UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI)"

Transkrypt

1 Niniejsze tłumaczenie sporządzono wyłącznie jako udogodnienie. Angielska wersja niniejszego dokumentu stanowi obowiązującą umowę. UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI) Niniejsza Umowa reguluje warunki, na podstawie których kompozytorzy, muzycy lub inni artyści udostępniają kompozycje muzyczne, nagrania z oryginalnych taśm matek (master recording), nagrania dźwiękowe, pliki cyfrowe i inne materiały dźwiękowe członkom społeczności istockphoto.com na zasadzie niewyłączności za pośrednictwem witryny internetowej (dalej: Witryna ) oraz ), a także innym potencjalnym licencjobiorcom poprzez inne kanały dystrybucji zgodnie z niniejszą Umową. [Aby przejść do Umowy na dostawęo udostępnianie prac na zasadach wyłączności, kliknij tutaj.] Niniejsza Umowa zawiera wiele istotnych postanowień, które dotyczą praw i obowiązków AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych. POPRZEZ ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO POLA NA KOŃCUAKCEPTACJI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NA DOSTAWĘ PRAC PRZEZ AUTORA, (DALEJ: UMOWA ) TWÓRCA MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI) (DALEJ: UMOWA ) ORAZ WPISANIE SŁÓW WYRAŻAM ZGODĘ AUTOR MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. Jeżeli AutorTwórca materiałów dźwiękowych jest korporacją lub innym podmiotem lub osobą nieletnią, mozże on podlegać obowiązkowi dostarczenia dodatkowych informacji. Zachęcamy do wydrukowania niniejszej Umowy w celach dokumentacyjnych. W niniejszej Umowie będziemy w odniesieniu do artysty stosowaćtwórcy stosowane jest określenie AutorTwórca materiałów dźwiękowych lub Autor.Twórca. Twórca materiałów dźwiękowych jest zobowiązany do regularnego przeglądania Witryny pod kątem zamieszczanych w niej zmian. Field Code Changed 1) Jeśli AutorTwórca materiałów dźwiękowych jest obecnie członkiem organizacji zarządzającej prawami do publicznego wykonywania utworów lub innej podobnej organizacji w dowolnym kraju na świecie (na przykład: SOCAN, ASCAP, BMI, SESAC, PRS, Harry Fox Agency, CMRRA, GEMA, SACEM, SDRM, SODRAC, SGAE, AGEDI, AIE, AOSGE, DAMA lub JASRAC), nie może przesyłać Materiałów dźwiękowych do serwisu istockphoto. Jeśli AutorTwórca materiałów dźwiękowych zamierza przystąpić do jakiejkolwiek tego typu organizacji w trakcieczasie trwania niniejszej Umowy, musi najpierw tę Umowę rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z warunkami określonymi w art pkt. a). 2) Ogólne informacje na temat UmowyInformacje o Umowie

2 a) Niniejsza Umowa jest prawnie wiążącym porozumieniem między dowolnym użytkownikiem zamierzającym umieścićprzekazywać (upload) Materiały dźwiękowe w Witrynie a firmą na Witrynę i spółką istockphoto LP, spółką zależną Getty Images, Inc. (dalej: istockphoto lub serwis istockphoto ). istockphotoistock ). istock jest operatorem Witryny. AutorTwórca materiałów dźwiękowych pragnie wyznaczyć istockphoto na swojego niewyłącznego dystrybutora w zakresie licencjonowania i udzielania licencji i rozpowszechniania Materiałów dźwiękowych (zdefiniowanych poniżej) stwoprzacowanych przez AutoraTwórcę zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie. b) Po zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy Autor materiałów dźwiękowych Twórca może udostępniać serwisowi istockphoto Materiały dźwiękowe, zgodnie z procedurami i regułamizasadami dotyczącymi przesyłania materiałów, określonymi w odpowiedniej części Witryny. Każdorazowe przesłaniekażde przekazanie Materiałów dźwiękowych podlegabędzie podlegać warunkom i zasadom niniejszej Umowy. c) Niniejsza Umowa wraz z Zasadami korzystania stosujewarunkami Korzystania odnosi się do Witryny orazi Umowy Członkowskiej zawartej uprzednio przez wszystkie osoby udostępniająceumieszczajace w Witrynie Materiały dźwiękowe lub pobierające takie materiały z Witryny. W przypadku wystąpienia niezgodności między niniejszą Umową, Umową Członkowską ai Zasadami Korzystania obowiązują, moc rozstrzygającą mają warunki określone w niniejszej Umowie. d) Niniejsza Umowa pozostaje w mocy i obowiązuje w pełnipełnym zakresie do momentu jej rozwiązania zgodnie z zawartymi w niej jej warunkami. Jeśli w dowolnym momencie AutorTwórca materiałów dźwiękowych uzna, że nie akceptuje już warunków i zasadwarunki niniejszej Umowy są dla niego nie do przyjęcia, musi zastosować się do procedur rozwiązania Umowy określonych w artykule Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy. 3) Dostarczeanie Materiałów dźwiękowych a) Strony przyjmują do wiadomościuznają, że AutorTwórca Materiałów dźwiękowych może od czasu do czasu udostępniać w serwisie istockphotoprzekazywać serwisowi istock informacje, kompozycje muzyczne, teksty, oryginalne taśmy matki, niemuzyczne nagrania z oryginalnych taśm matek (master recording), nagrania dźwiękowe inne niż muzyczneaudio oraz pozostałeinne materiały dźwiękowe. a)b) Twórca Materiałów dźwiękowych udostępnia Materiały serwisowi istock, korzystając z procedur i zasad przesyłania obowiązujących w Witrynie lub z wszelkich innych procedur i zasad uzgodnionych przez obie strony (zwane dalej zbiorowo Materiałami dźwiękowymi ). istockphoto Serwis istock, według własnego uznania, może określić, które Materiały dźwiękowe są odpowiednie do publikacji w Witryniecelów licencjonowania z poziomu Witryny lub za pomocą innych kanałów dystrybucji bezpośredniej lub pośredniej, i tylko takie Materiały dźwiękowe uznane przez serwisistock za odpowiednie będą stanowić Zatwierdzone materiały dźwiękowe dla celów właściwych postanowień niniejszej Umowy. Pomimo, iż istockphoto że istock może w dowolnym momencie zezwolićokresowo zezwalać na umieszczenie Materiałów dźwiękowych zgodnie z określonymi aplikacjami, prawo AutoraTwórcy do umieszczania dodatkowych Materiałów dźwiękowych na Witrynie będzie podlegać zasadom i procedurom zawartym na Witrynie, jak również w tychwe wspomnianych aplikacjach.

3 b)c) Oprócz warunków niniejszej Umowy jej strony przyjmują do wiadomościuznają, że przekazywanie wszystkich Materiałów dźwiękowych podlega zasadom i procedurom określonym w Witrynie i aplikacjach, które zostałyktórych warunki są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Jakiekolwiek naruszenie określonych w Witrynie zasad dotyczących Materiałów dźwiękowych uznaje się za naruszenie postanowień niniejszej Umowy. c)d) Autor Materialów Dzwiekowych oswiadczatwórca oświadcza i gwarantuje, zeże nie beędzie: (i) udzielalł licencji na nalezażące do niego Materialy Dzwiekowe (z wylaczeniem sporadycznego udzielania licencjimateriały dźwiękowe (za sporadycznymi wyjątkami i wówczas jedynie w celach uzasadnionych wzgleędami twórczymi); lub (ii) w przewazżajaącej mierze udzielalł licencji na Materialy Dzwiekowe autorstwa niewielkiej liczby wspólpracowników. Autor Materialów Dzwiekowych oswiadcza, izmateriały wniesione przez niewielką liczbę współtwórców. Twórca zobowiązuje się, iż nie bedzie dzialal w zmowie z innym czlonkiem istockphotobędzie namawiał innego członka społeczności istock, aby działał on w sposób okresślony w punktach (i) lub (ii) powyzej dla wlasnych korzysci. Autor Materialów Dzwiekowych potwierdza, iz jest swiadomy, ze faktyczni abonencipowyżej na korzyść własną Twórcy. Twórca przyjmuje do wiadomości, że autentyczni subskrybenci zazwyczaj udzielajaą licencji na pliki pochodzaące od wielu wspólpracowników i ze zobowiazuje sie udzielac licencji abonamentowejwspółtwórców, a także zgadza się udzielać licencji na zasadzie subskrypcji zgodnie z ta praktyka. tą powszechną praktyką. Ponadto, oprócz innych dostepnych srodków, jezeli Autor Materialów Dzwiekowych naruszy niniejszy paragraf, istockphoto moze niezwlocznie rozwiazac niniejsza umowedostępnych środków naprawczych, w przypadku naruszenia niniejszej klauzuli przez Twórcę, serwis istock może niezwłocznie rozwiązać niniejszą Umowę i/lub, jezeli to dotyczy, rozwiazacw stosownych przypadkach, anulować pakiet abonamentowy Autora Materialów Dzwiekowychsubskrypcji bez zwrotuzwracania Twórcy jakichkolwiek kwot pienieznych. Autor Materialów Dzwiekowych wyraza zgode na utrate praw do jakichkolwiekz tego tytułu. Twórca wyraża ponadto zgodę na utratę wszelkich honorariów autorskich naleznych Autorowi Materialów Dzwiekowych w zwiazku z jego niewlasciwym postepowaniemuzyskanych przez niego w związku ze swoim niewłaściwym postępowaniem. 4) Upoważnienie a) AutorTwórca materiałów dźwiękowych niniejszym wyznacza istockphoto na swojego niewyłącznego dystrybutora upoważnionego do sprzedaży, udzielania licencji lub sublicencji na Materiały dźwiękowe ostronbom trzecim na całym świecie, a także do inkasowaniapobierania i przekazywania środków pieniężnych związanych z takimi działaniami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie. W przypadku wszystkichna całość Materiałów dźwiękowych Autor upoważnia serwis istockphototwórca Materiałów dźwiękowych udziela serwisowi istock wyłącznego, globalnego prawa do wprowadzania na rynek i kopiowania, użytkowania, reprodukcji, dystrybucji, redystrybucji, udzielania ciągłych, ogólnoświatowych, niewyłącznych licencji lub sublicencji użytkownikom końcowym: (, publikowania, ponownego publikowania, przesyłania (upload), ogłaszania, przekazywania, transmitowania, kadrowania, modyfikowania, dokonywania zmian, tworzenia utworów pochodnych,

4 pakowania, przepakowywania, produkcji i sprzedaży wydruków lub podobnych produktów wizualnych oraz publicznego wykonywania i) przedstawiania Materiałów dźwiękowych potencjalnym licencjobiorcom za pośrednictwem Witryny, przenośnego interfejsu łączącego sięwszelkich mediów obecnie istniejących lub takich, które mogą być wprowadzone w przyszłości: (i) poprzez Witrynę lub przenośny interfejs umożliwiający połączenie z Witryną; (ii) poprzez inne kanały dystrybucyjnemiejsca będące własnościąw posiadaniu serwisu istock lub będące obsługiwane przez istockphoto bądź jej spółkę matkę lub ten serwis i jego podmioty powiązanestowarzyszone w dowolnym momencie lub (iii) za pośrednictwem innychpoprzez Partnerów Dystrybucyjnych (określonych w art. 34 pkt. d). istockphoto wraz z Partnerami Dystriybucyjnymi będą ustalać warunki wszystkich udzieloanych przez siebienich licencji na Materiały dźwiękowe, lecz nie będą wykorzystywać Materiałów dźwiękowych ani tez, jak również udzielać licencji na korzystanie z nichmateriałów dźwiękowych w celach znieslławienia, pornograficznych lub innych celach niezgodnych z prawem. W przypadku wszystkich Materiałów dźwiękowych AutorTwórca udziela serwisowi istockphoto następujących uprawnień, których wykonywanie jest dozwolone w dowolny sposób oraz za pośrednictwem wszystkich środków masowego przekazu (niezależnie od tego, czy są znane obecnie lub,, czy w przypadkach dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów, zostaną utworzone w przyszłości): i) Powielanie, synchronizacja i rejestracja dźwięku. Prawo do korzystania i udzielania pozwolenia innym osobom na korzystanie z Materiałów dźwiękowych w celu mechanicznego powielania i kopiowania, rejestracji dźwięku, synchronizacji z elementami wizualnymi, innymi materiałami muzycznymi lub dźwiękowymi, wystawiania produkcji dramatycznychteatralnych i w różnych zastosowaniach komercyjnych, oraz do pobierania wszelkichewentualnych należności i opłat autorskich wynikających z takich zastosowań, o ile obowiązują; ii) Publiczne prezentacje. Prawo do publicznej prezentacji i udzielania pozwolenia innym osobom na publiczną prezentację Materiałów dźwiękowych w celu osiągnięcia zyskucelach zarobkowych oraz prawo do pobierania wszystkichwszelkich ewentualnych należności i opłat autorskich wynikających z takich prezentacji, o ile obowiązują; iii) Środki masowego przekazu. Prawo do wprowadzania na rynek, reklamowania, promocji, dystrybucji, wypożyczania, sprzedaży, udzielania licencji, emisji, wystawiania, produkcji i wykorzystywania w inny sposób produktów, produkcji filmowych lub telewizyjnych oraz innych utworów zawierających Materiały dźwiękowe, w tym (ia) w teatrze, (iib) we wszystkich formach przekazu telewizyjnego, obejmujących telewizję kablową, transmisję drogą kablową, telewizję niekomercyjną, komercyjną, abonamentową, telewizje syndykatówtelewizję syndykowaną medialnych, usługę wideo na żądanie (video on demand),, sieci kablowe CATV oraz telewizję satelitarną, (iiic) w radiu w celu nadawania audycji na falach radiowych, drogą satelitarną i w Internecie za pomocą strumieniowania lub w inny sposób, (ivd) w Internecie i/lub urządzeniach mobilnychpoprzez urządzenia mobilne za pomocą przeglądarki, poprzez urządzenia bądź poprzez pobranielub pobieranie treści oraz (ve) na fizycznych urządzeniach multimedialnych (np. na

5 odtwarzaczu DVD), a także prawo do udzielania pozwolenia innym osobom na wykonywanie takich czynności; iv) Zniekształcenie, edycja i modyfikacja. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, prawo do adaptacji, edycji, modyfikacji, zmiany, zapętlenia i wykorzystania fragmentu pliku Materiałów dźwiękowych oraz prawo do udzielania pozwolenia innym osobom na wykonywanie takich samych czynności (w rezultacie AutorTwórca materiału dźwiękowego akceptuje wszystkie zmiany Materiałów dźwiękowych zgodnie ze standardowymi praktykami stosowanymi w odpowiedniejdanej branży); v) Dystrybucja. Prawo do rozpowszechniania i udzielania licencji na Materiały dźwiękowe w dowolnej konfiguracji (jako pojedynczy utwór lub dźwięk, jako część albumu lub innego pakietu, w postaci strumieniowania na żądanie, w ramach usługi abonenckiej itp.) bezpośrednio z poziomu Witryny, za pośrednictwem przenośnego interfejsu, który łączy się z Witryną, bądź przez inne kanały dystrybucyjne będące własnością i będące obsługiwane przez istockphoto bądź jej spółkę matkę lub podmioty powiązaneosób trzecich; vi) Materiał przykładowy. Prawo do tworzenia, edytowania i publicznej prezentacji, odtwarzania lub udostępniania w inny sposób ogółowi społeczeństwa poprzez strumieniowanie filmów zawierających fragmenty Materiałów dźwiękowych (dalej: Materiał przykładowy ), gdy celem takiego działania jest promowanie sprzedaży Materiałów dźwiękowych z prawem do zapisu w formie trwałej lub wykupywania abonamentuabonamentów na korzystanie z serwisu zawierającego Materiały dźwiękowe, bądź promowanie Witryny; vii) Kopie na serwerze i kopie krótkotrwałe. Prawo do powielania i publicznej prezentacji bądź powielania jakichkolwiek niezbędnych kopii na serwerze i/lub kopii krótkotrwałych kopii Materiałów dźwiękowych, w tym kopii wymaganych do sutworzenia i zachowania identyfikatora dźwiękowego (audio fingerprint) oraz prawo do udzielania pozwolenia na wykonywanie takich czynności innym osobom; viii) Dzwonki i dźwięki w telefonach komórkowych. Prawo do edycji, modyfikacji, zmiany, ulepszeania, powielania, zapętlania, dystrybucji i publicznej prezentacji fragmentów Materiałów dźwiękowych jako dzwonków, fragmentów utworów służących jako dzwonki, sygnałów oczekiwania na połączenie lub podobnych fragmentów utworów dźwiękowych wykorzystywanych w powiązaniu z urządzeniami bezprzewodowymi, a także prawo do udzielania pozwolenia innym osobom na wykonywanie takich czynności; oraz ix) Wizerunek i dane identyfikacyjne. Prawo do wykorzystywania i publikacji, a także udzielania innym osobom pozwolenia na wykorzystywanie i publikację nazwy użytkownika serwisu istockphoto (lub nazwiska w przypadku uzyskania jego zgody) w związku z Materiałami dźwiękowymi, w kontekście wykorzystywania takich Materiałów przez nasistock lub przez ostronby trzecie w celu sprzedaży i dystrybucji muzyki bądź innych materiałów dźwiękowych w ich witrynach, za pośrednictwem takich witryn lub poprzez inne kanały dystrybucyjne, w tym do celów reklamowych i promocyjnych. b) Oprócz wspomnianych powyżej uprawnień, istockphoto możepowyższych uprawnień, serwis istock wraz ze swoimi Partnerami Dystrybucyjnymi może publikować, powielać, modyfikować, wyświetlać, tworzyć materiały pochodne lub w inny sposób

6 wykorzystywać Zatwierdzone materiały dźwiękowe do własnych celów handlowych związanych z promowaniem Witryny i jej programów dystrybucyjnych, oraz do promocji licencjonowania Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych (dotyczy to także między innymi wykorzystaniaudzielania licencji na Zatwierdzone materiały dźwiękowe (w szczególności korzystać z Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych oraz zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych znaków towarowych AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych odnoszących się do Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych do celów marketingowych, handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem Witryny lub stronosób trzecich). AutorowiTwórcy materiałów dźwiękowych nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych do takich celów handlowych. c) Strony uzgadniają, że wszelkie prawa, prawa własności i prawa z nich wynikające, w tym prawa autorskie do przesłanych Materiałów dźwiękowych, zachowuje AutorTwórca materiałów dźwiękowych, i żadne prawa, prawatytuły własności anioraz prawa autorskie nie będą przekazywane ani udzielane w jakikolwiek sposób serwisowi istockphoto, licencjobiorcom, podlicencjobiorcom anisublicencjobiorcom oraz żadnej innej ostronbie trzeciej w inny sposób inny niż opisany w niniejszej Umowie. d) Zatwierdzone materiały dźwiękowe mogą zostać włączone do jednej lub kilku bistnieżjących lub przyszlłych kolekcji materiałów ( (dalej: Kolekcje ) udostępnionych przez istockphoto lub dystrybutoroów zewnętrznych (osobno zwanych dalej Partnerem Dystrybucyjnym") jako przedmiot licencji lub dystrybucji. istockphotoserwis istock ustali Kolekcje jak równieżkolekcję oraz może następnie przenieść i udzielić licencji nalicencjonować Zatwierdzone materiały dźwiękowe w formie Kolekcji. Za wszelkie Zatwierdzone materiały dźwiękowe przenoszoneza całość Materiałów dźwiękowych przenoszonych do innej Kolekcji AutorTwórca będzie otrzymywał honoraria autorskietantiemy (określone poniżej) w wysokości określonej w Tabeli Stawek (określonej poniżej). e) istockphoto oraz Partnerzy Dystrybucyjni mogą oferować wzory licencji za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (application program interface API) lub innego programu udostępniającego Zatwierdzone materiały dźwiękowe do użytkowania przez klientoów w formacie danych o dużej objętosści. W związku z tym, w zależności od okoliczności, kwota należna ArtyścieTwórcy będzie ustalana według: (a) stosunku liczby indywidualnych pozycji oferowanych przez Autora Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych Twórcy do całkowitej liczby indywidualnych pozycji materiałów objętych licencją, lub (b) relatywnej wartości indywidualnych pozycji oferowanych przez Autora Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych Twórcy w stosunku do całej pozostałej zawartości objętej licencjacałości pozostałych materiałów objętych licencją razem z tymi Materiałami dźwiękowymi, ustalonej przez serwis istock według jego uznania istockphoto. 5) Kwestie własności intelektualnej a) AutorTwórca materiałów dźwiękowych przyjmuje do wiadomości, że istockphoto zabrania przesyłania na Witrynę wszelkichjakichkolwiek Materiałów dźwiękowych lub innych materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa, w tym między innymiszczególności prawa związane z ochroną znaków towarowych, prawa autorskie, tajemnice handlowe, prawo do ochrony prywatności, prawo do czerpania korzyści z upublicznienia wizerunku i wszelkie inne obowiązujące przepisy lub prawa własności.

7 Autor; Twórca materiałów dźwiękowych wyraźnie potwierdza, że przesyłane Materiały dźwiękowe spełniają wszystkie obowiązujące przepisy prawa właściwego i nie stanowią naruszenia jakichkolwiekżadnych wymienionych praw. b) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa właściwego AutorTwórca materiałów dźwiękowych zrzeka się wszelkich praw autorskich praw osobistych, w tym między innymiszczególności prawa do integralności Materiałów dźwiękowych oraz prawa do opatrywania własnym nazwiskiem takich Materiałów. W zakresie, w jakim takie zrzeczenie jest nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania na mocy obowiązujących przepisów prawa właściwego, Autor, Twórca materiałów dźwiękowych wyraża zgodę na nieegzekwowanie wszelkichjakichkolwiek tego typu praw autorskich praw osobistych względem istockphoto, jegospółki istock, jej licencjobiorców i podsublicencjobiorców Materiałów dźwiękowych. W zakresie, w jakim takie porozumienie o nieegzekwowaniu praw autorskich praw osobistych jest nieważne lub niewykonalne na mocy przepisów prawa właściwego, AutorTwórca materiałów dźwiękowych: (i) udziela istockphotoserwisowi istock, jego licencjobiorcom i podsublicencjobiorcom odwoływalnego prawa do korzystania z Materiałów dźwiękowych bez podawania informacji o ich autorstwie; (ii) udziela istockphotoserwisowi istock, jego licencjobiorcom i podsublicencjobiorcom prawa do adaptacji Materiałów dźwiękowych oraz do wykorzystywania takich Materiałów zgodnie z postanowieniami art. 34 powyżej oraz (iii) potwierdza, że przesłane na Witrynę Materiały dźwiękowe są publikowane po raz pierwszy. c) Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone istockphotoserwisowi istock przez AutoraTwórcę materiałów dźwiękowych w niniejszej Umowie, są w szczególnościwyraźnie zastrzeżone dla AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych, a AutorTwórca wyraża zgodę na niekorzystanie zniewykorzystywanie takich zastrzeżonych praw w jakikolwiek sposób niezgodny z prawami udzielonymi istockphoto w niniejszej Umowie serwisowi istock. d) Serwis istockphoto ma prawo do zaklasyfikowania Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych do kategorii dźwiękowej, którą uzna za stosowną, oraz nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności wobec AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych. Jeśli AutorTwórca materiałów dźwiękowych nie zgadza się z określoną klasyfikacją, może złożyć wniosek o usunięcie takich Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych z Witryny. 6) Wynagrodzenie a) istockphoto określa wysokość opłaty ponoszonej przez licencjobiorców i podlicencjobiorców za pobieranie isublicencjobiorców za wykorzystywanie Materiałów dźwiękowych. Wysokość opłat podlega zmianie bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania istockphotoserwisu istock oraz jego Partnerów Dystrybucyjnych w ramach zwykłej działalności serwisu. b) istockphoto zgadza się wypłacić Autorowi honorarium autorskietwórcy tantiemy ( Tantiemy ) w wysokości części należności zebranych w związku ciągu 30 dni po zakończeniu każdego miesiąca w którym została udzielona licencja lub dokonano sprzedaży (z Zatwierdzonymi materiałami dźwiękowymi wyjątkiem przypadków, gdy raportowanie sprzedaży jest opóźnione w przypadku transakcji, które nie są pobieraneprowadzone w Witrynie istock, dokonywanych przez użytkowników serwisu lub na które jest udzielana licencja licencjobiorcom i podlicencjobiorcom Partnerów

8 Dystrybucyjnych lub w inny sposób, wtedy płatności będą realizowane w miesiącu następującym po dacie zgłoszenia tego rodzaju sprzedaży) ( Miesiąc Sprzedaży ), za pomocą elektronicznego transferu środków (który może być obsługiwany przez istock co pewien czas), lub za pomocą innych metod, jakie mogą zostać ustalone przez strony. Płatności będą dokonywane pod warunkiem, że zgodnie z tabelą stawek określoną w do niniejszej Umowy, wraz z jego okresowymi modyfikacjami (dalej: ( Tabela Stawek ), oraz warunkami licencjonowania Materiałów dźwiękowych udokumentowanymi przez istockphoto oraz Partnerów Dystrybucyjnych. ) kwota honorarium należnego Twórcy po Potrąceniach od Tantiem (określonych poniżej) wynosi co najmniej 100 USD. Tantiemy są płacone zgodnie z Opłatami licencyjnymi, którymi są: (a) kwota pobierana przez istock lub Partnera Dystrybucyjnego od każdego z Klientów (lub, w przypadku niektórych Partnerów Dystrybucyjnych, kwota pobierana przez istock od tych Partnerów Dystrybucyjnych za licencje wolne od tantiem); lub (b) kwota przychodów, z uwzględnieniem przychodów z reklam, która została zakwalifikowana do Zatwierdzonych Materiałów zgodnie z informacjami zawartymi w Punkcie 4(e). Strony przyjmują do wiadomości, że Tabela Stawek może się różnićbyć różna w zależności od rodzaju Materiałów dźwiękowych, np. dźwiękówu, sampli, zapętlonych fragmentów utworów, piosenek itp. oraz w zależności od witryn/partnerów Dystrybucyjnych, za pośrednictwem których rozpowszechnane są Zatwierdzone materiały dźwiękowe lub według innych kryteriów zgodnie z jej warunkami. Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego rozpowszechniane są Materiały. Strony uznają, że Tabela Stawek podlega zmianieom według wyłasącznego uznania istockphoto po dostarczeniu AutorowiTwórcy drogą mailową, z 30-dniowym wyprzedzeniem, powiadomienia na ostatni adres wymienionypodany w informacji członkowskiej Autora oraz poprzez opublikowanie tychże zmian na Witrynie.Twórcy. Jeśli w dowolnym momencie AutorTwórca materiałów dźwiękowych uzna, że nie akceptuje Tabeli stawek, Tabela Stawek jest dla niego nie do przyjęcia, może on rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z zawartymi w niej warunkami. Dalsze udostępnianie Materiałów lub nierozwiązanie Umowy zostanie uznane za akceptację zmian wprowadzonych w Tabeli Stawek, a uaktualniona Tabela Stawek zostanie włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie. 1. W odpowiedzi na pisemne życzenie, istockphoto dołoży wszelkich starań, aby wypłacać honoraria autorskie z tytułu nabycia poprzez odpłatne pobranie Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych, co miesiąc około 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych, za wyjątkiem opóźnień raportów sprzedaży Partnera Dystrybucyjnego, w którym to przypadku płatności będą dokonywane w miesiącu następujacym po dacie zgłoszenia takiej sprzedaży, pod warunkiem że kwota honorarium osiągnęła co najmniej 100 USD. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, honorarium zostanie wypłacone po przekroczeniu takiej minimalnej kwoty. We wszystkich przypadkach honorarium na rzecz Autora materiałów dźwiękowych będzie wypłacane jako kwota netto, tj. kwota należności pomniejszona o: (i) obowiązujące podatki lub inne potrącenia wymagane na mocy przepisów prawa właściwego; (ii) nieściągalne długi lub inne nieściągalne kwoty; a także (iii) anulowane licencje bądź zwrot licencji na skutek m.in. zawarcia transakcji z naruszeniem prawa, jeżeli Autor został powiadomiony o pierwotnej sprzedaży;

9 (iv) nadpłatę honorariow autorskich w poprzednim okresie; (v) opłaty prawne i inne zasadne opłaty poniesione w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy; (vi) wszelkie kwoty, jakie Autor materiałów dźwiękowych jest winien istockphoto z tytułu niniejszej Umowy lub z innych względów. c) We wszystkich przypadkach obowiązują następujące potrącenia od Opłat licencyjnych przed naliczeniem Tantiem: (i) właściwy podatek VAT, cło, opłaty i obciążenia, które muszą zostać odprowadzone, odliczone lub zapłacone przez istock w odniesieniu do wszelkich aktualnych lub przyszłych kwot należnych Twórcy na mocy jakiegokolwiek prawa, rozporządzenia lub umowy prawnej (z wykluczeniem: (A) podatków od zysku netto uzyskanego przez istock lub Partnerów Dystrybucyjnych oraz (B) wszelkich odprowadzanych podatków nałożonych na przekazy pieniężne realizowane na rzecz istock; (ii) opłaty z tytułu wykrytego nieupoważnionego wykorzystania lub działań egzekucyjnych; (iii) opłaty i koszty zabezpieczenia ryzyka kursowego; a także (iv) koszty wysyłki, opłaty ubezpieczeniowe, wydatki na materiały i usługi, takie jak: wynikające z jakiejkolwiek licencji na te same Zatwierdzone materiały zlecenia specjalnego formatowania, koszty druku/oprawy, koszty dostarczenia technologii lub udzielenia dostępu, koszty dystrybucji i realizacji, koszty sprzedaży powierzchni reklamowych, prowizje. d) istock może potrącić następujące kwoty od należnych Twórcy Tantiem (zwane dalej łącznie Potrąceniami od Tantiem ): (i) opłaty za anulowanie licencji, jeżeli Twórca został powiadomiony o pierwotnej sprzedaży, włączając w to anulowanie sprzedaży z powodu nielegalnej transakcji, (ii) nadpłaty Tantiem w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz (iii) kwoty, które mogą zostać potrącone lub wstrzymane zgodnie z Punktem 10 Odszkodowanie. e) istock dołoży wszelkich starań, aby: (i) zapewnić raportowanie w czasie rzeczywistym w zakresie licencji uzyskanych z witryny istock (nie dotyczy subskrypcji istock) na koncie użytkownika należącym do Twórcy; oraz (ii) w miesiącu następującym po raporcie dotyczącym licencji przez Partnera Dystrybucyjnego dla istock lub wszelkich innych licencji, które nie zostały udzielone na witrynie istock, zapewniane będą miesięczne raporty dotyczące niniejszych licencji (łącznie z subskrypcją istock) na konto użytkownika należące do Twórcy. c)f) Nie ograniczając powyższych stwierdzeń, istockphotopostanowień ogólnych, istock ma prawo do potrącenia z dowolnej kwoty należnej AutorowiTwórcy materiałów dźwiękowych wszystkich kwot, do których istockphotospółka istock jest lub może być upoważnionya na mocy niniejszej Umowy lub na mocy innych przepisów prawa, w tym do wstrzymania wypłaty należności jakow celu zabezpieczenia wszelkich oczekujących na rozpoznanietoczących się lub ewentualnych roszczeń związanych z jakąkolwiek sprawą będącą przedmiotem oświadczenia, gwarancji lub odszkodowania AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych na podstawie niniejszej Umowy. d)g) AutorTwórca materiałów dźwiękowych niniejszym zrzeka się wszelkich należności i opłat autorskich, w tym między innymi opłat autorskichszczególności tantiem za powielanie mechaniczne, opłat za synchronizację, opłat licencyjnych związanych z rejestracją dźwięku, należności i opłat autorskich za wideogramy, opłat autorskich z tytułu praw pokrewnych oraz z tytułu prezentacji publicznych, do których AutorTwórca materiałów dźwiękowych może być w innych okolicznościach

10 upoważniony w świetlez mocy prawa, powstałych wskutek korzystania, w tym powielania, kopiowania, publicznej prezentacji lub synchronizacji całości lub fragmentu Materiałów dźwiękowych przez istockphoto lub dowolnego licencjobiorcę bądź podsublicencjobiorcę w odniesieniu do Materiału przykładowego lub Materiałów dźwiękowych. Jeśli takie zrzeczenie się jestokaże się nieważne lub nieegzekwowalne na mocy obowiązujących przepisów prawa właściwego, Autor, Twórca materiałów dźwiękowych potwierdzaprzyjmuje do wiadomości, że kwoty wypłacane mu na podstawie art. 56 lit. b) obejmują wszelkie tego typu należności i opłaty autorskie. e)h) AutorTwórca materiałów dźwiękowych ponosi wyłączną odpowiedzialność i pokrywa (i) wszelkie kwoty należne: artystom, autorom, współautorom, właścicielom i współwłaścicielom praw autorskich, muzykom, wykonawcom, producentom i innym osobom mającym udziały w opłatachprawo do opłat autorskich za nagranie, pochodzące ze sprzedaży, udzielenia licencji lub innych sposobów wykorzystania Materiałów dźwiękowych, w tym między innymiszczególności opłaty autorskie z tytułu praw pokrewnych i sprzedaży; (ii) wszelkie kwoty należne studiom nagraniowym, technikom dźwięku, wypożyczalniom i innym podmiotom w związku z nagraniem jakichkolwiek Materiałów dźwiękowych; (iii) wszelkie kwoty należne w związku z wykorzystaniem kompozycji muzycznych, pochodzące ze sprzedaży lub innego sposobu wykorzystania Materiałów dźwiękowych (np. opłaty autorskie za powielanie mechaniczne); (iv) kwoty związane z wszelkimi prawami, pozwoleniami lub opłatami autorskimi należnymi ostronbom trzecim w związku z dostarczeaniem, kodowaniem, transkodowaniem, szyfrowaniem, wykorzystywaniem i/lub rozpowszechnianiem Materiałów dźwiękowych; (v) wszelkie opłaty, które mogą być wymagane na podstawie układu zbiorowego pracy, stosujące się do Autora obejmującego Twórcę materiałów dźwiękowych lub jakichkolwiek stron trzecichjakiekolwiek osoby trzecie w związku z Materiałami dźwiękowymi oraz (vi) wszelkie inne kwoty należne z tytułu innych rodzajów autoryzowanegodozwolonego wykorzystania Materiałów dźwiękowych. i) Ponadto strony postanawiają, że serwis istock nie będzie musiał wypłacać żadnych tantiem na rzecz Twórcy nagrań, jeśli korzystanie przez istock z praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy w zakresie wszystkich Materiałów dźwiękowych zostanie ograniczone lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwione wskutek uznania tych praw jako naruszenie lub przekroczenie praw własności intelektualnej lub innych praw majątkowych. 7) Hasła Autor materiałów dźwiękowych Twórca przyjmuje do wiadomości i potwierdzaakceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za każdorazowy dostęp każde bez wyjątku uzyskanie dostępu do lub użycie elementówczęści Witryny służącychej do przesyłania zawartości, które odbywa się(upload) danych z wykorzystaniem jego nazwy użytkownika i odpowiednich haseł Autora materiałów dźwiękowychdostępu, a serwis istockphoto jest upoważniony do uznania takiej nazwy użytkownika i hasła także że istock ma prawo uznać nazwę członka i hasło dostępu za jednoznacznyrozstrzygający dowód, że Autor pragnie przesłać Materiały dźwiękowe Twórca zamierza dokonać przesłania (upload) Materiałów dźwiękowych zgodnie z niniejszą Umową. istockphotoserwis istock nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

11 monitorowanie przekazywaniadostarczania Materiałów dźwiękowych z użyciemwykorzystaniem posiadanej przez Twórcę nazwy użytkownikaczłonka i hasła Autoradostępu. 8) Zarządzanie Materiałami dźwiękowym a) istockphotoserwis istock nie dokonuje przeglądu wszystkich informacji ani materiałów przesłanych na Witrynę oraz nie ponosi odpowiedzialności za Materiały dźwiękowe, jakość lub konsekwencje przesłania takich informacji lub Materiałów dźwiękowych przez Autora. NiezależnieTwórcę. Niezależenie od powyższych stwierdzeń istockphotopowyższego, serwis istock zastrzega sobie prawo do usunięcia, przeniesienia, odmowy zaakceptowaniazatwierdzenia lub edycji jakichkolwiek informacji lub Materiałów dźwiękowych, które według jego własnego uznania naruszają lub mogą naruszać postanowienia niniejszej Umowy, prawa własności intelektualnej lub prawa własnościmajątkowe do innych podmiotów, przepisy prawa właściwego lub dowolne procedury istockphotojakiekolwiek przyjęte zasady serwisu istock, bądź są według niego niedopuszczalne. Autor; Twórca materiałów dźwiękowych niniejszym potwierdza zrzeczeniezgadza się na zrezygnowanie z wszelkich opłat należnych z tytułu takich Materiałów dźwiękowych na rzecz istockphoto lub wskazanych przez niegoistock podmiotów. Serwis istockphoto ma prawo, ale nie jest zobowiązany, do pkopraygowiania wszelkich błędów i pominięć braków w jakichkolwiek Materiałach dźwiękowych według własnego uznania. AutorTwórca materiałów dźwiękowych przyjmuje do wiadomości, że sprawdzanie Materiałów dźwiękowych przez istockphoto w celu określenia Zatwierdzonych materiałów dźwiękowych jest wykonywane jedynie dzięki uprzejmości serwisu. istockphoto zastrzega sobie prawo do przypisania kodu ISRC (International Standard Recording Code) do Materiałów dźwiękowych przesyłanych bez użycia tego kodu. b) istockphoto będzie w dobrej wierze podejmować działania zmierzające do prezedsntaowieania Materiałów dźwiękowych w Witrynie w racjonalny sposób. istockphoto jednak, jednakże istock w żaden sposób nie gwarantuje AutorowiTwórcy materiałów dźwiękowych, że Materiały dźwiękowe będą umieszczane na początku listyliście wyników wyszukiwania lub że będą się znajdować się w jej określonym miejscu. Wszystkie funkcje, specyfikacje, produkty oraz ceny produktów i usług opisane lub przedstawione w postaci graficznej w Witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. UWAGA: AutorTwórca materiałów dźwiękowych przyjmuje do wiadomości, że na Materiały dźwiękowe przekazane zgodnie z niniejszą Umową mogą być udzielane licencje licencjobiorcom lub podsublicencjobiorcom spełniającym warunki stosownej umowy licencyjnej. istockphotoserwis istock zrzeka się odpowiedzialności za przestrzeganie przez nabywców i licencjobiorców warunków takich umów lub za nieautoryzowaneniedozwolone

12 wykorzystanie materiałów przez ostronbę trzecią. Autor; Twórca materiałów dźwiękowych natomiast przyjmuje do wiadomości i potwierdzabierze pod uwagę możliwość wykorzystania Materiałów dźwiękowych w sposób nieprzewidziany w niniejszej Umowie. AutorTwórca materiałów dźwiękowych przyjmuje również potwierdzado wiadomości, że niezależnie od przysługujących mu praw do sądowego ściganiaroszczeń względem takich licencjobiorców, podsublicencjobiorców lub innych, nieautoryzowanych użytkowników tego rodzaju Materiałów dźwiękowych, istockphotoserwis istock nie ponosi odpowiedzialności wobec AutoraTwórcy ani żadnej innej osoby dochodzącej roszczeń za pośrednictwem AutoraTwórcy za jakiekolwiek naruszenie przez licencjobiorcę lub podsublicencjobiorcę warunków jakiejkolwiek umowy dotyczącej Zatwierdzonych Materiałów dźwiękowych lub za jakiekolwiek inne nieautoryzowaneniedozwolone wykorzystanie Materiałów. Na wniosek i koszt Autora istockphototwórcy serwis istock dołoży wszelkichuzasadnionych starań, zasadnych z handlowego punktu widzenia, handlowych w celu wsparcia AutoraTwórcy w kontekście ochrony jego praw własności intelektualnej. 9) Informacje poufne a) AutorTwórca materiałów dźwiękowych przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne (zdefiniowane poniżej), które uzyskuje poprzez zawarcie niniejszej Umowy, korzystanie z Witryny oraz dostarczanie Materiałów dźwiękowych, stanowią cenne, poufne i prawnie zastrzeżone informacje istockphoto i jego licencjodawców. Ponadto Autor; ponadto Twórca wyraża zgodę na nieużywanie i nieujawnianie żadnej innej osobie jakichkolwiek tego typu Informacji poufnych w okresie obowiązywania Umowy i po jegoj zakończeniu bez wyraźnej zgody na piśmie udzielonej przez istockphoto, chyba że jest do tego upoważniony na mocy niniejszej Umowy. b) Dla celów niniejszej Umowy Informacje Poufne oznaczają wszelkie dane, informacje, dokumenty, oprogramowanie lub materiały dotyczące prowadzenia działalności handlowejpowiązane z działalnością i zarządzania serwisem istockphotozarządzaniem istock, jego użytkownikówczłonków, podmiotów powiązanychstowarzyszonych, licencjodawców lubi licencjobiorców, które zostałysą oznaczone jako poufne lub powinny zostać za takie uznane na podstawie racjonalnych przesłanek. Informacje poufne obejmują między innymi: model biznesowy takich podmiotów oraz ich działania, procesy, produkty, projekty, ceny, promocje, biznesplany, możliwości handlowe, sieci partnerskie, publikowane treści, materiały graficzne, dokumentację,których poufność należy rozsądnie zakładać, w szczególności informacje finansowe, informacje dotyczącedotyczące: modeli i działań biznesowych, procesów, produktów, projektów, cen, promocji, planów biznesowych, potencjalnych kontraktów, współpracy, zawartości, grafiki, dokumentacji, finansów, badań i, rozwoju, know-how, tajemnice handlowe, materiały szkoleniowe, informacje otajemnic handlowych, materiałów szkoleniowych, personelu, wszelkiego typu dane identyfikacyjne lub osobowe dotyczące użytkowników serwisu i tożsamości lub danych personalnych dowolnej natury dotyczących członków, klientów, stosowane metodologie, Materiały dźwiękowe zamieszczonemetodologii, materiałów dźwiękowych zamieszczonych w Witrynie będące własnością innych osóbpodmiotów oraz inne własności intelektualnej. 10) Oświadczenia i gwarancje

13 a) Oprócz oświadczeń i gwarancji ujętych w Zasadach Korzystania, AutorTwórca materiałów dźwiękowych niniejszym oświadcza i gwarantuje, co następuje: 1. Autor materiałów dźwiękowych zgadza się przyjąć odpowiedzialność, udzielić zabezpieczenia odszkodowawczego i ochrony serwisowi istockphoto, Partnerom Dystrybucyjnym oraz ich spółkom nadrzędnym i podmiotom powiązanym, a także wszystkim odpowiednim dyrektorom, członkom zarządu, pracownikom, udziałowcom, przedstawicielom oraz licencjobiorcom i podlicencjobiorcom Materiałów dźwiękowych (określanym dalej zbiorowym terminem Strony istockphoto ) przed jakimikolwiek roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, kosztami i wydatkami (w tym zasadnymi kosztami adwokata ponoszonymi przez klienta) poniesionymi przez jakąkolwiek Stronę istockphoto w wyniku lub w związku z: (i) jakimkolwiek wykorzystaniem lub domniemanym wykorzystaniem Witryny lub dostarczeniem Materiałów dźwiękowych przez jakąkolwiek osobę pod nazwą użytkownika Autora materiałów dźwiękowych, niezależnie od tego, czy była ona do tego upoważniona przez Autora; (ii) bądź wynikających z jakichkolwiek informacji lub Materiałów dźwiękowych przesłanych pod nazwą użytkownika Autora; (iii) jakimkolwiek naruszeniem przez Autora warunków niniejszej Umowy; lub (iv) jakimkolwiek potencjalnym lub dochodzonym roszczeniem wysuniętym wobec jakiejkolwiek Strony istockphoto w zakresie, w jakim takie roszczenie jest oparte na sporze dotyczącym ustalenia, czy jakiekolwiek Materiały dźwiękowe wykorzystywane w zakresie niniejszej Umowy naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do ochrony prywatności, prawo do czerpania korzyści z upublicznienia wizerunku lub inne prawa własności należące do jakiejkolwiek strony trzeciej lub w dowolny sposób prowadzą do zniesławienia bądź naruszenia dobrego imienia jakiejkolwiek strony trzeciej. i) AutorTwórca materiałów dźwiękowych (A) jest uprawniony i upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy i wykonywania obowiązków z niej wynikających, oraz (B) będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących praw, w szczególności amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) i brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu korupcji, nie jest wymieniony na listach Specially Designated Nationals amerykańskiego Departamentu Skarbu; (C) ma prawo do udzielenia wszystkich uprawnień, których udzielenie przewidziano w niniejszej Umowie, (D) nie udzielił i w czasie trwania niniejszej Umowy nie udzieli żadnych praw ani licencji na jakiekolwiek Materiały dźwiękowe bądź inne prawa własności intelektualnej i technologie, które stałyby w sprzeczności z niniejszą Umową, oraz (E) uiścił w całości wszelkie kwoty należne wszystkim podmiotom w związku z produkcją i nagraniem jakichkolwiek Materiałów dźwiękowych, w szczególności studiom nagraniowym, producentom, technikom dźwięku i wypożyczalniom;

14 i)ii)twórca materiałów dźwiękowych jest jedynym i wyłącznym właścicielem Materiałów dźwiękowych lub maposiada wszystkie niezbędne prawa i pozwolenia ze strony wszystkich muzyków, wykonawców, współwłaścicieli lub współtwórców związane z takimi Materiałami. Jeśli AutorTwórca materiałów dźwiękowych nie jest jedynym twórcą Materiałów dźwiękowych, oświadcza on i gwarantuje, że maposiada prawnie skuteczneegzekwowalne pisemne umowy z autowórcami, kompozytorami, wykonawcami, muzykami i współtwórcami takich Materiałów, na mocy których Materiały stanowią wyłączną własność AutoraTwórcy i nią pozostaną lub które uprawniają AutoraTwórcę do zawarcia niniejszej Umowy. Na żądanie istockphoto Autor przedstawi kopie takich umów; ii)iii) Żadna część Materiałów dźwiękowych, dostarczanych co pewien czas do serwisu istockphoto, nie zawiera żadnych mechanizmów blokujących ani zabezpieczeń, których celem jest uniemożliwienie wykorzystywania, kopiowania i odsłuchiwania Materiałów w sposób przewidziany niniejszą Umową.; wszelkie Materiały dźwiękowe będą pozbawione wirusów, robaków, blokad i innych mechanizmów bądź urządzeńnarzędzi, które mogą służyć do modyfikacji, usuwania, uszkadzania lub blokowania Witryny, Materiałów dźwiękowych lub dowolnego sprzętu i systemu komputerowego lub które w inny sposób uniemożliwiłyby dostęp do Materiałów dźwiękowych albo Witryny bądź ograniczyłyby korzystanie z nich w dowolny sposób; iii)iv) Materiały dźwiękowe będą zawierać wszelkie niezbędne informacje opisowe umożliwiające ich skuteczną sprzedaż w Witrynie.; takie informacje będą kompletne i dokładne we wszystkich istotnych aspektach i nie będą zawierać fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieodpowiednich metadanych, których celem lub skutkiem jest zwiększenie liczby wyświetleń pliku lub zafałszowanie wyników wyszukiwania, jakie uzyskano by w innych okolicznościach w związku z danymi Materiałami dźwiękowymi; iv)v) Materiały dźwiękowe przekazane istockphotodostarczone istock na mocy niniejszej Umowy stanowią w całości oryginalne dzieła i sposoby artystycznego wyrazu danego tematu.; żadne Materiały dźwiękowe nie naruszają praw autorskich, praw do znaków towarowych, prawa do ochrony prywatności, prawa do czerpania korzyści z upublicznienia wizerunku lub innych praw własności jakiejkolwiek ostronby trzeciej ani też, jak również w żaden sposób nie prowadzą do zniesławienia ani naruszenia dobrego imienia jakiejkolwiek ostronby trzeciej; v)vi) Materiały dźwiękowe są wolne od wszelkich zastawów i obciążeń; vi)vii) AutorTwórca materiałów dźwiękowych nie zarejestrował Materiałów dźwiękowych w żadnej organizacji zarządzającej prawami do publicznego wykonywania utworów lub innej podobnej organizacji, w żadowolnym kraju, w tym między innymi w takich organizacjach, jak: SOCAN, ASCAP, BMI, SESAC, PRS, Harry Fox Agency, CMRRA, SODRAC, GEMA, SACEM, SODRAC, SGAE, AGEDI, AIE, AOSGE, DAMA i JASRAC (dalej: Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ), a Materiały dźwiękowe nie podlegają i nie będą podlegać jakimkolwiekżadnym prawom udzielonym przez AutoraTwórcę materiałów dźwiękowych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, o ile takie istnieją;

15 vii)viii) AutorTwórca materiałów dźwiękowych nie jest i w okresieczasie trwania niniejszej Umowy nie zostanie członkiem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani też, jak również w jakikolwiekżaden inny sposób nie przekaże ani nie udzieli praw takiej organizacji; viii)ix) istockphoto ani żaden licencjobiorca bądź podsublicencjobiorca nie będą zobowiązani do uzyskania jakiejkolwiek formy licencji od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w związku z wykorzystaniem przez nich Materiałów dźwiękowych na mocy niniejszej, jak również Umowy ani do uiszczenia jakichkolwiek należności lub opłat autorskich na rzecz takiej organizacji w związku ze wspomnianym wykorzystaniem Materiałów; a także ix)x) Podczas tworzenia Materiałów dźwiękowych nie są wykorzystywane żadne sample ani zapętlone fragmenty utworów stronosób trzecich, które mogą być dostępne w sekwencerach, stacjach roboczych do tworzenia dźwięków cyfrowych lub w innym podobnym oprogramowaniu (nawet jeśli umowa licencyjna na takie oprogramowanie zezwala na wykorzystywanie sampli lub zapętlonych fragmentów utworów w nowych utworach, które będą używane do celów handlowych). 11) Odpowiedzialność i odszkodowanie a) AutorTwórca materiałów dźwiękowych zgadza się przyejąć odpowiedzialność odszkodowawczą, udzielić zabezpieczenia odszkodowawczego i ochrony serwisowi istockphotoistock, Partnerom Dystrybucyjnym oraz jego spółce matceich spółkom nadrzędnym i podmiotom powiązanym, a także wszystkim odpowiednim dyrektorom, członkom zarządu, pracownikom, udziałowcom, przedstawicielom oraz licencjobiorcom i podsublicencjobiorcom Materiałów dźwiękowych (określanym dalej zbiorowym terminem Strony istockphoto ) przed jakimikolwiek roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami adwokata ponoszonymi przez klienta) poniesionymi przez jakąkolwiek Stronę istockphoto w wyniku lub w związku z: (i) jakimkolwiek wykorzystaniem lub domniemanym wykorzystaniem Witryny lub dostarczeniem Materiałów dźwiękowych przez jakąkolwiek osobę podposługującą się nazwą użytkownika AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych, niezależnie od tego, czy była ona do tego upoważniona przez AutoraTwórcę; (ii) bądź wynikających z jakichkolwiek informacji lub Materiałów dźwiękowych przesłanych pod nazwą użytkownika Autora; (iii) jakimkolwiek naruszeniem przez Autora warunków niniejszej Umowy; lub (iv) jakimkolwiek potencjalnym lub dochodzonymistniejącym roszczeniem wysuniętym wobec jakiejkolwiek Strony istockphoto w zakresieramach, w jakim takie roszczenie jest oparte na sporze dotyczącym ustalenia, czy jakiekolwiek Materiały dźwiękowe wykorzystywane w zakresie niniejszej Umowy oraz naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawo do ochrony prywatności, prawo do czerpania korzyści z upublicznienia wizerunku lub inne prawa własności należące do jakiejkolwiek ostronby trzeciej lub w dowolny sposób prowadzą do zniesławienia bądź naruszenia dobrego imienia jakiejkolwiek ostronby trzeciej. b) istockphoto zastrzega sobie prawo do przejęcia od Twórcy, na jego koszt Autora, wyłącznej, wyłączności w zakresie prowadzenia obrony i, a także kontroli nad wszelkimi kwestiami,w odniesieniu do wszelkich spraw, za które w przeciwnym razie byłyby

16 przedmiotem odpowiedzialności odszkodowawczej Autora. W takich przypadkach Autor wyraża zgodę na współpracętwórca przejął odpowiedzialność odszkodowawczą, i w takiej sytuacji Twórca zgadza się współpracować z istockphoto w związku z oddaleniemistock w zakresie obrony takiego roszczenia. c) AutorTwórca materiałów dźwiękowych potwierdza, że Strony istockphoto nie będą odpowiedzialneponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe, wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Materiałów dźwiękowych. d) Twórca materiałów dźwiękowych przyjmuje do wiadomości, że istock ma prawo określić, czy i w jakim zakresie należy wszcząć postępowanie wobec licencjobiorcy lub innej osoby trzeciej (dalej: Osoby naruszające warunki licencji ) z powodu jakiegokolwiek naruszenia umowy licencyjnej lub rzekomego naruszenia innych praw Twórcy materiałów dźwiękowych. Twórca materiałów dźwiękowych niniejszym zwalnia serwis istock z wszelkich roszczeń, z jakimi może on bezpośrednio lub pośrednio występować, wynikających lub powstałych w związku z decyzją istock o wszczęciu lub niewszczynaniu postępowania przeciwko dowolnej Osobie naruszającej warunki licencji w jakimkolwiek przypadku. istock niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie rekompensaty pieniężne, które uzyska w wyniku jakichkolwiek czynności prawnych lub egzekucyjnych podjętych wobec takiej Osoby w zakresie, w jakim takie środki pieniężne mają zrekompensować serwisowi istock utracone opłaty licencyjne lub odszkodowanie ustawowe, zostaną, po odliczeniu wszystkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z dochodzeniem takiej rekompensaty (w szczególności uzasadnionych wynagrodzeń prawników i biegłych oraz zwrotu kosztów adwokata należnych adwokatowi przez klienta) przez lub w imieniu istock, podzielone pomiędzy Twórcę materiałów dźwiękowych a istock zgodnie z postanowieniami artykułu Wynagrodzenie powyżej. Twórca materiałów dźwiękowych ma zawsze prawo do wszczęcia postępowania przeciwko dowolnej Osobie naruszającej warunki licencji w związku z jakimkolwiek naruszeniem warunków licencji lub naruszeniem innego rodzaju. Twórca materiałów dźwiękowych niniejszym potwierdza, że wszelkie rekompensaty pieniężne, które uzyska w wyniku jakichkolwiek czynności prawnych podjętych wobec każdej Osoby naruszającej warunki licencji w zakresie, w jakim takie środki pieniężne mają zrekompensować Twórcy materiałów dźwiękowych utracone opłaty licencyjne lub odszkodowanie ustawowe, zostaną, po odliczeniu wszystkich kosztów i wydatków poniesionych w związku dochodzeniem takiej rekompensaty (w szczególności uzasadnionych wynagrodzeń prawników i biegłych oraz zwrotu kosztów adwokata należnych adwokatowi przez klienta), podzielone pomiędzy Twórcę materiałów dźwiękowych a istock zgodnie z postanowieniami artykułu Wynagrodzenie powyżej. 12) WYŁĄCZENIE GWARANCJI a) WITRYNA, W TYM WSZELKIE TAKŻE OBECNE W NIEJ MATERIAŁY DŹWIĘKOWE W NIEJ ZAWARTE, JEST UDOSTĘPNIANA, SĄ DOSTARCZANE PRZEZ ISTOCKPHOTO W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJEĄ, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB BĄDŹ JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCHW FORMIE BEZPOŚREDNIEJ LUB DOMNIEMANEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOMNIEMANYCH OŚWIADCZEŃ,

17 GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCIW ZAKRESIE WARTOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGOUŻYTECZNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU. ISTOCKPHOTO NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB MATERIAŁY DŹWIĘKOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO CELÓW HANDLOWYCHSPRZEDAŻY LUB UDZIELANIA LICENCJI, A KORZYSTANIE Z NICH BĘDZIE PRZEBIEGAĆŁO BEZ ZAKŁÓCEŃ I W SPOSÓB WOLNY OD BŁĘDÓW. b) ISTOCKPHOTO NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY DŹWIĘKOWE UDOSTĘPNIONE DO POBRANIA ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ POZBAWIONEWOLNE OD WIRUSÓW LUB PODOBNYCH NIEODPOWIEDNICH I SZKODLIWYCHZAGROŻEŃ PODOBNEGO RODZAJU BĄDŹ ELEMENTÓW. DESTRUKCYJNYCH. 13) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ a) AUTORTWÓRCA MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH PRZYJMUJE NA SIEBIE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY, W TYM MIĘDZY INNYMISZCZEGÓLNOŚCI Z KORZYSTANIEM Z JAKICHKOLWIEK WSZELKICH MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W WITRYNIE. b) STRONY ISTOCKPHOTO NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKURAZIE ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNEJAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, ZA STRATY MORALNE ORAZ SZKODY WYNIKOWE (W TYM ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWĄ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ INFORMACJI HANDLOWYCH LUB INNYMI STRATAMI PIENIĘŻNYMI) W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIEM, STRATĄ, SZKODĄ, DZIAŁANIEM, PROCESEM LUB INNYM POSTĘPOWANIEM SĄDOWYM WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEMKORZYSTANIEM Z WITRYNY, TRAKTOWANIEM JEJ JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI LUB UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO WITRYNYNIEJ, MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK ICH FRAGMENTÓW BĄDŹ WSZELKICH PRAW NADANYCH AUTOROWI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŚLI ISTOCKPHOTO ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DZIAŁANIE TOCZYNNOŚĆ TA DOTYCZY NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, DOPUSZCZENIA SIĘ CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB INNYCH CZYNÓW. c) W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA ISTOCKPHOTO WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANA Z WYKORZYSTANIEM JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI BĄDŹ CAŁOŚCI WITRYNY LUB MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH W DOWOLNY SPOSÓB BĘDZIE OGRANICZONA DO OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ ISTOCKPHOTO ZA MATERIAŁY DŹWIĘKOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ROSZCZENIA, JEDNAK W ŻADNYM PRZYPADKURAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD).

18 d) W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACHSYSTEMACH PRAWNYCH OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE NIEWTÓRNE JEST DOPUSZCZALNE, DLATEGONIEDOZWOLONE; POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ WIĘC ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU AUTORA MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH.KONKRETNEGO TWÓRCY. W TEGO TYPU JURYSDYKCJACHTAKICH SYSTEMACH PRAWNYCH SERWIS ISTOCK, JEGO DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY, PARTNERZY, PRZEDSTAWICIELE BĄDŹ LICENCJOBIORCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ISTOCKPHOTO LUB JAKICHKOLWIEK JEGO DYREKTORÓW, CZŁONKOW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, UDZIAŁOWCÓW, PARTNERÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB LICENCJOBIORCÓW BĘDZIE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWASTOPNIU NIE WYŻSZYM NIŻ MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 14) Okres obowiązywaniaczas trwania Umowy i jej rozwiązanie Umowy a) Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Umowę można rozwiązać w dowolnym momencie w drodze pisemnego powiadomienia przekazanego z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem do istockphoto na adres lub dostarczonego w inny sposób dopuszczonyakceptowalny przez istockphoto i umożliwiający potwierdzenie tożsamości AutoraTwórcy materiałów dźwiękowych oraz zamiaru rozwiązania przez niego Umowy. Należy się upewnić, że w tytule wiadomości lub innej jest zawarty tekst Sound Artist Termination Request (Wniosek o rozwiązanie Umowy na dostawęo udostępnianie prac przez AutoraTwórcę materiałów dźwiękowych). istockphoto może także z dowolnego powodu rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem trzydziestodniowego (30- dniowego) okresu wypowiedzenia, przesyłając powiadomienie drogą elektroniczną na aktualny adres podany w informacjach członkowskich o użytkowniku Twórcy. W przypadku gdy istockphoto wypowie AutorowiTwórcy materiałów dźwiękowych członkostwo zgodnie z warunkami Umowy Członkowskiej, takie wypowiedzenie zostanie również uznane za powiadomienie o rozwiązaniu niniejszej Umowy. b) Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę w drodze pisemnego powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym od datydnia jego otrzymania, jeśli druga strona (i) upłynnizlikwiduje wszystkie lub niemal wszystkie swoje aktywazasadniczą część swoich aktywów, rozwiąże działalność jako firma inaczejspółka kapitałowa z przyczyn innych niż na skutek niedbalstwanieumyślne lub w inny sposób faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności bądź (ii) dokona cesji na rzecz wierzycieli lub (iii) wniesiezłoży wniosek o orzeczenie upadłości, wniesie petycjępozew lub złoży wniosek o wyznaczenie syndyka lub kuratora całości lub istotnej części masy upadłościowej, a taki syndyk lub kurator zostanie powołany, lub rozpocznieprzystąpi do bądź będzie w trakcie postępowania upadłościowego, postępowania w sprawie reorganizacji lub dostosowaniazabezpieczenia zadłużenia, rozwiązania lub likwidacji prowadzonego na podstawie przepisów obowiązujących w dowolnej jurysdykcji, o ile trwa ono co najmniej trzydzieści (30) dni, bądź (iv) orzeczono jej niewypłacalność lub upadłość albo (v) dopuściła się istotnego naruszenia warunków niniejszej Umowy.

19 c) Poza tym istockphotoponadto istock może podjąć decyzję o likwidacji konta użytkownika, jeśli AutorTwórca materiałów dźwiękowych nie logował się i nie korzystał w żaden sposób z konta przez 24 miesiące pomimo podjęcia przez istockphoto zasadnychistock uzasadnionych z handlowego punktu widzenia działań, w celu skontaktowania się z Autorem, Twórcą materiałów dźwiękowych, na podstawie informacji dostarczonych za pośrednictwem Witryny w profilu konta. Jeśli istockphoto nie jest w stanie skontaktować się z AutoremTwórcą materiałów dźwiękowych, AutorTwórca zgadza się zrzec na rzecz istockphoto wszelkich należności i punktów kredytowych znajdujących się na jego koncie. Jeśli kontakt z Autorem będzietwórcą okażę się możliwy, istockphoto wypłaci Autorowimu należności i doliczy odpowiednią liczbę punktów kredytowych do jego konta, odejmując od takich kwot opłatę administracyjną w wysokości piętnastu dolarów amerykańskich (15 USD), jeśli w profilu konta jest podany jest adres na terenie Ameryki Północnej, oraz trzydziestu dolarów amerykańskich (30 USD) w innych jurysdykcjach. Jeśli istockphoto na podstawie uzasadnionych przesłanek uzna, że AutorTwórca materiałów dźwiękowych złożył fałszywe oświadczenie dotyczące swoichswojej zdolności, tożsamości lub posiadania praw autorskich do Materiałów dźwiękowych, AutorTwórca zgadza się zrzec wszelkich należności i punktów kredytowych znajdujących się na jego koncie na rzecz istockphoto. 15) Skutki rozwiązania Umowy a) Po rozwiązaniu niniejszej Umowy upoważnienia nadane istockphoto przestająistock przestaną obowiązywać z zastrzeżeniem następujących warunków: (:(i) istockphoto usunie ZatwierdzoneiStock wycofa Materiały dźwiękowe z Witryny i od Partnerów Dystrybucyjnych w terminie trzydziestu (30dziewięćdziesięciu (90) dni od daty rozwiązania niniejszej Umowy; (ii) niezależnie od faktu rozwiązania Umowy istockphoto w dalszym ciągu zachowuje prawo do udzielania licencji na Zatwierdzone Materiały dźwiękowe do momentu ich usunięcia z Witryny bądź z innych witryn, na ktoórych prowadzona jest dystrybucja Zatwierdzonych Materiałów dźwiękowych, oraz przez okres jednego (1) roku od momentu rozwiązania Umowy, jeśli takie Zatwierdzone Materiały dźwiękowe ukazywały sieę wcześniej w materiałach promocyjnych, programach CD lub programach marketingowych Partneroów Dystrybucyjnych istockphoto; a także (iii) niezależnie od faktu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy istockphoto będzie nadal, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, wypłacać wynagrodzenie należne AutorowiTwórcy Materiałów dźwiękowych w związku z licencjami udzielonymi użytkownikom serwisu w dowolnym okresie przejściowym z zastrzeżeniem wszelkich praw dotyczących zasad rozliczenia wynikających zpotrąceń na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa. b) Po rozwiązaniu niniejszej Umowy istockphoto ma prawo do zatrzymania wszelkich kwot należnych AutorowiTwórcy Materiałów dźwiękowych w okresie trzydziestu (30) dni w celu ustalenia właściwych praw dotyczących zasad rozliczenia, a takżewszystkich roszczeń wzajemnych do odjęciapotrącenia i ma prawo od takiych kwot zasadnej opłaty administracyjnej związanejodliczyć uzasadnionej wysokości opłatę administracyjną związaną z założeniem konta AutoraTwórcy, zarządzaniem nim oraz jego likwidacją. c) Niezależnie od wszelkichjakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy jej rozwiązanie lub wygaśnięcie nie zmieni praw udzielonych licencjobiorcom ani sublicencjobiorcom przez istockphoto zgodnie z niniejszą Umową ani nie będzie miało wpływuoddziałuje na nie w żaden sposób.

20 d) Rozwiązanie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na uprawnienia, argumentymożliwości obrony i ograniczenia odpowiedzialności istockphoto przewidziane niniejszą Umową, Umową członkowską lub Zasadami korzystania.w niniejszej Umowie, Umowie Członkowskiej bądź Warunkach Korzystania z Witryny; takie uprawnienia, argumenty obrony oraz ograniczenia odpowiedzialności będą obowiązywaćzachowują moc prawną po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Ponadto postanowienia niniejszej Umowy dotyczące: Zarządzania Materiałami dźwiękowymi, Informacji Poufnych, Oświadczeń i Gwarancji, odszkodowań, wyłączenia gwarancji oraz wszystkichzwolnienia z Odpowiedzialności, Wyłączenia Gwarancji i wszelkich ograniczeń odpowiedzialności będą nadalpozostają w pełni obowiązywać mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. i będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie. 16) Prawo właściwe 2. Witryna jest kontrolowana, obsługiwana i zarządzana przez istockphoto z terenu prowincji Alberta w Kanadzie. Dostęp do Witryny można uzyskać we wszystkich prowincjach i terytoriach Kanady, a także w innych krajach na całym świecie. Z uwagi na fakt, że w każdym z tych krajów obowiązują przepisy, które mogą różnić się od przepisów prowincji Alberta, Autor materiałów dźwiękowych przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że niniejsza Umowa podlega przepisom prawa prowincji Alberta oraz kanadyjskiego prawa federalnego stosującego się do niniejszej Umowy (bez uwzględnienia uregulowań odnoszących się do kolizji przepisów prawnych). Autor materiałów dźwiękowych niniejszym nieodwołalnie podporządkowuje się wyłącznej jurysdykcji sądów prowincji Alberta w Kanadzie w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie podlega konwencji ONZ o umowach dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów, a jej stosowanie jest wyraźnie wykluczone. a) AutorNiniejsza Umowa podlega pod każdym względem przepisom prawa stanu Nowy Jork bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające pośrednio lub bezpośrednio z niniejszej Umowy, jej wykonania lub ze stosunków handlowych między stronami będą ostatecznie rozstrzygane w drodze obowiązującego, poufnego postępowania arbitrażowego przez arbitra wybranego zgodnie z zasadami i procedurami wyboru arbitra określonymi w Procedurze Przyspieszonej Ogólnego Regulaminu Arbitrażu opublikowanego przez organizację arbitrażową JAMS ( JAMS ) lub zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów ( ICDR ), jakie będą obowiązywały w dniu rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, przy czym wybór stosowanych zasad należy do Twórcy; postępowanie arbitrażowe odbędzie się w jednej z następujących jurysdykcji (najbliższej Twórcy): w Seattle (w stanie Waszyngton), w Nowym Jorku (w stanie Nowy Jork), w Los Angeles (w stanie Kalifornia), w Londynie (w Anglii), w Paryżu (we Francji), we Frankfurcie (w Niemczech), w Tokio (w Japonii) lub w Singapurze. Postępowanie arbitrażowe zostanie przeprowadzone w języku angielskim, a wszelkie dokumenty powinny zostać przedstawione i złożone w języku angielskim. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla stron oraz może zostać ogłoszona wyrokiem sądu arbitrażowego i wprowadzona w życie przez właściwy organ sądowy. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKU ZDJĘĆ EMPTY ROOM Korzystanie z Banku Zdjęć wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 1 DEFINICJE 1. Termin Bank Zdjęć oznacza wyszukiwarkę materiałów wizualnych z funkcją

Bardziej szczegółowo

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0

ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE 2.0 CREATIVE COMMONS NIE JEST FIRMĄ PRAWNICZĄ I NIE ŚWIADCZY USŁUG PRAWNYCH. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO ADWOKAT-KLIENT.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych

REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych REGULAMIN SERWISU POPLER.TV dla podmiotów komercyjnych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu popler.tv znajdującego się pod adresem www.popler.tv (dalej zwanego Serwisem) i jego administratorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UW z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK

ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK ANEKS DOTYCZĄCY INTEROPERACYJNOŚCI W CHMURZE ORACLE do UMOWY PROGRAMU ORACLE PARTNERNETWORK Niniejszy aneks dotyczący interoperacyjności w chmurze Oracle (dalej zwany Aneksem ) zawarty jest pomiędzy Partnerem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Biznes na czas gra symulacyjna

Biznes na czas gra symulacyjna Biznes na czas gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Biznes na czas' rozpowszechniana jest przez N-Biznes wraz z licencją.

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY Tyskie.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.tyskie.pl (dalej Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA Przedmiot umowy. Zamawiający zleca ESIM Sp. z o.o. lub firmie przez ESIM wyznaczonej (zwany dalej Operator"), na warunkach określonych poniżej oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna

Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Być albo nie być Podróże gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Być albo nie być' rozpowszechniana jest przez N-Biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy

Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy Regulamin strony www.kotly.pl ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne: 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.kotly.pl ( Strona ), należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko )

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko ) Umowa zawarta w dniu (data) pomiędzy: Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez Mgr Lidię Nowińską Dziekana Wydziału Rehabilitacji zwaną dalej Szkołą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733.

Właścicielem i Administratorem Portalu Gwarancjusz.pl, jest firma Gwarancjusz.pl, NIP: 6452462989, REGON: 243196733. REGULAMIN SERWISU GWARANCJUSZ.PL z dn. 30.12.2014 r. 1. Przedmiot regulaminu i terminologia Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Gwarancjusz.pl, zwanego dalej Portalem. Portalu Gwarancjusz.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

FIRMA WYDAWNICZA SEZAMM MAŁGORZATA MARUSZKIN

FIRMA WYDAWNICZA SEZAMM MAŁGORZATA MARUSZKIN UMOWA o reprezentowaniu Autora zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Firmą wydawniczą SEZAMM Małgorzata Maruszkin z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zaorskiego 2/57 kod pocztowy 02-781, o numerze

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania. skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu ..., dnia... (miejscowość) (data)... (Imię i Nazwisko)...... (Adres zamieszkania) Oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie Medycyna Ogólna i

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

000 ), NIP:., REGON: zwaną w dalszej części umowy

000 ), NIP:., REGON: zwaną w dalszej części umowy UMOWA LICENCJI nr zawarta pomiędzy: e-pl Group sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kasztelańskiej 37, 60-316 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Kod. Opłata techniczna. A, B, C, D, E, I Patrz przypis 1),2) Opłaty licencyjne

Kod. Opłata techniczna. A, B, C, D, E, I Patrz przypis 1),2) Opłaty licencyjne Cennik obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 Wszystkie Opłaty przedstawione w Cenniku dotyczą i będą naliczane zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Korzystania i Płatności określonymi w Załączniku nr 5. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

UMOWA LICENCYJNA. zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: UMOWA LICENCYJNA NR [NUMER KOLEJNY]/[ROK] zawarta w [miasto] w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy: Instytutem Książki z siedzibą Krakowie, ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków, wpisanym do rejestru państwowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo