Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym"

Transkrypt

1 PAWE ABUZ Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym Wprowadzenie do zagadnienia Handel ludÿmi lub potocznie okreœlany handel ywym towarem jest prê nie rozwijaj¹cym i ewoluuj¹cym przestêpstwem na ca³ym œwicie. Zjawisko to jest w przewa aj¹cej wiêkszoœci domen¹ zorganizowanych grup przestêpczych. Uzasadnieniem tego faktu s¹ nie tylko istniej¹ce ju przyk³ady oraz prawomocne wyroki wobec liderów i cz³onków zorganizowanych grup przestêpczych, którzy dokonali przestêpstw zwi¹zanych z handlem ludÿmi. Podobnie jak w przypadku przestêpczoœci narkotykowej, gdzie wystêpuj¹ powi¹zania oraz wspó³zale noœci nie mog¹ce bez siebie istnieæ w tym zakresie tak w przypadku handlu ludÿmi zawsze istnieje struktura, podzia³ ról, które tworz¹ zwi¹zek o charakterze zorganizowanym, wyczerpuj¹cym znamiona przestêpstwa z art. 258 kodeksu karnego. 1 Choæ trudno to sobie wyobraziæ, niewolnictwo dziœ nadal istnieje, a handel ludÿmi jest jedn¹ z form wspó³czesnego niewolnictwa zjawiskiem, które w dobie globalizacji nabiera coraz wiêkszego zasiêgu i które powinno staæ siê przedmiotem rosn¹cego zaniepokojenia ze strony ca³ej spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Handel ludÿmi stanowi dziœ po handlu broni¹ i narkotykami najwiêksze Ÿród³o zarobków zorganizowanej przestêpczoœci, osi¹gaj¹c ogromne dochody przeliczane w miliardach dolarów rocznie. Obrót w³asnoœci¹ osoby jest niezwykle niebezpieczny. Narusza podstawowe prawa i wolnoœci cz³owieka, znosi charakter osobowoœci prawnej danej jednostki, która zostaje poddana totalnej, tzn. nieograniczonej i nieustaj¹cej w³adzy osoby dokonuj¹cej tego obrotu. Handel ludÿmi to zjawisko dynamiczne, przybieraj¹ce coraz to nowe formy, a przez to utrudniaj¹ce efektywne zwalczanie tego rodzaju przestêpczoœci. 2 1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 2 J. Pszeniczna, Handel ludÿmi prawo i praktyka, zapobieganie i œciganie, Edukacja Prawnicza nr 2(107) maj 2009, s.... PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

2 Pawe³ abuz Problematyka prowadzenia postêpowania przygotowawczego przestêpstwa z art. 253 kodeksu karnego oraz przestêpstw towarzysz¹cych. Przestêpstwo handlu ludÿmi jest niezwykle z³o onym i problematycznym zagadnieniem zarówno z punktu widzenia regulacji krajowych, jak i unormowañ miêdzynarodowych. Tezê tê potwierdzaj¹ liczne judykaty 3 i literatura przedmiotu. 4 Handel ludÿmi jest przestêpstwem najczêœciej polegaj¹cym na wykorzystaniu drugiego cz³owieka np. w prostytucji, w ebractwie, w pracy przymusowej lub do pope³niania przestêpstw. Podstawowym narzêdziem zwalczania tego przestêpstwa jest ujawnienie, zatrzymanie (neutralizacja zorganizowanej grupy przestêpczej) oraz udowodnienie pope³nienia przestêpstwa handlu ludÿmi ich sprawcom w ramach postêpowania przygotowawczego Najtrudniejszym do pokonania jest niechêæ ofiary handlu ludÿmi do wspó³pracy z organami œcigania. Przyczyny tego s¹ ró ne. Z podstawowych i najczêœciej spotykanych wskazaæ mo na: wstyd, obawa przed dodatkowym upokorzeniem, strach, obawa o ycie swoje i swoich najbli szych z uwagi na mo liwoœæ odwetu sprawcy za z³o enie zeznañ, koniecznoœæ opowiadania przed osobami obcymi swoich prze yæ, itp. Uœwiadomienie takiej osobie celowoœci wspó³pracy z Policj¹ lub prokuratur¹ zajmuje du o czasu, co prowadzi do trudnego b¹dÿ nawet niemo liwego z punktu widzenia czasowego zebrania twardego, niepodwa alnego materia³u dowodowego. Kolejnym problemem przy realizacji procesowej tego typu przestêpstw jest niedoœwiadczenie zawodowe policjantów i prokuratorów zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹. Policjanci procesowi czêsto nie maj¹ wiedzy teoretycznej niezbêdnej do w³aœciwego przeprowadzenia takiego postêpowania oraz 3 Zob. wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2002 r., V KKN 353/00, Prokuratura i Prawo 2002, dodatek Orzecznictwo, nr 11, poz. 4; wyrok SN z dnia 7 czerwca 2001 r., V KKN 109/99, OSNKW 2001, nr 9-10, poz. 79; wyrok SA w Bia³ymstoku z dnia 24 maja 2004 r., II AKa 66/04, OSAB 2004, nr 2, poz. 30; wyrok SA we Wroc³awiu z dnia 21 marca 2003 r., II AKa 586/03, KZS 2003, nr 7-8, poz. 72; wyrok SA we Wroc³awiu z dnia 21 lutego 2003 r., II AKa 586/02, OSA 2003, nr 5, poz. 45; wyrok SA w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2002 r. II AKa 330/02, Prokuratura i Prawo 2003, dodatek Orzecznictwo, nr 4, poz. 19; wyrok SA w Lublinie z dnia 18 grudnia 2001 r., II AKa 70/01, Prokuratura i Prawo 2002, dodatek Orzecznictwo, nr 12, poz. 30; wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2001 r., II AKa 33/01, KZS 2001, nr 5, poz. 29; wyrok SA w Krakowie z dnia 25 maja 2000 r., II AKa 71/00, KZS 2000, nr 6, poz A. Sakowicz, Przestêpstwo handlu ludÿmi z perspektywy regulacji miêdzynarodowych, Prokuratura i Prawo 3/2006, s

3 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym w³aœciwego gromadzenia twardego materia³u dowodowego umo liwiaj¹cego wniesienie aktu oskar enia bez oficjalnego zawiadomienia o przestêpstwie i zeznañ œwiadków. Brakuje równie osób odpowiedzialnych za koordynacjê podejmowanych czynnoœci s³u bowych. Przestêpstwo handlu ludÿmi jest przestêpstwem o cechach transgranicznych, wykraczaj¹cym poza zasiêg lokalny. Wobec powy szego konieczne staje siê zawi¹zanie sta³ej, pozbawionej cech biurokratycznych, wspó³pracy funkcjonariuszy zarówno w uznaniu krajowym, jak i miêdzynarodowym, tak aby mo na by³o stosowaæ wypracowane techniki i metody œledcze do ujawniania tego typu przestêpstw oraz wykrywania ich sprawców. 5 Wczeœniejsze problemy z punktu widzenia procesowego wi¹za³y siê z brakiem definicji handlu ludÿmi w polskim kodeksie karnym. 7 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zosta³a og³oszona ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postêpowania karnego 6 wprowadzaj¹ca definicjê handlu ludÿmi. Do tej pory w Polsce definiowano to przestêpstwo g³ównie w oparciu o art. 3 Protoko³u o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludÿmi, w szczególnoœci kobietami i dzieæmi, uzupe³niaj¹cego Konwencjê Narodów Zjednoczonych przeciwko miêdzynarodowej przestêpczoœci zorganizowanej, przyjêtego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., ratyfikowanego przez Polskê 26 wrzeœnia 2003 r. Pos³ugiwano siê tak e definicjami zawartymi w decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludÿmi 7 oraz w Konwencji Rady Europy w sprawie dzia³añ przeciwko handlowi ludÿmi (konwencja wesz³a w ycie w stosunku do Polski 1 marca 2009 r.). Definicja, opiera siê na ww. aktach prawa miêdzynarodowego. Zgodnie z 22 art. 115 k.k.: Handlem ludÿmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 1. przemocy lub groÿby bezprawnej, 2. uprowadzenia, 3. podstêpu, 5 M. Morawska, Problematyka œledcza w ujawnianiu i œciganiu sprawców handlu ludÿmi, [w:] Metody dzia³ania sprawców przestêpstw handlu ludÿmi, red. B. Ho- ³ysz, J. Bryk, I. Malinowska, Szczytno 2008, s Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz /629/WSiSW. PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

4 Pawe³ abuz 4. wprowadzenia w b³¹d albo wyzyskania b³êdu lub niezdolnoœci do nale ytego pojmowania przedsiêbranego dzia³ania, 5. nadu ycia stosunku zale noœci, wykorzystania krytycznego po³o enia lub stanu bezradnoœci, 6. udzielenia albo przyjêcia korzyœci maj¹tkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawuj¹cej opiekê lub nadzór nad inn¹ osob¹ w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgod¹, w szczególnoœci w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub us³ugach o charakterze przymusowym, w ebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poni aj¹cych godnoœæ cz³owieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narz¹dów wbrew przepisom ustawy. Je eli zachowanie sprawcy dotyczy ma³oletniego, stanowi ono handel ludÿmi, nawet gdy nie zosta³y u yte metody lub œrodki wymienione w pkt Doœæ trafnym zobrazowaniem takiego przepisu mo e byæ przygotowany schemat graficzny uk³adu podzia³u ról oraz powi¹zañ poszczególnych cz³onków zorganizowanej grupy przestêpczej zajmuj¹cej siê handlem ludÿmi. Schemat taki powinien byæ do³¹czony do materia³ów postêpowania przygotowawczego wraz z udostêpnionymi materia³ami uzyskanymi w wyniku czynnoœci operacyjno rozpoznawczych (np. z kontroli operacyjnej) na postawie, których zostanie wszczête postêpowanie lub niezw³ocznie po wszczêciu. Jak dowodzi praktyka schemat taki szczegó³owo obrazuje hierarchiê oraz strukturê przedmiotowej grupy. W wymienionej strukturze tworz¹cej zorganizowan¹ grupê przestêpcz¹ wystêpuje tzw. ³añcuch wspólnych powi¹zañ natomiast powinno siê pamiêtaæ, e wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w tym procederze nale y traktowaæ jako sprawców dokonanego przestêpstwa. WERBOWNIK ulokowany w kraju pochodzenia potencjalnych ofiar, czêsto prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Prowadzi nabór do pracy sezonowej (np. zbiór owoców), umieszcza og³oszenia o poszukiwaniu kelnerki, opiekunki do dzieci, pomocy domowej. POŒREDNIK/POMOCNIK kurierzy przewoÿnicy, osoby zajmuj¹ce siê przerzutem przez granicê, fa³szerze dokumentów. ZLECENIODAWCA sutenerzy lub w³aœciciele domów publicznych (agencji towarzyskich, nocnych klubów s¹ faktycznymi zleceniodawcami wysy³aj¹cymi zamówienia i finansuj¹cymi koszty wyjazdu i podró y 9. Po za 8 9 Red. I. Malinowska, J. Bryk, Handel ludÿmi zapobieganie i zwalczanie, Szczytno 2009, s

5 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym Struktura zorganizowanej grupy przestêpczej zajmuj¹cej siê czerpaniem korzyœci z prostytucji D. Œnie ek, P. abuz, Czerpanie korzyœci z prostytucji jako jedna z form dzia³alnoœci przestêpczoœci zorganizowanej, Problemy Wspó³czesnej Kryminalistyki Tom XIV, Warszawa 2010, s PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

6 Pawe³ abuz wyszczególnionym podzia³em osób zwi¹zanych z handlem ludÿmi wystêpuj¹ niejednokrotnie osoby odpowiedzialne za; transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby. Zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w Europie jest wymiana osób sprzedanych miêdzy grupami przestêpczymi dzia³aj¹cymi w ró nych miejscach. Nierzadko zdarza siê, e nadzór nad kobietami sprawuj¹ grupy przestêpcze, których cz³onkowie s¹ ró nej narodowoœci. Odbywa siê to równolegle z dzia³aniami zwi¹zanymi z handlem m³odymi kobietami jak i koniecznoœci¹ utrzymania ofiar w ca³kowitej izolacji od otoczenia. Wymienieni cz³onkowie grupy przestêpczej w swoich wyjaœnieniach bardzo czêsto wypieraj¹ siê wspólnej znajomoœci, a jeœli ju, to t³umacz¹ swoje zachowanie zwi¹zane ze zwerbowaniem lub przewozem osoby sprzedanej udzielon¹ pomoc¹ w zakresie znalezienia pracownika i pomoc¹ tej osobie w znalezieniu pracy za granic¹ kraju ³¹cznie z pomoc¹ zwi¹zan¹ z formalnoœciami transportu, legalizacji pobytu itp. Takie wyjaœnienie ju w tym momencie umacnia nam materia³ dowodowy w postaci wyjaœnieñ podejrzanego o jego roli i udziale w pope³nieniu tego przestêpstwa z art. 253 Kodeksu karnego. Wa nym elementem, który dotyczy handlu dzieæmi stosowanym w ró nej formie, jak np. nielegalna adopcja, wykorzystanie seksualne, zmuszanie do pracy itp. ustawodawca nie przewidzia³ odrêbnej podstawy tej odpowiedzialnoœci, gdy ofiarami czynu s¹ osoby ma³oletnie. Nie ma jednak adnych przeszkód, formalnych i praktycznych w stosowaniu tego przepisu w wypadku handlu dzieæmi 11. Problematyczn¹ kwesti¹ okazuje siê, tak uznanie za handel ludÿmi jego realizacji przez jedna osobê, jak i gdy przedmiotem transakcji jest jedna osoba. Wyrok S¹du Apelacyjnego w Lublinie z 18 grudnia 2001 r. 12 : W¹tpliwoœci mog³o nasuwaæ zakwalifikowanie czynu oskar onych, polegaj¹cego na czynnoœci okreœlonej jako sprzedanie jednej osoby z art k.k., który przedmiot przestêpczej dzia³alnoœci okreœla jako uprawianie handlu ludÿmi. Sformu³owanie uprawiaæ handel ludÿmi nie oznacza, i nie jest penalizowane dzia³anie podjête tylko wobec jednej osoby. ( ) O prowadzeniu handlu decyduje moment podjêcia okreœlonej dzia³al- 11 O. Sitarz, Problem implementacji przepisów prawa miêdzynarodowego dotycz¹cych handlu dzieæmi, [w:] Handel dzieæmi wybrane problemy, red. Z. Lasocik, M. Koss,. Wieczorek, Warszawa 2007, s II AKa 270/01, Prokuratura i Prawo 2002, nr 12, str

7 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym noœci bez wzglêdu na liczbê sprzedanych towarów. Tak jak handluje samochodami ten, kto w ramach dzia³alnoœci gospodarczej sprzeda³ chocia by jeden samochód, tak handluje ludÿmi ten, kto przedmiotem transakcji uczyni³ choæby pojedynczego cz³owieka. Zwrot: handel ludÿmi wskazuje wy³¹cznie na przedmiot handlu przedstawicieli gatunku ludzkiego. Argument wskazuj¹cy na u ycie liczby mnogiej ludÿmi jest chyba zbyt s³aby, poniewa wyraz ludzie w ogóle nie wystêpuje w liczbie pojedynczej. S¹dy wielokrotnie wypowiada³y siê na tematem uznania b¹dÿ tez nie za handel ludÿmi transakcji, której przedmiotem jest jedna osoba. S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu w wyroku z 21 lutego 2003 r. 13 stwierdzi³, i : mimo pos³u- enia siê przez ustawodawcê w art k.k. liczb¹ mnog¹ (ludÿmi), to dla bytu przestêpstwa tam opisanego wystarczaj¹ca jest transakcja, której przedmiotem jest jedna osoba 14. Podstaw¹ faktyczn¹ decyzji o wszczêciu œledztwa mo e byæ tylko taki zespó³ danych, które obiektywnie uprawdopodobniaj¹ fakt pope³nienia przestêpstwa, subiektywnie zaœ wywo³uj¹ wysoki stopieñ podejrzenia co do zaistnienia tego faktu. Owa podstawa sformu³owana jest jako warunek minimalny, a zatem oczywistoœæ pope³nienia przestêpstwa tym bardziej spe³nia warunek istnienia podstawy wszczêcia procesu. Ustawa, mówi¹c o podejrzeniu uzasadnionym, wymaga tym samym, aby by³o ono oparte na racjonalnych przes³ankach. Warunku tego nie spe³nia zatem pojawienie siê pog³oski, domys³u lub bli ej nieokreœlonego przypuszczenia na temat przestêpstwa, gdy takie podejrzenie by³oby dowolne. Uzasadnione podejrzenie ma siê odnosiæ do konkretnego przestêpstwa, a wiêc czynu, który daje siê zakwalifikowaæ z okreœlonego przepisu czêœci szczególnej Kodeksu karnego lub innej ustawy szczególnej, przy czym dotyczy to równie form stadialnych i postaci zjawiskowych danego przestêpstwa 15. Kwestia dowodowa jest bardzo trudn¹ sztuk¹ z punktu widzenia taktyki œledczej prowadzonej wobec sprawców tego typu przestêpstw. Problem ten nie jest tylko przypad³oœci¹ Polskich organów œcigania ale ma to wymiar globalny. Bardzo dobrze ukazuj¹ to sprawy dotycz¹ce handlu dzieæmi. 13 II AKa 586/02 OSA 2003//5/ I. Nowicka, Przestêpstwo handlu ludÿmi (art. 253 k.k.) Analiza ustawowych znamion Orzecznictwo, [w:] Metody dzia³ania sprawców przestêpstw handlu ludÿmi, red. B. Ho³ysz, J. Bryk, I. Malinowska, Szczytno 2008, s W. Grzeszczyk, Kodeks postêpowania karnego komentarz, Warszawa 2008, s PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

8 Pawe³ abuz Wydaje siê, e problem polega na trudnoœci udowodnienia, e opiekun przekaza³ dziecko w z³ej wierze, e œwiadomie je sprzeda³, a nie po porostu niefrasobliwie przekaza³ pod opiekê osobom niepowo³anym. Przekazywanie dziecka pod opiekê cz³onków rodziny, przyjació³, wysy³anie go za granicê w celach edukacyjnych, odwiedzenia rodziny czy podjêcia pracy sezonowej jest przecie powszechnie akceptowan¹ praktyk¹. Badacze podkreœlaj¹, e rodzice rzadko sprzedaj¹ swoje dzieci. Problematyczna kwesti¹ pozostaje równie ustalenie, czy przekazanie dziecka przez opiekunów wi¹za³o siê z jak¹œ form¹ zap³aty. Stosunkowo rzadko mamy do czynienia z przekazaniem rodzicom gotówki. Powszechn¹ praktyk¹ stosowan¹ przez handlarzy jest oferowanie rodzinie pokrycie kosztów podró y dziecka za granicê, gdzie ma pracowaæ. Czêœæ zysku z takiej pracy ma byæ przeznaczona na sp³atê kosztów podró y 16. Sytuacja ta powoduje charakterystyczn¹ jedn¹ z metod (tzw. wiecznego d³ugu) eksploatacji handlu ludÿmi z wykorzystaniem do pracy przymusowej. Równie w przypadku nielegalnych adopcji stosowane bywaj¹ bardzo wysublimowane formy gratyfikacji. Np. bêd¹c w ci¹ y, kobieta dostaje pieni¹dze na mieszkanie, utrzymanie, opiekê lekarsk¹ 17. W wielu przypadkach bardzo trudno jest ustaliæ to samoœæ kupca, poniewa przebywa on za granic¹, a jego dane s¹ chronione przez sprawców lub nie sa znane. Z kolei dystans geograficzny i ograniczone mo liwoœci operacyjne organów œcigania sprawiaj¹, e trudne jest œledzenie losów dziecka, które zosta³o w sposób nielegalny wywiezione ze swojej ojczyzny. W przeciwieñstwie do sprawców handlu kobietami d¹ ¹cych do zachowania maksymalnego poziomu anonimowoœci swoich dzia³añ, handlarz dzieæmi mo e byæ wzbudzaj¹cym zaufanie wujkiem, cioci¹ czy towarzyszem podró y dziecka, który bêdzie chêtnie wspó³pracowa³ z policj¹ i s³u bami migracyjnymi 18. Bardzo istotnym w celu samego wszczêcia oraz zgodnego z prawid³owoœciami kodeksu postêpowania karnego udowodnienia winy sprawcom przestêpstwa handlu ludÿmi s¹ poprzedzaj¹ce proces karny lub równoczeœnie prowadzone czynnoœci operacyjno - rozpoznawcze dotycz¹ce tego zjawiska. Nale y dostrzegaæ jednak zwi¹zki pomiêdzy procesem karnym, a czynnoœciami operacyjno-rozpoznawczymi. Ich wynik niekiedy mo e dostarczaæ 16 A. Morawska, Handel dzieæmi w perspektywie europejskiej wyzwania dla praktyków, [w:] Handel dzieæmi wybrane problemy, red. Z. Lasocik, M. Koss,. Wieczorek, Warszawa 2007, s M. Hofstetter, International adoption the globar baby chance, Terre des Holmes, Lausanne A. Morawska, Handel dzieæmi s

9 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym impulsu do wszczêcia postêpowania karnego, mog¹ byæ one tak e skierowane na poszukiwanie dodatkowych Ÿróde³ dowodowych 19. Rozpoznanie w rozumieniu kryminalistycznym jest to ogó³ tych dzia³añ organów œcigania, które s³u ¹ organizacji sta³ego lub okresowego dop³ywu informacji oraz systematycznego ich odbioru, a nastêpnie selektywnemu opracowaniu dla dobrego, aktualnego lub potencjalnego wykorzystywania tych informacji w profilaktycznych, dowodowych, wykrywczych lub innych prawnie okreœlonych celach 20. Jedn¹ ze skutecznych metod pracy operacyjnej przy tego typu dzia³alnoœci przestêpczej jest kontrola operacyjna. Nie da siê prowadziæ dzia³alnoœci przestêpczej handlu ludÿmi i prowadzenia agencji towarzyskich bez korzystania z telefonów, utrzymywany jest ci¹g³y kontakt pomiêdzy w³aœcicielami, osobami zajmuj¹cymi siê werbowaniem i handlem kobietami, ochroniarzami, barmanami, prostytutkami, taksówkarzami, recepcjonistami hoteli, klientami, w³aœcicielami budynków wynajmowanych na agencje towarzyskie. Na bie ¹co i systematycznie ma miejsce telefoniczny przekaz informacji zwi¹zany z prowadzeniem agencji, werbowaniem, czy handlem kobietami. Czêsto figuranci u ywaj¹ tu swoistego slangu, staraj¹c siê kamuflowaæ przestêpczy przekaz. Analiza pozwala wy³owiæ z niego najistotniejsz¹ treœæ oraz przet³umaczyæ na jêzyk potoczny zaszyfrowane treœci, co u³atwia w³aœciw¹ interpretacjê materia³u dowodowego przez prokuraturê i s¹d. Materia³ uzyskany z kontroli operacyjnej dostarcza kompleksowej i obszernej wiedzy, która jest jednoczeœnie dowodem w sprawie karnej, na temat ca³okszta³tu dzia³alnoœci grupy przestêpczej, dostarczaj¹c nie podwa alnych dowodów procesowych jej dzia³alnoœci. Z materia³u uzyskanego t¹ drog¹ mo emy precyzyjnie wyliczyæ zysk przestêpczy jaki przynosi np. agencja towarzyska za dany okres czasu albowiem mog¹ byæ codziennie zdawane relacje o iloœci godzin wypracowanych przez prostytutki. Materia³y zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej mog¹ byæ zgodnie z art. 19 ust. 15 ustawy o Policji wykorzystane na potrzeby sprawy karnej. Warunkiem ich wykorzystania jest fakt stanowienia przez nie dowodów pozwalaj¹cych na wszczêcie postêpowania karnego lub posiadanie znaczenia dla tocz¹cego siê postêpowania karnego. W momencie przekazania ich na potrzeby sprawy karnej i wydania przez gospodarza 19 C. Kulesza, Czynnoœci operacyjno rozpoznawcze a zasada rzetelnego procesu w orzecznictwie Trybuna³u w Strasburgu i s¹dów polskich, Przegl¹d Policyjny nr 2(90), Szczytno, s T. Hanusek. Zarys taktyki Kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994, s. 77. PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

10 Pawe³ abuz tego postêpowania decyzji procesowej, zaliczaj¹cej w poczet materia³u dowodowego dowody uzyskane w trakcie kontroli operacyjnej, do materia³ów tych stosuje siê re im postêpowania dowodowego wynikaj¹cy z procedury karnej. Pozostaj¹c w krêgu dowodowego wykorzystania materia³ów operacyjnych na potrzeby sprawy karnej, konieczne wydaje siê poruszenie jeszcze jednej kwestii. Organy operacyjne, realizuj¹c ustawowe zadania, korzystaj¹ z ca³ej gamy metod operacyjnych, których zastosowanie dokumentuj¹ równie poprzez rejestracjê obrazu lub dÿwiêku. Potrzeby praktyki bêd¹ce pochodn¹ rosn¹cej przestêpczoœci w tym zorganizowanej i terrorystycznej, zakoñczy³y spór doktrynalny dotycz¹cy mo liwoœci wykorzystania wyników czynnoœci operacyjnych w procesie karnym. GroŸba parali u prowadzonych postêpowañ przygotowawczych przeciwko zorganizowanym grupom przestêpczym (np. specjalizuj¹cych siê w handlu ludÿmi), gdzie kodeksowe œrodki dowodowe okaza³y siê ca³kowicie nieprzydatne by³a impulsem do wprowadzenia zmian. Ustawodawca, modyfikuj¹c przepisy o kontroli operacyjnej oraz wprowadzaj¹c nowe ofensywne metody pracy operacyjnej, zdecydowa³ siê na ustanowienie mechanizmów pozwalaj¹cych wykorzystaæ bezpoœrednio w procesie wyniki tych czynnoœæ 21. Jednoczeœnie nale y stwierdziæ zgodnie ze stanowiskiem Prokuratury Generalnej, e prokurator prowadz¹cy postêpowanie nie jest uprawniony do dokonywania oceny zasadnoœci decyzji zarówno prokuratora okrêgowego (Prokuratora Generalnego) w przedmiocie wyra anej zgody na zastosowanie kontroli operacyjnej w ramach przewidzianej ustawami policyjnymi procedury, jak te zasadnoœci zarz¹dzenia lub przed³u enia okreœlonych czynnoœci w tym zakresie przez w³aœciwy s¹d. Trzeba bowiem mieæ na uwadze, e decyzje te podejmowane s¹ w trybie odrêbnym ni procesowym, w oparciu o uzyskane przez organ operacyjny w sposób niejawny informacje (a nie dowody ) i w celu ich sprawdzenia. Nie jest zatem mo liwe, by prokurator, który dokonuje oceny materia³ów otrzymanych od uprawnionego organu z wnioskiem o wszczêcie postêpowania przygotowawczego odmówi³ wszczêcia tego postêpowania, uzasadniaj¹c sw¹ decyzjê, i materia³ uzyskano z naruszeniem przepisów o zarz¹dzeniu kontroli operacyjnej. W czasie prowadzenia ka dego rodzaju postêpowania przygotowawczego, w celu ustalenia sprawcy i udowodnienia mu sprawstwa, czynnoœci procesowe skupione s¹ na znalezieniu i procesowym udokumentowaniu dowodów winy. Prowadz¹c postêpowanie przygotowawcze w sprawie, 21 M. Chrapkowski, Wykorzystanie materia³ów kontroli operacyjnej w postêpowaniu przygotowawczym, Wy sza Szko³a Policji, Szczytno 2009, s

11 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym w której sprawca jest nieznany, wiêkszoœæ czynnoœci procesowych dokonuje siê w celu znalezienia takich dowodów, które wskazywa³yby sprawcê przestêpstwa. Czynnoœci prowadzone w tym kierunku s¹ wielow¹tkowe. Doœæ czêsto zdarza siê, e podejmowane czynnoœci w jakiejœ wersji oddalaj¹ prowadz¹cego postêpowanie od ustalenia sprawcy, myl¹ lub kieruj¹ go w tzw. œlep¹ uliczkê. Skutkiem tego jest wyd³u enie czasu postêpowania, który niejednokrotnie nie daje adnej gwarancji na uzyskanie pozytywnego rezultatu 22. Bardzo skutecznym narzêdziem w kwestii dowodowej takiego postêpowania karnego, którego przedmiotem mo e byæ dzia³alnoœæ zorganizowanej grupy przestêpczej zajmuj¹cej siê handlem ludÿmi jest œwiadek koronny. Przy zastosowaniu instytucji œwiadka koronnego wyjaœnienia podejrzanego przyznaj¹cego siê do winy musz¹ tak e charakteryzowaæ siê pomówieniami innych osób, które to pomówienia tak e nie mog¹ budziæ w¹tpliwoœci. Sk³adaj¹c wyjaœnienia w czasie procedury nadania statusu œwiadka koronnego podejrzany podaje takie informacje, jakich nie jesteœmy w stanie zebraæ bez jego udzia³u. Przedstawia motywy dzia³ania przestêpczego, opisuje ca³y etap dzia³añ przygotowawczych do dokonania przestêpstwa, jego dok³adny przebieg oraz postêpowanie sprawców po dokonaniu czynu, w tym podjêtych czynnoœci maj¹cych zagwarantowaæ sprawcom poczucie bezkarnoœci. Nale y równie wzi¹æ pod uwagê fakt, e najczêœciej kandydat na œwiadka koronnego nie zajmuje w hierarchii grupy, której dzia³alnoœæ opisuje, najwa niejszej pozycji. Z zapisów ustawy o œwiadku koronnym 23 jednoznacznie wynika, e œwiadkiem koronnym nie mo e zostaæ osoba zak³adaj¹ca lub kieruj¹ca dzia³aniami zorganizowanej grupy przestêpczej. Z kolei jedynie liderzy grup przestêpczych posiadaj¹ pe³n¹ wiedzê o dzia³aniach przestêpczych, nieformalnych powi¹zaniach z ró nego rodzaju osobami, pozwalaj¹cych na prowadzenie dzia³alnoœci przestêpczej i nie dopuszczaj¹ do sytuacji, w której ka dy z cz³onków grupy zna³by i posiada³ tak¹ wiedzê 24. Podstawowym warunkiem wydania trafnego rozstrzygniêcia przez organ procesowy jest dokonanie przez niego prawid³owych ustaleñ faktycznych zgodnie z naczeln¹ zasad¹ procesow¹ zasad¹ prawdy materialnej. Mo li- 22 R. Piechura, Wokó³ problematyki materia³u dowodowego w postêpowaniu ze œwiadkiem koronnym, [w] Przestêpczoœæ zorganizowana, œwiadek koronny, terroryzm w ujêciu praktycznym, red. E. W. P³ywaczewski, Zakamycze 2005, s Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o œwiadku koronnym, (Dz. U. Nr 114, poz. 738 ze zm.). 24 Tam e, s PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

12 Pawe³ abuz woœæ ustalenia prawdy uzale niona jest z kolei od rzetelnoœci œrodków dowodowych. Poniewa rozstrzygniêcia podejmowane w postêpowaniach karnych dokonywane s¹ g³ównie w oparciu o informacje pochodz¹ce od œwiadków i podejrzanych, konieczne jest d¹ enie do tego, by zeznania, wyjaœnienia jak najwierniej opisywa³y interesuj¹cy organy wymiaru sprawiedliwoœci przebieg wydarzeñ 25. Wa nym elementem uzyskania tych ustaleñ jest przede wszystkim prawid³owe przygotowanie siê do przes³uchania oraz odpowiedniego sformu³owania wczeœniej przygotowanych pytañ, które mog¹ przyczyniæ siê do bardzo istotnych zeznañ œwiadków oraz wyjaœnieñ podejrzanych o przestêpstwa zwi¹zane z handlem ludÿmi. Poni ej zosta³y zaprezentowane przyk³adowe pytania, które mog¹ byæ formu³owane w zale noœci od profilu handlu ludÿmi zwi¹zanego z ich wykorzystaniem, czy jest to praca w agencji towarzyskiej, praca niewolnicza lub inna forma wykorzystania. Zestaw pytañ do œwiadków pokrzywdzonych: 1. Kiedy pierwszy raz przyjecha³a(-a³) do Polski? 2. Kto namówi³ j¹(jego) do tej pracy itp. Jak tam trafi³a(-i³)? 3. Jaka jest struktura funkcjonowania grupy przestêpczej (np. w przypadku sprzeda y kobiety do pracy w agencji towarzyskiej, w³aœciciel, barmani, ochroniarze, taksówkarze, uk³ady z recepcjonistami hoteli którymi)? Kompetencje i zakres obowi¹zków tych osób, wskazanie personalne (imiona, nazwiska, pseudonimy, z okazania tablic pogl¹dowych) pytania kierunkowe pod k¹tem zarzutu z art. 258 k.k. 4. Kto i w jaki sposób zajmowa³ siê legalizacj¹ pobytu na terenie Polski oraz za³atwianiem formalnoœci zwi¹zanych z przyjazdem do Polski na terenie kraju, którego jest obywatelk¹(-em) (wizy, pozwolenia na pobyt, korupcja urzêdników Polsce i na innego pañstwa)? 5. Kto przewozi³ je przez granicê, ewentualnie odbiera³ po polskiej stronie, przekazywa³ pieni¹dze do okazania na granicy, jak to by³o zorganizowane? 6. Czy wiedz¹ kto i w jakiej kwocie otrzyma³ pieni¹dze za za³atwienie im pracy np. w agencji towarzyskiej (w rzeczywistoœci sprzedanie) oraz kto je wyp³aca³? 7. Czy otrzymywa³a(-a³) przekazy pieniê ne z Polski przelewami np. Western Union? 25 O. Kowalska, Motywy sk³adania fa³szywych zeznañ, Problemy Kryminalistyki 258/2007, s

13 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym 8. Czy rodzina w jej(jego) kraju wie, czym siê w Polsce zajmuje i czy sprawcy wiedz¹ kim jest jej rodzina i znaj¹ miejsce jej zamieszkania? 9. Czy by³y œwiadkami stosowania kar i przemocy w stosunku do kolegów lub kole anek (pobicia, presja psychiczna) kto je stosowa³? 10. Czy mog³y mieæ telefon komórkowy, jeœli tak na jakich zasadach? 11. Swoboda poruszania siê np. poza agencj¹ towarzysk¹ (wyjazdy do miasta na zakupy, jak czêsto, czy zawsze w obstawie ochroniarza)? 12. Gdzie znajdowa³y siê ich paszporty, kto je przechowywa³, czy by³y im odebrane w brew ich woli, czy godzi³y(-ili) siê na to, bo taka by³a zasada? 13. Czy maja wiedzê na temat nieformalnych kontaktów np. w³aœciciela agencji lub innych pracowników agencji z policjantami, ewentualnie innymi urzêdnikami pañstwowymi? 14. Czy maj¹ wiedzê na temat powi¹zañ w³aœciciela i agencji z innymi agencjami lub w³aœcicielami agencji (jakie to agencje, jakie relacje)? 15. Czy maja wiedzê na temat przekazywania prostytutek z zaprzyjaÿnionych agencji (sprzedanych lub wypo yczonych na zasadach tzw. leasingu) jakie relacje, wymiana prostytutek, ochroniarzy, inne)? 16. Czy by³y szkolone jak maja siê zachowaæ na wypadek kontroli policji, stra y granicznej oraz w sytuacji gdyby by³y przes³uchiwane? 17. Gdy œwiadek bêdzie dysponowa³ telefonem komórkowym w trakcie przes³uchania, za jego zgod¹ dokonaæ przegl¹du zawartoœci telefonu, wpisaæ do protoko³u zapisy w ksi¹ ce telefonicznej dotycz¹ce osób zwi¹zanych z funkcjonowaniem agencji (w³aœciciel, barmani, ochrona, taksówkarze, stali klienci, osoby zwi¹zane z ich werbunkiem oraz telefony komórkowe (w tym ukraiñskie) innych prostytutek. Pozosta³e pytania: 18. Czy kiedykolwiek widzia³y na terenie np. agencji towarzyskiej u w³aœciciela, pracowników, klientów broñ paln¹? 19. Handel broni¹ i amunicj¹ interesy w/w z kim, od kogo kupowali, komu sprzedawali? 20. Czy na terenie agencji sprzedawano narkotyki (kto, komu i jakie, ceny)? 21. Czy na terenie agencji dochodzi³o do spotkañ w³aœciciela z cz³onkami grup przestêpczych? 22. Kontakty przestêpcze w³aœciciela (osoby, grupy z terenu kraju i Ukrainy, charakter tych powi¹zañ). PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

14 Pawe³ abuz 23. Inne przestêpstwa w³aœciciela i pracowników (paserka, pobicia, porachunki przestêpcze, nak³anianie œwiadków do fa³szywych zeznañ, organizowanie fikcyjnych œlubów dla innych osób)> 24. Czy sama by³a kiedykolwiek wywieziona za granicê do agencji towarzyskiej, lub przekazana przez w³aœciciela do innych agencji w kraju, wszystkie okolicznoœci? Zestaw pytañ do podejrzanych, którzy zajmowali siê werbunkiem i sprzeda ¹ ludzi: 1. Kiedy pierwszy raz przyjecha³ do Polski? (jak jest obcokrajowcem) 2. Kiedy i w jakich okolicznoœciach pozna³a w³aœciciela agencji i osoby które w jego imieniu bra³y udzia³ w transakcjach kupna sprzeda y kobiet? 3. W jaki sposób i w jakich miastach oraz w jakich okolicznoœciach poznawa³a np. kobiety na Ukrainie, które nastêpnie werbowa³a i sprzedawa- ³a do pracy w agencji towarzyskiej w Polsce? (mog³a to organizowaæ telefonicznie) 4. Kto wspó³pracowa³ z nim w tym procederze po stronie np. Ukraiñskiej, w tym urzêdnicy pañstwowi, pracownicy ambasad, policja, inne? Czy dawa³a ³apówki? 5. Kto wspó³pracowa³ z nim w tym procederze po stronie Polskiej (w³aœciciel i inni cz³onkowie grupy)? 6. Jak organizacyjnie wygl¹da³o za³atwianie wszystkich formalnoœci zwi¹zanych z wywozem zwerbowanych np. kobiet do Polski (sprawy zwi¹zane z uzyskaniem wiz, przejazd przez granicê, kto przekazywa³ pieni¹dze do okazania na granicy kobietom, na inne koszty /w³aœciciel, inna osoba/, przez kogo, czy np. przelewami z polski Western Union itp., kto przyje d a³ po kobiety do granicy)? 7. Czy zajmowa³a siê legalizacj¹ pobytu przywiezionych przez siebie kobiet na terenie Polski (pozwolenia na pobyt, korupcja urzêdników), jeœli nie to kto i w jaki sposób? 8. W jaki sposób rozlicza³a siê z w³aœcicielem za ka d¹ dostarczon¹ kobietê, (jakie kwoty otrzymywa³a, jak to fizycznie przebiega³o)? 9. Ile kobiet ³¹cznie dostarczy³a np. w³aœcicielowi agencji, jak¹ kwotê ³¹cznie za to otrzyma³a? Dok³adnie opisaæ wszystkie przypadki z podaniem danych personalnych tych kobiet oraz czasu i miejsca przeprowadzenia transakcji oraz wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci z tym zwi¹zanymi. 10. Czy podejrzany lub inni cz³onkowie grupy wiedz¹ kim jest rodzina zwerbowanych i sprzedanych kobiet i znaj¹ miejsce jej zamieszkania? 54

15 Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym 11. Czy wie, jaka jest struktura funkcjonowania agencji (w³aœciciel, barmani, ochroniarze, taksówkarze, uk³ady z recepcjonistami hoteli którymi)? Kompetencje i zakres obowi¹zków tych osób, w³aœciciel budynku w którym jest agencja, wskazanie personalne (imiona, nazwiska, pseudonimy, z okazania tablic pogl¹dowych). 12. Czy ma wiedzê na temat nieformalnych kontaktów w³aœciciela lub innych pracowników agencji z policjantami, ewentualnie innymi urzêdnikami pañstwowymi? 13. Gdy przy podejrzanej bêdzie zabezpieczony telefon komórkowym w trakcie przes³uchania, dokonaæ przegl¹du zawartoœci telefonu, wpisaæ do protoko³u zapisy w ksi¹ ce telefonicznej dotycz¹ce osób zwi¹zanych z funkcjonowaniem agencji (w³aœciciel, barmani, ochrona, taksówkarze, stali klienci, osoby zwi¹zane z ich werbunkiem oraz telefony komórkowe (w tym ukraiñskie) innych prostytutek. Pozosta³e pytania: W³aœcicielom agencji i pozosta³ym cz³onkom grupy mo na zadawaæ analogiczne pytania jak œwiadkom (patrz pytania i pytania dodatkowe do œwiadków) w kontekœcie podejrzanych. Podsumowanie Œciganie przestêpczoœci handlu ludÿmi jest procesem z³o onym, co zwi¹zane jest z faktem, i w wiêkszoœci przypadków mamy do czynienia z jednej strony z dzia³aniem zorganizowanych grup przestêpczych o miêdzynarodowym sk³adzie, wykorzystuj¹cych ca³e spektrum dzia³añ charakterystycznych dla tego typu przestêpczoœci (przemoc fizyczna i psychiczna, zastraszanie, szanta, pozbawienia wolnoœci, groÿby), z drugiej zaœ pokrzywdzonymi, zazwyczaj kobietami i dzieæmi. Nierzadko funkcjonariusze organów œcigania stykaj¹c siê z potencjalnym pokrzywdzonym maj¹ problemy z jego identyfikacj¹, a co za tym idzie z podjêciem prawid³owej decyzji co do dalszego postêpowania. Zgodnie z danymi Prokuratury Generalnej, w roku 2009 wszczêto 43 sprawy dotycz¹ce przestêpstwa handlu ludÿmi (art k.k. oraz k.k.). Z opisu spraw jednak wynika, e przestêpstw o takim charakterze by³o wiêcej i tym samym uznaje siê, e wszczêto 74 sprawy o handel ludÿmi (sprawy b³êdnie zakwalifikowane jako przestêpstwa z art k.k. i art. 203 k.k.). Za pokrzywdzonych uznano 611 osób (w tym 545 osób doros³ych i 66 ma³oletnich). W sprawach tych podejrzane by³y 172 osoby, g³ownie PROKURATOR 4(44)-2010/1(45)

16 Pawe³ abuz obywatele polscy (143 osoby). Pozostali podejrzani to g³ównie obywatele Bu³garii (20 osób), ale tak e Niemiec, Bia³orusi i Ukrainy. Ofiarami byli g³ównie obywatele polscy 439 osób, ale tak e cudzoziemcy (172 osoby, g³ównie obywatele Ukrainy, Bia³orusi oraz Bu³garii). Pawe³ abuz doktorant Wydzia³u Prawa i Administracji, Instytutu Prawa Karnego Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego 56

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy.

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Wiedza to władza! Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Po moich licznych rozmowach z ofiarami przemocy, postanowiłam

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe

Spis treœci. Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XVII Wskazówki... XIX Dzia³ I. Ordynacja podatkowa. Zobowi¹zania i postêpowanie podatkowe Rozdzia³ 1. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędną decyzję urzędnika Autor: Łukasz Sobiech Czy urzędnik zawsze zapłaci za błąd? Zamierzam dochodzić odszkodowania za błędne decyzje administracyjne spowodowane opieszałością

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach I. Zasady ogólne 1. Instrukcja niniejsza, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Wielkopolskim Związku

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie na rzecz dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przygotowawcze Różnice między śledztwem a dochodzeniem Zakres przedmiotowy Organy prowadzące Czas trwania Stopień formalizmu Zakres przedmiotowy Śledztwo 1) w których rozpoznanie w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA Egzamin maturalny z jêzyka angielskiego dla klas dwujêzycznych maj 2002 1 ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 9 Proszê zaznaczyæ w tabeli przyznan¹ liczbê punktów i zsumowaæ wynik. Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracujących kobiet

Ochrona pracujących kobiet Ochrona pracujących kobiet Szczególna ochrona pracy kobiet wynika z ich właściwości psychofizycznych oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE WYDZIAŁ KRYMINALNY WYDZIAŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH Łódź 23-24 kwiecień 2015 roku W strukturze Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy I. Dane dotyczące pracodawcy krajowego. 1. Nazwa pracodawcy... 2. Adres pracodawcy... nr tel.... nr faksu... e-mail...

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo