraczad sześciu (6) na górnej części ciała (powyżej pasa) oraz dwóch (2) na dolnej części ciała (poniżej pasa) i musi posiadad godny wygląd. Nie wolno umieszczad żadnych znaków reklamowych na rękawach. Powierzchnia pojedynczego znaku reklamowego na górnej części ciała nie może przekraczad 45 cm2 i 30 cm2 na czapce u łyżwiarzy szybkich. Maksymalna powierzchnia pojedynczego znaku reklamowego na dolnej części ciała wynosi dwieście pięddziesiąt 250 cm2. II) nie może byd znaków reklamowych z wyjątkiem znaków handlowych takich jak poniżej na sprzęcie technicznym jak łyżwy/buty, okulary, rękawiczki, kaski (bez czepków) Jeden znak handlowy producenta może pojawid się na każdej części sprzętu i odzieży (kombinezony aerodynamiczne traktuje się jako dwuczęściowe: jedną częśd stanowi górna połowa ciała i drugą częśd dolna 5

6 6 połowa).łyżwy składają się z 4 części 2 butów i 2 płóz. Znak handlowy musi byd zgodny ze standardami handlowymi i nie może przekraczad powierzchni 20 cm2. (III) Opaski i czepki na kaski nie są sprzętem technicznym. Miejsca reklamowe na opaskach i czekach na kaski na zawodach ISU ( Mistrzostwach i PŚ) i na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich są zarezerwowane dla sponsora ISU. Na zawodach międzynarodowych mogą byd umieszczone znaki reklamowe o powierzchni max. 30 cm2 na opaskach lub czepkach na kaski, po autoryzacji Związku Członkowskiego organizującego te zawody. (IV) Określenie projektu, bez jakichkolwiek znaków handlowych lub zarejestrowanych (zastrzeżonych) znaków handlowych oraz znaków reklamowych na odzieży zawodników i członków ekipy, trenerów oraz pracowników obsługi reprezentujących tę samą drużynę narodową stanowi prawo i mieści się w zakresie wyłącznej odpowiedzialności Związków Członkowskich ISU, dla zagwarantowania zgodności z niniejszym paragrafem. Zaleca się aby Związki Członkowskie zastanowiły się nad zapewnieniem możliwości użycia znaków reklamowych przez zawodników lub personel. (V) Zgodnie z uznaniem Oficjeli znaki handlowe i reklamowe mogą byd poddane zmierzeniu w trakcie ich noszenia w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. (VI) Łyżwiarskie kombinezony startowe oraz treningowe muszą mied nazwę kraju lub jego oficjalny skrót przyjęty przez ISU (litery o wys. maximum15 cm). W Łyżwiarstwie Szybkim nazwa kraju lub jego skrót powinny byd umieszczone na plecach. W Łyżwiarstwie Szybkim na Torze Krótkim nazwa kraju lub jego skrót powinny byd umieszczone na zewnętrznej części obu dolnych nogawek, a litery nie mogą byd mniejsze niż 5 cm. 7. Utrata statusu amatora a) Konsekwencją naruszenia przepisów dotyczących statusu amatora jest utrata uprawnieo. Dyskwalifikacja lub stan zawieszenia na mocy innego właściwego paragrafu nie wpływa na posiadanie przez tę osobę statusu amatora natomiast, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej sankcji dyscyplinarnej, ogranicza prawo takiej osoby do udziału w zawodach i działalności ISU; b) Rada ISU, po przedstawieniu dowodu, który sama uzna za wystarczający, może orzekad domniemanie pogwałcenia zasad dotyczących posiadania statusu amatora, bez względu na to czy został złożony jakikolwiek protest przeciwko statusowi amatora danego łyżwiarza, czy też nie; c) Przed podjęciem orzeczenia przez Radę, zarówno Związek Członkowski ISU jak i osoba, której dotyczy postępowanie, zostaną wcześniej poinformowane i osoba ta będzie miała możliwośd przedstawienia wyjaśnieo odnośnie domniemanego naruszenia zasad (można to uczynid w formie pisemnej). Jeśli dana osoba nie skorzysta z tej możliwości w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania takiego zawiadomienia traci prawo do złożenia wyjaśnieo. 8.Inne zagadnienia dotyczące posiadania statusu amatora, nie ujęte w Przepisach ISU, zostaną uwzględnione przez Związek Członkowski ISU w sposób zgodny z duchem i intencjami Przepisów ISU Przywrócenie statusu amatora Osoba, która była lub nadal jest pozbawiona statusu amatora, zgodnie z postanowieniami 102 nie może nadal pełnid funkcji Sędziego Głównego, Asystenta Sędziego Głównego, Sędziego członka OAC, Startera lub Stewarda Zawodników w Mistrzostwach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich lub Zawodach Międzynarodowych ani też nie może byd członkiem Rady ISU, Komisji Technicznej, Komisji Dyscyplinarnej lub byd delegatem na Kongres ISU, o ile Rada ISU nie przywróciła jej statusu amatora. 2. Osoba, która była lub nadal jest pozbawiona statusu amatora może wystąpid o przywrócenie jej prawa jako łyżwiarza tylko pod warunkiem, że nie naruszyła ona 102, pkt. 2 (ii) oraz (iii). 3. Prośby o przywrócenie statusu amatora przez Radę mogą byd składane: tylko przez Związki Członkowskie ISU; tylko jeden raz w stosunku do tej samej osoby; tylko przez przedłożenie wypełnionego urzędowego formularza ISU, zawierającego kompletną informację w odnośnej sprawie. 4. Rada ISU aprobując prośbę o przywrócenie statusu amatora może nadad tej decyzji klauzulę wykonalności natychmiastowej albo po takim okresie karencji, jaki uzna za stosowny, uwzględniając okoliczności. 6

7 7 Przywrócenie statusu amatora osobom ich pozbawionym w odniesieniu do wszelkiej działalności w kraju może byd dokonane zgodnie z wolą odnośnego Związku Członkowskiego ISU. C. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW Członkowie ISU Członkami ISU są a) Związki krajowe albo b) Specjalne Kluby, dopuszczone zgodnie z Art. 6 Konstytucji. 2. Adresy Każdy Związek Członkowski musi informowad na bieżąco Sekretariat ISU o ewentualnych zmianach w adresie i przesład do Dyrektora Generalnego swoją nazwę i adres oraz nazwisko swego Prezesa i Sekretarza wraz z ich adresami, numerami telefonów, numerami faksów oraz adresami poczty elektronicznej ( ), adres strony internetowej jeśli posiada itd. 3. Oficjalne nazwy W sprawach dotyczących ISU każdorazowo powinny byd używane oficjalne nazwy Związków Członkowskich ISU (a nie nazwy kraju). 4. Komunikacja Wszelkie kontakty z ISU Związków Członkowskich klubów stowarzyszonych lub tym podobnych organizacji odbywad się mogą jedynie za pośrednictwem odpowiednich Związków Członkowskich ISU. Oficjalne kontakty w określonej, oficjalnej formie (np., formularze zapisów, formularze nominacji, itp.) bądź wnioski związane z Zawodami ISU przedstawiane ISU bądź Związkowi Członkowskiemu organizującemu Zawody ISU muszą byd podpisane przez Prezesa lub Sekretarza Generalnego Związku Członkowskiego (lub odpowiednik, np., przez Dyrektora Generalnego, Dyrektora Wykonawczego, CEO). Polecenia płatności składek ISU muszą byd podpisane przez Prezesa i Sekretarza Generalnego Związku Członkowskiego. Kontakty pomiędzy Związkami Członkowskimi a zawodnikami podlegają Oficjalne biuletyny Każdy Związek Członkowski ISU musi podad Sekretarzowi Generalnemu nazwę i adres swego oficjalnego biuletynu (jeśli takie jest) 6.Lista Związków Członkowskich Lista Związków Członkowskich ISU będzie uaktualniana na stronie ISU i będzie corocznie publikowana Komunikacie ISU do 1 października. w 7.Opłaty członkowskie Roczna opłata członkowska od każdego Związku Członkowskiego ISU wynosi 300 franków szwajcarskich. W razie zaistnienia takiej konieczności Rada może podnieśd wysokośd tej składki. 8.Płatnośd Wniesienie rocznej składki na bieżący rok finansowy dokonane musi byd najpóźniej do dnia 31 stycznia. 9.Utrata praw członkowskich Związki Członkowskie ISU zalegające z wniesieniem ich rocznych składek lub innych opłat należnych wobec ISU z dniem 1 lipca tracą wszelkie prawa członkowskie do czasu pełnej realizacji płatności. 10.Wydalenie Związki Członkowskie ISU, które po otrzymaniu zawiadomienia w lipcu nie uiszczą należnej kwoty do dnia 1 stycznia, mogą zostad pozbawione członkostwa. 11.Podporządkowanie się przepisom Związki Członkowskie ISU oraz wszyscy ci, którzy w ich imieniu organizują Zawody Międzynarodowe obowiązani są stosowad się do Przepisów obowiązujących w takich zawodach. 7

8 8 12.Zawody dla osób nie posiadających statusu amatora Związkom Członkowskim ISU i klubom przy nich stowarzyszonym nie wolno organizowad, popierad, pomagad ani udostępniad urządzeo/terenów do zawodów łyżwiarskich dla osób nie posiadających statusu amatora, o ile nie wyrazi na to zgody Rady. 13.Ogłoszenie nazwisk najlepszych łyżwiarzy Do dnia 1 maja każdego roku, każdy Związek Członkowski ISU zgłosi następujące dane w odniesieniu do minionego sezonu łyżwiarskiego a Sekretariat ISU opublikuje je w Komunikacie do 1 lipca: Łyżwiarstwo Szybkie: pięd najlepszych wyników ustanowionych na standardowych torach przez łyżwiarzy szybkich Związku Członkowskiego na dystansach: 500, 1000, 1500, 3000, 5000 i metrów dla mężczyzn oraz 500, 1000, 1500, 3000 i 5000 metrów dla kobiet oraz Bieg Drużynowy kobiet i mężczyzn: Łyżwiarstwo Szybkie na Torze Krótkim: pięd najlepszych wyników ustanowionych przez łyżwiarzy szybkich na krótkim torze Związku Członkowskiego na dystansach: 500, 1000, 1500, 3000 metrów i w sztafecie w oparciu klasyfikację na dystansach w mistrzostwach krajowych. dotyczy łyżwiarstwa figurowego. 14. Planowane zawody międzynarodowe - Łyżwiarstwo Szybkie: a)do dnia 1 czerwca każdy Związek Członkowski ISU musi powiadomid ISU o Zawodach Międzynarodowych które zamierza zorganizowad w nadchodzącym roku, określając klasę, miejsce, termin, typ toru, (kryty czy otwarty, naturalny czy sztuczny) oraz podstawowe wymiary toru i parametry powierzchni lodu. W przypadku dwóch lub więcej zawodów organizowanych w tym samym czasie na tym samym kontynencie, Sekretarz Generalny powinien natychmiast poinformowad zainteresowanych organizatorów w celu skoordynowania terminów pomiędzy nimi. Organizatorzy muszą poinformowad ISU o swoich ustaleniach do dnia 1 lipca. Do dnia 1 sierpnia Sekretariat ISU winien opublikowad ogłoszenia zawodów w Komunikacie. Komunikat ten nie zastępuje ogłoszenia wydawanego zgodnie z 112. b)związek Członkowski ISU, który zamierza zorganizowad Zawody Międzynarodowe nie uwzględnione w stosownym rocznym Komunikacie ISU dotyczącym Zawodów Międzynarodowych w Łyżwiarstwie Szybkim, w celu uzyskania zgody na organizowanie zawodów o statusie Zawodów Międzynarodowych musi zgłosid specjalny wniosek do Sekretariatu ISU. c)każdy Związek Członkowski ISU musi podad ISU do 1 października terminy Mistrzostw Krajowych oraz meczów krajowych, które planuje zorganizowad w nadchodzącym sezonie, określając klasę Mistrzostw lub meczu krajowego, jak również datę, miejsce i tor, na którym te Mistrzostwa lub mecze krajowe planuje się rozegrad. Co najmniej dwie kopie zawiadomienia o Mistrzostwach Krajowych i zawodach krajowych należy przesład do Sekretariatu ISU nie później niż na cztery tygodnie przed pierwszym dniem tych zawodów. Zawiadomienie takie musi zawierad informacje wymienione w 112, pkt 1 i 2 i dotyczy łyżwiarstwa figurowego 16.Wykluczenie a) Rada ISU może wykluczyd Związek Członkowski ISU lub klub stowarzyszony z następujących imprez: 1) wszystkich zawodów łyżwiarskich, które wymagają zgody lub sankcji ISU; oraz 2) wszystkich innych działao ISU w tym, między innymi, z Kongresów, seminariów, warsztatów i programów rozwojowych w oparciu o wiarogodne świadectwo stwierdzające, że dany Związek Członkowski lub stowarzyszony klub w sposób wyraźny naruszył Statuty ISU, Konstytucję lub Kodeks Etyczny, co, między innymi, obejmuje naruszenia popełnione przez oficjeli i przedstawicieli danego Związku Członkowskiego lub stowarzyszonego klubu. b) Jakiemukolwiek Związkowi Członkowskiemu zgłaszającemu lub uczestniczącemu w zgłoszeniu zawodnika na zawody łyżwiarskie lub pozwalającemu zawodnikowi lub oficjelowi Związku Członkowskiego na uczestnictwo w zawodach lub pokazach łyżwiarskich organizowanych przez dany lub inny Związek Członkowski po wydaniu Komunikatu ISU zawierającego decyzję Komisji Dyscyplinarnej wykluczającą danego zawodnika oraz/lub oficjela Związku Członkowskiego z działao ISU lub decyzję Rady, zgodnie z którą dany zawodnik lub oficjel traci uprawnienia, grozi trwałe lub czasowe wykluczenie z zawodów ujętych w kalendarzu zatwierdzonych zawodów ISU w określonym okresie, w zależności od decyzji Rady. c) Sankcje określone w punkcie 16 stanowią dodatkowy element i nie wykluczają jakichkolwiek innych kar dostępnych na mocy Statutów ISU. 8

9 9 d) Przed wykluczeniem Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub muszą zostad poinformowane o naturze domniemanego wykroczenia, wszystkich faktach dotyczących danej sprawy i wszystkich dostępnych dowodach tak, aby miały możliwośd do obrony. Jeżeli Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub nie skorzystają z tej możliwości w ciągu 15 dni od otrzymania tej informacji przekazującej na piśmie stanowisko do Sekretariatu ISU, wówczas tracą tę możliwośd. e) Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub muszą otrzymad powiadomienie o takiej decyzji wraz z uzasadnieniem na piśmie. Rada opublikuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem lub jego podsumowanie, w Komunikacie ISU. f) Zapisy 104 punkt 16 nie stosują się, nie ograniczają ani nie podlegają im działania i zakres odpowiedzialności Rady na mocy wymagao artykułów 6, 7 i 17 Konstytucji ISU uznających przestrzeganie przez Związki Członkowskie ISU wymaganych, minimalnych standardów dla zachowania Członkostwa ISU. 17. dotyczy łyżwiarstwa figurowego Ustalenia dotyczące transmisji telewizyjnych a) Wszystkie uzgodnienia dotyczące telewizji i innych mediów dot. obsługi Mistrzostw ISU (patrz.100 pkt.3 w celu określenia zawodów ISU) podejmowane będą wyłącznie przez ISU z odnośnymi telewizyjnymi i innymi mediami, z wyjątkiem praw telewizyjnych i innych medialnych w którym odbywają się dane zawody indywidualne z serii ISU (takie jak Puchary Świata ISU Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym), które pozostają w gestii Związku Członkowski ISU organizującego zawody.; b)prawa do transmisji telewizyjnej i innych przekazów medialnych obejmuje prawa opisane powyżej należące do ISU włączając prawa wszelkiego rodzaju, w tym bez ograniczeo przekazy na żywo zawodów ISU I wszelkich związanych z zawodami aktywności uczestników, we wszystkich formach i innych medialnych przekazach i metodach transmisyjnych znanych lub później wprowadzonych łącznie ale bez ograniczeo na kasetach video, DVD płytach kompaktowych i nośnikach komputerowych, Internecie, komputerze. Te prawa do przekazu telewizyjnego i innych przekazów medialnych mogą byd dostępne bezpośrednio przez ISU lub poprzez licencję telewizyjną lub obejmującą inne przekazy medialne, łącznie z bezpłatnymi lub płatnymi pokazami (pay per view), serwisami interaktywnymi, publicznymi lub prywatnymi pokazami, z komentarzem lub bez, muzyką lub bez z zawodów ISU lub wycinków z zawodów ISU mogą byd transmitowane jakąkolwiek metodą dostępna obecnie jak również później poznanymi metodami, łącznie z przekazami satelitarnymi, liniami naziemnymi, Internetem, telefonami przenośnymi lub innymi łącznikami jak kablami, DSL, liniami telefonicznymi znanymi obecnie jak i poznanymi później używanymi do transmisji. c) prawa telewizyjne oraz prawa do innych przekazów medialnych należące do ISU powinny zawierad incydentalne prawo zezwalające na wykorzystanie migawek filmowych z takich zawodów ISU w celu promocji innych Zawodów oraz działalności ISU, jak również dla uzyskania poprawy wizerunku oraz wzrostu popularności Łyżwiarstwa Figurowego i Szybkiego. 2. Związek Członkowski ISU i organizatorzy wszelkich Zawodów ISU ponoszą odpowiedzialnośd za to, żeby na lodowisku, na którym odbywają się Zawody, nie było żadnych kamer telewizyjnych ani filmowych (z wyjątkiem tych, które posiadają autoryzację i licencję ISU) oraz żeby nie było na lodowisku żadnych reklam w polu widzenia publiczności obserwującej te Zawody. 3.Rada ISU może przenieśd całkowicie lub częściowo odpowiedzialnośd na konsultanta lub agencję medialną lub Związek Członkowski ISU-organizatora zawodów, jako swego przedstawiciela, w zakresie bieżących negocjacji odnośnie transmisji telewizyjnej, lub innych medialnych przekazów jednakże zachowuje prawo do ostatecznego zatwierdzenia wszystkich podjętych decyzji. 4.Uzgodnienia odnośnie transmisji telewizyjnej lub innych przekazów telewizyjnych podjęte po przyznaniu Mistrzostw ISU lub innych zawodów Związkom Członkowskim ISU organizatorowi tych zawodów, dokonywane będą w porozumieniu z tym Związkiem, jednakże we wszystkich przypadkach ISU pozostawia sobie prawo ostatecznego zatwierdzenie wszystkich ustaleo.. 5.Związek Członkowski aranżujący telewizję lub inne media na zawody międzynarodowe, w łyżwiarstwie figurowym lub innych imprezach ( z wyłączeniem imprez ISU opisanych powyżej w tym paragrafie) powinien posiadad do nich prawo. Związek Członkowski może sprzedad prawa telewizyjne 9

10 10 a)przekaz programu telewizyjnego lub innych przekazów medialnych we własnym kraju; jednakże aby uniknąd konfliktu z interesami ISU Związek Członkowski ISU nie może zawierad żadnych kontraktów, dotyczących każdych z międzynarodowych zawodów, z telewizją na zasadzie wyłączności na okres przekraczający trzy lata,; b) sprzedaż innym telewizjom lub innym przekaźnikom medialnym do retransmisji w innych krajach, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ISU i o ile nie jest to w sprzeczności z interesami Związków Członkowskich ISU w tych innych krajach. Zezwala się jedynie na obsługę telewizyjną i innych przekaźników medialnych tak, jak to stanowi niniejszy 105. Surowo zabronione są wszelkie inne przekazy telewizyjne, video lub filmowe, pod jurysdykcją ISU Wkład finansowy w zawody ISU Nakłady udzielane Związkom Członkowskim ISU na wszystkie Zawody ISU (w tym wszelkie nakłady przeznaczone na nagrody pieniężne) opierają się na budżecie przygotowanym przez Radę i przyjmowanym przez Kongres, niemniej Rada musi przestrzegad kryteriów gwarantujących przestrzeganie i respektowanie interesów wszystkich Związków Członkowskich ISU. 2.Rada może zmniejszyd nakłady finansowe ISU dla Związków Członkowskich w przypadkach, gdy dany Związek Członkowski ISU/organizator nie stosuje się w pełni do wszystkich zobowiązao przezeo podjętych. D. ZAWODY 107 Definicja Mistrzostw ISU i Zawodów Międzynarodowych 1. Mistrzostwa ISU Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju; Mistrzostwa Świata na Dystansach w Łyżwiarstwie Szybkim (rozgrywane w latach poza Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi, chyba że program Zimowych Igrzysk Olimpijskich ulega zmianie powodując sytuację niekorzystną dla ISU; w tym przypadku Mistrzostwa te mogą się odbyd też w latach Zimowych Igrzysk Olimpijskich); Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Sprincie; Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim; Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze; Drużynowe Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze;(do sezonu 2010/2011 włącznie. Od sezonu 2011/2012 mistrzostwa te nie będą rozgrywane: Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze; pkt h) - j) dotyczą łyżwiarstwa figurowego. k) dot. łyżwiarstwa figurowego l) Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim m) Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze pkt (n i o) dotyczą Łyżwiarstwa Figurowego Mistrzostwa ISU są Zawodami ISU, (patrz 100. Pkt.3) Zimowe Igrzyska Olimpijskie (ZIO) ZIO stanowią wyłączną własnośd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL). MKOL określa program dla ZIO zgodnie z kartą olimpijską, który obejmuje wyłącznie Dyscypliny Olimpijskie podlegające Międzynarodowym Federacjom, uznanym przez MKOL jako Międzynarodowe Federacje Olimpijskie. ISU taką jest. ISU we współpracy z MKOL ponosi odpowiedzialnośd za praktyczną organizację zawodów w łyżwiarstwie szybkim, łyżwiarstwie szybkim na krótkim torze i łyżwiarstwie figurowym podczas ZIO. ISU ponosi odpowiedzialnośd za administrację zawodami łyżwiarskimi podczas ZIO, które stanowią Międzynarodowe Zawody ISU (patrz 126). Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 10

11 11 ZMIO stanowią wyłączną własnośd MKOL. MKOL określa program i stosowne wymogi (dotyczące limitu wiekowego, kategorie Oficjeli, wydatki itp.) na ZMIO w porozumieniu z odnośna federacją międzynarodową, zgodnie z kartą olimpijską. ISU we współpracy z MKOL ponosi odpowiedzialnośd za praktyczną organizację ZMIO. ZMIO są administrowane przez ISU jako międzynarodowe zawody ISU. 4. Definicja Zawodów Międzynarodowych Zawodami Międzynarodowymi w rozumieniu punktów od 5 do 13 są to zawody, w których: a) Związek Członkowski ISU-organizator zaprasza do udziału co najmniej jeden zagraniczny Związek Członkowski ISU; b) zgłoszenie zawodników dokonane może byd jedynie przez odpowiednie Związki Członkowskie ISU; c) uczestniczą w nich zawodnicy reprezentujący przynajmniej dwa Związki Członkowskie ISU; d) zawody przeprowadzane są zgodnie z Przepisami ISU; e) we wszystkich Zawodach Międzynarodowych organizowanych w formie cyklu zawodów umowy dotyczące obsługi telewizyjnej i reklam muszą byd autoryzowane przez Radę ISU aby nie dopuścid do sprzeczności z kontraktami zawartymi przez ISU. 5. Puchary Świata ISU Puchar Świata ISU w łyżwiarstwie szybkim Puchar Świata ISU w Short Tracku Puchary Świata stanowiące serię są Zawodami ISU (patrz 100 punkt 3) dotyczy łyżwiarstwa figurowego dotyczy łyżwiarstwa figurowego 8. Międzynarodowe Zawody Seniorów a) dostępne dla wszystkich Związków Członkowskich ISU; b) ograniczone do niektórych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób. 9. Międzynarodowe Zawody Juniorów a) dostępne dla wszystkich Związków Członkowskich ISU; b) ograniczone do niektórych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób. 10. Międzynarodowe Zawody Nowicjuszy otwarte dla wszystkich Związków Członkowskich ISU; ograniczone do pewnych krajów lub o dostępie ograniczonym w inny sposób; odpowiedni Komitet Techniczny wyda niezbędne wskazówki, zaakceptowane przez Radę, w Komunikacie ISU. 11. Międzynarodowe Zawody Weteranów Zawody dla Weteranów (w Łyżwiarstwie Szybkim) i Dorosłych (w Łyżwiarstwie Figurowym) mogą byd przeprowadzane we współpracy z ISU, zgodnie z decyzją Dyrektoriatu Sportów. 12. Zdobywcy medali na międzynarodowych zawodach seniorów Zdobywcy medali są międzynarodowymi zawodami dla seniorów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim organizowanymi lub autoryzowanymi przez ISU we współpracy ze Związkiem Członkowskim, w których mogą startowad tylko uprawnieni seniorzy. Zawody Zdobywcy medali Międzynarodowe zawody seniorów muszą byd przeprowadzone zgodnie z przepisami ISU. Jednakże techniczne wymogi oraz ogólny format może się różnid od zawodów międzynarodowych oraz zawodów międzynarodowych Open. Techniczne wymogi muszą byd przedstawione przez stosowny Komitet Techniczny w konsultacji z Dyrektorem sportowym łyżwiarstwa figurowego Dyrektorem Sportowym łyżwiarstwa szybkiego do Dyrektoriatu Sportu do zatwierdzenia. Muszą byd spełnione następujące warunki: zawodnik musi byd członkiem Związku Członkowskiego 11

12 12 musi byd zgłoszony przez Związek Członkowski łyżwiarz musi mied w swoim dorobku złoty, srebrny lub brązowy medal na mistrzostwach Europy, Czterech Kontynentów, Świata w łyżwiarstwie figurowym, w wieloboju, na dystansach lub w sprincie lub na mistrzostwach Świata w short tracku lub Zimowych Igrzyskach olimpijskich. 13. Otwarte Zawody Międzynarodowe a) Zawody te wymagają zatwierdzenia przez ISU, który posiada też prawo akceptowania warunków finansowych dla wszystkich uczestniczących stron i osób; b) Otwarte Zawody Międzynarodowe są zawodami, w których mogą ze sobą konkurowad osoby posiadające i nie posiadające statusu amatora (w rozumieniu 102, pkt. 2) po spełnieniu następujących warunków: zgłoszenie zawodników może byd dokonane wyłącznie pod kontrolą właściwego Związku Członkowskiego ISU; ii) zawody muszą byd przeprowadzane ściśle według Przepisów ISU (patrz 104, pkt. 11) Inne zastosowania 14. Zawody Międzyklubowe z udziałem zawodników zrzeszonych w co najmniej dwóch (2) różnych Związkach Członkowskich ISU a) klub organizujący zawody musi w pierwszej kolejności otrzymad zgodę od Związku Członkowskiego, do którego należy zgodę na zorganizowanie imprezy na jego terenie i zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym Związku Członkowskim; b)organizujący klub zaprasza zawodników reprezentujących przynajmniej jeden zagraniczny klub należący do innego Związku Członkowskiego, bezpośrednio lub poprzez dany Związek Członkowski; c) zawodnicy mają byd zgłaszani przez kluby. Jednakże dany klub winien powiadomid o tym Związek Członkowski, do którego należy; d) protokół wyników oraz inne materiały dotyczące zawodów winny zawierad nazwy klubów zawodników uczestniczących w zawodach: w cudzysłowiu za nazwą klubu można podad skrót nazwy Związku Członkowskiego. e) W przypadku przeprowadzania transmisji telewizyjnej ma zastosowanie 105, pkt 6. f) Charakter i program zawodów są ustalane przez albo za aprobatą odnośnego Związku Członkowskiego ISU; g) Odnośny Związek Członkowski ISU odpowiada za to, że zawody te przeprowadzane są zgodnie z wszystkimi pozostałymi dającymi się zastosowad Przepisami ISU. h) tego typu zawody można organizowad również dla innych łyżwiarzy nieuprawnionych do startu w zawodach międzynarodowych, n.p. Mistrzów (w Łyżwiarstwie Szybkim) i Dorosłych (w Łyżwiarstwie Figurowym). 15. Ograniczenia dotyczące nazw zawodów Nie zezwala się na użycie słów ISU, Mistrzostwa, Świata, Europy oraz Kontynentu/ów w tytule nazwy jakichkolwiek Zawodów Międzynarodowych bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora Generalnego. 16.Zawody lokalne Zawody lokalne są przeprowadzane zgodnie z przepisami Związku Członkowskiego ISU. 17. Zawody zatwierdzane przez ISU Jedynie zawody opublikowane przez ISU podlegają sankcji Limity wieku dla Łyżwiarstwa Szybkiego i Łyżwiarstwa Szybkiego na Torze Krótkim W Mistrzostwach ISU Seniorów, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich oraz Międzynarodowych Zawodach Seniorów uczestniczyd mogą jedynie łyżwiarze, którzy ukooczyli co najmniej 15 lat przed dniem 1 lipca poprzedzającego te Zawody; Juniorem jest łyżwiarz, który nie ukooczył 19 lat przed dniem 1 lipca poprzedzającym zawody; tylko w Zawodach Międzynarodowych zalecane jest przestrzeganie następującej klasyfikacji wieku w odniesieniu do kategorii wieku Juniorów: Klasyfikacja Wiek przed dniem 1 lipca poprzedzającym Zawody: A 17 do 19 lat B 15 i 16 lat 12

13 13 C 13 i 14 lat D 12 lat i mniej w Mistrzostwach Świata Juniorów uczestniczyd mogą jedynie ci łyżwiarze Juniorzy, którzy przed dniem 1 lipca poprzedzającym te Mistrzostwa ukooczyli 14 lat dotyczą łyżwiarstwa figurowego. 4. Kary Każdy Związek Członkowski ISU musi zapewnid, iż łyżwiarze zgłoszeni do Zawodów Seniorów i Juniorów, Mistrzostw ISU oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich zastosują się do wymagao określonych Przepisami. W razie naruszenia tych przepisów, odnośny Związek Członkowski ISU może utracid prawo wysłania swych zawodników w następnym roku na wszelkiego rodzaju Mistrzostwa ISU (Seniorów lub Juniorów, zależnie od przypadku) oraz Zawody Międzynarodowe Udział w zawodach W zawodach Międzynarodowych wymienionych w 107, pkty,5,6,7,8,9,10,11, 12 mogą wziąd udział wyłącznie zawodnicy którzy należą do tego Związku Członkowskiego i którzy mogą byd zgłoszeni jedynie za pośrednictwem właściwego Związku Członkowskiego. Paragraf 126 dotyczy udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. 2. a) Zasadniczo udział zawodach może wziąd tylko ten łyżwiarz, który jest członkiem Związku Członkowskiego ISU kraju, którego łyżwiarz ten jest obywatelem; b) Łyżwiarz może reprezentowad w zawodach Związek Członkowski ISU kraju, którego nie jest obywatelem, jeżeli spełni następujące warunki: (i) łyżwiarz ten mieszkał przez co najmniej jeden rok w tym kraju i uzyskał zgodę reprezentowania tego Związku Członkowskiego ISU od Związku kraju, którego jest obywatelem, albo gdy zawodnik ten mieszkał przez co najmniej jeden rok w tym kraju i on sam (albo jego/jej rodzice, jeśli nie osiągnął odpowiedniego wieku) wystąpił/a o obywatelstwo tego kraju; (ii) przed 1 lipca bezpośrednio poprzedzającego jego pierwszy udział w Zawodach Międzynarodowych jako członek Związku Członkowskiego ISU, zawodnik ten nie uczestniczył w jakichkolwiek Zawodach Międzynarodowych albo w Mistrzostwach ISU jako reprezentant innego Związku Członkowskiego ISU w okresie dwunastu (12) poprzedzających miesięcy; (iii)przed dniem 1 lipca bezpośrednio przed jego pierwszymi Mistrzostwami ISU jako członek Związku Członkowskiego ISU, łyżwiarz ten nie brał udziału w jakichkolwiek Zawodach Międzynarodowych albo w Mistrzostwach ISU jako reprezentant innego Związku Członkowskiego ISU w okresie dwudziestu czterech (24) poprzedzających miesięcy; (iv) Jakakolwiek odmowa udzielenia zgody przez Związek Członkowski, o którą wnioskowano zgodnie z podpunktem (i), powyżej, podlega odwołaniu do Rady przez danego zawodnika lub dany Związek Członkowski o wyjątkowe zezwolenie zgodnie z punktem 5, poniżej. c) i d) dotyczą łyżwiarstwa figurowego. 3. Jeżeli jakiś łyżwiarz, który już reprezentował jeden Związek Członkowski ISU w zawodach międzynarodowych albo w Mistrzostwach ISU, planuje w przyszłości podjąd starty w barwach innego Związku Członkowskiego, to niezależnie od założeo, na jakich jest oparta propozycja takiej zmiany, dany łyżwiarz zostanie poddany okresom oczekiwao ustalonym w podpunktach 2 b) ii) oraz iii) powyżej. 4. W trakcie trwania jednego sezonu (od 1 lipca do 30 czerwca) łyżwiarz może brad udział w zawodach i pokazach reprezentując tylko jeden i ten sam Związek Członkowski ISU lub stowarzyszony klub. 5. Zgody na odstępstwo od pkt 2 i 3 niniejszego Paragrafu może udzielid Rada ISU, która również może dopuścid zawodnika do zawodów (patrz też 115, pkt 5 i 130 i 131). Zawodnik dopuszczony przez ISU nie zalicza się do reprezentacji kraju swej narodowości lub miejsca zamieszkania. Rada ISU może odrzucid wniosek Związku Członkowskiego dotyczący zgody dla łyżwiarza, który ma lub miał obce obywatelstwo, mimo iż formalności i wymogi zawarte zostały spełnione zgodnie z przepisami, jeżeli w 13

14 14 opinii Rady uznanie tego wniosku byłoby sprzeczne z celem i duchem przepisów (np. w przypadku, kiedy Związek Członkowski próbuje zaimportowad zawodników z innego Związku członkowskiego przykładowo w celu stworzenia drużyny). 6.W wyjątkowych przypadkach Rada ISU może zezwolid osobom posiadającym status amatora na udział w zawodach w krajach, w których nie ma Związku Członkowskiego ISU Termin Ogłoszenia Ogłoszenie o Zawodach Międzynarodowych musi byd opublikowane w języku angielskim na cztery tygodnie przed pierwszym dniem zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim i na dwa miesiące przed pierwszym dniem zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym (odnośnie Mistrzostw patrz 129) na stronie ISU ale odpowiada za to Związek Członkowski. Kopia annoucementu musi byd przesłana do sekretariatu ISU na tydzieo przed tą publikacją. 111 Zakaz bezpośredniego komunikowania się Związków Członkowskich ISU z łyżwiarzami Związkom Członkowskim ISU lub stowarzyszonemu klubowi nie wolno porozumiewad się bezpośrednio z łyżwiarzami należącymi do innego Związku Członkowskiego ISU, odnośnie udziału w zawodach (za wyjątkiem spraw związanych z przyjazdem i wyjazdem na/z zawodów) Treśd ogłoszeo Każde ogłoszenie o Zawodach Międzynarodowych zawierad musi następujące elementy: a) określenie miejsca, w którym zawody zostaną rozegrane; b) opis typu lodowiska (naturalne czy sztuczne, na otwartym powietrzu czy pod dachem); c) daty i program godzinowy zawodów; d) datę zamknięcia przyjmowania zgłoszeo; e) rodzaj przyznawanych nagród. 2. Poza elementami ogólnymi, ogłoszenia dotyczące Zawodów w Jeździe Szybkiej muszą zawierad następujące elementy dodatkowe: a) określenie rodzajów biegów, zgodnie z 200; b) szczegółowy opis toru zgodnie z 203, 228 i, odnośnie Zawodów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze, 3. Oprócz elementów ogólnych, ogłoszenia dotyczące Zawodów Międzynarodowych w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze powinny zawierad następujące elementy dodatkowe: a) szczegółowy opis toru zgodnie z 280, wraz z opisem powierzchni lodu i typu barier wokół lodu; b) maksymalną liczbę łyżwiarzy; c) określenie rodzajów biegów, zgodnie z 295 d) procedurę losowania; e) sposób rozgrywania biegów aż do finału; f) maksymalną liczbę punktów. dotyczy łyżwiarstwa figurowego. 5. Warunki dodatkowe Związek Członkowski ISU-Organizator albo stowarzyszony klub-organizator zawodów może zawrzed w swym ogłoszeniu warunki dodatkowe, o ile nie są one w sprzeczności ze Statutami ISU (nie dot. Mistrzostw). dotyczy łyżwiarstwa figurowego 113 Ogłoszenia spóźnione lub niewłaściwe Jeżeli ogłoszenie zostanie wystosowane późno (patrz 110, pkt 1) albo zawiera warunki sprzeczne z określonymi w Statutach ISU, wówczas Dyrektoriat Sportów może zabronid łyżwiarzom reprezentującym Związki Członkowskie ISU wzięcia udziału w takich zawodach i wystosuje ostrzeżenie do Organizatora 14

15 15 przypominające im o ich zobowiązaniach. Jeśli zostaną wysłane dwa ostrzeżenia z rzędu, wówczas Związek Członkowski ISU zostanie zawieszony w prawach gospodarza Zawodów Międzynarodowych na dwa następne lata Odroczenie daty zawodów Odroczenie daty zawodów wymaga przesunięcia w czasie daty zamknięcia przyjmowania zgłoszeo o analogiczny okres czasu. W miarę możliwości, Związki Członkowskie ISU lub kluby stowarzyszone zgłaszające zawodników, powinny byd niezwłocznie poinformowane o odroczeniu w celu umożliwienia wycofania zgłoszeo przed nową datą zamknięcia zgłoszeo. Wycofanie ogłoszenia Jeżeli Związek Członkowski ISU-Organizator lub stowarzyszony klub wycofuje swe ogłoszenie (o zawodach), jest obowiązany poinformowad o jego przyczynach Radę ISU, w ciągu 8 dni. Informacja o odroczeniu lub wycofaniu musi byd przekazana niezwłocznie na stronę ISU na odpowiedzialnośd organizatora, który musi poinformowad Sekretariat w możliwie najszybszym czasie.. Zgłoszenia 1 i 2 dotyczą łyżwiarstwa figurowego Zgłoszenia muszą zawierad: a) nazwę zawodów, b) nazwę Związku Członkowskiego lub stowarzyszonego klubu dokonującego zgłoszenia, c) nazwisko i imię zawodnika, d) datę urodzenia każdego zawodnika, e) zaświadczenie o amatorskim statusie zawodnika wydane przez Związek Członkowski lub stowarzyszony klub dokonujący zgłoszenia, f) dotyczy łyżwiarstwa figurowego. 4. Pseudonimy Zezwala się na używanie pseudonimów, należy jednak podad również prawdziwe nazwisko (patrz pkt. 3c). 5.Zgłoszenia winny byd dokonane przez Związek Członkowski lub klub stowarzyszony (wyjątki 109 pkt. 5 i 6).i muszą byd przesłane listownie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną do organizacji lub osoby w terminie (termin zamknięcia) wyznaczonym na mocy Przepisów oraz/lub Zawiadomienia dotyczącego zawodów. Zgłoszenia wysłane faksem lub em muszą byd potwierdzone równocześnie wysłanym listem do organizatora. 6. Zgłoszenia po terminie a) Wszelkie zgłoszenia nadchodzące po godz (czasu lokalnego w miejscu zawodów) w dniu zamknięcia przyjmowania zgłoszeo traktowane są jako zgłoszenia po terminie. b) W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zaakceptowanie zgłoszenia po terminie według uznania Organizatora Zawodów międzynarodowych i odnośnego Viceprezesa w przypadku zawodów ISU z wyjątkiem Mistrzostw ISU. W przypadku Mistrzostw ISU w wyjątkowych przypadkach zgłoszenia po terminie mogą byd zaakceptowane przez Prezydenta. Jeśli Prezydent jest niedostępny, stosowny Viceprezes może autoryzowad. W wyjątkowych przypadkach jeśli Prezydent i Viceprezes sa niedostępni autoryzowac może zgłoszenia po czasie Przedstawiciel ISU c) zgłoszenia po terminie można przyjąd wyłącznie do chwili ustalenia kolejności startów d) Zasady zgłoszenia po terminie mają zastosowanie również do nominacji sędziów 7.W celu uzyskania szczegółów informacji na temat zgłoszeo na Mistrzostwa patrz : Łyżwiarstwo Szybkie patrz oraz Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze patrz 281, 282, 283 i

16 16 Zarezerwowany Opłaty wpisowe Za uczestnictwo w Mistrzostwach ISU w Łyżwiarstwie Figurowym i Szybkim oraz w Zawodach Międzynarodowych w Łyżwiarstwie Figurowym, wliczając w to zawody wymienione w 107, pkty 4-7, nie obowiązują opłaty startowe. Mogą byd pobierane opłaty startowe w zawodach międzynarodowych, które nie są Mistrzostwami ISU.dotyczy łyżwiarstwa figurowego. 118 Warunki ważności zawodów Zawody sportowe powinny się odbyd, jeżeli co najmniej trzech zawodników zostało zgłoszonych do zawodów ( lub trzy drużyny w łyżwiarstwie synchronicznym), a dwóch z nich stanęło na starcie Ubezpieczenie medyczne Za obowiązkowe ubezpieczenie i opiekę medyczną i od nieszczęśliwych wypadków dla zawodników, oficjeli oraz wszystkich innych członków zespołu Związku Członkowskiego, uczestniczących w Zawodach ISU, Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz Zawodach Międzynarodowych określonych w 107, odpowiada wyłącznie każdy Związek Członkowski ISU. Takie ubezpieczenie winno zapewniad pokrycie wszystkich kosztów opieki medycznej jak również przewiezienia chorej lub kontuzjowanej osoby, transportem lotniczym lub innym, do jej kraju zamieszkania. Od decyzji Związku Członkowskiego zależy kto opłaci składkę ubezpieczeniową. 2.ISU nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności ani zobowiązao finansowych z tytułu odniesionych obrażeo ciała lub uszkodzeo własności, powstałych w związku z zawodami sportowymi wymienionymi w pkt Nagrody We wszystkich zawodach sankcjonowanych przez ISU (patrz 107) można rozdawad medale, inne trofea oraz/lub nagrody pieniężne. Rada ISU określi minimalną wartośd wszystkich nagród pieniężnych lub wkładów/nakładów w Mistrzostwach ISU i wszystkich innych Zawodach ISU. 121 Oficjele 1. Kategorie Oficjeli a) dotyczy łyżwiarstwa figurowego b) Łyżwiarstwo Szybkie Oficjele dzieleni są na dwie kategorie: ISU i Międzynarodowi : i)sędzia Główny ISU, Starter ISU, Steward Zawodników ISU (tylko Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze) ii) Międzynarodowy Sędzia Główny, Międzynarodowy Starter, Międzynarodowy Steward Zawodników (tylko Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze). Procedury nominacji i powoływania powyższych Oficjeli opisane zostały w 122 i odpowiednich Przepisach Specjalnych. W zależności od przynależności do grupy ISU lub Międzynarodowych, oficjele pełnid mogą odpowiednie funkcje podczas zawodów zgodnie z następujących schematem: Sędzia Główny Starter Steward Zawodników Zimowe Igrzyska Olimpijskie ISU ISU Mistrzostwa ISU ISU ISU ISU Pucha Świata w Łyżw. Szybkim Międzyn. Międzyn. Międzyn. Pucha Świata w Ł.S. na Kr.Torze ISU ISU ISU W odniesieniu do Asystentów Sędziów Głównych, Asystentów Starterów i Asystentów Stewardów Zawodników należy odnieśd się do Specjalnych Przepisów, 286 punkt 2 Inne Zawody Międzynarodowe Międzyn. Międzyn. Międzyn. 16

17 17 2. Związek Członkowski lub klub stowarzyszony organizujący zawody jest upoważniony do wyznaczenia Sędziów (z wyjątkiem Mistrzostw ISU lub innych Zawodów ISU patrz 214,289 pkt 7, 380,582,660,770 i 972) 3. Ograniczenia stosowane w odniesieniu do nominowanych Oficjeli a) Wszyscy Oficjele, poza Specjalistami Technicznymi, Operatorami Danych i Operatorami Powtórek muszą posiadad status amatora. b) Członkowie Rady nie mogą pełnid funkcji doradców ISU, jeśli jest to możliwe, nie powinni pełnid funkcji Sędziów Głównych, Sędziów, Specjalistów Technicznych, Kontrolerów Technicznych, Operatorów Danych i Powtórek Członków OAC, Starterów i Stewardów Zawodników podczas zawodów wymienionych w 107. c) Sędziowie Główni, Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Sędziowie, Starterzy i Stewardzi Zawodników nie mogą startowad w Zawodach ISU i Zawodach Międzynarodowych w odpowiednich dyscyplinach, za wyjątkiem Zawodów Mistrzów i Weteranów. d) Członkowie Rady ISU, członkowie Dyrektoriatu Sportów i Doradcy ISU, znajdujący się na liście Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników w momencie ich mianowania lub powołania na to stanowisko, pozostaną na tej liście przez całą swą kadencję, nawet jeśli zgodnie z pkt 3 niniejszego Paragrafu nie spełniają oni wymagao odpowiednich Przepisów zawartych w Przepisach Specjalnych dla różnych dyscyplin ISU. Po wygaśnięciu ich kadencji obowiązani są oni spełnid te wymagania w ciągu najbliższych dwunastu (12) miesięcy. e) Członkowie Komitetów Technicznych będących zaaprobowanymi Sędziami zgodnie z odpowiednimi Przepisami właściwych Przepisów Specjalnych nie powinni, jeśli to możliwe, pełnid funkcji Sędziów na zawodach w swoich odpowiednich dyscyplinach. Mogą pełnid funkcje Sędziów Głównych i Kontrolerów Technicznych pod warunkiem, że uzyskają na to zgodę zgodnie z odpowiednimi Przepisami Specjalnymi. f) Kontrolerzy Techniczni i) Nie mogą występowad jako Sędziowie Główni oraz/lub Sędziowie podczas tych samych zawodów, lecz w innej kategorii (kobiet, mężczyzn, par, taoców na lodzie); ii) Nie mogą występowad jako Specjaliści Techniczni w tym samym sezonie, niezależnie od dyscypliny. g) Specjaliści Techniczni i) Nie mogą występowad jako Sędziowie Główni oraz/lub Kontrolerzy Techniczni oraz/lub Sędziowie w tym samym sezonie, niezależnie od dyscypliny. (ii) nie mogą byd etatowymi pracownikami Federacji Związku Członkowskiego. h) Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Sędziowie Główni, Sędziowie, Operatorzy danych i Operatorzy Powtórek nie mogą pracowad na pełnym etacie jako dziennikarze sportowi i komentatorzy telewizyjni. i)) Sędziowie Główni Jeśli jest to możliwe, Sędziowie Główni Mistrzostw ISU nie powinni występowad jako Sędziowie podczas innych zawodów na tych samych Mistrzostwach. j) Relacje osobiste, handlowe, rodzinne i) kodeks Etyki ISU, włącznie między innymi z postanowieniami dotyczącymi konfliktu interesów, ma zastosowania do oficjeli powołanych przez ISU oraz innych uczestników wymienionych w Kodeksie Etyki ISU. ii) Bez uszczerbku dla szerokiego i personalnego zastosowania Kodeksu Etyki, następujące przykłady zostały przedstawione jako wytyczne: 1.na zawodach ISU, ZIO lub ZMIO nominowani Urzędnicy ISU, nie mogą byd na zawodach jako członkowie ekipy narodowej, nie mogą byd kierownikiem ekipy, asystentem kierownika, chaperons, lekarze lub trenerem ekipy lub nosid ubiorów ekipy narodowej (z wyjątkiem trenerów działających w Komitecie Technicznym, mogących indywidualnie trenowad swoich zawodników zgłoszonych do zawodów ISU lub zawodów międzynarodowych) 2. do.t łyżwiarstwa figurowego 3. Na zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzyska Olimpijskich osoba będąca członkiem rodziny startującego zawodnika nie może pełnid funkcji oficjela w konkursie (dystansie), do którego zgłoszono tego zawodnika,ale może pełnid tę funkcję w innych konkursach (dystansach) na takich Zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, chyba że funkcja ta wydaje się zasadnie powodowad konflikt interesów. 4. Na zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich osoba będąca członkiem rodziny osoby wobec której nie stwierdzono statusu amatora lub wynagradzanego trenera nie ma prawa pełnid funkcji Oficjela w konkursie, do którego zgłoszono startującego zawodnika, natomiast osoba taka może pełnid funkcję w innych konkursach (dystansach) na takich Zawodach ISU lub Zimowych Igrzyskach Olimpijskich lub Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, chyba że funkcja ta wydaje się zasadnie powodowad konflikt interesów. 17

18 18 5) Określenie członek rodziny użyty w niniejszym przepisie rozumiany jest jako obejmujący wszystkie osoby które, z tytułu swoich związków, mogą zasadnie znajdowad się w sytuacji konfliktu interesów w odniesieniu do startującego zawodnika, osoby wobec której stwierdzono brak statusu amatora lub stwierdzono wynagradzanego trenera. 6) Dla celów obsadzenia zawodów Sędzia Główny podejmuje wszelkie decyzje dotyczące kwestii podniesionych na zawodach a dotyczących konfliktu interesów lub innych spraw mających związek z zastosowaniem Kodeksu Etyki ISU w odniesieniu do wyznaczonych Oficjeli ISU Wyznaczanie i nominowanie Oficjeli Nominacja na Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Technicznych Specjalistów, Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów, Stewardów zawodników. Każdy Związek Członkowski ISU powinien co roku przed 15 kwietnia zgłosid Sekretariatowi ISU nazwiska osób oraz ich dane kontaktowe: a) którym proponuje powierzyd obowiązki międzynarodowych (na zawodach międzynarodowych) Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników. W Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze: dotyczy to tylko nazwisk tych osób, które nie zostały wymienione na poprzedniej liście opublikowanej w Komunikacie ISU (patrz 289, podpunkt 1 c) ; b) dotyczy łyżwiarstwa figurowego c) którzy znajdowali się na poprzedniej liście (na Mistrzostwa ISU) Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych Sędziów, Operatorów Danych, Operatorów Powtórek, Starterów i Stewardów Zawodników a którzy, z powodu okoliczności wiadomych danemu Związkowi Członkowskiemu, winni zostad usunięci z odpowiedniej listy (np. limit wieku, rezygnacja, śmierd, kary nałożone przez Związek Członkowski itd). d) wszystkie nominowane osoby muszą spełniad określone wymagania dla odpowiednich stanowisk zgodnie z właściwymi Przepisami Specjalnymi. 2. Dwa oddzielne Komunikaty z nazwiskami w porządku alfabetycznym Sędziów Głównych Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych i Sędziów Operatorów Danych, Operatorów Powtórek dla Łyżwiarstwa Figurowego, Taoców na Lodzie i Jazdy Precyzyjnej oraz z nazwiskami w porządku alfabetycznym Sędziów Głównych, Starterów i Stewardów Zawodników dla Łyżwiarstwa Szybkiego i Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze mają byd przesłane co roku przed 1 sierpnia Protesty Protesty w sprawie domniemanego naruszenia przepisów można wnosid pod warunkiem, że ich składanie nie jest zabronione na mocy tego lub innego przepisu. Wszystkie protesty rozpatruje Sędzia Główny. Protesty należy składad na piśmie Sędziemu Głównemu w określonym terminie, wpłacając jednocześnie Sędziemu Głównemu kwotę 100 franków szwajcarskich lub jej równowartośd w walucie wymienialnej. 2. Protesty mogą byd wnoszone przez następujące osoby Protesty mogą byd wnoszone Jedynie: a) przez zawodnika (kapitana drużyny Łyżwiarstwie Synchronicznym)) lub zawodników zgłoszonych do danych zawodów bądź akredytowanego na dane zawody Kierownika ekipy; b) za zgodą tego zawodnika, zawodników, trenera (jedynie w Łyżwiarstwie Szybkim) lub Kierownika Ekipy przez członków Komitetu Organizacyjnego zawodów albo przez oficjalnych przedstawicieli tych Związków Członkowskich ISU lub stowarzyszonych klubów, które zgłosiły zawodników. 3. Terminy wnoszenia protestów a) Protest dotyczący udziału jakiegoś zawodnika w zawodach należy wnosid przed rozpoczęciem zawodów. Jeśli nie można natychmiast podjąd decyzji, zawodnik może wystartowad, jednakże ogłoszenie wyników i przyznanie nagród zostanie odroczone do chwili podjęcia odpowiedniej decyzji. b) Protest dotyczący składu Oficjeli musi byd wnoszony w ciągu godziny od ogłoszenia tego składu. c) Wszelkie inne protesty, za wyjątkiem przypadków ujętych w podpunkcie d), poniżej, należy przedstawiad Sędziemu Głównemu niezwłocznie, lecz nie później niż 30 minut od ukooczenia odpowiednich zawodów. 18

19 19 Ukooczenie zawodów (jedynie na potrzeby niniejszego punktu) oznacza koniec ostatniego wyścigu w przypadku łyżwiarstwa szybkiego na dystansach, ostatniej eliminacji/rundy kwalifikacyjnej lub ostatniej serii eliminacji/rund kwalifikacyjnych, wszystkich dwierdfinałów lub półfinałów lub finału w przypadku Łyżwiarstwa Szybkiego na Krótkim Torze, oraz koniec ostatniego segmentu (Programu Krótkiego / Programu Dowolnego / Taoca Obowiązkowego / Taoca Krótkiego / Taoca Dowolnego) w przypadku Łyżwiarstwa Figurowego. d) Protesty przeciwko nieprawidłowej kalkulacji można składad w ciągu 24 godzin od ukooczenia odpowiednich zawodów. (Patrz także punkt 4.a.(iii), poniżej). Jeśli Sędzia Główny nie jest osobiście dostępny na miejscu zawodów lub w hotelu, Protest należy nadesład faksem lub em do Sekretariatu ISU, który przekaże protest odpowiedniemu Sędziemu Głównemu. 4. Ograniczenia protestów A. dotyczy łyżwiarstwa figurowego B. Łyżwiarstwo Szybkie Zezwala się na protesty przeciwko wynikom wyłącznie w przypadku błędnej kalkulacji matematycznej C. Łyżwiarstwo Szybkie na Krótkim Torze Nie zezwala się na protesty przeciwko decyzji Sędziego Głównego lub Startera w sprawie dyskwalifikacji lub braku dyskwalifikacji za naruszenie ogólnego lub indywidualnego regulaminy wyścigu określonego w Przepisach Technicznych 297 i Decyzja Sędziego Głównego a) Sędzia Główny rozpatrzy każdy protest na piśmie tak szybko, jak będzie to możliwe. Sędzia Główny przekaże swoją decyzję osobie, która złożyła protest lub zorganizuje przekazanie decyzji. Kopie protestów i decyzji Sędziego Głównego zostaną przekazane do Sekretariatu ISU. b) W przypadku wniesienia protestu: (i) po terminie lub (ii) niedopuszczalnego na mocy Przepisów, Sędzia Główny odrzuci taki protest na piśmie odwołując się do odpowiednich przepisów i nie rozpatrując merytorycznego aspektu protestu. c) W przypadkach nieokreślonych w podpunkcie b) powyżej, Sędzia Główny krótko przedstawi uzasadnienie swojej decyzji. d). Podejmując decyzję odnośnie protestu w Łyżwiarstwie Szybkim i Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze Sędzia Główny może, według własnego uznania, przed rozpatrzeniem protestu przejrzed, jeśli tylko są dostępne, powtórzenia oficjalnych zapisów cyfrowych ISU, jeśli Sędzia Główny uzna, że mają znaczenie. Przepis ten nie ma zastosowania do prób wnoszenia protestów w Łyżwiarstwie Szybkim, które są wyłączone na mocy punktu 4)B, b) i prób wnoszenia protestów w Łyżwiarstwie Szybkim na Krótkim Torze, które są wyłączone na mocy punktu 4)C. e) Decyzja Sędziego Głównego w sprawie protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu, za wyjątkiem przypadków opisanych w 124. f) Sędzia Główny może, według własnego uznania, oficjalnie podad do publicznej wiadomości informacje o wszelkich, wniesionych protestach oraz podjętych decyzjach. Informacja taka powinna byd podana, jeśli to możliwe, przed zakooczeniem zawodów lub w ciągu 30 minut po ich zakooczeniu (patrz definicja zawodów na potrzeby niniejszych Przepisów zawarta w punkcie 3.c, powyżej) Odwołania Do Rady ISU można wnieśd odwołanie jedynie wobec decyzji dotyczących statusu amatora danego zawodnika, nieprawidłowego obliczenia wyniku lub składu Oficjeli jedynie w przypadkach, w których niniejsze Statuty ISU uległy naruszeniu w odniesieniu do wspomnianych zagadnieo.. konieczne stało się wyjaśnienie, że naruszenie Przepisów i Konstytucji musi odnosid się do określonych kwestii. 2. Każde odwołanie od decyzji Sędziego Głównego musi byd wniesione do Rady ISU w ciągu 30 dni od wydania tej decyzji. 3.Odwołania nie powodują odroczenia decyzji. 4. Odwołania mogą byd wnoszone tylko przez osoby upoważnione do wnoszenia protestów (patrz 123, pkt 2)

20 20 1. Zachowanie się zawodników i Oficjeli zespołu w stosunku do Oficjeli zawodów Zawodnicy oraz oficjalni przedstawiciele drużyn muszą bezwzględnie respektowad polecenia działaczy i sędziów odpowiadających za organizację zawodów. 2. Niewłaściwe wypowiedzi publiczne Zawodnicy oraz oficjalni przedstawiciele drużyn, którzy albo bezpośrednio albo przez osoby trzecie, otwarcie wyrażają się w niewłaściwy sposób o Oficjelach lub ich decyzjach, tzn., w przypadku zawodów Łyżwiarstwa Figurowego w szczególności w odniesieniu do określenia elementów oraz/lub jakości ich wykonania przez Specjalistów Technicznych i Kontrolera Technicznego, lub w odniesieniu do ocen sędziowskich, a w przypadku zawodów Łyżwiarstwa Szybkiego, w szczególności w odniesieniu do dyskwalifikacji zawodników z powodu naruszenia zasad wyścigu, podlegają sankcjom nakładanym przez Komisje Dyscyplinarną ISU zgodnie z artykułem 24 Konstytucji. 3. Postępowanie Oficjeli, Funkcjonariuszy, Zawodników i innych Każdy Oficjel zarejestrowany na liście ISU opublikowanej w Komunikacie ISU, który dowie się o niewłaściwym lub niezgodnym z przepisami zachowaniu lub propozycjach dotyczących Oficjeli (Sędziów Głównych, Kontrolerów Technicznych, Specjalistów Technicznych, Sędziów, Starterów, Stewardów Zawodników) lub działaniu w miejscu zawodów obowiązany jest niezwłocznie przekazad szczegóły Sędziemu Głównemu i Przedstawicielowi ISU, jeśli taki znajduje się miejscu prowadzenia zawodów, lub w przypadku jego nieobecności, najwyższemu rangą, obecnemu Funkcjonariuszowi ISU, tzn., Prezydentowi, Wice-prezydentowi odpowiedniej federacji, członkom Rady ISU odpowiedzialnych za odpowiednią dyscyplinę w kolejności ich wyboru, Dyrektorowi Generalnemu, Przewodniczącemu Dyrektoriatu Sportowego, Dyrektorowi Sportowemu odpowiednie federacji, Przewodniczącemu KT odpowiedniej dyscypliny, członkowi KT odpowiedniej dyscypliny w kolejności wyboru) oraz, jeśli jeszcze nie znajdują się na miejscu zawodów, Prezydentowi ISU. Doniesienie to musi byd bezzwłocznie i niezależnie od sytuacji złożone na piśmie przed koocem zawodów. Po otrzymaniu raportu na miejscu zawodów Sędzia Główny i Przedstawiciel ISU (lub najwyższy rangą, obecny Funkcjonariusz) musi natychmiast przekazad je Prezydentowi, jeśli jest obecny lub osiągalny telefonicznie. Po konsultacji z Prezydentem, Sędzia Główny i Przedstawiciel ISU uprawnieni są do niezwłocznego podjęcia wszystkich niezbędnych działao mających na celu zabezpieczenie wiarygodności sędziowania ISU. O zaistniałej sytuacji winien zostad poinformowany Przewodniczący odpowiedniego Komitetu Technicznego tak szybko, jak będzie to możliwe. 4.Przestrzeganie Przepisów ISU i Kodeksu Etycznego Funkcjonariusze ISU, Oficjele, Związki Członkowskie, Osoby Opłacane i Ochotnicy, Zawodnicy posiadający status amatora i opłacani trenerzy, biorący udział w każdych z działao ISU, winni zachowywad się zgodnie ze wszystkimi stosownymi statutami, opisami stanowisk, deklaracjami etycznymi i kodeksami zachowao wydanymi przez Radę. Niestosowanie się do tych zasad może zaowocowad karami nakładanymi przez Komisję Dyscyplinarną zgodnie z artykułem 24 Konstytucji. 5. Kary dyscyplinarne Komisja Dyscyplinarna może nałożyd kary zgodnie z artykułem 24 Konstytucji na każdego zawodnika, Oficjela, Funkcjonariusza lub innego uczestnika działao ISU, któremu udowodniono postępowanie sprzeczne z duchem Statutów ISU bądź inne, niewłaściwe postępowanie. Niewłaściwe zachowanie zawodnika obejmuje odmowę uczestnictwa w Zawodach ISU zgodnie ze zobowiązaniem ustanowionym przez ISU i odpowiedni Związek Członkowski ISU, z innych powodów niż zdrowotne lub uzasadnione przyczyny. (W celu potwierdzenia choroby lub kontuzji, patrz 140 punkt 5). E. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE Zawody Łyżwiarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Zawody łyżwiarskie rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich są Zawodami Międzynarodowymi ale nie są Mistrzostwami ISU. Podlegają one postanowieniom Statutu Olimpijskiego oraz Przepisom ISU odnoszącym się do takich zawodów. Zgodnie z par 121 wszyscy Sędziowie Główni, Asystenci Sędziów Głównych Kontrolerzy Techniczni, Specjaliści Techniczni, Operatorzy Danych, Operatorzy Powtórek Sędziowie Starterzy i Stewardzi Zawodników sprawujący swe funkcje podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich muszą byd wyznaczani przez ISU. Sędziowie mogą sędziowad nie więcej niż dwa (2) dystanse. 20

PRZEPISY OGÓLNE ISU 2012 INDEKS Ustalenia przyjęte przez 55 Kongres ISU, Lipiec 2014.

PRZEPISY OGÓLNE ISU 2012 INDEKS Ustalenia przyjęte przez 55 Kongres ISU, Lipiec 2014. 1 PRZEPISY OGÓLNE ISU 2012 INDEKS Ustalenia przyjęte przez 55 Kongres ISU, Lipiec 2014. A. DEFINICJE OGÓLNE... 3 100. Definicja... 3 Kluby Stowarzyszone... 3 Zawody ISU... 3 Prawa... 3 101. Przepisy...

Bardziej szczegółowo

International Handball Federation. III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników

International Handball Federation. III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników International Handball Federation III. Przepisy Kwalifikacyjne IHF dla Zawodników Wydanie: 1 Lipca 2011 1 Spis treści: 1. Podstawowe zasady 2. Status zawodników 3. Zawodnicy profesjonalni 4. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ oraz: art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporządzeń wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r.

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków. w Narciarstwie Alpejskim. 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2014 r. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim 2015 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2014 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

18. Zawody krajowe Każde zawody, które nie odpowiadają jednemu lub kilku warunkom wymienionym w artykule 17 są zakwalifikowane jako krajowe.

18. Zawody krajowe Każde zawody, które nie odpowiadają jednemu lub kilku warunkom wymienionym w artykule 17 są zakwalifikowane jako krajowe. 18. Zawody krajowe Każde zawody, które nie odpowiadają jednemu lub kilku warunkom wymienionym w artykule 17 są zakwalifikowane jako krajowe. Zawody te podlegają jedynie nadzorowi sportowemu ASN-u, który

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZMIANY OBYWATELSTWA (SPORTOWEGO)

MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZMIANY OBYWATELSTWA (SPORTOWEGO) MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZMIANY OBYWATELSTWA (SPORTOWEGO) UWW Grudzień 2015 Spis treści Wstęp... 3 Artykuł 1 Główne zasady... 3 Artykuł 2 Zakres stosowania... 3 Artykuł 3 Limit ilości zmian obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI I NAGRÓD PZM

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI I NAGRÓD PZM REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI I NAGRÓD PZM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 601. 1. Zawody o mistrzostwo Polski rozgrywane są w następujących konkurencjach: 1) Indywidualne Mistrzostwa Polski (IMP), 2) Młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przynależności klubowej zawodników

Regulamin przynależności klubowej zawodników Regulamin przynależności klubowej zawodników 1 Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub sportową spółką akcyjną w unihokeju, zrzeszonym w Polskim Związku Unihokeja, posiadającym drużynę uczestniczącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI, KRYTERIÓW ORAZ

REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI, KRYTERIÓW ORAZ REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI, KRYTERIÓW ORAZ INNYCH TURNIEJÓW SEZONU 2012-2013 1. Informacja ogólna 1. Sekcja Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego organizuje turnieje bowlingowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim (MPI) Szczyrk r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2013 r.

Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim (MPI) Szczyrk r. REGULAMIN ZAWODÓW. Warszawa, listopad 2013 r. Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim (MPI) Szczyrk 15.02.2014 r. REGULAMIN ZAWODÓW Warszawa, listopad 2013 r. Strona 1 z 6 Spis treści 1. Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 2. Regulamin określa szczegółowo: Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, Zasady selekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013 PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS PZP 2009-2013 WARSZAWA 2012 1 ZASADY OGÓLNE MASTERS Pływanie Masters, poprzez zawody pływackie, skoki do wody, pływanie synchroniczne, piłkę wodną i pływanie na wodach otwartych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej (zatwierdzony uchwałą nr 44/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

3 1. Wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium, rozumiany jest jako:

3 1. Wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium, rozumiany jest jako: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI II. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI I MŁODZIEŻOWYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 631. 1. W Indywidualnych Mistrzostwach Polskich (IMP) oraz w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1. USTALENIA OGÓLNE REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1.1.Puchar BMW cup PL jest inicjatywą społeczną zawodników PZM zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kierowców BMW cup PL. Powstał w celu rozwijania i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Warszawa 2011 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W NARCIARSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH I ZWOLNIEŃ OKRESOWYCH Polskiego Związku Bilardowego 1 DEFINICJE NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU: 1. KLUB SPORTOWY- (zwany dalej klubem ) kluby sportowe działające w przewidzianych

Bardziej szczegółowo

(a) godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę wśród

(a) godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę wśród REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 2. Regulamin określa szczegółowo: Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, Zasady selekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ. (Projekt) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ. (Projekt) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ (Projekt) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Polski Związek Orientacji Sportowej jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO W PŁYWANIU. pod patronatem Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO W PŁYWANIU. pod patronatem Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie Szkoła Pływania YOURSPORT Group KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO W PŁYWANIU pod patronatem Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA

REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA REGULAMIN POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 37 poz.432 z 2001r., art.24 ust.3 Ustawy o Kulturze Fizycznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ

CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ l Powoływanie kadry i reprezentacji Część D.VII str. 1 l CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ ZASADY I WARUNKI REPREZENTOWANIA BARW NARODOWYCH W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek.,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie. Rozdział 1

Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek.,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie. Rozdział 1 Regulamin amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek,,przystań kajakowa IBIZA 2012 w Siedlęcinie Rozdział 1 1 Regulamin,,Amatorskich zawodów kajakowych w sprincie jedynek, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/33/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015r. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych 1 1. Przez wynik

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ W DYSCYPLINIE PARAUJEŻDŻENIE 2016 Zatwierdzony uchwałą Zarządu nr U/991/7/Z/2016 1 Cele Kadry Narodowej 1. Celem Kadry

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych z budżetu Gminy Szaflary 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. zawodniku należy przez to rozumieć osobę fizyczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA

PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS FINA tłumaczenie Tadeusz Stuchlik WARSZAWA 2008 ZASADY OGÓLNE MASTERS Program Masters, poprzez zawody pływackie, skoki do wody, pływanie synchroniczne, piłkę wodną i pływanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO. Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO. Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE 1. Sekcja Taekwondo AZS WSGK zwana dalej Sekcją działa w ramach Klubu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM.... dnia... ORZECZENIE LEKARSKIE. Zawodnik...nr start... Klub Sportowy...

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM.... dnia... ORZECZENIE LEKARSKIE. Zawodnik...nr start... Klub Sportowy... DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM Załącznik nr 1... dnia... godz. upadku... ORZECZENIE LEKARSKIE Zawodnik...nr start.... Klub Sportowy...... - zdolny (niezdolny) do dalszych startów po upadku w biegu...

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM Warszawa, 2010 1 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH

REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin grup młodzieżowych KH Legia Warszawa zwany dalej Regulaminem, obowiązuje wszystkich członków grup młodzieżowych KH Legia Warszawa zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI 2016/2017 I. ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI 2016/2017 I. ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI 2016/2017 I. ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI 1. Celem Akademickich Mistrzostw Wielkopolski jest: a) popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK WETERANÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2011/2012

REGULAMIN ROZGRYWEK WETERANÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2011/2012 REGULAMIN ROZGRYWEK WETERANÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2011/2012 1. Przepisy ogólne 1.1. Rada Weteranów współorganizuje i współnadzoruje z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego rozgrywki weteranów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2014 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XLV/403/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 30 września 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2014 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XLV/403/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 30 września 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 października 2014 r. Poz. 1752 UCHWAŁA NR XLV/403/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 30 września 2014r. sprawie szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAWODÓW. Aga Baczkowska / www.tatrasport.pl

ORGANIZACJA ZAWODÓW. Aga Baczkowska / www.tatrasport.pl ORGANIZACJA ZAWODÓW RODZAJE ZAWODÓW FIS - zimowe igrzyska olimpijskie - mistrzostwa świata - mistrzostwa świata juniorów - puchar świata - puchar kontynentalny - zawody międzynarodowe (FIS races) RODZAJE

Bardziej szczegółowo

III. PRZEPISY SPECJALNE ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE NA TORZE KRÓTKIM A.TORY TORY... 3 OZNAKOWANIE TORU... 3 ZABEZPIECZENIE BAND LODOWISKA...

III. PRZEPISY SPECJALNE ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE NA TORZE KRÓTKIM A.TORY TORY... 3 OZNAKOWANIE TORU... 3 ZABEZPIECZENIE BAND LODOWISKA... III. PRZEPISY SPECJALNE ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE NA TORZE KRÓTKIM A.TORY... 3 280... 3 TORY... 3 OZNAKOWANIE TORU... 3 ZABEZPIECZENIE BAND LODOWISKA... 3 URZĄDZENIA NA LODOWISKU... 3 B. MISTRZOSTWA ŚWIATA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie

REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie Objaśnienie Pojęć: REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie Ilekroć w tekście użyte jest słowo: Stowarzyszenie mamy na myśli: Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl w Piasecznie,

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM

PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ V OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W BIAŁEJ JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI UCI I

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW

ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW ORGANIZATOR - FIS - Narodowy Związek Narciarski - Komitet Organizacyjny Okręgowy Związek, klub, organizacja, stowarzyszenie, inne STRUKTURA ORGANIZACYJNA KO

Bardziej szczegółowo

Regulamin PZN. Rozdział I. Przepisy ogólne

Regulamin PZN. Rozdział I. Przepisy ogólne Regulamin PZN Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zwany dalej PZN ustanawia Regulamin dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK

KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK KOMUNIKAT FINANSOWO - ORGANIZACYJNY PZKFiTS NA 2012 ROK Dotyczy opłat regulaminowych oraz wymagań szczególnych (zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 17.12.2011r) Od 01.01.2011 wszelkie opłaty wynikające

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY SPECJALNE ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE NA TORZE DŁUGIM

I. PRZEPISY SPECJALNE ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE NA TORZE DŁUGIM 1 I. PRZEPISY SPECJALNE ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE NA TORZE DŁUGIM Ze zmianami przyjętymi przez 54 Kongres ISU, 2012 A. DYSTANSE... 3 200. Dystanse i Zawody Drużynowe... 3 201. Dystanse i Zawody Drużynowe na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/762/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 26 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/762/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 26 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/762/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r.

Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r. Zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR g Burmistrza Mia5ta Mrągowo z dnia S r.

ZARZĄDZENIE NR g Burmistrza Mia5ta Mrągowo z dnia S r. ZARZĄDZENIE NR g...12017 Burmistrza Mia5ta Mrągowo z dnia S-04 2017 r. w sprawie: Ustalenia Regulaminu konkursu na Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużynę, Imprezę Sportową

Bardziej szczegółowo

Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej. Gminy Brochów

Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej. Gminy Brochów Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw sprawności kajakowej Organizator: MOTO PRZYSTAŃ WOPR SOCHACZEW URZĄD GMINY BROCHÓW Gminy Brochów Rozdział 1. Zasady i przebieg 1 Regulamin Rodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: - Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza - Śmigłego 7 33-100 Tarnów - Salon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE BOKSU

REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE BOKSU REGULAMIN LICENCJI NA UPRAWIANIE BOKSU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego ustanawia Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie boksu amatorskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 1/6 REGULAMIN zmian przynależności klubowych, wypożyczeń, zwolnień okresowych i potwierdzeń zgłoszeń zawodników Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Na postawie art. 26, ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 10158 UCHWAŁA NR XXIII/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 60 juniorów młodszych i 30 juniorów.

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 60 juniorów młodszych i 30 juniorów. Łyżwiarstwo szybkie - tor długi 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. (*2008) 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego.

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY KIELCE lipca 2012r. Współorganizatorami Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY są:

R E G U L A M I N. Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY KIELCE lipca 2012r. Współorganizatorami Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY są: R E G U L A M I N Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY KIELCE 06 08 lipca 2012r. 1. ORGANIZATOR Organizatorem Mistrzostw Polski MTB CROSS COUNTRY jest: Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski Organizacja

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 5524 UCHWAŁA NR 224/XXI/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

1. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

1. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. REGULAMIN MARATONU PŁYWACKIEGO 9 stycznia 2016 r. 1. Termin i miejsce: Impreza odbędzie się w dniu 9 stycznia 2016 r. w Parku Wodnym Siedlce, stanowiącym własność Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Polskiego Związku Biathlonu dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały ZG PZM nr 115 /2008 z dnia 29.03.2008 r. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej Kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, sporcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU REGULAMIN ZMANY BARW KLUBOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU Na podstawie statutu Polskiego Związku Biathlonu wprowadza się niniejszym regulamin określający zasady i tryb zgłaszania przynależności zawodników

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ----------------------------------------------------------------------------------------

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ---------------------------------------------------------------------------------------- Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ---------------------------------------------------------------------------------------- Regulamin XIV Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w badmintonie

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów

Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów Rozdział 1 System rozgrywek Art. 871. W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów biorą udział kluby, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010

Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010 Regulamin Mistrzostwa Sławna w Nordic Walking 09.10.2010 I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Sławna II. TERMIN IMPREZY: 9 PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegowe Grand Prix Przemyśla

REGULAMIN Biegowe Grand Prix Przemyśla REGULAMIN Biegowe Grand Prix Przemyśla I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Popularyzacja lekkiej atletyki. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX WIELKOPOLSKI REGULAMIN W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2017

REGULAMIN GRAND PRIX WIELKOPOLSKI REGULAMIN W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2017 1. Cel imprezy REGULAMIN GRAND PRIX WIELKOPOLSKI REGULAMIN W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2017 2.1 Popularyzacja pływania długodystansowego na wodach otwartych na terenie Województwa Wielkopolskiego. 2.2

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS

PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS PRZEPISY PŁYWANIA FINA MASTERS 2013-2017 WARSZAWA 2013 PRZEPISY FINA MASTERS 2013-2017 MASTERS Program Masters, promuje sprawność fizyczną, przyjaźń, porozumienie oraz współzawodnictwo poprzez zawody pływackie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2016 W KOSZYKÓWCE 3X3

REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2016 W KOSZYKÓWCE 3X3 REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI 2016 W KOSZYKÓWCE 3X3 I. CEL I NAZWA IMPREZY Celem imprezy pod nazwą GRAND PRIX POLSKI 2016 w koszykówce 3X3 jest: - wyłonienie najlepszych zespołów, - szeroka popularyzacja

Bardziej szczegółowo

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r.

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r. 1. ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Cobra Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu Polski Związek Tańca Sportowego 2. DATA I MIEJSCE IMPREZY: 14 czerwca 2014 r. (sobota), godz. 10 00 Hala Radzymińskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

XXXIV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZK 2014 4 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

XXXIV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZK 2014 4 PAŹDZIERNIKA 2014 r. KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA NA XXXIV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZK 2014 4 PAŹDZIERNIKA 2014 r. PATRONAT HONOROWY PAN JACEK MAJCHROWSKI PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

Przepisy. Pokera Sportowego

Przepisy. Pokera Sportowego Przepisy Pokera Sportowego Spis Treści I. Opis Dyscypliny 1.Rodzaje rozgrywanych konkurencji 2.Rodzaje współzawodnictwa 3.Uczestnicy rywalizacji II. Zasady współzawodnictwa 1.Rodzaje turniejów pokerowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin biegu II Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych

Regulamin biegu II Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych ORGANIZATOR: PATRONAT HONOROWY: WSPÓŁPRACA: Regulamin biegu II Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych I. Organizator biegu Miński Klub Biegacza DREPTAK, ul. Sosnkowskiego 12/26,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ Opracowano: - na podstawie Regulaminu Komisji Zmiany Barw Klubowych ZPRP obowiązujący od dnia 01 czerwca 2012r. - Statutu Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 10 GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2016

REGULAMIN 10 GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2016 REGULAMIN 10 GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2016 1. Cel imprezy Popularyzacja pływania długodystansowego na wodach otwartych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Propagowanie formy

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. 35. Biegu Kujawiaka. Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego

R e g u l a m i n. 35. Biegu Kujawiaka. Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego R e g u l a m i n 35. Biegu Kujawiaka Pamięci Napoleona Dzwonkowskiego i Wiesława Wesołowskiego Cele i założenia imprezy 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.

Bardziej szczegółowo

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

2. Organizator główny: Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/ Regulamin X Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, 13 czerwca 2015 r. 1. Cel imprezy: Popularyzacja triathlonu, Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubowego i Indywidualnego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach na rok 2014

Regulamin Klubowego i Indywidualnego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach na rok 2014 Regulamin Klubowego i Indywidualnego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach na rok 2014 I. el: 1. elem Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach w 2014 roku (zwanych dalej KPP) jest: a. wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne Regulamin Polskiej Ligi Jeździeckiej (PLJ) i Drużynowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody (na sezon 2016) & 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej (dalej PLJ)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa

Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Regulamin Mistrzowskiej Karty Kibica Legii Warszawa Część I Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki: 1. składania wniosków o uczestniczenie w systemie Karty Kibica Legii Warszawa;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012" 1 Zasady ogólne

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI AKADEMIA 2012 1 Zasady ogólne REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012" 1 Zasady ogólne 1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Wojciecha Kowalewskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wesołe Biegi Górskie (zima 2016) - regulamin

Wesołe Biegi Górskie (zima 2016) - regulamin Regulamin Wesołe Biegi Górskie (zima 2016) - regulamin IV BIEG MIETKOWSKI PÓŁMARATON 15 maja 2016 r. Cel imprezy: Popularyzacja imprez biegowych. Promocja Jeziora Mietkowskiego i okolic jako idealnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP organizowanym przez firmę HEMPSZOP zwaną dalej Producentem. I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego spośród jego uczestników wykonawcy

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015 I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, MB Sport, Agencja reklamy Innovatory Ideas, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lębork

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY

POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY załącznik nr 3 POLSKI ZWIĄZEK WARCABOWY 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 140 Adres do korespondencji: 05-300 Mińsk Mazowiecki, skr. poczt. 54 NIP 526 279 75 16 Regon 015843221 Nr Rachunku: 02 1020

Bardziej szczegółowo