Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym"

Transkrypt

1 PAWE ABUZ Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym Wprowadzenie do zagadnienia Handel ludÿmi lub potocznie okreœlany handel ywym towarem jest prê nie rozwijaj¹cym i ewoluuj¹cym przestêpstwem na ca³ym œwicie. Zjawisko to jest w przewa aj¹cej wiêkszoœci domen¹ zorganizowanych grup przestêpczych. Uzasadnieniem tego faktu s¹ nie tylko istniej¹ce ju przyk³ady oraz prawomocne wyroki wobec liderów i cz³onków zorganizowanych grup przestêpczych, którzy dokonali przestêpstw zwi¹zanych z handlem ludÿmi. Podobnie jak w przypadku przestêpczoœci narkotykowej, gdzie wystêpuj¹ powi¹zania oraz wspó³zale noœci nie mog¹ce bez siebie istnieæ w tym zakresie tak w przypadku handlu ludÿmi zawsze istnieje struktura, podzia³ ról, które tworz¹ zwi¹zek o charakterze zorganizowanym, wyczerpuj¹cym znamiona przestêpstwa z art. 258 kodeksu karnego. 1 Choæ trudno to sobie wyobraziæ, niewolnictwo dziœ nadal istnieje, a handel ludÿmi jest jedn¹ z form wspó³czesnego niewolnictwa zjawiskiem, które w dobie globalizacji nabiera coraz wiêkszego zasiêgu i które powinno staæ siê przedmiotem rosn¹cego zaniepokojenia ze strony ca³ej spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Handel ludÿmi stanowi dziœ po handlu broni¹ i narkotykami najwiêksze Ÿród³o zarobków zorganizowanej przestêpczoœci, osi¹gaj¹c ogromne dochody przeliczane w miliardach dolarów rocznie. Obrót w³asnoœci¹ osoby jest niezwykle niebezpieczny. Narusza podstawowe prawa i wolnoœci cz³owieka, znosi charakter osobowoœci prawnej danej jednostki, która zostaje poddana totalnej, tzn. nieograniczonej i nieustaj¹cej w³adzy osoby dokonuj¹cej tego obrotu. Handel ludÿmi to zjawisko dynamiczne, przybieraj¹ce coraz to nowe formy, a przez to utrudniaj¹ce efektywne zwalczanie tego rodzaju przestêpczoœci. 2 1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 2 J. Pszeniczna, Handel ludÿmi prawo i praktyka, zapobieganie i œciganie, Edukacja Prawnicza nr 2(107) maj 2009, s.... PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

2 Pawe³ abuz Problematyka prowadzenia postêpowania przygotowawczego przestêpstwa z art. 253 kodeksu karnego oraz przestêpstw towarzysz¹cych. Przestêpstwo handlu ludÿmi jest niezwykle z³o onym i problematycznym zagadnieniem zarówno z punktu widzenia regulacji krajowych, jak i unormowañ miêdzynarodowych. Tezê tê potwierdzaj¹ liczne judykaty 3 i literatura przedmiotu. 4 Handel ludÿmi jest przestêpstwem najczêœciej polegaj¹cym na wykorzystaniu drugiego cz³owieka np. w prostytucji, w ebractwie, w pracy przymusowej lub do pope³niania przestêpstw. Podstawowym narzêdziem zwalczania tego przestêpstwa jest ujawnienie, zatrzymanie (neutralizacja zorganizowanej grupy przestêpczej) oraz udowodnienie pope³nienia przestêpstwa handlu ludÿmi ich sprawcom w ramach postêpowania przygotowawczego Najtrudniejszym do pokonania jest niechêæ ofiary handlu ludÿmi do wspó³pracy z organami œcigania. Przyczyny tego s¹ ró ne. Z podstawowych i najczêœciej spotykanych wskazaæ mo na: wstyd, obawa przed dodatkowym upokorzeniem, strach, obawa o ycie swoje i swoich najbli szych z uwagi na mo liwoœæ odwetu sprawcy za z³o enie zeznañ, koniecznoœæ opowiadania przed osobami obcymi swoich prze yæ, itp. Uœwiadomienie takiej osobie celowoœci wspó³pracy z Policj¹ lub prokuratur¹ zajmuje du o czasu, co prowadzi do trudnego b¹dÿ nawet niemo liwego z punktu widzenia czasowego zebrania twardego, niepodwa alnego materia³u dowodowego. Kolejnym problemem przy realizacji procesowej tego typu przestêpstw jest niedoœwiadczenie zawodowe policjantów i prokuratorów zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹. Policjanci procesowi czêsto nie maj¹ wiedzy teoretycznej niezbêdnej do w³aœciwego przeprowadzenia takiego postêpowania oraz 3 Zob. wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2002 r., V KKN 353/00, Prokuratura i Prawo 2002, dodatek Orzecznictwo, nr 11, poz. 4; wyrok SN z dnia 7 czerwca 2001 r., V KKN 109/99, OSNKW 2001, nr 9-10, poz. 79; wyrok SA w Bia³ymstoku z dnia 24 maja 2004 r., II AKa 66/04, OSAB 2004, nr 2, poz. 30; wyrok SA we Wroc³awiu z dnia 21 marca 2003 r., II AKa 586/03, KZS 2003, nr 7-8, poz. 72; wyrok SA we Wroc³awiu z dnia 21 lutego 2003 r., II AKa 586/02, OSA 2003, nr 5, poz. 45; wyrok SA w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2002 r. II AKa 330/02, Prokuratura i Prawo 2003, dodatek Orzecznictwo, nr 4, poz. 19; wyrok SA w Lublinie z dnia 18 grudnia 2001 r., II AKa 70/01, Prokuratura i Prawo 2002, dodatek Orzecznictwo, nr 12, poz. 30; wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2001 r., II AKa 33/01, KZS 2001, nr 5, poz. 29; wyrok SA w Krakowie z dnia 25 maja 2000 r., II AKa 71/00, KZS 2000, nr 6, poz A. Sakowicz, Przestêpstwo handlu ludÿmi z perspektywy regulacji miêdzynarodowych, Prokuratura i Prawo 3/2006, s

3 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym w³aœciwego gromadzenia twardego materia³u dowodowego umo liwiaj¹cego wniesienie aktu oskar enia bez oficjalnego zawiadomienia o przestêpstwie i zeznañ œwiadków. Brakuje równie osób odpowiedzialnych za koordynacjê podejmowanych czynnoœci s³u bowych. Przestêpstwo handlu ludÿmi jest przestêpstwem o cechach transgranicznych, wykraczaj¹cym poza zasiêg lokalny. Wobec powy szego konieczne staje siê zawi¹zanie sta³ej, pozbawionej cech biurokratycznych, wspó³pracy funkcjonariuszy zarówno w uznaniu krajowym, jak i miêdzynarodowym, tak aby mo na by³o stosowaæ wypracowane techniki i metody œledcze do ujawniania tego typu przestêpstw oraz wykrywania ich sprawców. 5 Wczeœniejsze problemy z punktu widzenia procesowego wi¹za³y siê z brakiem definicji handlu ludÿmi w polskim kodeksie karnym. 7 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zosta³a og³oszona ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postêpowania karnego 6 wprowadzaj¹ca definicjê handlu ludÿmi. Do tej pory w Polsce definiowano to przestêpstwo g³ównie w oparciu o art. 3 Protoko³u o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludÿmi, w szczególnoœci kobietami i dzieæmi, uzupe³niaj¹cego Konwencjê Narodów Zjednoczonych przeciwko miêdzynarodowej przestêpczoœci zorganizowanej, przyjêtego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., ratyfikowanego przez Polskê 26 wrzeœnia 2003 r. Pos³ugiwano siê tak e definicjami zawartymi w decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludÿmi 7 oraz w Konwencji Rady Europy w sprawie dzia³añ przeciwko handlowi ludÿmi (konwencja wesz³a w ycie w stosunku do Polski 1 marca 2009 r.). Definicja, opiera siê na ww. aktach prawa miêdzynarodowego. Zgodnie z 22 art. 115 k.k.: Handlem ludÿmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 1. przemocy lub groÿby bezprawnej, 2. uprowadzenia, 3. podstêpu, 5 M. Morawska, Problematyka œledcza w ujawnianiu i œciganiu sprawców handlu ludÿmi, [w:] Metody dzia³ania sprawców przestêpstw handlu ludÿmi, red. B. Ho- ³ysz, J. Bryk, I. Malinowska, Szczytno 2008, s Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz /629/WSiSW. PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

4 Pawe³ abuz 4. wprowadzenia w b³¹d albo wyzyskania b³êdu lub niezdolnoœci do nale ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania, 5. nadu ycia stosunku zale noœci, wykorzystania krytycznego po³o enia lub stanu bezradnoœci, 6. udzielenia albo przyjêcia korzyœci maj¹tkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawuj¹cej opiekê lub nadzór nad inn¹ osob¹ w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgod¹, w szczególnoœci w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub us³ugach o charakterze przymusowym, w ebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poni aj¹cych godnoœæ cz³owieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narz¹dów wbrew przepisom ustawy. Je eli zachowanie sprawcy dotyczy ma³oletniego, stanowi ono handel ludÿmi, nawet gdy nie zosta³y u yte metody lub œrodki wymienione w pkt Doœæ trafnym zobrazowaniem takiego przepisu mo e byæ przygotowany schemat graficzny uk³adu podzia³u ról oraz powi¹zañ poszczególnych cz³onków zorganizowanej grupy przestêpczej zajmuj¹cej siê handlem ludÿmi. Schemat taki powinien byæ do³¹czony do materia³ów postêpowania przygotowawczego wraz z udostêpnionymi materia³ami uzyskanymi w wyniku czynnoœci operacyjno rozpoznawczych (np. z kontroli operacyjnej) na postawie, których zostanie wszczête postêpowanie lub niezw³ocznie po wszczêciu. Jak dowodzi praktyka schemat taki szczegó³owo obrazuje hierarchiê oraz strukturê przedmiotowej grupy. W wymienionej strukturze tworz¹cej zorganizowan¹ grupê przestêpcz¹ wystêpuje tzw. ³añcuch wspólnych powi¹zañ natomiast powinno siê pamiêtaæ, e wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w tym procederze nale y traktowaæ jako sprawców dokonanego przestêpstwa. WERBOWNIK ulokowany w kraju pochodzenia potencjalnych ofiar, czêsto prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Prowadzi nabór do pracy sezonowej (np. zbiór owoców), umieszcza og³oszenia o poszukiwaniu kelnerki, opiekunki do dzieci, pomocy domowej. POŒREDNIK/POMOCNIK kurierzy przewoÿnicy, osoby zajmuj¹ce siê przerzutem przez granicê, fa³szerze dokumentów. ZLECENIODAWCA sutenerzy lub w³aœciciele domów publicznych (agencji towarzyskich, nocnych klubów s¹ faktycznymi zleceniodawcami wysy³aj¹cymi zamówienia i finansuj¹cymi koszty wyjazdu i podró y 9. Po za 8 9 Red. I. Malinowska, J. Bryk, Handel ludÿmi zapobieganie i zwalczanie, Szczytno 2009, s

5 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym Struktura zorganizowanej grupy przestêpczej zajmuj¹cej siê czerpaniem korzyœci z prostytucji D. Œnie ek, P. abuz, Czerpanie korzyœci z prostytucji jako jedna z form dzia³alnoœci przestêpczoœci zorganizowanej, Problemy Wspó³czesnej Kryminalistyki Tom XIV, Warszawa 2010, s PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

6 Pawe³ abuz wyszczególnionym podzia³em osób zwi¹zanych z handlem ludÿmi wystêpuj¹ niejednokrotnie osoby odpowiedzialne za; transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby. Zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w Europie jest wymiana osób sprzedanych miêdzy grupami przestêpczymi dzia³aj¹cymi w ró nych miejscach. Nierzadko zdarza siê, e nadzór nad kobietami sprawuj¹ grupy przestêpcze, których cz³onkowie s¹ ró nej narodowoœci. Odbywa siê to równolegle z dzia³aniami zwi¹zanymi z handlem m³odymi kobietami jak i koniecznoœci¹ utrzymania ofiar w ca³kowitej izolacji od otoczenia. Wymienieni cz³onkowie grupy przestêpczej w swoich wyjaœnieniach bardzo czêsto wypieraj¹ siê wspólnej znajomoœci, a jeœli ju, to t³umacz¹ swoje zachowanie zwi¹zane ze zwerbowaniem lub przewozem osoby sprzedanej udzielon¹ pomoc¹ w zakresie znalezienia pracownika i pomoc¹ tej osobie w znalezieniu pracy za granic¹ kraju ³¹cznie z pomoc¹ zwi¹zan¹ z formalnoœciami transportu, legalizacji pobytu itp. Takie wyjaœnienie ju w tym momencie umacnia nam materia³ dowodowy w postaci wyjaœnieñ podejrzanego o jego roli i udziale w pope³nieniu tego przestêpstwa z art. 253 Kodeksu karnego. Wa nym elementem, który dotyczy handlu dzieæmi stosowanym w ró nej formie, jak np. nielegalna adopcja, wykorzystanie seksualne, zmuszanie do pracy itp. ustawodawca nie przewidzia³ odrêbnej podstawy tej odpowiedzialnoœci, gdy ofiarami czynu s¹ osoby ma³oletnie. Nie ma jednak adnych przeszkód, formalnych i praktycznych w stosowaniu tego przepisu w wypadku handlu dzieæmi 11. Problematyczn¹ kwesti¹ okazuje siê, tak uznanie za handel ludÿmi jego realizacji przez jedna osobê, jak i gdy przedmiotem transakcji jest jedna osoba. Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 18 grudnia 2001 r. 12 : W¹tpliwoœci mog³o nasuwaæ zakwalifikowanie czynu oskar onych, polegaj¹cego na czynnoœci okreœlonej jako sprzedanie jednej osoby z art k.k., który przedmiot przestêpczej dzia³alnoœci okreœla jako uprawianie handlu ludÿmi. Sformu³owanie uprawiaæ handel ludÿmi nie oznacza, i nie jest penalizowane dzia³anie podjête tylko wobec jednej osoby. ( ) O prowadzeniu handlu decyduje moment podjêcia okreœlonej dzia³al- 11 O. Sitarz, Problem implementacji przepisów prawa miêdzynarodowego dotycz¹cych handlu dzieæmi, [w:] Handel dzieæmi wybrane problemy, red. Z. Lasocik, M. Koss,. Wieczorek, Warszawa 2007, s II AKa 270/01, Prokuratura i Prawo 2002, nr 12, str

7 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym noœci bez wzglêdu na liczbê sprzedanych towarów. Tak jak handluje samochodami ten, kto w ramach dzia³alnoœci gospodarczej sprzeda³ chocia by jeden samochód, tak handluje ludÿmi ten, kto przedmiotem transakcji uczyni³ choæby pojedynczego cz³owieka. Zwrot: handel ludÿmi wskazuje wy³¹cznie na przedmiot handlu przedstawicieli gatunku ludzkiego. Argument wskazuj¹cy na u ycie liczby mnogiej ludÿmi jest chyba zbyt s³aby, poniewa wyraz ludzie w ogóle nie wystêpuje w liczbie pojedynczej. S¹dy wielokrotnie wypowiada³y siê na tematem uznania b¹dÿ tez nie za handel ludÿmi transakcji, której przedmiotem jest jedna osoba. S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu w wyroku z 21 lutego 2003 r. 13 stwierdzi³, i : mimo pos³u- enia siê przez ustawodawcê w art k.k. liczb¹ mnog¹ (ludÿmi), to dla bytu przestêpstwa tam opisanego wystarczaj¹ca jest transakcja, której przedmiotem jest jedna osoba 14. Podstaw¹ faktyczn¹ decyzji o wszczêciu œledztwa mo e byæ tylko taki zespó³ danych, które obiektywnie uprawdopodobniaj¹ fakt pope³nienia przestêpstwa, subiektywnie zaœ wywo³uj¹ wysoki stopieñ podejrzenia co do zaistnienia tego faktu. Owa podstawa sformu³owana jest jako warunek minimalny, a zatem oczywistoœæ pope³nienia przestêpstwa tym bardziej spe³nia warunek istnienia podstawy wszczêcia procesu. Ustawa, mówi¹c o podejrzeniu uzasadnionym, wymaga tym samym, aby by³o ono oparte na racjonalnych przes³ankach. Warunku tego nie spe³nia zatem pojawienie siê pog³oski, domys³u lub bli ej nieokreœlonego przypuszczenia na temat przestêpstwa, gdy takie podejrzenie by³oby dowolne. Uzasadnione podejrzenie ma siê odnosiæ do konkretnego przestêpstwa, a wiêc czynu, który daje siê zakwalifikowaæ z okreœlonego przepisu czêœci szczególnej Kodeksu karnego lub innej ustawy szczególnej, przy czym dotyczy to równie form stadialnych i postaci zjawiskowych danego przestêpstwa 15. Kwestia dowodowa jest bardzo trudn¹ sztuk¹ z punktu widzenia taktyki œledczej prowadzonej wobec sprawców tego typu przestêpstw. Problem ten nie jest tylko przypad³oœci¹ Polskich organów œcigania ale ma to wymiar globalny. Bardzo dobrze ukazuj¹ to sprawy dotycz¹ce handlu dzieæmi. 13 II AKa 586/02 OSA 2003//5/ I. Nowicka, Przestêpstwo handlu ludÿmi (art. 253 k.k.) Analiza ustawowych znamion Orzecznictwo, [w:] Metody dzia³ania sprawców przestêpstw handlu ludÿmi, red. B. Ho³ysz, J. Bryk, I. Malinowska, Szczytno 2008, s W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania karnego komentarz, Warszawa 2008, s PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

8 Pawe³ abuz Wydaje siê, e problem polega na trudnoœci udowodnienia, e opiekun przekaza³ dziecko w z³ej wierze, e œwiadomie je sprzeda³, a nie po porostu niefrasobliwie przekaza³ pod opiekê osobom niepowo³anym. Przekazywanie dziecka pod opiekê cz³onków rodziny, przyjació³, wysy³anie go za granicê w celach edukacyjnych, odwiedzenia rodziny czy podjêcia pracy sezonowej jest przecie powszechnie akceptowan¹ praktyk¹. Badacze podkreœlaj¹, e rodzice rzadko sprzedaj¹ swoje dzieci. Problematyczna kwesti¹ pozostaje równie ustalenie, czy przekazanie dziecka przez opiekunów wi¹za³o siê z jak¹œ form¹ zap³aty. Stosunkowo rzadko mamy do czynienia z przekazaniem rodzicom gotówki. Powszechn¹ praktyk¹ stosowan¹ przez handlarzy jest oferowanie rodzinie pokrycie kosztów podró y dziecka za granicê, gdzie ma pracowaæ. Czêœæ zysku z takiej pracy ma byæ przeznaczona na sp³atê kosztów podró y 16. Sytuacja ta powoduje charakterystyczn¹ jedn¹ z metod (tzw. wiecznego d³ugu) eksploatacji handlu ludÿmi z wykorzystaniem do pracy przymusowej. Równie w przypadku nielegalnych adopcji stosowane bywaj¹ bardzo wysublimowane formy gratyfikacji. Np. bêd¹c w ci¹ y, kobieta dostaje pieni¹dze na mieszkanie, utrzymanie, opiekê lekarsk¹ 17. W wielu przypadkach bardzo trudno jest ustaliæ to samoœæ kupca, poniewa przebywa on za granic¹, a jego dane s¹ chronione przez sprawców lub nie sa znane. Z kolei dystans geograficzny i ograniczone mo liwoœci operacyjne organów œcigania sprawiaj¹, e trudne jest œledzenie losów dziecka, które zosta³o w sposób nielegalny wywiezione ze swojej ojczyzny. W przeciwieñstwie do sprawców handlu kobietami d¹ ¹cych do zachowania maksymalnego poziomu anonimowoœci swoich dzia³añ, handlarz dzieæmi mo e byæ wzbudzaj¹cym zaufanie wujkiem, cioci¹ czy towarzyszem podró y dziecka, który bêdzie chêtnie wspó³pracowa³ z policj¹ i s³u bami migracyjnymi 18. Bardzo istotnym w celu samego wszczêcia oraz zgodnego z prawid³owoœciami kodeksu postêpowania karnego udowodnienia winy sprawcom przestêpstwa handlu ludÿmi s¹ poprzedzaj¹ce proces karny lub równoczeœnie prowadzone czynnoœci operacyjno - rozpoznawcze dotycz¹ce tego zjawiska. Nale y dostrzegaæ jednak zwi¹zki pomiêdzy procesem karnym, a czynnoœciami operacyjno-rozpoznawczymi. Ich wynik niekiedy mo e dostarczaæ 16 A. Morawska, Handel dzieæmi w perspektywie europejskiej wyzwania dla praktyków, [w:] Handel dzieæmi wybrane problemy, red. Z. Lasocik, M. Koss,. Wieczorek, Warszawa 2007, s M. Hofstetter, International adoption the globar baby chance, Terre des Holmes, Lausanne A. Morawska, Handel dzieæmi s

9 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym impulsu do wszczêcia postêpowania karnego, mog¹ byæ one tak e skierowane na poszukiwanie dodatkowych Ÿróde³ dowodowych 19. Rozpoznanie w rozumieniu kryminalistycznym jest to ogó³ tych dzia³añ organów œcigania, które s³u ¹ organizacji sta³ego lub okresowego dop³ywu informacji oraz systematycznego ich odbioru, a nastêpnie selektywnemu opracowaniu dla dobrego, aktualnego lub potencjalnego wykorzystywania tych informacji w profilaktycznych, dowodowych, wykrywczych lub innych prawnie okreœlonych celach 20. Jedn¹ ze skutecznych metod pracy operacyjnej przy tego typu dzia³alnoœci przestêpczej jest kontrola operacyjna. Nie da siê prowadziæ dzia³alnoœci przestêpczej handlu ludÿmi i prowadzenia agencji towarzyskich bez korzystania z telefonów, utrzymywany jest ci¹g³y kontakt pomiêdzy w³aœcicielami, osobami zajmuj¹cymi siê werbowaniem i handlem kobietami, ochroniarzami, barmanami, prostytutkami, taksówkarzami, recepcjonistami hoteli, klientami, w³aœcicielami budynków wynajmowanych na agencje towarzyskie. Na bie ¹co i systematycznie ma miejsce telefoniczny przekaz informacji zwi¹zany z prowadzeniem agencji, werbowaniem, czy handlem kobietami. Czêsto figuranci u ywaj¹ tu swoistego slangu, staraj¹c siê kamuflowaæ przestêpczy przekaz. Analiza pozwala wy³owiæ z niego najistotniejsz¹ treœæ oraz przet³umaczyæ na jêzyk potoczny zaszyfrowane treœci, co u³atwia w³aœciw¹ interpretacjê materia³u dowodowego przez prokuraturê i s¹d. Materia³ uzyskany z kontroli operacyjnej dostarcza kompleksowej i obszernej wiedzy, która jest jednoczeœnie dowodem w sprawie karnej, na temat ca³okszta³tu dzia³alnoœci grupy przestêpczej, dostarczaj¹c nie podwa alnych dowodów procesowych jej dzia³alnoœci. Z materia³u uzyskanego t¹ drog¹ mo emy precyzyjnie wyliczyæ zysk przestêpczy jaki przynosi np. agencja towarzyska za dany okres czasu albowiem mog¹ byæ codziennie zdawane relacje o iloœci godzin wypracowanych przez prostytutki. Materia³y zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej mog¹ byæ zgodnie z art. 19 ust. 15 ustawy o Policji wykorzystane na potrzeby sprawy karnej. Warunkiem ich wykorzystania jest fakt stanowienia przez nie dowodów pozwalaj¹cych na wszczêcie postêpowania karnego lub posiadanie znaczenia dla tocz¹cego siê postêpowania karnego. W momencie przekazania ich na potrzeby sprawy karnej i wydania przez gospodarza 19 C. Kulesza, Czynnoœci operacyjno rozpoznawcze a zasada rzetelnego procesu w orzecznictwie Trybuna³u w Strasburgu i s¹dów polskich, Przegl¹d Policyjny nr 2(90), Szczytno, s T. Hanusek. Zarys taktyki Kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994, s. 77. PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

10 Pawe³ abuz tego postêpowania decyzji procesowej, zaliczaj¹cej w poczet materia³u dowodowego dowody uzyskane w trakcie kontroli operacyjnej, do materia³ów tych stosuje siê re im postêpowania dowodowego wynikaj¹cy z procedury karnej. Pozostaj¹c w krêgu dowodowego wykorzystania materia³ów operacyjnych na potrzeby sprawy karnej, konieczne wydaje siê poruszenie jeszcze jednej kwestii. Organy operacyjne, realizuj¹c ustawowe zadania, korzystaj¹ z ca³ej gamy metod operacyjnych, których zastosowanie dokumentuj¹ równie poprzez rejestracjê obrazu lub dÿwiêku. Potrzeby praktyki bêd¹ce pochodn¹ rosn¹cej przestêpczoœci w tym zorganizowanej i terrorystycznej, zakoñczy³y spór doktrynalny dotycz¹cy mo liwoœci wykorzystania wyników czynnoœci operacyjnych w procesie karnym. GroŸba parali u prowadzonych postêpowañ przygotowawczych przeciwko zorganizowanym grupom przestêpczym (np. specjalizuj¹cych siê w handlu ludÿmi), gdzie kodeksowe œrodki dowodowe okaza³y siê ca³kowicie nieprzydatne by³a impulsem do wprowadzenia zmian. Ustawodawca, modyfikuj¹c przepisy o kontroli operacyjnej oraz wprowadzaj¹c nowe ofensywne metody pracy operacyjnej, zdecydowa³ siê na ustanowienie mechanizmów pozwalaj¹cych wykorzystaæ bezpoœrednio w procesie wyniki tych czynnoœæ 21. Jednoczeœnie nale y stwierdziæ zgodnie ze stanowiskiem Prokuratury Generalnej, e prokurator prowadz¹cy postêpowanie nie jest uprawniony do dokonywania oceny zasadnoœci decyzji zarówno prokuratora okrêgowego (Prokuratora Generalnego) w przedmiocie wyra anej zgody na zastosowanie kontroli operacyjnej w ramach przewidzianej ustawami policyjnymi procedury, jak te zasadnoœci zarz¹dzenia lub przed³u enia okreœlonych czynnoœci w tym zakresie przez w³aœciwy s¹d. Trzeba bowiem mieæ na uwadze, e decyzje te podejmowane s¹ w trybie odrêbnym ni procesowym, w oparciu o uzyskane przez organ operacyjny w sposób niejawny informacje (a nie dowody ) i w celu ich sprawdzenia. Nie jest zatem mo liwe, by prokurator, który dokonuje oceny materia³ów otrzymanych od uprawnionego organu z wnioskiem o wszczêcie postêpowania przygotowawczego odmówi³ wszczêcia tego postêpowania, uzasadniaj¹c sw¹ decyzjê, i materia³ uzyskano z naruszeniem przepisów o zarz¹dzeniu kontroli operacyjnej. W czasie prowadzenia ka dego rodzaju postêpowania przygotowawczego, w celu ustalenia sprawcy i udowodnienia mu sprawstwa, czynnoœci procesowe skupione s¹ na znalezieniu i procesowym udokumentowaniu dowodów winy. Prowadz¹c postêpowanie przygotowawcze w sprawie, 21 M. Chrapkowski, Wykorzystanie materia³ów kontroli operacyjnej w postêpowaniu przygotowawczym, Wy sza Szko³a Policji, Szczytno 2009, s

11 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym w której sprawca jest nieznany, wiêkszoœæ czynnoœci procesowych dokonuje siê w celu znalezienia takich dowodów, które wskazywa³yby sprawcê przestêpstwa. Czynnoœci prowadzone w tym kierunku s¹ wielow¹tkowe. Doœæ czêsto zdarza siê, e podejmowane czynnoœci w jakiejœ wersji oddalaj¹ prowadz¹cego postêpowanie od ustalenia sprawcy, myl¹ lub kieruj¹ go w tzw. œlep¹ uliczkê. Skutkiem tego jest wyd³u enie czasu postêpowania, który niejednokrotnie nie daje adnej gwarancji na uzyskanie pozytywnego rezultatu 22. Bardzo skutecznym narzêdziem w kwestii dowodowej takiego postêpowania karnego, którego przedmiotem mo e byæ dzia³alnoœæ zorganizowanej grupy przestêpczej zajmuj¹cej siê handlem ludÿmi jest œwiadek koronny. Przy zastosowaniu instytucji œwiadka koronnego wyjaœnienia podejrzanego przyznaj¹cego siê do winy musz¹ tak e charakteryzowaæ siê pomówieniami innych osób, które to pomówienia tak e nie mog¹ budziæ w¹tpliwoœci. Sk³adaj¹c wyjaœnienia w czasie procedury nadania statusu œwiadka koronnego podejrzany podaje takie informacje, jakich nie jesteœmy w stanie zebraæ bez jego udzia³u. Przedstawia motywy dzia³ania przestêpczego, opisuje ca³y etap dzia³añ przygotowawczych do dokonania przestêpstwa, jego dok³adny przebieg oraz postêpowanie sprawców po dokonaniu czynu, w tym podjêtych czynnoœci maj¹cych zagwarantowaæ sprawcom poczucie bezkarnoœci. Nale y równie wzi¹æ pod uwagê fakt, e najczêœciej kandydat na œwiadka koronnego nie zajmuje w hierarchii grupy, której dzia³alnoœæ opisuje, najwa niejszej pozycji. Z zapisów ustawy o œwiadku koronnym 23 jednoznacznie wynika, e œwiadkiem koronnym nie mo e zostaæ osoba zak³adaj¹ca lub kieruj¹ca dzia³aniami zorganizowanej grupy przestêpczej. Z kolei jedynie liderzy grup przestêpczych posiadaj¹ pe³n¹ wiedzê o dzia³aniach przestêpczych, nieformalnych powi¹zaniach z ró nego rodzaju osobami, pozwalaj¹cych na prowadzenie dzia³alnoœci przestêpczej i nie dopuszczaj¹ do sytuacji, w której ka dy z cz³onków grupy zna³by i posiada³ tak¹ wiedzê 24. Podstawowym warunkiem wydania trafnego rozstrzygniêcia przez organ procesowy jest dokonanie przez niego prawid³owych ustaleñ faktycznych zgodnie z naczeln¹ zasad¹ procesow¹ zasad¹ prawdy materialnej. Mo li- 22 R. Piechura, Wokó³ problematyki materia³u dowodowego w postêpowaniu ze œwiadkiem koronnym, [w] Przestêpczoœæ zorganizowana, œwiadek koronny, terroryzm w ujêciu praktycznym, red. E. W. P³ywaczewski, Zakamycze 2005, s Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o œwiadku koronnym, (Dz. U. Nr 114, poz. 738 ze zm.). 24 Tam e, s PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

12 Pawe³ abuz woœæ ustalenia prawdy uzale niona jest z kolei od rzetelnoœci œrodków dowodowych. Poniewa rozstrzygniêcia podejmowane w postêpowaniach karnych dokonywane s¹ g³ównie w oparciu o informacje pochodz¹ce od œwiadków i podejrzanych, konieczne jest d¹ enie do tego, by zeznania, wyjaœnienia jak najwierniej opisywa³y interesuj¹cy organy wymiaru sprawiedliwoœci przebieg wydarzeñ 25. Wa nym elementem uzyskania tych ustaleñ jest przede wszystkim prawid³owe przygotowanie siê do przes³uchania oraz odpowiedniego sformu³owania wczeœniej przygotowanych pytañ, które mog¹ przyczyniæ siê do bardzo istotnych zeznañ œwiadków oraz wyjaœnieñ podejrzanych o przestêpstwa zwi¹zane z handlem ludÿmi. Poni ej zosta³y zaprezentowane przyk³adowe pytania, które mog¹ byæ formu³owane w zale noœci od profilu handlu ludÿmi zwi¹zanego z ich wykorzystaniem, czy jest to praca w agencji towarzyskiej, praca niewolnicza lub inna forma wykorzystania. Zestaw pytañ do œwiadków pokrzywdzonych: 1. Kiedy pierwszy raz przyjecha³a(-a³) do Polski? 2. Kto namówi³ j¹(jego) do tej pracy itp. Jak tam trafi³a(-i³)? 3. Jaka jest struktura funkcjonowania grupy przestêpczej (np. w przypadku sprzeda y kobiety do pracy w agencji towarzyskiej, w³aœciciel, barmani, ochroniarze, taksówkarze, uk³ady z recepcjonistami hoteli którymi)? Kompetencje i zakres obowi¹zków tych osób, wskazanie personalne (imiona, nazwiska, pseudonimy, z okazania tablic pogl¹dowych) pytania kierunkowe pod k¹tem zarzutu z art. 258 k.k. 4. Kto i w jaki sposób zajmowa³ siê legalizacj¹ pobytu na terenie Polski oraz za³atwianiem formalnoœci zwi¹zanych z przyjazdem do Polski na terenie kraju, którego jest obywatelk¹(-em) (wizy, pozwolenia na pobyt, korupcja urzêdników Polsce i na innego pañstwa)? 5. Kto przewozi³ je przez granicê, ewentualnie odbiera³ po polskiej stronie, przekazywa³ pieni¹dze do okazania na granicy, jak to by³o zorganizowane? 6. Czy wiedz¹ kto i w jakiej kwocie otrzyma³ pieni¹dze za za³atwienie im pracy np. w agencji towarzyskiej (w rzeczywistoœci sprzedanie) oraz kto je wyp³aca³? 7. Czy otrzymywa³a(-a³) przekazy pieniê ne z Polski przelewami np. Western Union? 25 O. Kowalska, Motywy sk³adania fa³szywych zeznañ, Problemy Kryminalistyki 258/2007, s

13 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym 8. Czy rodzina w jej(jego) kraju wie, czym siê w Polsce zajmuje i czy sprawcy wiedz¹ kim jest jej rodzina i znaj¹ miejsce jej zamieszkania? 9. Czy by³y œwiadkami stosowania kar i przemocy w stosunku do kolegów lub kole anek (pobicia, presja psychiczna) kto je stosowa³? 10. Czy mog³y mieæ telefon komórkowy, jeœli tak na jakich zasadach? 11. Swoboda poruszania siê np. poza agencj¹ towarzysk¹ (wyjazdy do miasta na zakupy, jak czêsto, czy zawsze w obstawie ochroniarza)? 12. Gdzie znajdowa³y siê ich paszporty, kto je przechowywa³, czy by³y im odebrane w brew ich woli, czy godzi³y(-ili) siê na to, bo taka by³a zasada? 13. Czy maja wiedzê na temat nieformalnych kontaktów np. w³aœciciela agencji lub innych pracowników agencji z policjantami, ewentualnie innymi urzêdnikami pañstwowymi? 14. Czy maj¹ wiedzê na temat powi¹zañ w³aœciciela i agencji z innymi agencjami lub w³aœcicielami agencji (jakie to agencje, jakie relacje)? 15. Czy maja wiedzê na temat przekazywania prostytutek z zaprzyjaÿnionych agencji (sprzedanych lub wypo yczonych na zasadach tzw. leasingu) jakie relacje, wymiana prostytutek, ochroniarzy, inne)? 16. Czy by³y szkolone jak maja siê zachowaæ na wypadek kontroli policji, stra y granicznej oraz w sytuacji gdyby by³y przes³uchiwane? 17. Gdy œwiadek bêdzie dysponowa³ telefonem komórkowym w trakcie przes³uchania, za jego zgod¹ dokonaæ przegl¹du zawartoœci telefonu, wpisaæ do protoko³u zapisy w ksi¹ ce telefonicznej dotycz¹ce osób zwi¹zanych z funkcjonowaniem agencji (w³aœciciel, barmani, ochrona, taksówkarze, stali klienci, osoby zwi¹zane z ich werbunkiem oraz telefony komórkowe (w tym ukraiñskie) innych prostytutek. Pozosta³e pytania: 18. Czy kiedykolwiek widzia³y na terenie np. agencji towarzyskiej u w³aœciciela, pracowników, klientów broñ paln¹? 19. Handel broni¹ i amunicj¹ interesy w/w z kim, od kogo kupowali, komu sprzedawali? 20. Czy na terenie agencji sprzedawano narkotyki (kto, komu i jakie, ceny)? 21. Czy na terenie agencji dochodzi³o do spotkañ w³aœciciela z cz³onkami grup przestêpczych? 22. Kontakty przestêpcze w³aœciciela (osoby, grupy z terenu kraju i Ukrainy, charakter tych powi¹zañ). PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

14 Pawe³ abuz 23. Inne przestêpstwa w³aœciciela i pracowników (paserka, pobicia, porachunki przestêpcze, nak³anianie œwiadków do fa³szywych zeznañ, organizowanie fikcyjnych œlubów dla innych osób)> 24. Czy sama by³a kiedykolwiek wywieziona za granicê do agencji towarzyskiej, lub przekazana przez w³aœciciela do innych agencji w kraju, wszystkie okolicznoœci? Zestaw pytañ do podejrzanych, którzy zajmowali siê werbunkiem i sprzeda ¹ ludzi: 1. Kiedy pierwszy raz przyjecha³ do Polski? (jak jest obcokrajowcem) 2. Kiedy i w jakich okolicznoœciach pozna³a w³aœciciela agencji i osoby które w jego imieniu bra³y udzia³ w transakcjach kupna sprzeda y kobiet? 3. W jaki sposób i w jakich miastach oraz w jakich okolicznoœciach poznawa³a np. kobiety na Ukrainie, które nastêpnie werbowa³a i sprzedawa- ³a do pracy w agencji towarzyskiej w Polsce? (mog³a to organizowaæ telefonicznie) 4. Kto wspó³pracowa³ z nim w tym procederze po stronie np. Ukraiñskiej, w tym urzêdnicy pañstwowi, pracownicy ambasad, policja, inne? Czy dawa³a ³apówki? 5. Kto wspó³pracowa³ z nim w tym procederze po stronie Polskiej (w³aœciciel i inni cz³onkowie grupy)? 6. Jak organizacyjnie wygl¹da³o za³atwianie wszystkich formalnoœci zwi¹zanych z wywozem zwerbowanych np. kobiet do Polski (sprawy zwi¹zane z uzyskaniem wiz, przejazd przez granicê, kto przekazywa³ pieni¹dze do okazania na granicy kobietom, na inne koszty /w³aœciciel, inna osoba/, przez kogo, czy np. przelewami z polski Western Union itp., kto przyje d a³ po kobiety do granicy)? 7. Czy zajmowa³a siê legalizacj¹ pobytu przywiezionych przez siebie kobiet na terenie Polski (pozwolenia na pobyt, korupcja urzêdników), jeœli nie to kto i w jaki sposób? 8. W jaki sposób rozlicza³a siê z w³aœcicielem za ka d¹ dostarczon¹ kobietê, (jakie kwoty otrzymywa³a, jak to fizycznie przebiega³o)? 9. Ile kobiet ³¹cznie dostarczy³a np. w³aœcicielowi agencji, jak¹ kwotê ³¹cznie za to otrzyma³a? Dok³adnie opisaæ wszystkie przypadki z podaniem danych personalnych tych kobiet oraz czasu i miejsca przeprowadzenia transakcji oraz wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci z tym zwi¹zanymi. 10. Czy podejrzany lub inni cz³onkowie grupy wiedz¹ kim jest rodzina zwerbowanych i sprzedanych kobiet i znaj¹ miejsce jej zamieszkania? 54

15 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym 11. Czy wie, jaka jest struktura funkcjonowania agencji (w³aœciciel, barmani, ochroniarze, taksówkarze, uk³ady z recepcjonistami hoteli którymi)? Kompetencje i zakres obowi¹zków tych osób, w³aœciciel budynku w którym jest agencja, wskazanie personalne (imiona, nazwiska, pseudonimy, z okazania tablic pogl¹dowych). 12. Czy ma wiedzê na temat nieformalnych kontaktów w³aœciciela lub innych pracowników agencji z policjantami, ewentualnie innymi urzêdnikami pañstwowymi? 13. Gdy przy podejrzanej bêdzie zabezpieczony telefon komórkowym w trakcie przes³uchania, dokonaæ przegl¹du zawartoœci telefonu, wpisaæ do protoko³u zapisy w ksi¹ ce telefonicznej dotycz¹ce osób zwi¹zanych z funkcjonowaniem agencji (w³aœciciel, barmani, ochrona, taksówkarze, stali klienci, osoby zwi¹zane z ich werbunkiem oraz telefony komórkowe (w tym ukraiñskie) innych prostytutek. Pozosta³e pytania: W³aœcicielom agencji i pozosta³ym cz³onkom grupy mo na zadawaæ analogiczne pytania jak œwiadkom (patrz pytania i pytania dodatkowe do œwiadków) w kontekœcie podejrzanych. Podsumowanie Œciganie przestêpczoœci handlu ludÿmi jest procesem z³o onym, co zwi¹zane jest z faktem, i w wiêkszoœci przypadków mamy do czynienia z jednej strony z dzia³aniem zorganizowanych grup przestêpczych o miêdzynarodowym sk³adzie, wykorzystuj¹cych ca³e spektrum dzia³añ charakterystycznych dla tego typu przestêpczoœci (przemoc fizyczna i psychiczna, zastraszanie, szanta, pozbawienia wolnoœci, groÿby), z drugiej zaœ pokrzywdzonymi, zazwyczaj kobietami i dzieæmi. Nierzadko funkcjonariusze organów œcigania stykaj¹c siê z potencjalnym pokrzywdzonym maj¹ problemy z jego identyfikacj¹, a co za tym idzie z podjêciem prawid³owej decyzji co do dalszego postêpowania. Zgodnie z danymi Prokuratury Generalnej, w roku 2009 wszczêto 43 sprawy dotycz¹ce przestêpstwa handlu ludÿmi (art k.k. oraz k.k.). Z opisu spraw jednak wynika, e przestêpstw o takim charakterze by³o wiêcej i tym samym uznaje siê, e wszczêto 74 sprawy o handel ludÿmi (sprawy b³êdnie zakwalifikowane jako przestêpstwa z art k.k. i art. 203 k.k.). Za pokrzywdzonych uznano 611 osób (w tym 545 osób doros³ych i 66 ma³oletnich). W sprawach tych podejrzane by³y 172 osoby, g³ownie PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

16 Pawe³ abuz obywatele polscy (143 osoby). Pozostali podejrzani to g³ównie obywatele Bu³garii (20 osób), ale tak e Niemiec, Bia³orusi i Ukrainy. Ofiarami byli g³ównie obywatele polscy 439 osób, ale tak e cudzoziemcy (172 osoby, g³ównie obywatele Ukrainy, Bia³orusi oraz Bu³garii). Pawe³ abuz doktorant Wydzia³u Prawa i Administracji, Instytutu Prawa Karnego Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego 56

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego*

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego* ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego* 0 I. Uwagi ogólne W praktyce ubezpieczeniowej wytworzy³o siê mylne przekonanie, e jedyn¹ postaci¹ wynagrodzenia brokera

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo