RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015"

Transkrypt

1 RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata Stalowa Wola, Październik 2013r.

2 Wstęp W celu określenia zakresu prowadzonych badań przyjęto następującą definicję monitoringu: Monitoring to regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawisk. Zgromadzone dane ułatwiają wybór odpowiednich działań w kierunku osiągnięcia założonych celów. Trzy podstawowe zasady monitoringu to: cykliczność obserwacji, unifikacja metod pomiaru i obserwacji, unifikacja interpretacji wyników. Monitoring należy traktować jako działanie bieżące, uwzględnione w zapisach strategii, pozwalające ją realizować. Warunkiem efektywnego wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata jest sprawnie funkcjonujący system monitorowania i oceny, który pozwoli na obserwację efektów prowadzonych przez miasto działań oraz na ich ewentualną korektę. System taki stanowi rzeczywiste narzędzie zarządzania, ułatwiające efektywne planowanie, alokację własnych środków, okresową ocenę i aktualizację zapisów strategii, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi i zdiagnozowanymi potrzebami. Mając na uwadze powyższe, przygotowano raport prezentujący wyniki badania monitorującego stopień realizacji Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata r. Głównym celem badań podjętych w ramach monitoringu było pozyskanie danych niezbędnych w procesie planowania i realizacji działań i celów wskazanych strategii. 1. Procedura System monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata został wprowadzony Zarządzeniem Nr III/113/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 2011r., zmieniony Zarządzeniem Nr K/5/13 Prezydenta Miasta Stalowej Woli, z dnia 4 lutego 2013r. oraz Zarządzeniem Nr K/45/13 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 września 2013r. Zgodnie z zapisami procedury opisanej w niniejszym zarządzeniu, monitoring wskaźników określonych w strategii prowadzony jest jeden raz w roku kalendarzowym. W 2013r. celem uruchomienia procedury monitorowania strategii Zarządzeniem Nr K/23/13 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 kwietnia 2013r., powołano trzyosobowy Zespół ds. Monitorowania Strategii na 2013r. w składzie: 1) Arleta Siwek Przewodniczący Zespołu 2) Paweł Kuźnar Członek Zespołu 3) Andrzej Dorosz Członek Zespołu Powyższy zespół odpowiadał za monitoring Strategii, prowadzony w oparciu o tabele pomiarów celów, działań i wskaźników zawartych w strategii zgodnie z procedurą monitoringu Strategii wskazaną w Zarządzeniu Nr III/113/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia r. z późniejszymi zmianami. Zakres czynności Zespołu ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola obejmował: 1) Zebranie nowych wartości wskaźników pomiaru, 2) Ocenę tych wartości w stosunku do założonych wartości, 3) Modyfikację wskaźnika (w sytuacji zmiany definicyjnej, braku dostępu do danych, stwierdzenia nieadekwatności wskaźnika w stosunku do celu lub działania), 4) Przygotowanie raportu monitoringu strategii zawierającego wyniki przeprowadzonych badań wraz z wygenerowanymi wnioskami o zbliżaniu lub oddalaniu się od realizacji celów, 5) Zorganizowanie spotkania członków Zespołu ds. Monitorowania Strategii oraz przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu celem prezentacji projektu raportu monitoringu strategii i zebrania ewentualnych uwag, 6) Publikację raportu monitoringu strategii na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 7) Prezentację raportu monitoringu Strategii na sesji Rady Miejskiej Stalowej Woli. W dniu r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli wywieszono informację o prowadzeniu badań monitorujących strategię. Informacja ta została także przekazana do naczelników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta. Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Monitorowania Strategii odbyło się r. W dniach r r. prowadzone były prace związane z pozyskaniem danych o wysokości wskaźników osiągniętych w 2012 r. Dokonano analizy danych zastanych oraz zebrano

3 informacje o działaniach realizowanych przez najważniejsze podmioty i instytucje w mieście. Podstawowym źródłem danych wykorzystanym w badaniu danych zastanych był Bank Danych Lokalnych GUS. Część informacji statystycznej została wykorzystana z zasobów danych Urzędu Miasta w Stalowej Woli, Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz najważniejszych lokalnych podmiotów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i gospodarczych. Na podstawie zabranych danych opracowano niniejszy raport. Został on zaprezentowany naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, a następnie został on zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola (www.bip.stalowawola.pl). 2. Wyniki badania Szczegółowe wyniki badań oraz analiza osiągniętych wskaźników zostały wskazane w Tabeli nr 1. Podano w niej dane liczbowe dot. wysokości poszczególnych wskaźników w 2012 r. Część danych dot. roku 2012 będzie możliwa do pozyskania dopiero w 2013r., gdyż dopiero wówczas pojawi się kolejna publikacja pt.: Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy, obejmująca prezentację danych statystycznych za rok 2012 dla Gminy Stalowa Wola. Przy każdym ze wskaźników zaprezentowanych w Tabeli nr 1, podano w nawiasie źródła danych, na podstawie których oszacowano wartość wskaźnika oraz dokonano analizy wartości wskaźników osiągniętych w 2012 r. W przypadku danych związanych z realizacją różnego typu przedsięwzięć lub liczbą osób uczestniczących w tych przedsięwzięciach zamieszczono także nazwy tych przedsięwzięć. Równocześnie w Tabeli nr 2 zaprezentowano wskaźniki w kontekście celów i działań wskazanych w strategii. 3. Wnioski Wartości osiągniętych wskaźników jednoznacznie wskazują na znaczny postęp w zakresie realizacji działań i celów strategii. Obecnie zrealizowane działania napawają optymizmem. Widoczna jest duża aktywność różnego rodzaju podmiotów funkcjonujących na terenie miasta. Pomimo obserwowanych wyników, należy zaznaczyć, iż wiele prac pozostało jeszcze do zrobienia. Na podstawie analizy osiągniętych wskaźników należy stwierdzić, iż konieczne jest: 1. Podjęcie działań, które do tej pory nie zostały zrealizowane, takich jak: stworzenie planów transportowych miasta budowa stacji wielopaliwowej tankowania pojazdów (z dystrybutorami CNG, ON, LPG i benzyny) zakup autobusów miejskich napędzanych CNG wdrożenie systemów synchronizacji sygnalizacji świateł w mieście rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych stymulowanie działań związanych z wdrażaniem patentów stworzenie pawilonu wystawienniczego dla Muzeum Regionalnego zagospodarowanie terenów zielonych położonych wzdłuż rzeki San do celów rekreacyjnych utworzenie centrum kryzysowego pomocy rodzinie modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych utworzenie centrum całodobowej opieki stworzenie multicentrum edukacyjnego zagospodarowanie Parku w Charzewicach utworzenie centrum informacji dla osób potrzebujących wsparcia rewitalizacja Rynku w Rozwadowie, w tym odbudowa ratusza

4 2. Dokończenie działań będących w trakcie realizacji, których zakończenie planowane jest na 2013r., takich jak: uruchomienie Laboratorium Międzyuczelnianego budowa obiektów dla szkół wyższych w Stalowej Woli 3. Zwiększenie liczby i intensywności działań już realizowanych, prowadzących do: modernizacji i budowy dróg dalszej rozbudowy sieci światłowodów dalszej modernizacji budynków użyteczności publicznej, z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej jakości usług dla klientów budowy/modernizacji obiektów o charakterze socjalnym, z uwagi na dużą liczbę osób w mieście, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej budowy/modernizacji obiektów czynszowych, z uwagi na znaczne zapotrzebowanie lokalnej społeczności na tanie, ogólnodostępne lokale mieszkaniowe realizacji inwestycji w zakresie zagospodarowania centrum miasta, jako miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców i zaspokojeniu ich potrzeb społecznych realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska, z uwagi na konieczność przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia, pochodzenia głównie przemysłowego realizacji inicjatyw proekologicznych, w tym działań informacyjnych i edukacyjnych, celem kreowania postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności zmniejszenia liczby bezrobotnych na terenie gminy, z uwagi na wysoką stopę bezrobocia, związaną głównie z restrukturyzacją dużych zakładów przemysłowych wzrostu liczby absolwentów lokalnych szkół wyższych, w tym szczególnie kierunków technicznych, z uwagi na duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów w tym zakresie zacieśnienia współpracy ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli, w zakresie podniesienia jakości oświaty ponadgimnazjalnej i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy, z uwagi na zmieniającą się sytuację gospodarczą i potrzeby przedsiębiorstw poprawy bezpieczeństwa w mieście, z uwagi na obserwowany wzrost liczby przestępstw na terenie miasta wdrożenia kolejnych systemów informacyjnych (np. sms), z uwagi na konieczność poprawy komunikacji z mieszkańcami, szczególnie w sytuacjach zagrożenia wdrożenia kolejnych systemów monitoringu (np. najważniejszych obiektów w mieście), z uwagi na konieczność zapewnienia ich bezpieczeństwa wzrostu aktywności gospodarczej w mieście, a co za tym idzie do wzrostu liczby przedsiębiorstw (np. poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorczości), w związku z wysokim bezrobociem i koniecznością zmiany struktury zatrudnienia z typowo przemysłowej na handlowo-usługową przygotowania i uzbrojenia kolejnych terenów pod inwestycje dla przyszłych inwestorów, z uwagi na konieczność zapewnienia infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego miasta wzrostu liczby klastrów, z uwagi na konieczność wsparcia, wymiany doświadczenia oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy firmami w danych branżach, co może mieć wpływ na ich dalsze funkcjonowanie i rozwój gospodarczy całego regionu rozwoju sektora usług jako alternatywy zatrudnienia dla osób odchodzących z przemysłu rozwoju współpracy nauki z biznesem, jako wsparcia innowacyjności wypromowania walorów inwestycyjnych miasta, z uwagi na konieczność przyciągnięcia nowych podmiotów gospodarczych

5 pozyskania nowych inwestorów, z uwagi na konieczność tworzenia nowych miejsc pracy i dalszego rozwoju gospodarczego miasta realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju turystyki i funkcji rekreacyjnej miasta, z uwagi na konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta, jako miejsca pracy i wypoczynku rozwoju współpracy społeczno-gospodarczej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, z uwagi na możliwość wymiany doświadczeń i skorzystania z dorobku innych podmiotów i krajów stworzenia atrakcyjnych warunków dla zakładania i funkcjonowania rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych, w związku z obserwowanym niżem demograficznym utworzenia strefy śródmiejskiej celem integracji lokalnej społeczności

6 Tabela 1 Wyniki analizy wskaźników monitorujących realizację Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata L.p. Wskaźnik J.m Informacje o realizacji wskaźnika w 2012r. OBSZAR INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 Długość dróg o powierzchni bitumicznej km 2012 r. 77,1 km (GK) Długość dróg o powierzchni bitumicznej wzrosła o 3,5km w stosunku do danych za 2011 r. Ma to związek z inwestycjami w infrastrukturę drogową prowadzonymi w 2012 r. na terenie miasta. 2 Długość dróg o powierzchni ulepszonej km 2012 r. 8,9 km (GK) Długość dróg o powierzchni ulepszonej nie zmieniła się w stosunku do danych za 2011 r. 3 Długość dróg o powierzchni pozostałej km 2012 r. 19,2 km (GK) 4 Wydatki na zmodernizowane drogi publiczne na 1 mieszkańca 5 Liczba zdarzeń drogowych ogółem na terenie miasta w skali roku zł/os. zdarzenie drogowe W 2012 r. zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie wartości wskaźnika (spadek o 1,8 km). Ma to związek z inwestycjami w infrastrukturę drogową prowadzonymi w 2012 r. na terenie miasta r ,16 zł/os. (BF) W porównaniu z rokiem 2011 w 2012 r. o 119,06 zł/os. spadła wartość wydatków na zmodernizowane drogi publiczne w przeliczeniu na 1 mieszkańca r. 409 zdarzeń (Policja) Wśród 409 zdarzeń znajduje się 36 wypadków i 373 kolizje. W 2012 r. znacznie zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta. Odnotowano o 88 zdarzeń drogowych mniej niż w roku 2011 (zmniejszenie wartości wskaźnika o 17,7%). Może to mieć związek z wydatkami ponoszonymi na podniesienie bezpieczeństwa w mieście oraz licznymi programami informacyjnymi i profilaktycznymi prowadzonymi w mieście przez Policję, Gminę Stalowa Wola oraz organizacje pozarządowe 6 Liczba czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej szt r szt. (MZK) W 2012 r. o 43 wzrosła liczba czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił wzrost wartości wskaźnika o 3,4%. Ma to związek z inwestycjami w kanalizację sanitarną w mieście. 7 Powierzchnia objęta kanalizacją deszczową km r. 0,33 km 2 (GK) W 2012r. nie zmieniła się powierzchnia objęta kanalizacją deszczową. 8 Długość sieci kanalizacyjnej km 2012 r. 138,3 km (GUS) W ciągu ostatniego roku nieznacznie wzrosła długość sieci kanalizacyjnej w mieście. W stosunku do roku 2011 zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika o 4,2 km tj. 3,1%. Ma to związek z inwestycjami w kanalizację w mieście.

7 9 Udział ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej w gminie w stosunku do ludności ogółem 10 Liczba gospodarstw domowych korzystających z dostępu do sieci internetowej 11 Liczba punktów bezpłatnego dostępu do sieci bezprzewodowej % 2012 r. 99,98 % (GK) szt. szt. W stosunku do roku 2011 wskaźnik dot. udziału ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej wzrósł o 0,98% i osiągnął wartość 99,98%. Ma to związek z inwestycjami w kanalizację sanitarną w mieście. Każdy mieszkaniec ma dostęp do kanalizacji sanitarnej. W pojedynczych przypadkach poszczególne jednostki z własnej woli nie korzystają z kanalizacji sanitarnej r. b.d. (Informatyk) Brak danych GUS. Dodatkowo brak możliwości pozyskania danych od lokalnych operatorów ze względu na tajemnicę handlową r. 5 szt. (Informatyk, lokale gastronomiczno-usługowe) Wskazane powyżej dane uwzględniają bezpłatny dostęp do Internetu w sieci bezprzewodowej: hot spoty Urzędu Miasta w 2012r. - 0 szt. hot spotów na terenie niektórych lokali gastronomiczno-usługowych w Stalowej Woli 2012r. - 5 szt. 12 Powierzchnia objęta bezpłatnym dostępem do sieci bezprzewodowej km 2 W związku z wyłączeniem w 2011r. punktów bezpłatnego dostępu do internetowej sieci bezprzewodowej należących do Gminy Stalowa Wola, na terenie miasta pozostały wyłącznie punkty udostępnione przez lokale gastronomiczne. Dostęp do informacji na temat wielkości tego wskaźnika jest znacznie utrudniony. Niewiele lokali chce podawać tego typu informacje, stąd zaprezentowana wielkość wskaźnika może nie oddawać jego realnej wartości r m 2 (lokale gastronomiczno-usługowe) Dane szacunkowe dotyczą powierzchni objętej bezpłatnym dostępem do internetowej sieci bezprzewodowej na terenie niektórych lokali gastronomiczno-usługowych w Stalowej Woli. Dostęp do informacji na temat wielkości tego wskaźnika jest znacznie utrudniony. Niewiele lokali chce podawać tego typu informacje, stąd zaprezentowana wielkość wskaźnika może nie oddawać jego realnej wartości. 13 Długość światłowodu km 2012 r. 1,6 km (GK) Zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika o 100%. Do końca 2011 r. na terenie miasta nie było światłowodów. 14 Liczba nowopowstałych wiat przystankowych szt r. 0 szt. (ZMKS) 15 Liczba pasażerów korzystająca w danym roku z komunikacji miejskiej osoba W 2012 r. nie powstały nowe wiaty przystankowe r os. (ZMKS) W 2012 r. zaobserwowano znaczny wzrost liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. W porównaniu do 2011 r. nastąpił wzrost wartości wskaźnika o os. (tj. 9,8%). Może to mieć związek z większym komfortem korzystania z komunikacji miejskiej, spowodowanym inwestycjami w infrastrukturę (wiaty

8 przystankowe powstałe w 2011r.) i zaplecze transportowe (nowoczesne autobusy zakupione w 2011 r.). Na tak znaczne zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej mogą mieć również wpływ stale rosnące ceny paliwa. 16 Powierzchnia uzbrojonych terenów km r. 21,71 km 2 (GK, PGN) W stosunku do roku 2011 wartość tego wskaźnika nie uległa zmianie. 17 Liczba węzłów przesiadkowych szt r. 5 (KP 4 stacje PKP, 1 dworzec PKS) Liczba węzłów przesiadkowych na terenie miasta utrzymywała się na stałym poziomie. 18 Liczba stworzonych planów transportowych miasta szt. 2012r. 0 szt. (GK) 19 Liczba stacji wielopaliwowej tankowania pojazdów (z dystrybutorami CNG, ON, LPG i benzyny) szt. W prezentowanym okresie nie zostały stworzone plany transportowe miasta r. - 0 szt. (GK) W prezentowanym okresie nie zostały stworzone stacje wielopaliwowe tankowania pojazdów (z dystrybutorami CNG, ON, LPG i benzyny) 20 Liczba autobusów miejskich napędzanych CNG szt r. 0 szt. (ZMKS) 21 Liczba stworzonych kompleksowych rozwiązań w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych szt. W prezentowanym okresie nie zostały zakupione autobusy miejskie napędzane CNG r. 4 szt. (MZK) MZK - 4 szt. - Składowisko odpadów: unieszkodliwianie - 1 szt. - Selektywna zbiórka odpadów z zabudowy wielorodzinnej: odbieranie - ok. 200 szt. - Selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw jednorodzinnych: odbieranie - ok szt. - Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZON): odbieranie - 1 szt. Referat ds. Gosp. Odpadami - 0 szt. Rozpoczęcie w 2012 r. tworzenia kompleksowego systemu odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów komunalnych. W porównaniu z rokiem 2011 wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Na potrzeby niniejszego badania za utylizację przyjęto proces bezpiecznego składowania odpadów. W związku z wejściem w życie Ustawy o odpadach z r. oraz Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia dnia r. w drugiej połowie 2012 r. rozpoczął się proces tworzenia nowego, kompleksowego rozwiązania w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w Gminie Stalowa Wola. Działanie to zostało zakończone w 2013 r. i dlatego zostanie uwzględnione w monitoringu wskaźników strategii za rok 2013.

9 22 Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej 23 Liczba inwestycji w zakresie zagospodarowania centrum miasta szt. szt r. - 3 szt. (GK) Wydział Gospodarki Komunalnej - 3 szt. - Modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 9 na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej Tęcza : pow. użytkowa 309,62 m 2, w tym część istniejąca 152,61 m 2, część rozbudowana 157,01 m 2-1 szt. - Modernizacja Domu Gościnnego HUTNIK. Pow. objęta robotami 461,48 m 2-1 szt. - Modernizacja budynku Przychodni nr 1 przy ul. Hutniczej (poszerzenie korytarzy, łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, stolarka drzwiowa i okienna, instalacja elektryczna) 1 szt. W porównaniu z rokiem 2011 wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Podobnie jak w roku poprzednim zrealizowano 3 inwestycje tego typu r. - 1 szt. (GK) Wydział Gospodarki Komunalnej - 1 szt. - W 2012r. zakończyła się modernizacja Domu Gościnnego HUTNIK. Pow. objęta modernizacją 461,48 m 2. Inwestycja rozpoczęta w 2011 r. W roku 2012 wykonano m.in. podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście, schody zewnętrzne, salę im. S. Norblina w Palmiarni Domu Gościnnego Hutnik - 1 szt. - W 2012r. realizowane były również inwestycje związane z budową Parku 24 nowoczesny park edukacyjny za Kinem Ballada oraz renowacją Parku Miejskiego, ale z uwagi na fakt, iż inwestycje te nie zostały jeszcze zakończone w 2012 r., nie zostały one wskazane jako wskaźnik dot. prezentowanego okresu. 24 Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów szt. czynszowych W porównaniu z rokiem 2011 wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Podobnie jak w roku poprzednim zrealizowano 1 inwestycję tego typu r. - 0 szt. (GK) W prezentowanym okresie nie wybudowano oraz nie modernizowano obiektów czynszowych. OBSZAR ŚRODOWISKO NATURALNE 25 Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem 26 Wydatki na zieleń w mieście na 1 mieszkańca w skali roku % 2012 r. - 5,38% (BF) zł/os. W ciągu ostatniego roku znacznie wzrósł wskaźnik dotyczący wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem. W roku 2011 wynosił on 1%, a w 2012 aż 5,35%. Może to mieć związek z realizacją inwestycji w zakresie ochrony środowiska, na które pozyskano fundusze z Unii Europejskiej r. - 25,08 zł/os. (BF) W 2012 roku zaobserwowano wzrost wydatków na zieleń w mieście na 1 mieszkańca o 3,42 zł. w stosunku do wydatków tego typu poniesionych w 2011 r.

10 27 Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i lasów na 1 mieszkańca 28 Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem na 1 mieszkańca 29 Ilość wytwarzanych odpadów komunalno-bytowych na mieszkańca w skali roku m 2 /os. zł/os. m³/rok 2012 r ,47 m 2 /os. (GK, Nadleśnictwo) Wydział Gospodarki Komunalnej Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i lasów będących w zasobach Gminy Stalowa Wola, przypadająca na 1 mieszkańca w ,47 m 2 /os. Nadleśnictwo Powierzchnia lasów podlegających Nadleśnictwu Rozwadów na terenie Gminy Stalowa Wola, przypadająca na jednego mieszkańca w 2012 r m 2 /os. W 2012 r. zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika o 9,01 m 2 /os. w stosunku do danych z roku Może to mieć związek z inwestycjami dot. zagospodarowania terenów spacerowo-wypoczynkowych, w tym dofinansowanymi z UE i realizowanymi w prezentowanym okresie r ,52 zł/os. (BF) W prezentowanym okresie zaobserwowano znaczny wzrost wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem na 1 mieszkańca. W stosunku do 2011 r. wydatki te wzrosły o 363,41 zł/os. tj. o 76,3%. Może to mieć związek z inwestycjami dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dofinansowanymi z UE i realizowanymi w prezentowanym okresie r. 1, 96 m 3 /rok (MZK) 2011 r. 2,06 m 3 /rok (MZK) 2012 r. - 1,94 m 3 /rok (MZK) 30 Stosunek odpadów komunalnych wykorzystanych gospodarczo do odpadów wytworzonych w ciągu roku W prezentowanym okresie zaobserwowano spadek ilości wytwarzanych odpadów komunalno-bytowych na mieszkańca w skali roku o 0,12 m 3 /rok, w porównaniu z rokiem Może to być spowodowane rosnącą świadomością konieczności ochrony środowiska wśród lokalnej społeczności, będącą wynikiem działań informacyjnych o tematyce ekologicznej, prowadzonych w mieście przez różnego rodzaju instytucje. % 2010 r. 12% (MZK) 2011 r. 17% (MZK) 2012 r. - 18% (MZK) W 2012 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, o 1 % wzrósł stosunek odpadów komunalnych wykorzystanych gospodarczo do odpadów wytworzonych w ciągu roku. Może to świadczyć o rosnącej świadomości lokalnej społeczności dot. konieczności ograniczenia zanieczyszczania środowiska i możliwości ponownego wykorzystania odpadów komunalnych.

11 31 Wydatki na działania proekologiczne zł 2012 r ,94 zł (GK, Nadleśnictwo) Wydział Gospodarki Komunalnej - Za wydatki na działania proekologiczne Gminy Stalowa Wola przyjęto wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska ,10 zł Nadleśnictwo ,84 zł W 2012 r. o ,67 zł (tj. 571,6%), w porównaniu do roku 2011, wzrosły wydatki na działania proekologiczne. Może to wynikać z rosnącej potrzeby ograniczenia zanieczyszczania środowiska w mieście i uświadomienia jego mieszkańców na temat ochrony środowiska. 32 Liczba punktów selektywnej zbiórki odpadów szt r szt. (MZK) MZK Typ punktu selektywnej zbiórki odpadów: - Gniazda selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej szt. - Liczba gospodarstw jednorodzinnych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów szt. - Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych - 1 szt. 33 Liczba zrealizowanych programów edukacyjnych o charakterze ekologicznym szt. W stosunku do roku 2011, w prezentowanym okresie liczba punktów selektywnej zbiórki odpadów nie uległa zmianie r szt. (EZ, GK, MZK, Nadleśnictwo, Szkoły, Przedszkola) Wydział Edukacji i Zdrowia/Wydział Gospodarki Komunalnej - 2 szt. - Akcja Sprzątanie świata (m.in. z udziałem szkół i przedszkoli podległych gminie) 1 szt. - Zrób dla Ziemi coś dobrego-oddziel suche od mokrego i nie wrzucaj do jednego (m.in. z udziałem szkół i przedszkoli podległych gminie) 1 szt. MZK - 1 szt. - Konkurs w szkołach i przedszkolach polegający na zbiórce makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, promujący selektywną zbiórkę odpadów. Konkurs objął swoim zasięgiem: 10 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych i Stowarzyszenie opieki nad dziećmi "Oratorium", uczestnictwo: os. - 1 szt. Nadleśnictwo - 28 szt. - Warsztaty rodzinne, Drzwi do lasu-otwarte, Drzwi otwarte-piknik Rodzinny, Impreza plenerowa z PTTK, Sprzątanie Świata, Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologiczno-Leśnej, Warsztaty terenowe, Konkursy: Dokarmiamy zwierzęta i Zbieramy karmę, dokarmiamy zwierzęta, uczestnictwo: os.- 28 szt. (tj. 28 edycji w/w projektów) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1-4 szt. - II Miejski Konkurs Plastyczny Dbamy o zwierzęta (org. PSP nr 1), uczestnictwo: 58 os. - 1 szt. - Program ekologiczny Segregując śmieci - chronisz przyrodę, uczestnictwo: 110 os. (org. PSP nr 1 dla klas V-VI) - 1 szt. - Światowy Dzień Ziemi - konkurs o ochronie wody, uczestnictwo: 16 os. (org. PSP nr 1) - 1szt.

12 - Ogólnopolski konkurs ekologiczny EKO-TEST, uczestnictwo: 3 os. (org. OCE - Ogólnopolskie Centrum Edukacyjne) - 1szt. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4-1 szt. - Pozwólmy zwierzakom żyć tam, gdzie się urodziły (org. WWF Polska), uczestnictwo: 200 os. - 1 szt. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-2 szt. - Dbamy o nasze środowisko, uczestnictwo: 26 os. (innowacja pedagogiczna PSP nr 7) - 1 szt. - Program Edukacja ekologiczna w regionie 1 szt. Zespół Szkół nr 4 (PSP nr 9 i GIM nr 6) - 3 szt. - Konkurs plastyczny Szanujmy Matkę Ziemię, uczestnictwo: 9 os. (org. Niżańskie Centrum Kultury) - 1 szt. - Szkolny Konkurs Ekologiczno- Przyrodniczy dla klas I-III PSP nr 9, uczestnictwo: 110 os. (org. PSP nr 9) - 1 szt. - Apel z okazji Światowego Dnia Ziemi, uczestnictwo: 195 os. (org. PSP nr 9) - 1szt. Zespół Szkół nr 3 (PSP nr 12 i GIM nr 5) - 3 szt. - W Harmonii z Przyrodą i Środowiskiem, uczestnictwo: 20 os. (org. Rada Rodziców przy ZS nr 3) - 1 szt. - Okręgowy Test Młodego Ekologa, uczestnictwo: 19 os. (org. Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa) - 1 szt. - Wyszukujemy Dzikie Wysypiska Śmieci, uczestnictwo: 20 os. (org. Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody) - 1 szt. Przedszkole nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 9, nr 18 1 szt. - Kubusiowi przyjaciele natury - ogólnopolski program ekologiczny (org. Tymbark S.A.) 1 szt. Przedszkole nr 4, nr 15 1 szt. - Klimatolubne przedszkolaki - program dotyczący zmian klimatu, 4, 5, 6 latki 1 szt. Przedszkole nr 1-1 szt. - Udział w konkursie ekologicznym, uczestnictwo: 25 os. (org. Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli) - 1 szt. Przedszkole nr 2-3 szt. - Internetowy wielki konkurs ekologiczny dla Przedszkoli, uczestnictwo: 25 os. (org. Portal internetowy buliba.pl) - 1 szt. - Akcja ekologiczna Polska niezapominajka, uczestnictwo: 100 os. (org. Przedszkole nr 2, Patronat Polskie Radio Program 1) - 1 szt. - Akcja Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, uczestnictwo: 200 os. 1 szt. Przedszkole nr 4-1 szt. - Spotkanie ze zwierzakiem (innowacja pedagogiczna Przedszkola nr 4), uczestnictwo: 24 os. - 1 szt. Przedszkole nr 5-2 szt. - I miejsce w konkursie Przyroda w przedszkolu na najładniejszy kącik przyrody, uczestnictwo: 1 os. (Ogólnopolski konkurs Oficyny MM) - 1 szt. - Wycieczka na ścieżkę edukacyjna w Ciemnym Kącie, uczestnictwo: 85 os. - 1 szt. Przedszkole nr 6-1 szt. - Klub Zdrowy i bezpieczny przedszkolak - cykl zajęć o tematyce ekologicznej, promocja zdrowego stylu życia, systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców o tematyce ekologicznej i zdrowotnej, zajęcia kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo: 150 os. - 1 szt.

13 34 Długość wybudowanych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych km Przedszkole nr 7-1 szt. - Program edukacji ekologicznej "Zdrowa ziemia - zdrowi ludzie, uczestnictwo: 25 os. (org. Przedszkole nr 7) - 1 szt. Przedszkole nr 9-4 szt. - U Królowej Zimy, uczestnictwo: 50 os. (org. Przedszkole nr 9) - 1 szt. - Spotkanie z leśniczym i wspólne sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym, uczestnictwo: 100 os. (org. Przedszkole nr 9) - 1 szt. - Wycieczka do Ciemnego Kąta - wędrówka po ścieżce edukacyjnej, uczestnictwo: 70 os. (org. Przedszkole nr 9) - 1 szt. - Zbiórka zużytych tonerów, uczestnictwo: 100 os. (org. Firma Recyplan) - 1 szt. Przedszkole nr 10-1 szt. - Program innowacji pedagogicznej Żyjmy w zgodzie z naturą (org. Przedszkole nr 10), uczestnictwo: 135 os. (org. Przedszkole nr 10) - 1 szt. Przedszkole nr 11-1 szt. - Ekoludek moim przyjacielem - program autorski, uczestnictwo: 120 os. (org. Przedszkole nr 11) - 1 szt. Przedszkole nr 15-1 szt. - Spotkanie z lekarzem weterynarii i jej pupilami, 3,4,5,6 -latki, uczestnictwo: 106 os. (org. Przedszkole nr 15) - 1 szt. W 2012 r. o 36 w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba programów o charakterze ekologicznym, realizowanych w mieście. Może to być wynikiem rosnącej potrzeby prowadzenia stałych działań w zakresie edukacji ekologicznej wśród lokalnej społeczności oraz rosnącego zainteresowania mieszkańców miasta udziałem w tego typu inicjatywach r. - 0 km (GK, Nadleśnictwo, GDDKiA, ZDP, PZDW) W prezentowanym okresie nie wybudowano/zmodernizowano ścieżek rowerowych. 35 Liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej szt r szt. (MZK) W 2012 r. o 43 wzrosła liczba czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił wzrost wartości wskaźnika o 3,4%. Ma to związek z inwestycjami w kanalizację sanitarną w mieście. 36 Powierzchnia objęta kanalizacją deszczową km r. 0,33 km 2 (GK) 37 Liczba rocznych planów kontroli przygotowana wspólnie z WIOŚ szt. W 2012 r. nie zmieniła się powierzchnia objęta kanalizacją deszczową. 2012r. - 1 szt. (GK) Podobnie jak w latach poprzednich prowadzono prace wspólnie z WIOŚ, związane z przygotowaniem rocznego planu kontroli.

14 38 Liczba opracowanych koncepcji gospodarowania terenami zielonymi 39 Liczba wdrożonych systemów synchronizacji sygnalizacji świateł w mieście 40 Liczba obiektów publicznych, które poddano termomodernizacji 41 Liczba programów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób dorosłych szt. szt. szt. szt r. - 1 szt. (Nadleśnictwo) Nadleśnictwo - Plan Urządzania Lasu na lata szt. Podobnie jak w 2011 r. przygotowano 1 koncepcję gospodarowania terenami zielonymi 2012 r. - 0 szt. (GDDKiA, PZDW) Sygnalizacja świetlna nie jest zainstalowana na drogach gminnych. Sygnalizacja działa w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Brak obecnie ogólnego systemu synchronizacji sygnalizacji na terenie miasta. Istnieją natomiast sygnalizacje bezkolizyjne oraz dostosowujące się do bieżącego natężenia ruchu (akomodacja) r. - 0 szt. (GK) W 2012 r. nie poddano termomodernizacji obiektów publicznych. OBSZAR SFERA SPOŁECZNA 2012 r szt. (KP, Inkubator, MOPS, MBP, Szkoły, MDK, Uczelnie, SOWiIK, PUP, Stowarzyszenia, PPP) Kancelaria Prezydenta w Urzędzie Miasta Stalowej Woli - 1 szt. - Cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli w ramach projektu Profesjonalna kadra - przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta St. Wola, (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V, Podziałanie PO KL ) - 1 szt. INKUBATOR TECHNOLOGICZNY - 13 szt. - Konferencja dla przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw na temat zastosowań najnowocześniejszych narzędzi i metod obróbki skrawaniem oferowanych przez światowych liderów w zakresie produkcji narzędzi skrawających (firm ISCAR POLAND oraz INGERSOLL). Program wzbogacono pokazem obróbki na centrach Yamazaki Mazak - 1 szt. - Warsztaty na temat technik promocji firm przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, metod wizualizacyjnych, wykorzystywanych w przygotowywaniu dokumentacji technicznej oraz strategii promocji przy wykorzystaniu technik dostarczanych przez narzędzia internetowe. Warsztaty prowadził pracownik firmy Kunicki Design z Krakowa - 1 szt. - Projekt na temat przedsiębiorczości akademickiej SPINAKER WIEDZY II. Projekt realizowany przez Inkubator Technologiczny wspólnie z rzeszowską firmą doradczą INNpuls dla studentów stalowowolskich uczelni - 1 szt. - Seminarium poświęcone integracji systemów inżynierskich - Technologia Synchroniczna GM System integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. - 1 szt. - Seminarium: Zamknięcie roku finansowego. Aspekty księgowe, podatkowe i prawne - 1 szt. - Specjalistyczne szkolenie firmy ISCAR POLAND na temat zastosowań narzędzi frezarskich najnowszej generacji - 1 szt. - Szkolenie Fundusze UE dla Przedsiębiorstw firmy The Quality of Life - zapoznanie pracowników firm z tematyką programów operacyjnych przeznaczonych na finansowanie rozwoju firmy - 1 szt.

15 - Nowoczesne metody nacinania gwintów - gwintowniki maszynowe wysokowydajne - 1 szt. - Dla firmy GARDNER AEROSPACE - Mielec- szkolenie operatorów obrabiarki Mazak Integrex - 1 szt. - Professional Business Advice - cykl szkoleń umożliwiających wykonywanie zawodu spawacza - 1 szt. - Professional Business Advice - cykl szkoleń umożliwiających wykonywanie zawodu opiekunki osób starszych - 1 szt. - WYG Consulting Sp. z o.o. - Planowanie Strategiczne w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach - 1 szt. - TUV Akademia przy współpracy z ITSTW oraz TUV Rheinland - tygodniowe szkolenie poświęcone badaniom magnetyczno-proszkowym dla 11 os., zakończony egzaminem i wręczeniem certyfikatów zawodowych - 1 szt. MOPS - 4 szt. - Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola - 1 szt. - Klub Integracji Społecznej - 2 szt. - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOPS - program praktyk zawodowych - 1 szt. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - 1 szt. - Szkolenie z katalogowania w systemie SOWA II / MARC 21-1 szt. PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 11, ZS nr 3 (PSP nr 12 i GIM nr 5) 1 szt. - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli) - 1 szt. PSP nr 1, ZSO nr 1 (PSP nr 5 i GIM nr 7) - 1 szt. - Projekt: Wysoko Wykwalifikowany Nauczyciel Systemu Oświaty: Kreatywny Nauczyciel (org. Caritas Diecezji Rzeszowskiej) - 1 szt. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 2 szt. - Comenius - Uczenie się przez całe życie (dof. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) 1 szt. - Pestalozzi program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej (dof. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) - 1 szt. PSP nr 1, Gimnazjum nr 2-1 szt. - Kurs języka angielskiego dla nauczycieli szkół i przedszkoli (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów) - 1 szt. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (PSP nr 5 i GIM nr 7) - 5 szt. - Poznaj świat przez języki (org. Fundacja Instytut Jakości w Edukacji, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE) 1 szt. - Projekt międzynarodowy - Das Bild der Anderen (org. Instytut Goethego) 1 szt. - Internetowy kurs języka angielskiego (org. Szkoła Językowa Dobra Zuza ) - 1 szt. - Kurs na egzaminatora OKE (org. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) - 1 szt. - Sędzia Lekkoatletyki (org. Podkarpacki Okręgowy Związek LA Rzeszów) - 1 szt. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-1 szt. - Szkolenie z zakresu praktycznej obsługi e-dziennika w ramach projektu Bliżej gwiazd (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie PO KL ) - 1 szt. Zespół Szkół nr 3 (PSP nr 12 i GIM nr 5) - 8 szt. - W mroźny zimny czas zima rozgrzewa nas (fundusz własny jednostki, org. Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska - Woźniak) - 1 szt. - Metodyczne i merytoryczne szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 szt. - Ewaluacja wewnętrzna szkoły (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 szt.

16 - Indywidualizacja procesu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 szt. - Wykorzystanie platformy E-nauczanie (fundusz własny jednostki, org. LIBRUS Sp. z o.o.) - 1 szt. - Zastosowanie komputera w pracy nauczyciela (fundusz własny jednostki, org. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu) - 1 szt. - Grafika Komputerowa i Obsługa Tablic Multimedialnych (fundusz własny jednostki, org. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania) - 1 szt. - Komputer Jako Narzędzie w Pracy Nauczyciela (fundusz własny jednostki, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu) - 1 szt. MDK - 6 szt. - Lektorat j. angielskiego - 1 szt. - Lektorat j. niemieckiego - 1 szt. - Fotografia - 1 szt. - Zajęcia informatyczne - 1 szt. - Ekonomia - 1 szt. - Szkolenie Zamówienia publiczne dla instytucji kultury - 1 szt. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA - 6 szt. - Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą V edycja 1szt. - Studia Podyplomowe: Współczesna Rachunkowość w Firmie III edycja 1szt. - Studia Podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 1 szt. - Zajęcia z Księgowości Komputerowej 1 szt. - Zajęcia z BHP 1 szt. - Projekt Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli poprzez rozwój i podwyższenie jakości i kompetencji kadry akademickiej Uczelni - 1 szt. KUL - 4 szt. - Studia podyplomowe w zakresie kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości - 1 szt. - Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym - 1 szt. - Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień - 1 szt. - Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej - 1 szt. SOWiIK - 3 szt. - Konferencja dla pedagogów szkolnych i dyrektorów - nt. Procedura Niebieskiej Karty w oświacie - 1 szt. - Pomoc w merytorycznej organizacji szkolenia potencjalnych realizatorów Szkoły dla Rodziców w ramach programu osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 1 szt. - Warsztat edukacyjny dla pedagogów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy - 1 szt. PUP - 9 szt. - Więcej szans w powiecie stalowowolskim (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VI, Poddziałanie PO KL ) - 1 szt. - Droga do kariery (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VI, Poddziałanie PO KL ) - 1 szt. - Program specjalny - Przełam bariery dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia - 1 szt. - Program specjalny - Praca na horyzoncie dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia - 1 szt. - Program skierowany do bezrobotnych do 30. roku życia - 1 szt.

17 - Program skierowany do bezrobotnych powyżej 50. roku życia - 1 szt. - Program skierowany do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 1 szt. - Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy - 1 szt. - Przygotowanie zawodowe dorosłych - 1 szt. Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - 1 szt. - Kurs zawodowy dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, w ramach programu Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych, finansowany z budżetu województwa podkarpackiego - 1 szt. Ochotnicza Straż Pożarna Stalowa Wola - 10 szt. - Szkolenie nt. Zasad finansowania OSP - 1 szt. - Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - 1 szt. - Szkolenie z zakresu ratownictwa nawodnego - 1 szt. - Szkolenie z obsługi systemu woda-lód (sanie lodowe) - 1 szt. - Szkolenie z obsługi pomp - 1 szt. - Kurs ratownictwa technicznego - 1 szt. - Kurs strażaka ratownika I i II stopnia - 1 szt. - Kurs sternika motorowodnego - 1 szt. - Kurs stermotorzysty - 1 szt. - Kurs na kierowców pojazdów uprzywilejowanych - 1 szt. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 53 szt. - Szkoła dla rodziców - 1 szt. - Bateria testów do diagnozy niepowodzeń szkolnych w gimnazjum - 1 szt. - Wiedza o autyzmie - klucz do rozwoju kompetencji rodzicielskich i terapeutycznych - 1 szt. - Międzynarodowy zjazd neroterapeutów - 1 szt. - Konferencja Ochrona zdrowia psychicznego - 1 szt. - Dostępność muzeum dla osób niepełnosprawnych - Poczuj sztukę wystawa dla osób z dysfunkcją wzroku- 1 szt. - Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 szt. - Studia podyplomowe - logopedia i terapia pedagogiczna - 1 szt. - Szkoła psychoterapii systemowej - 1 szt. - Ustawienia systemowe w życiu osobistym i zawodowym - 1 szt. - Superwizje dla psychologów i pedagogów szkolnych - 1 szt. - Superwizje dla nauczycieli gimnazjum- 1 szt. - Wokół wartości - prelekcja dla rodziców - 1 szt. - Sposoby radzenia sobie z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi w szkole - 1 szt. - Dojrzałość szkolna - 1 szt. - Problemy adaptacyjne dzieci- 1 szt. - Agresja w ujęciu behawioralnym - trening zastępowania agresji - 1 szt. - Tiki - diagnoza i terapia - 1 szt. - Przeciwdziałanie narkomanii - 1 szt. - Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów - 1 szt. - Dostosowanie wymagań i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - 1 szt.

18 - Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły - 1 szt. - Cechy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - 1 szt. - Mediacje szkolne i oświatowe - 1 szt. - Cechy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - 1 szt. - Jak pomóc dziecku w pokonywaniu trudności szkolnych - 1 szt. - Rozwój seksualny dziecka - jak prowadzić krępujące rozmowy - 1 szt. - Problemy i zaburzenia emocjonalno-społeczne u dzieci - 1 szt. - Jak mądrze karać i nagradzać dziecko - 1 szt. - Wspieranie młodzieży w wyborze zawodu - 1 szt. - Rola rodzica w motywowaniu dziecka do nauki - 1 szt. - Jak pomagać dziecku w przezwyciężaniu trudności - 1 szt. - Budowanie poczucia bezpieczeństwa w wieku przedszkolnym - 1 szt. - Budowanie strategii korygujących dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania - 1 szt. - Stop cyberprzemocy - 1 szt. - Nałogom mówię nie - 1 szt. - Mój seks świadczy o mnie - 1 szt. - Dziecięce zaburzenia rozwojowe - 1 szt. - Zabawy i ćwiczenia logopedyczne w profilaktyce i terapii wad wymowy - 1 szt. - Usprawnianie buzi i języka u dzieci przedszkolnym - 1 szt. - Obniżenie wieku szkolnego do 6 lat - 1 szt. - Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole - 1 szt. - Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie - 1 szt. - Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci - diagnoza i terapia - 1 szt. - Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - 1 szt. - Racjonalna terapia zachowań - 1 szt. - Zaburzenia osobowości u dzieci, młodzieży i dorosłych - 1 szt. - Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy u dzieci - 1 szt. - Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku - 1 szt. - Akademia Coaching - 1 szt. - Relacja terapeutyczna - 1 szt. - Praca w zespole interdyscyplinarnym - 1 szt. - Efektywne metody uczenia się - 1 szt. W 2012 r. zrealizowano 130 programów podnoszących kwalifikację osób dorosłych tj. o 94 więcej niż w roku poprzednim. W głównej mierze miało to związek z pozyskaniem funduszy zewnętrznych na realizację tego typu programów oraz rosnącą świadomością w zakresie konieczności upowszechniania idei kształcenia się przez całe życie.

19 42 Liczba osób, która skorzystała z programów podnoszących kwalifikacje osób dorosłych osoba 2012 r os. (KP, Inkubator, MOPS, MBP, Szkoły, MDK, Uczelnie, SOWiIK, PUP, Stowarzyszenia, PPP) Kancelaria Prezydenta w Urzędzie Miasta Stalowej Woli os. - Cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli w ramach projektu Profesjonalna kadra - przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta St. Wola, (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V, Działanie PO KL ) os. INKUBATOR TECHNOLOGICZNY- 281 os. - Konferencja dla przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw na temat zastosowań najnowocześniejszych narzędzi i metod obróbki skrawaniem oferowanych przez światowych liderów w zakresie produkcji narzędzi skrawających (firm ISCAR POLAND oraz INGERSOLL). Program wzbogacono pokazem obróbki na centrach Yamazaki Mazak - 40 os. - Warsztaty na temat technik promocji firm przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, metod wizualizacyjnych, wykorzystywanych w przygotowywaniu dokumentacji technicznej oraz strategii promocji przy wykorzystaniu technik dostarczanych przez narzędzia internetowe. Warsztaty prowadził pracownik firmy Kunicki Design z Krakowa - 30 os. - Projekt na temat przedsiębiorczości akademickiej SPINAKER WIEDZY II. Projekt realizowany przez Inkubator Technologiczny wspólnie z rzeszowską firmą doradczą INNpuls dla studentów stalowowolskich uczelni - 20 os. - Seminarium poświęcone integracji systemów inżynierskich - Technologia Synchroniczna GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o os. - Seminarium: Zamknięcie roku finansowego. Aspekty księgowe, podatkowe i prawne - 12 os. - Specjalistyczne szkolenie firmy ISCAR POLAND na temat zastosowań narzędzi frezarskich najnowszej generacji - 50 os. - Szkolenie Fundusze UE dla Przedsiębiorstw firmy The Quality of Life - zapoznanie pracowników firm z tematyką programów operacyjnych przeznaczonych na finansowanie rozwoju firmy - 25 os. - Nowoczesne metody nacinania gwintów - gwintowniki maszynowe wysokowydajne - 40 os. - Dla firmy GARDNER AEROSPACE - Mielec- szkolenie operatorów obrabiarki Mazak Integrex - 5 os. - Professional Business Advice - szkolenia umożliwiające wykonywanie zawodu spawacza - 2 os. - Professional Business Advice - szkolenia umożliwiające wykonywanie zawodu opiekunki osób starszych - 6 os. - WYG Consulting Sp. z o.o. - Planowanie Strategiczne w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach - 20 os. - TUV Akademia przy współpracy z ITSTW oraz TUV Rheinland tygodniowe szkolenie poświęcone badaniom magnetyczno-proszkowym, zakończone egzaminem i wręczeniem certyfikatów zawodowych - 11 os. MOPS os. - Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola - 53 os. - Klub Integracji Społecznej - 35 os. - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOPS - program praktyk zawodowych - 35 os. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - 25 os. - Szkolenie z katalogowania w systemie SOWA II / MARC os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1-6 os. - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli) - 2 os.

20 - Kurs języka angielskiego dla nauczycieli szkół i przedszkoli (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów) - 2 os. - Projekt: Wysoko Wykwalifikowany Nauczyciel Systemu Oświaty: Kreatywny Nauczyciel (org. Caritas Diecezji Rzeszowskiej) - 2 os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3-4 os. - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli) - 4 os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr os. - Comenius - Uczenie się przez całe życie (dof. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) os. - Pestalozzi program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej (dof. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) - 1 os. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (PSP nr 5 i GIM nr 7) os. - Poznaj świat przez języki (org. Fundacja Instytut Jakości w Edukacji, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE) os. - Projekt międzynarodowy - Das Bild der Anderen (org. Instytut Goethego) - 20 os. - Internetowy kurs języka angielskiego (org. Szkoła Językowa Dobra Zuza ) - 10 os. - Projekt: Wysoko Wykwalifikowany Nauczyciel Systemu Oświaty: Kreatywny Nauczyciel (org. Caritas Diecezji Rzeszowskiej) - 4 os. - Kurs na egzaminatora OKE (org. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) -1 os. - Sędzia Lekkoatletyki (org. Podkarpacki Okręgowy Związek LA Rzeszów) - 10 os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-66 os. - Szkolenie z zakresu praktycznej obsługi e-dziennika w ramach projektu Bliżej gwiazd (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie PO KL ) - 66 os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11-7 os. - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli) - 7 os. Gimnazjum nr 2-6 os. - Kurs języka angielskiego dla nauczycieli szkół i przedszkoli (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów) - 6 os. Zespół Szkół nr 3 (PSP nr 12 i GIM nr 5) os. - W mroźny zimny czas zima rozgrzewa nas (fundusz własny jednostki, org. Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska - Woźniak) - 5 os. - Metodyczne i merytoryczne szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 10 os. - Ewaluacja wewnętrzna szkoły (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 os. - Indywidualizacja procesu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 os. - Wykorzystanie platformy E-nauczanie (fundusz własny jednostki, org. LIBRUS Sp. z o.o.) - 63 os. - Zastosowanie komputera w pracy nauczyciela (fundusz własny jednostki, org. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu) - 12 os. - Grafika Komputerowa i Obsługa Tablic Multimedialnych (fundusz własny jednostki, org. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania) - 23 os.

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo