STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015"

Transkrypt

1 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005

2 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii Diagnoza uwarunkowa rozwojowych miasta Tarnowskie Góry Wizja rozwoju miasta Tarnowskie Góry Priorytety strategiczne miasta Tarnowskie Góry Cele strategiczne miasta Tarnowskie Góry Analiza SWOT Wytyczne do programów strategicznych Zarzdzanie strategi Harmonogram realizacji strategii 78 PROWADZENIE PRAC NAD STRATEGI I REDAKCJA DOKUMENTU KOCOWEGO: Dr Krzysztof Wrana Mgr Marcin Budziski Centrum Badawcze Przedsibiorczoci i Rozwoju Regionalnego Górnolska Wysza Szkoła Przedsibiorczoci im. Karola Goduli w Chorzowie Chorzów, ul. Racławicka 23 tel./faks (32) do 9 wew

3 1. WPROWADZENIE Istota strategii Geneza dokumentu Pytania strategiczne Cechy dokumentu Proces i procedura formułowania strategii Efekty partnerstwa w strategii ISTOTA STRATEGII Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2015 jest opracowaniem, które poprzez swoj tre i sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiza porzdkuje wiedz o miecie, wyznacza długofalowe kierunki jego rozwoju oraz uruchamia partnerskie działania na rzecz rozwoju Jest dokumentem stanowicym swoiste zaproszenie do współpracy dla wszystkich aktywnych podmiotów lokalnych zainteresowanych przyszłoci miasta Tarnowskie Góry. Takie rozumienie strategii spowodowało, e dokument opracowywano przy wykorzystaniu podejcia opierajcego si na zasadach partnerstwa społecznego. Równie planowany proces wdraania strategii opiera si bdzie na współpracy rónych podmiotów społecznych i gospodarczych. Rezultatem takiego podejcia jest zawizanie szerokiej koalicji na rzecz stałego monitorowania, doskonalenia i wdraania dokumentu. Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2015 nie powinna wic by traktowana jak zwykły dokument planistyczny, lecz raczej powinna by rozumiana jako forum permanentnego dialogu na temat przyszłoci miasta i podejmowania realnych działa zmieniajcych jego oblicze. 1. Strategia stanowi płaszczyzn negocjacji i wymiany pogldów. Jej aktualny kształt jest wynikiem ustalenia wspólnych stanowisk midzy liderami rozwoju w miecie. Zakłada si, e zostanie zachowany wpływ mieszkaców na tre strategii w trakcie jej realizacji, a wszelkie propozycje o odpowiednim stopniu konkretyzacji i prawdopodobiestwie realizacji bd sukcesywnie wzbogacały zawarto dokumentu. W tym znaczeniu strategia jest ofert skierowan do kadego z mieszkaców oraz podmiotów instytucjonalnych i biznesowych w miecie. 2. Strategia ukierunkowuje długookresowo rozwój miasta Tarnowskie Góry poprzez wy- 3. 2

4 bór priorytetów, celów strategicznych oraz koncentracj działa i zasobów. Strategia ustanawia jednoczenie podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji w przyszłoci, tworzenia planów szczegółowych i kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny. Dokument otwiera nowy sposób mylenia o rozwoju miasta dc do odkrywania i uruchamiania niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych. Wyzwalanie i utrwalanie aktywnoci społecznoci lokalnej, wraz z niezbdn determinacj i konsekwencj działa strategicznych podejmowanych przez władze lokalne, prowadzi bdzie do intensyfikowania rozwoju miasta oraz generowania realnych, pozytywnych zmian odczuwalnych dla mieszkaców Tarnowskich Gór. Istot strategii i jej znaczenia dla rozwoju miasta mona wyrazi poprzez cig nastpujcych po sobie efektów: Wypracowanie innowacyjnego mylenia o rozwoju Odkrywanie wewntrz miasta i w jego otoczeniu nowych moliwoci rozwoju. Podniesienie poziomu aktywnoci i stopnia determinacji w kreowaniu rozwoju Dokonanie realnych zmian w biecej i przyszłej rzeczywistoci 4. GENEZA STRATEGII Impulsem o charakterze pozytywnym dla sformułowania strategii stała si ch lepszego wykorzystania cennych potencjałów miasta Tarnowskie Góry. Głównymi atutami rozpatrywanymi w tym kontekcie s: bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta, wzrastajca aktywno czci mieszkaców miasta, istotne walory przyrodnicze, ludzkie, kulturowe bdce podstaw dla rozwoju nowych działalnoci gospodarczych, pozytywna unikatowo miasta mogca wzbogaca i wzmacnia wizerunek województwa lskiego. 5. Bodcem negatywnym do sformułowania strategii stał si krytyczny układ wewntrznych uwarunkowa rozwoju oraz wyzwa pojawiajcych si w otoczeniu. Szczególnie istotny wpływ na teraniejszo i przyszło miasta wywieraj: trudna sytuacja na rynku pracy w miecie, regionie i kraju, poszerzajca si sfera ubóstwa i patologii społecznych, ograniczony poziom konkurencyjnoci miasta Tarnowskie Góry, niewystarczajce zdolnoci absorpcji dostpnych rodków wsparcia. 6. 3

5 Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2015 jest opracowaniem, wobec którego sformułowano precyzyjne oczekiwania wynikajce z opisanych wcze- niej uwarunkowa. Jest dokumentem, którego sformułowanie i wdroenie prowadzi winno do: zbudowania społeczestwa obywatelskiego, wzmacniania lokalnego kapitału zaufania, zawizywania partnerstwa i konsensusu społecznego wokół uzgodnionych priorytetów rozwojowych, poprawy komunikacji władz lokalnych z mieszkacami miasta oraz podmiotami w otoczeniu, uporzdkowania rozwoju miasta, nadania mu cech rozwoju zrównowa- onego i zintegrowanego, w którym róne działalnoci bd wzajemnie skoordynowane a ewentualne konflikty midzy nimi bd w dłuszej perspektywie ograniczane bd, jeeli to moliwe, eliminowane, udzielania efektywnych i szybkich odpowiedzi na główne wyzwania rozwojowe współczesnej rzeczywistoci oraz uplasowania miasta w otoczeniu regionalnym, krajowym i midzynarodowym, stałego zachcania i zapraszania społecznoci lokalnej do podejmowania działa na rzecz rozwoju miasta poprzez systematyczne zwikszanie liczby podmiotów zaangaowanych w działania prorozwojowe i poszerzanie przestrzeni dla aktywnoci społecznej i gospodarczej, skorelowania interesów mieszkaców i rónych grup interesu z interesem miasta i społecznoci lokalnej rozumianej jako cało, wskazania skutecznych cieek prowadzcych do osignicia wyznaczonych priorytetów i celów, nakrelenia ram dla wdraania kluczowych programów i projektów rozwojowych, podziału odpowiedzialnoci za realizacj okrelonych w strategii zada. 7. PYTANIA STRATEGICZNE Prezentowana strategia udziela odpowiedzi na nastpujce główne grupy pyta: I. Pytania o sytuacj aktualn: Jaka jest aktualna pozycja miasta Tarnowskie Góry? Jaka jest opinia mieszkaców warunkach zamieszkania w Tarnowskich Górach? Na ile Tarnowskie Góry mog by atrakcyjne dla inwestorów i osób odwiedzajcych? II. Pytania o oczekiwania: 8. 4

6 Jakimi cechami powinny wyrónia si Tarnowskie Góry w roku 2015, co powinno je charakteryzowa, jakie s oczekiwania mieszkaców wobec miasta, jaka wizja rozwoju moe by motywujca do działania dla mieszkaców? Jak pozycj powinny zaj Tarnowskie Góry w swoim otoczeniu (powiatowym, regionalnym, krajowym i midzynarodowym)? Jakie produkty, usługi, potencjały, aktywnoci mog podwyszy atrakcyjno miasta dla podmiotów w otoczeniu? III. Pytania o realizacj: W jakich kierunkach powinno si rozwija miasto w wyznaczonym przez strategi horyzoncie czasowym, aby zrealizowa załoon wizj? Jakie naley przyj priorytety, w których punktach kontynuowa dotychczasowy model rozwoju, a gdzie wprowadzi zmiany i innowacje? Jakimi rodkami i w jaki sposób naley realizowa załoone cele? Jakimi instrumentami wsparcia si posługiwa dla uaktywnienia mieszkaców gminy? Funkcj diagnostyczn tak rozumianej strategii jest w pierwszym rzdzie zidentyfikowanie, przeanalizowanie, zinterpretowanie i zrozumienie mechanizmów wpływajcych na rozwój miasta, za konsekwencj strategii jest zapanowanie nad tymi mechanizmami. 9. CECHY DOKUMENTU Warto strategii dla rozwoju lokalnego zawiera si nie tyle w jej zapisach, co przede wszystkim w prawdopodobiestwie jej realizacji i osignicia załoonych w niej efektów. Dołoono wszelkich stara, aby przygotowany dokument był moliwy do wdro- enia. W ramach przygotowanej metodologii, realizacji prac koncepcyjnych i opracowania ostatecznej formy dokumentu uwzgldniono nastpujce wane aspekty: sposób formułowania strategii, determinujcy zakres wykorzystywanych informacji i tryb współpracy z podmiotami lokalnymi, zakres merytoryczny strategii, forma dokumentu. 10. Sformułowana strategia nie moe by traktowana jako kocowy efekt podjtych prac. Wrcz przeciwnie, prezentowany dokument jest pocztkiem nowej, partnerskiej dro

7 gi prowadzcej do wiadomego i systemowego przeobraania miasta Tarnowskie Góry. Rozwój miasta zaley nie tyle od werbalnych zapisów strategii, co od determinacji towarzyszcej jej wdraaniu. Nie bagatelizujc zawartoci merytorycznej strategii i jej konstrukcji wyznaczajcych kierunki działania, naley zwróci uwag, e słowa zapisane w prezentowanym dokumencie musz by konsekwentnie przekładane na realne aktywnoci rónych podmiotów. Prezentowana koncepcja zarówno, jeeli chodzi o tre i układ dokumentu, jak i proponowan struktur wdraania spełnia pewne z góry okrelone warunki, które powinny cechowa wszystkie dokumenty o charakterze strategicznym. Nale do nich przede wszystkim: kompleksowo spojrzenia, polegajca na oderwaniu si od mylenia sektorowego na rzecz mylenia terytorialnego oraz łczeniu rónych aspektów rozwoju lokalnego, poszukiwaniu synergii pomidzy rónymi funkcjami i działaniami realizowanymi w miecie, rozpatrywanie miasta jako struktury o wysokiej wewntrznej spoisto- ci, kształtowanej przez rónorodne podmioty formalne i nieformalne, grupowe i indywidualne działajce na terenie miasta, ujmowanie procesu rozwoju miasta w powizaniu z jego otoczeniem: w relacjach z ssiednimi gminami, powiatami, regionem i otoczeniem ponadregionalnym, przyjcie długofalowej perspektywy planowania, ograniczanie dorano- ci w podejmowanych działaniach, mylenie o trwałoci rozwoju i tworzeniu podstaw dla cigłego i zrównowaonego rozwoju miasta, stworzenie podstaw dla wykonania kolejnych opracowa niezbdnych w strukturze zarzdzania strategicznego: strategii funkcjonalnych, szczegółowych programów i projektów wdraajcych wizj strategiczn. 12. PROCES I PROCEDURA FORMUŁOWANIA STRATEGII Realizacja strategii bdzie wynikiem działania wszystkich podmiotów lokalnych skłonnych do podjcia aktywnoci na rzecz rozwoju Stwierdzenie to stanowi uzasadnienie, dla wykorzystania przy formułowaniu strategii podejcia opierajcego si na zasadach partnerstwa społecznego. Obok analizy dokumentów i materiałów ródłowych posłuono si technikami pracy grupowej o charakterze interaktywnym. Dla przeprowadzenia wszechstronnej diagnozy oraz sformułowania rozwiza strategicznych przeprowadzono cztery warsztaty z udziałem rodowisk liderskich W 13. 6

8 czci diagnostycznej warsztatów okrelono sytuacj wyjciow miasta, wraz z jego pozycj w otoczeniu oraz zidentyfikowano przewidywane ewolucyjne kierunki rozwoju. W czci kreatywnej sformułowano wizj rozwoju miasta oraz cele i kierunki jego rozwoju. Prace nad strategi miały charakter wieloetapowy. Niniejszy dokument powstał dziki zrealizowaniu nastpujcej sekwencji działa: uzgodnienie metodologii opracowania strategii i jej głównych załoe, przeprowadzenie analizy sytuacji i perspektyw rozwojowych miasta, zidentyfikowanie wyróniajcych potencjałów rozwojowych miasta, opracowanie ewolucyjnego scenariusza rozwoju Tarnowskich Gór wraz ze sformułowaniem prognoz odnoszcych si do zmian pozycji miasta w otoczeniu, porównanie oczekiwa mieszkaców miasta, innych podmiotów lokalnych oraz podmiotów z otoczenia z przewidywan przyszłoci o charakterze ewolucyjnym, uzgodnienie wizji i celów rozwoju miasta, okrelenie rónicy pomidzy scenariuszem ewolucyjnym a ustalon wizj rozwoju i okrelenie na tej podstawie typów działa strategicznych, wyselekcjonowanie i hierarchizacja strategicznych problemów rozwojowych, zidentyfikowanie głównych priorytetów decydujcych o przyszłoci miasta, wskazanie kierunków rozwoju wraz z podstawowymi działaniami umoliwiajcymi realizacj wizji i celów, przeprowadzenie przygotowa do opracowania strategicznych projektów, okrelenie podstaw wdraania strategii wraz z elementami monitoringu i modyfikacji strategii. Zasadnicza, grupowa cz prac nad strategi rozwoju Tarnowskich Gór została opracowana w wyniku zrealizowania procedury obejmujcej: utworzenie grupy liderów rozwoju lokalnego, przeprowadzenie warsztatów zorientowanych na: poinformowanie liderów rozwoju lokalnego o celach prac nad strategi, wymian pogldów na temat sytuacji miasta oraz zaprezentowanie indywidualnych stanowisk w tej sprawie,

9 wynegocjowanie wizji, celów i kierunków rozwoju miasta, przygotowanie grupy liderów lokalnych do pracy nad projektami, przygotowanie dokumentu kocowego. EFEKTY PARTNERSTWA W STRATEGII Powszechnie akceptowane w naszym kraju reguły samorzdnoci i demokracji skłaniaj do traktowania rozwoju lokalnego jako procesu, którego kształt zalee winien w przewaajcej mierze od aktywnoci społecznoci lokalnej. Równie ostateczna ocena uzyskiwanych rezultatów naley do osób zamieszkujcych dany obszar. Te fakty powoduj, e rozwizujc jakiekolwiek problemy lokalne i planujc rozwój miasta naley mie na uwadze nastpujce wymagania: 16. rozwój lokalny to zarówno aspekty ekonomiczne jaki i wymiar społeczny dynamizacja procesu rozwoju lokalnego nie moe słuy tylko pomnaaniu wskaników, lecz nastawiona winna by na popraw warunków ycia moliwie duej liczby mieszkaców oraz polepszenia warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów i organizacji na terenie gminy, demokracja to moliwo samorealizacji, ale take odpowiedzialno za członków wspólnoty lokalnej, rol władz lokalnych jest przede wszystkim tworzenie warunków do rozwoju, a w szczególnoci wspieranie aktywnoci rónych podmiotów w rozwizywaniu wystpujcych problemów władze lokalne majc ograniczone moliwo- ci działania (organizacyjne, ludzkie, finansowe, prawne) musz zwraca uwag na uruchamianie partnerstwa publiczno-prywatnego; szczególny nacisk w tym zakresie powinien by połoony przede wszystkim tworzenie warunków do prowadzenia działalnoci przez podmioty prywatne. Konsekwencj udziału podmiotów lokalnych w pracach nad strategi jest grupowe autorstwo wypracowanych rozwiza. Kada z propozycji indywidualnych została przedstawiona i przedyskutowana na warsztatach, a nastpnie zmodyfikowana, zaakceptowana bd odrzucona przez wszystkich uczestników. Przyjte załoenia metodologiczne opierajce proces formułowania i wdraania strategii na zasadach partnerstwa stanowi podstaw dla stworzenia trwałej, stojcej ponad podziałami politycznymi koalicji na rzecz rozwoju miasta Tarnowskie Góry. 17. Wyranego zaakcentowania wymaga fakt stałej otwartoci grupy liderów rozwoju 18. 8

10 lokalnego na kolejne podmioty zainteresowane wprowadzaniem zmian w mie- cie. Uczestnicy warsztatów nie chc i nie maj prawa do monopolizowania strategii. Strategia jest dokumentem, który bdzie ewoluował, a wraz z tym jego realizacja bdzie wymagała wsparcia kolejnych podmiotów. Kady podmiot, który bdzie proponował nowe projekty efektywnie realizujce strategi powinien mie moliwo przedstawienia swoich racji, a w uzasadnionych przypadkach uzyskania wsparcia dla swoich działa. Rola podmiotów lokalnych w rozwoju miasta i wdraaniu niniejszej strategii wyraa si w dwu poniszych zalenociach: Strategia rozwoju miasta Strategia rozwoju Urzdu Miasta 19. Rozwój miasta Rozwój mieszkaców, biznesu, rodowisk, organizacji. Strategia jest wic czym wicej ni tylko opisem działa Urzdu Miasta (chocia zawiera równie propozycje modyfikacji w funkcjonowaniu UM), a w sensie pojmowania rozwoju zmierza do skorelowania rozwoju indywidualnego z rozwojem całego systemu jakim jest miasto. Długi horyzont strategii wskazuje, e powinien to by dokument o pewnej niezbdnej elastycznoci. Oznacza to, e strategia bdzie korygowana wraz z wystpieniem istotnych zmian w oczekiwaniach mieszkaców i uwarunkowaniach rozwoju, w szczególnoci wyzwa i presji niesionych przez otoczenie. Uyteczno strategii zaley od dotrzymania nastpujcych załoe: strategia stanowi odzwierciedlenie oczekiwa mieszkaców miasta, strategia uzmysławia mieszkacom ich indywidualne szanse rozwojowe w powizaniu z rozwojem miasta, strategia zaprasza do działania wskazujc aktywnoci mogce liczy na wsparcie ze strony 20. 9

11 Rys. 1 Partnerstwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta Tarnowskie Góry 21. odzwierciedlenie w strategii oczekiwa mieszkaców miasta motywacja mieszkaców do działania w ramach priorytetów miasta pomnoenie zasobów wykorzystywanych na rzecz rozwoju gminy poprzez uaktywnienie rónych podmiotów i zasobów bdcych w ich dyspozycji realizacja strategii przez aktywno społecznoci lokalnej ( aktywno władzy lokalnej) Reasumujc, istotne efekty partnerstwa w formułowaniu strategii przedstawiaj si w nastpujcy sposób: otwarta wymiana pogldów, poznanie swoich stanowisk, zrozumienie postaw, zaprezentowanie barier w indywidualnym działaniu i ustalenie wspólnego stanowiska co do kierunków rozwoju miasta, uaktywnienie gminnych rodowisk liderskich oraz stworzenie warunków dla aktywizacji kolejnych podmiotów, przyjcie treci dokumentu kocowego jako efektu negocjacji i wypracowania konsensusu, stworzenie podstaw dla aktywnoci społecznej i ekonomicznej mieszkaców poprzez wskazanie podanych kierunków tej aktywnoci oraz okre- lenie obszarów i instrumentów wsparcia

12 2. ZAŁOENIA DO STRATEGII Zgeneralizowane cele strategii Model zarzdzania strategicznego Załoenia i zasady strategiczne Struktura strategii Realizatorzy strategii ZGENERALIZOWANE CELE STRATEGII Sformułowanie i wdroenie strategii rozwoju miasta Tarnowskie Góry stanowi podstaw dla zmiany paradygmatu zarzdzania rozwojem lokalnym. Mona powiedzie, e w ujciu uwzgldniajcym przyjt chronologi postpowania celami strategii s: 1. rozwizanie problemów odczuwalnych dla mieszkaców miasta (procesy naprawcze), 2. prognozowanie zmian zachodzcych w otoczeniu oraz wczeniejsze przygotowanie i dostosowywanie si do nich (adaptacja), 3. kształtowanie wybranych składowych otoczenia zgodnie z posiadanymi potencjałami rozwojowymi i próba zajmowania pozycji lidera w wybranych układach konkurencyjnych. 23. MODEL ZARZDZANIA STRATEGICZNEGO Wdraanie strategii zorientowane na stworzenie nowoczesnego systemu zarzdzania rozwojem lokalnym, oznacza: postrzeganie sytuacji miasta nie przez pryzmat kształtowania si pojedynczych uwarunkowa lecz poprzez analizowanie relacji pomidzy czynnikami; szczególnie istotne jest analizowanie zwizków pomidzy czynnikami wewntrznymi a czynnikami wystpujcymi w otoczeniu; podejcie takie owocuje kompleksowoci spojrzenia na procesy rozwojowe; perspektywiczn orientacj decyzyjn i denie do uprzedzania kluczowych problemów wczeniejszymi działaniami, łczenie aktywnoci i potencjałów znajdujcych si w dyspozycji wielu rónych podmiotów lokalnych,

13 kontekstowe wdraanie strategii polegajce na monitorowaniu sytuacji i modyfikowaniu treci strategii oraz sposobu jej realizacji. Rys. 2 Wejcie na ciek trwałego i długofalowego rozwoju miasta 25. PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (WARSZTATY) SFORMUŁOWANIE STRATEGII ZARZDZANIE STRATEGI ZAŁOENIA I ZASADY STRATEGICZNE Biorc pod uwag dziesicioletni horyzont czasowy opracowywanego dokumentu i rosnc dynamizacj zmian zachodzcych w otoczeniu, konieczne staje si wdroenie mechanizmów umoliwiajcych elastyczne dostosowywanie strategii do nowego kontekstu rozwojowego. Dotyczy to zarówno treci strategii jak i cieek jej wdraania. Tak rozumiana strategia to koncepcja stale modyfikowanego działania w zgodzie ze zmieniajcymi si uwarunkowaniami rozwoju, tworzca baz wspólnego działania dla podmiotów lokalnych i okrelajca pozycj miasta w rozwoju lokalnym. 26. Zasady, którym została podporzdkowana niniejsza strategia obejmuj: 1. Partnerstwo podmiotów lokalnych w procesie formułowania i wdraania strategii oraz w identyfikowaniu i rozwizywaniu problemów. 2. Formułowanie propozycji zmierzajcych do aktywizacji moliwie duej liczby mieszkaców i innych podmiotów oraz bdcych w ich dyspozycji zasobów na rzecz rozwoju 3. Denie do równowagi pomidzy rozwizaniami przynoszcymi popraw w długim horyzoncie a rozwizaniami doranymi. 4. Proponowanie działa synergicznych, stanowicych spójn, wzajemnie wspomagajc si cało. 5. Stosowanie szerokiego spojrzenia przy identyfikacji problemów oraz formułowaniu propozycji ich rozwizania, uwzgldniajcych nie tylko symptomy, ale take przyczyny zjawiska. 6. Elastyczne dostosowywanie treci i sposobów wdraania strategii do zmieniajcych si warunków

14 7. Koncentracja na najwaniejszych problemach i najefektywniejszych rozwizaniach. STRUKTURA STRATEGII Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry została zorganizowana według nastpujcej struktury: załoenia do strategii wyznaczajce sens utylitarny strategii oraz jej konstrukcj merytoryczn, diagnoza uwarunkowa wewntrznych i otoczenia miasta w ujciu statycznym i dynamicznym (stan wyjciowy i prognoza rozwoju), ukierunkowanie rozwoju miasta obejmujce sformułowanie wizji (z identyfikacj problemów i konfliktów), priorytetów, celów strategicznych i operacyjnych, podstawy wdraania strategii z kierunkami i głównymi działaniami, załoenia organizacyjne i szkicowy harmonogram wdroenia. 28. REALIZATORZY STRATEGII Wdroenie strategii bdzie nastpowało w układzie wielopodmiotowym, co wynika ze zdeterminowania treci strategii przez oczekiwania interesariuszy (mieszkaców, innych podmiotów lokalnych takich jak przedsibiorcy, stowarzyszenia i organizacje pozarzdowe, instytucje otoczenia biznesu itp.) Dodatkowo, w dokonanej analizie uwzgldniono take wyzwania, jakie niesie ze sob blisze i dalsze otoczenie Istotn grup odbiorców niniejszej strategii stanowi równie potencjalni mieszkacy, inwestorzy, organizacje pozarzdowe oraz inne gminy. 29. Prezentowana strategia nie stanowi prostej instrukcji działania dla władz lokalnych. Zakłada si, e realizacja strategii bdzie wynikiem aktywnoci moliwie duej liczby podmiotów lokalnych. Działania władzy lokalnej bd w głównym wymiarze koncentrowały si na wspieraniu aktywnoci społecznoci lokalnej

15 3. DIAGNOZA UWARUNKOWA ROZWOJOWYCH MIASTA TARNOWSKIE GÓRY Stany i trendy rozwojowe Wyróniajce potencjały rozwojowe STANY I TRENDY ROZWOJOWEI Sporzdzona na potrzeby strategii diagnoza została przygotowana w układzie dynamicznym i skoncentrowana na procesach rozwojowych zachodzcych w miecie i w jego otoczeniu. Strategiczny rozwój miasta Tarnowskie Góry jest warunkowany przez szereg zjawisk, z których cz ma charakter pozytywny, za cz jest oceniana negatywnie. Dokonana w tej czci ocena ma charakter ogólny, a o ostatecznej wadze i znaczeniu konkretnych uwarunkowa i procesów decyduj przyjte cele strategiczne. 31. W tabeli 1 zostały przedstawione czynniki i procesy kształtujce rozwój Tarnowskich Gór wraz z prognoz ich wpływu na przyszły rozwój miasta oraz wstpnymi rekomendacjami. Zawarte w tabeli procesy zostały wyselekcjonowane sporód kompletnej grupy czynników zidentyfikowanych w trakcie opracowywania strategii. Wzrostowy charakter procesów pozytywnych oznacza podtrzymywanie dobrych trendów. Spadkowy charakter procesów pozytywnych oznacza wygaszanie korzystnych trendów. W przypadku procesów negatywnych sytuacja jest odwrotna: ich wzrostowy charakter ma niekorzystny wpływ na rozwój miasta, za charakter spadkowy oznacza zjawisko korzystne. Wstpne rekomendacje wynikajce z przeprowadzonej analizy trendów zostały wykorzystane w dalszym cigu opracowania do zaproponowania kierunków rozwoju lub projektów rozwojowych

16 Tab. 1 Procesy kształtujce rozwój miasta Tarnowskie Góry PROCES 1. Rozwój infrastruktury technicznej. 2. Poprawiajcy si wygld PROGNOZOWANE KSZTAŁTOWANIE SI PROCESU W PRZYSZŁOCI WPŁYW PROCESU NA ROZWÓJ MIASTA WST PNE REKOMENDACJE Pozytywne procesy wystpujce wewntrz miasta 35. Wzmacnianie procesu poprzez realizacj kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. Kontynuacja działa poprawiajcych estetyk przestrzeni publicznej. Poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej Poprawa atrakcyjnoci mieszkaniowej Poprawa stanu rodowiska naturalnego. Poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej Poprawa atrakcyjnoci mieszkaniowej Poprawa wizerunku Podtrzymywanie pozytywnych działa w dziedzinie rozwoju infrastruktury dostosowanych do priorytetów i celów zapisanych w strategii. Stymulowanie zachowa mieszkaców wpływajcych pozytywnie na estetyk Kontynuacja działa poprawiajcych estetyk centrum Pielgnowanie obiektów zabytkowych w miecie i ich wykorzystywanie na funkcje nie kolidujce z ich historycznym charakterem. 3. Poprawiajce si zarzdzanie miastem, przejawiajce si w konsekwentnym planowaniu rozwoju (opracowanie strategii, planu zagospodarowania przestrzennego i WPI). Wzmocnienie czynnika w przyszłoci poprzez realizowanie strategii. Podniesienie zdolnoci miasta do wykorzystywania szans w otoczeniu. Poprawa efektywnoci w wykorzystywaniu zasobów Ograniczanie działa mieszkaców na rzecz rozwoju gminy. Przyjcie strategii rozwoju gminy i stworzenie mechanizmów jej partnerskiego wdra- ania. Porzdkowanie gospodarki przestrzennej, w tym dokoczenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

17 4. Przywracanie równowagi budetowej Stopniowa stabilizacja finansowa Zwikszanie moliwoci działania i realizacji projektów rozwojowych. Niezadowolenie mieszkaców wynikajce z realizowania rygorystycznej polityki budetowej w miecie oraz preferowania projektów rozwojowych kosztem projektów o charakterze pilnym i konsumpcyjnym. Wdraanie strategii. Selekcja wydatków budetowych w oparciu o przyjte priorytety. Inynieria finansowa wykorzystywana do realizacji projektów strategicznych Niezadowolenie czci mieszkaców wywoływane sprzeda majtku komunalnego, a szczególnie obiektów zabytkowych. 5. Pojawiajce si symptomy aktywnoci społecznej mieszkaców Wzmacnianie aktywnoci społecznej ograniczonej czci mieszkaców. Wzrost aktywnoci organizacji pozarzdowych i rozwój wolontariatu wynikajcy z ogólnocywilizacyjnych tendencji. Niewielka aktywno społeczna wikszej czci mieszkaców wynikajca z rosncego zaangaowania zawodowego i braku czasu na podejmowanie działa społecznych. Lepsze rozwizywanie problemów społecznych Pomnaanie potencjałów i energii wykorzystywanych na rzecz rozwoju społecznoci lokalnej. Podniesienie poziomu odpowiedzialnoci mieszkaców za rozwój Rozwój współpracy skutkujcy wzrostem kapitału zaufania w ramach społecznoci lokalnej. Eksponowanie pozytywnych wzorców zachowa prospołecznych. Promowanie znaczenia aktywnoci społecznej dla podwyszania jakoci ycia w miecie. Monitorowanie potrzeb organizacji pozarzdowych i dostosowywanie instrumentów wsparcia do ich oczekiwa. 40. Utrzymujca si ograniczona aktywno społeczna wynikajca ze słabego utosamiania si mieszkaców z miastem. 16

18 6. Wzrost aktywnoci kulturalnej sfera non profit i sfera gospodarcza. 7. Wzrost dostpnoci do usług. 8. Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego i wiadomoci ekologicznej mieszkaców. Wzrastajce zainteresowanie kultur (odbiorcy kultury i podmioty zajmujce si zaspokojeniem popytu na usługi kulturalne). Sukcesywne dostosowywanie jakociowe i ilociowe poday do lokalnego popytu. Poprawa rodowiska przyrodniczego bdca wynikiem skuteczniejszego egzekwowania zachowa zgodnych z wymaganiami ekologii, restrukturyzacji przemysłu i stałego poprawiania wiadomoci ekologicznej mieszkaców. Rozwój potencjału dla rozwoju nowych funkcji gospodarczych (w tym turystyka, gastronomia). Poprawa jakoci ycia w miecie. Podniesienie jakoci ycia w miecie w wyniku dostpnoci do dóbr rynkowych i konkurencji pomidzy firmami handlowymi. Intensyfikacja konfliktów pomidzy rónymi firmami handlowymi, zwłaszcza konflikt pomidzy firmami duymi i małymi. Pojawienie si nowych moliwo- ci rozwoju funkcji turystycznorekreacyjnych. Poprawa atrakcyjnoci mieszkaniowej Wzmocnienie atrakcyjnoci inwestycyjnej miasta, zwłaszcza w kontekcie funkcji usługowych i przemysłów nowoczesnych technologii. Promowanie i wspieranie działa kulturalnych podejmowanych przez mieszkaców. Kształtowanie lokalnych centrów handlowo-usługowych. Udzielanie wsparcia informacyjnego dla małych i rednich firm, w tym usługowych. Wykorzystywanie walorów przyrodniczych do wzmacniania pozytywnego wizerunku Konsekwentna ochrona walorów rodowiskowych o najwyszej wartoci Konflikty pomidzy rozwojem gospodarczym, a ochron warto- ci rodowiskowych. 17

19 9. Stopniowy rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej oraz rosnce uznanie w otoczeniu walorów turystycznych miasta (w tym wpis na list pomników historii podziemi tarnogórskich). 10. Rozwój oferty edukacyjnej i zainteresowania mieszkaców podwyszaniem kwalifikacji. 11. Destabilizacja rynku pracy na skutek upadku tradycyjnych gałzi gospodarki. Wysokie walory sprzyjajce rozwojowi funkcji turystycznorekreacyjnych. Podtrzymywanie zainteresowania mieszkaców zdobywaniem wykształcenia. Stworzenie nowych miejsc pracy. Uzupełnienie bazy ekonomicznej miasta i czciowe wypełnienie luki po restrukturyzowanych przedsibiorstwach. Wzrost atrakcyjnoci inwestycyjnej Wzrost szans na ustabilizowanie sytuacji na rynku pracy. Promowanie w otoczeniu regionalnym i ponadregionalnym miasta Tarnowskie Góry jako orodka o unikatowych walorach turystycznych i rekreacyjnych. Wspieranie przedsibiorczo- ci w dziedzinie turystyki i rekreacji. Poprawa dostpnoci mieszkaców miasta do oferty edukacyjnej w miecie i w otoczeniu. Promowanie miasta na rynku inwestycyjnym jako orodka o silnym kapitale ludzkim. Negatywne procesy wystpujce wewntrz miasta 46. Stopniowe powstrzymywanie utraty miejsc pracy w miecie i w regionie na skutek dokoczenia procesu restrukturyzacji. Osłabianie zwizków mieszkaców z miastem. Poszerzajcy si obszar ubóstwa i patologii społecznych. Silne negatywne bodce skłaniajce mieszkaców do poszukiwania moliwoci samozatrudnienia. Rozwijanie edukacji. Poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej Wspieranie rozwoju przedsibiorczoci

20 12. Brak społecznej zgody co do kierunków rozwoju miasta oraz konflikty polityczne w miecie. 13. Zachwianie równowagi demograficznej spowodowane spadkiem liczby urodzin i zarobkow migracj młodych ludzi. 14. Niewystarczajce zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Zbudowanie konsensusu społecznego na skutek przyjcia i właciwego wdraania strategii. Utrwalanie zjawiska niskiej dzietnoci rodzin trendy ogólnocywilizacyjne. Pogłbianie zjawiska migracji zarobkowej na skutek stopniowego otwierania rynku pracy UE. Degradacja dotychczasowej substancji mieszkaniowej. Odwrócenie sytuacji w zakresie budownictwa indywidualnego rozwijajcego si na skutek wzrostu dochodów czci mieszkaców. Wywoływanie konfliktów w obrbie społecznoci lokalnej. Niski kapitał zaufania w miecie. Partykularyzm biorcy gór nad lokaln racj stanu. Trudnoci w realizacji projektów partnerskich. Utrata potencjału demograficznego Osłabianie siły kapitału ludzkiego miasta i spadek atrakcyjnoci inwestycyjnej Osłabianie aktywnoci społecznej i gospodarczej dominacja ludnoci niemobilnej zawodowo. Pogłbianie procesów migracji o charakterze stałym. Poprawa dialogu społecznego i systemu komunikacji społecznej. Promowanie strategii i moliwoci udziału w jej realizacji. Wynegocjowanie, wyłczonych z przetargu politycznego, obszarów zgody społecznej, podporzdkowanych kryteriom profesjonalnym. Przyciganie nowych mieszkaców. Poprawa sytuacji na rynku pracy. Zwikszanie moliwoci podejmowania aktywnoci społecznych i gospodarczych. Wprowadzanie elementów polityki prorodzinnej. Przygotowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Współpraca miasta z developerami w dzidzinie przygotowywania oferty rynkowej dla mieskzaców miasta i potencjalnych mieszkaców Sprzeda lub modernizacja komunalnej substancji mieszkaniowej. 19

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013

STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013 STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013 Warszawa, maj 2006 Załoenia przyjte przy konstruowaniu Strategii Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: horyzont

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi działalno poytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KURZTNIKU

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KURZTNIKU KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KURZTNIKU JAKO AKTYWNA FORMA PRZECIWDZIAŁANIA ANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Dariusz Falkowski Olsztyn 12 kwietnia 2007 Praca napisana w ramach kursu Jak pomóc c Wykluczonym

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok

Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok Załcznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XX/171/2008 z dnia 16 kwietnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki Uzalenie i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2008 rok Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny Noworól Aleksander Wprowadzenie! "#$% &'#( $( )"*"*# +,$"-)*.,.( / "#!/!#''*)"' * )", #-)* #),.0, # & 1 #2*$#",. -! $/!/#)* $ #".$* "*$.,( #'*223.*( 4 5 06$",( )2( /. $!7"*"$' (!2/"#!/!#''*)"'$ 2.*-$*#)*4*"*.,..#"$*

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zrównoważony rozwój turystyki Oznacza gospodarowanie wszelkimi zasobami w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo