Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes"

Transkrypt

1 Dr inż., Agnieszka Ślosarczyk Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych Zastosowanie cementów hutniczych w betonach specjalnych The application of blustfurnace slag cements in special concretes Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych betonów opartych na cemencie hutniczym, dojrzewających w obniżonej temperaturze oraz zawierających dodatek popiołów lotnych i włókien polipropylenowych. Wykazano, że betony poddane działaniu niskiej temperatury, na wczesnym etapie twardnienia, wykazywały niższe przyrosty wytrzymałości na ściskanie niż betony dojrzewające w temperaturze pokojowej. Po umieszczeniu próbek w wodzie w temperaturze pokojowej, w przypadku betonów poddanych działaniu obniżonej temperatury, obserwowano znacznie szybsze tempo przyrostu wytrzymałości na ściskanie. Po okresie 56 dni zarówno próbki referencyjne, jak i próbki po działaniu obniżonej temperatury wykazywały taki sam przyrost wytrzymałości, przy czym końcowa wytrzymałość betonu poddanego działaniu obniżonej temperatury była o 20 % niższa od wartości uzyskanej dla próbek referencyjnych. Betony z dodatkiem zarówno popiołów lotnych jak i włókien polipropylenowych wykazywały lepszą odporność na pękanie i ścieranie oraz niższy skurcz podczas wysychania w porównaniu z betonami modyfikowanymi samymi popiołami lotnymi. Abstract In this paper, the results of physicomechanical properties of concrete based on blustfurnace slag cement, hardening in a low temperature and containing the additives of fly ashes and polypropylene fibres, were presented. It was shown that concrete subjected to low temperature, at the early stage of hardening, indicated the lower increase of compressive strength than concrete hardening in room temperature. In the latter stage, when samples followed by the low temperature treatment were placed into water, the higher increment of compressive strength was observed. After 56 days of curing the reference samples as well as the samples subjected to low temperature showed the same increase of compressive strength. However, the total compressive strength of concrete treated with low temperature was about 20 % lower than corresponding value for reference concrete. The concretes with both fly ashes and polypropylene fibres indicated better resistance to cracking and abrasion, and lower drying shrinkage than those modified only with fly ashes.

2 1. Wprowadzenie Cementy hutnicze charakteryzują się stabilnymi przyrostami wytrzymałości, bardzo dobrą dynamiką narastania wytrzymałości w długich okresach dojrzewania, wysoką odpornością na korozję chemiczną oraz niskim ciepłem hydratacji [1-4]. Z uwagi na powyższe właściwości oprócz wykorzystania w produkcji typowych betonów towarowych, cementy hutnicze mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcjach i elementach prefabrykowanych dojrzewających w podwyższonej temperaturze, konstrukcjach masywnych, betonach o podwyższonej odporności na agresję chemiczną [5], budownictwie hydrotechnicznym czy budownictwie komunikacyjnym [6-7]. Mankamentem betonów wykonanych z cementów hutniczych jest ich niska odporność na działanie obniżonych temperatur, co sprawia wiele problemów technologicznych na etapie wykonywania robót betonowych/budowlanych w okresie jesienno-zimowym. W pracy przedstawiono wyniki badań betonów specjalnych o podwyższonych parametrach fizykomechanicznych z wykorzystaniem cementu hutniczego CEM III A 42,5 N HSR/NA z przeznaczeniem w budownictwie mostowo-drogowym oraz w budownictwie hydrotechnicznym. Badano wpływ obniżonej temperatury na mikrostrukturę i parametry mechaniczne betonów oraz dodatkowo wpływ popiołów lotnych i włókien polipropylenowych na wybrane właściwości fizykomechaniczne betonów. 2. Część doświadczalna Do zaprojektowania składu mieszanek betonowych poddanych działaniu obniżonej temperatury wykorzystano następujące składniki: CEM III 42,5 N - HSR NA (Małogoszcz),, kruszywo naturalne - piasek 0/2, grys bazaltowy 2/8, grys bazaltowy 8/16, domieszka upłynniająca SKORBET (Lubanta), domieszka napowietrzająca BETOSTAT (Lubanta). Natomiast do betonów z dodatkiem włókien polipropylenowych zastosowano popiół lotny FLUBET oraz kruszywo naturalne żwir 2/8, żwir 8/16 (żwirownia w Dąbrowie koło Poznania). Wyniki podstawowych właściwości cementu CEM III A 42,5 N HSR/NA użytego do wykonania mieszanek betonowych przedstawiono w tabeli 1. Dodatek FLUBET jest aktywowanym popiołem lotnym pochodzącym ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego w kotłach o spalaniu fluidalnym. FLUBET został dodany w miejsce cementu w ilości 20 % masy spoiwa, co w przypadku zastosowanego cementu hutniczego stanowiło maksymalną ilość zalecaną przez producenta. Parametry włókien polipropylenowych zestawiono w tabeli 2. Właściwy skład mieszanki kruszyw ustalono na podstawie badania poszczególnych rodzajów kruszyw metodą kolejnych przybliżeń do momentu uzyskania maksymalnej szczelności stosu okruchowego kruszywa. Receptury mieszanek betonowych oraz konsystencję oraz stopień napowietrzenia zestawiono w tabeli 3. Tabela 1 Parametry mechaniczne cementu Wytrzymałość na ściskanie, MPa 2 dni 7 dni 28 dni 56 dni CEM III A 42,5 N 9,1 25,8 46,0 50,2 Tabela 2 Wybrane właściwości włókien polipropylenowych Długość, mm Średnica, m Wytrzymałość na rozciąganie, MPa Wydłużenie, mm Włókna polipropylenowe PP >80%

3 Tabela 3 Skład mieszanek betonowych wykonanych z cementu CEM III A 42,5 N B1 B2 B3 B4 B5 Cement, kg Popiół lotny, kg Piasek 0/2, kg Grys 2/8, kg Grys 8/16, kg Żwir 2/8, kg Żwir 8/16, kg Woda, dm Skorbet, % m.c. 2 2,5 2,5 2,5 2,5 Betostat, % m.c. 0, Włókna polipropylenowe ,6 0,9 kg/m 3 Konsystencja, VeBe V2 V2 V1/V2 - - Napowietrzenie, % 4, Wyniki badań 3.1 Wpływ obniżonej temperatury we wczesnym okresie dojrzewania betonu na jego mikrostrukturę i właściwości mechaniczne Wyniki wytrzymałości na ściskanie dla betonu dojrzewającego w obniżonej temperaturze przedstawiono w tabeli 4 i na wykresie 1. Próbki po 24 h osiągnęły średnią wytrzymałość na ściskanie 6,3 MPa. Minimalną wytrzymałość 10 MPa, przy której beton wykonany z cementu hutniczego może ulec zamrożeniu została osiągnięta w ciągu kolejnych 12 godzin i po tym okresie próbki betonowe umieszczono w komorze w temperaturze 0 do -2 C na 21 dni. Próbki referencyjne przechowywano w wodzie w temperaturze 20 ± 2 C. Po 21 dniach próbki z komory umieszczono w wodzie, gdzie dojrzewały w temperaturze 20 ± 2 C przez kolejne 2 miesiące. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wykonano po 7, 21, 28 i 90 dniach. Przy projektowaniu mieszanki betonowej zakładano klasę betonu na poziomie C50/60 oraz napowietrzenie powyżej 4 %, tak aby beton odpowiadał klasom ekspozycji XF i XD. Beton pielęgnowany w wodzie w temperaturze 20 ± 2 C po 7 dniach dojrzewania osiągnął ponad połowę oczekiwanej wytrzymałości, a po 28 dniach twardnienia uzyskał wytrzymałość 70 MPa, co odpowiadało klasie C55/67. W kolejnych dwóch miesiącach nie uzyskano znacznego wzrostu wytrzymałości na ściskanie, po 90 dniach beton charakteryzował się wytrzymałością bliską 80 MPa. Znacznie inaczej kształtowały się przyrosty betonu, który po osiągnięciu wytrzymałości 10 MPa został poddany działaniu obniżonej temperatury przez okres 21 dni. W tym przypadku obniżenie temperatury spowodowało znaczne zwolnienie przyrostu wytrzymałości. Wytrzymałości na ściskanie po 7 i 21 dniach były odpowiednio o 50 i prawie 60 % niższe od wartości uzyskanych dla betonu pielęgnowanego w temperaturze pokojowej. Po umieszczeniu próbek w wodzie w temperaturze pokojowej, w przypadku betonów poddanych działaniu obniżonej temperatury, obserwowano znacznie szybsze tempo przyrostu wytrzymałości, niż w tym samym okresie w przypadku referencyjnych próbek betonu. Po okresie 56 dni zarówno próbki referencyjne, jak i próbki po działaniu obniżonej temperatury wykazywały taki sam przyrost wytrzymałości, przy czym końcowa wytrzymałość betonu poddanego działaniu obniżonej temperatury była o 20 % niższa od wartości uzyskanej dla próbek referencyjnych. Przedstawione wyniki badań potwierdzają rezultaty innych badaczy [2, 7], według których betony wykonane na cemencie hutniczym z uwagi na niskie ciepło

4 Wytrzymałość na ściskanie. Mpa hydratacji charakteryzują się wolnym przyrostem wytrzymałości w początkowej fazie dojrzewania. Dodatkowe obniżenie temperatury w początkowym okresie narastania wytrzymałości rzutuje na spadek wytrzymałości betonu w późniejszym okresie. Na rys. 2 przedstawiono obrazy mikrostruktury betonów w zależności od warunków pielęgnacji. Po 21 dniach obserwowano znaczne rozluźnienie mikrostruktury zaczynu cementowego w porównaniu do betonów pielęgnowanych w temperaturze pokojowej. Po umieszczeniu próbek w wodzie, po 90 dniach nastąpiło zagęszczenie mikrostruktury zaczynu cementowego. Obrazy mikrostruktury badanych betonów odpowiadają tendencji przyrostu wytrzymałości na ściskanie i wzrostowi ciężaru objętościowego betonu (tabela 4). Tabela 4 Parametry betonu w zależności od warunków pielęgnacji Średnia wytrzymałość na ściskanie, MPa Woda 20 C Ciężar objętościowy, kg/m 3 Do 21 dnia komora (0 do -2 C) Ciężar objętościowy, kg/m 3 (M) po 1 dniu 6,3 2, dni 39,5 2,602 19,6 2, dni 62,7 2,613 24,3 2, dni 70,5 2,622 41,9 2, dni 79,4 2,645 62,3 2, Czas dojrzewania, dni w wodzie 1-21 (komora 0 do -2 C) Rys. 1. Średnia wytrzymałość na ściskanie w czasie w zależności od warunków dojrzewania betonu

5 Po 21 dniach (woda 20 C) Po 21 dniach (komora 0 do -2 C) Po 90 dniach (woda 20 C) Rys. 2. Mikrostruktura betonów po 21 dniach w wodzie i w komorze w temperaturze 0 do -2 C oraz po 90 dniach dojrzewania 3.2 Wpływ dodatku popiołu lotnego i włókien polipropylenowych na właściwości fizykomechaniczne betonu W drugiej części pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem dodatku popiołu lotnego fluidalnego i włókien polipropylenowych na właściwości fizykomechaniczne betonu. W założeniach projektowych założono klasę wytrzymałości na poziomie C30/37. Betony te projektowane były z uwzględnieniem klas ekspozycji XA i XM na kruszywie otoczakowym z przeznaczeniem jako betony o podwyższonej szczelności, ścieralności i odporności chemicznej. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 6 oraz na rys. 3. Z uwagi na to, że jako

6 spoiwo cementowe zastosowano cement o niskim cieple hydratacji oraz dodatek popiołów lotnych wszystkie badania przeprowadzono po 56 dniach wiązania. Tabela 6 Parametry fizykomechaniczne betonów z dodatkiem popiołów lotnych i włókien polipropylenowych Właściwość B2 B3 B4 (+0,6 % PP) B5 (+0,9 % PP) Wytrzymałość na ściskanie 56 dni, MPa 34,3 40,5 37,2 40,8 Wytrzymałość na zginanie, MPa 5,7 5,1 5,1 4,9 Energia przy maksymalnym 5,1 4,6 4,9 5,9 wydłużeniu, J Skurcz podczas wysychania, mm/m 1,15 1,23 0,64 0,09 Ubytek masy po ścieraniu, % 2,68 3,17 1,43 1,23 Maksymalne ciśnienie utrzymane przez 1,2 1,2 1,2 1,2 ostatnie 24 h, MPa Średnia głębokość przenikania wody, mm Ścieralność - ubytek masy, % Skurcz, mm/m Energia przy max. wydłużeniu, J 5,9 5,1 4,6 4,9 2,68 3,17 1,15 1,23 1,43 0,64 1,23 0,09 B2 B3 B4 B5 Rys. 3. Porównanie wybranych parametrów w zależności od składu betonu W badaniach wykazano, że zastąpienie cementu CEM III 42,5 N popiołem lotnym (FLUBET) w zalecanej ilości do 20 % m.c. poprawiło wytrzymałość na ściskanie betonu po 56 dniach

7 wiązania, natomiast pogorszyło takie parametry betonu jak wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie oraz skurcz podczas wysychania. Natomiast pozytywny wpływ na właściwości fizykochemiczne betonu otrzymano w przypadku dodania włókien polipropylenowych w ilości 0,6 i 0,9 kg/m 3. Łączne zastosowanie dodatku popiołów lotnych i włókien polipropylenowych poprawiło o ponad 50% odporność betonu na ścieranie oraz znacznie zredukowało skurcz betonu. Wyniki badań odpowiadają wynikom przedstawionym w pracy [8]. Wzrost odporności na zniszczenie abrazyjne obserwowano również w przypadku betonów modyfikowanych włóknami polipropylenowymi, w odróżnieniu od betonów z dodatkiem włókien stalowych. Ponadto przeprowadzone badania wykazały, że dodatek włókien polipropylenowych zwiększył odporność matrycy cementowej na pękanie, czemu odpowiadał wzrost energii zniszczenia przy maksymalnym wydłużeniu. Najlepsze parametry uzyskał beton wykonany według receptury B5 z 20 % dodatkiem popiołów lotnych i włóknami polipropylenowymi dodanymi w ilości 0,9 kg/m 3. Betony te charakteryzowały się również bardzo wysoką wodoszczelnością. 4. Wnioski Badania betonów o podwyższonych właściwościach fizykomechanicznych opartych na cemencie hutniczym CEM III 42,5 N wykazały, że: - niska temperatura (0 do -2 C) w początkowym okresie dojrzewania betonu z cementu hutniczego znacznie obniża jego wytrzymałość na ściskanie. Wytrzymałości zaczynają narastać po ponownej pielęgnacji w temperaturze pokojowej, przy czym końcowa wytrzymałość na ściskanie betonów poddanych działaniu obniżonej temperatury była o około 20 % niższa od wartości uzyskanej dla betonów referencyjnych. - łączne zastosowanie dodatku popiołów lotnych i włókien polipropylenowych poprawiło o ponad 50% odporność betonu na ścieranie oraz znacznie zredukowało skurcz betonu. Ponadto dodatek włókien polipropylenowych, zwłaszcza w ilości 0,9 kg/m 3 zwiększył odporność matrycy cementowej na pękanie, czemu odpowiadał wzrost energii zniszczenia przy maksymalnym wydłużeniu. Badania zostały wykonane w ramach stażu przemysłowego realizowanego w PIW Lubanta przy współudziale Poznańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

8 5. Literatura [1] J. Bijen, Blast Furnace Slag for Durable Marine Structures. Cement.Stichting Beton Prisma, Hertogenbosh [2] J. Małolepszy, Właściwości betonu z zastosowaniem cementu hutniczego CEM III/A, Sympozjum Naukowo-Techniczne Beton w budowie obiektów hydrotechnicznych i oczyszczalni ścieków, Chorula 1998, s [3] A. Ślosarczyk, Zastosowanie cementów hutniczych i domieszek chemicznych w projektowaniu betonów specjalnych, Mosty, 1, 2012, s [4] A. M. Neville, Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków [5] A. Łowińska-Kluge, Żużel pomiedziowy jako składnik kompozytów cementowych o zwiększonej trwałości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań [6] Z. Giergiczny, Cementy w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A. Normalizacja, nowe produkty i właściwości, Sympozjum Naukowo-Techniczne Beton i jego składniki, Poznań 2003, s [7] O. Rajski, W. Rowińska, Zastosowanie cementów z dodatkiem granulowanych żużli wielkopiecowych (CEM II i CEM III) w budownictwie komunikacyjnym, Sympozjum Naukowo-Techniczne Beton i jego składniki. Normalizacja, właściwości i zastosowanie, Poznań 2003, s [8] E. Horszczaruk, J. Kasperkiewicz, W. Pichór, Mikrostruktura BWW narażonych na zniszczenie abrazyjne, 51 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gdańsk-Krynica 2005, s/

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4 Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Zbigniew GIERGICZNY Maciej BATOG Politechnika Śląska Górażdże Cement S.A. KRAKÓW, 14-16 listopada

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Artur Łagosz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Rodzaje spoiw - cementów oferowanych na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(10) 2012, s. 29-6 Jacek HALBINIAK Politechnika zęstochowska PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYH ORAZ IH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU

Bardziej szczegółowo

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE drogi w Polsce SPOSÓB NA TRWAŁY BETON dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Budownictwo 19 Alina Pietrzak WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Wprowadzenie Beton to materiał konstrukcyjny o bardzo specyficznym charakterze. Z jednej

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU Autorzy: imię i nazwisko WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU SEPAROWANYCH POPIOŁÓW DENNYCH NA MROZOODPORNOŚĆ BETONU

ANALIZA WPŁYWU SEPAROWANYCH POPIOŁÓW DENNYCH NA MROZOODPORNOŚĆ BETONU Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 1(19) 2017, s. 47-54 DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.07 Daniel WAŁACH, Marek CAŁA, Krzysztof OSTROWSKI Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO NA STRUKTURĘ I MROZOODPORNOŚĆ BETONU

WPŁYW DODATKU ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO NA STRUKTURĘ I MROZOODPORNOŚĆ BETONU WPŁYW DODATKU ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO NA STRUKTURĘ I MROZOODPORNOŚĆ BETONU WAWRZEŃCZYK Jerzy SZYMCZYK Marek WILCZYŃSKA Monika SZABLA Gerard Zakład Materiałów Budowlanych, Politechnika Świętokrzyska WBiIŚ,

Bardziej szczegółowo

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM ) Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ) Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości

Bardziej szczegółowo

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH WAPIENNYCH NA TEMPERATURĘ BETONU PODCZAS TWARDNIENIA W ELEMENTACH MASYWNYCH

WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH WAPIENNYCH NA TEMPERATURĘ BETONU PODCZAS TWARDNIENIA W ELEMENTACH MASYWNYCH DOTACJE NA INNOWACJE INNOWACYJNE SPOIWA CEMENTOWE I BETONY Z WYKORZYSTANIEM POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH WAPIENNYCH NA TEMPERATURĘ BETONU PODCZAS TWARDNIENIA W ELEMENTACH MASYWNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM DOMIESZEK CHEMICZNYCH

WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM DOMIESZEK CHEMICZNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (105) 1998 BUILDING RESEARCH INSTITUTE (ITB) - QUARTERLY No 1 (105) 1998 Hanna Jóźwiak* WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce. Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa

Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce. Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa Wstęp W bieżącym roku na wzrost produkcji betonu towarowego, oraz prefabrykacji wpłynął m.in.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230545 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403936 (51) Int.Cl. C04B 18/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.05.2013

Bardziej szczegółowo

SKURCZ BETONU. str. 1

SKURCZ BETONU. str. 1 SKURCZ BETONU str. 1 C7 betonu jest zjawiskiem samoistnym spowodowanym odkształceniami niewynikającymi z obciążeń mechanicznych. Zachodzi w materiałach o strukturze porowatej, w wyniku utarty wody na skutek

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW

ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW Michał A. Glinicki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa STRESZCZENIE W referacie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW

ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW ZASTOSOWANIE AKTYWOWANEGO POPIOŁU LOTNEGO Z KOTŁÓW O SPALANIU FLUIDALNYM FLUBET JAKO DODATKU DO BETONÓW Dr hab. inż. Michał A. Glinicki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa Targi Energetyki

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016

POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016 POPIÓŁ LOTNY DO BETONU 2016 INFORMATOR EDF EKOSERWIS WIĘKSZY ZYSK NIŻSZY KOSZT ZGODNOŚĆ Z NORMAMI PARAMETRY SPIS TREŚCI Wstęp...... 1. Korzyści stosowania popiołu lotnego...4 2. Przykłady receptur na różnego

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki- Zakopane 19-21.X.2016 r. Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych Mikołaj Ostrowski, Tomasz Baran

Bardziej szczegółowo

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 17 (1) 2018, 3 9

Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 17 (1) 2018, 3 9 Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 17 (1) 2018, 3 9 ENVIRONMENTAL PROCESSES www.formatiocircumiectus.actapol.net/pl/ ISSN 1644-0765 DOI: http://dx.doi.org/10.15576/asp.fc/2018.17.1.3 ORIGINAL PAPER Accepted:

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Autorzy: Zbigniew Giergiczny Maciej Batog Artur Golda XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POPIOŁY Z ENERGETYKI Zakopane,

Bardziej szczegółowo

BETON WYSOKOWARTOŚCIOWY (WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI)

BETON WYSOKOWARTOŚCIOWY (WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI) BETON WYSOKOWARTOŚCIOWY (WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI) str. 1 E8 Beton wysokowartościowy (wysokiej wytrzymałości) jest pochodną betonu zwykłego, uzyskaną na drodze modyfikacji składu pod względem jakościowym

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZYDATNOŚCI POPIOŁU LOTNEGO ZE SPALANIA BIOMASY DO PRODUKCJI BETONÓW CEMENTOWYCH

BADANIE PRZYDATNOŚCI POPIOŁU LOTNEGO ZE SPALANIA BIOMASY DO PRODUKCJI BETONÓW CEMENTOWYCH BADANIE PRZYDATNOŚCI POPIOŁU LOTNEGO ZE SPALANIA BIOMASY DO PRODUKCJI BETONÓW CEMENTOWYCH Małgorzata A. LELUSZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-950

Bardziej szczegółowo

BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie

BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Bełchatów 2015 Damian Dziuk 1 Łukasz Burcon 2 Mirosław Saferna 3 BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU. Bełchatów 2015. 1. Wprowadzenie

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU. Bełchatów 2015. 1. Wprowadzenie XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Bełchatów 2015 Mikołaj Ostrowski 1 Albin Garbacik 2 Zbigniew Giergiczny 3 PRODUKCJA I WŁAŚCIWOŚCI INNOWACYJNYCH CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Beton - skład, domieszki, właściwości

Beton - skład, domieszki, właściwości Beton - skład, domieszki, właściwości Beton to najpopularniejszy materiał wykorzystywany we współczesnym budownictwie. Mimo, że składa się głównie z prostych składników, warto pamiętać, że produkcja mieszanki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH DO WYTWARZANIA BETONU JAKO ELEMENT BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

WYKORZYSTANIE ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH DO WYTWARZANIA BETONU JAKO ELEMENT BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(20) 2017, s. 67-74 DOI: 10.17512/bozpe.2017.2.09 Mohamed AHMAD Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja kształtowania mrozoodporności betonu

Nowa koncepcja kształtowania mrozoodporności betonu Zbigniew Giergiczny Albin Garbacik Wojciech Drożdż Tomasz Baran Nowa koncepcja kształtowania mrozoodporności betonu NEW CONCEPT OF CREATING OF CONCRETE FROST RESISTANCE Streszczenie W polskich warunkach

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R

TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 2009 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach TRWAŁOŚĆ BETONU Z CEMENTU CEM II/A-LL 42,5 R Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Tomasz SKRZYPCZYK

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Batog Maciej Górażdże Cement S.A. Golda Artur Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Giergiczny Zbigniew Politechnika Śląska w Gliwicach, Górażdże Cement S.A. POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych

Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych Zbigniew Giergiczny Stowarzyszenie Producentów Cementu Politechnika Śląska w Gliwicach Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

PRÓBY TECHNOLOGICZNE WYKONANIA BETONÓW OSŁONOWYCH W WYTWÓRNI BETONU TOWAROWEGO

PRÓBY TECHNOLOGICZNE WYKONANIA BETONÓW OSŁONOWYCH W WYTWÓRNI BETONU TOWAROWEGO CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (1/I/16), styczeń-marzec 2016, s. 77-86 Brygida AUGUSTYNIOK 1

Bardziej szczegółowo

Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CCB s Punkty ECTS: 2

Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CCB s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CCB-1-521-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek:

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA ZAPRAW MODYFIKOWANYCH DOMIESZKAMI PRZYSPIESZAJĄCYMI TWARDNIENIE

WYTRZYMAŁOŚĆ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA ZAPRAW MODYFIKOWANYCH DOMIESZKAMI PRZYSPIESZAJĄCYMI TWARDNIENIE Budownictwo 22 DOI: 10.17512/znb.2016.1.26 Jan Pizoń 1, Beata Łaźniewska-Piekarczyk 1 WYTRZYMAŁOŚĆ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA ZAPRAW MODYFIKOWANYCH DOMIESZKAMI PRZYSPIESZAJĄCYMI TWARDNIENIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MĄCZKI GRANITOWEJ JAKO WYPEŁNIACZA W CEMENCIE NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU

WPŁYW MĄCZKI GRANITOWEJ JAKO WYPEŁNIACZA W CEMENCIE NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 10/2010 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach WPŁYW MĄCZKI GRANITOWEJ JAKO WYPEŁNIACZA W CEMENCIE NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 30 (lipiec wrzesień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POPIOŁÓW LOTNYCH ZE SPALANIA W KOTŁACH FLUIDALNYCH DO BETONÓW UKŁADANYCH POD WODĄ

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POPIOŁÓW LOTNYCH ZE SPALANIA W KOTŁACH FLUIDALNYCH DO BETONÓW UKŁADANYCH POD WODĄ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POPIOŁÓW LOTNYCH ZE SPALANIA W KOTŁACH FLUIDALNYCH DO BETONÓW UKŁADANYCH POD WODĄ Piotr BRZOZOWSKI Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji Aldona Wcisło, Daniel Owsiak Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 39 BUDOWA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ Dziennik budowy: 12.07.2011 Rozpoczęcie prac przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? str. 1 A1 Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 19 (październik grudzień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230

Bardziej szczegółowo

REOLOGIA BETONÓW NAPOWIETRZONYCH A CEMENTY Z DODATKAMI MINERALNYMI

REOLOGIA BETONÓW NAPOWIETRZONYCH A CEMENTY Z DODATKAMI MINERALNYMI REOLOGIA BETONÓW NAPOWIETRZONYCH A CEMENTY Z DODATKAMI MINERALNYMI Hubert SIKORA, Wojciech PIASTA Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Budynek

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A.

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. WT5 Część 1. MIESZANKI ZWIĄZANE CEMENTEM wg PNEN 142271 Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI

KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI KSZTAŁTOWANIE WYMAGAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU DO NAWIERZCHNI DR INŻ. WIOLETTA JACKIEWICZ-REK ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA MGR INŻ. MAŁGORZATA KONOPSKA-PIECHURSKA TPA

Bardziej szczegółowo

BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE

BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE DEFINICJA BWW BWW jest betonem, w którym jedna lub kilka cech charakterystycznych w porównaniu do betonu zwykłego uległa udoskonaleniu wskutek odpowiedniego doboru rodzaju oraz

Bardziej szczegółowo

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 Stosowanie w obiektach inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty) betonów cechujących się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozyjne oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH A MROZOODPORNOŚĆ BETONÓW NA CEMENTACH ŻUŻLOWYCH

CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH A MROZOODPORNOŚĆ BETONÓW NA CEMENTACH ŻUŻLOWYCH Zbigniew Giergiczny 1 Michał A. Glinicki 2 Marcin Sokołowski 3 Marek Zieliński 4 CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH A MROZOODPORNOŚĆ BETONÓW NA CEMENTACH ŻUŻLOWYCH 1. Wprowadzenie Uszkodzenia betonu wskutek

Bardziej szczegółowo

Beton cementowy o podwyższonej trwałości na oddziaływanie obniżonych temperatur

Beton cementowy o podwyższonej trwałości na oddziaływanie obniżonych temperatur Małgorzata Linek 1 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Beton cementowy o podwyższonej trwałości na oddziaływanie obniżonych temperatur Wprowadzenie Pojęcie logistyki ogólnie utożsamiane jest z procesem

Bardziej szczegółowo

Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CCE s Punkty ECTS: 2

Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CCE s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CCE-1-054-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Grzegorz Łój Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACOWNIA MROZOOPORNOŚCI BETONU PRACOWNIA MIKROSKOPII OPTYCZNEJ Prowadzone badania

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

Trwałe nawierzchnie z betonu RCC

Trwałe nawierzchnie z betonu RCC Trwałe nawierzchnie z betonu RCC Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupy Ożarów S.A. II WSCHODNIE Presenter's FORUM name DROGOWE w SUWAŁKACH Day Month Year Agenda Historia betonu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2 Spis treści Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Rys historyczny rozwoju betonu... 5 1.2. Ważniejsze określenia... 8 1.3. Postępowanie w

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229864 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401393 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2012 (51) Int.Cl. C04B 28/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Cement czysty czy z dodatkami - różnice

Cement czysty czy z dodatkami - różnice Cement czysty czy z dodatkami - różnice Jaka jest różnica pomiędzy cementem czystym a cementem z dodatkami? Dariusz Bocheńczyk, dyrektor ds. badań i normalizacji Lafarge Cement S.A. Na polskim rynku budowlanym,

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej Wzmocnienia gruntu podbudowy drogi betonowe Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych Lublin, 28-29 listopada 2018 r. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

UPS w produkcji klinkieru i cementów

UPS w produkcji klinkieru i cementów UPS w produkcji klinkieru i cementów Marek Petri Radosław Mróz Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane w ramach Przedsięwzięcia IniTech: Analiza

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni

Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni t e c h n o l o g i e Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni Rys. 1. Czynniki kształtujące wytrzymałość betonu (opracowanie własne) 1. Wstęp W przypadku betonów stosowanych

Bardziej szczegółowo

TRWAŁE NAWIERZCHNIE BETONOWE ASTRA TECHNOLOGIA BETONU JAKO GWARANT SUKCESU

TRWAŁE NAWIERZCHNIE BETONOWE ASTRA TECHNOLOGIA BETONU JAKO GWARANT SUKCESU TRWAŁE NAWIERZCHNIE BETONOWE ASTRA TECHNOLOGIA BETONU JAKO GWARANT SUKCESU ASTRA TECHNOLOGIA BETONU GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI: Projektowanie oraz doradztwo techniczne w procesie wykonywania: nawierzchni

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAWARTOŚCI POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO ORAZ ZBROJENIA ROZPROSZONEGO NA WYBRANE CHARAKTERYSTYKI FIBROBETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH

WPŁYW ZAWARTOŚCI POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO ORAZ ZBROJENIA ROZPROSZONEGO NA WYBRANE CHARAKTERYSTYKI FIBROBETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH WPŁYW ZAWARTOŚCI POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO ORAZ ZBROJENIA ROZPROSZONEGO NA WYBRANE CHARAKTERYSTYKI FIBROBETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH Jacek GOŁASZEWSKI, Tomasz PONIKIEWSKI Wydział Budownictwa, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków pielęgnacji

Wpływ warunków pielęgnacji inż. Kamil Fiks, Pion Domieszek do Betonu ATLAS Sp. z o.o., mgr inż. Krzysztof Prostak Wpływ warunków pielęgnacji na ocenę wytrzymałości betonu na ściskanie W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

TRWAŁOŚĆ SPOIW CEMENTOWYCH MODYFIKOWANYCH UDZIAŁEM MĄCZKI WAPIENNEJ

TRWAŁOŚĆ SPOIW CEMENTOWYCH MODYFIKOWANYCH UDZIAŁEM MĄCZKI WAPIENNEJ TRWAŁOŚĆ SPOIW CEMENTOWYCH MODYFIKOWANYCH UDZIAŁEM MĄCZKI WAPIENNEJ Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, Maciej KLAMKA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych, Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej, Opole

Bardziej szczegółowo

KINETYKA PROCESU HYDRATACJI KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH Z POPIOŁEM LOTNYM

KINETYKA PROCESU HYDRATACJI KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH Z POPIOŁEM LOTNYM KINETYKA PROCESU HYDRATACJI KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH Z POPIOŁEM LOTNYM Valeriy EZERSKIY, Małgorzata LELUSZ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 5-5 Białystok

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

Porównanie charakterystyki energetycznej liczonej metodą zużyciową względem metody szczegółowej

Porównanie charakterystyki energetycznej liczonej metodą zużyciową względem metody szczegółowej TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH-st.stacjonarne I stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2016/2017 Pełna nazwa jednostki: Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Tematyka pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VI Autoklawizowany beton komórkowy www.wseiz.pl AUTOKLAWIZOWANY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD BETONU Strona l. ul. Golędzinowska 10, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TB-1/117/09-1

ZAKŁAD BETONU Strona l. ul. Golędzinowska 10, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TB-1/117/09-1 Strona l AB78 Adres: Miejsce wykonania badania: ZLECENIODAWCA: KALMATRON Polska Sp. z o.o. Sp.k. Adres: Kujan 0, 77-44 Zakrzewo Numer / zlecenia: TB-/7/09 z dnia 0..009 OBIEKT BADAŃ: Beton recepturowy

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: www.fotolia.com KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych 1 4 Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych Mimo ogromnego rozwoju narzędzi i metod służących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wpływ bio-popiołów na wybrane właściwości zapraw cementowych The impact of bio-ash on the selected properties of cement mortars

Wpływ bio-popiołów na wybrane właściwości zapraw cementowych The impact of bio-ash on the selected properties of cement mortars Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (2017), 26 (2), 234 240 Sci. Rev. Eng. Env. Sci. (2017), 26 (2) Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (2017), 26 (2), 234 240 Prz.

Bardziej szczegółowo

EDF POLSKA R&D EDF EKOSERWIS

EDF POLSKA R&D EDF EKOSERWIS EDF POLSKA R&D EDF EKOSERWIS SYNTEZA MATERIAŁÓW AKTYWOWANYCH ALKALICZNIE NA BAZIE POPIOŁÓW LOTNYCH BARTOSZ SARAPATA XXIII Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI ZAKOPANE, 2016-10-20 SYNTEZA GEOPOLIMERÓW NA BAZIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK REDUKUJĄCYCH ILOŚĆ WODY ZAROBOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO

WPŁYW DOMIESZEK REDUKUJĄCYCH ILOŚĆ WODY ZAROBOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO WPŁYW DOMIESZEK REDUKUJĄCYCH ILOŚĆ WODY ZAROBOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO Małgorzata Woleń, Łukasz Turostowski, Agnieszka Grzybowska 1, Łukasz Mrozik 1. WPROWADZENIE Betony wysokowartościowe

Bardziej szczegółowo

Mrozoodporność betonu i. obniżonych temperatur. Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski

Mrozoodporność betonu i. obniżonych temperatur. Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski Mrozoodporność betonu i betonowanie w okresie obniżonych temperatur Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski Okres obniżonych temperatur Z doświadczenia wynika, że szkodliwy wpływ zamrożenia młodego betonu,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY WAPIENNY SKŁADNIKIEM BETONÓW NOWEJ GENERACJI

POPIÓŁ LOTNY WAPIENNY SKŁADNIKIEM BETONÓW NOWEJ GENERACJI Jacek Gołaszewski Tomasz Ponikiewski Katedra InŜynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Politechnika Śląska, Gliwice POPIÓŁ LOTNY WAPIENNY SKŁADNIKIEM BETONÓW NOWEJ GENERACJI STRESZCZENIE Analiza wpływu

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE BETONU MODYFIKOWANEGO DOMIESZKAMI I DODATKAMI PRZEZNACZONEGO NA PREFABRYKOWANE POKRYWY STUDNI WBUDOWANYCH W NAWIERZCHNIE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE BETONU MODYFIKOWANEGO DOMIESZKAMI I DODATKAMI PRZEZNACZONEGO NA PREFABRYKOWANE POKRYWY STUDNI WBUDOWANYCH W NAWIERZCHNIE Mgr inż. Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa Doc. dr hab. inż. Michał A. Glinicki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

i rozciąganie dla betonów do nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem

i rozciąganie dla betonów do nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem Budownictwo i Architektura 13(4) (2014) 137-144 Korelacje pomiędzy wytrzymałościami na ściskanie i rozciąganie dla betonów do nawierzchni dwuwarstwowych z eksponowanym kruszywem Małgorzata Konopska-Piechurska

Bardziej szczegółowo

Beton w drogownictwie

Beton w drogownictwie II WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA Betonowe drogi w Polsce, Olsztyn, 11-04-2018 Beton w drogownictwie dr hab. inż. Marek J. Ciak, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie W budownictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POWER CONCRETE 2018

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POWER CONCRETE 2018 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POWER CONCRETE 2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, zasady wykonania zadania konkursowego, sposób oceny prac konkursowych oraz

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNACJA BETONU. dr inż. Grzegorz Bajorek

PIELĘGNACJA BETONU. dr inż. Grzegorz Bajorek PIELĘGNACJA BETONU dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska - Katedra Konstrukcji Budowlanych 163 WYMAGANIA PROJEKTANTA (SPECYFIKUJĄCEGO):

Bardziej szczegółowo

Wpływ właściwości fizykochemicznych zmielonych granulowanych żużli wielkopiecowych na kształtowanie się wskaźnika aktywności

Wpływ właściwości fizykochemicznych zmielonych granulowanych żużli wielkopiecowych na kształtowanie się wskaźnika aktywności Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 24 (2018), 139 147 DOI: 10.17512/znb.2018.1.22 Wpływ właściwości fizykochemicznych zmielonych granulowanych żużli wielkopiecowych na kształtowanie się wskaźnika

Bardziej szczegółowo

MROZOODPORNOŚĆ BETONU POPIOŁOWEGO A CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH

MROZOODPORNOŚĆ BETONU POPIOŁOWEGO A CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH Budownictwo 20 Jacek Halbiniak, Bogdan Langier MROZOODPORNOŚĆ BETONU POPIOŁOWEGO A CHARAKTERYSTYKA PORÓW POWIETRZNYCH Wprowadzenie Obecnie stosowane betony zawierają w swoim składzie oprócz tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie: Przeprowadzono badania doświadczalne przepuszczalności powietrza przez beton przy

Streszczenie: Przeprowadzono badania doświadczalne przepuszczalności powietrza przez beton przy Doc. dr hab. inż. Michał A. Glinicki Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa Mgr inż. Grzegorz Nowowiejski Hydrobudowa-1 Betoniarnia Laboratorium Sp. z o.o., Warszawa, doktorant w IPPT PAN

Bardziej szczegółowo

Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego

Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego Możliwość stosowania frakcjonowanych UPS w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego Marek Petri Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAMROŻENIA MŁODEGO BETONU NA JEGO W ŁAŚCIW OŚCI PO 28 DNIACH DOJRZEWANIA

WPŁYW ZAMROŻENIA MŁODEGO BETONU NA JEGO W ŁAŚCIW OŚCI PO 28 DNIACH DOJRZEWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: BUDOWNICTWO z. 113 2008 Nr kol. 1799 Anna CEGLARSKA* Politechnika Świętokrzyska WPŁYW ZAMROŻENIA MŁODEGO BETONU NA JEGO W ŁAŚCIW OŚCI PO 28 DNIACH DOJRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYPRODUKOWANEGO Z DODAKIEM POPIOŁU LOTNEGO

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYPRODUKOWANEGO Z DODAKIEM POPIOŁU LOTNEGO Inżynieria Ekologiczna nr 36, luty 2014, s. 53 64 DOI: 10.12912/2081139X.05 BADANIA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYPRODUKOWANEGO Z DODAKIEM POPIOŁU LOTNEGO Gabriela Rutkowska 1, Ilona Małuszyńska 2, Marcin Rosa

Bardziej szczegółowo

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kielce, 16 maja 2014r. Łączna długość betonowych

Bardziej szczegółowo

RECYKLING ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH W KOMPOZYTACH BETONOWYCH

RECYKLING ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH W KOMPOZYTACH BETONOWYCH Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 29-34 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.04 Jacek HALBINIAK, Aleksandra BLUKACZ Politechnika Częstochowska RECYKLING ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo