DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2004 r. Nr 120 TREŚD: Poz.: R O Z P O R Z Ą D Z E N I A W O J E W O D Y: 2014 nr 34/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim nr 35/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim nr 36/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim nr 37/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Gostyniosko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego nr 38/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego nr 39/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego U C H W A Ł Y: 2020 nr XVIII/90/04 Rady Gminy Rypin z dnia 3 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania nr XXI/152/04 Rady Miasta Rypina z dnia 4 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg nr XIX/108/2004 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zasad zwrotu za świadczenia w formie posiłku nr XXXVI/790/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów nr XXXVI/792/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie wyłączenia Oddziałów Przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Bydgoszczy i utworzenia z tych oddziałów Przedszkola nr nr XXXVI/793/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr nr XVII/126/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żnioski z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia miejsca funkcjonowania Gminnego Targowiska w Rogowie oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie 2027 nr XVI/114/2004 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeo 5491

2 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności nr XXIII/199/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadao gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadao zleconych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie P O R O Z U M I E N I E 2029 zawarte w dniu 19 sierpnia 2004 r. pomiędzy Miastem i Gminą Piotrków Kujawski, a Miastem Włocławek w sprawie udzielenia dotacji celowej

3 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim. Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 1. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla wymienionych obszarów chronionego krajobrazu, tj.: 1) Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 2) Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich; 3) Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 4) Nadwiślaoskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 5) Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego; 6) Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki; 7) Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki; 8) Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich; 9) Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich; 10) Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego miasta Bydgoszczy; 11) Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruosko-Bydgoskiej (częśd wschodnia i zachodnia); 12) Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 13) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich; 14) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnioskich; 15) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich; 16) Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich; 17) Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich 1 wprowadza się następujące zakazy: 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieo i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2) realizacji przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewieo śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeostwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeo wodnych; 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeo wodnych; 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeo wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 2. Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu sprawuje wojewódzki konserwator przyrody. 3. Traci moc rozporządzenie nr 26/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zakazów obowiązujących w obszarach chronionego krajobrazu w województwie kujawskopomorskim (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 94, poz. 1646). 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak Wymienione w 1 obszary chronionego krajobrazu zostały utworzone rozporządzeniem nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 Obszarów Krajobrazu Chronionego w województwie bydgoskim (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE Nr 35/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim. Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

4 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla wymienionych obszarów chronionego krajobrazu tj.: 1) Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowego na południe od Torunia; 2) Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruoskiej; 3) Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły; 4) Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi; 5) Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy; 6) Obszaru Chronionego Krajobrazu Kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno- Wronie 1 wprowadza się następujące zakazy: 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieo i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2) realizacji przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewieo śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeostwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeo wodnych; 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeo wodnych; 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeo wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 2. Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu sprawuje wojewódzki konserwator przyrody. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak Wymienione w 1 obszary chronionego krajobrazu zostały utworzone rozporządzeniem nr 21/92 Wojewody Toruoskiego z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie wyznaczenia Obszarów Chronionego Krajobrazu w Województwie Toruoskim oraz reorganizacji zarządzania parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Tor. z 1992 r. Nr 27, poz. 178 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE Nr 36/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 1. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla wymienionych obszarów chronionego krajobrazu tj.: 1) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Głuszyoskiego; 2) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Skępskich; 3) Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródeł Skrwy; 4) Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Modzerowskiego; 5) Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumlinów Zbójeoskich; 6) Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocioskiej 1 wprowadza się następujące zakazy: 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieo i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2) realizacji przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewieo śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeostwa ruchu drogowego lub

5 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeo wodnych; 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeo wodnych; 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeo wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 2. Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu sprawuje wojewódzki konserwator przyrody. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak Wymienione w 1 obszary chronionego krajobrazu zostały powołane uchwałą nr XX/92/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz. WRN Nr 3, poz. 22 z późn zm.) ROZPORZĄDZENIE Nr 37/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Gostyniosko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawskopomorskiego. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 1. Park krajobrazowy pod nazwą Gostyniosko- Włocławski Park Krajobrazowy, zwany dalej Parkiem obejmuje obszar ha, w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ha, a na terenie województwa mazowieckiego ha. 2. Park powołany został dla ochrony części obszaru Pojezierza Gostynioskiego ze względu na występujące rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedliska bytowania, a także dla ochrony kultury materialnej regionu, popularyzację i promocję walorów przyrodniczych, historycznych Kujaw i Mazowsza. 3. Granica Parku przebiega następująco: Poczynając od miejscowości Nowy Duninów granica biegnie granicą lasów w kierunku wschodnim do wsi Brwilno Dolne, gdzie raptownie skręca na południe i omija jezioro Soczewka wraz z istniejącą nad nim bazą turystyczną, dalej biegnie na północ do miejscowości Jastrząbek, skąd biegnie granicą lasów przyjmując kierunek południowo-wschodni, aż do szosy Płock- Gostynin, następnie granica biegnie zachodnią krawędzią szosy Płock-Gostynin do jeziora Górskiego, gdzie skręca na zachód i biegnie linią oddziałową do miejscowości Sendeo Duży, po czym dalej w tym samym kierunku do zetknięcia z granicą lasów do rzeki Skrwy i po przecięciu rzeki wzdłuż lewego brzegu do szosy Duninów-Gostynin, skąd zachodnią stroną szosy do miejscowości Lucieo, od Lucienia w kierunku zachodnim wzdłuż drogi Lucieo- Ottówka-Smolarnia-Krzywie do szosy Gostynin-Kowal, północną krawędzią szosy Gostynin-Kowal przez Patrówek prowadzi do wsi Zaduszkowo, następnie wzdłuż łąk i bagien drogą polną w kierunku północno-zachodnim do wsi Kłótno-Probostwo omijając od północy samą zabudowę, dalej drogą polną biegnie przez tereny uprawowe poniżej wsi Kłótno oraz łąki powyżej wsi Leonowo w kierunku miejscowości Świątkowie, po przecięciu drogi Świątkowic Gajówka-Więsławice granica biegnie równolegle do szosy Gostynin-Kowal w odległości około 300 m, kierunek ten utrzymuje na przestrzeni na dlugości ok. 1,5 km, aby w miejscowości Rakutowo dojśd do wspomnianej szosy, po około 750 metrowym wspólnym przebiegu granica skręca na północny wschód biegnąc drogą polną wzdłuż kanału melioracyjnego, po przecięciu rzeki Rakutówki granica biegnie dalej w kierunku głównego kompleksu leśnego, w miejscowości Kukawy II skręca na zachód w drogę gminną, przecina drogę powiatową Kowal-Telążna Lesna i dochodzi do głównej drogi krajowej Kowal-Włocławek, wschodnią krawędzia tej drogi biegnie do miejscowości Jedwabna, tu skręca na północ przecinając oddziały lasu 106, 104, 76, w okolicy jeziora Rybnica granica skręca na wschód biegnąc wzdłuż drogi do miejscowości Mursk, w Mursku skręca na północ i dochodzi do drogi Włocławek-Płock, w tym miejscu granica ponownie przyjmuje kierunek wschodni biegnąc wzdłuż południowej krawędzi wspomnianej szosy, aż do miejscowości Nowy Duninów. 4. W parku krajobrazowym obowiązują następujące zakazy:

6 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr ) realizacji przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); 2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieo i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewieo śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeostwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeo wodnych; 4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeo wodnych; 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 5. Powierzchnia otuliny wynosi ha, w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ha, a na terenie województwa mazowieckiego ha. 6. Granica otuliny przebiega następująco: Począwszy od Nowego Duninowa granica strefy ochronnej biegnie szosą Włocławek-Płock aż do granicy administracyjnej Miasta Płock, następnie skręca na południe i biegnie granicą miasta, a potem dalej na południe rowem melioracyjnym do drogi Dzierżązna- Góry, po czym skrajem lasu na wschód od szosy Płock- Gostynin, skąd do styku z granicą Parku. Poczynając od dotychczasowej granicy otuliny Parku Krajobrazowego w miejscowości Góry granica biegnie na wschód, a następnie granicą lasu aż do miejscowości Grabina, potem drogą przez tę wieś i dalej drogą na południe do miejscowości Zaździerz. Stąd drogą polną przez tę wieś i dalej drogą do Wincentowa, po czym dalej drogą do granicy lasu. Stąd granicą lasu i dalej ciekiem na południe aż do granicy lasu. Stąd dalej po granicy lasu do szosy Łąck-Gąbin, następnie tą szosą na zachód i znów dalej na południe po granicy lasu, a następnie ciągle po granicy lasu na wschód. Dalej na południe linią oddziałową wychodzącą naprzeciwko żwirowni w Zdworzu, po czym na zachód znów po granicy lasu i dalej w tym samym kierunku linią oddziałową łączącą się z drogą we wsi Nowe Budy, po czym drogą przez tę wieś do szosy Łąck- Gostynin. Następnie granica biegnie szosą (Łąck) Płock- Gostynin do miejscowości Legarda. Od Legardy skręca drogą do miejscowości Bierzewice skąd kieruje się na południe szosą Lucieo-Gostynin aż do granicy lasów. Dalej biegnie granicą lasów w kierunku zachodnim do drogi Gostynin-Choinek, po czym na północny-zachód wymienioną drogą do miejscowości Choinek, gdzie łączy się z granicą Parku. Poczynając od miejscowości Rakutowo granica biegnie w kierunku północnym w odległości ok. 1 km od wsi Dębniaki skręcając na zachód i przyjmując kierunek równoległy do granicy Parku. Po przecięciu z granicą lasu kieruje się na południowy zachód do granic osiedla Grodztwo-Kowal stąd skręca na zachód i przecina szosę Włocławek-Kowal, dalej biegnie w tym samym kierunku do wsi Gołaszewo. Od Gołaszewa przyjmuje kierunek północny i przez miejscowości Warząchewka Królewska i Polska ponownie przecina szosę Kowal-Włocławek i jednocześnie dochodzi do granicy Parku. Poczynając od miejscowości Rybnica granica biegnie na północ do miejscowości Łęg, gdzie dochodzi do szosy Włocławek- Płock tu skręca na wschód i wyżej wymienioną szosą kieruje się do miejscowości Mostki, gdzie łączy się z granicą Parku. 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak 1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 6/91 Wojewody Płockiego z dnia 23 stycznia 1991 r. i zarządzeniem nr 6/91 Wojewody Włocławskiego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Zarządu Parków Krajobrazowych Brudzeoskiego i Gostyniosko-Włocławskiego, określenia jego zadao oraz statutu Parków Krajobrazowych, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)

7 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr ROZPORZĄDZENIE Nr 38/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 1. Park krajobrazowy pod nazwą Tucholski Park Krajobrazowy, zwany dalej Parkiem obejmuje obszar o powierzchni ha, w tym ha położonych w województwie kujawsko-pomorskim oraz ha położonych w województwie pomorskim. 2. Park powołany został dla ochrony części obszaru Borów Tucholskich ze względu na występujące rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, a także dla ochrony historycznych śladów kultury materialnej regionu dla ich zachowania i popularyzacji w warunkach zrównoważonego rozwoju. 3. Granica Parku przebiega następująco: Północna granica Parku biegnie drogą krajową Chojnice- Czersk, zaczynając swój przebieg od wschodniej granicy oddziału nr 106 Nadleśnictwa Rytel, Obrębu Rytel i obejmuje swym zasięgiem fragment gruntów wsi Jeziorki, biegnie następnie na północny-wschód wzdłuż północnych granic oddziałów nr 102 do 93, następnie północnymi granicami oddziałów nr 117 i 116, zachodnimi granicami oddziałów nr 115 i 92, aby w okolicach wsi Rytel krawędzią lasu wzdłuż północnych obrzeży oddziałów nr 92, 113 i 112 (po przekroczeniu Brdy i Wielkiego Kanału Brdy - równolegle do niego), biegnie dalej na wschód drogą leśną przez oddział nr 147 Nadleśnictwa Rytel, Obrębu Rytel, do niewielkiego skupiska zabudowao na skraju lasu i upraw rolnych, a następnie na północ wzdłuż zachodnich granic oddziałów nr 174, 173, 146 i 111, aby w okolicach tego oddziału osiągnąd drogę krajową Chojnice-Czersk, następnie północna granica Parku biegnie wzdłuż wspomnianej drogi, po północnych granicach oddziałów nr , przez oddział nr 80 i północną granicą oddziału nr dalej drogą do północnych granic oddziału nr 202 Nadleśnictwa Czersk, Obrębu Czersk dalej granica biegnie wzdłuż drogi Chojnice-Czersk, północnymi granicami oddziałów nr Nadleśnictwa Czersk, Obrębu Czersk, aż do drogi leśnej przecinającej północnowschodnią częśd oddziału nr 194, następnie biegnie północno-wschodnią granicą pododdziału b oddziału nr 194, przez pododdział j oddziału nr 193, fragment oddziałów nr 192 i 206, następnie przez oddział nr ciągle po wspomnianej drodze leśnej, a następnie po granicy lasów Administracja Lasów Paostwowych i lasów wsi Łukowo, fragmentem pododdziału g oddziału nr 11 - Nadleśnictwa Woziwoda, Obrębu Twarożnica, przecina oddziały nr 14 i 13 i biegnie do skrzyżowania drogi leśnej z drogą Legbąd-Czersk; od wspomnianego skrzyżowania granica biegnie nieco na północ od Jeziora Świdno - południową granicą pododdziału b oddziału nr 29, następnie skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy oddziału 29 i 30 by osiągnąd północną granicę oddziału nr 50, którym wzdłuż północnych granic oddziałów nr 49-43, osiągnąd drogę wojewódzką Czersk-Śliwice (Tleo), którą biegnie dalej na południowy-wschód, tuż obok południowych granic Jeziora Trzebomierz w poprzek gruntów wsi Klaskawa - przecinając oddział nr 187 następnie północnym ograniczeniem oddziału nr 194 poprzecznie do oddziałów nr 193, 202, 203, 216, 234 do linii kolejowej Bydgoszcz-Kościerzyna (Gdynia); w tym miejscu północna granica Parku zmienia przebieg na południe wzdłuż wspomnianej linii kolejowej (obszar Nadleśnictwa Woziwoda, Obręb Twarożnica) aby w okolicach wsi Główka (około 1 km na wschód) ściślej - w okolicach Przysiółka Mała Rosochatka skręcid na północny - zachód równolegle do południowo-wschodnich granic Jeziora Okonioskiego drogą leśną wzdłuż wschodniej granicy oddziału nr 79 Nadleśnictwa Tuchola, Obręb Zalesie, dalszy przebieg granic wyznacza droga leśna przecinająca oddziały nr 82, 83, 129 i dalej biegnie wschodnią granicą oddziału nr 130, następnie granica skręca na południowy zachód i biegnie północnymi granicami oddziału nr 166 i nr 167 aby w okolica Jeziora Okrągłe, skręcid na południowy-wschód wzdłuż oddziałów nr 168 i nr 201 do południowej granicy oddziału nr 201, znowu poprzecznie na południowy-zachód przez oddział nr 232 wschodnią granicą oddziału nr 233 do drogi powiatowej Śliwice i Tleo-Tuchola, którą biegnie na zachód przecinając oddziały nr 264, 265 i wzdłuż północnych granic oddziału nr 266, 267, następnie przez oddziały , Nadleśnictwa Tuchola, Obrębu Zalesie, następnie poprzez oddział nr 181 do nr 185 Nadleśnictwa Tuchola Obrębu Zalesie - ciągle wspomnianą drogą do południowowschodniej granicy oddziału nr 150, w tym miejscu granica w przebiegu wschód-zachód skręca łukiem na południe i biegnie wschodnią krawędzią lasu wiejskiego poprzez oddziały nr 214, 244, 245, 246, 247, 248, wschodnią granicą oddziału nr bez pododdziału d, a następnie wschodnimi granicami oddziałów nr 50, 51, 82, 104 przez oddział nr 128 na zachód od leśniczówki Knieja, następnie biegnie południowymi granicami oddziałów nr 129, 106 aby znowu skręcid na południowyzachód wzdłuż granic oddziału nr 107, 108, 110, 132, 133, 153, tym miejscu granica skręca na zachód północną granicą oddziału nr 153A do drogi Tuchola-Świecie, którą biegnie na południe przez wieś Płazowo i wschodnią granicą oddziału nr 185 do skrzyżowania wyżej wymienionej drogi ze strugą Szumionka; struga ta stanowi krótką, bo liczącą 9 km - południową granicę Parku, wzdłuż strugi Szumionka granica biegnie dalej na zachód do ujścia do rzeki Brdy, następnie granica Parku

8 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr biegnie od miejscowości Piła Młyn na południowy zachód do południowych brzegów Jeziora Szpitalnego, aby wzdłuż zachodniej granicy lasu zmienid gwałtownie kierunek na północny i wzdłuż zachodnich granic oddziałów nr 173, 172, 171, 170, 151, 149, 127, 103 w poprzek oddziału nr 81 i części oddziału nr 80 biec dalej zachodnią granicą oddziału nr 70 w okolicach oddziału nr 45 - Szkółki Zespolonej Nadleśnictwa Tuchola w Obrębie Świt, w okolicach oddziału nr 45 granica zmienia kierunek na wschodni, wzdłuż północnej granicy oddziału nr 70, dalej zachodnią granicą oddziału nr 43, następnie północną granicą tego oddziału i oddziału nr 42A ponownie biegnie na południe do drogi polnej, dalej kieruje się na północny-wschód drogą polną do miejscowości Rudzki Most, do przecięcia się z drogą wojewódzką Tuchola- Świecie, dalej biegnie na północny-wschód drogą gminną w odległości około m od zachodnich brzegów rzeki Brdy, dalej południową i zachodnią granicą oddziału nr 14, a następnie zachodnią oddziału nr 13 i pododdziału a oddziału nr 13 granica zbliża się do rzeki Brdy, w tym miejscu północny przebieg granicy jest słabo czytelny zarówno w materiałach kartograficznych jak i terenie, brak wyraźnych linii rozgraniczających, dróg i itp. zmusza do przebiegu granicy w odległości około m od rzeki Brdy w zależności od sytuacji morfologicznej; granicę tę wyznacza krawędź morfologiczna Doliny Brdy, w okolicach leśniczówki Wymysłowo Nadleśnictwa Tuchola, Obrębu Zalesie granica biegnie na północnyzachód ograniczeniem oddziału nr 125, poprzecznie przez oddziały nr 122, 115, a następnie zachodnimi granicami oddziałów nr 76 (bez pododdziału c ), 47 (bez pododdziału d i f ), następnie zachodnimi granicami oddziałów nr 17 i nr 7, aby następnie wzdłuż oddziału nr 254 Nadleśnictwa Woziwoda, Obrębu Woziwoda biec na północny-zachód wzdłuż południowych granic oddziałów nr 255, 253, 249, 238, 239 oraz przez oddziały nr 240, 241, 229, 230, 231, 232, Nadleśnictwa Woziwoda do północnego brzegu Jeziora Stobno - zachodnia granica Parku biegnie wzdłuż cieku wypływającego z Jeziora Stobno, aż do miejsca, w którym uchodzi do Raciąskiej Strugi, dalej granica Parku ciągnie się wzdłuż Raciąskiej Strugi i południowych brzegów Jeziora Przylonek oraz Jeziora Rudnica, aby przesmykiem między ostatnim jeziorem a Jeziorem Raciąskim zmienid gwałtownie kierunek na południowy - wzdłuż zachodniego brzegu tego jeziora oraz wschodnich granic oddziałów nr 381, 382 Nadleśnictwa Rytel, Obrębu Rytel, a następnie biegnie na zachód wzdłuż południowych i zachodnich granic oddziałów nr 377, 378, 379, 367 pododdziałów c, d, 366, 365, 353A pododdziałów b, c, d, f, 331 oraz zachodnimi granicami oddziałów nr 330, 264 pododdziałów a, b, 218, 191 i dalej na północ drogą polną do oddziału nr 126 i znowu na zachód drogą na południe od oddziałów nr 127 do 130, przez oddział nr 130, 131 aż do drogi Jakubowo-Sternowo, którą biegnie na północ do drogi krajowej Chojnice-Czersk, do połączenia z granicą północną, od której zaczęto niniejszy opis. 4. W parku krajobrazowym obowiązują następujące zakazy: 1) realizacji przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); 2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieo i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewieo śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeostwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeo wodnych; 4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeo wodnych; 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 5. Powierzchnia otuliny wynosi ha, w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ha, a na terenie województwa pomorskiego ha. 6. Granica otuliny przebiega następująco:

9 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Granica bierze swój początek od stacji Rytel na linii kolejowej Chojnice-Czersk i biegnie na północny-wschód do wschodniej granicy oddziału nr 176 Nadleśnictwa Czersk, Obrębu Czersk, a następnie na południe wschodnimi granicami oddziałów nr 176, 188, 203 wreszcie północnymi granicami oddziałów nr 10, 9, 8 Nadleśnictwa Woziwoda, Obrębu Twarożnica, dalej polną drogą przecinając rzekę Czerską Strugę - północną granicą oddziału nr 7 i dalej północnymi granicami oddziałów nr 5, 3, 2 i 1 do skrzyżowania dróg polnych, około 300 m na południe od wsi Struga, następnie granica biegnie na północ drogami polnymi do linii kolejowej Czersk-Szlachta i osiąga ją około 750 metrów od stacji Będźmierowice, dalej biegnie na wschód kilka kilometrów od skrzyżowania linii kolejowej Czersk-Szlachta z linią Kościerzyna-Bydgoszcz, kilkanaście kilometrów od skrzyżowania tej linii kolejowej z drogą powiatową Śliwice-Tuchola; wspomnianą drogą około 500 metrów na zachód od wsi Wielkie Gacno - biegnie na północnyzachód drogą leśną przecinając oddziały nr 287, 288, 289, 290, 291 i od oddziału nr 302 do 307 Nadleśnictwa Tuchola, Obręb Zalesie do miejscowości Krzywogoniec i następnie po wschodniej stronie jeziora Okoninek, ciągle drogą Krzywogoniec-Cekcyn do tej wsi, następnie drogą powiatową Cekcyn-Bysław biegnie po wschodniej stronie jeziora Małe Bysławskie do miejscowości Bysławek; następnie południowa granica otuliny biegnie nieco w kierunku północnym nad południowym brzegiem jeziora Lucimskiego i krawędzią lasu kieruje się na zachód, wzdłuż południowych granic oddziałów nr 38 i 39 Nadleśnictwa Zamrzenica, Obrębu Zamrzenica do drogi gminnej Bysławek-Piła Młyn, którą biegnie w kierunku północno-zachodnim, południowym skrajem oddziałów nr 26 i 27, przez oddziały nr 28, do miejsca przecięcia się wspomnianej drogi z duktem leśnym stanowiącym południowe ograniczenie oddziałów nr 5-10, do rzeki Brdy, od rzeki Brdy granica biegnie na południe około 400 metrów wschodnią krawędzią lasu do drogi leśnej, którą kieruje się na zachód około 1,7 kilometra do przecięcia się jej z ciekiem łączącym jezioro Rudzianka z jeziorem Środkowym, dalej biegnie drogą na zachód około 2,2 kilometra do skrzyżowania omawianej drogi z drogą wojewódzką Gostycyn-Tuchola; od tego skrzyżowania zachodnia granica otuliny Parku biegnie na północ drogą Gostycyn-Tuchola, aż do północnej granicy oddziału nr 18 Nadleśnictwa Tuchola, Obrębu Świt i następnie północnymi granicami oddziałów 17, 16 do oddziału nr 15 - następnie północnymi granicami oddziału nr 6, a potem zachodnimi granicami oddziałów nr 14, 4 i drogą polną do jej skrzyżowania z drogą powiatową Tuchola-Śliwice, a następnie drogami polnymi do wsi Kiełpin, następnie granica biegnie na północ aż do wsi Wielka Komorza; tutaj granica gwałtownie skręca na zachód i przez wieś Mała Komorza biegnie wzdłuż południowych brzegów jeziora Stobno do wsi Stobno, by następnie skręcid na północny-zachód do wsi Raciąż - ciągle po drogach powiatowych; od wsi Raciąż granica biegnie około 0,5 kilometra na południe drogą Raciąż- Piastoszyn, omijając południowe brzegi jeziora Raciąskiego biegnie na zachód drogą poprzez wieś Wysoka, wzdłuż południowo-wschodnich brzegów jeziora Wysokiego do drogi Silno-Lotyo przez wieś Nicponie, od wsi Lotyo granica otuliny biegnie na północny-zachód do skrzyżowania polnej drogi z drogą Sternowo-Jakubowo, w okolicach oddziału 131 Nadleśnictwa Rytel, Obrębu Rytel. 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak 1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem nr 32/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 54, poz. 255), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) 2019 ROZPORZĄDZENIE Nr 39/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje: 1. Park krajobrazowy pod nazwą Brodnicki Park Krajobrazowy, zwany dalej Parkiem obejmuje obszar o powierzchni ha, w tym ha położonych w województwie kujawsko-pomorskim oraz ha położonych w województwie warmiosko-mazurskim. 2. Park powołany został dla ochrony części obszaru Pojezierza Brodnickiego ze względu na występujące rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz siedliska gatunków ptaków chronionych, a także dla ochrony historycznych śladów kultury materialnej regionu dla ich zachowania i popularyzacji walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych regionu. 3. Granica Parku przebiega następująco: Granica na wschodzie zaczyna się na skrzyżowaniu drogi Nowe Miasto Lubawskie-Łasin z drogą prowadzącą do Łąkorza i drogą do przysiółka Biedaszek w pobliżu mostka na wypływie Skarlanki z jeziora Skarlioskiego, granica prowadzi drogą do przysiółka Biedaszek, a po około 300

10 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr m skręca łagodnym kątem w lokalną drogę, wzdłuż której znajdują się pojedyncze zabudowania a na skrzyżowaniu dróg na skraju lasu skręca w lewo i omijając od zachodu zabudowania fermy, dochodzi do drogi Biedaszek-Otręba i przekracza ją a następnie biegnie około 200 metrów w kierunku wschodnim granicą lasu, po czym zmienia kierunek na południowy dalej prowadząc brzegiem lasu, zmieniając kierunek na zachodni, ponownie na południowy i jeszcze raz na zachodni dochodząc do wspomnianej drogi Biedaszek- Otręba, prowadzi nią około 100 m w kierunku południowym po czym skręca na zachód i biegnie granicą lasu, którą dochodzi do szerokiej drogi leśnej, którą prowadzi w kierunku południowym mijając po lewej zamknięty cmentarz, leśniczówkę Ostrówki, Rów Czerwonka i dochodzi do drogi Ciche-Tereszewo, przekracza ją prowadząc dalej leśną drogą w kierunku południowym i dochodząc do skraju lasu zmienia kierunek na południowo-zachodni i prowadzi drogą wzdłuż skraju lasu stanowiącej granicę gmin Kurzętnik-Zbiczno, dalej drogą z Szafarni do leśniczówki Tęgowiec, przy leśniczówce Tęgowiec skręca w kierunku wschodnim i około 200 m za leśniczówką skręca w prawo, w drogę leśną a następnie w kierunku wschodnim i dalej drogą leśną oddziałami leśnymi 180 i 181 obrębu Mścin a po wyjściu z lasu, na skrzyżowaniu dróg w przysiółku Równice skręca w lewo, w polną drogę i dochodzi do granicy lasu i jego skrajem dochodzi do drogi Pokrzydowo-Grzmięca, przekracza ją i dalej skrajem lasu dochodzi do drogi Pokrzydowo- Bachotek i dalej do stanicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, od stanicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Bachotku, wschodnim brzegiem jeziora Bachotek po granicy gmin Brodnica-Zbiczno w kierunku południowym do styku granic gmin: Brodnica, Brzozie, Zbiczno i dalej do granicy Brzozie-Zbiczno i na południe drogą leśną obok ośrodka wypoczynkowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przechodzi przez drogę krajową nr 15 oraz dalej brzegiem kompleksu leśnego przez tory kolejowe (Brodnica-Iława) i dalej skrajem lasu w kierunku wschodnim, następnie drogą polną na południe i dalej na wschód by następnie odbid na północ do miejscowości Świecie i dalej przechodzi przez przysiółki Zakopane i Pokrzywnia drogą polną wzdłuż Drwęcy w kierunku północnym do drogi krajowej nr 15, po 700 metrach i przekroczeniu mostu na Drwęcy skręca w drogę leśną w kierunku południowo-wschodnim i dalej brzegiem kompleksu leśnego omija od północy i wschodu jezioro Sopieo i około 500 metrów od Drwęcy w kierunku wschodnim do miejscowości Szerokie a następnie drogą gruntową do miejscowości Długi Most i dalej przez miejscowośd Trepki do granicy gmin Brzozie, Grążawy i wzdłuż granicy do styku granic gmin Brodnica, Brzozie, Grążawy, następnie granicą gmin Brodnica-Grążawy i dalej wzdłuż granicy rezerwatu Cielęta, brzegiem lasu i drogą leśną by po drodze gruntowej dojśd do miejscowości Bobrowiska, następnie po granicy Miasta i Gminy Brodnica przekracza łąki nad rzeką Drwęcą, następnie drogą leśną na wschód od jeziora Ostrów przekracza przejazd kolejowy (Brodnica-Iława, Brodnica- Działdowo) i dalej do drogi krajowej nr 15, którą przekracza w poprzek i drogą leśną a następnie brzegiem lasu kieruje się na północny-wschód, i dalej ulicą Brzozową od skrzyżowania z ulicą Małgorzatka obok leśniczówki Karbowo do granicy gmin Brodnica-Zbiczno i wzdłuż granicy do skraju lasu, gdzie skręca na północ i prowadzi skrajem lasu po granicy oddziałów: 231, 228, 223, 215, 216, 217, 209 i 210 dochodząc do drogi Zbiczno- Grzmięca i drogą w kierunku wschodnim około 400 m, a następnie lokalną drogą na północ do granicy lasu i dalej granicą lasu oddziałów 177, 162, 163 i 178 obrębu Zbiczno, przy leśniczówce Zarośle, gdzie zmienia kierunek na południowy i prowadzi wschodnim skrajem oddziału 179, a następnie polną drogą dochodząc do skrzyżowania drogi Zbiczno-Sumowo z drogą do Górali, drogą do Sumowa i dalej drogą polną w kierunku północnym a następnie drogą polną w kierunku północno-zachodnim przez łąki na południe od jeziora Sumówko a na skrzyżowaniu dróg na kraocu podmokłych łąk w kierunku południowo-zachodnim i granicą gmin Bobrowo-Zbiczno do linii kolejowej Brodnica-Jabłonowo i wzdłuż linii na północny-zachód a następnie do drogi polnej biegnącej w kierunku północnym - na wschód od wsi Konojady i na skrzyżowaniu dróg w prawo w kierunku przysiółka Godziszka i potem skrajem lasu wsi Konojady w lewo, w kierunku północnym do polnej drogi i dalej do drogi Konojady - leśniczówka Górale i dalej na zachód i na północ skrajem lasu przez drogę Górale-Ostrowite, drogą polną granicą gmin Jabłonowo- Biskupiec i przez wieś Buk Góralski do linii kolejowej Toruo-Olsztyn i wzdłuż linii w kierunku północnowschodnim, następnie odbiega w prawo w polna drogę i dochodzi do drogi we wsi Ostrowite a następnie w stronę przysiółka Kolonia Olszak i dalej skrajem lasu i ponownie wzdłuż tej drogi przez przysiółek Kolonia- Olszak dochodzi da drogi Ostrowite-Osetno-Łąkorek, tą drogą do skrzyżowania dróg we wsi Łąkotek i dalej na północ i drogą polną na północ od jeziora Łąkorz do przysiółka Wielogrób, a stąd na północ, skrajem lasu, a następnie drogą polną do drogi Nowe Miasto Lubawskie - Łasin i tą drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania dróg przy mostku na wypływie Skarlanki z jeziora Skarlioskiego. 4. W parku krajobrazowym obowiązują następujące zakazy: 1) realizacji przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); 2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieo i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

11 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr ) likwidowania i niszczenia zadrzewieo śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeostwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeo wodnych; 4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeo wodnych; 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak 1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem nr 16/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Tor. Nr 18, poz. 107), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) 2020 UCHWAŁA Nr XVIII/90/04 RADY GMINY RYPIN z dnia 3 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi niezaliczonemu do sektora finansów publicznych następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Jeżeli zadanie dotyczy innych zadao publicznych, niż określonych w ww. ustawie zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz na podstawie umowy. 2. Zlecanie realizacji zadao publicznych może mied formę: a) powierzenia wykonania zadania publicznego i udzielenia dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie jego realizacji, b) wspierania wykonania zadao publicznych i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 3. Środki finansowe przeznaczone na dotacje na finansowanie celów publicznych związanych z realizacją zadao własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych określone są na dany rok w uchwale budżetowej a do czasu uchwalenia budżetu w projekcie uchwały budżetowej. 4. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ubiegające się o dotacje z budżetu gminy składają pisemne wnioski do wójta gminy w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy. 5. Podmiot ubiegający się o dotację winien przedłożyd wójtowi gminy imienny wniosek zawierający dane zawarte w załączniku nr 1 do uchwały.

12 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Termin określony w 4 ust. 1 nie ma zastosowania do zadao jednorazowych, okazjonalnych, których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe. 7. Wójt gminy przy rozpatrzeniu wniosków o dotacje całości lub części danego zadania publicznego uwzględnia w szczególności następujące kryteria: 1) zasadnośd i racjonalnośd zadania powierzonego w proponowanym zakresie oraz możliwośd wykonania zadania; 2) ocenę wykonania zadania w latach poprzednich np. terminowośd, rzetelnośd i prawidłowośd złożonych rozliczeo. 8. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy pomiędzy wójtem gminy i zainteresowanym podmiotem zgodnie z załącznikiem nr Dotacja może byd przekazywana jednorazowo lub w kilku ratach z zależności od specyfiki wykonywanego zadania. 10. Do wydatkowania środków finansowych z dotacji przez zleceniobiorcę mają zastosowanie obligatoryjne przepisy ustawy prawo zamówieo publicznych Ustala się sposób i zakres rozliczania dotacji zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Termin rozliczenia dotacji jednorazowych ustala się w umowie - przy dotacjach jednorazowych termin ten nie może byd dłuższy niż do 31 grudnia roku budżetowego, a przy dotacjach ciągłych najpóźniej do 15 stycznia następnego roku, w którym podmiot uzyskał dotacje. 3. W przypadku niepełnego wykorzystania środków finansowych, niepełnej realizacji zadania lub rezygnacji z realizacji zadania pozostała kwota dotacji podlega niezwłocznemu zwrotowi do budżetu gminy. 12. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczanie jest jawne. 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 14. Traci moc uchwała nr 86/2000 Rady Gminy Rypin z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia UCHWAŁA Nr XXI/152/04 RADY MIASTA RYPINA z dnia 4 października 2004 r. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawłowski w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 4, 5, 6, 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838 z 2000 r. z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1.1. Ustala się wysokośd stawki opłaty 1,00 zł dla ciągów pieszych za każdy dzieo zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Do pozostałych elementów pasa drogowego (z wyłączeniem jezdni) stosuje się stawki zmniejszone o połowę. 2. Ustala się wysokośd stawki opłaty za każdy dzieo zajęcia 1m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót: 1) zajęcia do 50% szerokości jezdni - w wysokości 1,50 zł; 2) zajęcia powyżej 50% szerokości jezdni w wysokości 2,50 zł. 3. Ustala się wysokośd stawki opłaty za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego oraz opłaty za 1m² powierzchni reklamy za każdy dzieo zajęcia pasa: 1) obiekty handlowe i usługowe w wysokości 1,00 zł; 2) reklamy w wysokości 1,50 zł. 2. Ustala się stawkę opłaty rocznej za zajęcie 1 m² pasa drogowego w wysokości 20,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym urządzeo infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 4. Traci moc uchwała Nr XVI/112/04 z dnia 29 marca 2004 roku

13 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Janusz Tyburski wywołanych w szczególności nagłą chorobą, klęską żywiołową, innym nieprzewidzianym wypadkiem losowym i gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego. 4. Wykonanie uchwały powierza się Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim. 5. Traci moc uchwała nr XXV/141/2001 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy rzeczowej w postaci posiłków UCHWAŁA Nr XIX/108/2004 RADY MIASTA I GMINY w LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 21 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zasad zwrotu za świadczenia w formie posiłku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48 ust. 4 i 5, art. 96, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1.1. Udziela się pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie uczniom z rodzin, które własnym staraniem go nie zapewniają. 2. Świadczenia w postaci jednego posiłku dziennie przysługuje dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej lub gimnazjum Świadczenia, o których mowa w 1 ma charakter nieodpłatny, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 100% ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 2. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 100% ustawowego kryterium dochodowego, korzystanie z posiłków odbywa się na zasadzie pełnej odpłatności W uzasadnionych przypadkach osoby korzystające z pomocy społecznej można zwolnid z obowiązku zwrotu wydatków na dożywianie. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stosowane jest w szczególnie w uzasadnionych przypadkach, 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia UCHWAŁA Nr XXXVI/790/04 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 4 listopada 2004 r. Przewodniczący Rady Mista i Gminy Janusz Złotowski zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 469, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 69, poz. 624) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Załącznik do uchwały nr XLVIII/1564/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2002 r. zmieniającej uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta Bydgoszczy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

14 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Felicja Gwincioska załącznik do uchwały nr XXXVI/790/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2004 r. Ulica Numer Placówka 11 Dywizjonu Artylerii Konnej cała SP Listopada cała SP Dywizji Piechoty Wielkopolskiej cała SP Pułku Ułanów Wielkopolskich cała SP Marca 1981 r. cała SP 08 2 Października cała SP Stycznia 1920 r. cała SP 37 3 Maja cała SP Pułku Piechoty Wielkopolskiej cała SP 46 Abrahama cała SP 48 Agatowa cała SP 35 Agrestowa cała SP 34 Akacjowa cała SP 35 Akademicka cała SP 66 Albatrosowa cała SP 64 Albrychta cała SP 66 Aleje Adama Mickiewicza cała SP 37 Aleje Barciszewskiego cała SP 65 Aleje Jana Pawła II cała SP 38 Aleje Kardynała Wyszyoskiego od 1 do 13 SP 31 Aleje Kardynała od 2 do 44 Wyszyoskiego od 15 do 21 SP 14 Aleje Kardynała od 46 do kooca Wyszyoskiego od 23 do kooca SP 20 Aleje Ossolioskich cała SP 06 Aleje Planu 6 Letniego od 2 do kooca od 1 do 9 SP 26 Aleje Planu 6 Letniego od 11 do kooca SP 28 Aleksandrowska cała SP 60 Alfonsa Hoffmanna cała SP 36 Alpejska cała SP 67 Altanowa cała SP 04 Ametystowa cała SP 27 Amurowa cała SP 64 Andersena cała SP 65 Antoniego Madalioskiego cała SP 13 Architektów cała SP 28 Armii Krajowej cała SP 15 Armii Ludowej cała SP 04 Artyleryjska cała SP 02 Asnyka cała SP 37 Augustowska cała SP 60 Azaliowa cała SP 34 Azbestowa cała SP 43 Babia Wieś cała SP 08 Bachledy cała SP 65 Baczyoskiego cała SP 28 Bagienna cała SP 60 Bałkaoska cała SP 38 Bałtycka od 2 do 62 od 1 do 41 SP 14 Bałtycka od 64 do kooca od 43 do kooca SP 32 Bananowa cała SP 34 Baranowskiego cała SP 34 Barcioska cała SP 38 Bartłomieja z Bydgoszczy cała SP 66 Bartnicza cała SP 18 Bartoszcze cała SP 36 Barwna cała SP 13 Batalionów Chłopskich cała SP 36 Bażancia cała SP 40 Bełzy cała SP 26 Bema cała SP 36 Berberysowa cała SP34 Bernardyoska cała SP 08 Berwioskiego cała SP 31 Beskidzka cała SP 56 Betoniarzy cała SP 28 Białobłocka cała SP 35 Białogardzka cała SP 60 Białostocka cała SP 60 Biedaszkowo cała SP 61 Biedronkowa cała SP 40 Bielawskiego cała SP 66 Bielicka cała SP 63 Bielska cała SP 15 Bielskiego cała SP 09 Biernackiego cała SP 66 Bieszczadzka cała SP 67

15 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Biłgorajska cała SP 35 Biskupa Kozala cała SP 60 Biskupioska cała SP 35 Biwakowa cała SP 34 Biziela cała SP 56 Bluszczowa cała SP 18 Bławatkowa cała SP 46 Błądzimska cała SP 36 Błędowska cała SP 15 Błękitna cała SP 35 Błotna cała SP 36 Bocheoskiego cała SP 63 Bocianowo cała SP 02 Boczna cała SP 32 Bogusławskiego cała SP 38 Bohaterów Kragujewca cała SP 60 Bohaterów Westerplatte cała SP 57 Boleniowa cała SP 64 Bolesława Chrobrego cała SP 58 Bolesława Prusa cała SP 13 Bołtucia cała SP 66 Borowiacka cała SP 16 Borowikowa cała SP 35 Borówkowa cała SP 18 Borsucza cała SP 40 Boruckiego cała SP 04 Borzenkowska cała SP 36 Bośniacka cała SP 56 Botaniczna cała SP 18 Boya Żeleoskiego cała SP 38 Braci Bażaoskich cała SP 09 Brandta cała SP 61 Braniewska cała SP 32 Bratkowa cała SP 35 Brodnicka cała SP 32 Brodzioskiego cała SP 63 Broniewskiego cała SP 62 Bronikowskiego cała SP 18 Bronisława Trentowskiego cała SP 18 Bruska cała SP 16 Brzechwy cała SP 65 Brzegowa cała SP 09 Brzeska cała SP 56 Brzezioska cała SP 35 Brzęczkowskiego cała SP 66 Brzoskwiniowa cała SP 18 Brzozowa cała SP 63 Budowlana cała SP 22 Bukowa cała SP 15 Bulwary cała SP 47 Bułgarska cała SP 56 Bursztynowa cała SP 04 Burzowa cała SP 16 Buska cała SP 22 Buszkowska cała SP 16 Bydg.Batalionu Obrony Nar. cała SP 46 Bydgoska cała SP 27 Bydgoskich Olimpijczyków cała SP 66 Bydgosty cała SP 13 Bysławska cała SP 16 Bystrzycka cała SP 15 Byszewska cała SP 16 Bytowska cała SP 60 Cechowa cała SP 04 Cedrowa cała SP 35 Cedyoska cała SP 15 Cegielniana cała SP14 Cekcyoska cała SP 36 Celna cała SP 04 Ceramiczna cała SP 14 Certowa cała SP 64 Ceynowy cała SP 25 Chabrowa cała SP 46 Chałubioskiego cała SP 65 Charzykowska cała SP 16 Chełkowskiego cała SP 34 Chełmioska cała SP 10 Chełmooskiego cała SP 04 Chełmżyoska cała SP 16 Chemiczna cała SP 22 Chęcioska cała SP 22 Chlebowa cała SP 18 Chłodna cała SP 13 Chłodzioskiego cała SP 66 Chłopska cała SP 18 Chmielewskiego cała SP 27 Chmielna cała SP 16 Chmurna cała SP 16 Chocimska cała SP 37 Chodkiewicza od 2 do 30 od 1 do 21 SP 37 Chodkiewicza od 32 do 72 od 23 do 77 SP 06 Chodkiewicza od 74 do kooca od 79 do kooca SP 20 Chojnicka cała SP 16 Chołoniewskiego od 2 do 28 od 1 do 31 SP 41 Chołoniewskiego od 30 do kooca od 33 do kooca SP 63 Chopina cała SP 31 Chorwacka cała SP 56 Chorzowska cała SP 35 Chrzanowskiego cała SP 66 Chwytowo cała SP 47 Ciasna cała SP 27 Cicha od 2 do 36 od 1 do 39 SP 06

16 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Cicha od 38 do kooca od 41 do kooca SP 20 Ciechocioska cała SP 61 Cienista cała SP 26 Cieplicka cała SP 35 Ciepła cała SP 13 Ciernikowa cała SP 64 Cierpicka cała SP 04 Ciesielska cała SP 28 Cieszkowskiego cała SP 58 Cietrzewia cała SP 40 Cisowa cała SP 15 Ciszewskiego cała SP 66 Cmentarna cała SP 38 Cytrusowa cała SP 35 Czackiego od 2 do 30A od 1do 39 SP 63 Czackiego od 32 do kooca od 41do kooca SP 61 Czapla cała SP 40 Czarlioskich cała SP 67 Czarna Droga cała SP 45 Czarnieckiego cała SP 45 Czarnkowska cała SP 16 Czartoryskiego cała SP 47 Czecha cała SP 65 Czeremcha cała SP 35 Czereśniowa cała SP 18 Czerkaska od 2 do 14 od 1 do 9 SP 15 Czerkaska od 16 do kooca od 11 do kooca SP 20 Czerskiego cała SP 66 Czerwonego Krzyża cała SP 13 Czeska cała SP 38 Czesława Lewioskiego cała SP 19 Częstochowska cała SP 28 Człuchowska cała SP 60 Czołgistów cała SP 36 Czorsztyoska cała SP 35 Czyste Pola cała SP 40 Czyżykowa cała SP 40 Daglezjowa cała SP 35 Daktylowa cała SP 35 Daleka cała SP 56 Darłowska cała SP 14 Daszyoskiego cała SP 65 Dąbrowa cała SP 60 Dąbrowskiego cała SP 41 Dąbska cała SP 15 Dekarzy cała SP 28 Delfinowa cała SP 64 Derdowskiego cała SP 67 Deszczowa cała SP 16 Dęblioska cała SP 35 Dębowa cała SP 15 Diamentowa cała SP 35 Długa cała SP 08 Długosza cała SP 10 Dmowskiego cała SP 48 Dobrzyoska cała SP 38 Doktor Romanowskiej cała SP 66 Doktora Jurasza cała SP 06 Doktora Marcinkowskiego cała SP 47 Doktora Meysnera cała SP 34 Doktora Piechockiego cała SP 66 Doktora Warmioskiego cała SP 47 Dolina cała SP 10 Dorodna cała SP 04 Dorszowa cała SP 64 Dożynkowa cała SP 18 Drawska cała SP 14 Drobna cała SP 13 Drozdów cała SP 40 Drukarska cała SP 47 Drygałowej cała SP 66 Drzycimska cała SP 36 Drzymały cała SP 13 Dubois cała SP 65 Ducha Świętego cała SP 56 Dukielska cała SP 15 Dunikowskiego cała SP 60 Duracza cała SP 65 Dwernickiego cała SP 15 Dworcowa od 1 do 39 SP 47 Dworcowa od 2 do 62 SP 58 Dworcowa od 41 do kooca od 64 do kooca SP 02 Dworzec cała SP 27 Działdowska cała SP 32 Dzięciołowa cała SP 40 Dźwigowa cała SP 19 Dżokejowa cała SP 15 Edwarda Zürna cała SP 65 Elbląska cała SP 16 Elizy Orzeszkowej cała SP 63 Emilianowska cała SP 60 Energetyczna cała SP 22 Fabryczna od 2 do 8 od 1 do 11 SP 14 Fabryczna od 10 do kooca od 13 do kooca SP 32 Falista cała SP 25 Fałata cała SP 12 Farna cała SP 08 Fiedlera cała SP 66 Figowa cała SP 34 Filarecka cała SP 41 Filipiaka cała SP 09

17 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Filmowa cała SP 26 Filomatów cała SP 27 Fiołkowa cała SP 35 Flisacka cała SP 16 Fordooska od 2 do 150A od 1 do 177 SP 14 Fordooska od 152 do 196 od 179 do 239 SP 19 Fordooska od 198 do 398 od 241 do 393 SP 43 Fordooska od 400 do kooca od 395 do kooca SP 27 Franciszka Druckiego- Lubecki cała SP 08 Fredry cała SP 02 Fromborska cała SP 14 Frycza Modrzewskiego cała SP 27 Frydrycha cała SP 66 Gackowskiego cała SP 63 Gajewskiego cała SP 38 Gajowa cała SP 14 Galla Anonima cała SP 09 Gałczyoskiego cała SP 62 Garbary cała SP 10 Garczyoskiego cała SP 04 Gawędy cała SP 65 Gawronia cała SP 40 Gąsawska cała SP 38 Gdaoska od 1 do 15 SP 08 Gdaoska od 2 do 68 od 17do 73 SP 58 Gdaoska od 70 do 190 od 75 do 147A SP 37 Gdaoska od 192 do kooca od 149 do kooca SP 15 Gdyoska cała SP 32 Gen. J. Dowbór- Muśnickiego cała SP 27 Generalska cała SP 46 Generała Andersa cała SP 27 Generała Berlinga cała SP 66 Generała Bora- Komorowskiego cała SP 09 Generała Bortnowskiego numer 6, 12 od 18 do kooca od 1 do 3 SP 04 od 7do 17 Generała Bortnowskiego do 2 do 4 K od 8 do 10 A od 14 do 16 SP 27 numer 5 od 19 do kooca Generała Hallera cała SP 67 Generała Kleeberga cała SP 66 Generała Kosioskiego cała SP 13 Generała Okulickiego cała SP 04 Generała Sikorskiego cała SP 04 Generała Taczaka cała SP 27 Generała Thommee cała SP 66 Geodetów cała SP 09 Gersona cała SP 61 Gęsia cała SP 40 Gierczak cała SP 66 Gieryna cała SP 09 Gimnazjalna cała SP 58 Glebowa cała SP 18 Glinki od 2 do 56 od 1 do 77 SP 38 Glinki od 58 do kooca od 79 do 145 SP 60 Glinki od do kooca SP 46 Gliwicka cała SP 35 Gładka cała SP 63 Głębinowa cała SP 64 Głogowska cała SP 35 Głowackiego od 2 do 16 od 1 do 31 SP 14 Głowackiego od 18 do kooca od 33 do kooca SP 32 Głucha cała SP 16 Głuszcowa cała SP 40 Gminna cała SP 18 Gniewkowska cała SP 38 Gnieźnieoska od 2 do 24 od 1 do 25 SP 12 Gnieźnieoska od 26 do kooca od 27 do kooca SP 61 Gogolioska cała SP 16 Golubska cała SP 56 Gołębia od 2 do 38 od 1do 37 SP 61 Gołębia od 40 do kooca od 39 do kooca SP 12 Goplaoska cała SP 38 Gorczaoska cała SP 09 Gordona cała SP 66 Gorzowska cała SP 60 Gostycyoska cała SP 16 Goszczyoskiego cała SP 63 Gościeradzka cała SP 36 Gościnna cała SP 65 Goździkowa cała SP 34 Góralska cała SP 27 Górna cała SP 18 Górskiego Ochotniczego Pogotowia cała SP 65 Górzyskowo cała SP 61 Górzysta cała SP 38 Grabowa cała SP 20 Gradowa cała SP 16 Grajewska cała SP 35

18 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Graniczna cała SP 10 Granitowa cała SP 32 Grenadierów cała SP 36 Grobelskiego cała SP 66 Grobla cała SP 61 Grodziska cała SP 41 Grodzka cała SP 08 Gromadzka cała SP 18 Grottgera cała SP 10 Grójecka cała SP 35 Grudziądzka cała SP 47 Grunwaldzka od 2 do 26 od 1 do 9 SP 10 Grunwaldzka od 28 do 122 od 11 do 161 SP 45 Grunwaldzka od 124 do 230 od 163 do 235 SP 16 Grunwaldzka od 232 do kooca SP 40 od 237 do konca Gryczana cała SP 16 Gryfa Pomorskiego cała SP 09 Grzmota-Skotnickiego cała SP 56 Grzybowa cała SP 35 Grzymały Siedleckiego cała SP 25 Gwardzistów cała SP 36 Gwieździsta cała SP 13 Halibutowa cała SP 64 Halicka cała SP 63 Handlowa cała SP 27 Harcerska cała SP 19 Hebanowa cała SP 35 Helska cała SP 32 Hetmaoska cała SP 02 Hipiczna cała SP 15 Homarowa cała SP 64 Hoppego cała SP 34 Horodelska cała SP 63 Hoża cała SP 13 Hrubieszowska cała SP 35 Huculska cała SP 14 Hutnicza cała SP 22 Huzarska cała SP 13 Ibisowa cała SP 40 Iglasta cała SP 35 Igrzyskowa cała SP 66 Ikara cała SP 12 Iławska cała SP 14 Indycza cała SP 40 Inowrocławska od 2 do 16 od 1 do 17 SP 63 Inowrocławska od 18 do kooca od 19 do kooca SP 61 Inwalidów od 2 do 12 od 1 do 13 SP 32 Inwalidów od 14 do kooca SP 19 od 15 do kooca Irysowa cała SP 35 Izerska cała SP 15 Jabłonowska cała SP 32 Jachtowa cała SP 36 Jackowskiego cała SP 10 Jagiellooska od 2 do 14 od 1 do 15 SP 08 Jagiellooska od 16 do kooca od 17 do kooca SP 31 Jagodowa cała SP 18 Jałowcowa cała SP 35 Jana Brzozogłowego cała SP 13 Jana Kazimierza cała SP 08 Jana Kilioskiego cała SP 06 Jana Kozietulskiego cała SP 06 Jana Sobieskiego cała SP 02 Jana Zamoyskiego cała SP 37 Janickiego cała SP 13 Janikowska cała SP 38 Janka Z Czarnkowa cała SP 09 Janosika cała SP 67 Janowiecka cała SP 35 Janowska cała SP 34 Jar Czynu Społecznego cała SP 25 Jaracza cała SP 38 Jarmużowa cała SP 16 Jarosławska cała SP 35 Jarużyoska cała SP 67 Jarząbkowa cała SP 40 Jarzębinowa cała SP 15 Jasiniecka cała SP 19 Jaskółcza cała SP 61 Jasna cała SP 10 Jasnogórska cała SP 13 Jastrzębia cała SP 06 Jaśminowa cała SP 60 Jaworowa cała SP 15 Jazgarzowa cała SP 64 Jednostronna cała SP 36 Jelenia cała SP 60 Jeleniogórska cała SP 35 Jesienna cała SP 18 Jesionowa cała SP 63 Jesiotrowa cała SP 64 Jeziorna cała SP 64 Jezuicka cała SP 08 Jeździecka cała SP 15 Jeżewska cała SP 36 Jeżynowa cała SP 18 Jęczmienna cała SP 16 Jędruszka cała SP 66 Jędrzejowska cała SP 35 Jodłowa cała SP 15 Jordanowska cała SP 61

19 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Józefa Chłopickiego cała SP 45 Józefa Grussa cała SP 66 Józefa Poniatowskiego cała SP 06 Józefa Sułkowskiego od 1 do 9 SP 37 Józefa Sułkowskiego od 11 do kooca SP 15 Józefa Sułkowskiego od 2 do 18A SP 06 Józefa Sułkowskiego od 20 do kooca SP 20 Juhasów cała SP 67 Juliusza Słowackiego cała SP 37 Kacza cała SP 40 Kaczmarczyka cała SP 66 Kadłubka cała SP 09 Kajakowa cała SP 34 Kaktusowa cała SP 34 Kalinowa cała SP 35 Kaliska cała SP 20 Kameralna cała SP 04 Kamienna cała SP 32 Kamioskiego cała SP 16 Kampinoska cała SP 43 Kanałowa cała SP 45 Kanarkowa cała SP 40 Kanonierów cała SP 36 Kapeluszników cała SP 04 Kapitaoska cała SP 43 Kapliczna cała SP 19 Kapryśna cała SP 34 Kapuściska cała SP 28 Karasiowa cała SP 64 Karłowicza cała SP 31 Karmazynowa cała SP 64 Karmelicka cała SP 08 Karolewska cała SP 16 Karowskiego cała SP 67 Karpacka cała SP 56 Karpia cała SP 64 Karsioska cała SP 16 Kartuska cała SP 35 Kasprowicza cała SP 06 Kasprzaka cała SP 62 Kasztanowa cała SP 20 Kasztelaoska cała SP 27 Kaszubska cała SP 02 Katowicka cała SP 35 Kawiorowa cała SP 64 Kazimierza Przerwy- Tetmajera cała SP 13 Kazimierza Pułaskiego od 2 do 28 od 1do 37 SP 20 Kazimierza Pułaskiego od 30 do kooca od 39 do kooca SP 32 Kazimierza Wielkiego cała SP 26 Kącik cała SP 10 Kąkolowa cała SP 46 Kąpielowa cała SP 36 Kcyoska cała SP 12 Kętrzyoska cała SP 60 Kiedrowskiego cała SP 67 Kielecka cała SP 22 Kiełbikowa cała SP 64 Kijowska od 2 do 44 od 1 do 13 SP 14 Kijowska od 46 do kooca od 15 do kooca SP 32 Kilowa cała SP 64 Kleina cała SP 66 Kleniowa cała SP 64 Kliniczna cała SP 46 Kłodzka cała SP 15 Kłosowa cała SP 18 Kmicica cała SP 36 Kobaltowa cała SP 40 Kociewska cała SP 16 Kogucia cała SP 40 Kokosowa cała SP 18 Kolberga cała SP 31 Kolejarska cała SP 36 Kolibrowa cała SP 40 Kolonijna cała SP 34 Kołłątaja cała SP 58 Kołobrzeska cała SP 32 Komandosów cała SP 36 Kombatantów cała SP 46 Komierowska cała SP 36 Komisji Edukacji Narodowej cała SP 04 Komuny Paryskiej cała SP 38 Konarskiego cała SP 08 Konduktorska cała SP 19 Konfederatów Barskich cała SP 66 Konna cała SP 15 Konopna cała SP 63 Konopnickiej cała SP 63 Konstantego Krygera cała SP 27 Konwaliowa cała SP 35 Kopernika cała SP 37 Koralowa cała SP 26 Korczaka cała SP 62 Korfantego cała SP 66 Kormoranów cała nieparzysta SP 40 Kormoranów cała parzysta SP 64 Koronowska cała SP 16 Korzeniowskiego cała SP 27 Korzenna cała SP 36 Kosmonautów cała SP 36 Kossaka cała SP 61 Kostrzyoska cała SP 32 Kosynierów cała SP 32 Koszalioska cała SP 32 Koszarowa cała SP 48

20 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr Koszykowa cała SP 35 Kościelna cała SP 04 Kościerska cała SP 18 Kościuszki cała SP 37 Kotomierska cała SP 36 Kotwicowa cała SP 64 Kozacka cała SP 20 Koźlakowa cała SP 35 Kórnicka cała SP 16 Krabowa cała SP 64 Krajeoska cała SP 16 Krakowska cała SP 31 Kraocowa cała SP 40 Krasioskiego cała SP 58 Kraskowa cała SP 40 Kraszewskiego cała SP 45 Krecia cała SP 60 Kręta cała SP 08 Krogulcza cała SP 40 Krokusowa cała SP 35 Kromera cała SP 67 Krośnieoska cała SP 35 Krotoszyoska cała SP 35 Królowej Jadwigi cała SP 10 Krótka cała SP 47 Krucza cała SP 61 Kruczkowskiego cała SP 41 Kruszwicka cała SP 10 Kruszyoska cała SP 40 Krynicka cała SP 34 Krysiewiczowej cała SP 66 Kryształowa cała SP 04 Krzemieniecka cała SP 36 Krzywa cała SP 35 Ks. Piotra Wawrzyniaka cała SP 06 Ks. Ryszarda Markwarta cała SP 31 Księcia Witolda cała SP 36 Księdza Brzóski cała SP 65 Księdza Konopczyoskiego cała SP 12 Księdza Kordeckiego cała SP 47 Księdza Popiełuszki cała SP 60 Księdza Schulza cała SP 62 Księdza Sienki cała SP 31 Księdza Skargi cała SP 58 Księdza Skorupki od 2 do 22 od 1 do 43 SP 41 Księdza Skorupki od 24 do kooca od 45 do kooca SP 61 Księdza Streicha cała SP 16 Księdza Sychty cała SP 16 Księdza Szamarzewskiego cała SP 36 Księdza Szumana cała SP 66 Księdza Szydzika cała SP 04 Księdza Ściegiennego cała SP 32 Księżycowa cała SP 13 Ku Młynom cała SP 08 Ku Wiatrakom cała SP 25 Kubusia Puchatka cała SP 26 Kudowska cała SP 34 Kujawska od 2 do 54 od 1 do 69 SP 08 Kujawska od 56 do kooca SP 63 Kujawska od 71 do kooca SP 56 Kukułcza cała SP 40 Kuligowskiego cała SP 27 Kuracyjna cała SP 34 Kurkowa cała SP 35 Kurpioskiego cała SP 31 Kutrowa cała SP 64 Kuźnicka cała SP 36 Kwarcowa cała SP 43 Kwiatkowskiego cała SP 65 Kwiatowa cała SP 58 Kwidzyoska cała SP 35 Laboratoryjna cała SP 28 Lagunowa cała SP 64 Langego cała SP 65 Langiewicza cała SP 02 Lansjerów cała SP 20 Laskowicka cała SP 36 Laurowa cała SP 34 Lawinowa cała SP 67 Lądowa cała SP 04 Lecznicza cała SP 31 Legnicka cała SP 35 Lehmana cała SP 66 Lelewela od 2 do 22 od 1 do 23A SP 06 Lelewela od 24 do kooca od 25 do kooca SP 20 Lenartowicza cała SP 41 Lentza cała SP 38 Leszczowa cała SP 64 Leszczyna cała SP 18 Leszczyoskiego od 1 do 45 od 2 do 44 SP 41 Leszczyoskiego od 46 do kooca od 47 do kooca SP 61 Leszka Białego cała SP 36 Leśna cała SP 37 Letnia cała SP 18 Letniskowa cała SP 34 Lęborska cała SP 14 Libelta cała SP 58 Licznerskiego cała SP 66 Lidzbarska cała SP 56 Linowa cała SP 64 Lipieniowa cała SP 64 Lipnowska cała SP 56

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2119 UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

ROZPORZĄDZENIE 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO ROZPORZĄDZENIE Nr 36/2005 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 17 października 2005 roku w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, znajdującego się w granicach województwa łódzkiego Na podstawie art. 16 ust 3

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

Akty Prawa Miejscowego opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr

Akty Prawa Miejscowego opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr - 12102-1977 ROZPORZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje :

Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje : ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1974) Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 3583 UCHWAŁA NR XXXVII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2577 UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 29/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 29/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Kujaw.04.111.1888 ROZPORZĄDZENIE Nr 29/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. (Bydgoszcz, dnia 5 listopada 2004 r.) Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR X/242/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2573 UCHWAŁA NR X/252/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR IV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoków Strzyża i Jasień Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Kielce, dnia 25 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 listopada 2014 r. Poz. 3146 UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Podworski w Wojanowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. z dnia 27 września 2005 r. (Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. z dnia 27 września 2005 r. (Olsztyn, dnia 5 października 2005 r.) Warmi.05.140.1649 2006.07.14 zm. Warmi.06.86.1472 1 ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/787/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/787/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIV/787/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Jeleniowskiego Parku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las PROJEKT UCHWAŁA NR. 2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia.. 2014 r. DRUK NR 710A Biuro Rady Miasta Zielona Góra Wpłynęło dnia: 2014-10-28 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie

UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Nr 84/06 Wojewody Małopolskiego. z dnia 17 października 2006 r. (Kraków, dnia 20 października 2006 r.)

Rozporządzenie Nr 84/06 Wojewody Małopolskiego. z dnia 17 października 2006 r. (Kraków, dnia 20 października 2006 r.) Małop.06.655.4000 2006.12.04 sprost. Małop.06.872.5285 ogólne Rozporządzenie Nr 84/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. (Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/999/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR XLVIII/999/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR XLVIII/999/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r. Druk Nr 103/15 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r. Uchwała Nr IX/79/07 Druk Nr B/94/07 w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego Borawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r. PROJEKT Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/654/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia... 2017 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 145/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

UCHWAŁA Nr 145/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego identyfikator 145/VII/11/9 Elektronicznie podpisany przez: "Jan Kleinszmidt; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" Data: 2011.05.06 16:20:05 Odcisk palca certyfikatu: b2e d041 c666 4eb3 637d 292

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu,

Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, na przykładzie wsi Spycimierz w gminie Uniejów, województwo łódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 3480 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/870/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

UCHWAŁA Nr XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka UCHWAŁA Nr XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 1190 UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Nr XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Nr XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego Nr XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/991/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/991/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XLVIII/991/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/253/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/253/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/253/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

UCHWAŁA NR XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka UCHWAŁA NR XXXVII/729/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 41/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki

ROZPORZĄDZENIE Nr 41/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki ROZPORZĄDZENIE Nr 41/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego UCHWAŁA NR X/256/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne W3

Planowanie przestrzenne W3 Planowanie przestrzenne W3 C.d. o planie zagospodarowania WLKP Subregion koniński Obszar problemowy, wyczerpujące się złoża węgla Powiat złotowski Potrzeba specjalnej polityki przestrzennej, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/247/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/247/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/247/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r.

Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia... 2013 r. dotycząca przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia. w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia. w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 9, art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Dz.U.04.43.390 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 marca 2004 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 września 2015 r. Poz. 4721 Obwieszczenie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnejw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

UCHWAŁA Nr 143/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego identyfikator 143/VII/11/8 Elektronicznie podpisany przez: "Jan Kleinszmidt; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego" Data: 2011.05.06 16:22:18 Odcisk palca certyfikatu: b2e d041 c666 4eb3 637d 292

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego. (Dz. U. Nr 4, poz. 28) Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5650 UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 7116 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8231 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pomników przyrody

Bardziej szczegółowo

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Strona 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia.. Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.) Dz.U.96.4.30 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 1996 r.) Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. z dnia 8 sierpnia 1997 r. Dz.U. z 1997 nr 99 poz. 607 Brzmienie od 5 września 1997 Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia roku Załącznik nr 3 do uchwały nr 597/149/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR / /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia.. 2016 roku PROJEKT o zmianie uchwały Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY KALISKIEGO

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY KALISKIEGO ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY KALISKIEGO I WOJEWODY WROCŁAWSKIEGO z dnia 3 czerwca 1996 r. W sprawie utworzenia i ochrony parku krajobrazowego Dolina Baryczy Na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 37 ust. I ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/872/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/872/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/872/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska"

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska Projekt UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia... 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska" Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/492/2010 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/143/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 16. listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Nr 55/06 Wojewody Pomorskiego. z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 55/06 Wojewody Pomorskiego. z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego Pomor.06.58.1192 Rozporządzenie Nr 55/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Gdańsk, dnia 1 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje. Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 21 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew w miejscowości Bujały, Gmina Sadkowice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Nr 81/05 Wojewody Małopolskiego. z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Rozporządzenie Nr 81/05 Wojewody Małopolskiego. z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Małop.06.50.281 Rozporządzenie Nr 81/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. (Kraków, dnia 26 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły. scenariusz warsztatów terenowych

Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły. scenariusz warsztatów terenowych Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły scenariusz warsztatów terenowych Tematyka zajęć: Obszary Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły i Dolina Środkowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego. z dnia 25 maja 2005 r. (Szczecin, dnia 3 czerwca 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego. z dnia 25 maja 2005 r. (Szczecin, dnia 3 czerwca 2005 r.) Zacho.05.45.1052 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". (Szczecin, dnia 3 czerwca 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/882/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR XLIX/882/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR XLIX/882/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r.

UCHWAŁA Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. UCHWAŁA Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczacej wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/624/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/624/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/624/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo