LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015"

Transkrypt

1 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA Ruda Śląska, marzec 2008

2 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2. RYNEK PRACY WNIOSKI Z LOKALNYCH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH I ANALITYCZNYCH 9 3. ANALIZA STRATEGICZNA SWOT ANALIZA STRATEGICZNA SWOT RYNKU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ANALIZA STRATEGICZNA SWOT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 4. USYTUOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W STRATEGIACH KRAJOWYCH, REGIONALNYCH I W LOKALNYCH DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH PRIORYTETY STRATEGII, CELE STRATEGICZNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ I TYPY PROJEKTÓW ZASADY I WARUNKI WDRAŻANIA STRATEGII 41 ZAŁĄCZNIKI 43 ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH RUDA ŚLĄSKA NA TLE MIAST AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ 44 Sytuacja demograficzna miasta 44 Gospodarka 51 ZAŁĄCZNIK NR 2 SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ WYKORZYSTYWANYCH W STRATEGII 60 ZAŁĄCZNIK NR 3 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 62 2

3 WSTĘP Mijają dwa lata od momentu uchwalenia Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata W tym czasie zarówno w skali naszego miasta, jak i całego kraju zaszły istotne przeobrażenia. Zmieniły się uwarunkowania gospodarcze i społeczne, nastąpiła istotna zmiana stopy bezrobocia, nasiliły się procesy związane z migracjami mieszkańców. Ruda Śląska stoi przed nowymi wyzwaniami oraz koniecznością intensyfikacji działań w ramach możliwości jakie otworzył nowy okres programowania Ponadto należy podkreślić, że Lokalna Strategia Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata została oparta na doświadczeniu szerokiego grona rudzkich instytucji zaangażowanych w jej utworzenie. W trakcie prac nad jej powstaniem, zidentyfikowano konieczność przeprowadzenia szczegółowych aktualnych badań rynku pracy. Wynikało to z faktu niedoboru, jaki występował w bieżących danych statystycznych, jak i braku ciągłego monitoringu co do potrzeb i oczekiwań pracodawców. Niewystarczająca okazała się także wiedza o wykształceniu i uprawnieniach zawodowych osób działających na tym rynku. Posiadanie rzetelniej i pełnej informacji jest niezbędne, aby móc prowadzić skuteczne, długofalowe działania odpowiadające potrzebom pracodawców i pracobiorców. Postulat przeprowadzenia badań znalazł odzwierciedlenie w jednym z projektów realizowanych na bazie celu szczegółowego strategii tj. monitoring lokalnego rynku pracy jako podstawa do konstruowania długofalowych przedsięwzięć. Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w partnerstwie z Miejskim Zakładem Obsługi Placówek Oświatowych, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor, Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Śląskim Parkiem Przemysłowym. Pozwolił on na uzyskanie pełnych i aktualnych informacji o szerokich zagadnieniach związanych z lokalnym rynkiem. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu zakrojonych na szeroką skalę badań wśród przedsiębiorców, osób pracujących, osób bezrobotnych i uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Uzyskane wyniki badań ilościowych zostały uzupełnione o rezultaty badań jakościowych obejmujących opinie lokalnych liderów i długoterminową analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Członkowie Komitetu Sterującego realizacją zadań związanych z opracowaniem projektu Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata , powołanego zarządzeniem nr SOR.ORG /05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia r., we wstępie do Lokalnej Strategii Zatrudnienia 3

4 i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej na lata zawarli postulat powrotu do debaty nad strategią po uzyskaniu kompleksowych wyników badań nad lokalnym rynkiem. Zgodnie z powyższym, w oparciu o uzyskane w ramach projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej dane, w powiązaniu ze zmianami zachodzącymi na rynku, rozpoczęto realizację powyższego założenia. Posiadane obecnie wyniki badań, w połączeniu z doświadczeniem podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w jej opracowywanie i wdrażanie, a także analiza dotychczas osiągniętych wyników były podstawą do opracowania propozycji zaktualizowanych celów strategii. Zostały one następnie uzupełnione o kierunki i konkretne typy projektów, które należy wdrożyć, aby osiągnąć trwałe rezultaty. Wypracowane propozycje zostały przedstawione do szerokich konsultacji społecznych. Dzięki ich nagłośnieniu w lokalnych mediach, bezpośredniemu zwróceniu się do kluczowych rudzkich podmiotów i umieszczeniu informacji na stronach internetowych, uzyskano możliwość ubogacenia strategii o doświadczenia wszystkich zainteresowanych rozwojem Rudy Śląskiej i wszechstronnej weryfikacji wypracowanych założeń. W porównaniu do celów przyjętych w pierwotnej strategii podkreślono znaczenie wszechstronnego oddziaływania na elementy obszaru zatrudnienia i przedsiębiorczości tak, aby w sposób kompletny kształtować sytuację na rynku i kierunki jego rozwoju. Przejawia się to w kompleksowym podejściu do podkreślenia znaczenia zasobów ludzkich, począwszy od konieczności perspektywicznego kształtowania nowej generacji zasobów ludzkich, która będzie dopiero wchodziła na rynek, poprzez podniesienie aktywności zawodowej i powstanie nowych miejsc pracy dla ludzi o zróżnicowanych kwalifikacjach, skończywszy na nieodzowności zaistnienia jako pracowników osób, które z różnych względów obecnie przebywają poza sferą zatrudnienia. Kluczowe jest tutaj podkreślenie świadomego kształtowania strony przedsiębiorczej poprzez wsparcie dla dynamicznego rozwoju firm, w tym firm nowej gospodarki, a także wzrost liczby inwestorów i przedsiębiorców w mieście. Tylko kompleksowe działania umożliwią pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego jaki posiada Ruda Śląska. Aktualizacja strategii pozwoli na realizację efektywnych działań skierowanych nie tylko na rozwiązywanie konkretnych zdiagnozowanych problemów, ale przede wszystkim na realizację aspektów związanych z długoterminowym rozwojem miasta w sferze przedsiębiorczości i zatrudnienia z wykorzystaniem szans wynikających z nowego okresu programowania. Pełne zaangażowanie lokalnych podmiotów jest kluczem do skutecznego i długofalowego kształtowania tak ważnych dla sytuacji i rozwoju Rudy Śląskiej sfer jak zatrudnienie i przedsiębiorczość. Efektywna współpraca licznych podmiotów na wszystkich etapach prac w powiązaniu z zakrojonymi na szeroką skalę konsultacjami społecznymi i otwartością procesu zgłaszania kolejnych projektów w ciągu całego okresu wdrażania 4

5 strategii stanowią podstawę do realizacji skutecznych działań, szczególnie w powiązaniu z uruchamianymi konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5

6 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA W ostatnich latach liczba ludności w mieście, na skutek ujemnego salda migracji oraz ujemnego przyrostu naturalnego, systematycznie maleje. Jest to zjawisko charakterystyczne dla wszystkich miast Aglomeracji Górnośląskiej. W latach liczba ludności w miastach Aglomeracji Górnośląskiej spadła o 2,3%, zaś w Rudzie Śląskiej spadek ten wyniósł 2,7%. Prognozuje się, że w nadchodzących latach proces ten będzie w dalszym ciągu postępował. Utrzymanie jego tempa doprowadzić może do spadku liczby mieszkańców miasta do zaledwie 90 tysięcy w roku Konsekwencją tego zjawiska będzie spadek pozycji Rudy Śląskiej wśród pozostałych miast Aglomeracji Górnośląskiej i przesunięcie się z szóstego na ósme miejsce pod względem liczby mieszkańców. Przewiduje się, że wzrastać będzie jedynie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. W porównaniu z pozostałymi miastami Aglomeracji Górnośląskiej, dane statystyczne ilustrujące strukturę demograficzną miasta, w tym wskaźnik obciążenia demograficznego są stosunkowo korzystne. Proporcja pomiędzy liczbą ludności w wieku nieprodukcyjnym a produkcyjnym w ostatnich latach uległa nieznacznej poprawie. Równocześnie jednak, daje się zauważyć bardzo duża dynamika zwiększania liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Systematycznie spada odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Świadczy to o starzeniu się struktury demograficznej miasta. Należy jednak zauważyć, że podobnie dramatyczne procesy zachodzą w całej Aglomeracji Górnośląskiej i w tym kontekście rozwój sytuacji w Rudzie Śląskiej nie wyróżnia się w posób negatywny. Pomiędzy poszczególnymi dzielnicami występuje znaczne zróżnicowanie gęstości zaludnienia (największa jest gęstość zaludnienia w Bykowinie, najniższa w Chebziu). Nie zmienia się pozycja miasta w Aglomeracji Górnośląskiej pod względem udziału pracujących ogółem w ogólnej liczbie ludności (6 miejsce). W latach wskaźnik ten, mimo niskiego poziomu (25,08%) systematycznie spada. Na tle innych miast Aglomeracji dynamika zmian udziału pracujących w ogólnej liczbie ludności w Rudzie Śląskiej nieznacznie się pogarsza. W latach w 4 na 14 miast Aglomeracji analizowany wskaźnik uległ poprawie. Spadek wskaźnika w każdym roku okresu , opracowano w oparciu o zestawienia statystyczne przedstawione w załączniku nr 1 6

7 obok Rudy Śląskiej, wystąpił jeszcze jedynie w Świętochłowicach. Również tylko w tych dwóch miastach nie doszło do poprawy omawianego wskaźnika w roku O zmianie sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku pracy w mieście świadczy poziom przeciętnych wynagrodzeń. W roku 2002 Ruda Śląska zajmowała pod tym względem drugie miejsce wśród miast Aglomeracji Górnośląskiej; w roku 2005 spadła na miejsce 10. Jest też jednym z czterech miast w Aglomeracji, w których poziom wynagrodzeń w roku 2005 w stosunku do roku 2002 spadł. Zarówno w wartościach bezwzględnych (ponad 600 zł), jak też w wartościach względnych (ponad 22%) spadek ten był najwyższy wśród porównywanych miast. Powyżej opisane zjawisko ma ścisły związek z sytuacją w przemyśle, który w dalszym ciągu wywiera znaczący wpływ na rynek pracy i poziom dochodów mieszkańców. W okresie wartość sprzedanej produkcji przemysłowej spadła prawie o połowę. W 2002 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Ruda Śląska pod względem wielkości sprzedanej produkcji przemysłowej zajmowała wśród miast Aglomeracji Górnośląskiej piąte miejsce. W roku 2005 nastąpił spadek na miejsce jedenaste. W sektorowej strukturze zatrudnienia w Rudzie Śląskiej dominuje przemysł. Poziom rozwoju sektora usług jest w dalszym ciągu na niskim poziomie (40,9% w 2005 r.). Pod tym względem miasto zajmuje przedostatnie miejsce w Aglomeracji Górnośląskiej, przed Piekarami Śląskimi, tracąc do liderów tej klasyfikacji punktów procentowych. Obiecująca jednak jest dynamika rozwoju sektora usług wyraźnie i pozytywnie wyróżniająca miasto w Aglomeracji Górnośląskiej. Bardzo istotnym problemem Rudy Śląskiej jest niedostateczny rozwój przedsiębiorczości. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w latach był niewielki, a od roku 2004, w stosunku do roku 2006, nastąpił spadek liczby zarejestrowanych podmiotów. Biorąc pod uwagę konieczność przebudowy struktury sektorowej gospodarki miasta, tempo rozwoju przedsiębiorczości pozostawia wiele do życzenia. W mieście wzrasta stopniowo liczba spółek prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego (wzrost liczby o ponad 30%). Zestawiając koncentrację ludności miasta wyrażoną liczbą ludności na km 2 z koncentracją gospodarki wyrażoną liczbą pracujących na km 2 Ruda Śląska plasuje się na poziomie średniej dla miast Aglomeracji Górnośląskiej. Można przewidywać, że ze względu na regres demograficzny oraz niższe tempo przemian gospodarczych miasto będzie w tej klasyfikacji traciło swoją pozycję. W latach poprawie uległa sytuacja budżetowa miasta. Po załamaniu wysokości dochodów w roku 2003, w latach nastąpił znaczny wzrost wpływów do 7

8 budżetu miasta. Dochody budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca plasowały w 2006 r. Rudę Śląską na drugim miejscu tuż za Katowicami wśród miast Aglomeracji Górnośląskiej. W strukturze dochodów budżetowych miasta zmienia się udział dochodów własnych. W roku 2004 i 2005 było to około 60%. W roku 2006 wskaźnik ten wrócił do poziomu z roku 2002 i osiągnął niespełna 49%. Poziom wydatków z budżetu miasta przypadający na jednego mieszkańca jest najwyższy wśród miast Aglomeracji Górnośląskiej (ex equo z Katowicami). Wzrasta poziom wydatków na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 8

9 2. RYNEK PRACY WNIOSKI Z LOKALNYCH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH I ANALITYCZNYCH Lokalny rynek pracy poddano charakterystyce w oparciu o dane zawarte w raportach badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców, pracujących, uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz propozycje naborowe szkół i rankingi zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Rudzie Śląskiej. Z analizowanych dokumentów wyłania się obraz miasta o zarysowanych potrzebach w zakresie promowania edukacji, kultury i aktywizacji zasobów ludzkich. Zamierzonym celem jest zmiana wizerunku Rudy Śląskiej i uczynienie z niej miasta atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, przyjaznego lokalnej społeczności. Na lokalnym rynku pracy w strukturze zatrudnienia dominuje przemysł (60%). W dokumentach poddanych analizie brak było danych o firmach zatrudniających do 9 osób. Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 6,6% (dane na koniec grudnia 2007). W tym samym czasie stopa bezrobocia w woj. śląskim wynosiła 9,3%, a średnia w Polsce 11,4%. Na tle innych miast województwa jest to jeden z niższych wskaźników, który w obserwowanym okresie (od stycznia 2006 grudnia 2007) systematycznie spada. Wśród bezrobotnych dominują kobiety (65,86% - stan na koec grudnia 2007), dla których brak miejsc pracy ze względu na strukturę przemysłową miasta. Większość wśród bezrobotnych stanowią osoby bez prawa do zasiłku (ok. 80%), Znaczna część z nich korzysta z zasiłków MOPS-u ze środków budżetu miasta. Niepokojąco wysoka jest stopa bezrobocia wśród ludzi młodych. W ostatnich trzech miesiącach poprzedzających badanie osoby w wieku od lat stanowiły 44% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Pod względem wykształcenia najwięcej bezrobotnych ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe ( 31%, oni w pierwszej kolejności sa zwalniani). Znaczna część zarejestrowanych zadeklarowała wykształcenie gimnazjalne i poniżej (41%). Grupa ponad 100 osób (liczebność grupy w badanym okresie wahała sie od osób) nie posiada kwalifikacji zawodowych i legitymuje się wykształceniem średnim ogólnym. Pod względem czasu pozostawania bez pracy niepokojący jest udział długotrwale bezrobotnych. Powyżej 12 miesięcy bez pracy pozostaje 36% zarejestrowanych. Bezrobocie długookresowe wśród kobiet jest wyższe i wynosi w analogicznym okresie 41.6%. 9

10 W rejestrach Urzędu Pracy dominują osoby bez stażu pracy (23.7%) oraz ze stażem do pięciu lat (33.9%). Osoby samotnie wychowujące dzieci to 7% ogółu zarejestrowanych, a niepełnosprawni stanowią 4.6% w grupie bezrobotnych ogółem. Opierając się na wynikach analiz rynku pracy można stwierdzić wysoki odsetek absolwentów rejestrujących się po zakończeniu edukacji w urzędzie pracy, stąd analizą objęto sferę edukacji w mieście. We wszystkich rudzkich szkołach pracuje łącznie 2011 nauczycieli. W szkołach obserwuje się tendencję do zmniejszania się liczebności kolejnych roczników. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Rudzie Śl. obejmuje jedną szkołę zawodową i 11 zespołów szkół. Działają trzy szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Handlowa w Orzegowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Goduli, AGH-zamiejscowy ośrodek dydaktyczny. Według propozycji zadań naborowych na rok 2007/2008 w rudzkich szkołach naukę rozpocznie około 2900 uczniów. Konsekwencją długiego okresu pozostawania bez pracy jest drastyczne obniżenie poziomu życia, a w dalszych krokach poddanie się pod opiekę socjalną MOPS-u. Wśród podopiecznych MOPS-u dominują bezrobotni. Są to często osoby długotrwale pozbawione pracy, których jedynym źródłem utrzymania są świadczenia socjalne. Częstym zjawiskiem jest wyuczona bezradność podopiecznych szczególnie w sferze opiekuńczo-wychowawczej, co jest efektem wielopokoleniowych zaniedbań (dysfunkcyjni rodzice są dziećmi z dysfunkcyjnych rodzin i przekazują te obciążenia następnym pokoleniom). Zagrożenia społeczne kumulują sie od lat w tych samych dzielnicach (Orzegów, Wirek, Nowy Bytom). Infrastruktura pomocy społecznej jest wspierana działalnością organizacji pozarządowych. Oczekiwania pracodawców scharakteryzowano na podstawie raportu z badań przeprowadzonych w grupie 1075 pracodawców z Rudy Śląskiej Badane firmy zatrudniają łącznie osób, z czego 89.1% na podstawie umowy o pracę. Większość podmiotów (63%) nie korzysta z elastycznych form zatrudnienia. W przekroju branżowym dominuje handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych oraz sprzętu gospodarstwa domowego (245 podmiotów, tj. 22.8%, zob. Tabela 8 Raportu z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej). 10

11 Blisko 12% badanych firm zadeklarowało zmianę lub rozszerzenie prowadzonej działalności. Wśród planowanych profili rozszerzenia największą popularnością cieszy się handel. Na szansę przyjęcia do pracy mogą liczyć murarze, sprzedawcy oraz nauczyciele i kierowcy. Taki wykaz zawodów jest pochodną dużej fluktuacji zatrudnienia w przytoczonych grupach pracowników. Co trzeci z badanych przedsiębiorców zatrudniając nowych pracowników przyjmował absolwentów. Pracodawcy oceniali wybrane cechy absolwentów takie jak: wiedzę fachową, umiejętności praktyczne, zdolność uczenia się, obowiązkowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, komunikatywność, pracowitość. Wysoko oceniono pracowitość, punktualność i obowiązkowość. Najniżej oceniono wiedzę fachową, inicjatywę, samodzielność, umiejętności praktyczne. Wśród sugestii respondentów dominowała opinia o potrzebie rozszerzenia praktycznej nauki zawodu i podniesienia jakości praktyk. Zainteresowanie pracodawców osobami figurującymi w rejestrach bezrobotnych przy wsparciu finansowym PUP dotyczy głównie osób młodych, do 25 roku życia. 38,1% badanych nie wyraża chęci zatrudnienia bezrobotnych. Obietnica otrzymania bezzwrotnych środków na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej byłaby zachętą dla blisko 40% przedsiębiorców. Według wypowiedzi pracodawców najbardziej poszukiwani są pracownicy w zawodach: - tokarze, frezerzy, spawacze (501 osób), - sprzedawcy (35 osób), - elektromonterzy (25 osób), - barmani, kelnerzy (24 osoby), - obsługa komputerowa ( 24 osoby), - minimum sanitarne ( 23 osoby), - blacharz (15 osób), - rzeźnik-wędliniarz (15 osób), - kierowca ( 13 osób), - operator ciężkiego sprzętu drogowego (12 osób), - lakiernik (10 osób), - specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta (8 osób), - specjalista ds. rachunkowości (8 osób), - pracownik małej gastronomii (7 osób), - bukieciarz (7 osób), 11

12 - specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego (7 osób), - murarz, tynkarz (6 osób), - pozostałe zawody: krawiec, szklarz, pracownik ochrony, masażysta, doradca finansowy i inni (zapotrzebowanie poniżej 5 osób). Pracodawcy deklarują chęć współpracy z PUP w zakresie pośrednictwa pracy, zgłaszania ofert pracy, organizacji staży, prac interwencyjnych oraz szkolenia. Badanych zapytano o plany związane z zatrudnieniem nowych pracowników. W najbliższym roku 45% pracodawców nie zamierza zatrudniać nowych osób. Zwiększenie liczby pracowników zadeklarowało 20% badanych. Zawody, w których planowane jest zwiększenie zatrudnienia: murarz-tynkarz, sprzedawca, policjant, krawcowa, rozbieracz-wykrawacz, cieśla, pracownik budownictwa mostowego i drogowego, instalator CO, kucharz, kierowca, pracownik biurowy, barman, kelner, elektryk, agent ubezpieczeniowy, brukarz, fryzjer, dekarz, konsultant infolinii, magazynier, mechanik monter drzwi i okien, pracownik drogowy, telemarketer spawacz, sprzątaczka, ślusarz, wędliniarz, księgowy, i inni (zob. raport z badań pracodawców). Zawody poszukiwane w opinii pracodawców to: murarz, tynkarz, elektronik, spawacz, lekarz, florysta, dekarz, optyk, pracownik biurowy, przedstawiciel handlowy, sprzedawcakasjer, księgowy, informatyk, ślusarz. Najpopularniejszym sposobem poszukiwania pracownika jest pomoc PUP oraz rekomendacje znajomych, a następnie ogłoszenia w prasie i w Internecie. Od kandydata do pracy oczekuje się dyspozycyjności, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, poświadczonego doświadczenia zawodowego oraz odpowiedniego wyglądu zewnętrznego, prezencji. Zwraca się też uwagę na rodzaj ukończonej szkoły, długość pozostawania bez pracy, staż pracy i wiek kandydata oraz sytuacje rodzinną. Zmniejszenie zatrudnienia może w najbliższym roku dotyczyć: górników, ślusarzy, nauczycieli, mechaników, sprzątaczek, sprzedawców. Decyzje o zmniejszeniu zatrudnienia są podyktowane najczęściej wysokimi kosztami pracy i niżem demograficznym. Większość pracodawców (65%) twierdzi, że ich pracownicy nie zwolnili się aby wyjechać do państw UE, wybierając tym samym rodzimą firmę. Najczęściej zwalniają się: sprzedawcy, murarze, kucharze, cieśle, nauczyciele, fryzjerzy, kelnerzy, barmani, przedstawiciele handlowi, rozbieracze-wykrawacze, spawacze, mechanicy i blacharze samochodowi i inni (pojedyncze wskazania). Z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wynika, że najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych w Rudzie Śląskiej stanowią osoby bez zawodu (prawie 25% 12

13 zarejestrowanych). Kolejne miejsce wśród zarejestrowanych zajmują sprzedawcy, asystenci ekonomiczni, kucharze, sprzątaczki, górnicy, krawcy, ślusarze, pracownicy biurowi i robotnicy pomocniczy. Najwięcej zgłaszanych ofert skierowanych jest do: sprzedawców, pracowników biurowych, pracowników ochrony mienia, magazynierów, kierowców, sprzątaczek, robotników budowlanych, robotników pomocniczych. Największą szansę na znalezienie zatrudnienia mają : - pracownicy obsługi biurowej, - pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach. Najmniejsze szanse na znalezienie pracy mają: - średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia, - robotnicy zawodów precyzyjnych, - średni personel techniczny, - specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia. Wśród zawodów generujących długotrwałe bezrobocie znajdują się: - zamiatacze i pokrewni, - magazynierzy, - obuwnicy, - zdobnicy ceramiki i szkła, - pracownicy spraw finansowo-statystycznych. Grupy zawodów o najniższym wskaźniku długotrwałego bezrobocia: - specjaliści administracji publicznej, - opiekunki dziecięce, - robotnicy budowlani, - inżynierowie. Zawody deficytowe na rynku Rudy Śląskiej to: - przedstawiciel handlowy, - telemarketer, - robotnik gospodarczy, - operator sprzętu robót ziemnych, - kasjer bankowy, - monter elektronik, - rozbieracz-wykrawacz, 13

14 - spawacz, - kierowca. Wśród zawodów nadwyżkowych znajdują się: - technik handlowiec, - krawiec, - górnik, - technik informatyk, - tokarz, - ślusarz, - mechanik samochodowy, - elektromonter, - szwaczka, - kucharz. Zawody wymieniane przez pracodawców jako deficytowe pokrywają się z listą zawodów, w których planuje się także rozszerzenie zatrudnienia. Na tych listach pojawiają się równocześnie stanowiska, z których planuje się zwolnić pracowników. Zatem można więc przyjąć, że: - istnieje na lokalnym rynku grupa zawodów o wysokiej fluktuacji, - lista zwodów deficytowych jest w pewnym stopniu pochodną polityki personalnej przedsiębiorstw wynikającej z łatwego dostępu do zasobów pracy, stosunkowo taniego i szybkiego przyuczania do pracy nowych pracowników, braku możliwości wzmacniania motywacji pracowników do stabilizacji na zajmowanym miejscu pracy. - monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych obrazuje tendencję utrzymywania się wysokiego wskaźnika fluktuacji w grupach pracowników o niskich kwalifikacjach. Inną przyczyną utrzymywania się wysokiej fluktuacji może być niewystarczający (niski) poziom kwalifikacji i praktycznych umiejętności pracowników, - wśród czynników generujących długotrwałe bezrobocie można zauważyć niskie i wąskie kwalifikacje, - znaczącą rolę do odegrania na lokalnym rynku pracy maja pracodawcy. Mogą się przyczynić do wzrostu wskaźnika aktywności zawodowej kobiet, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych poprzez sięganie po elastyczne formy zatrudnienia, 14

15 - w odniesieniu do niektórych grup pracowników (np. ślusarze, tokarze i inni z listy nadwyżkowych) należy wesprzeć mobilność terytorialną, gdyż są to pracownicy poszukiwani na rynkach ościennych powiatów. Do silnych stron rudzkiego rynku pracy można zaliczyć: - dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną (szansa na wysoką mobilność terytorialną), - łatwy dostęp do zasobów ludzkich o zróżnicowanym poziomie i kierunkach wykształcenia, - pracowitość, punktualność i obowiązkowość pracowników, - otwartość na współpracę z podmiotami zewnętrznymi ( np. w zakresie poszukiwania pracowników), - zrozumienie wymagań współczesnej gospodarki (np. w odniesieniu do polityki jakości, doradztwa), - wysoka pozycja pracy wśród deklarowanych wartości, - świadomość wysokiej rangi kwalifikacji zawodowych w procesie poszukiwania pracy, - wysoka gotowość do podnoszenia kwalifikacji wśród osób w wieku mobilnym (86%), - deklarowana lojalność wobec obecnego pracodawcy (wyrażająca się chęcią pracy w obecnej firmie aż do przejścia na emeryturę (blisko połowa badanych pracowników najchętniej nie zmieniałaby już miejsca pracy), - ponad 60% uczniów ostatnich klas zamierza kontynuować naukę, - osoby wchodzące na rynek pracy mają realistyczne oczekiwania płacowe oraz akceptują potrzebę codziennych dojazdów do pracy, - badana młodzież deklaruje powszechne posiadanie kompetencji cywilizacyjnych (ponad 90% zna język obcy, ponad 80% korzysta z Internetu). Słabą stroną zasobów pracy i lokalnego rynku pracy jest: - mała koncentracja na inwestowaniu we własnych pracowników (np. inwestycje w szkolenia, wzbogacanie narzędzi motywowania), - wysokie wymagania odnośnie do praktycznych umiejętności kandydatów do pracy, - dominacja działalności handlowej, - mała popularność elastycznych form zatrudnienia, - deklarowana wysoka lojalność wobec aktualnego pracodawcy może świadczyć o dążeniu do stagnacji w karierze zawodowej. W branży górniczej 67.1% badanych nie chce zmieniać pracy. 15

16 - prawie 40% pracujących mieszkańców Rudy Śląskiej nie posiada kompetencji cywilizacyjnych (prawo jazdy, znajomość języka obcego i umiejętność korzystania z Internetu), - w branży górniczej niepokojący jest brak gotowości podnoszenia kwalifikacji, - badana młodzież w przypadku braku pracy preferuje strategię bierną: rejestrację w PUP oraz wyjazd za granicę lub do innej miejscowości, - ponad połowa uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zaakceptowałaby wyjazd do innego kraju (miasta) w celu podjęcia pracy. Reasumując, rynek pracy Rudy Śląskiej przejawia cechy segmentacji po stronie pracobiorców i pracodawców. Linie podziałów przebiegają wzdłuż pracowników starych i nowych branż, ludzi wkraczających na rynek i zatrudnianych po raz kolejny. Po stronie pracodawców zaobserwowano: - wysokie oczekiwania w odniesieniu do pracowników, - działania typowe dla rynku pracodawców, - luki w znajomości nowych trendów w dziedzinie zarządzania firmą i zasobami ludzkimi. 16

17 3. ANALIZA STRATEGICZNA SWOT 3.1. ANALIZA STRATEGICZNA SWOT RYNKU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI/NIEATRAKCYJNOŚCI MIEJSC PRACY DLA PRACUJĄCYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SIŁY S1. Osoby pracujące w rudzkich firmach w razie utraty miejsca pracy w ¼ całości populacji deklarują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. S2. Większość pracujących (ponad 60%) deklaruje regularne użytkowanie Internetu. SŁABOŚCI W1. W populacji pracujących w rudzkich firmach dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim technicznym. W2. Relatywnie słabą grupę pracujących w rudzkich firmach stanowią osoby z wyższym zawodowym i magisterskim wykształceniem W3. Osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym i średnim technicznym cechuje wysoka ranga potrzeby stabilności zatrudnienia deklarują one trwałe przywiązanie do obecnego miejsca pracy. W4. Osoby pracujące w takich sektorach przemysłu i usług w mieście jak oświata, administracja, górnictwo, ochrona zdrowia i handel cechuje wysoka ranga potrzeby stabilności zatrudnienia deklarują one chęć aktywności zawodowej bez zmiany miejsca zatrudnienia aż do przejścia na emeryturę. W5. Rudzkie firmy są w wysokim stopniu zagrożone fluktuacją personelu ze względu na oferowane niskie zarobki, brak możliwości awansu zawodowego i niekorzystne stosunki międzyludzkie. W6. Wysoka populacja pracujących w rudzkich firmach (blisko 60%) rozważa możliwość podjęcia pracy poza miastem, w szczególności w innych miastach Aglomeracji Górnośląskiej (Katowice, Gliwice i Chorzów). Identyfikacja czynników analizy strategicznej w oparciu o raport z badań ankietowych oraz wyniki warsztatów strategicznych. 17

18 W7. Pracujący w rudzkich firmach, lepiej wykształceni i o wyższych kompetencjach cywilizacyjnych, noszą się z zamiarem migracji poza region lub kraj. W8. Dostępne w rudzkich firmach miejsca pracy nie wyzwalają potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego i własnych zainteresowań. W9. Pracujący w rudzkich firmach mają w ocenie przedsiębiorców niską zdolność do podejmowania nowych inicjatyw poszukiwania nowych nieszablonowych rozwiązań, do samodzielnego działania oraz do rywalizacji zawodowej. W10. Większość pracujących w rudzkich firmach (prawie 60%) deklaruje znajomość języka obcego w stopniu dostatecznym. W11. zagrożenie utraty miejsc pracy w kopalniach węgla kamiennego i firmach z otoczenia górnictwa, W12. niewielka oferta pracy w firmach o nowoczesnym potencjale technicznym i technologicznym, W13. niski potencjał miejsc pracy w sektorze usług, W14. miejsca pracy dostępne w rudzkich firmach dotyczą głównie stanowisk robotniczych, W15. oferta miejsc pracy dla kobiet jest niewystarczająca, W16. słaby rozwój nowej gospodarki, W17. nieliczna oferta miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni, W18. wynagrodzenia w rudzkich firmach poza górnictwem węgla kamiennego kształtują się na niskim poziomie, W19. niska dbałość rudzkich przedsiębiorców o rozwój zasobów ludzkich, w tym o szkolenie zawodowe personelu 18

19 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE ZDOLNOŚĆ RUDZKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO ROZWIJANIA TRADYCYJNEJ LUB BUDOWANIA NOWEJ GOSPODARKI SZANSE O1. W firmach zatrudniających mniej niż 9 osób pracuje większość aktywnych zawodowo mieszkańców Rudy Śląskiej. O2. W Rudzie Śląskiej istnieje prężna grupa przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż pięć osób, w których tworzy się nowe miejsca pracy. O3. Rudzkie firmy są zainteresowane korzystaniem z funduszy europejskich w zakresie podnoszenia jakości, inwestycji, eksportu, doradztwa i rozwoju zasobów ludzkich. O4. Możliwość wykorzystania przez większość rudzkich firm elastycznych form zatrudnienia. ZAGROŻENIA T.1. Kilkanaście dużych przedsiębiorstw należących do tradycyjnej gospodarki, w tym kopalnie węgla kamiennego, kształtuje w istotnym zakresie potencjał miejsc pracy w Rudzie Śląskiej. T.2. Dynamika inwestycyjna rudzkich firm jest niska i niewiele ponad 10% rudzkich firm przewiduje rozszerzenie lub zmianę profilu działalności. T.3. W prawie połowie rudzkich firm nie tworzy się nowych miejsc pracy. T.4. Rudzkie firmy oferują w głównej mierze nowe miejsca pracy w tradycyjnych zawodach. T.5. W rudzkich firmach obserwuje się wysoką fluktuację (płynność) personelu. T.6. Niewiele rudzkich firm prowadzi aktywną politykę rozwoju zasobów ludzkich i większość z nich nie prowadzi specjalistycznych szkoleń zawodowych dla swoich pracowników. CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE ZDOLNOŚĆ RUDZKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO ROZWIJANIA TRADYCYJNEJ GOSPODARKI SIŁY SŁABOŚCI - W1. inercja podmiotów tradycyjnej gospodarki i niechęć do zmian, W2. postawy zachowawcze rudzkich przedsiębiorców, W3. tradycyjne metody zarządzania wyniesione z przemysłu ciężkiego, W4. zamknięta struktura biznesu oparta o stare powiązania i sieci współpracy w tradycyjnej gospodarce miasta, 19

20 CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE ZDOLNOŚĆ RUDZKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO BUDOWANIA NOWEJ GOSPODARKI SZANSE O1. obecność instytucji wspierających nową przedsiębiorczość, nowe technologie, zachowania innowacyjne (RIP, GIT), O2. współpraca firm z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, ZAGROŻENIA T.1. brak tradycji przedsiębiorczości i innowacyjności, T.2. niskie finansowe możliwości rozwoju rudzkich firm by sprostać wymogom konkurencji, T.3. zalążkowe stadium rozwoju firm nowej gospodarki w mieście, CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POTENCJAŁ I ZACHOWANIA NOWEJ GENERACJI ZASOBÓW LUDZKICH NA RUDZKIM RYNKU PRACY SZANSE ZAGROŻENIA - T.1. Aspiracje edukacyjne i zawodowe absolwentów rudzkich szkół kształtują się pod wpływem rodziców o zasadniczym zawodowym i średnim technicznym wykształceniu. T.2. Absolwenci rudzkich szkół w zdecydowanej większości postrzegają największe możliwości podjęcia pracy w mieście w zawodach uznawanych współcześnie jako miejsca o relatywnie niskim prestiżu społecznym. T.3. Niski poziom identyfikacji absolwentów rudzkich szkół z miastem, który wyraża wysoka skłonność do szukania szans zawodowych i życiowych poza miastem. T.4. Miasto jest zagrożone utratą znacznej części nowej generacji zasobów ludzkich ponad 70% populacji młodych ludzi deklaruje zamiar podejmowania pracy poza regionem. T.5. Aspiracje absolwentów rudzkich szkół w zakresie aktywności przedsiębiorczej polegającej na zamiarze założenia własnej firmy są niskie. T.6. Miastu zagraża utrata znacznego potencjału nowej generacji zasobów ludzkich reprezentującej tradycyjne zawody o zasadniczym zawodowym i średnim wykształceniu. 20

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM BADANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA GLIWICE, 22.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia 12.09.2013r. SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego.... 3 1.1. Liczba osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Opole 2013 Województwo opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom HIERARCHICZNY UKŁAD PIĘCIU POZIOMÓW PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PRUDNICKIM za I półrocze 2014

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PRUDNICKIM za I półrocze 2014 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PRUDNICKIM za I półrocze 2014 WSTĘP Bezrobocie w głównej mierze jest zjawiskiem strukturalnym wynikającym z braku równowagi pomiędzy podażą pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Rynek pracy ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Niektóre zawody znikają z rynku, natomiast na inne rośnie zapotrzebowanie.

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo