RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015"

Transkrypt

1 RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata Stalowa Wola, Październik 2013r.

2 Wstęp W celu określenia zakresu prowadzonych badań przyjęto następującą definicję monitoringu: Monitoring to regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawisk. Zgromadzone dane ułatwiają wybór odpowiednich działań w kierunku osiągnięcia założonych celów. Trzy podstawowe zasady monitoringu to: cykliczność obserwacji, unifikacja metod pomiaru i obserwacji, unifikacja interpretacji wyników. Monitoring należy traktować jako działanie bieżące, uwzględnione w zapisach strategii, pozwalające ją realizować. Warunkiem efektywnego wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata jest sprawnie funkcjonujący system monitorowania i oceny, który pozwoli na obserwację efektów prowadzonych przez miasto działań oraz na ich ewentualną korektę. System taki stanowi rzeczywiste narzędzie zarządzania, ułatwiające efektywne planowanie, alokację własnych środków, okresową ocenę i aktualizację zapisów strategii, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi i zdiagnozowanymi potrzebami. Mając na uwadze powyższe, przygotowano raport prezentujący wyniki badania monitorującego stopień realizacji Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata r. Głównym celem badań podjętych w ramach monitoringu było pozyskanie danych niezbędnych w procesie planowania i realizacji działań i celów wskazanych strategii. 1. Procedura System monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata został wprowadzony Zarządzeniem Nr III/113/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 29 kwietnia 2011r., zmieniony Zarządzeniem Nr K/5/13 Prezydenta Miasta Stalowej Woli, z dnia 4 lutego 2013r. oraz Zarządzeniem Nr K/45/13 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 września 2013r. Zgodnie z zapisami procedury opisanej w niniejszym zarządzeniu, monitoring wskaźników określonych w strategii prowadzony jest jeden raz w roku kalendarzowym. W 2013r. celem uruchomienia procedury monitorowania strategii Zarządzeniem Nr K/23/13 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 kwietnia 2013r., powołano trzyosobowy Zespół ds. Monitorowania Strategii na 2013r. w składzie: 1) Arleta Siwek Przewodniczący Zespołu 2) Paweł Kuźnar Członek Zespołu 3) Andrzej Dorosz Członek Zespołu Powyższy zespół odpowiadał za monitoring Strategii, prowadzony w oparciu o tabele pomiarów celów, działań i wskaźników zawartych w strategii zgodnie z procedurą monitoringu Strategii wskazaną w Zarządzeniu Nr III/113/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia r. z późniejszymi zmianami. Zakres czynności Zespołu ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Stalowa Wola obejmował: 1) Zebranie nowych wartości wskaźników pomiaru, 2) Ocenę tych wartości w stosunku do założonych wartości, 3) Modyfikację wskaźnika (w sytuacji zmiany definicyjnej, braku dostępu do danych, stwierdzenia nieadekwatności wskaźnika w stosunku do celu lub działania), 4) Przygotowanie raportu monitoringu strategii zawierającego wyniki przeprowadzonych badań wraz z wygenerowanymi wnioskami o zbliżaniu lub oddalaniu się od realizacji celów, 5) Zorganizowanie spotkania członków Zespołu ds. Monitorowania Strategii oraz przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu celem prezentacji projektu raportu monitoringu strategii i zebrania ewentualnych uwag, 6) Publikację raportu monitoringu strategii na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 7) Prezentację raportu monitoringu Strategii na sesji Rady Miejskiej Stalowej Woli. W dniu r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli wywieszono informację o prowadzeniu badań monitorujących strategię. Informacja ta została także przekazana do naczelników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta. Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Monitorowania Strategii odbyło się r. W dniach r r. prowadzone były prace związane z pozyskaniem danych o wysokości wskaźników osiągniętych w 2012 r. Dokonano analizy danych zastanych oraz zebrano

3 informacje o działaniach realizowanych przez najważniejsze podmioty i instytucje w mieście. Podstawowym źródłem danych wykorzystanym w badaniu danych zastanych był Bank Danych Lokalnych GUS. Część informacji statystycznej została wykorzystana z zasobów danych Urzędu Miasta w Stalowej Woli, Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz najważniejszych lokalnych podmiotów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i gospodarczych. Na podstawie zabranych danych opracowano niniejszy raport. Został on zaprezentowany naczelnikom poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, a następnie został on zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola (www.bip.stalowawola.pl). 2. Wyniki badania Szczegółowe wyniki badań oraz analiza osiągniętych wskaźników zostały wskazane w Tabeli nr 1. Podano w niej dane liczbowe dot. wysokości poszczególnych wskaźników w 2012 r. Część danych dot. roku 2012 będzie możliwa do pozyskania dopiero w 2013r., gdyż dopiero wówczas pojawi się kolejna publikacja pt.: Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy, obejmująca prezentację danych statystycznych za rok 2012 dla Gminy Stalowa Wola. Przy każdym ze wskaźników zaprezentowanych w Tabeli nr 1, podano w nawiasie źródła danych, na podstawie których oszacowano wartość wskaźnika oraz dokonano analizy wartości wskaźników osiągniętych w 2012 r. W przypadku danych związanych z realizacją różnego typu przedsięwzięć lub liczbą osób uczestniczących w tych przedsięwzięciach zamieszczono także nazwy tych przedsięwzięć. Równocześnie w Tabeli nr 2 zaprezentowano wskaźniki w kontekście celów i działań wskazanych w strategii. 3. Wnioski Wartości osiągniętych wskaźników jednoznacznie wskazują na znaczny postęp w zakresie realizacji działań i celów strategii. Obecnie zrealizowane działania napawają optymizmem. Widoczna jest duża aktywność różnego rodzaju podmiotów funkcjonujących na terenie miasta. Pomimo obserwowanych wyników, należy zaznaczyć, iż wiele prac pozostało jeszcze do zrobienia. Na podstawie analizy osiągniętych wskaźników należy stwierdzić, iż konieczne jest: 1. Podjęcie działań, które do tej pory nie zostały zrealizowane, takich jak: stworzenie planów transportowych miasta budowa stacji wielopaliwowej tankowania pojazdów (z dystrybutorami CNG, ON, LPG i benzyny) zakup autobusów miejskich napędzanych CNG wdrożenie systemów synchronizacji sygnalizacji świateł w mieście rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych stymulowanie działań związanych z wdrażaniem patentów stworzenie pawilonu wystawienniczego dla Muzeum Regionalnego zagospodarowanie terenów zielonych położonych wzdłuż rzeki San do celów rekreacyjnych utworzenie centrum kryzysowego pomocy rodzinie modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych utworzenie centrum całodobowej opieki stworzenie multicentrum edukacyjnego zagospodarowanie Parku w Charzewicach utworzenie centrum informacji dla osób potrzebujących wsparcia rewitalizacja Rynku w Rozwadowie, w tym odbudowa ratusza

4 2. Dokończenie działań będących w trakcie realizacji, których zakończenie planowane jest na 2013r., takich jak: uruchomienie Laboratorium Międzyuczelnianego budowa obiektów dla szkół wyższych w Stalowej Woli 3. Zwiększenie liczby i intensywności działań już realizowanych, prowadzących do: modernizacji i budowy dróg dalszej rozbudowy sieci światłowodów dalszej modernizacji budynków użyteczności publicznej, z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej jakości usług dla klientów budowy/modernizacji obiektów o charakterze socjalnym, z uwagi na dużą liczbę osób w mieście, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej budowy/modernizacji obiektów czynszowych, z uwagi na znaczne zapotrzebowanie lokalnej społeczności na tanie, ogólnodostępne lokale mieszkaniowe realizacji inwestycji w zakresie zagospodarowania centrum miasta, jako miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców i zaspokojeniu ich potrzeb społecznych realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska, z uwagi na konieczność przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia, pochodzenia głównie przemysłowego realizacji inicjatyw proekologicznych, w tym działań informacyjnych i edukacyjnych, celem kreowania postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności zmniejszenia liczby bezrobotnych na terenie gminy, z uwagi na wysoką stopę bezrobocia, związaną głównie z restrukturyzacją dużych zakładów przemysłowych wzrostu liczby absolwentów lokalnych szkół wyższych, w tym szczególnie kierunków technicznych, z uwagi na duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów w tym zakresie zacieśnienia współpracy ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli, w zakresie podniesienia jakości oświaty ponadgimnazjalnej i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy, z uwagi na zmieniającą się sytuację gospodarczą i potrzeby przedsiębiorstw poprawy bezpieczeństwa w mieście, z uwagi na obserwowany wzrost liczby przestępstw na terenie miasta wdrożenia kolejnych systemów informacyjnych (np. sms), z uwagi na konieczność poprawy komunikacji z mieszkańcami, szczególnie w sytuacjach zagrożenia wdrożenia kolejnych systemów monitoringu (np. najważniejszych obiektów w mieście), z uwagi na konieczność zapewnienia ich bezpieczeństwa wzrostu aktywności gospodarczej w mieście, a co za tym idzie do wzrostu liczby przedsiębiorstw (np. poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia wspierające rozwój przedsiębiorczości), w związku z wysokim bezrobociem i koniecznością zmiany struktury zatrudnienia z typowo przemysłowej na handlowo-usługową przygotowania i uzbrojenia kolejnych terenów pod inwestycje dla przyszłych inwestorów, z uwagi na konieczność zapewnienia infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego miasta wzrostu liczby klastrów, z uwagi na konieczność wsparcia, wymiany doświadczenia oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy firmami w danych branżach, co może mieć wpływ na ich dalsze funkcjonowanie i rozwój gospodarczy całego regionu rozwoju sektora usług jako alternatywy zatrudnienia dla osób odchodzących z przemysłu rozwoju współpracy nauki z biznesem, jako wsparcia innowacyjności wypromowania walorów inwestycyjnych miasta, z uwagi na konieczność przyciągnięcia nowych podmiotów gospodarczych

5 pozyskania nowych inwestorów, z uwagi na konieczność tworzenia nowych miejsc pracy i dalszego rozwoju gospodarczego miasta realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju turystyki i funkcji rekreacyjnej miasta, z uwagi na konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta, jako miejsca pracy i wypoczynku rozwoju współpracy społeczno-gospodarczej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, z uwagi na możliwość wymiany doświadczeń i skorzystania z dorobku innych podmiotów i krajów stworzenia atrakcyjnych warunków dla zakładania i funkcjonowania rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych, w związku z obserwowanym niżem demograficznym utworzenia strefy śródmiejskiej celem integracji lokalnej społeczności

6 Tabela 1 Wyniki analizy wskaźników monitorujących realizację Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata L.p. Wskaźnik J.m Informacje o realizacji wskaźnika w 2012r. OBSZAR INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 Długość dróg o powierzchni bitumicznej km 2012 r. 77,1 km (GK) Długość dróg o powierzchni bitumicznej wzrosła o 3,5km w stosunku do danych za 2011 r. Ma to związek z inwestycjami w infrastrukturę drogową prowadzonymi w 2012 r. na terenie miasta. 2 Długość dróg o powierzchni ulepszonej km 2012 r. 8,9 km (GK) Długość dróg o powierzchni ulepszonej nie zmieniła się w stosunku do danych za 2011 r. 3 Długość dróg o powierzchni pozostałej km 2012 r. 19,2 km (GK) 4 Wydatki na zmodernizowane drogi publiczne na 1 mieszkańca 5 Liczba zdarzeń drogowych ogółem na terenie miasta w skali roku zł/os. zdarzenie drogowe W 2012 r. zaobserwowano nieznaczne zmniejszenie wartości wskaźnika (spadek o 1,8 km). Ma to związek z inwestycjami w infrastrukturę drogową prowadzonymi w 2012 r. na terenie miasta r ,16 zł/os. (BF) W porównaniu z rokiem 2011 w 2012 r. o 119,06 zł/os. spadła wartość wydatków na zmodernizowane drogi publiczne w przeliczeniu na 1 mieszkańca r. 409 zdarzeń (Policja) Wśród 409 zdarzeń znajduje się 36 wypadków i 373 kolizje. W 2012 r. znacznie zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta. Odnotowano o 88 zdarzeń drogowych mniej niż w roku 2011 (zmniejszenie wartości wskaźnika o 17,7%). Może to mieć związek z wydatkami ponoszonymi na podniesienie bezpieczeństwa w mieście oraz licznymi programami informacyjnymi i profilaktycznymi prowadzonymi w mieście przez Policję, Gminę Stalowa Wola oraz organizacje pozarządowe 6 Liczba czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej szt r szt. (MZK) W 2012 r. o 43 wzrosła liczba czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił wzrost wartości wskaźnika o 3,4%. Ma to związek z inwestycjami w kanalizację sanitarną w mieście. 7 Powierzchnia objęta kanalizacją deszczową km r. 0,33 km 2 (GK) W 2012r. nie zmieniła się powierzchnia objęta kanalizacją deszczową. 8 Długość sieci kanalizacyjnej km 2012 r. 138,3 km (GUS) W ciągu ostatniego roku nieznacznie wzrosła długość sieci kanalizacyjnej w mieście. W stosunku do roku 2011 zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika o 4,2 km tj. 3,1%. Ma to związek z inwestycjami w kanalizację w mieście.

7 9 Udział ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej w gminie w stosunku do ludności ogółem 10 Liczba gospodarstw domowych korzystających z dostępu do sieci internetowej 11 Liczba punktów bezpłatnego dostępu do sieci bezprzewodowej % 2012 r. 99,98 % (GK) szt. szt. W stosunku do roku 2011 wskaźnik dot. udziału ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej wzrósł o 0,98% i osiągnął wartość 99,98%. Ma to związek z inwestycjami w kanalizację sanitarną w mieście. Każdy mieszkaniec ma dostęp do kanalizacji sanitarnej. W pojedynczych przypadkach poszczególne jednostki z własnej woli nie korzystają z kanalizacji sanitarnej r. b.d. (Informatyk) Brak danych GUS. Dodatkowo brak możliwości pozyskania danych od lokalnych operatorów ze względu na tajemnicę handlową r. 5 szt. (Informatyk, lokale gastronomiczno-usługowe) Wskazane powyżej dane uwzględniają bezpłatny dostęp do Internetu w sieci bezprzewodowej: hot spoty Urzędu Miasta w 2012r. - 0 szt. hot spotów na terenie niektórych lokali gastronomiczno-usługowych w Stalowej Woli 2012r. - 5 szt. 12 Powierzchnia objęta bezpłatnym dostępem do sieci bezprzewodowej km 2 W związku z wyłączeniem w 2011r. punktów bezpłatnego dostępu do internetowej sieci bezprzewodowej należących do Gminy Stalowa Wola, na terenie miasta pozostały wyłącznie punkty udostępnione przez lokale gastronomiczne. Dostęp do informacji na temat wielkości tego wskaźnika jest znacznie utrudniony. Niewiele lokali chce podawać tego typu informacje, stąd zaprezentowana wielkość wskaźnika może nie oddawać jego realnej wartości r m 2 (lokale gastronomiczno-usługowe) Dane szacunkowe dotyczą powierzchni objętej bezpłatnym dostępem do internetowej sieci bezprzewodowej na terenie niektórych lokali gastronomiczno-usługowych w Stalowej Woli. Dostęp do informacji na temat wielkości tego wskaźnika jest znacznie utrudniony. Niewiele lokali chce podawać tego typu informacje, stąd zaprezentowana wielkość wskaźnika może nie oddawać jego realnej wartości. 13 Długość światłowodu km 2012 r. 1,6 km (GK) Zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika o 100%. Do końca 2011 r. na terenie miasta nie było światłowodów. 14 Liczba nowopowstałych wiat przystankowych szt r. 0 szt. (ZMKS) 15 Liczba pasażerów korzystająca w danym roku z komunikacji miejskiej osoba W 2012 r. nie powstały nowe wiaty przystankowe r os. (ZMKS) W 2012 r. zaobserwowano znaczny wzrost liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. W porównaniu do 2011 r. nastąpił wzrost wartości wskaźnika o os. (tj. 9,8%). Może to mieć związek z większym komfortem korzystania z komunikacji miejskiej, spowodowanym inwestycjami w infrastrukturę (wiaty

8 przystankowe powstałe w 2011r.) i zaplecze transportowe (nowoczesne autobusy zakupione w 2011 r.). Na tak znaczne zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej mogą mieć również wpływ stale rosnące ceny paliwa. 16 Powierzchnia uzbrojonych terenów km r. 21,71 km 2 (GK, PGN) W stosunku do roku 2011 wartość tego wskaźnika nie uległa zmianie. 17 Liczba węzłów przesiadkowych szt r. 5 (KP 4 stacje PKP, 1 dworzec PKS) Liczba węzłów przesiadkowych na terenie miasta utrzymywała się na stałym poziomie. 18 Liczba stworzonych planów transportowych miasta szt. 2012r. 0 szt. (GK) 19 Liczba stacji wielopaliwowej tankowania pojazdów (z dystrybutorami CNG, ON, LPG i benzyny) szt. W prezentowanym okresie nie zostały stworzone plany transportowe miasta r. - 0 szt. (GK) W prezentowanym okresie nie zostały stworzone stacje wielopaliwowe tankowania pojazdów (z dystrybutorami CNG, ON, LPG i benzyny) 20 Liczba autobusów miejskich napędzanych CNG szt r. 0 szt. (ZMKS) 21 Liczba stworzonych kompleksowych rozwiązań w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych szt. W prezentowanym okresie nie zostały zakupione autobusy miejskie napędzane CNG r. 4 szt. (MZK) MZK - 4 szt. - Składowisko odpadów: unieszkodliwianie - 1 szt. - Selektywna zbiórka odpadów z zabudowy wielorodzinnej: odbieranie - ok. 200 szt. - Selektywna zbiórka odpadów z gospodarstw jednorodzinnych: odbieranie - ok szt. - Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZON): odbieranie - 1 szt. Referat ds. Gosp. Odpadami - 0 szt. Rozpoczęcie w 2012 r. tworzenia kompleksowego systemu odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów komunalnych. W porównaniu z rokiem 2011 wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Na potrzeby niniejszego badania za utylizację przyjęto proces bezpiecznego składowania odpadów. W związku z wejściem w życie Ustawy o odpadach z r. oraz Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia dnia r. w drugiej połowie 2012 r. rozpoczął się proces tworzenia nowego, kompleksowego rozwiązania w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych w Gminie Stalowa Wola. Działanie to zostało zakończone w 2013 r. i dlatego zostanie uwzględnione w monitoringu wskaźników strategii za rok 2013.

9 22 Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej 23 Liczba inwestycji w zakresie zagospodarowania centrum miasta szt. szt r. - 3 szt. (GK) Wydział Gospodarki Komunalnej - 3 szt. - Modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 9 na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej Tęcza : pow. użytkowa 309,62 m 2, w tym część istniejąca 152,61 m 2, część rozbudowana 157,01 m 2-1 szt. - Modernizacja Domu Gościnnego HUTNIK. Pow. objęta robotami 461,48 m 2-1 szt. - Modernizacja budynku Przychodni nr 1 przy ul. Hutniczej (poszerzenie korytarzy, łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, stolarka drzwiowa i okienna, instalacja elektryczna) 1 szt. W porównaniu z rokiem 2011 wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Podobnie jak w roku poprzednim zrealizowano 3 inwestycje tego typu r. - 1 szt. (GK) Wydział Gospodarki Komunalnej - 1 szt. - W 2012r. zakończyła się modernizacja Domu Gościnnego HUTNIK. Pow. objęta modernizacją 461,48 m 2. Inwestycja rozpoczęta w 2011 r. W roku 2012 wykonano m.in. podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście, schody zewnętrzne, salę im. S. Norblina w Palmiarni Domu Gościnnego Hutnik - 1 szt. - W 2012r. realizowane były również inwestycje związane z budową Parku 24 nowoczesny park edukacyjny za Kinem Ballada oraz renowacją Parku Miejskiego, ale z uwagi na fakt, iż inwestycje te nie zostały jeszcze zakończone w 2012 r., nie zostały one wskazane jako wskaźnik dot. prezentowanego okresu. 24 Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów szt. czynszowych W porównaniu z rokiem 2011 wartość wskaźnika nie uległa zmianie. Podobnie jak w roku poprzednim zrealizowano 1 inwestycję tego typu r. - 0 szt. (GK) W prezentowanym okresie nie wybudowano oraz nie modernizowano obiektów czynszowych. OBSZAR ŚRODOWISKO NATURALNE 25 Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem 26 Wydatki na zieleń w mieście na 1 mieszkańca w skali roku % 2012 r. - 5,38% (BF) zł/os. W ciągu ostatniego roku znacznie wzrósł wskaźnik dotyczący wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem. W roku 2011 wynosił on 1%, a w 2012 aż 5,35%. Może to mieć związek z realizacją inwestycji w zakresie ochrony środowiska, na które pozyskano fundusze z Unii Europejskiej r. - 25,08 zł/os. (BF) W 2012 roku zaobserwowano wzrost wydatków na zieleń w mieście na 1 mieszkańca o 3,42 zł. w stosunku do wydatków tego typu poniesionych w 2011 r.

10 27 Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i lasów na 1 mieszkańca 28 Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem na 1 mieszkańca 29 Ilość wytwarzanych odpadów komunalno-bytowych na mieszkańca w skali roku m 2 /os. zł/os. m³/rok 2012 r ,47 m 2 /os. (GK, Nadleśnictwo) Wydział Gospodarki Komunalnej Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i lasów będących w zasobach Gminy Stalowa Wola, przypadająca na 1 mieszkańca w ,47 m 2 /os. Nadleśnictwo Powierzchnia lasów podlegających Nadleśnictwu Rozwadów na terenie Gminy Stalowa Wola, przypadająca na jednego mieszkańca w 2012 r m 2 /os. W 2012 r. zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika o 9,01 m 2 /os. w stosunku do danych z roku Może to mieć związek z inwestycjami dot. zagospodarowania terenów spacerowo-wypoczynkowych, w tym dofinansowanymi z UE i realizowanymi w prezentowanym okresie r ,52 zł/os. (BF) W prezentowanym okresie zaobserwowano znaczny wzrost wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem na 1 mieszkańca. W stosunku do 2011 r. wydatki te wzrosły o 363,41 zł/os. tj. o 76,3%. Może to mieć związek z inwestycjami dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dofinansowanymi z UE i realizowanymi w prezentowanym okresie r. 1, 96 m 3 /rok (MZK) 2011 r. 2,06 m 3 /rok (MZK) 2012 r. - 1,94 m 3 /rok (MZK) 30 Stosunek odpadów komunalnych wykorzystanych gospodarczo do odpadów wytworzonych w ciągu roku W prezentowanym okresie zaobserwowano spadek ilości wytwarzanych odpadów komunalno-bytowych na mieszkańca w skali roku o 0,12 m 3 /rok, w porównaniu z rokiem Może to być spowodowane rosnącą świadomością konieczności ochrony środowiska wśród lokalnej społeczności, będącą wynikiem działań informacyjnych o tematyce ekologicznej, prowadzonych w mieście przez różnego rodzaju instytucje. % 2010 r. 12% (MZK) 2011 r. 17% (MZK) 2012 r. - 18% (MZK) W 2012 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, o 1 % wzrósł stosunek odpadów komunalnych wykorzystanych gospodarczo do odpadów wytworzonych w ciągu roku. Może to świadczyć o rosnącej świadomości lokalnej społeczności dot. konieczności ograniczenia zanieczyszczania środowiska i możliwości ponownego wykorzystania odpadów komunalnych.

11 31 Wydatki na działania proekologiczne zł 2012 r ,94 zł (GK, Nadleśnictwo) Wydział Gospodarki Komunalnej - Za wydatki na działania proekologiczne Gminy Stalowa Wola przyjęto wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska ,10 zł Nadleśnictwo ,84 zł W 2012 r. o ,67 zł (tj. 571,6%), w porównaniu do roku 2011, wzrosły wydatki na działania proekologiczne. Może to wynikać z rosnącej potrzeby ograniczenia zanieczyszczania środowiska w mieście i uświadomienia jego mieszkańców na temat ochrony środowiska. 32 Liczba punktów selektywnej zbiórki odpadów szt r szt. (MZK) MZK Typ punktu selektywnej zbiórki odpadów: - Gniazda selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej szt. - Liczba gospodarstw jednorodzinnych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów szt. - Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych - 1 szt. 33 Liczba zrealizowanych programów edukacyjnych o charakterze ekologicznym szt. W stosunku do roku 2011, w prezentowanym okresie liczba punktów selektywnej zbiórki odpadów nie uległa zmianie r szt. (EZ, GK, MZK, Nadleśnictwo, Szkoły, Przedszkola) Wydział Edukacji i Zdrowia/Wydział Gospodarki Komunalnej - 2 szt. - Akcja Sprzątanie świata (m.in. z udziałem szkół i przedszkoli podległych gminie) 1 szt. - Zrób dla Ziemi coś dobrego-oddziel suche od mokrego i nie wrzucaj do jednego (m.in. z udziałem szkół i przedszkoli podległych gminie) 1 szt. MZK - 1 szt. - Konkurs w szkołach i przedszkolach polegający na zbiórce makulatury oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, promujący selektywną zbiórkę odpadów. Konkurs objął swoim zasięgiem: 10 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych i Stowarzyszenie opieki nad dziećmi "Oratorium", uczestnictwo: os. - 1 szt. Nadleśnictwo - 28 szt. - Warsztaty rodzinne, Drzwi do lasu-otwarte, Drzwi otwarte-piknik Rodzinny, Impreza plenerowa z PTTK, Sprzątanie Świata, Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologiczno-Leśnej, Warsztaty terenowe, Konkursy: Dokarmiamy zwierzęta i Zbieramy karmę, dokarmiamy zwierzęta, uczestnictwo: os.- 28 szt. (tj. 28 edycji w/w projektów) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1-4 szt. - II Miejski Konkurs Plastyczny Dbamy o zwierzęta (org. PSP nr 1), uczestnictwo: 58 os. - 1 szt. - Program ekologiczny Segregując śmieci - chronisz przyrodę, uczestnictwo: 110 os. (org. PSP nr 1 dla klas V-VI) - 1 szt. - Światowy Dzień Ziemi - konkurs o ochronie wody, uczestnictwo: 16 os. (org. PSP nr 1) - 1szt.

12 - Ogólnopolski konkurs ekologiczny EKO-TEST, uczestnictwo: 3 os. (org. OCE - Ogólnopolskie Centrum Edukacyjne) - 1szt. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4-1 szt. - Pozwólmy zwierzakom żyć tam, gdzie się urodziły (org. WWF Polska), uczestnictwo: 200 os. - 1 szt. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-2 szt. - Dbamy o nasze środowisko, uczestnictwo: 26 os. (innowacja pedagogiczna PSP nr 7) - 1 szt. - Program Edukacja ekologiczna w regionie 1 szt. Zespół Szkół nr 4 (PSP nr 9 i GIM nr 6) - 3 szt. - Konkurs plastyczny Szanujmy Matkę Ziemię, uczestnictwo: 9 os. (org. Niżańskie Centrum Kultury) - 1 szt. - Szkolny Konkurs Ekologiczno- Przyrodniczy dla klas I-III PSP nr 9, uczestnictwo: 110 os. (org. PSP nr 9) - 1 szt. - Apel z okazji Światowego Dnia Ziemi, uczestnictwo: 195 os. (org. PSP nr 9) - 1szt. Zespół Szkół nr 3 (PSP nr 12 i GIM nr 5) - 3 szt. - W Harmonii z Przyrodą i Środowiskiem, uczestnictwo: 20 os. (org. Rada Rodziców przy ZS nr 3) - 1 szt. - Okręgowy Test Młodego Ekologa, uczestnictwo: 19 os. (org. Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa) - 1 szt. - Wyszukujemy Dzikie Wysypiska Śmieci, uczestnictwo: 20 os. (org. Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody) - 1 szt. Przedszkole nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 9, nr 18 1 szt. - Kubusiowi przyjaciele natury - ogólnopolski program ekologiczny (org. Tymbark S.A.) 1 szt. Przedszkole nr 4, nr 15 1 szt. - Klimatolubne przedszkolaki - program dotyczący zmian klimatu, 4, 5, 6 latki 1 szt. Przedszkole nr 1-1 szt. - Udział w konkursie ekologicznym, uczestnictwo: 25 os. (org. Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli) - 1 szt. Przedszkole nr 2-3 szt. - Internetowy wielki konkurs ekologiczny dla Przedszkoli, uczestnictwo: 25 os. (org. Portal internetowy buliba.pl) - 1 szt. - Akcja ekologiczna Polska niezapominajka, uczestnictwo: 100 os. (org. Przedszkole nr 2, Patronat Polskie Radio Program 1) - 1 szt. - Akcja Pomóż zwierzętom przetrwać zimę, uczestnictwo: 200 os. 1 szt. Przedszkole nr 4-1 szt. - Spotkanie ze zwierzakiem (innowacja pedagogiczna Przedszkola nr 4), uczestnictwo: 24 os. - 1 szt. Przedszkole nr 5-2 szt. - I miejsce w konkursie Przyroda w przedszkolu na najładniejszy kącik przyrody, uczestnictwo: 1 os. (Ogólnopolski konkurs Oficyny MM) - 1 szt. - Wycieczka na ścieżkę edukacyjna w Ciemnym Kącie, uczestnictwo: 85 os. - 1 szt. Przedszkole nr 6-1 szt. - Klub Zdrowy i bezpieczny przedszkolak - cykl zajęć o tematyce ekologicznej, promocja zdrowego stylu życia, systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców o tematyce ekologicznej i zdrowotnej, zajęcia kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestnictwo: 150 os. - 1 szt.

13 34 Długość wybudowanych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych km Przedszkole nr 7-1 szt. - Program edukacji ekologicznej "Zdrowa ziemia - zdrowi ludzie, uczestnictwo: 25 os. (org. Przedszkole nr 7) - 1 szt. Przedszkole nr 9-4 szt. - U Królowej Zimy, uczestnictwo: 50 os. (org. Przedszkole nr 9) - 1 szt. - Spotkanie z leśniczym i wspólne sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym, uczestnictwo: 100 os. (org. Przedszkole nr 9) - 1 szt. - Wycieczka do Ciemnego Kąta - wędrówka po ścieżce edukacyjnej, uczestnictwo: 70 os. (org. Przedszkole nr 9) - 1 szt. - Zbiórka zużytych tonerów, uczestnictwo: 100 os. (org. Firma Recyplan) - 1 szt. Przedszkole nr 10-1 szt. - Program innowacji pedagogicznej Żyjmy w zgodzie z naturą (org. Przedszkole nr 10), uczestnictwo: 135 os. (org. Przedszkole nr 10) - 1 szt. Przedszkole nr 11-1 szt. - Ekoludek moim przyjacielem - program autorski, uczestnictwo: 120 os. (org. Przedszkole nr 11) - 1 szt. Przedszkole nr 15-1 szt. - Spotkanie z lekarzem weterynarii i jej pupilami, 3,4,5,6 -latki, uczestnictwo: 106 os. (org. Przedszkole nr 15) - 1 szt. W 2012 r. o 36 w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba programów o charakterze ekologicznym, realizowanych w mieście. Może to być wynikiem rosnącej potrzeby prowadzenia stałych działań w zakresie edukacji ekologicznej wśród lokalnej społeczności oraz rosnącego zainteresowania mieszkańców miasta udziałem w tego typu inicjatywach r. - 0 km (GK, Nadleśnictwo, GDDKiA, ZDP, PZDW) W prezentowanym okresie nie wybudowano/zmodernizowano ścieżek rowerowych. 35 Liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej szt r szt. (MZK) W 2012 r. o 43 wzrosła liczba czynnych przyłączy kanalizacji sanitarnej. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił wzrost wartości wskaźnika o 3,4%. Ma to związek z inwestycjami w kanalizację sanitarną w mieście. 36 Powierzchnia objęta kanalizacją deszczową km r. 0,33 km 2 (GK) 37 Liczba rocznych planów kontroli przygotowana wspólnie z WIOŚ szt. W 2012 r. nie zmieniła się powierzchnia objęta kanalizacją deszczową. 2012r. - 1 szt. (GK) Podobnie jak w latach poprzednich prowadzono prace wspólnie z WIOŚ, związane z przygotowaniem rocznego planu kontroli.

14 38 Liczba opracowanych koncepcji gospodarowania terenami zielonymi 39 Liczba wdrożonych systemów synchronizacji sygnalizacji świateł w mieście 40 Liczba obiektów publicznych, które poddano termomodernizacji 41 Liczba programów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób dorosłych szt. szt. szt. szt r. - 1 szt. (Nadleśnictwo) Nadleśnictwo - Plan Urządzania Lasu na lata szt. Podobnie jak w 2011 r. przygotowano 1 koncepcję gospodarowania terenami zielonymi 2012 r. - 0 szt. (GDDKiA, PZDW) Sygnalizacja świetlna nie jest zainstalowana na drogach gminnych. Sygnalizacja działa w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Brak obecnie ogólnego systemu synchronizacji sygnalizacji na terenie miasta. Istnieją natomiast sygnalizacje bezkolizyjne oraz dostosowujące się do bieżącego natężenia ruchu (akomodacja) r. - 0 szt. (GK) W 2012 r. nie poddano termomodernizacji obiektów publicznych. OBSZAR SFERA SPOŁECZNA 2012 r szt. (KP, Inkubator, MOPS, MBP, Szkoły, MDK, Uczelnie, SOWiIK, PUP, Stowarzyszenia, PPP) Kancelaria Prezydenta w Urzędzie Miasta Stalowej Woli - 1 szt. - Cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli w ramach projektu Profesjonalna kadra - przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta St. Wola, (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V, Podziałanie PO KL ) - 1 szt. INKUBATOR TECHNOLOGICZNY - 13 szt. - Konferencja dla przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw na temat zastosowań najnowocześniejszych narzędzi i metod obróbki skrawaniem oferowanych przez światowych liderów w zakresie produkcji narzędzi skrawających (firm ISCAR POLAND oraz INGERSOLL). Program wzbogacono pokazem obróbki na centrach Yamazaki Mazak - 1 szt. - Warsztaty na temat technik promocji firm przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, metod wizualizacyjnych, wykorzystywanych w przygotowywaniu dokumentacji technicznej oraz strategii promocji przy wykorzystaniu technik dostarczanych przez narzędzia internetowe. Warsztaty prowadził pracownik firmy Kunicki Design z Krakowa - 1 szt. - Projekt na temat przedsiębiorczości akademickiej SPINAKER WIEDZY II. Projekt realizowany przez Inkubator Technologiczny wspólnie z rzeszowską firmą doradczą INNpuls dla studentów stalowowolskich uczelni - 1 szt. - Seminarium poświęcone integracji systemów inżynierskich - Technologia Synchroniczna GM System integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. - 1 szt. - Seminarium: Zamknięcie roku finansowego. Aspekty księgowe, podatkowe i prawne - 1 szt. - Specjalistyczne szkolenie firmy ISCAR POLAND na temat zastosowań narzędzi frezarskich najnowszej generacji - 1 szt. - Szkolenie Fundusze UE dla Przedsiębiorstw firmy The Quality of Life - zapoznanie pracowników firm z tematyką programów operacyjnych przeznaczonych na finansowanie rozwoju firmy - 1 szt.

15 - Nowoczesne metody nacinania gwintów - gwintowniki maszynowe wysokowydajne - 1 szt. - Dla firmy GARDNER AEROSPACE - Mielec- szkolenie operatorów obrabiarki Mazak Integrex - 1 szt. - Professional Business Advice - cykl szkoleń umożliwiających wykonywanie zawodu spawacza - 1 szt. - Professional Business Advice - cykl szkoleń umożliwiających wykonywanie zawodu opiekunki osób starszych - 1 szt. - WYG Consulting Sp. z o.o. - Planowanie Strategiczne w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach - 1 szt. - TUV Akademia przy współpracy z ITSTW oraz TUV Rheinland - tygodniowe szkolenie poświęcone badaniom magnetyczno-proszkowym dla 11 os., zakończony egzaminem i wręczeniem certyfikatów zawodowych - 1 szt. MOPS - 4 szt. - Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola - 1 szt. - Klub Integracji Społecznej - 2 szt. - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOPS - program praktyk zawodowych - 1 szt. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - 1 szt. - Szkolenie z katalogowania w systemie SOWA II / MARC 21-1 szt. PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 11, ZS nr 3 (PSP nr 12 i GIM nr 5) 1 szt. - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli) - 1 szt. PSP nr 1, ZSO nr 1 (PSP nr 5 i GIM nr 7) - 1 szt. - Projekt: Wysoko Wykwalifikowany Nauczyciel Systemu Oświaty: Kreatywny Nauczyciel (org. Caritas Diecezji Rzeszowskiej) - 1 szt. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 2 szt. - Comenius - Uczenie się przez całe życie (dof. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) 1 szt. - Pestalozzi program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej (dof. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) - 1 szt. PSP nr 1, Gimnazjum nr 2-1 szt. - Kurs języka angielskiego dla nauczycieli szkół i przedszkoli (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów) - 1 szt. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (PSP nr 5 i GIM nr 7) - 5 szt. - Poznaj świat przez języki (org. Fundacja Instytut Jakości w Edukacji, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE) 1 szt. - Projekt międzynarodowy - Das Bild der Anderen (org. Instytut Goethego) 1 szt. - Internetowy kurs języka angielskiego (org. Szkoła Językowa Dobra Zuza ) - 1 szt. - Kurs na egzaminatora OKE (org. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) - 1 szt. - Sędzia Lekkoatletyki (org. Podkarpacki Okręgowy Związek LA Rzeszów) - 1 szt. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-1 szt. - Szkolenie z zakresu praktycznej obsługi e-dziennika w ramach projektu Bliżej gwiazd (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie PO KL ) - 1 szt. Zespół Szkół nr 3 (PSP nr 12 i GIM nr 5) - 8 szt. - W mroźny zimny czas zima rozgrzewa nas (fundusz własny jednostki, org. Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska - Woźniak) - 1 szt. - Metodyczne i merytoryczne szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 szt. - Ewaluacja wewnętrzna szkoły (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 szt.

16 - Indywidualizacja procesu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 szt. - Wykorzystanie platformy E-nauczanie (fundusz własny jednostki, org. LIBRUS Sp. z o.o.) - 1 szt. - Zastosowanie komputera w pracy nauczyciela (fundusz własny jednostki, org. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu) - 1 szt. - Grafika Komputerowa i Obsługa Tablic Multimedialnych (fundusz własny jednostki, org. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania) - 1 szt. - Komputer Jako Narzędzie w Pracy Nauczyciela (fundusz własny jednostki, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu) - 1 szt. MDK - 6 szt. - Lektorat j. angielskiego - 1 szt. - Lektorat j. niemieckiego - 1 szt. - Fotografia - 1 szt. - Zajęcia informatyczne - 1 szt. - Ekonomia - 1 szt. - Szkolenie Zamówienia publiczne dla instytucji kultury - 1 szt. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA - 6 szt. - Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą V edycja 1szt. - Studia Podyplomowe: Współczesna Rachunkowość w Firmie III edycja 1szt. - Studia Podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 1 szt. - Zajęcia z Księgowości Komputerowej 1 szt. - Zajęcia z BHP 1 szt. - Projekt Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli poprzez rozwój i podwyższenie jakości i kompetencji kadry akademickiej Uczelni - 1 szt. KUL - 4 szt. - Studia podyplomowe w zakresie kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości - 1 szt. - Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym - 1 szt. - Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień - 1 szt. - Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej - 1 szt. SOWiIK - 3 szt. - Konferencja dla pedagogów szkolnych i dyrektorów - nt. Procedura Niebieskiej Karty w oświacie - 1 szt. - Pomoc w merytorycznej organizacji szkolenia potencjalnych realizatorów Szkoły dla Rodziców w ramach programu osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 1 szt. - Warsztat edukacyjny dla pedagogów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy - 1 szt. PUP - 9 szt. - Więcej szans w powiecie stalowowolskim (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VI, Poddziałanie PO KL ) - 1 szt. - Droga do kariery (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet VI, Poddziałanie PO KL ) - 1 szt. - Program specjalny - Przełam bariery dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia - 1 szt. - Program specjalny - Praca na horyzoncie dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia - 1 szt. - Program skierowany do bezrobotnych do 30. roku życia - 1 szt.

17 - Program skierowany do bezrobotnych powyżej 50. roku życia - 1 szt. - Program skierowany do bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 1 szt. - Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy - 1 szt. - Przygotowanie zawodowe dorosłych - 1 szt. Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - 1 szt. - Kurs zawodowy dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, w ramach programu Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych, finansowany z budżetu województwa podkarpackiego - 1 szt. Ochotnicza Straż Pożarna Stalowa Wola - 10 szt. - Szkolenie nt. Zasad finansowania OSP - 1 szt. - Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - 1 szt. - Szkolenie z zakresu ratownictwa nawodnego - 1 szt. - Szkolenie z obsługi systemu woda-lód (sanie lodowe) - 1 szt. - Szkolenie z obsługi pomp - 1 szt. - Kurs ratownictwa technicznego - 1 szt. - Kurs strażaka ratownika I i II stopnia - 1 szt. - Kurs sternika motorowodnego - 1 szt. - Kurs stermotorzysty - 1 szt. - Kurs na kierowców pojazdów uprzywilejowanych - 1 szt. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 53 szt. - Szkoła dla rodziców - 1 szt. - Bateria testów do diagnozy niepowodzeń szkolnych w gimnazjum - 1 szt. - Wiedza o autyzmie - klucz do rozwoju kompetencji rodzicielskich i terapeutycznych - 1 szt. - Międzynarodowy zjazd neroterapeutów - 1 szt. - Konferencja Ochrona zdrowia psychicznego - 1 szt. - Dostępność muzeum dla osób niepełnosprawnych - Poczuj sztukę wystawa dla osób z dysfunkcją wzroku- 1 szt. - Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 szt. - Studia podyplomowe - logopedia i terapia pedagogiczna - 1 szt. - Szkoła psychoterapii systemowej - 1 szt. - Ustawienia systemowe w życiu osobistym i zawodowym - 1 szt. - Superwizje dla psychologów i pedagogów szkolnych - 1 szt. - Superwizje dla nauczycieli gimnazjum- 1 szt. - Wokół wartości - prelekcja dla rodziców - 1 szt. - Sposoby radzenia sobie z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi w szkole - 1 szt. - Dojrzałość szkolna - 1 szt. - Problemy adaptacyjne dzieci- 1 szt. - Agresja w ujęciu behawioralnym - trening zastępowania agresji - 1 szt. - Tiki - diagnoza i terapia - 1 szt. - Przeciwdziałanie narkomanii - 1 szt. - Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów - 1 szt. - Dostosowanie wymagań i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - 1 szt.

18 - Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły - 1 szt. - Cechy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - 1 szt. - Mediacje szkolne i oświatowe - 1 szt. - Cechy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - 1 szt. - Jak pomóc dziecku w pokonywaniu trudności szkolnych - 1 szt. - Rozwój seksualny dziecka - jak prowadzić krępujące rozmowy - 1 szt. - Problemy i zaburzenia emocjonalno-społeczne u dzieci - 1 szt. - Jak mądrze karać i nagradzać dziecko - 1 szt. - Wspieranie młodzieży w wyborze zawodu - 1 szt. - Rola rodzica w motywowaniu dziecka do nauki - 1 szt. - Jak pomagać dziecku w przezwyciężaniu trudności - 1 szt. - Budowanie poczucia bezpieczeństwa w wieku przedszkolnym - 1 szt. - Budowanie strategii korygujących dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania - 1 szt. - Stop cyberprzemocy - 1 szt. - Nałogom mówię nie - 1 szt. - Mój seks świadczy o mnie - 1 szt. - Dziecięce zaburzenia rozwojowe - 1 szt. - Zabawy i ćwiczenia logopedyczne w profilaktyce i terapii wad wymowy - 1 szt. - Usprawnianie buzi i języka u dzieci przedszkolnym - 1 szt. - Obniżenie wieku szkolnego do 6 lat - 1 szt. - Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole - 1 szt. - Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie - 1 szt. - Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci - diagnoza i terapia - 1 szt. - Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - 1 szt. - Racjonalna terapia zachowań - 1 szt. - Zaburzenia osobowości u dzieci, młodzieży i dorosłych - 1 szt. - Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy u dzieci - 1 szt. - Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku - 1 szt. - Akademia Coaching - 1 szt. - Relacja terapeutyczna - 1 szt. - Praca w zespole interdyscyplinarnym - 1 szt. - Efektywne metody uczenia się - 1 szt. W 2012 r. zrealizowano 130 programów podnoszących kwalifikację osób dorosłych tj. o 94 więcej niż w roku poprzednim. W głównej mierze miało to związek z pozyskaniem funduszy zewnętrznych na realizację tego typu programów oraz rosnącą świadomością w zakresie konieczności upowszechniania idei kształcenia się przez całe życie.

19 42 Liczba osób, która skorzystała z programów podnoszących kwalifikacje osób dorosłych osoba 2012 r os. (KP, Inkubator, MOPS, MBP, Szkoły, MDK, Uczelnie, SOWiIK, PUP, Stowarzyszenia, PPP) Kancelaria Prezydenta w Urzędzie Miasta Stalowej Woli os. - Cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli w ramach projektu Profesjonalna kadra - przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta St. Wola, (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V, Działanie PO KL ) os. INKUBATOR TECHNOLOGICZNY- 281 os. - Konferencja dla przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw na temat zastosowań najnowocześniejszych narzędzi i metod obróbki skrawaniem oferowanych przez światowych liderów w zakresie produkcji narzędzi skrawających (firm ISCAR POLAND oraz INGERSOLL). Program wzbogacono pokazem obróbki na centrach Yamazaki Mazak - 40 os. - Warsztaty na temat technik promocji firm przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, metod wizualizacyjnych, wykorzystywanych w przygotowywaniu dokumentacji technicznej oraz strategii promocji przy wykorzystaniu technik dostarczanych przez narzędzia internetowe. Warsztaty prowadził pracownik firmy Kunicki Design z Krakowa - 30 os. - Projekt na temat przedsiębiorczości akademickiej SPINAKER WIEDZY II. Projekt realizowany przez Inkubator Technologiczny wspólnie z rzeszowską firmą doradczą INNpuls dla studentów stalowowolskich uczelni - 20 os. - Seminarium poświęcone integracji systemów inżynierskich - Technologia Synchroniczna GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o os. - Seminarium: Zamknięcie roku finansowego. Aspekty księgowe, podatkowe i prawne - 12 os. - Specjalistyczne szkolenie firmy ISCAR POLAND na temat zastosowań narzędzi frezarskich najnowszej generacji - 50 os. - Szkolenie Fundusze UE dla Przedsiębiorstw firmy The Quality of Life - zapoznanie pracowników firm z tematyką programów operacyjnych przeznaczonych na finansowanie rozwoju firmy - 25 os. - Nowoczesne metody nacinania gwintów - gwintowniki maszynowe wysokowydajne - 40 os. - Dla firmy GARDNER AEROSPACE - Mielec- szkolenie operatorów obrabiarki Mazak Integrex - 5 os. - Professional Business Advice - szkolenia umożliwiające wykonywanie zawodu spawacza - 2 os. - Professional Business Advice - szkolenia umożliwiające wykonywanie zawodu opiekunki osób starszych - 6 os. - WYG Consulting Sp. z o.o. - Planowanie Strategiczne w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach - 20 os. - TUV Akademia przy współpracy z ITSTW oraz TUV Rheinland tygodniowe szkolenie poświęcone badaniom magnetyczno-proszkowym, zakończone egzaminem i wręczeniem certyfikatów zawodowych - 11 os. MOPS os. - Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola - 53 os. - Klub Integracji Społecznej - 35 os. - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOPS - program praktyk zawodowych - 35 os. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - 25 os. - Szkolenie z katalogowania w systemie SOWA II / MARC os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1-6 os. - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli) - 2 os.

20 - Kurs języka angielskiego dla nauczycieli szkół i przedszkoli (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów) - 2 os. - Projekt: Wysoko Wykwalifikowany Nauczyciel Systemu Oświaty: Kreatywny Nauczyciel (org. Caritas Diecezji Rzeszowskiej) - 2 os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3-4 os. - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli) - 4 os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr os. - Comenius - Uczenie się przez całe życie (dof. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) os. - Pestalozzi program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej (dof. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) - 1 os. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (PSP nr 5 i GIM nr 7) os. - Poznaj świat przez języki (org. Fundacja Instytut Jakości w Edukacji, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE) os. - Projekt międzynarodowy - Das Bild der Anderen (org. Instytut Goethego) - 20 os. - Internetowy kurs języka angielskiego (org. Szkoła Językowa Dobra Zuza ) - 10 os. - Projekt: Wysoko Wykwalifikowany Nauczyciel Systemu Oświaty: Kreatywny Nauczyciel (org. Caritas Diecezji Rzeszowskiej) - 4 os. - Kurs na egzaminatora OKE (org. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) -1 os. - Sędzia Lekkoatletyki (org. Podkarpacki Okręgowy Związek LA Rzeszów) - 10 os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-66 os. - Szkolenie z zakresu praktycznej obsługi e-dziennika w ramach projektu Bliżej gwiazd (dof. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie PO KL ) - 66 os. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11-7 os. - Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli) - 7 os. Gimnazjum nr 2-6 os. - Kurs języka angielskiego dla nauczycieli szkół i przedszkoli (org. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów) - 6 os. Zespół Szkół nr 3 (PSP nr 12 i GIM nr 5) os. - W mroźny zimny czas zima rozgrzewa nas (fundusz własny jednostki, org. Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska - Woźniak) - 5 os. - Metodyczne i merytoryczne szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 10 os. - Ewaluacja wewnętrzna szkoły (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 os. - Indywidualizacja procesu kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej (fundusz własny jednostki, org. Studium Prawa Europejskiego) - 1 os. - Wykorzystanie platformy E-nauczanie (fundusz własny jednostki, org. LIBRUS Sp. z o.o.) - 63 os. - Zastosowanie komputera w pracy nauczyciela (fundusz własny jednostki, org. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu) - 12 os. - Grafika Komputerowa i Obsługa Tablic Multimedialnych (fundusz własny jednostki, org. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania) - 23 os.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS PRIORYTET WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY ŹRÓDŁO DANYCH 2013 2014 2015 2016 I. Gospodarka i miejsca pracy Liczba bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy 6 872 5 569 4 798 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim Sprawozdanie ze szkolenia Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim 26 27 sierpnia 2010 r w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów

Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów Tabela 1. Wspieranie realizacji edukacji zdrowotnej (EZ) w szkołach wszystkich typów 1.Kształcenie przeddyplomowe nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie podstaw EZ 2. Doskonalenie nauczycieli w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski ul. Lubelska 137A 22-100 Chełm KRS: 0000385895 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Lekcja nieograniczonych możliwości

Lekcja nieograniczonych możliwości Lekcja nieograniczonych możliwości Projekt realizowany jest w ramach: Lider projektu: Miasto Rybnik Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Andrzej Karasiński Zastępca Prezydenta Gliwic Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Gliwice, 5 6 października 2006 Oczekiwania mieszkańców wobec władz Gliwic 2006 100% 80% 80,10% 77,40% 60% 47,10%

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo