UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI)"

Transkrypt

1 Niniejsze tłumaczenie sporządzono wyłącznie jako udogodnienie. Angielska wersja niniejszego dokumentu stanowi obowiązującą umowę. UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI) Niniejsza Umowa reguluje warunki, na podstawie których kompozytorzy, muzycy lub inni artyści udostępniają kompozycje muzyczne, nagrania z oryginalnych taśm matek (master recording), nagrania dźwiękowe, pliki cyfrowe i inne materiały dźwiękowe członkom społeczności istockphoto.com na zasadzie niewyłączności za pośrednictwem witryny internetowej (dalej: Witryna ) oraz ), a także innym potencjalnym licencjobiorcom poprzez inne kanały dystrybucji zgodnie z niniejszą Umową. [Aby przejść do Umowy na dostawęo udostępnianie prac na zasadach wyłączności, kliknij tutaj.] Niniejsza Umowa zawiera wiele istotnych postanowień, które dotyczą praw i obowiązków AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych. POPRZEZ ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO POLA NA KOŃCUAKCEPTACJI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NA DOSTAWĘ PRAC PRZEZ AUTORA, (DALEJ: UMOWA ) TWÓRCA MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI) (DALEJ: UMOWA ) ORAZ WPISANIE SŁÓW WYRAŻAM ZGODĘ AUTOR MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. Jeżeli AutorTwórca materiałów dźwiękowych jest korporacją lub innym podmiotem lub osobą nieletnią, mozże on podlegać obowiązkowi dostarczenia dodatkowych informacji. Zachęcamy do wydrukowania niniejszej Umowy w celach dokumentacyjnych. W niniejszej Umowie będziemy w odniesieniu do artysty stosowaćtwórcy stosowane jest określenie AutorTwórca materiałów dźwiękowych lub Autor.Twórca. Twórca materiałów dźwiękowych jest zobowiązany do regularnego przeglądania Witryny pod kątem zamieszczanych w niej zmian. Field Code Changed 1) Jeśli AutorTwórca materiałów dźwiękowych jest obecnie członkiem organizacji zarządzającej prawami do publicznego wykonywania utworów lub innej podobnej organizacji w dowolnym kraju na świecie (na przykład: SOCAN, ASCAP, BMI, SESAC, PRS, Harry Fox Agency, CMRRA, GEMA, SACEM, SDRM, SODRAC, SGAE, AGEDI, AIE, AOSGE, DAMA lub JASRAC), nie może przesyłać Materiałów dźwiękowych do serwisu istockphoto. Jeśli AutorTwórca materiałów dźwiękowych zamierza przystąpić do jakiejkolwiek tego typu organizacji w trakcieczasie trwania niniejszej Umowy, musi najpierw tę Umowę rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z warunkami określonymi w art pkt. a). 2) Ogólne informacje na temat UmowyInformacje o Umowie

2 a) Niniejsza Umowa jest prawnie wiążącym porozumieniem między dowolnym użytkownikiem zamierzającym umieścićprzekazywać (upload) Materiały dźwiękowe w Witrynie a firmą na Witrynę i spółką istockphoto LP, spółką zależną Getty Images, Inc. (dalej: istockphoto lub serwis istockphoto ). istockphotoistock ). istock jest operatorem Witryny. AutorTwórca materiałów dźwiękowych pragnie wyznaczyć istockphoto na swojego niewyłącznego dystrybutora w zakresie licencjonowania i udzielania licencji i rozpowszechniania Materiałów dźwiękowych (zdefiniowanych poniżej) stwoprzacowanych przez AutoraTwórcę zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie. b) Po zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy Autor materiałów dźwiękowych Twórca może udostępniać serwisowi istockphoto Materiały dźwiękowe, zgodnie z procedurami i regułamizasadami dotyczącymi przesyłania materiałów, określonymi w odpowiedniej części Witryny. Każdorazowe przesłaniekażde przekazanie Materiałów dźwiękowych podlegabędzie podlegać warunkom i zasadom niniejszej Umowy. c) Niniejsza Umowa wraz z Zasadami korzystania stosujewarunkami Korzystania odnosi się do Witryny orazi Umowy Członkowskiej zawartej uprzednio przez wszystkie osoby udostępniająceumieszczajace w Witrynie Materiały dźwiękowe lub pobierające takie materiały z Witryny. W przypadku wystąpienia niezgodności między niniejszą Umową, Umową Członkowską ai Zasadami Korzystania obowiązują, moc rozstrzygającą mają warunki określone w niniejszej Umowie. d) Niniejsza Umowa pozostaje w mocy i obowiązuje w pełnipełnym zakresie do momentu jej rozwiązania zgodnie z zawartymi w niej jej warunkami. Jeśli w dowolnym momencie AutorTwórca materiałów dźwiękowych uzna, że nie akceptuje już warunków i zasadwarunki niniejszej Umowy są dla niego nie do przyjęcia, musi zastosować się do procedur rozwiązania Umowy określonych w artykule Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy. 3) Dostarczeanie Materiałów dźwiękowych a) Strony przyjmują do wiadomościuznają, że AutorTwórca Materiałów dźwiękowych może od czasu do czasu udostępniać w serwisie istockphotoprzekazywać serwisowi istock informacje, kompozycje muzyczne, teksty, oryginalne taśmy matki, niemuzyczne nagrania z oryginalnych taśm matek (master recording), nagrania dźwiękowe inne niż muzyczneaudio oraz pozostałeinne materiały dźwiękowe. a)b) Twórca Materiałów dźwiękowych udostępnia Materiały serwisowi istock, korzystając z procedur i zasad przesyłania obowiązujących w Witrynie lub z wszelkich innych procedur i zasad uzgodnionych przez obie strony (zwane dalej zbiorowo Materiałami dźwiękowymi ). istockphoto Serwis istock, według własnego uznania, może określić, które Materiały dźwiękowe są odpowiednie do publikacji w Witryniecelów licencjonowania z poziomu Witryny lub za pomocą innych kanałów dystrybucji bezpośredniej lub pośredniej, i tylko takie Materiały dźwiękowe uznane przez serwisistock za odpowiednie będą stanowić Zatwierdzone materiały dźwiękowe dla celów właściwych postanowień niniejszej Umowy. Pomimo, iż istockphoto że istock może w dowolnym momencie zezwolićokresowo zezwalać na umieszczenie Materiałów dźwiękowych zgodnie z określonymi aplikacjami, prawo AutoraTwórcy do umieszczania dodatkowych Materiałów dźwiękowych na Witrynie będzie podlegać zasadom i procedurom zawartym na Witrynie, jak również w tychwe wspomnianych aplikacjach.

3 b)c) Oprócz warunków niniejszej Umowy jej strony przyjmują do wiadomościuznają, że przekazywanie wszystkich Materiałów dźwiękowych podlega zasadom i procedurom określonym w Witrynie i aplikacjach, które zostałyktórych warunki są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Jakiekolwiek naruszenie określonych w Witrynie zasad dotyczących Materiałów dźwiękowych uznaje się za naruszenie postanowień niniejszej Umowy. c)d) Autor Materialów Dzwiekowych oswiadczatwórca oświadcza i gwarantuje, zeże nie beędzie: (i) udzielalł licencji na nalezażące do niego Materialy Dzwiekowe (z wylaczeniem sporadycznego udzielania licencjimateriały dźwiękowe (za sporadycznymi wyjątkami i wówczas jedynie w celach uzasadnionych wzgleędami twórczymi); lub (ii) w przewazżajaącej mierze udzielalł licencji na Materialy Dzwiekowe autorstwa niewielkiej liczby wspólpracowników. Autor Materialów Dzwiekowych oswiadcza, izmateriały wniesione przez niewielką liczbę współtwórców. Twórca zobowiązuje się, iż nie bedzie dzialal w zmowie z innym czlonkiem istockphotobędzie namawiał innego członka społeczności istock, aby działał on w sposób okresślony w punktach (i) lub (ii) powyzej dla wlasnych korzysci. Autor Materialów Dzwiekowych potwierdza, iz jest swiadomy, ze faktyczni abonencipowyżej na korzyść własną Twórcy. Twórca przyjmuje do wiadomości, że autentyczni subskrybenci zazwyczaj udzielajaą licencji na pliki pochodzaące od wielu wspólpracowników i ze zobowiazuje sie udzielac licencji abonamentowejwspółtwórców, a także zgadza się udzielać licencji na zasadzie subskrypcji zgodnie z ta praktyka. tą powszechną praktyką. Ponadto, oprócz innych dostepnych srodków, jezeli Autor Materialów Dzwiekowych naruszy niniejszy paragraf, istockphoto moze niezwlocznie rozwiazac niniejsza umowedostępnych środków naprawczych, w przypadku naruszenia niniejszej klauzuli przez Twórcę, serwis istock może niezwłocznie rozwiązać niniejszą Umowę i/lub, jezeli to dotyczy, rozwiazacw stosownych przypadkach, anulować pakiet abonamentowy Autora Materialów Dzwiekowychsubskrypcji bez zwrotuzwracania Twórcy jakichkolwiek kwot pienieznych. Autor Materialów Dzwiekowych wyraza zgode na utrate praw do jakichkolwiekz tego tytułu. Twórca wyraża ponadto zgodę na utratę wszelkich honorariów autorskich naleznych Autorowi Materialów Dzwiekowych w zwiazku z jego niewlasciwym postepowaniemuzyskanych przez niego w związku ze swoim niewłaściwym postępowaniem. 4) Upoważnienie a) AutorTwórca materiałów dźwiękowych niniejszym wyznacza istockphoto na swojego niewyłącznego dystrybutora upoważnionego do sprzedaży, udzielania licencji lub sublicencji na Materiały dźwiękowe ostronbom trzecim na całym świecie, a także do inkasowaniapobierania i przekazywania środków pieniężnych związanych z takimi działaniami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. W przypadku wszystkichna całość Materiałów dźwiękowych Autor upoważnia serwis istockphototwórca Materiałów dźwiękowych udziela serwisowi istock wyłącznego, globalnego prawa do wprowadzania na rynek i kopiowania, użytkowania, reprodukcji, dystrybucji, redystrybucji, udzielania ciągłych, ogólnoświatowych, niewyłącznych licencji lub sublicencji użytkownikom końcowym: (, publikowania, ponownego publikowania, przesyłania (upload), ogłaszania, przekazywania, transmitowania, kadrowania, modyfikowania, dokonywania zmian, tworzenia utworów pochodnych,

4 pakowania, przepakowywania, produkcji i sprzedaży wydruków lub podobnych produktów wizualnych oraz publicznego wykonywania i) przedstawiania Materiałów dźwiękowych potencjalnym licencjobiorcom za pośrednictwem Witryny, przenośnego interfejsu łączącego sięwszelkich mediów obecnie istniejących lub takich, które mogą być wprowadzone w przyszłości: (i) poprzez Witrynę lub przenośny interfejs umożliwiający połączenie z Witryną; (ii) poprzez inne kanały dystrybucyjnemiejsca będące własnościąw posiadaniu serwisu istock lub będące obsługiwane przez istockphoto bądź jej spółkę matkę lub ten serwis i jego podmioty powiązanestowarzyszone w dowolnym momencie lub (iii) za pośrednictwem innychpoprzez Partnerów Dystrybucyjnych (określonych w art. 34 pkt. d). istockphoto wraz z Partnerami Dystriybucyjnymi będą ustalać warunki wszystkich udzieloanych przez siebienich licencji na Materiały dźwiękowe, lecz nie będą wykorzystywać Materiałów dźwiękowych ani tez, jak również udzielać licencji na korzystanie z nichmateriałów dźwiękowych w celach znieslławienia, pornograficznych lub innych celach niezgodnych z prawem. W przypadku wszystkich Materiałów dźwiękowych AutorTwórca udziela serwisowi istockphoto następujących uprawnień, których wykonywanie jest dozwolone w dowolny sposób oraz za pośrednictwem wszystkich środków masowego przekazu (niezależnie od tego, czy są znane obecnie lub,, czy w przypadkach dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów, zostaną utworzone w przyszłości): i) Powielanie, synchronizacja i rejestracja dźwięku. Prawo do korzystania i udzielania pozwolenia innym osobom na korzystanie z Materiałów dźwiękowych w celu mechanicznego powielania i kopiowania, rejestracji dźwięku, synchronizacji z elementami wizualnymi, innymi materiałami muzycznymi lub dźwiękowymi, wystawiania produkcji dramatycznychteatralnych i w różnych zastosowaniach komercyjnych, oraz do pobierania wszelkichewentualnych należności i opłat autorskich wynikających z takich zastosowań, o ile obowiązują; ii) Publiczne prezentacje. Prawo do publicznej prezentacji i udzielania pozwolenia innym osobom na publiczną prezentację Materiałów dźwiękowych w celu osiągnięcia zyskucelach zarobkowych oraz prawo do pobierania wszystkichwszelkich ewentualnych należności i opłat autorskich wynikających z takich prezentacji, o ile obowiązują; iii) Środki masowego przekazu. Prawo do wprowadzania na rynek, reklamowania, promocji, dystrybucji, wypożyczania, sprzedaży, udzielania licencji, emisji, wystawiania, produkcji i wykorzystywania w inny sposób produktów, produkcji filmowych lub telewizyjnych oraz innych utworów zawierających Materiały dźwiękowe, w tym (ia) w teatrze, (iib) we wszystkich formach przekazu telewizyjnego, obejmujących telewizję kablową, transmisję drogą kablową, telewizję niekomercyjną, komercyjną, abonamentową, telewizje syndykatówtelewizję syndykowaną medialnych, usługę wideo na żądanie (video on demand),, sieci kablowe CATV oraz telewizję satelitarną, (iiic) w radiu w celu nadawania audycji na falach radiowych, drogą satelitarną i w Internecie za pomocą strumieniowania lub w inny sposób, (ivd) w Internecie i/lub urządzeniach mobilnychpoprzez urządzenia mobilne za pomocą przeglądarki, poprzez urządzenia bądź poprzez pobranielub pobieranie treści oraz (ve) na fizycznych urządzeniach multimedialnych (np. na

5 odtwarzaczu DVD), a także prawo do udzielania pozwolenia innym osobom na wykonywanie takich czynności; iv) Zniekształcenie, edycja i modyfikacja. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, prawo do adaptacji, edycji, modyfikacji, zmiany, zapętlenia i wykorzystania fragmentu pliku Materiałów dźwiękowych oraz prawo do udzielania pozwolenia innym osobom na wykonywanie takich samych czynności (w rezultacie AutorTwórca materiału dźwiękowego akceptuje wszystkie zmiany Materiałów dźwiękowych zgodnie ze standardowymi praktykami stosowanymi w odpowiedniejdanej branży); v) Dystrybucja. Prawo do rozpowszechniania i udzielania licencji na Materiały dźwiękowe w dowolnej konfiguracji (jako pojedynczy utwór lub dźwięk, jako część albumu lub innego pakietu, w postaci strumieniowania na żądanie, w ramach usługi abonenckiej itp.) bezpośrednio z poziomu Witryny, za pośrednictwem przenośnego interfejsu, który łączy się z Witryną, bądź przez inne kanały dystrybucyjne będące własnością i będące obsługiwane przez istockphoto bądź jej spółkę matkę lub podmioty powiązaneosób trzecich; vi) Materiał przykładowy. Prawo do tworzenia, edytowania i publicznej prezentacji, odtwarzania lub udostępniania w inny sposób ogółowi społeczeństwa poprzez strumieniowanie filmów zawierających fragmenty Materiałów dźwiękowych (dalej: Materiał przykładowy ), gdy celem takiego działania jest promowanie sprzedaży Materiałów dźwiękowych z prawem do zapisu w formie trwałej lub wykupywania abonamentuabonamentów na korzystanie z serwisu zawierającego Materiały dźwiękowe, bądź promowanie Witryny; vii) Kopie na serwerze i kopie krótkotrwałe. Prawo do powielania i publicznej prezentacji bądź powielania jakichkolwiek niezbędnych kopii na serwerze i/lub kopii krótkotrwałych kopii Materiałów dźwiękowych, w tym kopii wymaganych do sutworzenia i zachowania identyfikatora dźwiękowego (audio fingerprint) oraz prawo do udzielania pozwolenia na wykonywanie takich czynności innym osobom; viii) Dzwonki i dźwięki w telefonach komórkowych. Prawo do edycji, modyfikacji, zmiany, ulepszeania, powielania, zapętlania, dystrybucji i publicznej prezentacji fragmentów Materiałów dźwiękowych jako dzwonków, fragmentów utworów służących jako dzwonki, sygnałów oczekiwania na połączenie lub podobnych fragmentów utworów dźwiękowych wykorzystywanych w powiązaniu z urządzeniami bezprzewodowymi, a także prawo do udzielania pozwolenia innym osobom na wykonywanie takich czynności; oraz ix) Wizerunek i dane identyfikacyjne. Prawo do wykorzystywania i publikacji, a także udzielania innym osobom pozwolenia na wykorzystywanie i publikację nazwy użytkownika serwisu istockphoto (lub nazwiska w przypadku uzyskania jego zgody) w związku z Materiałami dźwiękowymi, w kontekście wykorzystywania takich Materiałów przez nasistock lub przez ostronby trzecie w celu sprzedaży i dystrybucji muzyki bądź innych materiałów dźwiękowych w ich witrynach, za pośrednictwem takich witryn lub poprzez inne kanały dystrybucyjne, w tym do celów reklamowych i promocyjnych. b) Oprócz wspomnianych powyżej uprawnień, istockphoto możepowyższych uprawnień, serwis istock wraz ze swoimi Partnerami Dystrybucyjnymi może publikować, powielać, modyfikować, wyświetlać, tworzyć materiały pochodne lub w inny sposób

6 wykorzystywać Zatwierdzone materiały dźwiękowe do własnych celów handlowych związanych z promowaniem Witryny i jej programów dystrybucyjnych, oraz do promocji licencjonowania Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych (dotyczy to także między innymi wykorzystaniaudzielania licencji na Zatwierdzone materiały dźwiękowe (w szczególności korzystać z Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych oraz zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych znaków towarowych AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych odnoszących się do Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych do celów marketingowych, handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem Witryny lub stronosób trzecich). AutorowiTwórcy materiałów dźwiękowych nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych do takich celów handlowych. c) Strony uzgadniają, że wszelkie prawa, prawa własności i prawa z nich wynikające, w tym prawa autorskie do przesłanych Materiałów dźwiękowych, zachowuje AutorTwórca materiałów dźwiękowych, i żadne prawa, prawatytuły własności anioraz prawa autorskie nie będą przekazywane ani udzielane w jakikolwiek sposób serwisowi istockphoto, licencjobiorcom, podlicencjobiorcom anisublicencjobiorcom oraz żadnej innej ostronbie trzeciej w inny sposób inny niż opisany w niniejszej Umowie. d) Zatwierdzone materiały dźwiękowe mogą zostać włączone do jednej lub kilku bistnieżjących lub przyszlłych kolekcji materiałów ( (dalej: Kolekcje ) udostępnionych przez istockphoto lub dystrybutoroów zewnętrznych (osobno zwanych dalej Partnerem Dystrybucyjnym") jako przedmiot licencji lub dystrybucji. istockphotoserwis istock ustali Kolekcje jak równieżkolekcję oraz może następnie przenieść i udzielić licencji nalicencjonować Zatwierdzone materiały dźwiękowe w formie Kolekcji. Za wszelkie Zatwierdzone materiały dźwiękowe przenoszoneza całość Materiałów dźwiękowych przenoszonych do innej Kolekcji AutorTwórca będzie otrzymywał honoraria autorskietantiemy (określone poniżej) w wysokości określonej w Tabeli Stawek (określonej poniżej). e) istockphoto oraz Partnerzy Dystrybucyjni mogą oferować wzory licencji za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (application program interface API) lub innego programu udostępniającego Zatwierdzone materiały dźwiękowe do użytkowania przez klientoów w formacie danych o dużej objętosści. W związku z tym, w zależności od okoliczności, kwota należna ArtyścieTwórcy będzie ustalana według: (a) stosunku liczby indywidualnych pozycji oferowanych przez Autora Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych Twórcy do całkowitej liczby indywidualnych pozycji materiałów objętych licencją, lub (b) relatywnej wartości indywidualnych pozycji oferowanych przez Autora Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych Twórcy w stosunku do całej pozostałej zawartości objętej licencjacałości pozostałych materiałów objętych licencją razem z tymi Materiałami dźwiękowymi, ustalonej przez serwis istock według jego uznania istockphoto. 5) Kwestie własności intelektualnej a) AutorTwórca materiałów dźwiękowych przyjmuje do wiadomości, że istockphoto zabrania przesyłania na Witrynę wszelkichjakichkolwiek Materiałów dźwiękowych lub innych materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa, w tym między innymiszczególności prawa związane z ochroną znaków towarowych, prawa autorskie, tajemnice handlowe, prawo do ochrony prywatności, prawo do czerpania korzyści z upublicznienia wizerunku i wszelkie inne obowiązujące przepisy lub prawa własności.

7 Autor; Twórca materiałów dźwiękowych wyraźnie potwierdza, że przesyłane Materiały dźwiękowe spełniają wszystkie obowiązujące przepisy prawa właściwego i nie stanowią naruszenia jakichkolwiekżadnych wymienionych praw. b) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa właściwego AutorTwórca materiałów dźwiękowych zrzeka się wszelkich praw autorskich praw osobistych, w tym między innymiszczególności prawa do integralności Materiałów dźwiękowych oraz prawa do opatrywania własnym nazwiskiem takich Materiałów. W zakresie, w jakim takie zrzeczenie jest nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania na mocy obowiązujących przepisów prawa właściwego, Autor, Twórca materiałów dźwiękowych wyraża zgodę na nieegzekwowanie wszelkichjakichkolwiek tego typu praw autorskich praw osobistych względem istockphoto, jegospółki istock, jej licencjobiorców i podsublicencjobiorców Materiałów dźwiękowych. W zakresie, w jakim takie porozumienie o nieegzekwowaniu praw autorskich praw osobistych jest nieważne lub niewykonalne na mocy przepisów prawa właściwego, AutorTwórca materiałów dźwiękowych: (i) udziela istockphotoserwisowi istock, jego licencjobiorcom i podsublicencjobiorcom odwoływalnego prawa do korzystania z Materiałów dźwiękowych bez podawania informacji o ich autorstwie; (ii) udziela istockphotoserwisowi istock, jego licencjobiorcom i podsublicencjobiorcom prawa do adaptacji Materiałów dźwiękowych oraz do wykorzystywania takich Materiałów zgodnie z postanowieniami art. 34 powyżej oraz (iii) potwierdza, że przesłane na Witrynę Materiały dźwiękowe są publikowane po raz pierwszy. c) Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone istockphotoserwisowi istock przez AutoraTwórcę materiałów dźwiękowych w niniejszej Umowie, są w szczególnościwyraźnie zastrzeżone dla AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych, a AutorTwórca wyraża zgodę na niekorzystanie zniewykorzystywanie takich zastrzeżonych praw w jakikolwiek sposób niezgodny z prawami udzielonymi istockphoto w niniejszej Umowie serwisowi istock. d) Serwis istockphoto ma prawo do zaklasyfikowania Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych do kategorii dźwiękowej, którą uzna za stosowną, oraz nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności wobec AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych. Jeśli AutorTwórca materiałów dźwiękowych nie zgadza się z określoną klasyfikacją, może złożyć wniosek o usunięcie takich Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych z Witryny. 6) Wynagrodzenie a) istockphoto określa wysokość opłaty ponoszonej przez licencjobiorców i podlicencjobiorców za pobieranie isublicencjobiorców za wykorzystywanie Materiałów dźwiękowych. Wysokość opłat podlega zmianie bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania istockphotoserwisu istock oraz jego Partnerów Dystrybucyjnych w ramach zwykłej działalności serwisu. b) istockphoto zgadza się wypłacić Autorowi honorarium autorskietwórcy tantiemy ( Tantiemy ) w wysokości części należności zebranych w związku ciągu 30 dni po zakończeniu każdego miesiąca w którym została udzielona licencja lub dokonano sprzedaży (z Zatwierdzonymi materiałami dźwiękowymi wyjątkiem przypadków, gdy raportowanie sprzedaży jest opóźnione w przypadku transakcji, które nie są pobieraneprowadzone w Witrynie istock, dokonywanych przez użytkowników serwisu lub na które jest udzielana licencja licencjobiorcom i podlicencjobiorcom Partnerów

8 Dystrybucyjnych lub w inny sposób, wtedy płatności będą realizowane w miesiącu następującym po dacie zgłoszenia tego rodzaju sprzedaży) ( Miesiąc Sprzedaży ), za pomocą elektronicznego transferu środków (który może być obsługiwany przez istock co pewien czas), lub za pomocą innych metod, jakie mogą zostać ustalone przez strony. Płatności będą dokonywane pod warunkiem, że zgodnie z tabelą stawek określoną w do niniejszej Umowy, wraz z jego okresowymi modyfikacjami (dalej: ( Tabela Stawek ), oraz warunkami licencjonowania Materiałów dźwiękowych udokumentowanymi przez istockphoto oraz Partnerów Dystrybucyjnych. ) kwota honorarium należnego Twórcy po Potrąceniach od Tantiem (określonych poniżej) wynosi co najmniej 100 USD. Tantiemy są płacone zgodnie z Opłatami licencyjnymi, którymi są: (a) kwota pobierana przez istock lub Partnera Dystrybucyjnego od każdego z Klientów (lub, w przypadku niektórych Partnerów Dystrybucyjnych, kwota pobierana przez istock od tych Partnerów Dystrybucyjnych za licencje wolne od tantiem); lub (b) kwota przychodów, z uwzględnieniem przychodów z reklam, która została zakwalifikowana do Zatwierdzonych Materiałów zgodnie z informacjami zawartymi w Punkcie 4(e). Strony przyjmują do wiadomości, że Tabela Stawek może się różnićbyć różna w zależności od rodzaju Materiałów dźwiękowych, np. dźwiękówu, sampli, zapętlonych fragmentów utworów, piosenek itp. oraz w zależności od witryn/partnerów Dystrybucyjnych, za pośrednictwem których rozpowszechnane są Zatwierdzone materiały dźwiękowe lub według innych kryteriów zgodnie z jej warunkami. Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego rozpowszechniane są Materiały. Strony uznają, że Tabela Stawek podlega zmianieom według wyłasącznego uznania istockphoto po dostarczeniu AutorowiTwórcy drogą mailową, z 30-dniowym wyprzedzeniem, powiadomienia na ostatni adres wymienionypodany w informacji członkowskiej Autora oraz poprzez opublikowanie tychże zmian na Witrynie.Twórcy. Jeśli w dowolnym momencie AutorTwórca materiałów dźwiękowych uzna, że nie akceptuje Tabeli stawek, Tabela Stawek jest dla niego nie do przyjęcia, może on rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z zawartymi w niej warunkami. Dalsze udostępnianie Materiałów lub nierozwiązanie Umowy zostanie uznane za akceptację zmian wprowadzonych w Tabeli Stawek, a uaktualniona Tabela Stawek zostanie włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie. 1. W odpowiedzi na pisemne życzenie, istockphoto dołoży wszelkich starań, aby wypłacać honoraria autorskie z tytułu nabycia poprzez odpłatne pobranie Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych, co miesiąc około 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych, za wyjątkiem opóźnień raportów sprzedaży Partnera Dystrybucyjnego, w którym to przypadku płatności będą dokonywane w miesiącu następujacym po dacie zgłoszenia takiej sprzedaży, pod warunkiem że kwota honorarium osiągnęła co najmniej 100 USD. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, honorarium zostanie wypłacone po przekroczeniu takiej minimalnej kwoty. We wszystkich przypadkach honorarium na rzecz Autora materiałów dźwiękowych będzie wypłacane jako kwota netto, tj. kwota należności pomniejszona o: (i) obowiązujące podatki lub inne potrącenia wymagane na mocy przepisów prawa właściwego; (ii) nieściągalne długi lub inne nieściągalne kwoty; a także (iii) anulowane licencje bądź zwrot licencji na skutek m.in. zawarcia transakcji z naruszeniem prawa, jeżeli Autor został powiadomiony o pierwotnej sprzedaży;

9 (iv) nadpłatę honorariow autorskich w poprzednim okresie; (v) opłaty prawne i inne zasadne opłaty poniesione w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy; (vi) wszelkie kwoty, jakie Autor materiałów dźwiękowych jest winien istockphoto z tytułu niniejszej Umowy lub z innych względów. c) We wszystkich przypadkach obowiązują następujące potrącenia od Opłat licencyjnych przed naliczeniem Tantiem: (i) właściwy podatek VAT, cło, opłaty i obciążenia, które muszą zostać odprowadzone, odliczone lub zapłacone przez istock w odniesieniu do wszelkich aktualnych lub przyszłych kwot należnych Twórcy na mocy jakiegokolwiek prawa, rozporządzenia lub umowy prawnej (z wykluczeniem: (A) podatków od zysku netto uzyskanego przez istock lub Partnerów Dystrybucyjnych oraz (B) wszelkich odprowadzanych podatków nałożonych na przekazy pieniężne realizowane na rzecz istock; (ii) opłaty z tytułu wykrytego nieupoważnionego wykorzystania lub działań egzekucyjnych; (iii) opłaty i koszty zabezpieczenia ryzyka kursowego; a także (iv) koszty wysyłki, opłaty ubezpieczeniowe, wydatki na materiały i usługi, takie jak: wynikające z jakiejkolwiek licencji na te same Zatwierdzone materiały zlecenia specjalnego formatowania, koszty druku/oprawy, koszty dostarczenia technologii lub udzielenia dostępu, koszty dystrybucji i realizacji, koszty sprzedaży powierzchni reklamowych, prowizje. d) istock może potrącić następujące kwoty od należnych Twórcy Tantiem (zwane dalej łącznie Potrąceniami od Tantiem ): (i) opłaty za anulowanie licencji, jeżeli Twórca został powiadomiony o pierwotnej sprzedaży, włączając w to anulowanie sprzedaży z powodu nielegalnej transakcji, (ii) nadpłaty Tantiem w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz (iii) kwoty, które mogą zostać potrącone lub wstrzymane zgodnie z Punktem 10 Odszkodowanie. e) istock dołoży wszelkich starań, aby: (i) zapewnić raportowanie w czasie rzeczywistym w zakresie licencji uzyskanych z witryny istock (nie dotyczy subskrypcji istock) na koncie użytkownika należącym do Twórcy; oraz (ii) w miesiącu następującym po raporcie dotyczącym licencji przez Partnera Dystrybucyjnego dla istock lub wszelkich innych licencji, które nie zostały udzielone na witrynie istock, zapewniane będą miesięczne raporty dotyczące niniejszych licencji (łącznie z subskrypcją istock) na konto użytkownika należące do Twórcy. c)f) Nie ograniczając powyższych stwierdzeń, istockphotopostanowień ogólnych, istock ma prawo do potrącenia z dowolnej kwoty należnej AutorowiTwórcy materiałów dźwiękowych wszystkich kwot, do których istockphotospółka istock jest lub może być upoważnionya na mocy niniejszej Umowy lub na mocy innych przepisów prawa, w tym do wstrzymania wypłaty należności jakow celu zabezpieczenia wszelkich oczekujących na rozpoznanietoczących się lub ewentualnych roszczeń związanych z jakąkolwiek sprawą będącą przedmiotem oświadczenia, gwarancji lub odszkodowania AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych na podstawie niniejszej Umowy. d)g) AutorTwórca materiałów dźwiękowych niniejszym zrzeka się wszelkich należności i opłat autorskich, w tym między innymi opłat autorskichszczególności tantiem za powielanie mechaniczne, opłat za synchronizację, opłat licencyjnych związanych z rejestracją dźwięku, należności i opłat autorskich za wideogramy, opłat autorskich z tytułu praw pokrewnych oraz z tytułu prezentacji publicznych, do których AutorTwórca materiałów dźwiękowych może być w innych okolicznościach

10 upoważniony w świetlez mocy prawa, powstałych wskutek korzystania, w tym powielania, kopiowania, publicznej prezentacji lub synchronizacji całości lub fragmentu Materiałów dźwiękowych przez istockphoto lub dowolnego licencjobiorcę bądź podsublicencjobiorcę w odniesieniu do Materiału przykładowego lub Materiałów dźwiękowych. Jeśli takie zrzeczenie się jestokaże się nieważne lub nieegzekwowalne na mocy obowiązujących przepisów prawa właściwego, Autor, Twórca materiałów dźwiękowych potwierdzaprzyjmuje do wiadomości, że kwoty wypłacane mu na podstawie art. 56 lit. b) obejmują wszelkie tego typu należności i opłaty autorskie. e)h) AutorTwórca materiałów dźwiękowych ponosi wyłączną odpowiedzialność i pokrywa (i) wszelkie kwoty należne: artystom, autorom, współautorom, właścicielom i współwłaścicielom praw autorskich, muzykom, wykonawcom, producentom i innym osobom mającym udziały w opłatachprawo do opłat autorskich za nagranie, pochodzące ze sprzedaży, udzielenia licencji lub innych sposobów wykorzystania Materiałów dźwiękowych, w tym między innymiszczególności opłaty autorskie z tytułu praw pokrewnych i sprzedaży; (ii) wszelkie kwoty należne studiom nagraniowym, technikom dźwięku, wypożyczalniom i innym podmiotom w związku z nagraniem jakichkolwiek Materiałów dźwiękowych; (iii) wszelkie kwoty należne w związku z wykorzystaniem kompozycji muzycznych, pochodzące ze sprzedaży lub innego sposobu wykorzystania Materiałów dźwiękowych (np. opłaty autorskie za powielanie mechaniczne); (iv) kwoty związane z wszelkimi prawami, pozwoleniami lub opłatami autorskimi należnymi ostronbom trzecim w związku z dostarczeaniem, kodowaniem, transkodowaniem, szyfrowaniem, wykorzystywaniem i/lub rozpowszechnianiem Materiałów dźwiękowych; (v) wszelkie opłaty, które mogą być wymagane na podstawie układu zbiorowego pracy, stosujące się do Autora obejmującego Twórcę materiałów dźwiękowych lub jakichkolwiek stron trzecichjakiekolwiek osoby trzecie w związku z Materiałami dźwiękowymi oraz (vi) wszelkie inne kwoty należne z tytułu innych rodzajów autoryzowanegodozwolonego wykorzystania Materiałów dźwiękowych. i) Ponadto strony postanawiają, że serwis istock nie będzie musiał wypłacać żadnych tantiem na rzecz Twórcy nagrań, jeśli korzystanie przez istock z praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy w zakresie wszystkich Materiałów dźwiękowych zostanie ograniczone lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwione wskutek uznania tych praw jako naruszenie lub przekroczenie praw własności intelektualnej lub innych praw majątkowych. 7) Hasła Autor materiałów dźwiękowych Twórca przyjmuje do wiadomości i potwierdzaakceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za każdorazowy dostęp każde bez wyjątku uzyskanie dostępu do lub użycie elementówczęści Witryny służącychej do przesyłania zawartości, które odbywa się(upload) danych z wykorzystaniem jego nazwy użytkownika i odpowiednich haseł Autora materiałów dźwiękowychdostępu, a serwis istockphoto jest upoważniony do uznania takiej nazwy użytkownika i hasła także że istock ma prawo uznać nazwę członka i hasło dostępu za jednoznacznyrozstrzygający dowód, że Autor pragnie przesłać Materiały dźwiękowe Twórca zamierza dokonać przesłania (upload) Materiałów dźwiękowych zgodnie z niniejszą Umową. istockphotoserwis istock nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi,

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi, Nickelodeon Slime Cup Konkurs na Taniec Zwycięstwa (Slime Cup Victory Dance Competition) Umowa o przesyłaniu zawartości wygenerowanej przez użytkowników Zawierają Państwo niniejszą umowę o przesyłaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Dla potrzeb niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie:

1. Definicje. Dla potrzeb niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie: UMOWA DOTYCZĄCA LICENCJI ZIN Niniejsza Umowa licencyjna ( Umowa ) została zawarta między firmą Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) a Tobą ( Instruktorem ) i wchodzi w życie z dniem przystąpienia Instruktora do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo