ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY KLATKI SCHODOWEJ KATEDRY I ZAKŁADU CHEMII I IMMUNOCHEMII AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY KLATKI SCHODOWEJ KATEDRY I ZAKŁADU CHEMII I IMMUNOCHEMII AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 Temat: Załącznik 3 do SIWZ przetargu AM/AZ/PN - 155/09 Nadawca: Jerzy Chądzyński Data: Tue, 12 Jan :06: Adresat: X-Account-Key: account2 X-UIDL: X-Mozilla-Status: 0001 X-Mozilla-Status2: Return-Path: Received: from genus.am.wroc.pl (genus.am.wroc.pl [ ]) by virtual.osk.am.wroc.pl (8.13.1/8.13.1) with ESMTP id o0c9lpxo for Tue, 12 Jan :21: (CET) (envelope-from Received: from virtual.osk.am.wroc.pl (virtual.osk.am.wroc.pl [ ]) by genus.am.wroc.pl (8.12.3/8.12.3) with ESMTP id o0c9lv4f for Tue, 12 Jan :21: (CET) (envelope-from Received: from zam4 ([ ]) by virtual.osk.am.wroc.pl (8.13.1/8.13.1) with SMTP id o0c9lmwy for Tue, 12 Jan :21: (CET) (envelope-from Identyfikator wiadomości: Wersja MIME: 1.0 Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_nextpart_000_0035_01ca936e.e3ef5900" X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal X-Mailer: Microsoft Outlook Express X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V X-Antivirus: avast! (VPS , ), Outbound message X-Antivirus-Status: Clean X-Greylist: Sender IP whitelisted, not delayed by milter-greylist-3.0rc7 (genus.am.wroc.pl [ ]); Tue, 12 Jan :21: (CET) X-UIDL: Panie Wojciechu proszę załaczyc do SIWZ przetargu AM/AZ/PN - 155/09 załącznik 3 ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM WRAZ Z PROJEKTEM NAPRAWY KLATKI SCHODOWEJ KATEDRY I ZAKŁADU CHEMII I IMMUNOCHEMII AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU ul. Bujwida 44, dz. nr 40, obręb: Plac Grunwaldzki, A.M. 6

2 Inwestor: Opracowała: Akademia Medyczna ul. L. Pasteura 1, Wrocław mgr inż. Hanna Dudziak Wrocław, sierpień 2008 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS OBIEKTU 3.1. WPROWADZENIE 3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY DOBUDOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ

3 4. OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 4.1. USZKODZENIA ŚCIAN 4.2. USZKODZENIA STROPODACHU 4.3. FUNDAMENTY I OTOCZENIE BUDYNKU 5. PRZYCZYNY POWSTANIA USZKODZEŃ ŚCIAN I STROPU 6. WNIOSKI 7. PROJEKT NAPRAWY USZKODZEŃ - ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH 7.1. UWAGI WSTĘPNE 7.2. PROJEKTOWANE PRACE NAPRAWCZE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Formalną podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora. Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: Przeprowadzone wizje lokalne, Dokumentacja fotograficzna, Istniejące fragmenty dokumentacji technicznej, Aktualnie obowiązujące normy, normatywy techniczne i inne pozycje literaturowe 2. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje orzeczenie oraz projekt naprawy klatki schodowej przybudowanej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku do przedwojennej części obiektu. 3. OPIS OBIEKTU 3.1. Wprowadzenie Kompleks obiektów przy ulicy Bujwida powstał w pierwszej dekadzie ubiegłego stulecia.

4 Wszystkie obiekty wzniesione jako murowane z cegły licówki. Ze względu na zmianę sposobu użytkowania obiektu (sale dydaktyczne Akademii Medycznej) konieczne było dobudowanie klatki schodowej dla studentów. Klatkę schodową dobudowano do obiektu od strony zachodniej w latach sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych ubiegłego wieku Szczegółowy opis techniczny dobudowanej klatki schodowej Zakład immunochemii wykonany został jako obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjnym. Konstrukcja dachu płatwiowo-kleszczowa ze stolcami. Grubość ścian parteru i piętra (wraz z tynkiem od strony wewnętrznej) wynosi 55 cm. Obiekt składa się z 4 części różniących się układem ścian nośnych. Część, do której dobudowano klatkę schodową ma wymiary 8,20 x 10,10 m i na obu kondygnacjach jest jednym pomieszczeniem. W kondygnacji parteru w osi pomieszczenia występują słupy stanowiące podparcie dwuprzęsłowego stropu odcinkowego. Dobudowana klatka schodowa ma wymiary w rzucie 2,90 x 10,10 m. Wysokość do pasa podrynnowego wynosi 6,85 m. Ściany są wykonane jako murowane z cegły pełnej o grubości 38 cm. Ściany poprzeczne klatki schodowej dobudowane są do istniejącej ściany szczytowej na styk, bez strzępi oraz bez dylatacji. W ścianie od strony południowej na parterze znajdują się drzwi wejściowe o szerokości 1,0 m i wysokości 2,0 m, na piętrze wykonano okno o wymiarach 1,60 x 1,60 m. W ścianie południowej wykonano doświetlenie o szerokości 1,50 m i wysokości 3,20 m z kształtek szklanych (kwadralitów). Stropodach jest płaski, niewentylowany. Część nośną wykonano w postaci stropu Kleina. Stalowe belki oparte są z jednej strony na podłużnej ścianie klatki schodowej a z drugiej na ścianie szczytowej budynku, do którego klatka schodowa została dobudowana. Tak więc mimo niescalenia ścian podłużnych wznoszony stropodach (oraz podest klatki schodowej) oparto na ścianie starej części budynku. Pokrycie papowe, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej Opis fundamentów Wykonano odkrywkę zachodniej ściany fundamentowej oraz fundamentu. Stwierdzono, iż ściany fundamentowe wykonano jako murowane z cegły pełnej. Ławy fundamentowe betonowe, wielkość odsadzki wynosi 7 cm, czyli szerokość ławy wynosi 50 cm. Stwierdzono obecność izolacji pionowej Otoczenie budynku Wokół budynku wykonana została opaska betonowa. Opaska częściowo wykonana jest z płyt chodnikowych, ma szerokość około 60 cm. W bezpośredniej bliskości zachodniej ściany klatki schodowej (około 90 cm) znajdują się 2 drzewa są to topola oraz lipa.

5 4. Opis stanu technicznego obiektu 4.1. Uszkodzenia ścian W wyniku oględzin stwierdzono występującą rysę na styku części starej i dobudowanej. Rysa przechodzi przez całą grubość muru, a jej rozwartość powiększa się wraz z wysokością. Ukośne zarysowanie muru występuje od narożnika otworu zabudowanego luksferami. Luksfery w dolnej części są zniszczone (spękane), przy czym rysy przebiegają ukośnie, równolegle do siebie. Na ścianie podłużnej widoczne są liczne spękania tynku, które mogą świadczyć o ruchach i przemieszczeniach, jakim poddawana jest ściana. Rysa na styku części starej i nowszej widok od strony zewnętrznej Jak obok widok od wewnątrz

6 Ukośna rysa w narożniku nadproża widok od strony zewnętrznej Jak obok widok od wewnątrz Ukośne rysy w dolnej części naświetla widok od strony wewnętrznej Zagrzybienie w dolnej części podłużnej ściany klatki schodowej Stwierdzono również drobne zarysowania na ścianie szczytowej starego budynku. Rozwartość tych rys jest niewielka, a część z nich jest włoskowata.

7 Zarysowanie narożnika stropu nad piętrem w części starej Włoskowate zarysowania ściany szczytowej 4.2. Uszkodzenia stropodachu Stwierdzono występowanie rys w miejscach występowania belek stropu Kleina. Największa rozwartość rysy występuje na pierwszej belce licząc od strony północnej (rzędu 3-4 mm). Rysy na belkach stropodachu Jak obok zbliżenie 4.3. Fundamenty i otoczenie budynku Nieprawidłowością jest usytuowanie drzew w bezpośredniej bliskości fundamentów. Opaska wokół klatki schodowej jest odsunięta od ściany na odległość kilku centymetrów. Spadek miejscami skierowany jest ku ścianom, występują liczne szczeliny i nieciągłości opaski. Odprowadzenie wody rurami spustowymi jest nieszczelne. W bezpośrednim sąsiedztwie wlotu rury spustowej do części żeliwnej grunt jest mokry. Ponadto ściekająca po ścianach woda opadowa (ściana zachodnia najbardziej narażona na zacinający deszcz) bez przeszkód penetruje w strefę posadowienia. Korzenie drzew zniszczyły opaskę- miejscami podniesiona jest nawet o 15 cm. Spadek opaski około 30% w kierunku budynku Nieszczelne odprowadzenie wód opadowych Kilkucentymetrowa szczelina przy opasce Nieszczelności i nieciągłości opaski

8 5. PRZYCZYNY POWSTANIA USZKODZEŃ ŚCIAN I STROPU Występują dwie zasadnicze przyczyny, które spowodowały uszkodzenia obiektu. Pierwszą z nich jest nieprawidłowe wykonanie niewykluczone, iż w ślad za błędnym projektem dobudówki, w której usytuowano klatkę schodową. Dobudowa wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań, które pozwolą scalić część nową i starą lub postawienia nowej części niezależnie od części starej. W tym przypadku ściany nie zostały związane natomiast budynki powiązano stropem. Część stara w ciągu kilkudziesięciu lat osiadła. Osiadanie gruntu pod częścią nową spowodowało powstanie naprężeń największych na styku części nowej i starej, co skutkowało utworzeniem się samoistnej dylatacji w tym miejscu. Dodatkowym czynnikiem, który działa destrukcyjnie na budynek są blisko rosnące drzewa. System korzeniowy nie tylko powoduje nadmierne osuszanie gruntu w swym otoczeniu i przemieszczenia bryły budynku w bezpośrednim swym sąsiedztwie, ale może także niszczyć i przemieszczać fundamenty i ściany fundamentowe. Pęknięcia i rysy ścian i stropów wskazują, że ściana północna odchyla się od pionu, a jej przemieszczenie w górnej części wynosi około 1 cm. Zniszczenia opaski betonowej wskazują na destrukcyjny wpływ topoli, której wiek szacuje się na 70 lat. Opaska betonowa wokół klatki schodowej obecnie nie spełnia swojej roli, a wręcz pogarsza sytuację poprzez doprowadzanie wód opadowych pod fundamenty. Osobnym problemem jest sztywność dobudowanego fragmentu budynku. W ścianie północnej znaczącą część stanowi naświetle wykonane z luksferów. Producenci luksferów zalecają murowanie ścianek w sztywnej ramie np. z ceownika z zachowaniem szczeliny rzędu 20 mm między kształtkami a ramą i umieszczenie w niej materiału ściśliwego. Takie działanie zabezpieczy kształtki przed niszczeniem przy przemieszczeniach ścian i dodatkowo usztywni ścianę. W obecnej sytuacji ściana północna ma znikomą sztywność, co przy nierównomiernym osiadaniu spowodowanym wyżej opisanymi czynnikami skutkuje powstaniem zarysowań w narożu otworu naświetla. 6. WNIOSKI Na podstawie dokonanych wizji lokalnych, odkrywek i analizy istniejącej częściowej dokumentacji sformułowano następujące wnioski: 6.1. Stwierdza się, że zarysowania ścian nośnych budynku i stropu klatki schodowej spowodowane zostały destrukcyjnym wpływem rosnących w odległości 90 cm od ściany szczytowej drzew co powoduje także nierównomierne osiadanie gruntu w części pod klatką schodową oraz błędami w sztuce budowlanej przy wznoszeniu nowej części obiektu Na podstawie porównania wykonanej w lutym i w lipcu 2008 roku dokumentacji fotograficznej stwierdzono, iż rozwartość rys oraz ich usytuowanie nie zmieniło się, co może sugerować chwilową stabilizację stanu W chwili obecnej budynek nie stwarza zagrożenia dla ludzi i mienia, jednak dla zachowania pełnej zdolności eksploatacyjnej w przyszłości i zabezpieczenia przed dalszym destrukcyjnym wpływem podłoża gruntowego, a przede wszystkim drzew oddziałujących na fundamenty i stosunki gruntowo-wodne konieczne jest wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających. 7. PROJEKT NAPRAWY USZKODZEŃ - ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH 7.1. Uwagi wstępne

9 Wszelkie prace naprawcze, które byłyby przeprowadzone wyłącznie na obiekcie są środkiem doraźnym i likwidują skutek błędów i destrukcyjnego działania drzew a nie likwidują przyczyny. Za kilka lat uszkodzenia mogą się pogłębić, a nawet może dojść do zniszczenia fundamentu w strefie oddziaływania systemu korzeniowego topoli, dalszego wychylenia ściany od pionu a nawet do zawalenia się dobudowanej części na skutek nadmiernego wychylenia od pionu. Pierwszym i najważniejszym działaniem winno być uzyskanie zgody odpowiednich organów na usunięcie drzew. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń i usunięciu drzew można przystąpić do naprawy uszkodzeń budynku. Do czasu usunięcia drzew należy założyć w narożniku plomby kontrolne i prowadzić ich monitoring Projektowane prace naprawcze 1. Wymiana opaski betonowej wokół budynku wykonanie opaski szczelnej, z prawidłowymi spadkami skierowanymi od budynku, 2. Uszczelnienie odprowadzeń wód opadowych, sprawdzenie mocowania rur spustowych w częściach żeliwnych, oczyszczenie i uzupełnienie czyszczaków, 3. Założenie listew dylatacyjnych na ścianie podłużnej w miejscu styku części starej i nowej, 4. Wypełnienie szczeliny w murze (na styku części starej i nowej) uszczelniaczem poliuretanowym, 5. Wymiana kształtek szklanych naświetla. Kształtki należy umieścić w ramce z ceownika zimnogiętego 90 x 50 x 3 i oddzielić od murów szczeliną dylatacyjną. W ramce z ceownika zimnogiętego należy w warstwie zaprawy cementowej umieścić obwodowo 2 pręty Ø6 mm. 6. Kształtki szklane naświetla należy zbroić prętami Ø6 w każdej spoinie. Zbrojenie pionowe należy układać w kolejnych spoinach na przemian - przy zewnętrznych i wewnętrznych ściankach pustaków, a zbrojenie poziome - po jednym pręcie przy krawędziach pustaków po zewnętrznej stronie prętów pionowych. 7. Malowanie ścian i sufitu klatki schodowej łącznie ze szpachlowaniem rys i pęknięć. 8. Ewentualne założenie ściągu stalowego bezpośrednio pod stropem klatki schodowej przy ścianie szczytowej części starej. Ściąg z pręta #16, blachy oporowe koliste o promieniu 7,5 cm lub 15 x 15 cm z płaskownika o grubości 12 mm. Ściąg należy zamontować jeżeli po wycięciu drzew ściana nadal będzie wychylała się z pionu (co zostanie zauważone w wyniku monitorowania plomb). Decyzja o założeniu ściągu winna być podjęta po usunięciu drzew i po 12 miesięcznym okresie monitorowania plomb. Orzeczenie wraz a projektem naprawy klatki schodowej Katedry i Zakładu Immunochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul Bujwida Projektowanie budowlane, mgr inż. Hanna Dudziak, tel

10 header.htm Content-Type: text/html Content-Encoding: quoted-printable

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Kazimierz CZAPLIŃSKI, Jan SUWALSKI PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Duże znaczenie w projektowaniu technicznym, a także w koncepcjach napraw przedstawionych w ekspertyzach, odgrywa

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o. ul. Delfina 4b, 03-196 Warszawa Tel.: (+48) 22 814 04 23 Fax: (+48) 22 884 65 66 EKSPERTYZA TECHNICZNA WYKONAWCZA WRAZ ZE SPOSOBEM ROZWIĄZANIA I USUNIĘCIA WIDOCZNYCH

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku Cytadeli Pawilon X, przy ul. Skazańców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna 62-05 Mosina tel.kom. 0504 164 07 e-mail: andrzej.lipinski@op.pl OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Projekt Budowlany. architektura IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. ANDRZEJ GNIADY Al. Jerzego Waszyngtona 33/308 04-030 WARSZAWA tel./fax 773-24-94, 601-678909 e-mail agniady@gmail.com egz. nr 1 STADIUM OPRACOWANIA ZADANIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo