REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (D. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270); ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.); ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3); ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013, poz z późn zm..); rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1188). ROZDZIAŁ I SŁOWNIK POJĘĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Uczelni należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu; 2. Rektorze należy przez to rozumieć Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu; 3. KS należy przez to rozumieć Komisję Stypendialną rozpatrującą wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów PWSZ w Wałczu. Komisję 1

2 powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej; 4. OKS należy przez to rozumieć Odwoławczą Komisję Stypendialną rozpatrującą odwołania od decyzji KS i UKS. Komisję powołuje Rektor; 5. UKS należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Stypendialną rozpatrującą wnioski o przyznanie stypendium rektora. Komisję powołuje Rektor; 6. Regulaminie należy rozumieć niniejszy regulamin; 7. Progi dochodowe kwoty minimalne i maksymalne dochodu, od których zależy konkretna kwota stypendium Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania dla studentów Uczelni świadczeń pomocy materialnej, zwanych świadczeniami, takich jak: 1) stypendium socjalne; 2) stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 3) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (przyznawane na podstawie odrębnych przepisów); 5) zapomogi. 2. Najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 3. Studentowi, któremu łączna wysokość stypendiów, o których mowa w ust. 2 przekracza 90% najniższego zasadniczego wynagrodzenia asystenta, wypłaca się pełne stypendium socjalne, uzupełniając stypendium dla najlepszych studentów do powyższej kwoty. 4. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów Uczelni oraz na innej Uczelni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 5. Studentowi, który ukończył jeden kierunek studiów i kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej. 6. Student Uczelni będący żołnierzem zawodowym bądź funkcjonariuszem państwowym winien złożyć oświadczenie o braku oddelegowaniu i niepobieraniu świadczeń z tytułu podjęcia nauki na podstawie przepisów służby państwowej lub służby wojskowej żołnierzy zawodowych. Wzór oświadczenia stanowi o załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu. 7. Świadczenia nie przysługują studentom, którzy przebywają na urlopie krótkoterminowym lub długoterminowym (udzielonym wg regulaminu studiów), są zawieszeni w prawach studenta lub korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej. 2

3 8. W przypadku podjęcia studiów po powrocie z urlopu, student może ubiegać się o świadczenia z funduszu pomocy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 9. Student składa wniosek o przyznanie świadczeń po powrocie z urlopu w terminach określonych niniejszym regulaminem. 10. Student, który został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku na którym pobierał świadczenie traci prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej z ostatnim dniem miesiąca w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia. 11. Student, który uzyskał zgodę Rektora na wznowienie studiów, uzyskuje ponownie prawo do świadczeń począwszy od terminu wznowienia studiów, określonego w decyzji i złożenia wniosku o pomoc materialną. 12. Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów traci prawo do otrzymywania świadczeń, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1 3 i 5 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył egzamin dyplomowy. 13. Student, który uzyskał prawo do otrzymywania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, pozostałą kwotę stypendium wypłaca się jednorazowo w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów Świadczenia, o których mowa w: 1) 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Regulaminu przyznawane są na wniosek studenta przez KS; 2) 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu przyznawane są na wniosek studenta przez UKS; 3) 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przyznawane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. 2. Terminy składania kompletnych wniosków ustala się: 1) do 15 października dot. stypendiów o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1 3; 2) w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia na studia, dot. stypendiów o których mowa w 2 ust. 1 pkt dotyczy studentów przyjętych po 1 października; 3) w przypadku złożenia wniosku po upływie terminów wymienionych w 3 ust. 2 pkt 1 i 2 student może otrzymać świadczenia wymienione w 2 ust. 1 pkt 1-3 tylko gdy pozostaną wolne środki finansowe w funduszu stypendialnym Uczelni; w przypadku tym student otrzymuje świadczenia (bez wyrównania) od dnia, w którym wpłynął kompletny wniosek; 4) w przypadku gdy dojdzie do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, wnioski o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać w ciągu 14 dni po uzyskaniu orzeczenia; 3

4 5) wnioski na zapomogi o których mowa w 2 ust. 1 pkt 5, składa się na bieżąco w zależności od sytuacji losowej studenta. 3. Wnioski złożone na formularzach innych niż załączniki do Regulaminu, nie będą rozpatrywane. 4. W przypadku braków formalnych we wniosku lub złożenia wraz z wnioskiem niekompletnej dokumentacji, Przewodniczący KS lub wyznaczona przez niego osoba wzywa do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawcę wniosek zostaje bez rozpatrzenia. 5. Złożone wnioski winny zostać rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminów określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 lub w ciągu 14 dni od daty złożenia W wyjątkowych przypadkach, w których nie można rozpatrzeć wniosku w podanym wyżej terminie, Przewodniczący może wydłużyć termin, o którym mowa w niniejszym ustępie, informując o powyższym wnioskodawcę. 6. Decyzje w sprawie przyznania bądź nie przyznania pomocy materialnej dla studentów doręczane są osobiście w wyznaczonym terminie w Sekretariacie Dziekana WSI lub za pośrednictwem poczty. 7. Od decyzji KS i UKS w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium lub zapomogi, studentowi przysługuje prawo złożenia do OKS odwołania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (wzór odwołania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) Stypendium o który mowa w 2 ust 1 pkt 1-3 Regulaminu, może zostać przyznane na semestr: 1) zimowy tj. od października do lutego na podstawie kompletnego wniosku (załącznik nr 2) wraz z niezbędnymi dokumentami; 2) letni tj. od marca do czerwca na podstawie oświadczenia (załącznik nr 11), złożonego w terminie do 31 stycznia; jeśli w oświadczeniu student zaznaczy, że nastąpiła zmiana sytuacji materialnej w rodzinie, winien do oświadczenia dołączyć dokumenty stwierdzające zmianę. 2. Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu za dany miesiąc wypłacane są: 1) w miesiącu październiku do 31 października; 2) w pozostałych miesiącach do 25 każdego miesiąca. 3. Stypendium, o którym mowa w 2 ust.1 pkt 4, wypłacone jest jednorazowo nie później niż do 15 grudnia danego roku. 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 4

5 5. Jeżeli w okresach określonych w ust. 1 wystąpią okoliczności skutkujące utratą prawa do pomocy materialnej lub ustaną podstawy do przyznania pomocy materialnej, Przewodniczący KS uchyla decyzję w części dotyczącej okresu, za jaki studentowi nie przysługuje pomoc materialna. 6. Student, który pobrał nienależne świadczenia pomocy materialnej z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4 lub któremu przyznano i wypłacono pomoc materialną na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów jest obowiązany po otrzymaniu decyzji Przewodniczącego KS do ich zwrotu na fundusz pomocy materialnej dla studentów Uczelni w zakresie świadczeń nienależnie pobranych. 7. Świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na konto osobiste studenta lub konto, którego student jest współwłaścicielem. W przypadku zapomóg, przyznawanych studentom nieposiadajcym konta bankowego świadczenie będzie wypłacone w kasie Uczelni Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów, który składa się z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów oraz innych przychodów Uczelni określonych uchwałami Senatu Uczelni. 2. Środki funduszu pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w ust. 1 niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą na rok następny. 3. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego Uczelni dokonuje: 1) podziału funduszu na pomoc materialną dla studentów; 2) ustalenia wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, zwanego dalej podstawą naliczania, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. 4. Rektor poza tym ustala: 1) progi dochodowe; 2) wysokości (kwotę) stypendium. 5. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 3, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) Dokumentacja przyznanej pomocy materialnej jest prowadzona przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Uczelni. 5

6 2. Wypłata świadczeń pieniężnych odbywa się w terminach określonych w 4 ust. 2 Regulaminu na podstawie list wypłat sporządzonych przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Uczelni. ROZDZIAŁ II STYPENDIUM SOCJALNE 7 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: 1) świadczeń, o których mowa w art. 173 ust. 1 i art. 199 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 2) świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; a) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); b) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 4) świadczeń o pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 5) świadczenia o których mowa w art. 173a, i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 6) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 3. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w 7 ust 5: 1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: a) ukończył 26. rok życia, b) pozostaje w związku małżeńskim, 6

7 c) ma na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeśli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiowania, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, lub 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 4. Przy ustaleniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta; 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5. W przypadku nie spełniania przez studenta warunków określonych w 7 ust. 4, jego sytuacja materialna będzie ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców, opiekunów prawnych oraz rodzeństwa. 6. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie ustala się dzieląc łączną kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny Student ubiegający się o stypendium socjalne zgodnie z art. 179 i art. 182 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty, które będą podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta: 1) wniosek o pomoc materialną, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym student składa oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 2) oświadczenie o sytuacji finansowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 składane tylko w terminie do 31 stycznia; 7

8 3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych rodziców (opiekunów) studenta oraz studenta i jego pełnoletniego rodzeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o: wysokości przychodu, wysokości dochodu brutto, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości należnego podatku oraz zaświadczenie z ZUS opłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne; b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu; c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu; d) zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok kalendarzowy; e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy mówiący o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, oraz zaświadczenie z KRUS o wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; f) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; g) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 8

9 j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: aa) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów; bb) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym; m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku bieżącym. 4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się; 5) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; 7) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 8) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; 9) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 9

10 10) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 11) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka; 12) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do stypendium: a) orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; b) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa wnioskodawcy pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym; c) posiadanie rodzeństwa do siódmego roku życia należy poświadczyć kopią aktu jego urodzenia; d) zaświadczenie z urzędu pracy, bądź oświadczenie studenta bądź członka jego rodziny potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu; e) zaświadczenie z MOPS lub GOPS o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy społecznej; f) zaświadczenie o wysokości opłaty poniesionej w ubiegłym roku kalendarzowym za pobyt członka rodziny, którego dochód wchodzi w skład dochodu rodziny studenta w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 2. Za utratę źródła dochodu rozumie się: 1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego; 2) utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych; 3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; 4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; 5) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej. 3. Prawo do pomocy materialnej ustala się ponownie w trakcie semestru w razie: 1) zwiększenia się liczby członków rodziny; 2) zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko pozostające na utrzymaniu; 3) utraty dochodu; 4) uzyskania przez dziecko w wieku do 26 lat orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo z powodu upływu okresu, na który orzeczenie było wydane; 5) uzyskania przez członka rodziny dochodu spowodowane: 10

11 a) zakończeniem urlopu wychowawczego; b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych; c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 4. Do dochodu rodziny studenta nie wlicza się nieopodatkowanych świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stypendiów otrzymywanych przez uczniów i studentów, nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów (co należy udokumentować postanowieniem komornika o nieskuteczności egzekucji). 5. Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się). 6. Fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconym aktu małżeństwa. 7. Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę. 8. W przypadku śmierci rodzica studenta lub utraty źródła dochodu wysokość stypendium socjalnego może być ustalona ponownie: 1) w pierwszym przypadku: na podstawie dochodów drugiego rodzica z ostatniego roku podatkowego przed złożeniem wniosku i ewentualnej renty rodzinnej (o ile taka studentowi lub rodzeństwu studenta przysługuje); 2) w drugim przypadku: na podstawie udokumentowanego dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. 9. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) dochód deklarowany w oświadczeniu, nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 10. Członkowie rodziny studenta tj. domownicy lub rolnicy nie posiadający gospodarstwa rolnego, którzy udokumentują ubezpieczenie w KRUS, są uwzględniani przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta. W tym przypadku muszą jednak przedstawić stosowne zaświadczenie. 11

12 9 1. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody od osób fizycznych na zasadach ogólnych, podstawą obliczenia świadczenia jest dochód brutto członka rodziny pomniejszony o: podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 2. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, dochód członka rodziny pomniejsza się o należne składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy. 3. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w poprzednim roku kalendarzowym. 4. W przypadku, gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, od dochodu rodziny uzyskanego przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty za pobyt w tej instytucji w poprzednim roku kalendarzowym. 5. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód. 10 W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pobierania stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w 8 student na wezwanie Przewodniczącego KS lub upoważnionej przez niego osoby zobowiązany jest do przedstawienia w wyznaczonym terminie taki dokument, pod rygorem nie rozpatrzenia wniosku

13 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 3. Student składający wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musi w sposób opisowy przedstawić przyczyny skłaniające go do złożenia wniosku. 12 Wysokość stypendiów, o których mowa w Rozdziale II będzie ustalana przez Rektora z porozumieniem z Samorządem Studentów na każdy rok akademicki z uwzględnieniem posiadanych przez Uczelnię środków finansowych. ROZDZIAŁ III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem lub decyzją właściwego organu. Świadczenie to jest przyznawane na wniosek studenta złożony w Uczelni (wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu). 2. Student ubiegający się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych winien złożyć następujące dokumenty: 1) wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. 3. Student, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu Regulaminu. Orzeczenie o zaliczeniu do: 1) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 3) III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 13

14 4. Studentowi, któremu orzeczono niepełnosprawność w trakcie roku akademickiego, i który złoży wniosek w trakcie trwania roku akademickiego, przyznaje się stypendium dla osób niepełnosprawnych od dnia, w którym wpłynął kompletny wniosek o ile w funduszu pomocy materialnej dla studentów Uczelni pozostają wolne środki finansowe. 5. W przypadku, gdy orzeczenie lub decyzja, o których mowa w ust. 1 wydane zostały na czas określony, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na czas określony z uwzględnieniem ust Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych będzie ustalana przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim, na każdy rok akademicki z uwzględnieniem posiadanych przez Uczelnię środków finansowych. ROZDZIAŁ IV STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki w sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2. Środki z dotacji przyznanej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi za wyróżniające się osiągnięcia artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia sportowe oraz posiadającemu wybite osiągnięcia naukowe. 5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala rektor z porozumieniem Samorządu 14

15 Studenckiego na początku roku akademickiego. 11 Przy naliczaniu średniej do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów bierze się pod uwagę wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń końcowych uzyskanych w poprzednim roku akademickim, zgodnie z obowiązującym planem studiów. Średnią oblicza się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 11 Przy rozpatrzeniu wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów pod względem osiągnięć na danym kierunku studiów, bierze się pod uwagę opinię dyrektorów instytutów. 11 Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który poprzedni rok akademicki zaliczył na studiach w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym i złożył indeks w Dziekanacie Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego w wymaganym terminie. 11 O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgody z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. 11 Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który odbył częściowe studia za granicą w ramach programu ERASMUS, jeżeli średnia ocen wraz z ocenami uzyskanymi z przedmiotów zaliczonych w zagranicznej uczelni, uprawnia go do znalezienia się w grupie studentów, o których mowa w 14 ust Stypendium rektora dla najlepszych studentów zostaje wstrzymane w przypadku korzystania przez studenta z urlopu, udzielonego w Uczelni. Po powrocie z urlopu student otrzymuje przyznane stypendium wg stawki aktualnej w chwili podjęcia studiów, bez możliwości wyrównania za okres pobytu na urlopie. 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu przez UKS. 3. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stawki stypendium określa rektor w porozumieniu z organem Samorządu Studenckiego odrębnym zarządzeniem. 17 Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego 15

16 oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. ROZDZIAŁ V ZAPOMOGI Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Student ubiegający się o zapomogę winien złożyć następujące dokumenty: 1) wniosek o przyznanie zapomogi losowej wraz z uzasadnieniem (wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do regulaminu); 2) zaświadczenie dokumentujące zdarzenie i losowość przypadku. 3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1 nie częściej niż dwa razy w roku. 4. Wysokość zapomogi nie może przekroczyć 60% najniższego wynagrodzenia asystenta w poprzednim miesiącu ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 5. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Uczelni na podstawie dokumentacji przebiegu studiów studenta, odnotowuje na wniosku studenta dane o dotychczas otrzymanych zapomogach. ROZDZIAŁ VI RZEPISY KOŃCOWE Regulamin zostaje ustalony na czas nieokreślony. 2. Przepisy Regulaminu stosuje się do wszystkich studentów Uczelni. 3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego

17 /Za Samorząd Studencki/ /Rektor/ 17

18 ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej Instytut... Kierunek... Rok studiów... semestr... S/SN/*....Nr albumu... Data złożenia odwołania ( pieczątka wpływu) ODWOŁANIE OD DECYZJI KOMISJI STYPENDIALNEJ * OD DECYZJI UZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ * Nr wydanej decyzji... Data wydanej decyzji. W sprawie:. Nazwisko i imię studenta..., data urodzenia... Adres stałego zamieszkania studenta.... (miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica nr domu i mieszkania) Adres do korespondencji:... (miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica nr domu i mieszkania) Tel. kontaktowy:. Adres Na podstawie 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni wnoszę o ponowne rozpatrzenie mego wniosku. Przyczyny, które skłaniają mnie do odwołania: 18

19 Do odwołania załączam: S studia stacjonarne, SN studia niestacjonarne * niepotrzebne skreślić 1. DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ Komisja, po przeanalizowaniu odwołania Pana/Pani*...., stwierdza:, a tym samym postanawia przyznać/nie przyznać* Pani/Panu stypendium w wysokości.. miesięcznie płatne od....*/zapomogę w wysokości...*. Wałcz, dnia Podpisy Komisji: * niepotrzebne skreślić 19

20 Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej KOMISJA STYPENDIALNA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Instytut... Kierunek... Rok studiów... semestr... S/SN/*....Nr albumu... Data złożenia wniosku ( pieczątka wpływu) W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Nazwisko i imię studenta..., data urodzenia... Adres stałego zamieszkania studenta (miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica nr domu i mieszkania) Adres do korespondencji:... (miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica nr domu i mieszkania) Tel. kontaktowy:. Adres Skład rodziny studenta żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym: Stopień pokrewieństwa 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce zatrudnienia, miejsce kształcenia (szkoła, rok nauki) 20

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo