R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr z 2012 r. poz.572, z późń. zm.) w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego ustala się następujące kryteria i tryb ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, zwanej dalej Uczelnią : POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 4) zapomogi. 2. Student może się ubiegać na podstawie odrębnych przepisów również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 3. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1, przyznawane są przez wydziałowe komisje stypendialne powołane przez rektora spośród studentów delegowanych przez uczelniany organ wykonawczy samorządu studenckiego i pracowników Uczelni. Komisja składa się z trzech osób: dwóch studentów i pracownika Uczelni. Na czele wydziałowej komisji stypendialnej stoi pracownik Uczelni powołany przez rektora. Decyzje wydane przez wydziałowe komisje stypendialne podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 4. Studentowi przysługuje prawo złożenia do rektora odwołania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

2 5. Nadzór nad działalnością komisji, o której mowa w ust. 3 sprawuje rektor. W ramach nadzoru rektor może uchylić decyzje wydziałowej komisji stypendialnej niezgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub niniejszym Regulaminem Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów i uczelni według własnego wyboru. 2. Student może otrzymywać równocześnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium rektora dla najlepszych studentów. 3. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. 4. Studenci kształcący się na więcej niż jednej specjalności w ramach jednego kierunku studiów mogą otrzymać stypendium rektora na podstawie średniej ocen uzyskanej na jednej ze specjalności. 5. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 6. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 ust.1 i 2, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 7. Świadczenia pomocy materialnej, o której mowa w 1 ust. 1, nie są wypłacane w okresie przebywania studenta na urlopie. Na wniosek uczelnianego organu wykonawczego samorządu studenckiego rektor może podjąć decyzję o wypłacie stypendium, jeśli przemawiają za tym szczególnie trudna sytuacja materialna studenta lub inne ważne względy 2

3 3 1. Stypendia, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1-3 przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr. 2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej. 3. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w 1 ust. 1, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie 2 ust Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w 2 ust.6, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. 5. Student otrzymuje stypendia, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1-3 w danym roku akademickim przez okres 10 miesięcy. Stypendia wypłacane są co miesiąc. 6. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą studentów rozpoczynających studia od semestru letniego, ubiegających się o stypendia socjalne. W przypadku rozpoczęcia studiów od semestru letniego powyższe stypendia przyznaje się studentowi tylko na okres pierwszego semestru studiów i wypłaca przez okres 5 miesięcy. Kolejne stypendia student otrzymuje według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, na rok akademicki. 7. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów ostatnie stypendia wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy, z wyjątkiem stypendium rektora dla najlepszych studentów, które wypłaca się w pełnej wysokości za okres na jaki zostało przyznane. 8. W przypadku, gdy Uczelnia poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia pomocy materialnej lub pojawią się wątpliwości co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń Uczelnia niezwłocznie powiadamia studenta o konieczności złożenia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 9. W przypadku jeśli wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej jest niekompletny lub występują w nim niezgodności wydziałowa komisja 3

4 stypendialna wzywa do usunięcia braków wniosku. Nieusunięcie braków wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania będzie skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 10. W przypadku otrzymania w kolejnym roku dotacji z budżetu państwa w wysokości uniemożliwiającej wypłatę świadczeń w wysokości wcześniej przyznanej, rektor w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego obniża w drugim semestrze wysokość przyznanych świadczeń, o których mowa w 1 ust Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe Świadczenia, o których mowa w 1 ust. 1, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym (t.jedn. Dz. U. Nr z 2012 r. poz.572, z późń.zm.) Podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym (t.jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późń.zm.), dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego, z zachowaniem zasady, że środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni i stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi. 2. Fundusz pomocy materialnej, w części nie przekraczającej w danym roku budżetowym 0,2% dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 4, przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów, ponoszonych przez Uczelnię. 3. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż związane z pomocą materialną dla studentów, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3. 4

5 4. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok następny jako stan początkowy funduszu na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 5. Ewidencja i rozliczenie środków pomocy materialnej dla studentów odbywa się na wyodrębnionym koncie księgowym. 5 Cudzoziemcy mogą ubiegać się oświadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 ust.1, na zasadach określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. STYPENDIA SOCJALNE 6 1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Miesięczna wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. 3. Wysokość stypendium socjalnego dla poszczególnych progów dochodowych ustala odrębnym zarządzeniem rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego, w oparciu o kwotę dotacji oraz liczbę uprawnionych studentów. 4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe niż 100 zł miesięcznie Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, może otrzymać na wniosek stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 5

6 2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o którym mowa w ust.1 przysługuje, jeśli odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania studenta, a miejscem pobierania nauki wynosi co najmniej 50 km oraz jeśli łączny czas dojazdu do Uczelni w godzinach porannych, przy pomocy wszystkich możliwych połączeń, przekracza jedną godzinę. 3. Wysokość zwiększenia stypendium nie może być wyższa niż 50% najwyższej kwoty stypendium socjalnego. 4. Studentowi spełniającemu warunki określone w ust. 1 i 2 przysługuje zwiększenie stypendium socjalnego również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się w terminie do 20 marca. 2. W razie przekroczenia terminu i złożenia wniosku w trakcie roku akademickiego, stypendium będzie przyznane za cały rok akademicki lub semestr, chyba że student wcześniej nie był uprawniony do złożenia wniosku albo stan funduszu pomocy materialnej jest niewystarczający. 9 Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć: 1) skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa, dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek rodzeństwa lub dziecka; 2) zaświadczenie szkoły lub uczelni w przypadku rodzeństwa lub dziecka, które ukończyło 18 lat; 3) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 6

7 a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), b) oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, c) oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu, d) zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademiki, e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki albo nakaz płatniczy za ten rok, f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby 7

8 spoza rodziny, w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, i) odpis podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, j) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, k) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów, l) odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli ojciec jest nieznany, m) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka, n) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica studenta w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, o) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta, p) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, q) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta, w przypadku uzyskania dochodu w roku 8

9 kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki określający również liczbę miesięcy, w których dochód został uzyskany, r) dokument określający wysokość dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, s) inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala w drodze zarządzenia rektor w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego. 2. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 3. Dochód na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) z uwzględnieniem: 1) przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2) deklarowanych w oświadczeniu dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 9

10 pomniejszonych o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 3) innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. renty, zasiłki chorobowe, dodatki branżowe, kombatanckie, świadczenia pieniężne itd., 4) dochodów uzyskanych z gospodarstwa rolnego. 4. Miesięczna wysokość dochodu rodziny studenta oznacza przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium. 5. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając jego miesięczny dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego, z tym, że jego utrata może być spowodowana wyłącznie: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.9), 6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanych do tych świadczeń. 6. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając miesięczny dochód członka rodziny uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód 10

11 ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku z tym, że jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie: 1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, 6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 7. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, jego miesięczny dochód ustala się na podstawie miesięcznego dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku, z tym, że jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie przyczynami wymienionymi w ust W uzasadnionych przypadkach rektor albo wydziałowa komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w 6 ust W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, rektor albo wydziałowa komisja stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 11

12 11 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta, 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 2. Samodzielne zamieszkanie małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie stanowi podstawy do uznania dochodowości studenta za zerową. 3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 3): 1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: a) ukończył 26. rok życia, b) pozostaje w związku małżeńskim, c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust.1 i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 4. Wzór oświadczenia, które musi złożyć student nie wykazujący we wniosku dochodów osiągniętych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 12

13 12 1. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji. 2. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, o której mowa w ust. 1, rozumie się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną jednostkę zapewniającą nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. 3. W przypadku, gdy rodzina lub student utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, który ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 4. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się. 5. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w tym roku. 6. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sadową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalania prawa do stypendium socjalnego wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. 7. Do dochodu rodziny nie wlicza się: 1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 13

14 2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, 3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, 4) świadczeń, o których mowa w art. 173a, i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 5) stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty zł. STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 20 marca. 14

15 3. W razie przekroczenia terminu i złożenia wniosku w trakcie roku akademickiego, stypendium jest przyznawane za cały rok akademicki, chyba że student nie był wcześniej uprawniony do złożenia wniosku. 4. Podstawę do przyznania studentowi wymienionemu w ust. 1 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 5. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w drodze zarządzenia. 6. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności, 3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności, 4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 7. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku, 4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 8. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 15

16 1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu, 4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 9. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 50 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne. 10. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 100 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne. 11. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 200 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne. STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2. O przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3 i O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej 16

17 o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. 4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w terminie określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i zdobył wszystkie zaliczenia. 6. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta przez Wydziałową Komisję Stypendialną. 7. Stypendia rektora są przyznawane na rok akademicki. 8. Progi stypendiów za wysoką średnią ocen oraz wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala rektor w drodze zarządzenia w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego W celu wyłonienia studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen sporządzany jest przez dziekanat ranking obejmujący 8% studentów spełniających warunki określone w 14 z najwyższą średnią ocen uzyskanych w poprzednim roku, osobno dla każdego kierunku studiów odrębnie dla pierwszego i drugiego stopnia. 2. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się po uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń (z uwzględnieniem również ewentualnych ocen niedostatecznych), które student powinien zaliczyć zgodnie z programem i planem studiów na ocenę. Średnia ocen ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (cyfra z drugiego miejsca po przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca po przecinku). 3. Sporządzając listę rankingową bierze się pod uwagę liczbę wszystkich studentów, którzy zostali wpisani na bieżący rok akademicki z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. 17

18 4. Listy rankingowe powinny być sporządzone odpowiednio w terminie do 15 października lub 15 marca. Lista rankingowa zawiera numery albumów studentów uszeregowane według uzyskanej średniej ocen. 5. Po sporządzeniu list rankingowych są one podawane do wiadomości studentów. Wraz z listami rektor podaje do wiadomości studentów średnią ocen uprawniającą do złożenia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów. 6. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów ze względu na wysoką średnią ocen, składa się dopiero po ogłoszeniu listy rankingowej, nie później jednak niż do 31 października lub dla rekrutacji zimowej do 31 marca. 7. Student powracający z urlopu ma prawo ubiegania się o zakwalifikowanie na listę rankingową na podstawie ocen uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym pójście na urlop Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, może otrzymać student, który uzyskał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim. 2. Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1, uważa się: 1) publikacje naukowe; 2) aktywność w kołach naukowych; 3) nagrody i wyróżnienia w konkursach; 4) inne sukcesy naukowe. 3. Za osiągnięcia artystyczne, o których mowa w ust. 1, uważa się: 1) nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym; 2) dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne; 3) inne sukcesy artystyczne. 4. Za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, o których mowa w ust.1, uważa się : 1) zajęcie co najmniej 6-go miejsca w następujących zawodach międzynarodowych lub krajowych Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, 18

19 2) wysoki poziom sportowy w dyscyplinach nie objętych rywalizacją, o której mowa w pkt 1, przy jednoczesnym reprezentowaniu Uczelni w tej dyscyplinie sportu, 3) bardzo wysoki poziom sportowy lecz nie kwalifikujący do otrzymania stypendium zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 1 i Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym jest złożenie w terminie do 31 października w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym, a w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego w terminie do 31 marca wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. ZAPOMOGI Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej. 2. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, nagła utrata zatrudnienia przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp. 3. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w terminie 30 dni od dnia zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zapomogę. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony przez Rektora na pisemny wniosek studenta. 4. Zapomoga może być przyznana do wysokości 50% rocznego czesnego obowiązującego na danym kierunku studiów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wysokości 100% rocznego czesnego. 5. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim. 19

20 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE We wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.jed. Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późń. zm). 2. Zmian niniejszego regulaminu dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studentów. 3. Traci moc Regulamin pomocy materialnej wprowadzony zarządzeniem rektora nr 14 z dnia 30 września 2013 roku. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2014 roku. REKTOR W porozumieniu: Samorząd Studentów 20

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo