Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata Sochaczew 2008

2 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW...4 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA SOCHACZEW III. ATUTY I BARIERY ROZWOJU MIASTA SOCHACZEW IV. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU I KIERUNKI DZIAŁANIA V. SYSTEM WDRAŻANIA, PROMOCJI I MONITORINGU REALIZACJI STRATEGII SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW

3 WSTĘP Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Sochaczew do roku 2015 jest wieloletnim programem działań obejmującym najważniejsze dziedziny życia społecznego i gospodarczego, opracowanym z inicjatywy władz samorządowych Sochaczewa. Jest programem spójnym i kompleksowym, traktującym jako wartości nadrzędne: poprawę warunków życia i gospodarowania, poprzez modernizację i rozbudowę komunalnej infrastruktury technicznej; rozwój gospodarczy oparty o wykorzystane walorów komunikacyjnych, przyrodniczych i kulturowych Sochaczewa i jego najbliższych okolic; podnoszenie jakości zasobów ludzkich. Istotą Strategii jest: zdefiniowanie kluczowych problemów rozwoju; określenie docelowej, globalnej wizji Miasta; wyznaczenie priorytetów rozwojowych oraz sprecyzowanie celów strategicznych i projektów prowadzących do ich osiągnięcia. Dzięki przeprowadzeniu zamierzeń strategicznych, możliwe stanie się poprawienie jakości życia i mieszkańców Sochaczewa oraz wykorzystanie szans rozwoju społecznego i gospodarczego. Strategia ma charakter otwarty. Oznacza to możliwość i konieczność dokonywania w niej sukcesywnych modyfikacji, uwzględniających zmienność preferencji społeczności lokalnej oraz ewolucję wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych. Osiągnięcie oczekiwanych efektów rozwojowych uzależnione będzie, w trakcie wdrażania Strategii, od współdziałania władz Miasta z podmiotami lokalnymi i partnerami zewnętrznymi. Do podjęcia tego współdziałania serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z przyszłością naszej lokalnej wspólnoty samorządowej. Burmistrz Miasta Sochaczew (-)Bogumił Czubacki Przewodnicząca Rady Miasta Sochaczew (-) Danuta Radzanowska 3

4 I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW Podstawą procesu planowania działań rozwojowych jest diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej lokalnej wspólnoty samorządowej. Diagnozy tej dokonano na rożnych płaszczyznach, w celu zidentyfikowania: z jednej strony głównych atutów Miasta Sochaczew, a z drugiej, najistotniejszych barier opóźniających procesy rozwojowe. Dzięki przyjęciu takiej metodologii, powstał obszerny raport, który dla przejrzystości tekstu, zaprezentowano w formie encyklopedycznej. BEZROBOCIE Wysoki poziom bezrobocia pozostaje jednym z najważniejszych problemów polskiego rynku pracy, choć w ostatnich latach bezrobocie dynamicznie spada. Poprawa sytuacji na rynku pracy obserwowana jest od 2003 r. W kolejnych latach dynamika spadku przybierała na sile. W ostatnich latach spadek poziomu bezrobocia następował przede wszystkim w wyniku dynamicznego i zwiększającego się odpływu z bezrobocia przy niewielkim wzroście napływu bezrobotnych Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2008 roku - w Powiecie sochaczewskim wynosiła 9,1 % i była wyższa od poziomu bezrobocia w Województwie mazowieckim 7,8% ale niższa od stopy bezrobocia w kraju 9,6%. Tabela 1: Bezrobotni zarejestrowani w Mieście Sochaczew i Powiecie sochaczewskim w latach Miasto Sochaczew ogółem tym kobiety Powiat Sochaczewski ogółem tym kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie wg stanu na dzień r. wynosiła 3301 osób. W ostatnich latach zdecydowanie szybciej zmniejsza się liczba bezrobotnych mężczyzn niż kobiet, co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście odsetka kobiet wśród ogółu zarejestrowanych. W 4

5 końcu 2003 r. kobiety zarejestrowane w urzędzie pracy stanowiły 50,5% ogółu bezrobotnych, wobec 53% w końcu 2007 roku. Tabela 2: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminach Powiatu sochaczewskiego według stanu na dzień roku. Bezrobotni z Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety prawem do zasiłku Miasto Sochaczew Gmina Brochów Gmina Iłów Gmina Młodzieszyn Gmina Nowa Sucha Gmina Rybno Gmina Sochaczew Gmina Teresin Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Rysunek 1: Struktura bezrobocia w Mieście Sochaczew w latach

6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in. osoby do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i długotrwale bezrobotne uznane zostały za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W dalszym ciągu największą grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne 61% w powiecie sochaczewskim i 58% w Mieście Sochaczew. Jednak tu także można zauważyć spadek o ok. 5% w porównaniu do roku Trend ten jest odzwierciedleniem sytuacji w kraju, w końcu 2007 roku osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 62,6% ogółu zarejestrowanych. Bez kwalifikacji zawodowych jest prawie 38% osób w Powiecie sochaczewskim i 36% w Mieście Sochaczew. Tabela 3: Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Powiedzie sochaczewskim, według stanu na dzień roku. Osoby do 25 Osoby, które Osoby długo- Osoby powyżej Osoby bez Osoby samotnie Osoby niepełno- 6

7 Miasto Sochacze w Gmina Brochów Gmina Iłów Gmin Młodzieszy n Gmin Nowa Sucha Gmina Rybno Gmina Sochacze w Gmina Teresin roku życia ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 50 roku życia trwale bezrobotne kwalifikacji zawodowych wychowu jące dzieci do 7 roku życia sprawne Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 4 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Sochaczewie wg wieku i wykształcenia na dzień roku. Wiek Wykształcenie wyższe i średnie zawodowepolicealne ogólno-kształcąceśrednie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Sochaczewie na koniec roku 2007 dominującą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 33,2% oraz gimnazjalnym i niższym - 32,7%. Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem to jedynie 4,1% ogółu bezrobotnych. 7

8 Począwszy od 2002 r. z roku na rok wzrasta liczba ofert pracy będących w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia. Tendencja wzrostowa dotyczy zarówno ofert pracy subsydiowanej, jak i nie, oraz zarówno ofert zgłaszanych z sektora prywatnego, jak i publicznego. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie najwięcej ofert pracy jest w przetwórstwie, budownictwie i handlu. Analizując dane dotyczące rynku pracy należy pamiętać, że sezonowość stanowi podstawową cechę polskiego rynku pracy i oznacza wzrost bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne są okresami spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co wynika między innymi z rozpoczynania prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie, a także rozpoczynania się sezonu turystycznego. Z kolei w końcu roku z powodu napływu do bezrobocia osób, którym wygasają wówczas umowy o pracę oraz powrót do bezrobocia osób wykonujących subsydiowane zatrudnienie BIBLIOTEKA Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Sochaczewie wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Podstawową działalnością statutową Biblioteki i jej 6 filii jest upowszechnianie czytelnictwa oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa w bardzo szerokim zakresie. Od marca 2001 roku pełni zadania biblioteki powiatowej, na mocy porozumienia pomiędzy organami wykonawczymi Powiatu sochaczewskiego i Miasta Sochaczew. Nadzór merytoryczny nad działalnością MBP w Sochaczewie sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Biblioteka jest dostępną dla wszystkich mieszkańców Powiatu sochaczewskiego, a korzystanie z jej zasobów jest bezpłatne. W skład Biblioteki wchodzi Wypożyczalnia dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia oraz 6 filii. Księgozbiór biblioteki obejmuje woluminów (według stanu na koniec roku 2007). Biblioteka zorganizowała księgozbiór regionalny składający się z dokumentów dotyczących Sochaczewa i regionu. Ponadto klienci mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tabela 5: Struktura i charakterystyka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Adres Liczba Charakterystyka księgozbioru 8

9 Filia Nr 1 Filia Nr 2 Filia Nr 3 Filia nr 4 Filia Nr.5 Filia Nr.6: Wypożyczalnia dla dorosłych Wypożyczalnia dla dzieci ul. Zamkowa 4a Sochaczew ul. Chopina Sochaczew ul. 15 Sierpnia Sochaczew ul. Chopina Sochaczew ul. Żeromskiego 39 A Sochaczew ul. Żeromskiego 39 A Sochaczew ul. 1 Maja Sochaczew ul. 1 Maja Sochaczew woluminów literatura piękna dla dzieci i dorosłych literatura popularno-naukowa literatura piękna i popularno-naukowa dla dorosłych literatura piękna dla dzieci i dorosłych literatura popularno-naukowa 7044 literatura dla dzieci i młodzieży literatura piękna i popularno-naukowa dla dorosłych literatura dla dzieci i młodzieży literatura piękna i popularno-naukowa dla dorosłych, księgozbiór podręczny, gazety i czasopisma kasety z książkami mówionymi literatura dla dzieci i młodzieży Księgozbiór podręczny - wydawnictwa informacyjne, podręczniki ul. Żeromskiego 39 Czytelnia akademickie, albumy, atlasy, A księgozbiór regionalny, Sochaczew stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. W ostatnich latach zmniejsza się liczba osób czytających książki w Polsce. W 2006 roku Biblioteka Narodowa przy techniczno-organizacyjnej współpracy TNS OBOP w 2006 przeprowadziła badania społecznego zasięgu książki. Jak wynika z tych badań, czytanie książek (tzn. kontakt w ciągu roku przynajmniej z jedną publikacją) zadeklarowało 50% społeczeństwa. Wśród osób czytających z bibliotek korzystało 40%, w tym 26% z bibliotek publicznych. Spadek zainteresowania literaturą, odzwierciedla się także w liczbie osób korzystających z bibliotek. W 2006 r. ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie skorzystało ponad czytelników, nastąpił spadek o 563 osoby w stosunku do roku poprzedniego. Średnio liczba wypożyczonych woluminów na czytelnika wynosi 16,8. W ramach popularyzacji książki i czytelnictwa Miejska biblioteka organizuje konkursy literackie i plastyczne, quizy, prelekcje, spotkania autorskie, wycieczki i lekcje biblioteczne, wystawy tematyczne. Aktualnie dwie biblioteki, Wypożyczalnia dla dorosłych i Wypożyczalnia dla dzieci mieszczą się w centrum miasta, w budynku Urzędu Miejskiego. Borykają się one z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Na powierzchni około 100 m² znajduje się księgozbiór liczący ponad 40 tysięcy książek, przekraczając w ten sposób 9

10 kilkakrotnie obowiązującą normę. Dlatego istnieje potrzeba uruchomienia Centrum Bibliotecznego i zapewnienia na jego potrzeby odpowiednich warunków lokalowych. BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA W roku 1992 w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego BORYSZEW ERG powstała Spółka Akcyjna BORYSZEW o 100% udziale kapitału prywatnego. Od 1996 roku akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 1999 rozpoczął się intensywny rozwój spółki, w ciągu kilku lat powstała jedna z największych grup przemysłowych w Polsce składającą się z kilkudziesięciu spółek i zatrudniającą 7,5 tysiąca osób. W roku 2005 Boryszew SA połączył się z dwiema dużymi spółkami - producentem poliestrów Elaną SA w Toruniu oraz wytwarzającą tlenki cynku i ołowiu Hutą Oława SA, a od grudnia 2005 roku Zakład produkcyjny w Sochaczewie funkcjonował jako Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie. W lipcu 2007 r. podjęto decyzję o wyodrębnieniu działalności Oddziału Boryszew w formie nowej spółki akcyjnej. W dniu 23 lipca 2007 roku zawiązana została Spółka Akcyjna pod nazwą Boryszew ERG SA w organizacji, której 100% akcji należy do Boryszewa SA. Główne segmenty produkcji Boryszewa ERG: motoryzacja (m.in. płyn chłodniczy "Borygo", płyny hamulcowe, płyny do instalacji klimatyzacyjnych "Ergolid"), opakowania, kleje, budownictwo (m.in. drzwi stalowe i drewniane, sidingm, rynny). W 2007 roku zatrudnionych w zakładzie było 688 osób, w tym na stanowiskach robotniczych 493. DROGI W skład systemu komunikacji drogowej w Mieście Sochaczew wchodzą: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz drogi transportu rolnego i dojazdowe. Sochaczew jest bardzo ważnym węzłem komunikacji kołowej położonym na skrzyżowaniu trasy rangi międzynarodowej tj. drogi krajowej nr 2 relacji Świecko Terespol oraz drogi krajowej nr 50 relacji Płońsk Grójec Pułtusk. W grudniu 2003 roku oddana została do użytku ponad 9 kilometrowa obwodnica Sochaczewa. Zarządcą tych dróg jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Długość dróg krajowych przebiegających przez teren Miasta Sochaczew wynosi 2 kilometry. Przez Miasta przebiegają także drogi wojewódzkie: nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola Sochaczew, nr 705 relacji Wyszogród 10

11 Śladów Sochaczew Skierniewice, a także droga nr 580 relacji Sochaczew Żelazowa Wola Warszawa. Długość dróg wojewódzkich na terenie miasta to blisko 15 kilometrów, zarządcą tych dróg jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przez teren Miasta przebiega 13 dróg powiatowych, o łącznej długości 16,8 km, które obsługują ruch lokalny, gminny oraz międzygminny. Wszystkie drogi powiatowe posiadają nawierzchnię bitumiczną. Tabela 6: Zestawienie dróg powiatowych na terenie Miasta Sochaczew. L.p. Numer Długość Przebieg drogi drogi (km) W Sochaczew [ul. Trojanowska]-Wypalenisko-Zosin 2, W Kamion-Witkowice-Sochaczew [ul. Gawłowska] 3, W Młodzieszyn-Helenka-Żuków-Sochaczew [Brukowa, Mostowa] 0, W Wężyki-Rybno-Sochaczew [ul. Lubiejewska] 0, W Antoniew -Sochaczew [ul. Inżynierska] 0, W Sochaczew [ul. Boryszewska]-Gradów-Marysinek 0, W Sochaczew [ul. Głowackiego]-Dębówka-Zielonka 1, W Staszica 1, W Sienkiewicza i Okrzei 1, W Botaniczna [od Piłsudskiego do torów] 0, W Ziemowita [od Traugutta] 0, W Księcia Janusza [od Towarowej] 0, W Młynarska i Łąkowa 1,645 Razem 16, 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie. Sieć dróg gminnych (miejskich) ma długość blisko 114 km, o nawierzchni: bitumicznej - 34 km, betonowej 6 km, z kostki brukowej - 1,5 km, tłuczniowej - 8 km, pozostałe około 64 km to drogi gruntowe. Część dróg nie spełnia parametrów określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Sieć dróg gminnych wymaga znaczących nakładów finansowych potrzebnych do przeprowadzenia modernizacji i utwardzenia, wraz z wybudowaniem niezbędnej infrastruktury np.: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej itp., jednak poważnym ograniczeniem są jednak niewystarczające środki finansowe. Wzrasta liczba zarejestrowanych w mieście pojazdów i natężenia w ruchu ulicznym, zatem niezbędna jest budowa parkingów oraz miejsc postojowych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Brak parkingów w centrum Miasta jest jednym z głównych problemów związanych z komunikacją i barierą rozwoju Miasta. 11

12 Mimo złego stanu technicznego dróg i utrudnień związanych z brakiem miejsc parkingowych, liczba wypadków drogowych jest stosunkowo niewielka (w porównaniu do innych ośrodków miejskich). W 2007 roku Policja odnotowała 26 wypadków drogowych, w tym: 29 osób rannych i jeden wypadek śmiertelny. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dzienny Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest przy al. 600-lecia 90. Celem działania placówki jest zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osobom potrzebującym tego typu wsparcia. Dom zapewnia emerytom, rencistom lub osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej dostęp do aktywnych form współżycia w zakresie zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych, organizuje zajęcia z terapii zajęciowej, gry planszowe, rozrywki intelektualne, edukacje w formie wykładów publicznych, dostęp do prasy, możliwość wyjazdów do miejsc kultu religijnego i wycieczek krajoznawczych, organizuje zabawy taneczne, spotkania integracyjne z przedstawicielami środowisk osób starszych z terenu Miasta i ościennych gmin. Dom ten świadczy także usługi w formie przygotowania i serwowania trzech posiłków dziennie. Większość pensjonariuszy spożywa posiłki w stołówce Domu, część posiłków dostarczana jest przez opiekunki do miejsca zamieszkania osób wymagających opieki. W 2007 roku, średnio w miesiącu, z usług Dziennego Domu korzystały 82 osoby W ramach Domu funkcjonuje Klub Seniora prowadzony przez pensjonariuszy, który organizuje spotkania towarzyskie, obchody imienin, urodzin i jubileuszy. Od 2005 roku Placówka mieści się w budynku, który dzieli z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, co znacznie ułatwia współpracę, współdziałanie w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć oraz korzystanie ze wspólnych zasobów materialnych. Wiele projektów społecznych podejmowanych jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, organizacjami skupiającymi emerytów i osoby niepełnosprawne. Wspólnie z MOPS-em i parafiami prowadzona jest od lat akcja Posiłek dla Potrzebujących, w ramach której DDPS przygotowuje i przewozi posiłki wydawane w parafialnej stołówce, najbardziej potrzebującym. W sezonie letnim jest to porcji, w sezonie zimowym dwukrotnie więcej. 12

13 EDUKACJA Sochaczew jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym, na jego obszarze zlokalizowanych jest wiele placówek na różnych poziomach nauczania. W Mieście Sochaczew funkcjonuje pięć przedszkoli miejskich: Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Hanki Sawickiej 2, Miejskie Przedszkole Nr 3 im. J. Brzechwy, ul. Poprzeczna 9, Miejskie Przedszkole Nr 4 z oddziałami integracyjnymi, ul. 15 sierpnia 50, Miejskie Przedszkole Nr 6 im. J. Tuwima, ul. Chodakowska 4, Miejskie Przedszkole Nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15, oraz jedno niepubliczne: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża pod patronatem Caritas św. Maria Goretti, ul. Staszica 39. W przedszkolach miejskich wg stanu na roku było 517 dzieci w 22 oddziałach. Przedszkola prowadzone przez Miasto mogą przyjąć 582 dzieci. W 2008 r. znacznie zmieniła się sytuacja w miejskich przedszkolach. Utworzono 6 nowych oddziałów, do których przyjęto 650 wychowanków, zabezpieczając w 100 % potrzeby mieszkańców. Łącznie w 5 przedszkolach jest 28 oddziałów. Tabela 7: Przedszkola w Mieście Sochaczew w latach Przedszkola Odziały Miejsca Liczba dzieci w przedszkolach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Sochaczew jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym, na jego obszarze zlokalizowanych jest wiele placówek na różnych poziomach nauczania. W mieście funkcjonują 4 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa Nr 4 z odziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa Nr 7 im. F. Chopina w Sochaczewie w Zespole Szkół Według stanu na roku w 92 oddziałach szkół podstawowych uczyło się 2289 dzieci. 13

14 W Sochaczewie funkcjonuje także niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza szkoła" przy Poradni Aga. Szkoła posiada oddziały przedszkolne i realizuje program rehabilitacji, zlokalizowana jest przy ul. Chodakowskiej 10. Tabela 8: Charakterystyka szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Sochaczew, w latach J. m SZKOLNICTWO PODSTAWOWE ogółem ob pomieszczenia szkolne pom oddziały w szkołach oddział uczniowie osoba SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE ogółem ob pomieszczenia szkolne pom oddziały w szkołach oddział uczniowie osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Edukację na poziomie gimnazjalnym zapewniają 3 placówki prowadzone przez Miasto: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, Gimnazjum Nr 2 Sochaczewie, im. Władysława Jagiełły z oddziałami integracyjnymi w Gimnazjum Nr 3 im. F. Chopina w Sochaczewie w Zespole Szkół W 54 oddziałach gimnazjalnych kształciło się 1401 uczniów. Każda publiczna szkoła podstawowa i gimnazjum posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, świetlicę ze stołówką oraz salę gimnastyczną. Warto odnotować, że dzieci niepełnosprawne, od przedszkola do klas gimnazjalnych mają możliwość edukacji w klasach integracyjnych w placówkach prowadzonych przez Miasto. Z chwilą przejęcia szkół przez Miasto tj. od 1992 roku władze Sochaczewa systematycznie przeznaczają znaczące środki finansowe na poprawę bazy lokalowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych. Dzięki temu, m.in.: wybudowano Gimnazjum Nr 2 z pełnowymiarową salą gimnastyczną, otwarto Gimnazjum Nr 3 oraz kompleksowo ocieplono kilka placówek. 14

15 Zostało również dobudowane nowe skrzydło Szkoły Podstawowej Nr 4 do użytku najmłodszych uczniów, a w listopadzie 2008 r. zakończono budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1. Ofertę edukacyjną poszerzają szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat sochaczewski: Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r., Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. W Sochaczewie funkcjonuje także Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. W Polsce rosną aspiracje edukacyjne społeczeństwa. Kształcenie się jest szansą dla młodzieży, która chce poprawić swoje warunki życia (ze względu na późniejszą możliwość zdobycia lepiej opłacanego zatrudnienia). Powstaje coraz więcej szkół średnich ogólnokształcących, policealnych i wyższych, rośnie liczba ich podopiecznych. Na terenie Miasta zlokalizowanych jest wiele szkół niepublicznych każdego poziomu, od szkół podstawowych do wyższych, które uzupełniają szeroką ofertę edukacyjną: Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie, Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Sochaczewie, Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1, Zaoczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych, Zaoczne Technikum Zawodowe dla Pracujących, 15

16 Szkoły policealne Zaoczne Studium Policealne dla Pracujących w Sochaczewie, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa w Sochaczewie, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, W szkołach policealnych dla dorosłych, wg stanu na dzień kształciły się 964 osoby. Edukację na poziomie gimnazjalnym zapewniają 3 placówki prowadzone przez Miasto: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, Gimnazjum Nr 3 im. F. Chopina w Sochaczewie w Zespole Szkół W 54 oddziałach gimnazjalnych kształciło się 1401 uczniów. Każda szkoła posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, świetlicę ze stołówką oraz salę gimnastyczną. Warto odnotować, że dzieci niepełnosprawne, od przedszkola do klas gimnazjalnych mają możliwość edukacji w klasach integracyjnych w placówkach prowadzonych przez Miasto. Z chwilą przejęcia szkół przez Miasto tj. od 1992 roku władze Sochaczewa systematycznie przeznaczają znaczące środki finansowe na poprawę bazy lokalowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych. Dzięki temu, m.in.: wybudowano Gimnazjum Nr 2 z salą gimnastyczną, otwarto Gimnazjum Nr 3 oraz kompleksowo ocieplono kilka placówek. Zostało również dobudowane nowe skrzydło Szkoły Podstawowej Nr 4 do użytku najmłodszych uczniów, a w obecnej chwili trwa budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1. Ofertę edukacyjną poszerzają szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat sochaczewski: Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r., 16

17 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. W Sochaczewie funkcjonuje także Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W Polsce rosną aspiracje edukacyjne społeczeństwa. Kształcenie się jest szansą dla młodzieży, która chce poprawić swoje warunki życia (ze względu na późniejszą możliwość zdobycia lepiej opłacanego zatrudnienia). Powstaje coraz więcej szkół średnich ogólnokształcących, policealnych i wyższych, rośnie liczba ich podopiecznych. Na terenie Miasta zlokalizowanych jest wiele szkół niepublicznych każdego poziomu, od szkół podstawowych do wyższych, które uzupełniają szeroką ofertę edukacyjną: Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie, Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Sochaczewie, Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1, Zaoczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych, Zaoczne Technikum Zawodowe dla Pracujących, Szkoły policealne Zaoczne Studium Policealne dla Pracujących w Sochaczewie, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa w Sochaczewie, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, W szkołach policealnych dla dorosłych, wg stanu na dzień kształciły się 964 osoby. ENERGIA CIEPLNA Na terenie Miasta, funkcjonuje blisko 90 zbiorowych dostawców ciepła. 17

18 Ciepło niezbędne na pokrycie potrzeb odbiorców PEC Sochaczew Sp. z o.o. jest wytwarzane w 11 kotłowniach zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych. Łączna moc zainstalowana w kotłowniach stanowi 41,6 MW. Kotłownie, sieci i węzły cieplne w budynkach zostały zmodernizowane w latach Jako paliwo wykorzystują olej opałowy. Ponadto mają możliwość szybkiego i prostego dostosowania do wykorzystywania wysokometanowego gazu ziemnego. Długość istniejących komunalnych sieci cieplnych wynosi ok. 8 km. Są to w większości sieci podziemne, preizolowane, w dobrym stanie technicznym. Inne znaczące kotłownie to: kotłownia Szpitala Powiatowego przy ul. Batalionów Chłopskich, kotłownia zespołu szkół CKP przy ul. Piłsudskiego, kotłownia przemysłowa zakładów Boryszew S.A., kotłownia Geometrii Mazowieckiej S.A. przy ul. Wiskozowej. Mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego zaopatrują się w ciepło z indywidualnych źródeł. Szacuje się, że w ok. 35% są to ekologiczne kotłownie wykorzystujące olej opałowy lub gaz propan-butan, dalsze 35% to tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (przeważnie różne gatunki węgla), a pozostałe 30% to budynki z paleniskami i piecami węglowymi, ogrzewane elektrycznie lub (w śladowym wymiarze, mamy do czynienia z odnawialnymi źródłami energii pompy ciepła i baterie słoneczne). 18

19 Tabela 9: Kotłownie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew. Lokalizacja kotłowni Typ kotła Moc kotła w MW Targowa 1 TURBOMAT RN-HW 1,570 TURBOMAT RN-HW 0,785 LOOS Gmbh UTH ,350 al. 600-lecia 70 LOOS Gmbh UTH ,350 LOOS Gmbh UTH ,350 Konstytucji 3 Maja 9 LOOS UT-H ,280 LOOS UT-H ,200 LOOS UT-H ,980 al. 600-lecia 25 LOOS UT-H ,980 LOOS UT-H ,980 Żeromskiego 23 TURBOMAT RN 4,100 TURBOMAT RN 4,100 VITOMAX 200 1,310 Reymonta 36 VITOMAX 200 1,310 VITOMAX 200 0,785 1-go Maja 9c Simplex SM 1,400 Simplex SM 1,400 1-go Maja 3 TURBOMAT RN 2,900 TURBOMAT RN 2,300 Żwirki i Wigury 24 VITOMAX 200 HW 1,960 VITEMAX 200 HW 1,570 TURBOMAT RN -HW 0, go Sierpnia 51 TURBOMAT RN -HW 0,785 TURBOMAT RN -HW 0,785 al. 600-lecia 90 VITOPLEX 300 0,170 VITOPLEX 300 0,170 Źródło: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew GEOLOGIA Budowa geologiczna i rzeźba terenu, na którym położony jest Sochaczew ukształtowała się w okresie czwartorzędowym. Cztery lądolody pozostawiły pokrywy gliniaste i żwirowe. Równina Błońsko Łowicka jest najmłodszą i najgłębiej wciętą pradoliną Wisły. Obszar ten jest zarazem jednym z najbardziej płaskich w Polsce. Jest to równina pochylająca się nie ku Wiśle lecz ku Bzurze. Znaczną jej część zajmuje Puszcza Kampinoska typowy obszar pradoliny. Płynęła tutaj równoleżnikowo olbrzymia pra-wisła o szerokości 18 km. Jej łachy piaszczyste to obecne pasy wydmowe, a nurty pasy bagienne. GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II 19

20 Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Powstało na bazie najstarszej szkoły podstawowej w mieście, przejmując jej budynek, mienie i kadrę. Szkoła posiada 26 dobrze wyposażonych pracowni, w tym 3 internetowe, 4 do nauki języków, skomputeryzowaną bibliotekę z bogatymi zbiorami książkowymi i audiowizualnymi, czytelnię, świetlicę ze stołówką oraz niedawno wybudowaną salę sportową. Realizowane są innowacyjne programy edukacyjne: plastyczny, ekologiczny, europejski, artystyczny, matematyczno - informatyczny, oraz klasy sportowe. W roku szkolnym 2007/2008 do Gimnazjum nr 1 uczęszczało 621 uczniów w 24 oddziałach. Gimnazjum oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych, oraz bogatą ofertę imprez i konkursów. Do najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły należą: Gimnazjada, Dzień Gimnazjalisty, Pasowanie na Gimnazjalistę, Dzień Patrona, Urodziny Gimnazjum, Tydzień Matematyczno-Przyrodniczy, Teatrzyki językowe, Szał czytania, Tydzień Ekologiczny, przyrodniczy, połowinki, bal gimnazjalny. Corocznie organizowane są konkursy: ortograficzny, chemiczny, geograficzny, fizyczny, plastyczny, informatyczny, Mistrz Matematyki, Mistrz Komputera, Mistrz Geografii, konkurs "Wiedzy o AIDS", konkurs "Wiedzy o Patronie" W szkole działa ZHP, TPD, PCK, LOK. Gimnazjum otrzymało tytuł Szkoły z Klasą nadane w ramach w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej, której celem jest poprawa jakości polskich szkół. Tabela 10: Wyniki uczniów w zakresie badań umiejętności Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie w 2008 roku - wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Szkoła Kraj Umiejętność 1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i 42,0 49,4 dalszym kształceniu 2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji 67,1 71,0 3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, 47,1 54,4 przestrzennych i czasowych 4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do 32,6 37,2 (%) 20

MIASTO SOCHACZEW PAKIET INFORMACYJNY

MIASTO SOCHACZEW PAKIET INFORMACYJNY MIASTO SOCHACZEW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Powiat Skarżyski w pigułce

Powiat Skarżyski w pigułce Powiat Skarżyski w pigułce Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna www.skarzysko.powiat.pl e-mail: pr@skarzysko.powiat.pl Opracowanie własne Wydziału

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA do 2011 WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA - 0 do 0 (I.) liczba podmiotów gospodarki narodowej na 000 gminy Podmioty gospodarki narodowej (miasto Tczew) / liczba / 000) 570/5970*000

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo