REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (D. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270); ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.); ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3); ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013, poz z późn zm..); rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1188). ROZDZIAŁ I SŁOWNIK POJĘĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Uczelni należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu; 2. Rektorze należy przez to rozumieć Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu; 3. KS należy przez to rozumieć Komisję Stypendialną rozpatrującą wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów PWSZ w Wałczu. Komisję 1

2 powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej; 4. OKS należy przez to rozumieć Odwoławczą Komisję Stypendialną rozpatrującą odwołania od decyzji KS i UKS. Komisję powołuje Rektor; 5. UKS należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Stypendialną rozpatrującą wnioski o przyznanie stypendium rektora. Komisję powołuje Rektor; 6. Regulaminie należy rozumieć niniejszy regulamin; 7. Progi dochodowe kwoty minimalne i maksymalne dochodu, od których zależy konkretna kwota stypendium Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania dla studentów Uczelni świadczeń pomocy materialnej, zwanych świadczeniami, takich jak: 1) stypendium socjalne; 2) stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 3) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (przyznawane na podstawie odrębnych przepisów); 5) zapomogi. 2. Najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 3. Studentowi, któremu łączna wysokość stypendiów, o których mowa w ust. 2 przekracza 90% najniższego zasadniczego wynagrodzenia asystenta, wypłaca się pełne stypendium socjalne, uzupełniając stypendium dla najlepszych studentów do powyższej kwoty. 4. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów Uczelni oraz na innej Uczelni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 5. Studentowi, który ukończył jeden kierunek studiów i kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej. 6. Student Uczelni będący żołnierzem zawodowym bądź funkcjonariuszem państwowym winien złożyć oświadczenie o braku oddelegowaniu i niepobieraniu świadczeń z tytułu podjęcia nauki na podstawie przepisów służby państwowej lub służby wojskowej żołnierzy zawodowych. Wzór oświadczenia stanowi o załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 7. Świadczenia nie przysługują studentom, którzy przebywają na urlopie krótkoterminowym lub długoterminowym (udzielonym wg regulaminu studiów), są zawieszeni w prawach studenta lub korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej. 2

3 8. W przypadku podjęcia studiów po powrocie z urlopu, student może ubiegać się o świadczenia z funduszu pomocy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 9. Student składa wniosek o przyznanie świadczeń po powrocie z urlopu w terminach określonych niniejszym regulaminem. 10. Student, który został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku na którym pobierał świadczenie traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej z ostatnim dniem miesiąca w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia. 11. Student, który uzyskał zgodę Rektora na wznowienie studiów, uzyskuje ponownie prawo do świadczeń począwszy od terminu wznowienia studiów, określonego w decyzji i złożenia wniosku o pomoc materialną. 12. Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1 3 i 5 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył egzamin dyplomowy. 13. Student, który uzyskał prawo do otrzymywania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, pozostałą kwotę stypendium wypłaca się jednorazowo w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów Świadczenia, o których mowa w: 1) 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Regulaminu przyznawane są na wniosek studenta przez KS; 2) 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu przyznawane są na wniosek studenta przez UKS; 3) 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przyznawane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. 2. Terminy składania kompletnych wniosków ustala się: 1) do 15 października dot. stypendiów o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1 3; 2) w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia na studia, dot. stypendiów o których mowa w 2 ust. 1 pkt dotyczy studentów przyjętych po 1 października; 3) w przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wymienionych w 3 ust. 2 pkt 1 i 2 student może otrzymać świadczenia wymienione w 2 ust. 1 pkt 1-3 tylko gdy pozostaną wolne środki finansowe w funduszu stypendialnym Uczelni; w przypadku tym student otrzymuje świadczenia (bez wyrównania) od dnia, w którym wpłynął kompletny wniosek; 4) w przypadku gdy dojdzie do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, wnioski o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać w ciągu 14 dni po uzyskaniu orzeczenia; 3

4 5) wnioski na zapomogi o których mowa w 2 ust. 1 pkt 5, składa się na bieżąco w zależności od sytuacji losowej studenta. 3. Wnioski złożone na formularzach innych niż załączniki do Regulaminu, nie będą rozpatrywane. 4. W przypadku braków formalnych we wniosku lub złożenia wraz z wnioskiem niekompletnej dokumentacji, Przewodniczący KS lub wyznaczona przez niego osoba wzywa do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawcę wniosek zostaje bez rozpatrzenia. 5. Złożone wnioski winny zostać rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminów określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 lub w ciągu 14 dni od daty złożenia W wyjątkowych przypadkach, w których nie można rozpatrzeć wniosku w podanym wyżej terminie, Przewodniczący może wydłużyć termin, o którym mowa w niniejszym ustępie, informując o powyższym wnioskodawcę. 6. Decyzje w sprawie przyznania bądź nie przyznania pomocy materialnej dla studentów doręczane są osobiście w wyznaczonym terminie w Sekretariacie Dziekana WSI lub za pośrednictwem poczty. 7. Od decyzji KS i UKS w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium lub zapomogi, studentowi przysługuje prawo złożenia do OKS odwołania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (wzór odwołania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) Stypendium o który mowa w 2 ust 1 pkt 1-3 Regulaminu, może zostać przyznane na semestr: 1) zimowy tj. od października do lutego na podstawie kompletnego wniosku (załącznik nr 2) wraz z niezbędnymi dokumentami; 2) letni tj. od marca do czerwca na podstawie oświadczenia (załącznik nr 11), złożonego w terminie do 31 stycznia; jeśli w oświadczeniu student zaznaczy, że nastąpiła zmiana sytuacji materialnej w rodzinie, winien do oświadczenia dołączyć dokumenty stwierdzające zmianę. 2. Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu za dany miesiąc wypłacane są: 1) w miesiącu październiku do 31 października; 2) w pozostałych miesiącach do 25 każdego miesiąca. 3. Stypendium, o którym mowa w 2 ust.1 pkt 4, wypłacone jest jednorazowo nie później niż do 15 grudnia danego roku. 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 4

5 5. Jeżeli w okresach określonych w ust. 1 wystąpią okoliczności skutkujące utratą prawa do pomocy materialnej lub ustaną podstawy do przyznania pomocy materialnej, Przewodniczący KS uchyla decyzję w części dotyczącej okresu, za jaki studentowi nie przysługuje pomoc materialna. 6. Student, który pobrał nienależne świadczenia pomocy materialnej z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4 lub któremu przyznano i wypłacono pomoc materialną na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów jest obowiązany po otrzymaniu decyzji Przewodniczącego KS do ich zwrotu na fundusz pomocy materialnej dla studentów Uczelni w zakresie świadczeń nienależnie pobranych. 7. Świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na konto osobiste studenta lub konto, którego student jest współwłaścicielem. W przypadku zapomóg, przyznawanych studentom nieposiadajcym konta bankowego świadczenie będzie wypłacone w kasie Uczelni Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów, który składa się z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów oraz innych przychodów Uczelni określonych uchwałami Senatu Uczelni. 2. Środki funduszu pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w ust. 1 niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą na rok następny. 3. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego Uczelni dokonuje: 1) podziału funduszu na pomoc materialną dla studentów; 2) ustalenia wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, zwanego dalej podstawą naliczania, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. 4. Rektor poza tym ustala: 1) progi dochodowe; 2) wysokości (kwotę) stypendium. 5. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 3, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) Dokumentacja przyznanej pomocy materialnej jest prowadzona przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Uczelni. 5

6 2. Wypłata świadczeń pieniężnych odbywa się w terminach określonych w 4 ust. 2 Regulaminu na podstawie list wypłat sporządzonych przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Uczelni. ROZDZIAŁ II STYPENDIUM SOCJALNE 7 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 1) świadczeń, o których mowa w art. 173 ust. 1 i art. 199 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 2) świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; a) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); b) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 4) świadczeń o pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 5) świadczenia o których mowa w art. 173a, i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 6) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w 7 ust 5: 1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: a) ukończył 26. rok życia, b) pozostaje w związku małżeńskim, 6

7 c) ma na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeśli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiowania, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, lub 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 4. Przy ustaleniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta; 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5. W przypadku nie spełniania przez studenta warunków określonych w 7 ust. 4, jego sytuacja materialna będzie ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców, opiekunów prawnych oraz rodzeństwa. 6. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie ustala się dzieląc łączną kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny Student ubiegający się o stypendium socjalne zgodnie z art. 179 i art. 182 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty, które będą podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta: 1) wniosek o pomoc materialną, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym student składa oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 2) oświadczenie o sytuacji finansowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 składane tylko w terminie do 31 stycznia; 7

8 3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych rodziców (opiekunów) studenta oraz studenta i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o: wysokości przychodu, wysokości dochodu brutto, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości należnego podatku oraz zaświadczenie z ZUS opłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne; b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu; c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu; d) zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok kalendarzowy; e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy mówiący o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, oraz zaświadczenie z KRUS o wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; f) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; g) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 8

9 j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: aa) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów; bb) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym; m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku bieżącym. 4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się; 5) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; 7) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 8) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; 9) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 9

10 10) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 11) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka; 12) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do stypendium: a) orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; b) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa wnioskodawcy pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym; c) posiadanie rodzeństwa do siódmego roku życia należy poświadczyć kopią aktu jego urodzenia; d) zaświadczenie z urzędu pracy, bądź oświadczenie studenta bądź członka jego rodziny potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu; e) zaświadczenie z MOPS lub GOPS o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy społecznej; f) zaświadczenie o wysokości opłaty poniesionej w ubiegłym roku kalendarzowym za pobyt członka rodziny, którego dochód wchodzi w skład dochodu rodziny studenta w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 2. Za utratę źródła dochodu rozumie się: 1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; 2) utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych; 3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; 4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; 5) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej. 3. Prawo do pomocy materialnej ustala się ponownie w trakcie semestru w razie: 1) zwiększenia się liczby członków rodziny; 2) zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko pozostające na utrzymaniu; 3) utraty dochodu; 4) uzyskania przez dziecko w wieku do 26 lat orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z powodu upływu okresu, na który orzeczenie było wydane; 5) uzyskania przez członka rodziny dochodu spowodowane: 10

11 a) zakończeniem urlopu wychowawczego; b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych; c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 4. Do dochodu rodziny studenta nie wlicza się nieopodatkowanych świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stypendiów otrzymywanych przez uczniów i studentów, nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów (co należy udokumentować postanowieniem komornika o nieskuteczności egzekucji). 5. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się). 6. Fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconym aktu małżeństwa. 7. Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę. 8. W przypadku śmierci rodzica studenta lub utraty źródła dochodu wysokość stypendium socjalnego może być ustalona ponownie: 1) w pierwszym przypadku: na podstawie dochodów drugiego rodzica z ostatniego roku podatkowego przed złożeniem wniosku i ewentualnej renty rodzinnej (o ile taka studentowi lub rodzeństwu studenta przysługuje); 2) w drugim przypadku: na podstawie udokumentowanego dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. 9. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) dochód deklarowany w oświadczeniu, nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 10. Członkowie rodziny studenta tj. domownicy lub rolnicy nie posiadający gospodarstwa rolnego, którzy udokumentują ubezpieczenie w KRUS, są uwzględniani przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta. W tym przypadku muszą jednak przedstawić stosowne zaświadczenie. 11

12 9 1. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody od osób fizycznych na zasadach ogólnych, podstawą obliczenia świadczenia jest dochód brutto członka rodziny pomniejszony o: podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 2. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, dochód członka rodziny pomniejsza się o należne składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy. 3. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w poprzednim roku kalendarzowym. 4. W przypadku, gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, od dochodu rodziny uzyskanego przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty za pobyt w tej instytucji w poprzednim roku kalendarzowym. 5. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód. 10 W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pobierania stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w 8 student na wezwanie Przewodniczącego KS lub upoważnionej przez niego osoby zobowiązany jest do przedstawienia w wyznaczonym terminie taki dokument, pod rygorem nie rozpatrzenia wniosku

13 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 3. Student składający wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musi w sposób opisowy przedstawić przyczyny skłaniające go do złożenia wniosku. 12 Wysokość stypendiów, o których mowa w Rozdziale II będzie ustalana przez Rektora z porozumieniem z Samorządem Studentów na każdy rok akademicki z uwzględnieniem posiadanych przez Uczelnię środków finansowych. ROZDZIAŁ III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem lub decyzją właściwego organu. Świadczenie to jest przyznawane na wniosek studenta złożony w Uczelni (wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu). 2. Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych winien złożyć następujące dokumenty: 1) wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. 3. Student, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu Regulaminu. Orzeczenie o zaliczeniu do: 1) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 3) III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 13

14 4. Studentowi, któremu orzeczono niepełnosprawność w trakcie roku akademickiego, i który złoży wniosek w trakcie trwania roku akademickiego, przyznaje się stypendium dla osób niepełnosprawnych od dnia, w którym wpłynął kompletny wniosek o ile w funduszu pomocy materialnej dla studentów Uczelni pozostają wolne środki finansowe. 5. W przypadku, gdy orzeczenie lub decyzja, o których mowa w ust. 1 wydane zostały na czas określony, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na czas określony z uwzględnieniem ust Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych będzie ustalana przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim, na każdy rok akademicki z uwzględnieniem posiadanych przez Uczelnię środków finansowych. ROZDZIAŁ IV STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki w sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2. Środki z dotacji przyznanej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi za wyróżniające się osiągnięcia artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia sportowe oraz posiadającemu wybite osiągnięcia naukowe. 5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala rektor z porozumieniem Samorządu 14

15 Studenckiego na początku roku akademickiego. 11 Przy naliczaniu średniej do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów bierze się pod uwagę wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń końcowych uzyskanych w poprzednim roku akademickim, zgodnie z obowiązującym planem studiów. Średnią oblicza się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 11 Przy rozpatrzeniu wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów pod względem osiągnięć na danym kierunku studiów, bierze się pod uwagę opinię dyrektorów instytutów. 11 Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który poprzedni rok akademicki zaliczył na studiach w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym i złożył indeks w Dziekanacie Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego w wymaganym terminie. 11 O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgody z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. 11 Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który odbył częściowe studia za granicą w ramach programu ERASMUS, jeżeli średnia ocen wraz z ocenami uzyskanymi z przedmiotów zaliczonych w zagranicznej uczelni, uprawnia go do znalezienia się w grupie studentów, o których mowa w 14 ust Stypendium rektora dla najlepszych studentów zostaje wstrzymane w przypadku korzystania przez studenta z urlopu, udzielonego w Uczelni. Po powrocie z urlopu student otrzymuje przyznane stypendium wg stawki aktualnej w chwili podjęcia studiów, bez możliwości wyrównania za okres pobytu na urlopie. 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu przez UKS. 3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stawki stypendium określa rektor w porozumieniu z organem Samorządu Studenckiego odrębnym zarządzeniem. 17 Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego 15

16 oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. ROZDZIAŁ V ZAPOMOGI Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Student ubiegający się o zapomogę winien złożyć następujące dokumenty: 1) wniosek o przyznanie zapomogi losowej wraz z uzasadnieniem (wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do regulaminu); 2) zaświadczenie dokumentujące zdarzenie i losowość przypadku. 3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1 nie częściej niż dwa razy w roku. 4. Wysokość zapomogi nie może przekroczyć 60% najniższego wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 5. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Uczelni na podstawie dokumentacji przebiegu studiów studenta, odnotowuje na wniosku studenta dane o dotychczas otrzymanych zapomogach. ROZDZIAŁ VI RZEPISY KOŃCOWE Regulamin zostaje ustalony na czas nieokreślony. 2. Przepisy Regulaminu stosuje się do wszystkich studentów Uczelni. 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego

17 /Za Samorząd Studencki/ /Rektor/ 17

18 ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej Instytut... Kierunek... Rok studiów... semestr... S/SN/*....Nr albumu... Data złożenia odwołania ( pieczątka wpływu) ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI STYPENDIALNEJ * OD DECYZJI UZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ * Nr wydanej decyzji... Data wydanej decyzji. W sprawie:. Nazwisko i imię studenta..., data urodzenia... Adres stałego zamieszkania studenta.... (miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica nr domu i mieszkania) Adres do korespondencji:... (miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica nr domu i mieszkania) Tel. kontaktowy:. Adres Na podstawie 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni wnoszę o ponowne rozpatrzenie mego wniosku. Przyczyny, które skłaniają mnie do odwołania: 18

19 Do odwołania załączam: S studia stacjonarne, SN studia niestacjonarne * niepotrzebne skreślić 1. DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ Komisja, po przeanalizowaniu odwołania Pana/Pani*...., stwierdza:, a tym samym postanawia przyznać/nie przyznać* Pani/Panu stypendium w wysokości.. miesięcznie płatne od....*/zapomogę w wysokości...*. Wałcz, dnia Podpisy Komisji: * niepotrzebne skreślić 19

20 Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej KOMISJA STYPENDIALNA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Instytut... Kierunek... Rok studiów... semestr... S/SN/*....Nr albumu... Data złożenia wniosku ( pieczątka wpływu) W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Nazwisko i imię studenta..., data urodzenia... Adres stałego zamieszkania studenta (miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica nr domu i mieszkania) Adres do korespondencji:... (miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica nr domu i mieszkania) Tel. kontaktowy:. Adres Skład rodziny studenta żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym: Stopień pokrewieństwa 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce zatrudnienia, miejsce kształcenia (szkoła, rok nauki) 20

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr ... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym...

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr 1... (imię i nazwisko studenta) Studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego 1. Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły) Oświadczam, że...... (podpis

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły)...... (podpis osoby ubiegającej się składającej

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) z2... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

dochody opodatkowane

dochody opodatkowane zaświadczenie Urząd skarbowy (wzór nr 1) dochody opodatkowane oświadczenia - wzory: 3, 4 przy dochodach nieopodatkowanych WZÓR NR 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki I. Imię i nazwisko studenta/studentki...pesel... 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców... II. Rodzina

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia. WZÓR Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bielski OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Wypłata Składanie wniosku i ustalenie prawa Ustalenie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Zasiłek rodzinny Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Dz.U.2016.214 z dnia 2016.02.19 Status: Akt oczekujący Wersja od: 19 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ...

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ... Załącznik Nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 I. Imię i nazwisko studenta/studentki..., II. 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców...

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców... Nr Projektu: Tytuł Projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2006/2007 O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Wymagane dokumenty : W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek (druk

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U.2015.2284 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej wniosek. Miesięczny dochód na osobę Zmiana miesięcznego dochodu na osobę WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011 zarządzenie nr 49 /2010 Rektora PW z

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załączniki Nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2016-01-02) obowiązuje do: 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Konto: W N I O S E K

Konto: W N I O S E K ... (imię i nazwisko doktoranta) (adres zamieszkania) (telefon, e-mail) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 133 Rektora UMK Studia stacjonarne/niestacjonarne*... (nr albumu doktoranta)... (dyscyplina i rok

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... Uzyskałam/em dochód

Bardziej szczegółowo

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005.

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005. ...... /miejsowość/ /data/ Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 3) Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. Dz.U.2013, poz.3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Data złożenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 1) stypendium socjalnego,* 2) dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej MWSLiT we Wrocławiu Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej Wniosek... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Wydział Finansowy Osoby prowadzące sprawę: Anna Puk inspektor ds. świadczeń rodzinnych,

Bardziej szczegółowo

Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska. zastępca kierownika: Edyta Ciesielska. ul. Bodzentyńska 32/40.

Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska. zastępca kierownika: Edyta Ciesielska. ul. Bodzentyńska 32/40. Dział Świadczeń Rodzinnych kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce tel. (041) 343-21-33, 368-29-85 (041) 367-64-48, 367-64-49, fax (041) 367-69-16

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016 Data złożenia wniosku Podpis pracownika dziekanatu. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016 Komisja stypendialna Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza

Bardziej szczegółowo

Konto: - - - - - - W N I O S E K

Konto: - - - - - - W N I O S E K ... (imię i nazwisko doktoranta)...... (adres zamieszkania)... (telefon, e-mail) Studia stacjonarne/niestacjonarne* Załącznik nr 2... (nr albumu doktoranta)... (dyscyplina i rok studiów) Konto: - - - -

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

Załączone zaświadczenia

Załączone zaświadczenia Wniosek o stypendium: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, (na podst. art. 173, ust.1, p1, ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić):

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić): ...... dnia... 20... (nazwisko i imię doktoranta)... ( imię ojca i matki) PESEL nr albumu. Doktorant... roku w roku akad.... Kierunek... Pan(i) Dziekan Wydziału... Forma studiów: stacjonarne niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne str. 1 ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 1 Postanowienia ogólne 1. Wysokość stypendiów oraz sposób ich przyznawania ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta Stypendium socjalne Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)1 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*) Stan cywilny Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Warszawa, dn.... Uczelniana Komisja Stypendialna Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO I. Dane osoby ubiegającej się o stypendium. Nazwisko i imię Nr albumu Wydział

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Dz. U. Nr 105 poz.882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016 /2017

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016 /2017 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016 /2017 Imię i nazwisko studenta Rok studiów i nazwa kierunku studiów Rodzaj studiów *) - I stopień - II stopień /magisterskie/ Numer albumu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego Załącznik nr 2 szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego... (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 298 poz. 1770 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Wypłata Składanie wniosku i ustalenie prawa Ustalenie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo