Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Jan Matyjaszczyk mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Barbara Górka Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[05].Z4.04 Prowadzenie usług związanych z podróżą zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Dokumenty: paszportowe, celne, wizowe, dewizowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumenty komunikacyjne w ruchu krajowym i zagranicznym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumenty finansowe: dokumenty potwierdzające rezerwację, karty płatnicze, 23 czeki Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przejścia graniczne w ruchu pasażerskim: drogowe, powietrzne i morskie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Polskie palcówki konsularno dyplomatyczne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 48 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności do prowadzenia usług związanych z podróżą, a w szczególności z charakterystyką usług i produktów związanych z obsługą podróżniczą. Podczas nauki z zakresu tej jednostki, zwróć szczególną uwagę na: obieg dokumentów, rozpoznawanie kart płatniczych, korzystanie z czytnika, postępowanie z kartą uszkodzoną lub skradzioną. Są to zagadnienia, z którymi będziesz się najczęściej stykał w swojej pracy. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. 4. Zestaw ćwiczeń, które umożliwią Ci nabycie umiejętności praktycznych, zawierający wykaz materiałów, narzędzi i sprzętów potrzebnych do realizacji ćwiczenia oraz pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. Zaliczenie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 5. Sprawdzian postępów. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 6. Sprawdzian osiągnięć wraz z instrukcją i kartą odpowiedzi. 7. Literaturę. Po realizacji materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Prowadzenie usług związanych z podróżą, której treści teraz poznasz jest jedną z jednostek modułowych koniecznych do zapoznania się z treścią modułu usługi turystyczne schemat 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 3

5 Moduł 341[05].Z4 Produkty turystyczne 341[05].Z4.01 Organizowanie imprez turystycznych 341[05].Z4.02 Sprzedaż produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Rozlicznie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.05 Opracowywanie projektów produktów turystycznych w języku obcym 341[05].Z4.04 Prowadzenie usług związanych z podróżą Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Prowadzenie usług związanych z podróżą powinieneś umieć: sprawdzać i przyjmować dokumentację przekazaną w teczce imprezy przez pilota wycieczki, rozliczać koszty realizacji imprezy turystycznej na podstawie dokumentów przekazanych przez pilota wycieczki, sporządzać zestawienie kosztów, wpływów i zysku z imprezy turystycznej, wyliczać stawki VAT imprezy turystycznej, sprawdzać zgodność otrzymanych rachunków za świadczenia turystyczne, sporządzać kartę rozliczeniową imprezy turystycznej, dokonywać analizy skarg, wniosków klientów oraz kontrahentów i zaplanować konieczne zmiany, stosować różne metody i środki w porozumiewaniu się, stosować zasady prezentacji, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: zastosować przepisy paszportowe, rozróżnić rodzaje paszportów, zastosować przepisy wizowe, rozróżnić rodzaje wiz, określić wymagania wizowe wybranych państw, zastosować przepisy dewizowe, zastosować przepisy celne, określić infrastrukturę przejść granicznych, posłużyć się rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników, wystawić bilety na różne środki transportu pasażerskiego, zgromadzić dokumentację komunikacyjną na wyjazdy krajowe i zagraniczne, rozróżnić rodzaje płatności w obsłudze ruchu turystycznego, obsłużyć czytniki kart magnetycznych, określić zadania polskich placówek konsularno dyplomatycznych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Dokumenty: paszportowe, celne, wizowe, dewizowe Materiał nauczania Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym zarówno tożsamość, jak i obywatelstwo polskie jego posiadacza, podobnie jak paszport. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych: dowód osobisty jest dokumentem: stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej. Podstawą nowelizacji polskich przepisów jest Dyrektywa Rady Europy 68/360/EWG z dnia 15 października 1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w przemieszczaniu się i pobycie obywateli państw członkowskich i ich rodzin we Wspólnocie. Art. 2 dyrektywy stanowi, iż: prawo swobodnego przekraczania granicy jest realizowane poprzez wystawienie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Paszport, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz.U. z 1991 r., nr 2, póz. 5) jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. Jest, zatem dokumentem o następujących funkcjach: potwierdza tożsamość posiadacza, jego obywatelstwo, oraz stanowi zewnętrzną formę decyzji zezwalającej posiadaczowi na wyjazd z własnego kraju oraz na wjazd na jego terytorium. Podstawowym organem paszportowym jest wojewoda (w niektórych krajach policja). W prawie polskim występują cztery rodzaje paszportów: 1) paszport, 2) paszport dyplomatyczny, 3) paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 4) paszport tymczasowy. Podstawowym rodzajem jest paszport w postaci książeczki", wydawany w kraju przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport. Za granicą paszport może wystawić konsul. Wyjątkowo paszport może wydać także minister właściwy do spraw administracji publicznej, który jest też organem odwoławczym w sprawach paszportowych. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych ustawą, zwykle w związku z prowadzonym przeciwko obywatelowi postępowaniem sądowym lub niedopełnieniem jednego z obowiązków ustawowych. Podobne przyczyny uzasadniają unieważnienie (cofnięcie) paszportu. Osoba, wobec której wydano decyzję o unieważnieniu paszportu, jest zobowiązana zwrócić paszport organowi paszportowemu. Paszport ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania. Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na jego podstawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Paszport wydaje się zwykle na jedną osobę, jednak może on obejmować także dzieci do lat szesnastu, odbywające podróż pod opieką posiadacza paszportu. W sytuacjach awaryjnych, za granicą, placówki dyplomatyczne i konsularne mogą wydać uproszczony dokument. Jest to paszport tymczasowy, uprawniający do powrotu do kraju osobę, która utraciła za granicą swój paszport podstawowy. Konsul wydający paszport tymczasowy określa termin jego ważności, uwzględniając jego przeznaczenie. Termin ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 7

9 W odniesieniu do cudzoziemców posiadających zezwolenie na osiedlenie się w Polsce wydaje się tymczasowy polski dokument podróży, w określonej sytuacji. Dokument ten wydaje się także cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Polski, jeżeli nie posiada dokumentu podróży kraju pochodzenia, jego dokument stracił ważność lub uległ zniszczeniu a cudzoziemiec ten zamierza opuścić terytorium Polski. Ważność takiego dokumentu nie przekracza siedmiu dni. Wzory paszportów, a także postępowanie w sprawach paszportowych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, jak również trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz.U. nr 114, póz. 991). Osoba, która ubiega się o wydanie paszportu w kraju powinna złożyć następujące dokumenty: kwestionariusz paszportowy, według ustalonego wzoru, dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 5 cm x 4 cm, o określonych wymaganiach, w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy - odpis skrócony aktu urodzenia, dowód uiszczenia opłaty paszportowej. Wnioskodawca przedstawia także do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo polskie. W niektórych sytuacjach wymaga się również dokumentów dodatkowych, takich jak: odpis skrócony aktu małżeństwa, (jeżeli wnioskodawca zawarł związek małżeński za granicą), pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego - jeżeli o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu posiada tylko jeden z rodziców, albo orzeczenie sądu opiekuńczego, w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego (za granicą) składa: kwestionariusz paszportowy, dwie fotografie zgodne z określonymi wymaganiami, oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu, dowód uiszczenia opłaty konsularnej oraz przedstawia do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie, dopuszcza się oświadczenie osoby trzeciej, posiadającej obywatelstwo polskie, potwierdzające te fakty. Podanie o wydanie paszportu może być składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub osoby trzeciej. Osobą trzecią w myśl przepisów prawa może być przedsiębiorca działający w zakresie usług paszportowych, z którym wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport zawarł porozumienie w sprawie pośrednictwa w czynnościach z tego zakresu. Paszport odbiera się osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego i potwierdza jego odbiór własnoręcznym podpisem, składanym na podaniu - kwestionariuszu paszportowym. Funkcjonariusz Straży Granicznej nie dopuści do przekroczenia granicy przez osobę, która przy przekraczaniu granicy przedstawi wadliwy paszport. Przez wady należy rozumieć między innymi uszkodzenia paszportu uniemożliwiające stwierdzenie danych w nim zawartych, cechy wskazujące na możliwość podrobienia lub przerobienia paszportu albo dokonywania w nim wpisów przez osoby nieuprawnione a także fotografie nieodpowiadające aktualnemu wyglądowi posiadacza paszportu. W przypadku, gdy osoba przekraczająca granicę posiada paszport unieważniony albo, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest on podrobiony lub przerobiony, funkcjonariusz Straży Granicznej zatrzymuje ten paszport. Osobie, której zatrzymano paszport, wydaje się odpowiednie zaświadczenie, a komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej zawiadamia właściwy organ paszportowy o niedopuszczeniu do przekroczenia granicy przez 8

10 osobę posiadającą zatrzymany paszport. W przypadku zatrzymania unieważnionego paszportu - przekazuje temu organowi zatrzymany dokument. Za wydanie paszportu, a także dokumentu podróży, wnosi się opłaty, których wysokość, i tryb uiszczania, warunki i zakres stosowania ulg i zwolnień oraz warunki podwyższania w razie zawinionej utraty paszportu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. W sprawie opłat paszportowych (Dz.U. nr 41, póz. 346). Wiza to zezwolenie władz jednego kraju na wjazd do kraju obywatela obcego państwa, czyli cudzoziemca (wiza wjazdowa), lub wyjątkowo w niektórych krajach także na wyjazd z kraju własnych obywateli (wiza wyjazdowa). W prawie polskim wiza oznacza zezwolenie właściwego organu polskiego wydane cudzoziemcowi, uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych. Podstawą obowiązku wizowego jest w Polsce ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (Dz.U. nr 128, póz. 1175). Wszystkie zasady postępowania i opłaty wizowe regulują, między innymi, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców. (Dz.U. nr 150, póz. 1462) oraz ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, póz. 960). Każda wiza zawierać powinna następujące elementy: numer dokumentu podróży cudzoziemca, miejsce i datę wydania, cel wjazdu i pobytu, okres ważności wizy, (podczas którego powinien nastąpić pierwszy wjazd i ostatni wyjazd cudzoziemca z Polski) oraz okres pobytu, przez który cudzoziemiec może przebywać na terytorium Polski w okresie ważności wizy). Od l września 2003r. nowa ustawa o cudzoziemcach wprowadziła systematykę wiz. Wyróżniamy, więc następujące ich rodzaje (oznaczane w nawiasie symbolami nadanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r.): 1) lotniskową (A); 2) tranzytową (B); 3) wjazdową w celu: repatriacji (W/1), przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta (W/2), realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się (W/3); 4) pobytową (krótkoterminową - symbole C, lub długoterminową - symbole D) w celu: a) turystycznym (C/1), b) odwiedzin (C/2), c) udziału w imprezach sportowych (C/3), d) prowadzenia działalności gospodarczej (D/1), e) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych (D/2), f) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej (D/3), g) udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu (D/4), h) wykonywania pracy (D/5), i) naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym - z wyłączeniem wykonywania pracy (D/6), j) korzystania z ochrony czasowej (D/7), k) przyjazdu z przyczyn nadzwyczajnych, o których mowa w art. 33 ust. l ustawy, takich jak stawienie się przed polskim organem władzy publicznej, zabiegi lekarskie, służące ratowaniu życia, wyjątkowej sytuacji osobistej lub interesu państwa (C/4), l) pobytu małoletniego, towarzyszącego swojemu przedstawicielowi ustawowemu, który przebywa w Polsce na podstawie wizy (C/5), 9

11 m) l)kontynuowania leczenia szpitalnego, postępowania w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenia się (C/6), n) innym niż określone w lit. a-m (C/7); 5) dyplomatyczną; 6) służbową; 7) kurierską; 8) dyplomatyczną tranzytową. [5, ]. Wiza lotniskowa wydawana jest na okres pobytu nie dłuższy niż dwa dni cudzoziemcowi, który wykaże, że pobyt w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego jest potrzebny do odbycia planowanej podróży lotniczej. Wymagana jest ona jedynie od obywateli państw, które znajdują się na liście ustalanej rozporządzeniem MSZ i MSWiA. Wiza tranzytowa uprawnia do przejazdu przez terytorium Polski i jest wydawana osobie, która posiada już prawo wjazdu do innego państwa, na okres nie dłuższy niż 5 dni. Wiza wjazdowa uprawnia do jednokrotnego wjazdu na terytorium Polski i może być wydana cudzoziemcowi, który najpóźniej z chwilą przekroczenia granicy uzyska inny tytuł do jawnego pobytu w Polsce. Jej rodzajem jest wiza repatriacyjna - wydawana cudzoziemcowi narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego, który zamierza przesiedlić się na stałe do Polski, oraz członkom jego rodziny. Wizę wjazdową wydaje się na czas do 12 miesięcy. Po zakończonym czasie jej ważności powinno nastąpić przekroczenie granicy. Wizę pobytową wydaje się cudzoziemcowi przybywającemu do Polski jako kraju docelowego. Czas trwania pobytu w oparciu o wizę pobytową uzależniony jest od celu przyjazdu. Natomiast czas trwania wizy krótkoterminowej wynosi trzy miesiące, natomiast długoterminowej uzależniony od potrzeb, nie może jednak przekroczyć jednego roku. W decyzji wizowej określa się okres ważności wizy pobytowej - do pięciu lat. Posiadanie wizy nie zwalnia cudzoziemców od spełnienia innych warunków np. udokumentowania posiadania środków na czas pobytu i na powrót. Wymagania w tym zakresie reguluje rozporządzenie z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy (Dz.U. nr 178, póz. ł748). Zgodnie z tymi przepisami na pokrycie kosztów wjazdu i pobytu wymagana jest określona kwota pieniędzy. Dla uczestników wycieczek, pobytów uzdrowiskowych, imprez sportowych itp., którzy mają już opłacone koszty pobytu kwota dzienna wynosi 20 zł, nie mniej jednak niż 100 zł ogółem, do wydania wizy wymagany jest także dokument potwierdzający prawo do otrzymania opłaconych wcześniej świadczeń (np. voucher), obejmujący następujące dane: 1) dokładne dane wystawcy dokumentu, szczególnie jego nazwę i siedzibę, 2) dane dotyczące organizatora i realizatora usług turystycznych, 3) termin oraz miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) szczegółowy wykaz usług turystycznych, a w przypadku wycieczki turystycznej - jej dokładną trasę, 5) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres cudzoziemca, w przypadku przyjazdu indywidualnego, lub liczbę osób objętych zbiorową imprezą turystyczną, 6) potwierdzenie opłacenia kosztów usługi turystycznej, z podaniem wyszczególnienia kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz ceny tej usługi. Wizy pobytowe wydawane turystom nie obejmują pozwolenia na prace. Uzyskanie wiz z zezwoleniem na prace wymaga się w pierwszej kolejności przedstawienia przyrzeczenia (promesy) zezwolenia na pracę w oparciu o przepisy o zatrudnieniu. Jeżeli cel przyjazdu cudzoziemca uzasadnia zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, można mu po tym okresie udzielić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 10

12 do 2 lat. Są to przypadki, gdy pobyt jest związany z nauką, prowadzeniem działalności gospodarczej, pracą w oparciu o zezwolenie na pracę lub zawarciem związku małżeńskiego z osobą stale przebywającą w Polsce. Dokumentem potwierdzającym zezwolenie jest karta czasowego pobytu. Dłuższe przebywanie w Polsce jest możliwe w oparciu o zezwolenie na osiedlenie, wydawane na czas nieoznaczony cudzoziemcom, którzy mogą wykazać trwałe więzi rodzinne lub ekonomiczne z krajem oraz mają zapewnione mieszkanie i utrzymanie. Potwierdzeniem tego typu zezwolenia jest karta stałego pobytu, która pełni także rolę dokumentu stwierdzającego tożsamość. Postępowanie w sprawach wizowych prowadzi się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że ustawa o cudzoziemcach stanowi inaczej, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji kierowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, które prowadzi się według przepisów o funkcjach konsulów. Za granicą wizy pobytowe, wizy pobytowe z prawem do pracy oraz wizy tranzytowe wydają kierownicy polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. W kraju wizy pobytowe bez prawa do pracy i tranzytowe wydają wojewodowie właściwi ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - komendanci granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej. Wojewoda, który jest właściwy ze względu na miejsce zatrudnienia cudzoziemca jest upoważniony jedynie do przedłużania wizy z prawem do pracy, jeżeli wiąże się to z przedłużeniem zezwolenia na pobyt czasowy. Wizy repatriacyjne wydawane są przez konsulów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 106, póz. 1118). Organem odwoławczym w sprawach wizowych w kraju jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od decyzji o odmowie wydania wizy odwołanie przysługuje jedynie wówczas, gdy wizę wydaje wojewoda. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Polski, w razie utraty dokumentu paszportowego, jego zniszczenia lub utraty ważności, wizę, w miejsce utraconej, zamieszcza na wniosek cudzoziemca w nowym dokumencie wojewoda, także wówczas, gdy wizę wydało polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne, urząd konsularny lub komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej. Wydanie wizy w kraju podlega opłacie według przepisów o opłacie skarbowej. Za wizy wydawane za granicą opłaty pobierane są według Taryfy Opłat Konsularnych ustalonej rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych, która ustala przedziały tych opłat. Opłaty za wydanie wiz pobierane przez konsulaty są zróżnicowane, w zależności od kraju wydania wizy, ze względu na zawierane w tym zakresie umowy dwustronne. Jeżeli organizuje się podróż do kraju lub przez terytorium krajów, w których wymagane są wizy, występuje się o ich wydanie w pierwszej kolejności w kraju najdalej położonym (docelowym), a następnie cofa się, aby uzyskać wizy tranzytowe. Warunkiem wydania wizy tranzytowej jest, bowiem udokumentowanie możliwości wyjazdu z kraju tranzytu. Dla ułatwienia turystyki zawierane są umowy o ruchu bezwizowym. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia listy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o całkowitym lub częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub dla obywateli, których został jednostronnie zniesiony obowiązek wizowy (M.P. nr 45, póz. 691), obowiązek wizowy został zniesiony w ruchu osobowym do sześćdziesięciu państw. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej zniesiono obowiązek wizowy w stosunku do państw wspólnoty i ich terytoriów zamorskich. Jednostronnie obowiązek wizowy dla obywateli polskich udających się w celach turystycznych zniosły następujące kraje (w nawiasach liczba dopuszczalnych dni pobytu): Albania (30), Filipiny (21), Kirgistan (30), Peru (90), RPA (30), Saint Lucia (28), Ukraina (90), Serbia i Czarnogóra (90). Zwolnienia wymienione powyżej w żadnym przypadku nie zezwalają na podejmowanie pracy w kraju 11

13 odwiedzanym. Podejmowanie pracy w państwach Wspólnoty są regulowane odrębnymi przepisami. Ograniczenie to ma ogromne znaczenie w obsłudze ruchu turystycznego, bowiem oznacza, że nie jest dopuszczalne wykonywanie np. zadań przewodnika turystycznego, w tym szczególnie w odniesieniu do grup turystów, z którymi nie odbywa się całej podróży, bez naruszenia warunków pobytu określonych w umowie o ruchu bezwizowym. Dodatkową, bardzo dotkliwą sankcją w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów może stać się zakaz wjazdu na teren kraju, z którego przewodnik został wydalony, ewentualnie także w Unii Europejskiej na teren innych krajów przez okres 2-5 lat. Przepisy dewizowe obowiązujące w Polsce opierają się na ustaleniach ustawy Prawo dewizowe (Dz.U. nr 114, poz ze zm.) Przepisy te rozróżniają sytuację osób mających siedzibę lub i miejsce zamieszkania w kraju tzw. rezydentów od sytuacji nierezydentów, czyli osób mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Ze względu na bardzo zróżnicowanie sytuacji prawnych wyróżnia się dodatkowo nierezydentów z krajów trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej. Czynności obrotu dewizowego, do których zaliczyć można zawieranie i wykonywanie umów i innych czynności przewidujących płatności w dewizach lub płatności między rezydentami i nie rezydentami przekazywanie wartości dewizowych, ich przywóz i wywóz z zasady są dozwolone. Ograniczenia w tym zakresie określa art. 9 ustawy Prawo dewizowe, lub inne ustawy szczególne. Obejmują one miedzy innymi przyjmowanie przez rezydentów płatności w walutach innych niż polska, lub waluty wymienialne, płatności związanych z działalnością gospodarczą, wywóz przez nierezydentów wartości dewizowych, które nie były przez nich uprzednio wwiezione lub legalnie uzyskane w kraju, udzielanie przez rezydentów nierezydentom z krajów trzecich darowizn mających za przedmiot wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze, dokonywania w kraju rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą, pomiędzy rezydentami, w walutach obcych itp. Poważne znaczenie ma ograniczenie swobody wywozu i wysyłania za granice środków płatniczych powyżej wartości EUR, w tym przypadku transfery do EUR nie podlegają ograniczeniom. Odstępowanie od ograniczeń możliwe jest poprzez indywidualne zezwolenia dewizowe, lub poprzez ogólne zezwolenia udzielane w formie rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. nr 154, póz. 1273), zgodnie, z którym zezwala się miedzy innymi na: wywóz kwot przekraczających l0 000 EUR - na podstawie odpowiedniego zaświadczenia, jeżeli zostały nabyte od banku lub wypłacone z rachunku bankowego, dokonywanie przez rezydentów, będących pracodawcami, płatności w walutach obcych na rzecz rezydentów, z tytułu podróży odbywanej przez nich poza granicami kraju w sprawach tego pracodawcy, oraz transferu tych walut za granicę, a także z tytułu wynagrodzenia za pracę wykonywaną za granicą, dokonywanie przez rezydentów - pracowników wpłat w walutach obcych na rachunki pracodawców tytułem rozliczenia kwot otrzymanych w związku z podróżami służbowymi. Dla potrzeb dokumentowania prawa do wywozu wartości dewizowych przekraczających EUR wprowadzono urzędowe wzory formularzy zgłoszenia przywozu dewiz oraz zaświadczenia banku o wypłacie lub zakupie dewiz stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju i wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu (Dz.U. nr 154, póz. 1277). Warunki obrotu towarami z zagranicą, w tym szczególnie interesujące z punktu widzenia turystyki zasady obrotu towarami w związku z ruchem podróżniczym, poza przedmiotem 12

14 działalności gospodarczej określa Kodeks celny z 9 stycznia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 75, poz.802). Przepisy te obejmują zasady dokonywania kontroli celnej zarówno granicznej jak i na terenie kraju, a także określanie szczegółowej wysokości opłat celnych. Taryfa celna wydawana jest w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Wywóz towarów zasadniczo jest wolny od cła, co nie oznacza jednak, że wszelkie przedmioty wolno wywozić bez zezwolenia turystów szczególnie ważne jest ograniczenie wywozu przedmiotów o wartości historycznej - wyprodukowanych przed 1945 rokiem. Dla ułatwienia ruchu turystycznego przyjęto w 1954 roku w Nowym Jorku konwencję o ułatwieniach celnych dla turystyki. Na jej podstawie poszczególne państwa wprowadzają do swoich przepisów podobne ułatwienia. Przewidują one w szczególności zwolnienia celne rzeczy osobistych i wyposażenia niezbędnego na czas podróży, w tym jednego samochodu osobowego, kempingowego lub samochodu z przyczepą oraz żywności i używek niezbędnych na czas podróży. W kodeksie celnym ułatwienia dla turystyki wynikają z przepisów określających uproszczoną procedurę celną - ustne zgłoszenie celne lub zgłoszenie polegające na wybraniu odpowiednio oznaczonego przejścia granicznego (tzw. zielone przejście"). W zakresie zwolnienia określonych grup towarów z obowiązku opłacania cła obowiązują przepisy art. 190 i następnych Kodeksu celnego, zgodne z międzynarodową praktyką w tym zakresie. W szczególności istotne jest zwolnienie z art. 190 [14] Kodeksu celnego, odnoszące się do towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnego, których rodzaj lub ilość nie wskazują na przeznaczenie handlowe. Na podstawie tego przepisu Minister Finansów ustalił rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2001 r. normy w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego (Dz.U. nr 148, póz. 1651). W ramach tych norm wolny od cła jest przywóz przez podróżnych okazjonalnie przekraczających granicę wyrobów alkoholowych i tytoniowych, perfum, produktów leczniczych w określonej ilości), Dla osób przekraczających granicę w sposób częstotliwy, w związku z zamieszkaniem w strefie nadgranicznej, pracą za granicą lub pracą w środku transportu przekraczającym granicę normy ilościowe i wartościowe zostały znacznie ograniczone. Ponadto znaczenie dla obsługi ruchu turystycznego ma zwolnienie z cła niektórych towarów np. upominków wręczanych delegacjom oficjalnym, z wyłączeniem tytoniu i napojów alkoholowych, handlowe próbki towarów Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz dokumenty potwierdzające tożsamość? 2. Jakie dokumenty uprawniają do przekraczania granic? 3. Wymień rodzaje paszportów. 4. Podaj definicję wizy. 5. Jakie znasz rodzaje wiz? 6. Jakie znasz organy wydające wizy? 7. Na jakich zasadach podróżujemy w Unii Europejskiej? 8. Jakiej dziedziny działalności dotyczy Prawo dewizowe? 9. Jakiej wysokości transfery waluty nie podlegają ograniczeniom? 10. Jakie dziedziny życia reguluje Kodeks celny? 13

15 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wypełnij druk paszportowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt , 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) przynieść z urzędu formularz paszportowy, 4) wypełnić formularz, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: formularz paszportowy, materiały piśmiennicze. Ćwiczenie 2 Wypełnij wniosek wizowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt , 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) ściągnąć z internetu wniosek wizowy, 4) wypełnić formularz wizowy, 5) wydrukować efekt swojej pracy, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do internetu, drukarka, kartka papieru formatu A4, literatura. Ćwiczenie 3 Sporządź tabelaryczne zestawienie artykułów, które możemy wywieźć i wwieźć do Polski. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt oraz dostępną literaturą, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) sporządzić zestawienie tabelaryczne, 4) wpisać artykuły i ich wielkości, 14

16 5) wydrukować ćwiczenie, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z odpowiednim oprogramowaniem, kartki papieru formatu A4, drukarka, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Dopasuj rodzaj przyznanej wizy do sytuacji: Student z Afryki, Uchodźca z Libanu, Turysta z Francji, Angielski turysta w drodze do Moskwy, Amerykański biznesmen lecący do Pekinu, Turysta z Federacji Rosyjskiej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt , 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) dokonać analizy zebranych informacji, 4) dopasować rodzaje wiz do sytuacji, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem, drukarka, dostęp do Internetu, materiały piśmiennicze, literatura, tekst ćwiczenia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić pojęcie paszport? 2) wypełnić wniosek paszportowy? 3) wyjaśnić pojęcie wiza? 4) wymienić rodzaje wiz? 5) wypełnić wniosek wizowy? 6) wskazać rodzaje artykułów, jakie można wywieźć z Polski? 7) wskazać rodzaje artykułów, jakie można wwieźć do Polski? 8) podać przepisy prawne regulujące zasady celne? 9) podać organ wydający wizy? 10) wykorzystać zamieszczone informacje w praktyce? 15

17 4.2. Dokumenty komunikacyjne w ruchu krajowym i zagranicznym Materiał nauczania Do dokumentów komunikacyjnych należą przede wszystkim bilety na wszelkie środki komunikacji oraz karty kontrolne pracy autokarów. Bilety komunikacyjne - pilot otrzymuje bilety od referenta imprezy lub odbiera je w biurze przewoźnika. Bilety mogą być wystawione indywidualnie lub grupowo. Bilety kolejowe - wystawione są indywidualnie lub zbiorowo. Obowiązkiem pilota jest stwierdzić posiadanie odpowiedniej liczby biletów na odpowiednią datę wyjazdu i powrotu, a w sytuacji, gdy zmniejszy się liczba pasażerów - potwierdzić ilość niewykorzystanych biletów. Bilety autobusowe z tymi biletami spotykamy się przeważnie w przypadku przewozów tzn. imprez polegających wyłącznie na przewożeniu pasażerów z jednego miasta do drugiego bez zapewniania dodatkowych świadczeń tzn. noclegów, żywienia czy programu turystycznego. Przewoźnicy prowadzą sprzedaż dwóch rodzajów biletów: bilet w jedną stronę, bilet na przejazd tam i z powrotem. Bilet w jedną stronę zawsze jest droższy od połowy ceny biletu w dwie strony. Bilety powrotne mogą być sprzedane z potwierdzonym terminem powrotu lub jako bilety otwarte (open). Rezerwację na powrót, przy zakupie biletu otwartego, pasażer dokonuje po przyjeździe do miejsca docelowego. Dokonanie rezerwacji powrotnej w terminie późniejszym niż przy zakupie biletu, związane jest z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty za rezerwację. Duża część organizatorów przejazdów dolicza opłatę rezerwacyjną od razu przy zakupie biletów, wówczas dopłata jest pobierana w walucie polskiej. Jednak często dopłata za rezerwację biletu powrotnego pobierana jest w walucie kraju, z którego następuje powrót. Przewoźnicy do taryf przewozowych wprowadzają szereg zniżek lub czasami podwyżek sezonowych. Oprócz tego istnieją zniżki dla: seniorów, młodzieży i studentów, dzieci. Dokumentami komunikacyjnymi są też rozkłady jazdy, które określają terminy i godziny odjazdu autobusu z poszczególnych przystanków, ceny biletów, zniżki, sposób dokonywania rezerwacji powrotnych oraz związane z tym opłaty, terminy ważności biletów, koszty związane ze zmianą terminu rezerwacji lub rezygnacją. Informacje o zmianach podawane są w komunikatach wydawanych przez przewoźnika. Bilety komunikacji autobusowej składają się minimum z trzech kuponów: pierwszy pozostaje u agenta prowadzącego sprzedaż i dołączany jest do rozliczenia, dwa kolejne otrzymuje pasażer - po jednym na przejazd w każdą stronę. Niektórzy przewoźnicy stosują bilety z czterema lub pięcioma kuponami. Czwarty kupon przeznaczony jest dla przewoźnika, natomiast piąty pozostaje dla pasażera w grzbiecie biletu i na odwrocie ma wydrukowane warunki przewozu. Bilet promowy składa się z 5 kuponów: pierwszy zostawia sobie wystawca biletu, drugi i trzeci przeznaczony jest dla armatora, czwarty przeznaczony jest dla pasażera, piąty natomiast służy do rozliczenia. Bilet promowy jest ważny 6 miesięcy, bez zgody przewoźnika nie może być przeniesiony na inne osoby. Sprzedawane są bilety zarówno z potwierdzonym terminem powrotu, jak i otwarte. W przypadku biletu otwartego rezerwacji na powrót należy dokonać najpóźniej na 24 godziny przed odejściem promu. Odpowiedzialność przewoźnika rozciąga się wyłącznie na okres przewozu pasażera. 16

18 Pełna nazwa lotniczego biletu pasażerskiego brzmi: Bilet Podróży i Kwit Bagażowy" (Passenger Ticket and Baggage Check). Bilet lotniczy oprócz tego, że jest dokumentem podróży, spełnia szereg innych funkcji, jest: dowodem zawarcia umowy o przewóz lotniczy, dowodem nadania bagażu, polisą ubezpieczeniową, czekiem płatniczym. W przeciwieństwie do niektórych środków transportu bilet lotniczy jest dokumentem indywidualnym. Każdy pasażer powinien posiadać własny bilet, a wystawianie jednego biletu dla kilku osób jest niedozwolone. Wzór biletu i sposób jego wypełniania są ustalane przez IATA. Bilet lotniczy składa się z następujących odcinków: Audit Coupon Flight Coupon Agent Coupon Passenger Coupon koloru jasnozielonego, po wypełnieniu wysyłany jest do działu rozrachunków pasażerskich (odcinki lotu), Flight Coupon jest koloru żółtego, po wypełnieniu otrzymuje go pasażer. Każdy flight coupon wystawiany jest na jeden odcinek podróży, Agent Coupon koloru różowego, po wystawieniu pozostaje w aktach kasy, której bilet wystawiła, Passenger Coupon jest koloru białego, znajduje się na wewnętrznej stronie tylnej okładki biletu. Pozostaje on u pasażera jako potwierdzenie pobranej za bilet należności. Na bilecie lotniczym nie należy dokonywać żadnych skreśleń ani poprawek. Bilety lotnicze PLL LOT, posiadają 2 lub 4 odcinki lotu, w jednej książeczce. Jeżeli podróż składa się z kilku odcinków, można łączyć książeczki dotyczące poszczególnych etapów. Każdy bilet ma swój odrębny numer seryjny. Ostatnią grupą biletów są bilety komunikacji kolejowej, których sprzedaż jest coraz częstszą usługą prowadzoną przez biura podróży. Przyczyniło się do tego miedzy innymi wprowadzenie na kolei systemu rezerwacyjnego KURS '90. W systemie tym prowadzona jest sprzedaż biletów na przejazd oraz dopłat do biletów za korzystanie z miejsc rezerwowanych za dopłatą, miejsc sypialnych i do leżenia. Bilet kolejowy jednorazowy powinien zawierać następujące dane: 1) nazwę stacji wyjazdu i stacji przeznaczenia lub obszar, na którym obowiązuje, 2) rodzaj pociągu i klasę wagonu, 3) określenie zastosowanej taryfy, 4) opłatę za przewóz, 5) datę wydania, 6) pierwszy dzień ważności biletu, 7) numer i ewent. serię biletu, 8) w razie potrzeby - określenie drogi przejazdu, 9) oznaczenie kasy wydania. W kasach PKP bilety wydawane są w następujących formach: bilety kartonowe o barwie brunatnej dla klasy 2 i o barwie zielonej dla klasy l, bilety kartonowe drukowane na stacyjnych drukarkach biletowych oraz bilety wydawane przez automaty, mogą być w jednym kolorze, bilety blankietowe, wymagające odręcznego wypełniania, bilety książeczkowe - odcinkowe bezimienne oraz okresowe imienne i bezimienne, bilety kartkowe: strefowe, z kas elektronicznych na przewóz roweru lub wózka dziecięcego, zlecenia - bilety na przejazd kredytowy. W formie biletów kartonowych wydaje się bilety: 17

19 na przejazd w jedną stronę, na przejazd tam i z powrotem, dodatkowe na pociągi pospieszne stanowiące uzupełnienie biletu na przejazd pociągiem osobowym, kontrolne do biletów zbiorowych. Podstawowym dokumentem pojazdu jest - krajowe prawo jazdy (obowiązuje zarówno stary jak i nowy wzór), jest honorowane we wszystkich krajach Europy, jeśli zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Wyjątek stanowi Albania, która honoruje tylko Międzynarodowe Prawo Jazdy. Aktualne informacje o trybie wydawania Międzynarodowego Prawa Jazdy prowadzą wyłącznie lokalne Wydziały Komunikacji. Warto wiedzieć, że do prowadzenia pojazdu uprawnione są tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Turyści, którzy mają zamiar skorzystać z wypożyczenia pojazdu <rent a car> winni mieć ukończone lat. Zgodnie z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym (1968) i Dyrektywą UE 91/439 (1991) a także wzorowanym na wymienionych dokumentach polskim kodeksem drogowym kategoria prawa jazdy B uprawnia do prowadzenia pojazdu o masie do 3500 kg lub zespołu pojazdów (pojazd ciągnący + przyczepa do 750 kg (tzw.lekka), których łączna masa nie przekracza 3500 kg. Do prowadzenia zespołu pojazdów o masie powyżej 3500 kg wymagane jest prawo jazdy kat. B+E. Innym rodzajem dokumentu komunikacyjnego jest dowód rejestracyjny. Jest on dokumentem obowiązującym w ruchu krajowym i zagranicznym. Nie zaleca się wyjazdu zagranicę z dowodem tymczasowym tzw. Miękkim, gdyż można się spotkać z niepotrzebnymi utrudnieniami ze strony służb w innych krajach (znany jest im jedynie wzór europejski dokumentu).dowód rejestracyjny musi posiadać aktualny wpis badania technicznego. Każdy wyjeżdżający poza granicę samochód powinien zawierać nalepkę PL - międzynarodowy znak identyfikacyjny kraju tzn. PL w owalu. Od 1 maja 2004 pojazd zaopatrzony w nową tablicę rejestracyjną z polską flagą jest zwolniony z obowiązku posiadania naklejki PL. Pojazd posiadający starą tablicą rejestracyjną musi być oznaczony nalepką z czarnym napisem PL na białym tle. [http://www.pzmtravel.com.pl/index.php?id_strony=40]. Rys. 1 Winietka słowacka [http://www.pzmtravel.com.pl/index.php?id_strony=1346] Większość krajów Europy wprowadziło opłaty za korzystanie z autostrad oraz dróg krajowych. Regulowanie opłat odbywa się w różny, charakterystyczny dla każdego kraju sposób; mogą być pobierane bezpośrednio przy bramkach wjazdowych na dany odcinek drogi lub całą trasę. W niektórych państwach wymagane jest posiadanie winietki, (czyli potwierdzenia uiszczenia). Opłaty drogowe są obowiązkowe w Austrii, Czechach, na Słowacji, i w Szwajcarii. Nabycie ich przed wyjazdem pozwoli na szybkie przekraczanie granicy. Brak winietki karany jest mandatem w wysokości jej podwójnej wartości, odpowiedniej dla kategorii danego pojazdu plus obowiązek jej wykupienia. Winietki można 18

20 nabywać na przejściach granicznych, w niektórych urzędach pocztowych i na stacjach benzynowych. W przypadku podróży pożyczonym od osoby trzeciej lub instytucji pojazdem i/lub przyczepą warto pamiętać o zabraniu ze sobą Pełnomocnictwa na jego/ich używanie zagranicą. Kolejnym rodzajem dokumentów komunikacyjnych jest karta kontrolna autokaru. Jest ona dokumentem okazywanym służbie drogowej oraz władzom granicznym, który określa cechy pojazdu, nazwę przewoźnika, charakter przewozu trasę i czas trwania podróży. Elementem karty kontrolnej jest karta drogowa nosząca nazwę tachograf. Jest to dokument będący w posiadaniu kierowcy, w której rejestruje się codzienny czas pracy pojazdu, liczbę przejechanych kilometrów, pobrania paliwa itp. Na tym papierowym krążku umieszczonym w specjalnym urządzeniu zwanym popularnie przez kierowców i policję Tacho, obok kierownicy na skali kilometrowo - godzinowej rysowany jest wykres prędkości jazdy i czasu pracy kierowcy. To właśnie na podstawie tachografu policja może ukarać kierowcę za przekroczenie prędkości, które miało miejsce kilka godzin wcześniej, lub też zatrzymać autokar na przymusowy postój, gdy przekroczony zostanie limit czasu pracy kierowcy. Dotychczas w Polsce obowiązywały tachografy analogowe. Stosowano je od ponad 30 lat. Są one jednak zawodne i łatwo zafałszować rejestrowane nimi informacje i dane. Nowe, cyfrowe tachografy, składające się z zamontowanego na stałe w pojeździe urządzenia połączonego z przetwornikiem (sensorem ruchu) oraz współpracujących z nim kart elektronicznych są znacznie mniej podatne na manipulowanie. Rejestrują m.in. czas jazdy, przebytą drogę, szybkość, dane wszystkich kierowców prowadzących pojazd w ostatnich 12 miesiącach, a z wyglądu przypominają radio samochodowe. Do nowych tachografów mają być 4 rodzaje kart: dla kierowców, przedsiębiorstw, warsztatów i tzw. karta kontrolna. Próby wprowadzenia do użytku tachografów cyfrowych podejmowane były w Europie wielokrotnie - 2 lata temu, w sierpniu 2005 r. oraz w 1 styczniu 2006 r. Nie powiodły się, gdyż wiele państw, w tym Polska, nie było do tego przygotowanych. Wymóg stosowania w nowo rejestrowanych pojazdach wyłącznie tachografów cyfrowych nałożyła na Polskę UE. [Rzeczpospolita, ]. Dokumentami podróży w ruchu samochodowym (osobowym) za granicą są: ważny paszport, dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, ubezpieczenie komunikacyjne OC,AC, zielona karta. Z chwilą wstąpienia do UE zielona karta przestała obowiązywać Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Wymień dokumenty komunikacyjne? 2. Jaki znasz rodzaje biletów? 3. Jakie rodzaje biletów autokarowych są w sprzedaży biura? 4. Co oznacza skrót open na bilecie? 5. Jakiego rodzaju zniżki stosują przewoźnicy? 6. Co to jest eurolista? 7. Co to jest tachograf? 8. Z ilu kuponów składa się bilet promowy? 9. Z jakich elementów składa się bilet lotniczy? 10. W jakim celu kupowany są winietki? 19

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U.08.236.1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9 do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Na podstawie art. 175

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 151 11692 Poz. 1015 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Na podstawie art. 48g ust. 1 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej

U S T A W A. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych

KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych KARTA USŁUG KU/ELiDO/10 Nazwa usługi: Komórka organizacyjna: Odpowiedzialny za usługę: Nr pokoju: Nr telefonu: e-mail: Wymagane dokumenty: Opłaty: Termin realizacji: WYDANIE ORAZ WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe

INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe INFORMATOR SENATORA Zagraniczne podróże służbowe Delegowanie do odbycia zagranicznej podróży służbowej jest związane z wykonywaniem mandatu senatora i finansowane z budżetu Kancelarii Senatu. 1) Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH W ROKU 2015

REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH W ROKU 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 325/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC)

Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Zmiana nr 3 Taryfy przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) Obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2015 r. W Taryfie przewozowej Spółki PKP Intercity (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada 2014 r., wprowadza

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 07.06.2011 roku w sprawie zasad dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

3. Nie jest dopuszczalne dokonywanie wydatków stanowiących prywatne wydatki użytkownika karty za pomocą służbowej karty płatniczej.

3. Nie jest dopuszczalne dokonywanie wydatków stanowiących prywatne wydatki użytkownika karty za pomocą służbowej karty płatniczej. Zarządzenie Nr 167.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego DOWÓD OSOBISTY Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO. Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej KARTA USŁUGI WYDANIE LUB WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO Wersja Nr Urząd Gminy Dopiewo Data zatwierdzenia: 01.08.2011r. Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej I. WYMAGANE

Bardziej szczegółowo

Co to jest procedura uproszczona?

Co to jest procedura uproszczona? Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3531/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.12.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC- NRT) dodatkowe warunki obowiązujące na PKP informacja

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 376 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r.

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. UCHWAŁA Nr 260/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. W SPRAWIE: ZASAD, SPOSOBU I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH A TAKŻE ZASAD ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców Obywatelstwo polskie Informacja dla cudzoziemców Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania polskiego przez cudzoziemców, którzy od dłuższego czasu mieszkają na terytorium Polski i spełniają określone

Bardziej szczegółowo

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac Zarządzenie Nr 22/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.03.2013 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska. Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1 1/1 Przedmiot sprawy Kogo dotyczy? ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI (tzw. NIEBIESKA KARTA) Zezwolenia na zamieszkanie na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3498/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3498/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3498/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-03 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r. Dz.U.2015.212 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 11 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 1. Załatw sprawę elektronicznie Sprawę można załatwić poprzez portal internetowy https://empatia.mpips.gov.pl/.

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU INFORMACJA O WYDANIU DOWODU OSOBISTEGO

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU INFORMACJA O WYDANIU DOWODU OSOBISTEGO WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU Dowód osobisty wydaje: właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt gminy); w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały organ gminy ostatniego miejsca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 do Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zasady refundacji kosztów przejazdów i zakwaterowania członków/zastępców

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/45 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/45 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KARTA USŁUG NR 1 REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Nazwa usługi: WYDANIE, WYMIANA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/52 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/52 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67). ) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/76 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67).

Bardziej szczegółowo

OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY

OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY OD 1 MARCA 2015 R. OBOWIĄZUJE NOWA USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH DOKUMENTY WYMAGANE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax.

KARTA USŁUG. STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. KARTA USŁUG STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU 47-400 RACIBÓRZ Pl. OKRZEI 4 tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala) fax. (32) 415 87 36 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU I. TYTUŁ SPRAWY WYDANIE TABLIC

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku

Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku Pytania i odpowiedzi związane z wydawaniem dowodu osobistego obowiązuje od 01 marca 2015 roku 1. Jakie wymagane są dokumenty w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty? wniosek o wydanie dowodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU STAROSTWO POWIATOWE W PUŁ TUSKU WYREJESTROWANIE POJAZDU SYMBOL SPRAWY: PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/44 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/44 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Wyrejestrowanie pojazdu z powodu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo