UCHWAŁA NR LV/66/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LV/66/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/66/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 6 ust. 14 i ust. 15, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz 1378 i z 2014 r. poz. 40), art. 6a ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ustawy o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz i z 2014 r. poz. 40) art. 6 ust. 10, i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Formularze informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzory określono w Uchwale Nr XVII/185/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 r., określa się w formacie elektronicznych danych XML. 2. Dokumenty XML, o których mowa w ust. 1 zgodne są z wzorami, publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy e-puap, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235). 3. Układ informacji i powiązań między danymi: 1) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) wraz z załącznikami: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) oraz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) oraz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) w formacie danych XML - określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) informację w sprawie podatku rolnego (IR-1) wraz z załącznikami: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) oraz Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) w formacie danych XML określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) deklarację na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) oraz Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) w formacie danych XML określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2 5) informację w sprawie podatku leśnego (IL-1) wraz z załącznikami: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) oraz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) w formacie danych XML określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6) deklarację na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) oraz Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) w formacie danych XML określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Deklaracje i informacje podatkowe w postaci elektronicznych dokumentów, o których mowa w 2 niniejszej uchwały wraz z załącznikami mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-puap 4. Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w 2 niniejszej uchwały są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-puap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235). 5. Przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w 2 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i opublikowanie w prasie lokalnej. 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miasta mgr Janusz Wojciech Kotasiak

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/66/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wyr:dokument xmlns:adr=" xmlns:ds=" xmlns:inst=" xmlns:meta=" xmlns:oso=" xmlns:str=" xmlns:wyr=" xmlns:xsd=" xmlns:xsi=" > <wyr:opisdokumentu/> <wyr:danedokumentu/> <wyr:trescdokumentu format="text/xml" kodowanie="xml"> <wyr:wartosc> <wyr:nazwadokumentu>informacja w sprawie podatku od nieruchomości</wyr:nazwadokumentu> <wyr:rodzajdokumentu>wniosek</wyr:rodzajdokumentu> <wyr:podstawaprawna> <wyr:nazwapodstawy>ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych</wyr:nazwapodstawy> <wyr:jednolityidentyfikatorpodstawy>dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.</wyr:jednolityidentyfikatorpodstawy> </wyr:podstawaprawna> <wyr:waznoscwzoru typdaty="waznosci"> <meta:czas> </meta:czas> </wyr:waznoscwzoru> <wyr:opiswzoru>wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.))</wyr:opiswzoru> </wyr:wartosc> </wyr:trescdokumentu> </wyr:dokument> 1

4 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><xs:schema xmlns:xs=" targetnamespace=" attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:meta=" xmlns:oso=" xmlns:inst=" xmlns:adr=" xmlns:str=" xmlns:ds=" xmlns:xsd=" xmlns:wnio=" ><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:import namespace=" schemalocation=" /><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_nip_type" ><xs:restriction base="oso:niptyp" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zaldoin1_type" ><xs:restriction base="str:zalacznikkodowanietyp" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy50h_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy50i_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy35_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d36_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy35_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d36" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy35_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d36_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy35_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy35_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy35_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy35_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype 2

5 name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy43_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy37_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d38_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy37_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d38" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy37_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d38_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy37_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy37_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy37_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy37_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki48_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty47_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki46_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty45_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle44_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki43_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty42_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki41_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty40_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle39_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" 3

6 okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki38_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty37_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki36_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty35_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki34_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty33_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki32_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty31_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle30_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki29_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty28_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle27_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki26_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki25_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty24_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty23_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" 4

7 okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle22_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty21_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty20_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle19_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki18_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty17_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki16_type" ><xs:restriction base="xs:string" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty15_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki14_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty13_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki12_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty11_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki10_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle9_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty8_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty7_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" 5

8 okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty6_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty5_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle4_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty3_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle2_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" okumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty1_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="pbudynki48" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki48_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty47" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty47_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki46" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki46_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty45" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty45_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle44" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle44_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki43" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki43_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty42" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty42_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki41" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki41_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty40" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty40_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle39" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle39_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki38" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki38_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty37" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty37_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki36" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki36_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty35" 6

9 escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty35_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki34" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki34_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty33" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty33_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki32" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki32_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty31" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty31_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle30" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle30_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki29" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki29_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty28" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty28_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle27" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle27_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki26" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki26_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki25" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki25_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty24" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty24_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty23" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty23_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle22" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle22_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty21" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty21_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty20" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty20_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle19" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle19_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki18" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki18_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty17" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty17_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki16" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki16_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty15" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty15_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki14" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki14_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty13" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty13_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki12" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki12_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty11" 7

10 escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty11_type" ></xs:element><xs:element name="pbudynki10" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pbudynki10_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle9" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle9_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty8" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty8_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty7" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty7_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty6" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty6_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty5" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty5_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle4" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle4_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty3" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty3_type" ></xs:element><xs:element name="wbudowle2" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_wbudowle2_type" ></xs:element><xs:element name="pgrunty1" escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_pgrunty1_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1b_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_datawypelnienia_t ype" ><xs:restriction base="xsd:date" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_nazwasadu_type" ><xs:restriction base="str:tekst65typ" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_ksiegawieczysta_type" ><xs:restriction base="str:tekst10typ" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_lokale_type" ><xs:restriction base="str:tekst65typ" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_budynki_type" ><xs:restriction base="str:tekst65typ" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_dzialki_type" ><xs:restriction base="str:tekst65typ" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd 8

11 okumentu_wnio_wartosc_wnio_rodzajzaleznego_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1. posiadanie" /><xs:enumeration value="2. współposiadanie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_rodzajuzytkowania_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1. użytkowanie wieczyste" /><xs:enumeration value="2. współużytkowanie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_rodzajsamoistnego_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1. posiadacz" /><xs:enumeration value="2. współposiadanie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_rodzajwlasnosci_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1. Własność" /><xs:enumeration value="2. Współwłasność" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_polozenie_type" ><xs:restriction base="str:tekst65typ" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_numerp_type" ><xs:restriction base="str:tekst10typ" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_ulicap_type" ><xs:restriction base="adr:nazwaulicytyp" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_nrzal_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="nazwasadu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_nazwasadu_type" ></xs:element><xs:element name="ksiegawieczysta" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_ksiegawieczysta_type" ></xs:element><xs:element name="lokale" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_lokale_type" ></xs:element><xs:element name="budynki" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_budynki_type" ></xs:element><xs:element name="dzialki" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_dzialki_type" ></xs:element><xs:element name="rodzajzaleznego" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_rodzajzaleznego_type" ></xs:element><xs:element name="rodzajuzytkowania" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_rodzajuzytkowania_type" ></xs:element><xs:element name="rodzajsamoistnego" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_rodzajsamoistnego_type" ></xs:element><xs:element name="rodzajwlasnosci" 9

12 type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_rodzajwlasnosci_type" ></xs:element><xs:element name="polozenie" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_polozenie_type" ></xs:element><xs:element name="numerp" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_numerp_type" ></xs:element><xs:element name="ulicap" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_ulicap_type" ></xs:element><xs:element name="nrzal" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_nrzal_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zn1a_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_id0_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_imieosw_type" ><xs:restriction base="oso:imietyp" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_nazwiskoosw_type " ><xs:restriction base="oso:czlonnazwiskatyp" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_oswiadczenie_type " ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p84_type" ><xs:restriction base="xsd:decimal" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_ilosczn1a_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_zalacznikzn1b_type " ><xs:restriction base="xsd:boolean" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p78_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy80_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy78_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d79_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy78_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d79" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy78_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d79_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype 10

13 name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy78_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy78_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy78_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy78_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p81_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy83_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy81_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d82_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy81_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d82" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy81_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d82_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy81_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy81_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy81_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy81_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p51_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p54_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy56_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy54_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d55_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy54_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d55" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy54_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d55_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy54_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy54_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype 11

14 name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy54_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy54_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p57_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy59_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy57_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d58_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy57_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d58" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy57_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d58_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy57_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy57_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy57_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy57_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p60_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy62_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy60_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d61_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy60_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d61" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy60_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d61_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy60_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy60_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy60_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy60_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy65_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" 12

15 / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy63_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d64_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy63_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d64" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy63_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d64_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy63_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy63_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy63_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy63_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p63_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p66_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy68_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy66_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d67_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy66_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d67" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy66_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d67_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy66_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy66_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy66_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy66_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p69_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy71_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="1" /><xs:enumeration value="2" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy69_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d69_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype 13

16 name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy69_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d69" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy69_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d69_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy69_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy69_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy69_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy69_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p72_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy74_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy72_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d73_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy72_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d73" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy72_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d73_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy72_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy72_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy72_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy72_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p75k_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy77k_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75k_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D76K_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75k_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d76k" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75k_wnio_t rescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d76k_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75k_wnio_tresc 14

17 Dokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75k_wnio_t rescdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75k_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75k_wnio_t rescdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p75g_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy77g_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75g_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D76G_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75g_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d76g" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75g_wnio_ TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D76G_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75g_wnio_tresc Dokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75g_wnio_ TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75g_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75g_wnio_ TrescDokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p75p_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy77p_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p48_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75p_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D76P_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75p_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d76p" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75p_wnio_t rescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d76p_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75p_wnio_tresc Dokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75p_wnio_t rescdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75p_type" 15

18 ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy75p_wnio_t rescdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy50_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d49_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d49" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d49_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p48h_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p33_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48h_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D49H_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48h_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d49h" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48h_wnio_ TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D49H_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48h_wnio_tresc Dokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48h_wnio_ TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48h_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48h_wnio_ TrescDokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy33_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d34_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy33_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d34" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy33_wnio_tr 16

19 escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d34_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy33_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy33_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy33_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy33_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p48i_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy53_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy51_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d52_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy51_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d52" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy51_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d52_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy51_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy51_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy51_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy51_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_inne_type" ><xs:restriction base="str:tekst65typ" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p35_type" ><xs:restriction base="xsd:float" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48i_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_wnio_D49I_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48i_wnio_tresc Dokumentu_wnio_Wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d49i" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48i_wnio_t rescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d49i_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48i_wnio_tresc Dokumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48i_wnio_t rescdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48i_type" 17

20 ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy48i_wnio_t rescdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p37_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p39_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p42_type" ><xs:restriction base="xsd:integer" name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy39_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d40_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy39_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d40" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy39_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d40_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy39_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy39_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy39_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy39_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy44_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy42_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_wnio_d43_type" ><xs:restriction base="xsd:date" ></xs:restriction></xs:simpletype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy42_wnio_trescd okumentu_wnio_wartosc_type" ><xs:sequence><xs:element name="d43" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy42_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_wnio_d43_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy42_wnio_trescd okumentu_type" ><xs:sequence><xs:element name="wartosc" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy42_wnio_tr escdokumentu_wnio_wartosc_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:complextype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy42_type" ><xs:sequence><xs:element name="trescdokumentu" type="wnio:documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy42_wnio_tr escdokumentu_type" ></xs:element></xs:sequence></xs:complextype><xs:simpletype name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_czy47_type" ><xs:restriction base="xs:string" ><xs:enumeration value="tak" /><xs:enumeration value="nie" / name="documentschema_wnio_dokument_wnio_trescdokumentu_wnio_wartosc_wnio_p45_type" 18

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/66/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/66/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/66/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/1345/10 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVI/1345/10 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXVI/1345/10 RADY MIASTA KATOWICE w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/1345/10 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVI/1345/10 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXVI/1345/10 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/126/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU. z dnia 31 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/126/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU. z dnia 31 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XV/126/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3461 UCHWAŁA NR 160/XVI/2015 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 25 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3461 UCHWAŁA NR 160/XVI/2015 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3461 UCHWAŁA NR 160/XVI/2015 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 października 2014 r. Poz. 5362 UCHWAŁA NR XLIV/483/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3557 UCHWAŁA NR 75/IX/2015 RADY GMINY ROŹWIENICA. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3557 UCHWAŁA NR 75/IX/2015 RADY GMINY ROŹWIENICA. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3557 UCHWAŁA NR 75/IX/2015 RADY GMINY ROŹWIENICA z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru informacji i deklaracji podatkowych.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1705 UCHWAŁA NR XXVII/256/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1705 UCHWAŁA NR XXVII/256/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1705 UCHWAŁA NR XXVII/256/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4125. UCHWAŁA Nr XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4125. UCHWAŁA Nr XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4125 UCHWAŁA Nr XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 5627 UCHWAŁA NR XVII/92/2015 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 5627 UCHWAŁA NR XVII/92/2015 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 5627 UCHWAŁA NR XVII/92/2015 RADY GMINY OŁAWA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/249/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 26 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/249/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 26 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7300 UCHWAŁA NR XV/249/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2609 UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2014 RADY GMINY GARDEJA. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2609 UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2014 RADY GMINY GARDEJA. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2609 UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2014 RADY GMINY GARDEJA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy - informacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 4296. UCHWAŁA Nr IX/46/2015 RADY GMINY BĄDKOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 4296. UCHWAŁA Nr IX/46/2015 RADY GMINY BĄDKOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 4296 UCHWAŁA Nr IX/46/2015 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 4498. UCHWAŁA Nr XIV/77/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 4498. UCHWAŁA Nr XIV/77/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 4498 UCHWAŁA Nr XIV/77/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1706 UCHWAŁA NR XXVII/257/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1706 UCHWAŁA NR XXVII/257/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1706 UCHWAŁA NR XXVII/257/2016 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 4717 UCHWAŁA NR XXXIII/347/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/12 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 22 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 23 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 28/271/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 26 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 28/271/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4826 UCHWAŁA NR 28/271/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 16/140/15 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 16/140/15 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 5303 UCHWAŁA NR 16/140/15 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 7545 UCHWAŁA NR 854/LI/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/523/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 października 2014 r.

Wrocław, dnia 31 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/523/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 października 2014 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR L/523/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów informacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 6437 UCHWAŁA NR 447.XLVII.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 5 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 6437 UCHWAŁA NR 447.XLVII.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 5 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 6437 UCHWAŁA NR 447.XLVII.2013 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 września 2015 r. Poz. 2872 UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636 UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/139/11 RADY GMINY DOBRA. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/139/11 RADY GMINY DOBRA. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/139/11 RADY GMINY DOBRA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Dobra Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 274/XXV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 274/XXV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 10182 UCHWAŁA NR 274/XXV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 5558 UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 5558 UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 5558 UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/149/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w Gminie Świebodzin

UCHWAŁA NR XIV/149/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w Gminie Świebodzin UCHWAŁA NR XIV/149/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8119 UCHWAŁA NR XI-105/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8119 UCHWAŁA NR XI-105/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8119 UCHWAŁA NR XI-105/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 584 UCHWAŁA NR XXVII/204/16 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 584 UCHWAŁA NR XXVII/204/16 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 584 UCHWAŁA NR XXVII/204/16 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 2635 UCHWAŁA NR XXXVII/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 292/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 23 września 2015 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 292/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 23 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r. Poz. 9467 UCHWAŁA NR 292/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 2492 UCHWAŁA NR XLV.260.2014 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 października 2014 r.

Opole, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 2492 UCHWAŁA NR XLV.260.2014 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 2492 UCHWAŁA NR XLV.260.2014 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV.260.2014 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr IX/106/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 26 marca 2015 roku

Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 26 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR VI-61-15 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY KORCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY KORCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 11398 UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY KORCZEW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5634 UCHWAŁA NR LXXVII/1624/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2011 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Projekt z dnia 21 października 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 646 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3653 UCHWAŁA NR XIV/117/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 30 października 2015 r.

Białystok, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3653 UCHWAŁA NR XIV/117/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 listopada 2015 r. Poz. 3653 UCHWAŁA NR XIV/117/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4384 UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4384 UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 4384 UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR 171/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR 171/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3486 UCHWAŁA NR 171/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr XXI/353/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 25 listopada 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr XXI/353/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 4164 UCHWAŁA Nr XXI/353/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3261 UCHWAŁA NR XXV/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Bożena Biolik-Stich Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Sporządził: Bożena Biolik-Stich Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych PD.01211.116.2015 Chorzów, dnia 7 października 2015 r. druk nr 266 Szanowny Pan dr inż. Jacek Nowak Przewodniczący w miejscu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 września 2015 r. Poz. 3418 UCHWAŁA NR XV/165/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU. z dnia 24 września 2015 r.

Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 593 UCHWAŁA NR XVII/243/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 marca 2016 r.

Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 593 UCHWAŁA NR XVII/243/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 593 UCHWAŁA NR XVII/243/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 208.XXX.2016 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 208.XXX.2016 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 3290 UCHWAŁA NR 208.XXX.2016 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/112/2015 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/112/2015 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/112/2015 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/105/15 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 22 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/105/15 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1796 UCHWAŁA NR XIII/105/15 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 października 2015 r. Poz. 3926 UCHWAŁA NR XIII/99/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr. Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia..

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr. Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia.. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr. Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia..

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 października 2015 r. Poz. 6014 UCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 1 października 2015 roku

Kraków, dnia 16 października 2015 r. Poz. 6014 UCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 1 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 października 2015 r. Poz. 6014 UCHWAŁA NR XI/103/2015 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 1 października 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XVII/76/13 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. z dnia 6 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XVII/76/13 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 3597 UCHWAŁA NR XVII/76/13 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1441/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1441/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1441/2013 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/146/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 23 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/146/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 5084 UCHWAŁA NR XVIII/146/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2014 r. Poz. 1779 UCHWAŁA NR LXIII/477/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 26 września 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2014 r. Poz. 1779 UCHWAŁA NR LXIII/477/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 26 września 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2014 r. Poz. 1779 UCHWAŁA NR LXIII/477/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2064 UCHWAŁA NR XXI/182/16 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/93/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/93/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XII/93/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2011 r. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/.../17 RADY GMINY SICIENKO. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/.../17 RADY GMINY SICIENKO. z dnia 30 sierpnia 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR XXVII/.../17 RADY GMINY SICIENKO z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. Projekt z dnia 5 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA KIELCE w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3519 UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/26/2016 RADY GMINY RADYMNO. z dnia 14 lipca 2016 r.

Rzeszów, dnia 26 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/26/2016 RADY GMINY RADYMNO. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 lipca 2016 r. Poz. 2631 UCHWAŁA NR XXIII/26/2016 RADY GMINY RADYMNO z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1357 Or.0007.24.2014 2014/002402 UCHWAŁA NR 662/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 12 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/144/16 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

NR LXIX/999/13 RADY MIASTA KRAKOWA

NR LXIX/999/13 RADY MIASTA KRAKOWA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR LXIX/999/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 337/XIV/2011 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 337/XIV/2011 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR 337/XIV/2011 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 11 września 2013 r. Poz. 3287 UCHWAŁA NR XXXIII/692/13 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 11 września 2013 r. Poz. 3287 UCHWAŁA NR XXXIII/692/13 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 28 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 11 września 2013 r. Poz. 3287 UCHWAŁA NR XXXIII/692/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/268/11 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 9 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXVII/268/11 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 9 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXVII/268/11 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 kwietnia 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 kwietnia 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 0007.419.2014 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 4150 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 4150 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 4150 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/316/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XIX/316/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XIX/316/11 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY STUDZIENICE. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY STUDZIENICE. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz. 2900 UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY STUDZIENICE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/462/ 2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 października 2015 r. Poz. 2961 UCHWAŁA Nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ w KAMIENIU KRAJEŃSKIM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 8 września 2015 r. przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo:

UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 8 września 2015 r. przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo: UCHWAŁA NR 57/VIII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 29 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 2148 UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo