Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015"

Transkrypt

1 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata Wspólnie możemy osiągnąć więcej

2

3 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata Program stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742/223/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2009 roku Gdańsk czerwiec 2009

4

5 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 Wykaz skrótów 7 Słownik podstawowych pojęć 8 1. Uwarunkowania rozwoju klastrów w Województwie Pomorskim 9 2. Strategia realizacji Powiązanie z regionalnymi dokumentami strategicznymi Zasady realizacji Priorytety programu System realizacji Monitoring Plan finansowy 28 3

6 WPROWADZENIE Celem głównym Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata (RPWK WP) jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych klastrów. Cele szczegółowe RPWK WP to: a) mobilizacja inicjatyw klastrowych w ramach potencjalnych klastrów; b) intensyfikacja współpracy w ramach klastrów; c) poprawa jakości, zakresu i dostępności wyspecjalizowanych usług na rzecz klastrów. Punktem wyjścia dla RPWK WP są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP), które wskazują na potrzebę tworzenia warunków organizacyjnych, administracyjnych, prawnychi finansowych dla powstawania skupisk współpracujących przedsiębiorstw, w tym grup branżowych i klastrów 1. RPWK WP jest także pochodną rekomendacji wypracowanych w ramach projektu Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie rozwoju klastrów koncepcja polityki i działania pilotażowe realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w latach RPWK WP zakłada wspieranie trzech typów klastrów: a) klastrów kluczowych, b) subregionalnych (lokalnych), c) embrionalnych (sieci technologicznych). RPWK WP wskazuje m.in. sposób określenia i zasady wspierania klastrów kluczowych, a także wymogi, jakie powinny spełniać projekty koordynacyjne i inicjatywy klastrowe dla poszczególnych typów klastrów. Realizacja RPWK WP będzie ściśle powiązana ze skoncentrowanym i skoordynowanym wykorzystaniem w regionie funduszy strukturalnych UE na lata Chodzi tu zwłaszcza o Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) oraz o regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). RPWK WP został poddany konsultacjom społecznym z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi, które trwały od 13 marca do 10 kwietnia 2009 roku. Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji środowisk województwa na temat zawartych w projekcie ram polityki stymulowania rozwoju klastrów w regionie. Konsultacje odbyły się w Gdańsku (17.03; 7.04), Tczewie (25.03), Słupsku (01.04) i Chojnicach (3.04). Ponadto, projekt Programu był dwukrotnie prezentowany na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata oraz zaopiniowany w formie pisemnej z członkami Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Założenia Programu były również przedstawiane członkom Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. Dodatkowym elementem konsultacji przeprowadzanych 1 Patrz 4 pkt. w opisie kierunków działań dla Celu strategicznego 1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Priorytetu I Konkurencyjność. 2 Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata

7 w Tczewie, Słupsku oraz Chojnicach było seminarium informacyjne nt. możliwości rozwoju klastrów w województwie pomorskim. Informacje o konsultacjach ukazały się zarówno w prasie regionalnej jak i lokalnej oraz na stronach internetowych samorządów lokalnych i regionalnych (m.in. pomorskie.klastry.pl, woj-pomorskie.pl, wrotapomorza.pl, strony starostw powiatowych i urzędów gminnych). Podsumowanie konsultacji odbyło się w Gdańsku 7 kwietnia 2009r. Opinie i komentarze zebrane podczas konsultacji zostały wykorzystane przy tworzeniu ostatecznej wersji Programu przekazanego do akceptacji Zarządu Województwa Pomorskiego. Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski: Po pierwsze, pojawiły się propozycje zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia liczby przedsiębiorstw uczestniczących w inicjatywach ubiegających się o status klastra kluczowego, jak również rezygnacji z parametrów ilościowych określających klastry. Propozycje te zostały odrzucone, z uwagi na konieczność utrzymania jasnych kryteriów rozróżniania klastrów kluczowych, subregionalnych i sieci technologicznych. Utrzymany został wymóg 30 firm, co do zasady, które powinny zadeklarować wsparcie dla inicjatywy klastrowej. Przyjęcie zasady skoncentrowania dostępnych środków z funduszy strukturalnych na kilku wybranych klastrach kluczowych dla rozwoju regionu wymaga, żeby reprezentowały one odpowiedni potencjał, który wyraża się m.in. ilością działających firm w ramach danego klastra (skupiska). Po drugie, sformułowana została propozycja, żeby kryterium dla oceny partnerstwa w ramach klastrów kluczowych wymagało zaangażowania wyłącznie dwóch jednostek naukowych. W efekcie dyskusji przyjęto rozwiązanie wprowadzenia wymogu, aby spośród tych jednostek, przynajmniej jedna była jednostką naukową, pozostawiając jednocześnie możliwość zaangażowania się jednostek edukacyjnych. Zaproponowano także zwiększenie wagi oceny partnerstwa kosztem oceny strategii i potencjału ekonomicznego. Jednak ze względu na potrzebę podkreślenia istoty posiadanego przez klaster potencjału i konkurencyjności oraz istotnej wagi jaką odgrywa w rozwoju klastra uzgodniona strategia działania postanowiono nie zmieniać poszczególnych wag. Po trzecie, zgłoszono propozycję dodania do listy działań RPO WP, dla których przyznane będą preferencje dla projektów z klastrów kluczowych Działań 5.4 (Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych) i 5.5 (Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii). Propozycja ta została przyjęta, do katalogu działań RPO WP dodano także Działanie 1.4. (Systemowe wspieranie przedsiębiorczości). Zaproponowano także, żeby preferencje dla klastrów w ramach Działania 1.2. RPO były znaczące i skierowane wyłącznie na projekty realizujące wdrażanie rozwiązań innowacyjnych o charakterze technologicznym. Sugestia ta została odrzucona, ponieważ w gestii Programu nie leży ograniczanie typów projektów dla poszczególnych Działań. Po czwarte, zaproponowano wprowadzenie innych form uprzywilejowania niż preferencje punktowe przy ubieganiu się o finansowanie projektów klastra kluczowego z RPO WP i regionalnej części PO KL (np. wydzielonych transz). Propozycja ta została odrzucona, ponieważ Program zakłada, że projekty dla klastrów kluczowych będą poddane jakościowej konkurencji ze strony innych projektów. 5

8 Po piąte, pojawiły się propozycje w odniesieniu do klastrów subregionalnych idące w kierunku wprowadzenia preferencji dla projektów składanych przez podmioty wchodzące w skład tego typu klastrów, grantów przygotowawczych, jak również położenia większego nacisku na promocję idei klastrów poza Trójmiastem wraz z konkretnymi zapisami i propozycjami. Ten ostatni postulat będzie realizowany poprzez Punkt kontaktowy dla klastrów w województwie pomorskim. Pozostałe postulaty odrzucono, ponieważ wymagałyby one wprowadzenia dodatkowej procedury konkursowej na wybór klastrów subregionalnych oraz zróżnicowania preferencji pomiędzy klastrami kluczowymi i subregionalnymi, co dodatkowo podnosiłoby koszty, komplikowało system wsparcia i alokacji funduszy strukturalnych oraz osłabiało bodźce dla tworzenia inicjatyw klastrowych. Granty przygotowawcze nie wymagają przeprowadzenia dodatkowych konkursów, przygotowanie strategii i budowanie partnerstwa może być realizowane w ramach przewidzianych projektów na koordynację w ramach Działania Pełna wersja raportu z konsultacji jest dostępna na stronie internetowej: Ponadto, RPWK WP został poddany ewaluacji ex-ante mającej na celu ocenę i analizę wartości tego dokumentu z punktu widzenia jego efektywności jako narzędzia oddziaływania przez władze regionalne na rozwój społeczno-gospodarczy regionu w dłuższym okresie czasu. Ewaluacja ta miała również za zadanie ocenę wewnętrznej i zewnętrznej spójności dokumentu, analizę logiki interwencji, ocenę systemu realizacji Programu oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji. Przeprowadzona ewaluacja ex-ante RPWK wskazała kilka obszarów, których uwzględnienie przyczyniło się do ulepszenia samego dokumentu Programu, co w konsekwencji może mieć wpływ na jego skuteczniejszą realizację. Dotyczy to w szczególności podkreślenia logiki interwencji Programu oraz kwestii sformułowania celu głównego. Wskazano na potrzebę uwzględnienia analizy SWOT jako przejrzystego sposobu przedstawienia uwarunkowań rozwoju klastrów w województwie pomorskim. Analiza zapisów Programu pod kątem spójności dokumentu z innymi dokumentami regionalnymi i krajowymi wykazała brak jakichkolwiek niespójności w tym zakresie. Uszczegółowiono zapisy w odniesieniu do systemu monitorowania i ewaluacji Programu (m.in. częstość zbierania danych, instytucje odpowiedzialne za monitorowanie itd.). Ewaluacja wskazała na czytelną strukturę wdrażania Programu oraz jasno określony katalog instytucji, które będą zaangażowane w realizację Programu, ich zakres kompetencji oraz realizowane działania. W odniesieniu do przedstawionych procedur skupiających się głównie na opisie procedur dotyczących klastrów kluczowych podkreślono zapisy dotyczące działań skierowanych do klastrów subregionalnych oraz sieci technologicznych.

9 WYKAZ SKRÓTÓW 7.PR Siódmy Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji ARP Agencja Rozwoju Pomorza B+R Badania i Rozwój DEFS Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego DRG Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EWT Europejska Współpraca Terytorialna ICT elektronika, telekomunikacja i informatyka LQ współczynnik lokalizacji LTD logistyka, transport i dystrybucja PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO IŚ Program Innowacyjny Infrastruktura i Środowisko RSI Regionalna Strategia Innowacji Województwa Pomorskiego RPO WP Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego RPWK WP Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata SRWP Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego UE Unia Europejska UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 7

10 SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ Klaster przestrzennie skoncentrowane skupisko przedsiębiorstw jednocześnie konkurujących ze sobą i kooperujących w pewnych aspektach działalności oraz instytucji i organizacji, powiązanych rozbudowanym systemem wzajemnych relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, oparte na specyficznej trajektorii rozwoju (np. technologii, rynkach zbytu itd.). Inicjatywa klastrowa zorganizowane działania zainteresowanych podmiotów (firm, administracji oraz środowiska naukowego), mające na celu przyspieszenie wzrostu i konkurencyjności klastra w regionie. W pierwszej kolejności inicjatywę klastrową należy rozumieć jako mniej lub bardziej sformalizowane forum spotkań, debaty oraz definiowania potrzeb klastra i kierunków jego rozwoju. Agendę potrzebnych działań prorozwojowych powinny określać przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w ramach danego klastra. Koordynator (animator) klastra podmiot (lub osoba), który podejmuje działania na rzecz stymulowania kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami klastra, budowy wzajemnego zaufania, przełamywania uprzedzeń i konfliktów interesu oraz uruchomienia inicjatywy klastrowej i wypracowania strategii rozwoju klastra. Koordynator może też podejmować konkretne działania na rzecz rozwoju klastra i działających w jego ramach podmiotów (w tym zakresie jego działalność może mieć charakter usługowy) oraz reprezentować klaster. Współczynnik lokalizacji (LQ location quotient) współczynnik służący do identyfikacji potencjalnych klastrów. Obliczany na podstawie wzoru LQ = (Eij/Ej)/(Ein/En), gdzie Eij zatrudnienie w gałęzi i w regionie j (można również wykorzystać inne kategorie ekonomiczne jak: wartość dodana, dochody, liczba firm), Ej całkowite zatrudnienie w regionie j, Ein krajowe zatrudnienie w gałęzi i En całkowite zatrudnienie w kraju. Wartość współczynnika LQ > 1 oznacza, że dany region posiada większy udział zatrudnienia w danym przemyśle niż gospodarka narodowa. 8

11 1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Skupiska przedsiębiorstw i innych podmiotów z określonych, powiązanych ze sobą branż, charakteryzujące się wysoką konkurencyjnością oraz intensywnymi interakcjami (pomiędzy firmami, sektorem B+R i edukacji, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją) zostały określone jako klastry. Korzyści ekonomiczne wynikające z nagromadzenia wyspecjalizowanych zasobów, nieformalnych powiązań i przepływu informacji w klastrze, powodują, iż firmy prowadzące określoną działalność koncentrują się w danej lokalizacji, mimo iż wiąże się to ze zwiększoną konkurencją. Skupiska takie uznawane są za motory konkurencyjności i innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego krajów i regionów 3. Efektywnie funkcjonujący klaster prowadzi, po pierwsze, do wzrostu produktywności lokalnych przedsiębiorstw ze względu na dostęp do relatywnie tanich, wyspecjalizowanych czynników produkcji oraz różnorodnych nakładów wykorzystywanych w działalności produkcyjnej 4. Po drugie, przestrzenna bliskość podmiotów gospodarczych stymuluje i wspiera ich innowacyjność 5 poprzez przepływy wiedzy, konkurencję i co bardzo istotne współpracę przedsiębiorstw z jednostkami B+R. Po trzecie, rozwijający się klaster charakteryzuje dynamiczny wzrost liczby narodzin nowych przedsiębiorstw 6, co przekłada się na kreowanie nowych miejsc pracy. Efektywnie funkcjonujący klaster przynosi również wiele efektów zewnętrznych: wzrost dostępności specjalistycznych usług okołobiznesowych, inwestycje w infrastrukturę, zwiększenie dochodów ludności. W niektórych przypadkach klaster może stać się swoistym motorem rozwoju regionalnego. Przykładem mogą być klastry wysokotechnologiczne w Austin (USA), Szkocji, brytyjskim Cambridge czy Penang (Malezja) 7. Wnioski z badań wskazujące na istnienie wielu korzyści z rozwoju klastrów doprowadziły do sformułowania różnych koncepcji polityki publicznej służącej stymulowaniu rozwoju klastrów, czy też stymulowaniu rozwoju gospodarczego poprzez klastry (tzw. cluster based policy). Istotnym elementem tej polityki stało się wspieranie interakcji i powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, a także pomiędzy przedsiębiorstwami a podmiotami sektora B+R oraz administracją. Jednocześnie przyjmuje się, że sektor publiczny nie powinien tworzyć klastrów (z uwagi na duże ryzyko niepowodzenia), ale przede wszystkim stymulować i wspierać rozwój już istniejących lub powstających skupisk. Przyjmuje się także, że polityka klastrowa powinna koncentrować się na tych skupiskach, które mają największe szanse na uzyskanie międzynarodowej konkurencyjności. Jakkolwiek wiele klastrów powstawało w sposób naturalny 8, bez ukierunkowanej interwencji państwa, przyjmuje się, że sektor publiczny może pełnić istotną rolę wspierającą rozwój klastrów. Może ona kształtować zarówno warunki instytucjonalne i infrastrukturę, jak również oddziaływać 3 Enright (2001) na podstawie analizy 160 klastrów z całego świata wykazał, iż około 70 proc. z nich posiada silną lub bardzo silną pozycję konkurencyjną, natomiast 60 proc. charakteryzuje się wysoką innowacyjnością. 4 Mariussen, A., Millieux and innovation in the northern periphery A Norwegian/northern European benchmarking, Nordregio Working Paper, Stockholm OECD, Local partnership, clusters and SME globalisation, Bologna Sternberg, R., New firms, regional development and the cluster approach what can technology policies achive?, paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kilonia listopad Voyer, R., Knowledge-based industrial clustering: international comparisons, Nordicity Group Ltd., Np. Dolina Krzemowa w Kalifornii (informatyka), Hollywood (produkcja filmowa), brytyjskie Cambridge (biotechnologia), włoskie Manzano (klaster prducentów krzeseł). 9

12 na interakcje i powiązania pomiędzy kluczowymi aktorami klastra. Władze samorządowe mogą i powinny koordynować swoje działania i politykę wokół kluczowych w danym regionie klastrów. Mogą także wspierać tzw. inicjatywy klastrowe i koordynatorów klastrów, których funkcjonowanie ma na celu animowanie kontaktów i współpracy oraz zdefiniowanie i skoordynowanie działań istotnych dla rozwoju danego klastra. W województwie pomorskim mamy do czynienia z występowaniem potencjalnych klastrów w rozumieniu znaczących skupisk przedsiębiorstw o określonym profilu gospodarczym. Przeprowadzone analizy ilościowe wskazują na ponadprzeciętny poziom koncentracji w naszym regionie (w stosunku do średniej krajowej) następujących branż: budowlanej, rolno-spożywczej, morskiej (stoczniowej), ICT (elektroniki, telekomunikacji i informatyki), LTD (logistyki, transportu i dystrybucji), chemicznej, drzewno-meblowej, turystycznej, metalowej, maszynowo-narzędziowej i jubilerskiej 9. Tak wyróżnione potencjalne klastry skupiają odpowiednio 40,7% pracujących i 51,6% przychodów ze sprzedaży dla województwa pomorskiego. W ramach tych branż mamy do czynienia z występowaniem wyraźnych specjalizacji np. budownictwa pasywnego, przetwórstwa rybnego, produkcji jachtów, mebli okrętowych i mebli stylowych, domów drewnianych, urządzeń klimatyzacyjnych, biżuterii z bursztynu itp. Ponadto na poziomie subregionalnym, w poszczególnych powiatach mamy do czynienia z wyraźną koncentracją określonej aktywności gospodarczej (np. produkcja obuwia w okolicach Słupska). W ramach wymienionych skupisk bardzo często brakuje jednak współpracy i koordynacji działań, zwłaszcza różnych podmiotów z otoczenia przedsiębiorstw (jednostek B+R i edukacyjnych, instytucji otoczenia biznesu, administracji itp.). Rzadkością są zawiązane inicjatywy klastrowe, czy też fora współpracy, które pozwoliłyby na mobilizację najważniejszych aktorów klastra w celu wypracowania strategii jego rozwoju i planu działania, jak i uruchomienia i skoordynowania konkretnych wspólnych lub indywidualnych działań i projektów. Rzadkością jest także aktywne funkcjonowanie wyspecjalizowanych podmiotów, które pełniłyby funkcję koordynatorów i animatorów współpracy w ramach klastra, jak również dostarczałyby jego uczestnikom wyspecjalizowanych usług (np. w zakresie analiz rynkowych, czuwania i doradztwa technologicznego, promocji na rynkach zagranicznych itp.). Do nielicznych wyjątków w powyższym zakresie należą m.in.: Gdański Klaster Budowlany 10, WiComm Forum 11, czy Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny 12. W latach realizowane były także pilotażowe inicjatywy klastrowe w odniesieniu do branży bursztynników, spożywczej oraz biotechnologii, farmacji i kosmetyków, które polegały na budowaniu partnerstwa oraz wypracowaniu strategii rozwoju danego klastra. W ramach inicjatyw Gdańska Delta Bursztynu oraz Biofarmko (Biotechnologia, Farmacja i Kosmetyki) zbudowano partnerstwa, które znalazły odzwierciedlenie w podpisanych listach intencyjnych na rzecz rozwoju poszczególnych klastrów. W przypadku klastra spożywczego rozwój partnerstwa znalazł wyraz w powołaniu do życia 19 Patrz raport: Potencjalne klastry w strukturze gospodarki Pomorza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008 (dostępny na stronie 10 Gdański Klaster Budowlany (GKB) to inicjatywa skupiająca pomorskie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, której początki sięgają 2007 roku. Obecnie działa w formie spółki z o.o. i liczy ok. 40 członków. Więcej informacji na stronie 11 WiComm Forum to portal i inicjatywa skierowana do firm z branży elektroniki i telekomunikacji prowadzona przez Centrum Doskonałości WiComm (Inżynierii Systemów Komunikacji Bezprzewodowej) działające przy Politechnice Gdańskiej. Więcej informacji na stronie 12 Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej oraz Marszałków i Samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach. Głównym celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej. Więcej informacji na stronie 10

13 stowarzyszenia Żywność z Pomorza, które może pełnić funkcję koordynatora rozwoju i współpracy w ramach tego skupiska 13. Dotychczas, polityka stymulowania rozwoju klastrów w województwie pomorskim nie była szczegółowo sformułowana i przejawiała się w realizacji działań o charakterze odgórnym m.in. realizowanych było kilka projektów, których celem było wsparcie procesów powstawania i rozwoju klastrów. Działania te były realizowane zarówno w ramach projektów o charakterze stricte regionalnym np. Stymulowanie innowacyjności województwa pomorskiego poprzez wspieranie rozwoju klastrów działania pilotażowe, Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, Innowacje Gdynia, jak również w ramach projektów o zasięgu krajowym, w ramach których realizowane były działania ukierunkowane na klastry pomorskie np. projekt Program szkoleń promujących clustering. Doświadczenie realizacji powyższych projektów klastrowych wskazują na kilka istotnych wniosków: 1) w regionie powstają inicjatywy o różnym potencjale, które stawiają sobie za cel rozwój klastrów; sytuacja ta rodzi potrzebę dokonania selekcji, opartej na przejrzystych kryteriach, w celu wskazania inicjatyw, których rozwój jest najbardziej pożądany z punktu widzenia województwa; 2) istnieje potrzeba zapewnienia początkowego, bieżącego finansowania inicjatywy klastrowej ze środków publicznych; w początkowym etapie jej funkcjonowania, gdy nie pojawiają się bezpośrednie korzyści dla przedsiębiorstw, trudno jest zmobilizować odpowiednie środki komercyjne na finansowanie procesu koordynacji rozwoju klastra; 3) w ramach poszczególnych inicjatyw zgłaszane są różne projekty w takich obszarach jak: promocja, ekspansja międzynarodowa, rozwój zasobów ludzkich, rozwój infrastruktury laboratoryjnej itp., które mają stymulować rozwój danego klastra; propozycje te są zgłaszane przez różne instytucje/podmioty i często nie są dostatecznie szeroko uzgodnione; potrzebne jest lepsze skonsultowanie i koordynacja różnych pomysłów w celu eliminacji projektów powtarzających się oraz lepszego ich dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw. Istotnym uwarunkowaniem dla wspierania rozwoju klastrów w województwie pomorskim jest przyjęty system wydatkowania funduszy strukturalnych. Z jednej strony, projekty służące rozwojowi danego klastra mogą dotyczyć różnych obszarów takich jak: budowa infrastruktury laboratoryjnej, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, tworzenie systemów certyfikacji, promocja i umiędzynarodowienie, analizy rynkowe, generowanie i przetwarzanie informacji, budowa infrastruktury edukacyjnej i tworzenie nowych programów nauczania oraz szkolenia i doradztwo. Z drugiej zaś, w przyjętym systemie wydatkowania funduszy strukturalnych wskazane wyżej projekty muszą być finansowane odrębnie z różnych działań w ramach różnych programów operacyjnych 14 oraz mogą być realizowane przez różne podmioty w ramach klastra (np. uczelnie, konsorcja firm i jednostek B+R, koordynatora klastra, instytucje szkoleniowe lub otoczenia biznesu). 13 Więcej informacji nt. wymienionych powyżej pilotażowych inicjatyw klastrowych można znaleźć na stronach: Na poziomie regionalnym zastosowanie mają przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny i Priorytety regionalne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty istotne dla rozwoju klastra mogą być także realizowane w ramach innych Programów (w tym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). 11

14 Uwarunkowania w zakresie rozwoju klastrów w województwie pomorskim przedstawiono poniżej w postaci analizy SWOT (Tabela nr 1). Tabela nr 1. Analiza SWOT w zakresie rozwoju klastrów w województwie pomorskim. Analiza SWOT w zakresie rozwoju klastrów w województwie pomorskim Silne strony Słabości występowanie w gospodarce województwa skupisk i specjalizacji będących potencjalnymi klastrami w skali regionalnej i lokalnej obecność instytucji naukowych i edukacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu, mogących stanowić ważne elementy klastrów (zwłaszcza kluczowych), oraz zaczątek dla klastrów embrionalnych (sieci technologicznych) przykłady nawiązania udanej współpracy pomiędzy firmami i jednostkami B+R oraz funkcjonowanie ośrodka kompetencji w zakresie klastrów, powiązanego z Punktem kontaktowym dla klastrów stosunkowo niski poziom innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw stosunkowo niski poziom współpracy pomiędzy firmami a jednostkami B+R, edukacyjnymi i administracją niedostateczne ukierunkowanie działań jednostek B+R i edukacyjnych, instytucji otoczenia biznesu i administracji na potrzeby występujących w regionie skupisk przedsiębiorstw brak tradycji zrzeszania się przedsiębiorców oraz niechęć do finansowania działań wspólnych i brak przekonania, że mogą być one skuteczne (brak zaufania do partnerów z otoczenia) brak planowania strategicznego w odniesieniu do poszczególnych skupisk słaba znajomość koncepcji klastrów i brak profesjonalnych organizacji klastrowych (zwłaszcza poza aglomeracją) Szanse Zagrożenia środki unijne dostępne na poziomie regionalnym i krajowym mogące wspierać rozwój klastrów w różnych obszarach, takich jak: promocja, ekspansja międzynarodowa, rozwój zasobów ludzkich, rozwój infrastruktury laboratoryjnej itp. możliwość skoncentrowania dostępnego wsparcia na określonych skupiskach działalności oraz wykształceniu trwałych i konkurencyjnych specjalizacji gospodarczych Pomorza dostępność publicznego dofinansowania stwarza szansę uruchomienia inicjatyw i organizacji klastrowych oraz ich pozytywnego zweryfikowania się poprzez działania, dzięki czemu w przyszłości będą one w stanie funkcjonować głównie w oparciu o środki prywatne (składki członków klastra) i świadczone usługi rosnąca presja konkurencyjna, rozwój technologii oraz dostępność środków publicznych sprzyjają podejmowaniu wspólnych projektów, zwłaszcza w układzie między firmami i jednostkami B+R ryzyko, że dostępne środki publiczne zostaną wykorzystane w sposób zindywidualizowany, bez dostatecznie silnego powiązania realizowanych projektów z potrzebami określonych skupisk przedsiębiorstw (ryzyko rozproszenia środków rozwojowych) ryzyko, że wdrażana polityka nie będzie w stanie zaoferować dostatecznie silnych bodźców (zachęt), które prowadziłyby do zmobilizowania najważniejszych aktorów w potencjalnych klastrach i podjęcia próby skoordynowania ich działań (m.in. poprzez wypracowanie strategii i planu działania dla klastra) ryzyko polityczne związane z koniecznością selekcji kierunków rozwojowych dla województwa oraz lobbingu ze strony branż, które są silnie obecne ale nie są perspektywiczne ryzyko, wsparcia małych i zamkniętych inicjatyw kooperacyjnych, których działania nie będą się przekładać na szersze korzyści dla szeroko rozumianych klastrów lub których znaczenie dla gospodarki Pomorza będzie zbyt małe w efekcie może nastąpić dewaluacja koncepcji wspierania rozwoju klastrów 12

15 2. STRATEGIA REALIZACJI Cel główny, cele szczegółowe, oczekiwane efekty Celem głównym RPWK WP jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki województwa pomorskiego poprzez stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych klastrów. Cele szczegółowe RPWK WP to: a) Mobilizacja inicjatyw klastrowych w ramach potencjalnych klastrów Cel ten będzie realizowany poprzez: mobilizację realnych i reprezentatywnych inicjatyw klastrowych (czyli forów współpracy i ustalania kierunków działań niezbędnych dla rozwoju klastra) odpowiadających istniejącym w gospodarce regionu skupiskom określonej działalności gospodarczej; wypracowanie strategii rozwoju potencjalnych klastrów i planów działania wskazujących na przedsięwzięcia, które powinny być realizowane przez poszczególnych aktorów klastra lub ich konsorcja; istotne tu będzie zwłaszcza podporządkowanie realizowanych działań potrzebom przedsiębiorstw tworzących trzon potencjalnych klastrów. b) Intensyfikacja współpracy w ramach klastrów Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie funkcjonowania koordynatorów i inicjatyw klastrowych, co powinno skutkować wzmocnieniem powiązań między podmiotami w ramach klastrów (przedsiębiorstwa jednostki edukacyjne i naukowe instytucje otoczenia biznesu i in.), a także realizacją wspólnych projektów przez te podmioty. c) Poprawa jakości, zakresu i dostępności wyspecjalizowanych usług na rzecz klastrów Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie funkcjonowania: koordynatorów klastrów, którzy animując proces generowania i wymiany informacji, transferu wiedzy i technologii oraz wspólnej promocji w ramach klastrów przyczyniać się będą do realizacji indywidualnych i wspólnych projektów, istotnych dla rozwoju klastra i jego poszczególnych podmiotów; punktu kontaktowego dla klastrów w województwie pomorskim, który będzie prowadził działania informacyjne, promocyjne i konsultacyjno-szkoleniowe w zakresie budowania i rozwijania klastrów. Powyższe cele będą realizowane w odniesieniu do trzech priorytetów Programu, tj. typów klastrów, dla których zakłada się wsparcie. Wzajemny układ celów i priorytetów programu przedstawia poniższy schemat (Schemat nr 1). 13

16 Schemat nr 1. Macierzowy układ celów i priorytetów RPWK WP. Priorytety RPWK WP Klastry kluczowe Klastry subregionalne Sieci technologiczne Cel główny: wzmocnienie konkurencyjności gospodarki województwa pomorskiego poprzez stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych klastrów Cele szczegółowe Mobilizacja inicjatyw klastrowych Intensyfikacja współpracy Poprawa jakości, zakresu i dostępności wyspecjalizowanych usług Realizacja powyższych celów powinna się przyczynić do osiągnięcia następujących efektów, wstępnie zdefiniowanych w poniższej tabeli (Tabela nr 2): Tabela nr 2. Przewidywane efekty realizacji RPWK WP. Oczekiwany efekt Wartość w roku 2015 liczba zawiązanych inicjatyw klastrowych 25 liczba podmiotów uczestniczących w poszczególnych inicjatywach klastrowych 350 liczba podmiotów objętych działaniami koordynatorów klastrów 1000 liczba wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach klastrów, w tym projektów zrealizowanych przez jednostki naukowe dla przedsiębiorstw 200 udział firm innowacyjnych w klastrach 40% wzrost produktywności 10% wzrost poziomu eksportu w klastrach 20% wzrost udziału firm eksportujących w klastrach 50% 14

17 3. POWIĄZANIE Z REGIONALNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI Realizacja RPWK WP będzie służyć osiąganiu priorytetów i celów strategicznych SRWP, co przedstawia poniższa tabela (Tabela nr 3). Tabela nr 3. Priorytety i cele strategiczne SRWP wpisane w realizację RPWK WP. Priorytet I Konkurencyjność Cele strategiczne Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji Wysoki poziom edukacji i nauki Sposób oddziaływania polityki klastrowej Realizacja RPWK WP powinna prowadzić do: uruchomienia w ramach klastrów sprawnych systemów informacji gospodarczej, prawnej i technicznej oraz systemu kształcenia kadr i doradztwa, w tym także proinnowacyjnego; lepszego ukierunkowania działań podmiotów funkcjonujących w ramach klastrów (instytucji otoczenia biznesu, szkół i instytucji szkoleniowych, uczelni jednostek B+R), a tym samym do usprawnienia mechanizmów transferu wiedzy i technologii w regionie; podniesienia innowacyjności i konkurencyjności poszczególnych klastrów, a tym samym generowanej przez nie wartości dodanej. Realizacja RPWK WP umożliwi: tworzenie lepszych warunków dla współpracy środowiska naukowoakademickiego z administracją publiczną i środowiskiem gospodarczym; podnoszenie poziomu kształcenia w instytucjach edukacyjnych poprzez dostosowanie zakresu i form kształcenia do potrzeb poszczególnych klastrów; wzrost współpracy międzyuczelnianej, a także rozwijania wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych i naukowych. Priorytet II Spójność Cele strategiczne Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych Sposób oddziaływania polityki klastrowej Realizacja RPWK WP powinna prowadzić do upowszechnienia i poprawy jakości kształcenia ustawicznego, w tym inicjowania i wspierania programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw i pracodawców w ramach poszczególnych klastrów. Realizacja RPWK WP umożliwi stworzenie warunków dla rozwoju dialogu społecznego między wszystkimi partnerami zaangażowanymi w rozwój społeczno-gospodarczy danego klastra, mobilizując różne podmioty w klastrach do podejmowania działań i projektów służących rozwojowi danego skupiska firm. Realizacja RPWK WP umożliwi wsparcie klastrów subregionalnych, prowadząc do wzrostu aktywności gospodarczej i konkurencyjności subregionalnych skupisk określonej działalności gospodarczej. 15

18 Realizacja RPWK WP wpisuje się także w cele, priorytety i działania Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) (Tabela nr 4). Tabela nr 4. Cele główne, priorytety i działania RSI wpisane w realizację RPWK WP. Cele główne (horyzontalne) RSI H1. Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności w Regionie H2. Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna H3. Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje H4. Wsparcie rozwoju MSP w Regionie poprzez szerokie wykorzystanie potencjału innowacyjnego aglomeracji trójmiejskiej Priorytety i działania RSI Priorytety Priorytet 1 Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji Priorytet 2 Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R Działania F1. Wsparcie izb gospodarczych, organizacji pracodawców i stowarzyszeń przemysłowych w obszarze działań proinnowacyjnych F2. Wspólne inwestycje firm w innowacje, tworzenie innowacyjnych produktów i wspólnych platform produktowo-technologicznych F5. Wzrost liczby firm innowacyjnych F6. Budowa współpracy firm w grupach branżowych dla opracowywania branżowych strategii innowacji 15 Tworzenie nowoczesnych obszarów przemysłowych i skupisk firm innowacyjnych P1. Rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych podmiotów B+R P2. Opracowywanie nowych produktów, procesów, systemów i platform produktowo-technologicznych w celu komercjalizacji P4. Powstawanie i rozwój komercyjnych podmiotów B+R, projektowych i transferu technologii 15 RSI wskazuje w tym zakresie m.in. na przemysł okrętowy, elektronikę, informatykę, telekomunikację, przemysł rafineryjny, farmaceutyczny, lekką chemię, biotechnologię, przemysł metalowy, przetwórstwo spożywcze, budownictwo i in. 16

19 4. ZASADY REALIZACJI 1. RPWK WP zakłada stworzenie realnych i atrakcyjnych narzędzi wspierających rozwój klastrów kluczowych, subregionalnych i sieci technologicznych. Narzędzia te powinny odegrać istotną rolę w mobilizacji aktorów poszczególnych klastrów, skutecznie zachęcając ich do aktywności i współdziałania. 2. RPWK WP zakłada w pierwszej kolejności wsparcie dla koordynatorów/animatorów wszystkich typów klastrów, których działalność powinna przekładać się na rozwój inicjatyw klastrowych (tj. współpracy i koordynacji), jak również sprawniejsze uruchamianie projektów i przedsięwzięć istotnych dla rozwoju poszczególnych klastrów. 3. RPWK WP zakłada skoncentrowanie wsparcia dostępnego w ramach różnych działań programów operacyjnych dostępnych na poziomie regionu na maksymalnie sześciu klastrach kluczowych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki regionu. Wynika to z następujących przesłanek: a) dostępne środki publiczne są dość ograniczone, co oznacza potrzebę selektywnego podejścia, które może zapewnić odpowiednią wysoką efektywność interwencji publicznej; b) doświadczenia zagraniczne wskazują, iż rozwój gospodarek regionalnych opiera się na kilku silnych specjalizacjach (klastrach). 4. RPWK WP zakłada wprowadzenie mechanizmu konkurencyjnego w postępowaniu o uzyskanie statusu klastra kluczowego. Wynika to z następujących przesłanek: a) zarówno SRWP, jak i RSI mają przede wszystkim charakter horyzontalny, nie definiując z góry w sposób zamknięty sektorów gospodarki (branż), które są uprzywilejowane, jeśli chodzi o pozyskiwanie wsparcia w postaci dostępnych w regionie funduszy publicznych; b) transparentne i zobiektywizowane postępowanie służące wyborowi klastrów kluczowych, sprzyjało będzie zawiązywaniu się realnych i reprezentatywnych partnerstw o zidentyfikowanym potencjale gospodarczym, wizji i programie rozwoju. 5. Całość wsparcia dla klastrów kluczowych, subregionalnych i sieci technologicznych będzie odbywać się w oparciu o procedury konkursowe przydzielania środków na realizację projektów zgłaszanych do różnych działań programów operacyjnych dostępnych w regionie. Z uwagi na zasadę koncentracji wskazaną w pkt. 3 projekty z klastrów kluczowych będą mogły uzyskiwać dodatkowe punkty (preferencje) w ramach procedury oceny projektów. 6. RPWK WP zakłada uruchomienie działań promocyjnych, informacyjnych, monitoringowych i analitycznych (w tym benchmarking) oraz konsultacyjno-szkoleniowych realizowanych m.in. przez Punkt kontaktowy dla klastrów w województwie pomorskim. 17

20 18

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych dr Tomasz Brodzicki dr Piotr Tamowicz Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego

Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 - projekt Katowice 2012 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo