Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata Sochaczew 2008

2 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW...4 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA SOCHACZEW III. ATUTY I BARIERY ROZWOJU MIASTA SOCHACZEW IV. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU I KIERUNKI DZIAŁANIA V. SYSTEM WDRAŻANIA, PROMOCJI I MONITORINGU REALIZACJI STRATEGII SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW

3 WSTĘP Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Sochaczew do roku 2015 jest wieloletnim programem działań obejmującym najważniejsze dziedziny życia społecznego i gospodarczego, opracowanym z inicjatywy władz samorządowych Sochaczewa. Jest programem spójnym i kompleksowym, traktującym jako wartości nadrzędne: poprawę warunków życia i gospodarowania, poprzez modernizację i rozbudowę komunalnej infrastruktury technicznej; rozwój gospodarczy oparty o wykorzystane walorów komunikacyjnych, przyrodniczych i kulturowych Sochaczewa i jego najbliższych okolic; podnoszenie jakości zasobów ludzkich. Istotą Strategii jest: zdefiniowanie kluczowych problemów rozwoju; określenie docelowej, globalnej wizji Miasta; wyznaczenie priorytetów rozwojowych oraz sprecyzowanie celów strategicznych i projektów prowadzących do ich osiągnięcia. Dzięki przeprowadzeniu zamierzeń strategicznych, możliwe stanie się poprawienie jakości życia i mieszkańców Sochaczewa oraz wykorzystanie szans rozwoju społecznego i gospodarczego. Strategia ma charakter otwarty. Oznacza to możliwość i konieczność dokonywania w niej sukcesywnych modyfikacji, uwzględniających zmienność preferencji społeczności lokalnej oraz ewolucję wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych. Osiągnięcie oczekiwanych efektów rozwojowych uzależnione będzie, w trakcie wdrażania Strategii, od współdziałania władz Miasta z podmiotami lokalnymi i partnerami zewnętrznymi. Do podjęcia tego współdziałania serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z przyszłością naszej lokalnej wspólnoty samorządowej. Burmistrz Miasta Sochaczew (-)Bogumił Czubacki Przewodnicząca Rady Miasta Sochaczew (-) Danuta Radzanowska 3

4 I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW Podstawą procesu planowania działań rozwojowych jest diagnoza aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej lokalnej wspólnoty samorządowej. Diagnozy tej dokonano na rożnych płaszczyznach, w celu zidentyfikowania: z jednej strony głównych atutów Miasta Sochaczew, a z drugiej, najistotniejszych barier opóźniających procesy rozwojowe. Dzięki przyjęciu takiej metodologii, powstał obszerny raport, który dla przejrzystości tekstu, zaprezentowano w formie encyklopedycznej. BEZROBOCIE Wysoki poziom bezrobocia pozostaje jednym z najważniejszych problemów polskiego rynku pracy, choć w ostatnich latach bezrobocie dynamicznie spada. Poprawa sytuacji na rynku pracy obserwowana jest od 2003 r. W kolejnych latach dynamika spadku przybierała na sile. W ostatnich latach spadek poziomu bezrobocia następował przede wszystkim w wyniku dynamicznego i zwiększającego się odpływu z bezrobocia przy niewielkim wzroście napływu bezrobotnych Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2008 roku - w Powiecie sochaczewskim wynosiła 9,1 % i była wyższa od poziomu bezrobocia w Województwie mazowieckim 7,8% ale niższa od stopy bezrobocia w kraju 9,6%. Tabela 1: Bezrobotni zarejestrowani w Mieście Sochaczew i Powiecie sochaczewskim w latach Miasto Sochaczew ogółem tym kobiety Powiat Sochaczewski ogółem tym kobiety Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie wg stanu na dzień r. wynosiła 3301 osób. W ostatnich latach zdecydowanie szybciej zmniejsza się liczba bezrobotnych mężczyzn niż kobiet, co ma swoje odzwierciedlenie we wzroście odsetka kobiet wśród ogółu zarejestrowanych. W 4

5 końcu 2003 r. kobiety zarejestrowane w urzędzie pracy stanowiły 50,5% ogółu bezrobotnych, wobec 53% w końcu 2007 roku. Tabela 2: Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminach Powiatu sochaczewskiego według stanu na dzień roku. Bezrobotni z Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety prawem do zasiłku Miasto Sochaczew Gmina Brochów Gmina Iłów Gmina Młodzieszyn Gmina Nowa Sucha Gmina Rybno Gmina Sochaczew Gmina Teresin Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Rysunek 1: Struktura bezrobocia w Mieście Sochaczew w latach

6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in. osoby do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i długotrwale bezrobotne uznane zostały za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W dalszym ciągu największą grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne 61% w powiecie sochaczewskim i 58% w Mieście Sochaczew. Jednak tu także można zauważyć spadek o ok. 5% w porównaniu do roku Trend ten jest odzwierciedleniem sytuacji w kraju, w końcu 2007 roku osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 62,6% ogółu zarejestrowanych. Bez kwalifikacji zawodowych jest prawie 38% osób w Powiecie sochaczewskim i 36% w Mieście Sochaczew. Tabela 3: Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Powiedzie sochaczewskim, według stanu na dzień roku. Osoby do 25 Osoby, które Osoby długo- Osoby powyżej Osoby bez Osoby samotnie Osoby niepełno- 6

7 Miasto Sochacze w Gmina Brochów Gmina Iłów Gmin Młodzieszy n Gmin Nowa Sucha Gmina Rybno Gmina Sochacze w Gmina Teresin roku życia ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 50 roku życia trwale bezrobotne kwalifikacji zawodowych wychowu jące dzieci do 7 roku życia sprawne Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 4 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Sochaczewie wg wieku i wykształcenia na dzień roku. Wiek Wykształcenie wyższe i średnie zawodowepolicealne ogólno-kształcąceśrednie Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Sochaczewie na koniec roku 2007 dominującą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 33,2% oraz gimnazjalnym i niższym - 32,7%. Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem to jedynie 4,1% ogółu bezrobotnych. 7

8 Począwszy od 2002 r. z roku na rok wzrasta liczba ofert pracy będących w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia. Tendencja wzrostowa dotyczy zarówno ofert pracy subsydiowanej, jak i nie, oraz zarówno ofert zgłaszanych z sektora prywatnego, jak i publicznego. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie najwięcej ofert pracy jest w przetwórstwie, budownictwie i handlu. Analizując dane dotyczące rynku pracy należy pamiętać, że sezonowość stanowi podstawową cechę polskiego rynku pracy i oznacza wzrost bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne są okresami spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co wynika między innymi z rozpoczynania prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie, a także rozpoczynania się sezonu turystycznego. Z kolei w końcu roku z powodu napływu do bezrobocia osób, którym wygasają wówczas umowy o pracę oraz powrót do bezrobocia osób wykonujących subsydiowane zatrudnienie BIBLIOTEKA Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Sochaczewie wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Podstawową działalnością statutową Biblioteki i jej 6 filii jest upowszechnianie czytelnictwa oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa w bardzo szerokim zakresie. Od marca 2001 roku pełni zadania biblioteki powiatowej, na mocy porozumienia pomiędzy organami wykonawczymi Powiatu sochaczewskiego i Miasta Sochaczew. Nadzór merytoryczny nad działalnością MBP w Sochaczewie sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Biblioteka jest dostępną dla wszystkich mieszkańców Powiatu sochaczewskiego, a korzystanie z jej zasobów jest bezpłatne. W skład Biblioteki wchodzi Wypożyczalnia dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia oraz 6 filii. Księgozbiór biblioteki obejmuje woluminów (według stanu na koniec roku 2007). Biblioteka zorganizowała księgozbiór regionalny składający się z dokumentów dotyczących Sochaczewa i regionu. Ponadto klienci mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tabela 5: Struktura i charakterystyka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Adres Liczba Charakterystyka księgozbioru 8

9 Filia Nr 1 Filia Nr 2 Filia Nr 3 Filia nr 4 Filia Nr.5 Filia Nr.6: Wypożyczalnia dla dorosłych Wypożyczalnia dla dzieci ul. Zamkowa 4a Sochaczew ul. Chopina Sochaczew ul. 15 Sierpnia Sochaczew ul. Chopina Sochaczew ul. Żeromskiego 39 A Sochaczew ul. Żeromskiego 39 A Sochaczew ul. 1 Maja Sochaczew ul. 1 Maja Sochaczew woluminów literatura piękna dla dzieci i dorosłych literatura popularno-naukowa literatura piękna i popularno-naukowa dla dorosłych literatura piękna dla dzieci i dorosłych literatura popularno-naukowa 7044 literatura dla dzieci i młodzieży literatura piękna i popularno-naukowa dla dorosłych literatura dla dzieci i młodzieży literatura piękna i popularno-naukowa dla dorosłych, księgozbiór podręczny, gazety i czasopisma kasety z książkami mówionymi literatura dla dzieci i młodzieży Księgozbiór podręczny - wydawnictwa informacyjne, podręczniki ul. Żeromskiego 39 Czytelnia akademickie, albumy, atlasy, A księgozbiór regionalny, Sochaczew stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. W ostatnich latach zmniejsza się liczba osób czytających książki w Polsce. W 2006 roku Biblioteka Narodowa przy techniczno-organizacyjnej współpracy TNS OBOP w 2006 przeprowadziła badania społecznego zasięgu książki. Jak wynika z tych badań, czytanie książek (tzn. kontakt w ciągu roku przynajmniej z jedną publikacją) zadeklarowało 50% społeczeństwa. Wśród osób czytających z bibliotek korzystało 40%, w tym 26% z bibliotek publicznych. Spadek zainteresowania literaturą, odzwierciedla się także w liczbie osób korzystających z bibliotek. W 2006 r. ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie skorzystało ponad czytelników, nastąpił spadek o 563 osoby w stosunku do roku poprzedniego. Średnio liczba wypożyczonych woluminów na czytelnika wynosi 16,8. W ramach popularyzacji książki i czytelnictwa Miejska biblioteka organizuje konkursy literackie i plastyczne, quizy, prelekcje, spotkania autorskie, wycieczki i lekcje biblioteczne, wystawy tematyczne. Aktualnie dwie biblioteki, Wypożyczalnia dla dorosłych i Wypożyczalnia dla dzieci mieszczą się w centrum miasta, w budynku Urzędu Miejskiego. Borykają się one z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Na powierzchni około 100 m² znajduje się księgozbiór liczący ponad 40 tysięcy książek, przekraczając w ten sposób 9

10 kilkakrotnie obowiązującą normę. Dlatego istnieje potrzeba uruchomienia Centrum Bibliotecznego i zapewnienia na jego potrzeby odpowiednich warunków lokalowych. BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA W roku 1992 w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego BORYSZEW ERG powstała Spółka Akcyjna BORYSZEW o 100% udziale kapitału prywatnego. Od 1996 roku akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 1999 rozpoczął się intensywny rozwój spółki, w ciągu kilku lat powstała jedna z największych grup przemysłowych w Polsce składającą się z kilkudziesięciu spółek i zatrudniającą 7,5 tysiąca osób. W roku 2005 Boryszew SA połączył się z dwiema dużymi spółkami - producentem poliestrów Elaną SA w Toruniu oraz wytwarzającą tlenki cynku i ołowiu Hutą Oława SA, a od grudnia 2005 roku Zakład produkcyjny w Sochaczewie funkcjonował jako Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie. W lipcu 2007 r. podjęto decyzję o wyodrębnieniu działalności Oddziału Boryszew w formie nowej spółki akcyjnej. W dniu 23 lipca 2007 roku zawiązana została Spółka Akcyjna pod nazwą Boryszew ERG SA w organizacji, której 100% akcji należy do Boryszewa SA. Główne segmenty produkcji Boryszewa ERG: motoryzacja (m.in. płyn chłodniczy "Borygo", płyny hamulcowe, płyny do instalacji klimatyzacyjnych "Ergolid"), opakowania, kleje, budownictwo (m.in. drzwi stalowe i drewniane, sidingm, rynny). W 2007 roku zatrudnionych w zakładzie było 688 osób, w tym na stanowiskach robotniczych 493. DROGI W skład systemu komunikacji drogowej w Mieście Sochaczew wchodzą: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz drogi transportu rolnego i dojazdowe. Sochaczew jest bardzo ważnym węzłem komunikacji kołowej położonym na skrzyżowaniu trasy rangi międzynarodowej tj. drogi krajowej nr 2 relacji Świecko Terespol oraz drogi krajowej nr 50 relacji Płońsk Grójec Pułtusk. W grudniu 2003 roku oddana została do użytku ponad 9 kilometrowa obwodnica Sochaczewa. Zarządcą tych dróg jest Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Długość dróg krajowych przebiegających przez teren Miasta Sochaczew wynosi 2 kilometry. Przez Miasta przebiegają także drogi wojewódzkie: nr 580 relacji Warszawa - Leszno - Kampinos - Żelazowa Wola Sochaczew, nr 705 relacji Wyszogród 10

11 Śladów Sochaczew Skierniewice, a także droga nr 580 relacji Sochaczew Żelazowa Wola Warszawa. Długość dróg wojewódzkich na terenie miasta to blisko 15 kilometrów, zarządcą tych dróg jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przez teren Miasta przebiega 13 dróg powiatowych, o łącznej długości 16,8 km, które obsługują ruch lokalny, gminny oraz międzygminny. Wszystkie drogi powiatowe posiadają nawierzchnię bitumiczną. Tabela 6: Zestawienie dróg powiatowych na terenie Miasta Sochaczew. L.p. Numer Długość Przebieg drogi drogi (km) W Sochaczew [ul. Trojanowska]-Wypalenisko-Zosin 2, W Kamion-Witkowice-Sochaczew [ul. Gawłowska] 3, W Młodzieszyn-Helenka-Żuków-Sochaczew [Brukowa, Mostowa] 0, W Wężyki-Rybno-Sochaczew [ul. Lubiejewska] 0, W Antoniew -Sochaczew [ul. Inżynierska] 0, W Sochaczew [ul. Boryszewska]-Gradów-Marysinek 0, W Sochaczew [ul. Głowackiego]-Dębówka-Zielonka 1, W Staszica 1, W Sienkiewicza i Okrzei 1, W Botaniczna [od Piłsudskiego do torów] 0, W Ziemowita [od Traugutta] 0, W Księcia Janusza [od Towarowej] 0, W Młynarska i Łąkowa 1,645 Razem 16, 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie. Sieć dróg gminnych (miejskich) ma długość blisko 114 km, o nawierzchni: bitumicznej - 34 km, betonowej 6 km, z kostki brukowej - 1,5 km, tłuczniowej - 8 km, pozostałe około 64 km to drogi gruntowe. Część dróg nie spełnia parametrów określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Sieć dróg gminnych wymaga znaczących nakładów finansowych potrzebnych do przeprowadzenia modernizacji i utwardzenia, wraz z wybudowaniem niezbędnej infrastruktury np.: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej itp., jednak poważnym ograniczeniem są jednak niewystarczające środki finansowe. Wzrasta liczba zarejestrowanych w mieście pojazdów i natężenia w ruchu ulicznym, zatem niezbędna jest budowa parkingów oraz miejsc postojowych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Brak parkingów w centrum Miasta jest jednym z głównych problemów związanych z komunikacją i barierą rozwoju Miasta. 11

12 Mimo złego stanu technicznego dróg i utrudnień związanych z brakiem miejsc parkingowych, liczba wypadków drogowych jest stosunkowo niewielka (w porównaniu do innych ośrodków miejskich). W 2007 roku Policja odnotowała 26 wypadków drogowych, w tym: 29 osób rannych i jeden wypadek śmiertelny. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dzienny Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest przy al. 600-lecia 90. Celem działania placówki jest zaspokajanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osobom potrzebującym tego typu wsparcia. Dom zapewnia emerytom, rencistom lub osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej dostęp do aktywnych form współżycia w zakresie zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych, organizuje zajęcia z terapii zajęciowej, gry planszowe, rozrywki intelektualne, edukacje w formie wykładów publicznych, dostęp do prasy, możliwość wyjazdów do miejsc kultu religijnego i wycieczek krajoznawczych, organizuje zabawy taneczne, spotkania integracyjne z przedstawicielami środowisk osób starszych z terenu Miasta i ościennych gmin. Dom ten świadczy także usługi w formie przygotowania i serwowania trzech posiłków dziennie. Większość pensjonariuszy spożywa posiłki w stołówce Domu, część posiłków dostarczana jest przez opiekunki do miejsca zamieszkania osób wymagających opieki. W 2007 roku, średnio w miesiącu, z usług Dziennego Domu korzystały 82 osoby W ramach Domu funkcjonuje Klub Seniora prowadzony przez pensjonariuszy, który organizuje spotkania towarzyskie, obchody imienin, urodzin i jubileuszy. Od 2005 roku Placówka mieści się w budynku, który dzieli z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, co znacznie ułatwia współpracę, współdziałanie w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć oraz korzystanie ze wspólnych zasobów materialnych. Wiele projektów społecznych podejmowanych jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, organizacjami skupiającymi emerytów i osoby niepełnosprawne. Wspólnie z MOPS-em i parafiami prowadzona jest od lat akcja Posiłek dla Potrzebujących, w ramach której DDPS przygotowuje i przewozi posiłki wydawane w parafialnej stołówce, najbardziej potrzebującym. W sezonie letnim jest to porcji, w sezonie zimowym dwukrotnie więcej. 12

13 EDUKACJA Sochaczew jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym, na jego obszarze zlokalizowanych jest wiele placówek na różnych poziomach nauczania. W Mieście Sochaczew funkcjonuje pięć przedszkoli miejskich: Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Hanki Sawickiej 2, Miejskie Przedszkole Nr 3 im. J. Brzechwy, ul. Poprzeczna 9, Miejskie Przedszkole Nr 4 z oddziałami integracyjnymi, ul. 15 sierpnia 50, Miejskie Przedszkole Nr 6 im. J. Tuwima, ul. Chodakowska 4, Miejskie Przedszkole Nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15, oraz jedno niepubliczne: Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża pod patronatem Caritas św. Maria Goretti, ul. Staszica 39. W przedszkolach miejskich wg stanu na roku było 517 dzieci w 22 oddziałach. Przedszkola prowadzone przez Miasto mogą przyjąć 582 dzieci. W 2008 r. znacznie zmieniła się sytuacja w miejskich przedszkolach. Utworzono 6 nowych oddziałów, do których przyjęto 650 wychowanków, zabezpieczając w 100 % potrzeby mieszkańców. Łącznie w 5 przedszkolach jest 28 oddziałów. Tabela 7: Przedszkola w Mieście Sochaczew w latach Przedszkola Odziały Miejsca Liczba dzieci w przedszkolach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Sochaczew jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym, na jego obszarze zlokalizowanych jest wiele placówek na różnych poziomach nauczania. W mieście funkcjonują 4 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa Nr 4 z odziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa Nr 7 im. F. Chopina w Sochaczewie w Zespole Szkół Według stanu na roku w 92 oddziałach szkół podstawowych uczyło się 2289 dzieci. 13

14 W Sochaczewie funkcjonuje także niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza szkoła" przy Poradni Aga. Szkoła posiada oddziały przedszkolne i realizuje program rehabilitacji, zlokalizowana jest przy ul. Chodakowskiej 10. Tabela 8: Charakterystyka szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Sochaczew, w latach J. m SZKOLNICTWO PODSTAWOWE ogółem ob pomieszczenia szkolne pom oddziały w szkołach oddział uczniowie osoba SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE ogółem ob pomieszczenia szkolne pom oddziały w szkołach oddział uczniowie osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Edukację na poziomie gimnazjalnym zapewniają 3 placówki prowadzone przez Miasto: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, Gimnazjum Nr 2 Sochaczewie, im. Władysława Jagiełły z oddziałami integracyjnymi w Gimnazjum Nr 3 im. F. Chopina w Sochaczewie w Zespole Szkół W 54 oddziałach gimnazjalnych kształciło się 1401 uczniów. Każda publiczna szkoła podstawowa i gimnazjum posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, świetlicę ze stołówką oraz salę gimnastyczną. Warto odnotować, że dzieci niepełnosprawne, od przedszkola do klas gimnazjalnych mają możliwość edukacji w klasach integracyjnych w placówkach prowadzonych przez Miasto. Z chwilą przejęcia szkół przez Miasto tj. od 1992 roku władze Sochaczewa systematycznie przeznaczają znaczące środki finansowe na poprawę bazy lokalowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych. Dzięki temu, m.in.: wybudowano Gimnazjum Nr 2 z pełnowymiarową salą gimnastyczną, otwarto Gimnazjum Nr 3 oraz kompleksowo ocieplono kilka placówek. 14

15 Zostało również dobudowane nowe skrzydło Szkoły Podstawowej Nr 4 do użytku najmłodszych uczniów, a w listopadzie 2008 r. zakończono budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1. Ofertę edukacyjną poszerzają szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat sochaczewski: Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r., Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. W Sochaczewie funkcjonuje także Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. W Polsce rosną aspiracje edukacyjne społeczeństwa. Kształcenie się jest szansą dla młodzieży, która chce poprawić swoje warunki życia (ze względu na późniejszą możliwość zdobycia lepiej opłacanego zatrudnienia). Powstaje coraz więcej szkół średnich ogólnokształcących, policealnych i wyższych, rośnie liczba ich podopiecznych. Na terenie Miasta zlokalizowanych jest wiele szkół niepublicznych każdego poziomu, od szkół podstawowych do wyższych, które uzupełniają szeroką ofertę edukacyjną: Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie, Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Sochaczewie, Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1, Zaoczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych, Zaoczne Technikum Zawodowe dla Pracujących, 15

16 Szkoły policealne Zaoczne Studium Policealne dla Pracujących w Sochaczewie, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa w Sochaczewie, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, W szkołach policealnych dla dorosłych, wg stanu na dzień kształciły się 964 osoby. Edukację na poziomie gimnazjalnym zapewniają 3 placówki prowadzone przez Miasto: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, Gimnazjum Nr 3 im. F. Chopina w Sochaczewie w Zespole Szkół W 54 oddziałach gimnazjalnych kształciło się 1401 uczniów. Każda szkoła posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, świetlicę ze stołówką oraz salę gimnastyczną. Warto odnotować, że dzieci niepełnosprawne, od przedszkola do klas gimnazjalnych mają możliwość edukacji w klasach integracyjnych w placówkach prowadzonych przez Miasto. Z chwilą przejęcia szkół przez Miasto tj. od 1992 roku władze Sochaczewa systematycznie przeznaczają znaczące środki finansowe na poprawę bazy lokalowej i dydaktycznej w placówkach oświatowych. Dzięki temu, m.in.: wybudowano Gimnazjum Nr 2 z salą gimnastyczną, otwarto Gimnazjum Nr 3 oraz kompleksowo ocieplono kilka placówek. Zostało również dobudowane nowe skrzydło Szkoły Podstawowej Nr 4 do użytku najmłodszych uczniów, a w obecnej chwili trwa budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1. Ofertę edukacyjną poszerzają szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat sochaczewski: Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r., 16

17 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. W Sochaczewie funkcjonuje także Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W Polsce rosną aspiracje edukacyjne społeczeństwa. Kształcenie się jest szansą dla młodzieży, która chce poprawić swoje warunki życia (ze względu na późniejszą możliwość zdobycia lepiej opłacanego zatrudnienia). Powstaje coraz więcej szkół średnich ogólnokształcących, policealnych i wyższych, rośnie liczba ich podopiecznych. Na terenie Miasta zlokalizowanych jest wiele szkół niepublicznych każdego poziomu, od szkół podstawowych do wyższych, które uzupełniają szeroką ofertę edukacyjną: Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Nr 1, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sochaczewie, Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sochaczewie, Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Sochaczewie, Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1, Zaoczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych, Zaoczne Technikum Zawodowe dla Pracujących, Szkoły policealne Zaoczne Studium Policealne dla Pracujących w Sochaczewie, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa w Sochaczewie, Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, W szkołach policealnych dla dorosłych, wg stanu na dzień kształciły się 964 osoby. ENERGIA CIEPLNA Na terenie Miasta, funkcjonuje blisko 90 zbiorowych dostawców ciepła. 17

18 Ciepło niezbędne na pokrycie potrzeb odbiorców PEC Sochaczew Sp. z o.o. jest wytwarzane w 11 kotłowniach zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych. Łączna moc zainstalowana w kotłowniach stanowi 41,6 MW. Kotłownie, sieci i węzły cieplne w budynkach zostały zmodernizowane w latach Jako paliwo wykorzystują olej opałowy. Ponadto mają możliwość szybkiego i prostego dostosowania do wykorzystywania wysokometanowego gazu ziemnego. Długość istniejących komunalnych sieci cieplnych wynosi ok. 8 km. Są to w większości sieci podziemne, preizolowane, w dobrym stanie technicznym. Inne znaczące kotłownie to: kotłownia Szpitala Powiatowego przy ul. Batalionów Chłopskich, kotłownia zespołu szkół CKP przy ul. Piłsudskiego, kotłownia przemysłowa zakładów Boryszew S.A., kotłownia Geometrii Mazowieckiej S.A. przy ul. Wiskozowej. Mieszkańcy budownictwa jednorodzinnego zaopatrują się w ciepło z indywidualnych źródeł. Szacuje się, że w ok. 35% są to ekologiczne kotłownie wykorzystujące olej opałowy lub gaz propan-butan, dalsze 35% to tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (przeważnie różne gatunki węgla), a pozostałe 30% to budynki z paleniskami i piecami węglowymi, ogrzewane elektrycznie lub (w śladowym wymiarze, mamy do czynienia z odnawialnymi źródłami energii pompy ciepła i baterie słoneczne). 18

19 Tabela 9: Kotłownie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew. Lokalizacja kotłowni Typ kotła Moc kotła w MW Targowa 1 TURBOMAT RN-HW 1,570 TURBOMAT RN-HW 0,785 LOOS Gmbh UTH ,350 al. 600-lecia 70 LOOS Gmbh UTH ,350 LOOS Gmbh UTH ,350 Konstytucji 3 Maja 9 LOOS UT-H ,280 LOOS UT-H ,200 LOOS UT-H ,980 al. 600-lecia 25 LOOS UT-H ,980 LOOS UT-H ,980 Żeromskiego 23 TURBOMAT RN 4,100 TURBOMAT RN 4,100 VITOMAX 200 1,310 Reymonta 36 VITOMAX 200 1,310 VITOMAX 200 0,785 1-go Maja 9c Simplex SM 1,400 Simplex SM 1,400 1-go Maja 3 TURBOMAT RN 2,900 TURBOMAT RN 2,300 Żwirki i Wigury 24 VITOMAX 200 HW 1,960 VITEMAX 200 HW 1,570 TURBOMAT RN -HW 0, go Sierpnia 51 TURBOMAT RN -HW 0,785 TURBOMAT RN -HW 0,785 al. 600-lecia 90 VITOPLEX 300 0,170 VITOPLEX 300 0,170 Źródło: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew GEOLOGIA Budowa geologiczna i rzeźba terenu, na którym położony jest Sochaczew ukształtowała się w okresie czwartorzędowym. Cztery lądolody pozostawiły pokrywy gliniaste i żwirowe. Równina Błońsko Łowicka jest najmłodszą i najgłębiej wciętą pradoliną Wisły. Obszar ten jest zarazem jednym z najbardziej płaskich w Polsce. Jest to równina pochylająca się nie ku Wiśle lecz ku Bzurze. Znaczną jej część zajmuje Puszcza Kampinoska typowy obszar pradoliny. Płynęła tutaj równoleżnikowo olbrzymia pra-wisła o szerokości 18 km. Jej łachy piaszczyste to obecne pasy wydmowe, a nurty pasy bagienne. GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II 19

20 Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Powstało na bazie najstarszej szkoły podstawowej w mieście, przejmując jej budynek, mienie i kadrę. Szkoła posiada 26 dobrze wyposażonych pracowni, w tym 3 internetowe, 4 do nauki języków, skomputeryzowaną bibliotekę z bogatymi zbiorami książkowymi i audiowizualnymi, czytelnię, świetlicę ze stołówką oraz niedawno wybudowaną salę sportową. Realizowane są innowacyjne programy edukacyjne: plastyczny, ekologiczny, europejski, artystyczny, matematyczno - informatyczny, oraz klasy sportowe. W roku szkolnym 2007/2008 do Gimnazjum nr 1 uczęszczało 621 uczniów w 24 oddziałach. Gimnazjum oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych, oraz bogatą ofertę imprez i konkursów. Do najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły należą: Gimnazjada, Dzień Gimnazjalisty, Pasowanie na Gimnazjalistę, Dzień Patrona, Urodziny Gimnazjum, Tydzień Matematyczno-Przyrodniczy, Teatrzyki językowe, Szał czytania, Tydzień Ekologiczny, przyrodniczy, połowinki, bal gimnazjalny. Corocznie organizowane są konkursy: ortograficzny, chemiczny, geograficzny, fizyczny, plastyczny, informatyczny, Mistrz Matematyki, Mistrz Komputera, Mistrz Geografii, konkurs "Wiedzy o AIDS", konkurs "Wiedzy o Patronie" W szkole działa ZHP, TPD, PCK, LOK. Gimnazjum otrzymało tytuł Szkoły z Klasą nadane w ramach w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej, której celem jest poprawa jakości polskich szkół. Tabela 10: Wyniki uczniów w zakresie badań umiejętności Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie w 2008 roku - wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Szkoła Kraj Umiejętność 1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i 42,0 49,4 dalszym kształceniu 2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji 67,1 71,0 3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, 47,1 54,4 przestrzennych i czasowych 4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do 32,6 37,2 (%) 20

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 Luty 2014 2 Słowo wstępne Prezydent Miasta Ruda Śląska Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Strategię Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo