ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION"

Transkrypt

1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 5 ) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

2 RADA NAUKOWA Przewodnicząca: Barbara Kudrycka Członkowie: Kathleen Clark (Washington University), Jak Jabes (National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy), György Jenei (Corvinus University of Budapest, Centre of Public Affairs Studies), Juraj Nemec (University of Matej Bel, Banska Bystrica, Faculty of Economics), B. Guy Peters (University of Pittsburgh, Departament of Political Science), Martin Potůček (Charles University in Prague), Tiina Randma-Liiv (Tallin University of Technology), Allan Rosenbaum (Florida International University), Miren Sarasibar (Public University of Navarra, Faculty of Law), Bogusław Cudowski, Bogdan Dolnicki, Jan Głuchowski, Dariusz R. Kijowski, Jerzy Kopania, Witold Mikułowski, Agnieszka Pawłowska, Stanisław Prutis, Jerzy Stelmasiak, Halina Święczkowska, Elżbieta Ura, Marek Wierzbowski REDAKCJA Patrycja Joanna Suwaj redaktor naczelny Julita Sitniewska zastępca redaktora naczelnego Bogusław Pezowicz sekretarz redakcji Marek Budkiewicz webmaster, dystrybucja, sprzedaż ADRES REDAKCJI Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26 tel./fax: (085) Skład, łamanie, druk AIDA s.j Choroszcz, Porosły 22A tel NAKŁAD 150 egz. Copyright Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ISSN Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

3 SPIS TREŚCI CONTENT Polityka Policy/Politics Wioletta Czemiel-Grzybowska Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich Competitiveness of regions and success factors in some European countries 7 Magdalena Dąbrowska Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz usuwania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie rozwiązania zagraniczne i krajowe Public-private partnerships in reducing the effects of natural disasters in agriculture 23 Agnieszka Karpińska Narodowy system innowacji jako instrument polityki rządowej. Przypadek fiński National system of innovation as an instrument of government policy. A Finnish case study 37 Lech Buczek Prawnomiędzynarodowe aspekty stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei International law aspects of relations between the Republic of Poland and the Republic of Korea 45 Zasady Rules Monika Augustyniak Kontrola i nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych Control and Supervision of Auxiliary Units 59 Alina Miruć Sprawiedliwość w pomocy społecznej jako wartość i zasada Justice in social welfare as a value and principle 75 Piotr Sitniewski Realizacja zasady jawności majątkowej funkcjonariuszy samorządowych szczebla wojewódzkiego w Polsce raport z badań Implementation of the principle of transparency of the provincial government officers in Poland a research report 87 Jarosław Ruszewski Kodeksy etyczne pracowników samorządowych na przykładzie administracji samorządowej województwa podlaskiego Ethical Code of Local Governments with an example of Governmental Administration in Podlaskie Province 99

4 Procedury Procedures Emil Kruk Umocowanie organów administracji publicznej do wymierzania kar Authority of the public administration bodies to administer penalties 111 Sylwia Naruszewicz Analiza programów Customs Customs co-operation programmes 123 OBYWATEL CITIZEN Arkadiusz Bieliński Nowe regulacje w zakresie wdrażania usług społeczeństwa informacyjnego zagadnienia wybrane New regulations for the implementation of information society services selected issues 141

5 Polityka Policy/Politics

6

7 Wioletta Czemiel-Grzybowska * Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich Wstęp Na konkurencyjność regionów wpływa wiele zdywersyfikowanych czynników uporządkowanych w określonych koncepcjach rozwojowych, kształtowanych przez lata w oparciu o studia przypadków europejskich i światowych. Zanim wskażę na czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich chciałabym rozpocząć analizę od przyjętych zagadnień definicyjnych dotyczących regionu. Wskazując zróżnicowanie definicyjne i jego ewaluację w kierunku ostatecznego zdefiniowania wykorzystywanego w statyce europejskiej. Następnie przedstawiając różne teorie rozwoju regionalnego przyporządkuję im czynniki rozwoju regionalnego wskazane jako czynniki sukcesu dla danego modelu. Ilustracja czynników rozwoju wykorzystanych w Irlandii, Bawarii (Niemcy) oraz we Włoszech będzie stanowiła praktyczne ich wykorzystanie w polityce regionalnej krajów europejskich. Region a rozwój regionalny Termin region definiowany jest wielorako z powodu ogromnej różnorodności cech jednostek terytorialnych w Europie i na świecie. Od przyjętej definicji zależy przedmiot analizy i czynniki determinujące rozwój tej jednostki. Przytoczone definicje regionu są pewną systematyką pojęć i ewaluacją definicyjną. Region jest pojęciem używanym w wielu dziedzinach życia. Inaczej pojęcie to rozumie geograf, inaczej politolog, a jeszcze inaczej socjolog, etnograf czy też ekonomista. Analiza strategiczna ujmuje region w sensie geograficznym, jako wyodrębniony, jednorodny fragment powierzchni ziemi, łącznie z jego zasobami naturalnymi, materialnymi i sztucznymi. Najpowszechniej region jest określany, jako umownie wyodrębniony teren, charakteryzujący się unikatowymi cechami naturalnymi bądź nabytymi, których tereny sąsiadujące nie posiadają 1. Stąd region także terytorialnie wykształcony kompleks produkcyjny, czyli zespół różnorodnych zakładów przemysłowych, rolnych itp., rozmieszczonych na określonym obszarze i wzajemnie ze sobą powiązanych 2. Jest wyodrębniony z większego obszaru na podstawie specyficznych kry- * Dr, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka 1 St. Naruszewicz, Polityka spójności Unii Europejskiej, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s S. Berezowski, Studia regionalne nad transportem, [w:] Gospodarka przestrzenna tom II Ekonomika rozwoju, Wydawnictwo UwB, Białystok 1999, s. 13.

8 Wioletta Czemiel-Grzybowska teriów, które mają kluczowe znaczenie dla określenia zasięgu i struktury regionów. Są też różne kryteria podziału regionów. W ramach kryterium przedmiotowego wyodrębnia się regiony ekonomiczne, planistyczne, urbanistyczne, krajobrazowe, społeczne, demograficzne itp. Mogą to być obszary zarówno duże, jak i małe, jednorodne i zróżnicowane 3. Regiony można też podzielić na mniejsze jednostki przestrzenne subregiony, a te z kolei na jeszcze mniejsze (mikroregiony jednostki lokalne). Regiony połączone w większe układy to makroregiony 4. W celu lepszej integracji z Unią Europejską Polska dostosowała podział regionalny do zasad obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Aby zgromadzić odpowiednie dane statystyczne oraz dla potrzeb polityki regionalnej stosowany jest jednolity i spójny schemat podziału struktur terytorialnych członków Unii Europejskich zwany NUTS 5. NUTS jest skrótem angielskiej nazwy Nomenclature of Units for Territorial Statistics. Określa się w ten sposób standard geokodowania rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych. Klasyfikacja NUTS ma na celu rozwiązanie problemu różnorodności podziałów administracyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej i zmian tych podziałów. Zagraża to dostępności i porównywalności danych statystycznych w przestrzeni i czasie. Nie zawsze więc podział NUTS odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Podział statystyczny regionów w Unii Europejskiej składa się więc z kilku nakładających się na siebie pięter regionalnych, które prezentuje poniższa tabela (Tabela 1). Polityka regionalna jest prowadzona na statystycznym poziomie NUTS 2, na który składa się obecnie ponad 200 regionów 6. W ramach NUTS wyróżnia w sposób hierarchiczny pięć poziomów: poziomy regionalne (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3), szczeble lokalne (NUTS 4, NUTS 5). Tabela 1. Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych w odniesieniu do Polski Poziom Obszar Liczba jednostek NUTS 1 terytorium całego kraju 1 NUTS 2 województwa 16 NUTS 3 podregiony (utworzone z powiatów) 44 NUTS 4 powiaty i miasta na prawach powiatu 379 NUTS 5 gminy (w tym gminy miejskie będące miastami na prawach powiatu) 2478 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Perspektywy polskiej polityki regionalnej po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Mindur M., SGH KZiF Studia i Prace, Zeszyt Nr 32, Warszawa 2003, s Kategoryzacji NUTS dokonano w oparciu o proste kryterium wielkości na regiony duże, średnie i małe odpowiednio: poziom NUTS 1, poziom NUTS 2 i poziom NUTS 3. Oprócz 3 A. Ratkiewicz, Region jako jednostka administracyjna w Unii Europejskiej i Polsce, [w:] Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, Wyd. Uniwersytetu, Białystok 2008, s K. Heffner, Strategie rozwoju regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008, s (na dzień r.) 6 J. Skrzyp, Polityka rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 88.

9 Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich tych wzajemnie powiązanych ze sobą poziomów regionalnych, wyróżniono również poziom krajowy (NUTS 0), który odzwierciedla granice administracyjne poszczególnych państw UE oraz dwa poziomy lokalne NUTS 4 i NUTS 5. Stąd w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej stan rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych regionów jest dokonywany w oparciu o kategoryzację NUTS. Zdefiniowanie rozwoju jako kategorii jest procesem niezwykle złożonym, uwarunkowanym wieloma czynnikami, tak więc nie ma możliwości, aby wszyscy ludzie, przedsiębiorstwa, regiony i gospodarki rozwijali się w jednakowym tempie 7. Jest to bardzo trafne pojęcie dające fundament dla definicji rozwoju regionalnego. Stanowiącego po pierwsze proces wszelkich zmian zachodzących w regionie, transformacje czynników i zasobów regionalnych w dobra i usługi. Po drugie, rozwój regionalny jest podstawą zmian w sposobie, poziomie i jakości życia mieszkańców regionu. Po trzecie, to postęp techniczny i technologiczny mający na celu pełniejsze i racjonalne wykorzystywanie czynników i zasobów regionu. Po czwarte jest to proces wymiany między człowiekiem a środowiskiem, określany mianem rozwoju ekologicznego 8. Dokonując bardziej szczegółowej identyfikacji rozwoju regionalnego należy wyodrębnić: koncepcję przedmiotu tego rozwoju, czyli regionu, cele rozwoju regionalnego, czynniki rozwoju regionalnego. Internalizacja koncepcji przedmiotu tego rozwoju jako zespołu zmian społeczno gospodarczych, zachodzących w obrębie tego regionu pozwala wnioskować, iż zmiany te generują mechanizmy kształtujące przemiany regionu, ujmowane zarówno w perspektywie procesowej, jak i celowo aktywistycznej, które działają w konkretnej sytuacji historycznej i geograficznej 9. Każdorazowo rozwój regionalny ma na celu wzrost regionalnej produktywności i konkurencyjności. Dotyczy on zmian jakościowych i ilościowych. Gdzie zmiany ilościowe to między innymi wzrost zatrudnienia, wzrost dochodów i wzrost wartości produkcji dodanej. A zmiany jakościowe dotyczą rozwoju społecznego, np. poprawa poziomu życia ludności, poprawa jakości środowiska czy poszerzanie aktywności społecznej. Rozwój regionalny, a zwłaszcza jego zróżnicowanie przestrzenne należy do podstawowych problemów współczesnej gospodarki. Źródła teorii dotyczącej rozwoju regionalnego można podzielić na dwie główne grupy: koncepcje nurtu neoklasycznego oraz koncepcje nurtu neokeynesowskiego. Pierwsza z nich zakłada minimalizację interwencjonalizmu i traktuje wolny rynek jako optymalny mechanizm regulacyjny. Druga natomiast traktuje interwencjonizm jako niezbędny i najważniejszy mechanizm regulacyjny i optymalizujący rozwój regionalny. Współcześni ekonomiści regionalni starają się optymalizować politykę regionalną, bazując na znanych im koncepcjach ekonomicznych. Działania te służą tworzeniu strategii rozwoju regionalnego, która w istotny sposób wpływa na omawiany rozwój H. Wnorowski, Powszechne dążenie do rozwoju i osiągnięcia w tym obszarze, [w:] Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, UwB, Białystok 2008, s Z. Strzelecki, Polityka regionalna, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008, s P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, UAM, Poznań 2008, s S. Golinowska (red.), Rozwój ekonomiczny regionów rynek pracy procesy migracyjne Polska, Czechy, Niemcy, Raport IPiSS Zeszyt nr 16, Warszawa 1998, s. 23.

10 10 Wioletta Czemiel-Grzybowska Poniższa tabela zawiera zestawienie wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących rozwoju regionalnego. Tabela 2. Wybrane teorie rozwoju regionalnego TEO- RIA Teorie lokalizacji Teorie polaryzacji MODEL PREKURSOR OPIS Teoria lokalizacji struktur Teoria lokalizacji przemysłu (zwana również teorią pojedynczego zakładu przemysłowego Teoria miejsc centralnych Teoria biegunów wzrostu Teoria polaryzacji sektorowej Teoria polaryzacji regionalnej J. H. von Thünen A. Weber W. Christaller F. Perroux A. Schumpeter G. Myrdal Najważniejszą rzeczą przy wyborze najkorzystniejszego rodzaju oraz miejsca działalności jest rynek zbytu, w szczególności zaś odległość od niego, czyli koszty transportu. Dokonując wyboru lokalizacji wpływ na ostateczną decyzję mają trzy czynniki: koszty transportu (ich wartość zależna jest od przewożonej gramatury i odległości), koszty pracy (zróżnicowane przestrzennie, obszary o niskich kosztach pracy cieszą się większym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o wybór lokalizacji działalności, niż niskich kosztach transportu), korzyści aglomeracyjne (wywierają wpływ na lokalizację, gdy oczekiwane oszczędności z tytułu tejże lokalizacji przewyższają dodatkowe koszty transportu). Koszty transportu wzrastają współmiernie do odległości od miejsca lokalizacji, co wpływa na wysokość ceny produktu, która określa wielkość popytu. Fakt ten określa opłacalną granicę zasięgu zaopatrzenia, której przekroczenie skutkuje zanikiem popytu. Biegunami wzrostu są rozwinięte podmioty gospodarcze, które dominują w gałęziach i sektorach przemysłu. Zajmują one silną pozycję na rynku, odnotowują szybkie tempo wzrostu prowadzonej działalności, jak również mogą się pochwalić gęstą siecią kontrahentów. Teren regionów najbardziej rozwiniętych przyciąga swymi możliwościami wysoce zaawansowane technologicznie gałęzie przemysłu. Tym samym regiony bardziej rozwinięte górują nad regionami peryferyjnymi i wywierają wpływ na ich politykę handlową i przemysłową, która staje się zależna od polityki macierzystej regionów dominujących. Dlatego też działania publiczne powinny skupić się na tworzeniu nowych biegunów wzrostu. Wpływ na rozwój gospodarczy ma pobudzanie innowacji, przybierających formę fali tzn. innowacji bazowych, które w przeszłości doprowadziły do wykształcenia się specyficznych struktur sektorowych. Chodzi tutaj w głównej mierze o wynalazki techniczne, które pociągają za sobą szereg znaczących innowacji i wpływają podtrzymująco na falę wzrostu ekonomicznego. Innowacje postępu technicznego doprowadzają do sytuacji, gdzie stare technologie są zastępowane nowymi, co w konsekwencji prowadzi do likwidacji struktur, kapitału, jak również miejsc pracy. Zróżnicowania regionalne mają tendencję do pogłębiania się wraz z upływem czasu w wyniku kumulowania się i wzajemnego wpływu przyczyn ekonomicznych, politycznych i kulturowych. Ulegająca powiększeniu luka rozwojowa między centrum a peryferiami, która przejawia się tym, iż bogate regiony rozwijają się a biedne popadają w stagnację, tworzy tzw. mechanizm błędnego koła. Wystąpienie procesu rozprzestrzeniania się wzrostu z centrum do peryferii wiąże się z uzależnieniem obszarów słabiej rozwiniętych i ich podporządkowaniem procesom zachodzącym w regionach rozwiniętych ekonomicznie. CZYNNIKI ROZWOJU koszty transportu koszty transportu koszty pracy korzyści aglomeracyjne praca ziemia kapitał korzyści skali korzyści aglomeracji innowacje czynniki ekonomiczne czynniki społeczne czynniki kulturowe

11 Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich 11 Teorie neoklasyczne Teorie rozwoju od dołu Neoklasyczny model podstawowy Teoria korzyści komparatyw-nych Model Keynesowski Teoria potrzeb podstawowych Teoria niezależnego rozwoju regionalnego Teoria wykorzystania potencjału endogenicznego A. Smith D. Ricardo J. M. Keynes Zakłada, że jeśli dany teren podlega procesom urbanizacji i wzrasta liczba ludności, zmianie ulegają stosunki czynników produkcji, co w konsekwencji wpływa na użyteczności krańcowe 1 owych czynników. Użyteczność krańcowa ziemi rośnie wraz ze wzrastającym postępem w procesie urbanizacji, natomiast zwiększona aktywność inwestycyjna sprawia, iż tańszy i większy okazuje się kapitał. Czynniki produkcji nie są mobilne, a ich wykorzystanie zależne jest od naturalnych warunków, które charakteryzują dane terytorium (kraj, region). Teoria dopuszcza jedynie mobilność towarów. Ricardo rozpatrywał model dwóch krajów (regionów), które produkują dwa produkty. Produkcja, zarówno w jednym jak i drugim kraju (regionie) przynosi straty. Kraje (regiony) mogą osiągnąć dobrobyt spełniając dwa następujące warunki: specjalizacja produkcji określonego dobra; wymiana handlowa dóbr między sobą. W rezultacie podjęcie handlu okazuje się korzystne dla obu krajów (regionów), a specjalizacja produkcji skutkuje wzrostem wydajności pracy. Model ten zakładał, iż pomimo panującej w gospodarce równowagi, możliwe jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji, szczególnie zaś pracy. Negując prawo rynków Saya 2 Keynes stwierdził, iż brak równowagi między popytem a podażą jest cechą charakteryzującą gospodarkę. Konieczne jest wspomaganie mechanizmu rynkowego, interwencjonalizmem władz publicznych, dzięki czemu nastąpi pobudzenie rozwoju regionalnego oraz zniwelowanie różnic rozwojowych. Zgodnie z tą koncepcją rozwój nie polega jedynie na dążeniu do wzrostu wartości ekonomicznych (Produktu Krajowego Brutto PKB), lecz przyczyniać się ma do redukcji biedy, bezrobocia oraz nierówności społecznych. Teoria ta oparta jest na tezie, iż należy redystrybuować bieżące inwestycje na korzyść ubogich, by w dłuższym okresie czasu doprowadzić do poprawy wysokości osiąganych przez nich dochodów, bądź zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi z uwagi na to, iż jest to cel moralnie zobowiązujący a jednocześnie realny i możliwy do osiągnięcia. Na potrzeby ludzkie składają się: pożywienie, mieszkanie, odzież, zdrowie, wykształcenie oraz szanse na podjęcie pracy. W głównej mierze koncepcja ta skierowana była na zaspokajanie potrzeb ubogiej ludności z krajów rozwijających się, lecz nie była to koncepcja zewnętrznej pomocy społecznej. Grupy celowe same powinny dążyć do zmiany swojego położenia i wypracowania wzrostu PKB przy niewykluczonej pomocy z zewnątrz. Rozwój regionalny w koncepcjach tego typu miał za zadanie aktywizować powiązania wewnątrzregionalne oraz zasoby wewnętrzne, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektu ekonomicznego, ekologicznego i socjokulturowego. Nieskuteczność polityki prowadzonej w grupie krajów rozwijających się, przez którą ludność zmuszona była emigrować za pracą, zaskutkowała powstaniem teorii niezależnego rozwoju. Potencjał w tej teorii rozumiany jest jako możliwe do odkrycia dodatkowe możliwości rozwojowe regionu. Owe możliwości odnaleźć można w czynnikach produkcji, potencjale inwestycyjnym obszarów peryferyjnych, obiegu wewnątrzregionalnym i innowacyjności środowiska regionalnego. praca kapitał ziemia handel zagraniczny specjalizacja produkcji interwencjonizm władz publicznych wewnętrzna pomoc społeczna inwestycje wewnętrzne kapitał społeczny

12 12 Wioletta Czemiel-Grzybowska Teorie polityk strukturalnych Teoria nieadekwatności rynków Teoria cyklu wzrostu Zakłada, iż model doskonałej konkurencji 3 prowadzący w konsekwencji do trwałej równowagi nie znajduje na rynku uzasadnienia praktycznego. W celu skorygowania występujących niedoskonałości rząd powinien interweniować na rynku, np.: poprzez ochronę nowych gałęzi przemysłu przed silną konkurencją międzynarodową. Ochrona taka trwać powinna dotąd, dopóki w pełni nie osiągnie konkurencyjności. Koszty wynikające z ochrony przełożą się na korzyści z produkcji możliwe do uzyskania w okresie późniejszym. W przypadku tego modelu interwencje rządu następują nie tylko w sytuacji wprowadzania nowej gałęzi przemysłu, ale także np.: przy przeprowadzeniu sektora przez trudny moment zmniejszenia mocy przerobowych. Możliwe jest wtedy zastosowanie takich instrumentów jak wspieranie inwestycji i innowacji, zastrzeganie zamówień rządowych dla pewnych firm oraz ulgi restrukturyzacyjne dla przedsiębiorstw. interwencjonizm władz publicznych interwencjonizm władz publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S. Golinowska (red.), Rozwój ekonomiczny regionów rynek pracy procesy migracyjne Polska, Czechy, Niemcy, Raport IPiSS zeszyt nr 16, Warszawa 1998, s. 23, 32-35, 55-58; Z. Strzelecki (red. nauk.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008, s ; T. G. Grosse, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne Nr 1 (8) 2002, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002, s ; R. Domański, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2006, s ; K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, ELIPSA, Warszawa 2003, s ; P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008, s W koncepcjach rozwoju regionalnego doszukać się można teoretycznych składników analizy dotyczącej prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, w tym także starań Unii Europejskiej do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej. Identyfikacja czynników rozwoju w regionach rozwojowych pozwala na intensyfikację działań w celu ich zaszczepienia w regionach uboższych 11. Uwzględnione czynniki w ramach poszczególnych koncepcji umożliwiają tworzenie strategicznych rozwiązań ekonomicznych, społecznych i politycznych formułowanych poprzez programowanie regionalne na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Rozwój regionalny to wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, co w znacznym stopniu przyczynia się również do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 12. Na potencjał gospodarczy regionu składa się zarówno aktywność zawodowa mieszkańców oraz poziom osiąganych przez nich dochodów, jak również lokalny rynek pracy, poziom i rodzaj przedsiębiorczości, napływ zagranicznego kapitału a także stan środowiska naturalnego. Intensyfikacja rozwoju jest możliwa poprzez wzmocnienie potencjały gospodarczego i społecznego regionu. Czynniki rozwoju regionalnego Powszechnie uważa się, iż czynnik jest elementem wywołującym określone zjawisko bądź skutek. Analizując konkurencyjność rozwoju regionalnego należy wyodrębnić czynniki jego inten- 11 K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, ELIPSA, Warszawa 2003, s stan an dzień r.

13 Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich 13 syfikacji. To właśnie one są elementami warunkującymi jego inicjowanie i dobrą koniunkturę. Czynniki rozwoju regionalnego to składniki, własność regionu lub zdarzenie mające miejsce w jego granicach, które oddziaływają na zmiany jego stanu, tj. wywierającą wpływ na jego rozwój społeczno-gospodarczy. Czynnikiem rozwoju może być również zdarzenie, nietkwiące w regionie, lecz będące przyczyną zewnętrzną zmian zachodzących w jego granicach 13. Za elementy składowe rozwoju bądź zacofania regionalnego uznaje się 14 : 1. czynniki endogeniczne można do nich zaliczyć ziemię, kapitał, surowce, bliskość morza, warunki topograficzne, postęp techniczny; 2. czynniki egzogeniczne w skład których wchodzi wpływ polityki państwa, zależność polityczna lub gospodarcza, przymus prowadzenia takiej a nie innej polityki, uzależnienie od czynników zewnętrznych. Określenie czynników rozwoju pozwala na przedstawienie wstępnych hipotez dotyczących zakresu determinacji rozwoju regionalnego. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia prowadzenia polityki regionalnej, która polega na sterowaniu przez władze publiczne procesem rozwoju. Zbiór współczesnych czynników regionalnego rozwoju podzielić można na trzy grupy, a mianowicie 15 : 1. kapitał ludzki, czyli wyposażenie regionu w zasoby wykwalifikowanej i wykształconej siły roboczej z dostępem do oferty edukacyjnej umożliwiającej kształcenie ustawiczne, a przez to asymilowanie się do zmieniających się potrzeb rynku pracy; 2. infrastrukturę techniczną jako wyposażenie mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych do urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, transportowej, telekomunikacyjnej uwzględniając przy tym komputerowy dostęp do Internetu itd.; 3. czynniki miękkie, w tym także kapitał społeczny i innowacyjność, które należy rozumieć, jako zbiór czynników stwarzających możliwości budowania regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, która jest podstawą współczesnego rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy obejmuje dyfuzję innowacji wraz z możliwościami adaptacyjnymi gospodarki rynkowej, dostęp do nowoczesnych technologii, umiejętność do tworzenia sieci współpracy i skupisk przedsiębiorstw, kulturę przedsiębiorczości, wyposażenie instytucjonalne. Systematyka zróżnicowanych czynników rozwoju regionalnego we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych gospodarki narodowej pozwala wyodrębnić następujące: 1) kapitał ludzki; 2) kapitał społeczny; 3) kapitał materialny; 4) kapitał finansowy; 5) migracje osób, towarów i kapitału; 6) innowacje w sferze technologicznej i organizacyjnej 16. Kapitał ludzki z punktu widzenia rozwoju regionalnego jest to czynnik najistotniejszy. W ujęciu K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska op. cit., s P. Churski, Czynniki op. cit., s Tamże, s

14 14 Wioletta Czemiel-Grzybowska ekonomicznym kapitał ludzki określany jest jako całościowy zasób posiadanych, przez dane społeczeństwo lub poszczególne jednostki, kwalifikacji, umiejętności, zasobów wiedzy, które warunkują zdolności do wykonywania określonej pracy, przystosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu, jak również możliwości tworzenia nowych rozwiązań 17. W ujęciu społecznym należy go rozpatrywać jako możliwości tworzenia coraz bardziej idealnych cywilizacyjnych przestrzeni, bazujących na relacjach społecznych, członkostwie w różnych grupach, kreowaniu kultury. Bazuje ona na dobrach materialnych, jak też niematerialnych, ocenach wartościujących, wzorcach postępowania, a także na instytucjach zajmujących się organizacją ludzkich zachowań 18. Kapitał społeczny termin ten został po raz pierwszy wprowadzony przez P. Bourdieu oraz J. Colemana. P. Bourdieu określił kapitał społeczny jako sumę zasobów aktualnie posiadanych, jak i tych możliwych do uzyskania, które należą się jednostce lub grupie z racji posiadania względnie trwałej, w mniejszym lub większym stopniu zinstytucjonalizowanej sieci powiązań. Odmiennie pojęcie kapitału społecznego rozumiał J. Coleman. Jego definicja sprowadzała kapitał społeczny do aspektu struktury społecznej, która tworzy wartości oraz ułatwia tok postępowania jednostek w ramach tej struktury 19. Występujące w literaturze różnorodne ujęcia terminu kapitału społecznego sprowadzają się do jego definiowania oraz rozumienia, jako normy oraz wartości, korzyści wypracowywane przez jednostki, by stały się dobrem wspólnym, jak również sieci społeczne 20. Kapitał materialny uważany był do niedawna za jedyny wyznacznik siły nabywczej przedsiębiorstw i generowania wzrostu wydajności pracy 21. Kapitał finansowy oznacza wartość zarządzania, kwalifikacji, kompetencji i innych składników niematerialnych tworzących wartość reputacji firmy. Obejmuje środki pieniężne występujące w różnych postaciach: gotówki, kredytu, papierów wartościowych. Postęp technologiczny i innowacje innowacja występuje w literaturze ekonomicznej, jako 22 : proces, obejmujący powstanie pomysłu, prace badawczo-rozwojowe i projektowe, produkcję, marketing i upowszechnianie dóbr, usług itd.; dobra, usługi lub pomysły, które są postrzegane przez odbiorcę jako jakościowo nowe na odpowiadających im rynkach. Postęp techniczny to nic innego jak proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych prekursorskich technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących za- 17 Internetowa Encyklopedia PWN, co=kapita%b3+ludzki na dzień r. 18 L. Białoń, Metodologiczne problemy określania kapitału ludzkiego, [w:] S. Marciniak (red.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s A. Wojewódzka, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Prace Naukowe Nr 40, na dzień r. 20 I. Grzanka, Kapitał społeczny w relacjach a klientami: CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s J. Wołoszyn, Rola kapitału społecznego i kulturowego w przedsiębiorstwie, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom VII, zeszyt 1, s M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001, s. 24.

15 Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich 15 sobów 23. Zależy on od poziomu innowacji i badań naukowych. Zwiększa rentowność kapitału i pozwala stawić czoła konkurencji rozwiniętych gospodarek. Jednak warunkiem wykorzystania innowacji technologicznych i wyników badań naukowych jest zaplecze finansowe. Tylko silny i bogaty kraj może sobie pozwolić na finansowanie badań naukowych, a następnie wdrożenie wyników tych badań. Jest to czynnik, który powoduje długoterminowy wzrost gospodarczy 24. Migracje osób, kapitałów oraz towarów Migracja jest to przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. Istota czynników rozwoju regionalnego jest mierzalna poprzez instrumenty służące temu pomiarowi. Umożliwiają także zaobserwowanie zmian w nich zachodzących oraz występujących między nimi zależności. Poniższa tabela prezentuje zestawienie poszczególnych czynników rozwoju z odpowiednio przyporządkowanymi wskaźnikami. Tabela 3. Wybrane narzędzia pomiaru czynników rozwoju regionalnego Czynnik rozwoju Narzędzie pomiaru KAPITAŁ LUDZKI przyrost naturalny aktywność zawodowa stopa bezrobocia liczba szkół zawodowych liczba uczelni wyższych liczba ludności z wyższym wykształceniem koszty pracy KAPITAŁ MATERIALNY udział gruntów rolnych w powierzchni ogółem liczba gospodarstw korzystających z oczyszczalni ścieków gęstość sieci gazowej gęstość dróg publicznych o twardej nawierzchni KAPITAŁ FINANSOWY przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto przeciętny dochód na 1 członka rodziny KAPITAŁ SPOŁECZNY frekwencja w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu, samorządowych liczba organizacji pozarządowych liczb organizacji pożytku publicznego liczba osób prowadzących działalność gospodarczą INNOWACJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZEWNĘTRZNE PRZEPŁYWY OSÓB, KAPITAŁU I TOWARÓW liczba jednostek badawczo-rozwojowych wysokość nakładów na B+R liczba zgłoszonych patentów wartość eksportu wartość importu wartość salda handlu zagranicznego wartość salda migracji wewnętrznych i zagranicznych Źródło: P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008, s na dzień r. 24 na dzień r.

16 16 Wioletta Czemiel-Grzybowska Rozwój regionalny to nie tylko dynamiczne procesy zachodzące pod wpływem określonych czynników, które warunkują charakter, kierunek i tempo zmian społeczno-gospodarczych, ale także celowo ukierunkowane zmiany, zmierzające do realizacji zadań w ramach polityki regionalnej wykorzystując czynniki prorozwojowe. Kapitał ludzki jest czynnikiem prorozwojowym i uznać go należy za czynnik najistotniejszy z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Dzięki posiadanym kwalifikacjom, umiejętnościom i wiedzy aktywnie uczestniczy on w kształtowaniu procesów rozwojowych oraz przyczynia się do wzrostu spójności społecznej. Czynniki sukcesu europejskiej polityki regionalnej Polityka regionalna Unii Europejskiej obejmuje trwające od lat działania służące zmniejszaniu dysproporcji międzyregionalnych. Wiele jest przykładów europejskich stanowiących dowód pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w krajach objętych wsparciem strukturalnym. Obejmującym zarówno skorzystanie z pomocy finansowej oraz dostęp do najnowszych technologii. Przykładowymi regionami, obrazującymi sukces gospodarki, są Irlandia, Włochy i Bawaria (Niemcy). Zasięg osiągnięć gospodarczych oraz dynamika przemian, jakie w tych krajach zaszły, stawia pytanie o czynniki, którym owe kraje ten sukces zawdzięczają. A także o możliwości wykorzystania doświadczeń tych krajów w innych krajach, które dążą do jak najszybszego zlikwidowania różnic rozwojowych. Należy jednak uściślić, iż fundusze strukturalne, które napłynęły do tych krajów w związku z ich akcesją do Unii Europejskiej były jedynie czynnikiem uzupełniającym sukces gospodarek tych krajów 25. Jednocześnie zaznaczam, iż obecna koniunktura tych krajów uległa znacznemu pogorszeniu na skutek kryzysu globalnego. Irlandia przystąpiła do Unii Europejskiej w 1973 roku na mocy traktatu podpisanego roku. Pierwsze lata członkowstwa nie obfitowały w sukces. Irlandia odnotowała w pierwszych latach wolny wzrost gospodarczy, niestabilność ekonomiczną, jak również nieznaczny postęp w zakresie realnej konwergencji 26. W okresie niespełna dziesięciu lat irlandzka gospodarka uległa gwałtownej transformacji. Odpowiednie wykorzystanie środków finansowych Wspólnoty wiąże się z połączeniem inwestycji strukturalnych z odpowiednią polityką finansów publicznych. Należy pamiętać, iż członkowstwo w UE wymaga od państw uiszczania składki członkowskiej, dokonywania kosztownych dostosowań instytucjonalnych w rolnictwie, środowisku, administracji itd., jak również współfinansowania projektów europejskich. Dlatego też istotnym posunięciem okazała się reforma irlandzkich finansów publicznych 27. Reform tych dokonano przy akceptacji rządu, przedsiębiorców i związków zawodowych, co w dużym stopniu zadecydowało o ich powodzeniu. Ograniczono wzrost płac, zredukowano zatrudnienie w sektorze publicznym i zredukowano wydatki publiczne, na rzecz redukcji podatków i tworzenia nowych miejsc pracy stan na dzień r. 26 T. Grosse, Irlandia pretekst do namysłu nad Polską, na stronie CEO Magazyn Top Menedżerów pl/artykuly/, stan na dzień r. 27 Tamże. 28 S. Talar, Determinanty konkurencyjności gospodarki Irlandii, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekono-

17 Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich 17 Jednym z najistotniejszych celów narodowej strategii rozwoju Irlandii było tworzenie atrakcyjnych warunków dla proeksportowo zorientowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które zaowocowały poprawą międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Inwestycje te przyciągały profity podatkowe, w postaci zwolnień z podatku zysków eksportowych korporacji, oraz w postaci niskiej stopy podatku dla przedsiębiorstw. Zagraniczne przedsiębiorstwa nie tylko pozytywnie wpływały na rozwój gospodarki Irlandii, ale także przyczyniły się do rozwoju eksportu zaawansowanego technicznie. Irlandia odniosła sukces w przyciąganiu inwestorów zagranicznych i umiejętnym ukierunkowywaniu ich do sektorów wysokiej technologii 29. Warto też przytoczyć przykład Włoch, jako kraju, gdzie europejska polityka regionalna wspomogła i zainicjowała rozwój gospodarczy. Sukces włoskiej gospodarki niewątpliwie jest zasługą dynamicznego rozwoju terenów północnych, o silnej dominacji przemysłu. W znacznym stopniu do owego sukcesu przyczyniły się duże inwestycje rządu włoskiego w wielkie ośrodki przemysłowe i koncerny rodzinne rozwijane na tych terenach u schyłku lat pięćdziesiątych i początku lat sześćdziesiątych 30. Wkład w rozwój gospodarki włoskiej miały również tereny centralne, które cechował wysoki eksport, najwyższy poziom przyrostu dochodu per capita oraz znaczący napływ inwestycji zagranicznych. Motorem rozwoju stały się małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie musiały konkurować z dużymi przedsiębiorstwami państwowymi o wewnętrzny rynek. Swój rozwój oparły na częstym zmianie profilu produkcji, przez co mogły błyskawicznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Produkowano dobra rzemieślnicze i luksusowe. Znaczna część nowo otwieranych przedsięwzięć gospodarczych opierała się na działalności rodzinnej, co niosło za sobą redukcję kosztów związanych z rozpoczęciem przedsięwzięcia oraz dawało poczucie bezpieczeństwa i zaufania 31. Nie można jednak mianem sukcesu europejskiej i krajowej polityki regionalnej określić południowych regionów Włoch. Przypadek ten pokazuje nieefektywność inwestycji europejskich oraz rządu centralnego, które były źle zarządzane oraz pochłaniane przez nadmiernie rozbudowaną administrację, w której przyzwyczajenia urzędników odkształciły struktury administracyjne 32. Bawaria (Niemcy) należy do najbogatszych regionów współczesnych Niemiec. Po II wojnie światowej rolnictwo było źródłem utrzymania dla 40% Bawarczyków, a przemysł, nie licząc górnictwa węgla brunatnego, nie istniał. To ograniczenie stało się dla regionu szansą na nowe gałęzie przemysłu. Najważniejszymi siłami napędowymi wzrostu są w Bawarii firmy gospodarki opartej na wiedzy (sektor informatyczny i komunikacyjny). Ważny wkład w rozwój regionalny mają też przedsiębiorcy z sektora filmów i mediów, a także producenci samochodów. Firmy intensywnie działające w segmencie badawczo-rozwojowym oraz ich publiczna infrastruktura badawczo-rozwojowa są przyczyną znakomitych wyników gospodarczych oraz dobrych wyników gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój gospodarki nie jest celem, który można by osiągnąć w kilka lat. Proces ten jest długotrwały i, jak pokazuje przykład Irlandii, nie taki prosty do osiągnięcia. Wymaga kooperacji micznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008, s Tamże, s T. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii, Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s Tamże, s Tamże, s. 149,

18 18 Wioletta Czemiel-Grzybowska zarówno władz samorządowych, polityków jak i przedsiębiorców. Doświadczenia Irlandii stanowią z jednej strony potwierdzenie korzyści, jakie wynikają z szerokiego uczestnictwa kraju w systemie gospodarki światowej oraz wskazują na czynniki pozwalające osiągnąć owe korzyści, a z drugiej strony pozwalają zidentyfikować zagrożenia towarzyszące otwarciu gospodarki i procesowi jej prężnego rozwoju 33. Przykład Włoch doskonale ukazuje podwójną rolę, jaką pełni europejska polityka regionalna dla inicjowania rozwoju gospodarczego. Z jednej strony stymuluje działania władz publicznych w krajach członkowskich Unii w kierunku gospodarności i efektywności ekonomicznej (rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjność technologiczna), z drugiej zaś staje się nieefektywna poprzez wzmacnianie lokalnych układów zamiast pobudzać endogeniczny rozwój. Doświadczenia regionów włoskich w procesie integracji mogą służyć jako wzór dla rozwiązań systemowych, służących polskim regionom i społecznościom lokalnym w procesie zarówno przemian ustroju społeczno-gospodarczego, jak i wykorzystania szans, jakie w tym zakresie stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej 34. Członkowstwo w Unii Europejskiej nie było zapalnikiem, a jedynie kołem napędzającym rozwój gospodarki Bawarii. Postawiła ona na innowacje, specjalizację produkcji, wiedzę i kompetencje, rozwój segmentu badań i rozwoju. Sukces polityki regionalnej w wymienionych krajach obrazują przede wszystkim wskaźniki makroekonomiczne, których wzrost bądź też spadek warunkuje wzrost gospodarki całego kraju. Na podstawie danych zawartych w tabeli 3 można zauważyć, iż PKB per capita według parytetu siły nabywczej na przestrzenia badanego okresu najszybciej wzrastał w Irlandii. W 2008 roku wskaźnik ten przewyższał średni poziom tego wskaźnika w Unii Europejskiej prawie półtorakrotnie. Polska w porównaniu z wynikami tych krajów nie wypada w rankingach korzystnie. Choć odnotowuje wzrost PKB per capita, jednak jest to poziom nieznacznie przekraczającym 50% średniej Unii. Wzrost i rozwój gospodarki warunkuje także stopa bezrobocia oraz stopa inflacji. Na tle wymienionych krajów Polska odnotowała różne poziomy tych wskaźników w badanym okresie. Stopa bezrobocia w 2000 roku wynosiła w Polsce 16%, w 2002 roku odnotowano już stopę na poziomie 20%. Redukcja wskaźnika następowała przez kolejne lata i w 2008 roku stopa bezrobocia wyniosła 7,1% i przewyższała średnią Unii o 0,1%. Stopa inflacji Polski przejawia tendencję spadkową i utrzymuje się w granicach średniej unijnej do 2008 roku. W roku poprzednim stopa ta była w Polsce przewyższała poziom inflacji Unii o 0,5%. 33 S. Talar, Determinanty op. cit., s stan na dzień r.

19 Konkurencyjność regionów a czynniki sukcesu wybranych krajów europejskich 19 Tabela 4. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Niemiec, Włoch, Irlandii i Polski w latach Wskaźnik Kraj Lata makroekonomiczny PKB per capita wg parytetu siły Niemcy nabywczej Irlandia (UE=100) stopa Włochy bezrobocia (%) Polska stopa inflacji (%), Niemcy Irlandia Włochy Polska Niemcy Irlandia Włochy Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, stan na dzień r. Od 2006 roku World Economic Forum stosuje nowy wskaźnik pomiaru międzynarodowej konkurencyjności sporządzony przez profesora Columbia University Xaviera Sala-i Martina, uznanego badacza problemów dotyczących wzrostu i rozwoju gospodarczego, tzw. indeks globalnej konkurencyjności Global Competetiveness Index (GCI). Na indeks ten składa się zestaw czynników odgrywających podstawową rolę we wzroście wydajności i konkurencyjności kraju, a jednocześnie uwzględnia on zachodzące zmiany w gospodarce światowej. Czynniki te ujęte są w dwanaście zasadniczych grup zawierających się w trzech subindeksach: A, B, C, które obrazują stadium rozwoju danego kraju i determinanty uzyskiwanej przez dany kraj międzynarodowej konkurencyjności 35. Tabela 5. Składowe indeksu globalnej konkurencyjności SUBINDEX A Podstawowe uwarunkowania B Usprawnienia efektywnościowe CZYNNIKI jakość instytucji infrastruktura stabilność makroekonomiczna zdrowie szkolnictwo podstawowe szkolnictwo wyższe i szkolenia efektywność rynku dóbr efektywność rynku pracy rozwój rynku finansowego gotowość technologiczna rozmiar rynku kreatywność biznesu innowacje C Innowacyjność Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w The Global Competetiveness Report G. Przesławska, Irlandia Polska. Instytucjonalne determinanty rozwoju społeczno gospodarczego, stan na dzień r.

20 20 Wioletta Czemiel-Grzybowska Składniki indeksu globalnej konkurencyjności kwalifikują państwa na konkurencyjnerozwojowe i mało konkurencyjne, a nawet zacofane gospodarczo. Subindex A podstawowe uwarunkowania wskazuje na stabilność ekonomiczną i infrastrukturalną badanych regionów-krajów. Subindex B usprawnienia efektywnościowe określa stopień rozwoju instytucjonalnego danego regionu, uwzględniając stopień zaawansowania rozwoju usług, w tym finansowych. Subindex C innowacyjność precyzuje źródła konkurencyjności i stanowi wskazówkę co do rozwoju regionu w przyszłości. Analiza indeksu globalnej konkurencyjności nie jest bardzo korzystna dla Polski. Jak wynika z raportu The Global Competetiveness Report do najbardziej problematycznych czynników stanowiących barierę wzrostu wydajności i konkurencyjności Polski zaliczyć należy: regulacje podatkowe, biurokrację, niedostosowanie infrastrukturalne, restrykcyjne regulacje rynku, utrudniony dostęp do źródeł finansowych. W wyniku ww. przesłanek Polska znalazła się na 54 miejscu w rankingu globalnej konkurencyjności (GCI). Pierwsze miejsce objęły Stany Zjednoczone (wskaźnik na poziomie 5,74), a następnie Szwajcaria (5,61), Dania (5,58) i Szwecja (5,53). Natomiast Niemcy uplasowały się na 7 miejscu (5,46), Irlandia na 22 miejscu (4,99) a Włochy na 49 (4,35). Tuż za Polską znalazła się natomiast Litwa (4,26). Tabela 6. Indeksu globalnej konkurencyjności (Global Competitiveness Index) Kraj Miejsce w ranking Wartość GCI Stany Zjednoczone 1 5,74 Szwajcaria 2 5,61 Dania 3 5,58 Szwecja 4 5,53 Singapur 5 5,53 Finlandia 6 5,50 Niemcy 7 5,46 Holandia 8 5,41 Japonia 9 5,38 Wielka Brytania 12 5,30 Irlandia 22 4,99 Włochy 49 4,35 Polska 53 4,28 Litwa 54 4,26 Grecja 67 4,11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w The Global Competetiveness Report W nawiązaniu do czynników rozwoju regionalnego, państwa, które przez kolejne lata programowania rozwoju regionalnego korzystały z dofinansowania strukturalnego dostały szansę

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Rozwój i Regiony Development and Regions Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych.

Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 2. Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. 1 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Ekonomiczny. Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz.

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 I. Przedsiębiorczość jako proces tworzenia bogactwa... 8 1.1. Istota i funkcje przedsiębiorczości...

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo