STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA (projekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt)"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA (projekt) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka kwiecień

2 SPIS TREŚCI: Wstęp s. 3 Harmonogram prac s. 5 Koncepcja merytoryczna s. 6 Skład konwentu strategicznego s. 10 Metodyka procesu planowania s. 12 Ogólna charakterystyka powiatu s. 16 Ludność i powierzchnia s. 17 Rynek pracy s. 28 Bezrobocie s. 30 Turystyka s. 41 Oświata s. 48 Analiza SWOT s. 50 Strategiczne program działań s. 63 Obszar strategiczny Infrastruktura i Środowisko s. 68 Obszar strategiczny Gospodarka i Rynek Pracy s. 76 Obszar strategiczny Bezpieczeństwo, Zdrowie i Polityka Społeczna s. 84 Obszar strategiczny Edukacja i Współpraca s. 92 Obszar strategiczny Kultura, Promocja i Wypoczynek s. 97 Procedury wdraŝania, monitorowania i aktualizacji Strategii s

3 Wstęp W związku z dezaktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego oraz nowym unijnym okresem planowania niezbędne jest posiadanie aktualnego dokumentu planistycznego określającego strategiczne kierunki rozwoju (które mają wpływ na zrównowaŝony rozwój powiatu) i będą jednocześnie zgodne z celami określonymi przez programy operacyjne. Określone w strategii cele i kierunki rozwoju będą podstawą dla opracowywania projektów będących tematem wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe. Dotychczasowa Strategia Rozwoju Powiatu została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w listopadzie 1999 roku. Jej diagnoza społeczno gospodarcza opierała się na danych statystycznych pochodzących z lat W okresie jaki upłynął od przyjęcia strategii i programu zmieniły się czynniki mające kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego powiatu. Wśród nich naleŝy wymienić: - wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, - wykorzystanie środków unijnych w latach , które spowodowało zmiany stanu rozwoju zarówno województwa, jak i powiatów czy gmin, - o zmianę ogólnych uwarunkowań rozwoju (określonych w postaci priorytetów, w strategicznych dokumentach krajowych i regionalnych). Aktualizacja jest równieŝ podyktowana koniecznością dostosowania strategii powiatu do następujących dokumentów planistycznych: - Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , - Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata , - Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Na przestrzeni lat zaszło szereg zmian i zjawisk na terenie samego powiatu, które naleŝy traktować jako przesłanki do kompleksowej jej aktualizacji: Istotnym zmianom uległo bliŝsze i dalsze otoczenie powiatu poprzez wykorzystanie środków przez jednostki samorządowe i MSP pochodzące z funduszy strukturalnych, zwiększone zainteresowanie zewnętrzne turystycznymi i gospodarczymi walorami powiatu, wzrost pozycji konkurencyjnej innych powiatów w regionie. Modyfikacjom uległo wnętrze powiatu - przede wszystkim w zakresie problemów o charakterze strategicznym, do których zaliczyć moŝna: bezrobocie i migrację zarobkową, istotne zmiany wynikające z realizacji celów rządowej polityki oświatowej, powstały nowe uwarunkowania dla rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych 3

4 miast i wsi oraz nowe problemy w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej itp. Część przewidzianych w poprzedniej Strategii zadań została juŝ zrealizowana, w stosunku do innych niezbędne są daleko idące zmiany. W przypadku części zadań okazało się, Ŝe ich realizacja jest niemoŝliwa lub będzie nieskuteczna. Korekty muszą objąć układ celów strategicznych pod kątem nowego rozdania środków unijnych tak, aby stały się bardziej przejrzyste i jednoznaczne. PowyŜsze przesłanki w sposób jednoznaczny wskazują na to, aby powiat ponownie ocenił swój potencjał, uwarunkowania rozwoju oraz wynikające z tego zadania. Podstawę prawną do podjęcia działań w tym zakresie stanowi w szczególności przepis art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.), który wskazuje iŝ politykę rozwoju prowadzą w skali lokalnej samorząd powiatowy i gminne. 4

5 HARMONOGRAM PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO Działania Termin realizacji Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego listopad 2007 w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu i powołania zespołu ds. aktualizacji strategii Ustalenie szczegółowego harmonogramu sesji listopad 2007 warsztatowych Inauguracyjna sesja warsztatowa Konwentu grudzień 2007 Strategicznego, z udziałem radnych, przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, instytucji wspierających przedsiębiorczość Zaktualizowanie diagnozy społeczno-gospodarczej styczeń 2008 powiatu oraz weryfikacja zapisów starej strategii Weryfikacja wstępnej wersji analizy SWOT, luty-marzec 2008 Weryfikacja Strategicznego planu działań Przekazanie ostatecznej wersji dokumentu do marzec 2008 akceptacji przez Zarząd Powiatu oraz przez komisje merytoryczne Rady Powiatu Konsultacje społeczne, przekazanie ostatecznej kwiecień 2008 wersji dokumentu do akceptacji przez Zarząd Powiatu oraz Komisję Integracji Lokalnej i Rozwoju Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia maj 2008 zaktualizowanej Strategii 5

6 KONCEPCJA MERYTORYCZNA Zakres prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego na lata : a) Powołanie Konwentu Strategicznego grupy roboczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu (liczącej ok. 60 osób), składającej się z trzech głównych środowisk lokalnych (tzw. trójkąt współpracy ): - sektor publiczny: władze samorządowe powiatu (Zarząd Powiatu, Radni Powiatu, urzędnicy Starostwa Powiatowego, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Opieki Zdrowotnej), przedstawiciele Urzędów Gmin z terenu Powiatu, - przedsiębiorcy: reprezentanci pracodawców i organizacji gospodarczych z terenu Powiatu, - mieszkańcy: przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy społeczni, osoby publiczne. Metoda pracy: Konwent Strategiczny powołany przez Starostę Suskiego b) Opracowanie Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu dokumentu analitycznego (diagnostycznego), opisującego stan istniejący Powiatu i tendencje społeczno-gospodarcze zachodzące w latach oraz gminach Powiatu Suskiego. Raport zostanie opracowany w oparciu o materiały i dane uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Urzędów Gmin Powiatu Suskiego, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych) oraz Urzędu Statystycznego w Krakowie. Zakres tematyczny raportu obejmie takie obszary jak: ogólna charakterystyka powiatu, charakterystyka gmin powiatu suskiego, demografia, infrastruktura techniczna, przedsiębiorczość, rynek pracy, sfera społeczna (oświata, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, kultura), gospodarka finansowa, turystyka, etc. Metoda pracy: analiza ekspercka c) Budowa planu operacyjnego Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego trzy jednodniowe sesje warsztatowe z członkami Konwentu Strategicznego: 6

7 I warsztat strategiczny: - Analiza stanu obecnego Powiatu Suskiego przeprowadzenie analizy dotychczasowych działań pod kątem realizacji obowiązującej strategii rozwoju wstępna identyfikacja silnych i słabych stron oraz szans i zagroŝeń dla rozwoju powiatu, II warsztat strategiczny: - Weryfikacja opracowanej przez Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju Powiatu analizy SWOT, - Weryfikacja obszarów strategicznych głównych kierunków rozwoju Powiatu, - skorygowanie wizji i misji powiatu, ewentualne wyodrębnienie celów strategicznych bez celów taktycznych i zadań III warsztat strategiczny: - Weryfikacja celów strategicznych (długofalowych) i celów operacyjnych (średniookresowych) dla poszczególnych kierunków rozwoju Powiatu. - Określenie planów działań (zadań realizujących poszczególne kierunki i cele rozwoju) dla Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego, - Określenie ram organizacyjnych zadań (instytucja, partnerzy, termin realizacji, źródła finansowania), - Wyodrębnienie i uporządkowanie celów strategicznych oraz celów taktycznych i przypisanie im konkretnych zadań, - Opracowanie zasad wdraŝania i monitoringu Strategii, - Przedstawienie wypracowanych zadań, weryfikacja i uporządkowanie zapisów. Metoda pracy: warsztaty strategiczne prowadzone pod kierunkiem moderatorów (praca w grupach roboczych) Opracowanie dokumentu końcowego Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego na lata : Struktura Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego: 1. Przebieg procesu planowania strategicznego, 2. Metodyka procesu planowania strategicznego, 3. Raport o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu, 4. Analiza SWOT (silne i słabe strony Powiatu, zewnętrzne szanse i zagroŝenia), 5. Wizja i Misja Powiatu, 7

8 6. Strategiczny program działań w podziale na obszary strategiczne i związane z nimi: cele strategiczne, cele operacyjne, zadania, 7. Zasady wdraŝania i monitoringu realizacji Strategii - rekomendacje Metodyka planowania strategicznego opierała się na eksperckim opracowaniu dokumentów diagnostycznych oraz partnerskiej budowie planu strategicznego (z udziałem Konwentu Strategicznego). Sposób prowadzenia warsztatów z Konwentem Strategicznym (praca indywidualna, zespołowa i na forum plenarnym), pozwalała zachować moŝliwość indywidualnych propozycji uczestników, a zarazem sprawnie osiągać kompromis. Strategia Rozwoju Powiatu Suskiego na lata powiązana jest z istniejącymi dokumentami planistycznymi powiatu i gmin wchodzących w jego skład, a takŝe z planami wyŝszego szczebla Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz programami operacyjnymi przygotowanymi pod kątem wdraŝania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (m.in. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , krajowe programy operacyjne). W wyniku kompleksowych prac w ramach planowania strategicznego w Powiecie moŝna będzie zrealizować zakładane cele: dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Suskiego w warunkach Unii Europejskiej, aktywne występowanie instytucji z terenu powiatu po unijne środki strukturalne, uruchomienie mechanizmów przyczyniających się do zrównowaŝonego rozwoju Powiatu, zaktywizowanie społeczności lokalnej, nawiązanie nowej i wzmocnienie dotychczasowej współpracy pomiędzy środowiskami lokalnymi funkcjonującymi w powiecie stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu, a co za tym idzie wzrost jego konkurencyjności gospodarczej, promocję powiatu w trakcie procesu wdraŝania uaktualnionej strategii rozwoju na lata

9 Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego na lata jest wynikiem aktywnego udziału szerokiej reprezentacji środowisk publicznych i społeczno-gospodarczych Powiatu pod kierunkiem moderatorów. W wyniku takiej pracy powstał dokument, który będzie mieć niezwykle uŝyteczny charakter i odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej, wprowadzając zmodyfikowane mechanizmy, przyczyniające się do wzrostu jakości Ŝycia mieszkańców i rozwoju gospodarki lokalnej. Partnerstwo lokalne zbudowane w ramach takiego projektu, będzie zrealizowaniem jednej z kluczowych zasad polityki zrównowaŝonego rozwoju. 9

10 Skład Konwentu Strategicznego L.p. Imię Nazwisko Funkcja 1 Andrzej Pająk Starosta Suski, Przewodniczący Zarządu Powiatu Suskiego 2 Józef Bałos Wicestarosta Suski, Członek Zarządu Powiatu Suskiego 3 Władysław Łazarski Członek Zarządu Powiatu Suskiego 4 Stanisław Łuczak Członek Zarządu Powiatu Suskiego 5 Artur Piórkowski Członek Zarządu Powiatu Suskiego 6 Tadeusz Gancarz Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego 7 Stanisław Czernik Przewodniczący Komisji Drogownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 8 Czesława Madoń Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 9 Ryszard Czaicki Przewodniczący Komisji Planowania Finansów i Administracji 10 Tomasz Babicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 11 Wit Mateusz Sarlej Przewodniczący Komisji Integracji Lokalnej i Rozwoju 12 Alina Kuś Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 13 Jan Borys Radny Powiatu Suskiego 14 Stanisław Dyrcz Radny Powiatu Suskiego 15 Józef Fortuna Radny Powiatu Suskiego 16 Zbigniew Kolecki Radny Powiatu Suskiego 17 Bogusław Kołodziejczyk Radny Powiatu Suskiego, Prezes Powiatowego Forum Przedsiębiorcy 18 Andrzej KsiąŜek Radny Powiatu Suskiego 19 Arkadiusz Kucia Radny Powiatu Suskiego 20 Andrzej Kwaśny Radny Powiatu Suskiego 21 Jan Woźny Radny Powiatu Suskiego 22 Krystyna Kozina Skarbnik Powiatu Suskiego 23 Stanisław Bednarz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Powiatu, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej 24 Marian BroŜyna Naczelnik Wydziału Geodezji 25 Paweł Dyrcz Naczelnik Wydziału Środowiska 26 Lucyna Grabowska Naczelnik Wydziału Architektury Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Sucha Beskidzka 27 Jarosław JaŜwiec Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 28 Janusz Kociołek Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej 29 Iwona Krupiak Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Wice Prezes Lokalnej Grupy Działania Podbabiogórze 10

11 30 Agata Spyrka Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia 31 Krzysztof Płonka Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 32 Marek Haber Dyrektor SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej 33 Bogusław Patera Komendant Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suchej Beskidzkiej 34 Zbigniew Maryon Komendant Powiatowy Policji 35 Krzysztof CieŜak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 36 Janusz Szpannbauer Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej 37 Zenon PrzysięŜniak Kierownik Działu ds. Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej 38 Tadeusz Woźniak Sekretarz Urzędu Miasta Sucha Beskidzka 39 Andrzej Strączek Przedstawiciel Urzędu Miasta Sucha Beskidzka 40 Maria Czarniak Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Makowa Podhalańskiego 41 Jan Madej Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Maków Podhalański 42 Teresa Bednarz Przedstawiciel Urzędu Miasta Jordanowa 43 Jarosław Szymula Przedstawiciel Urzędu Gminy Stryszawa 44 Franciszek Klimasara Zastępca Wójta Gminy Zawoja 45 Przemysław Fidelus Przedstawiciel Gminy Zembrzyce 46 Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 47 Rafał Lubaszka Sekretarz Urzędu Gminy Jordanów 48 Zbigniew Bryl Przedstawiciel Urzędu Gminy Jordanów 49 Maria Jaromin Przedstawiciel Urzędu Gminy Bystra Sidzina 50 Zenon Całyniuk Przedstawiciel Urzędu Gminy Bystra Sidzina 51 Maria Grzechynka Kanclerz WyŜszej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 52 Ryszard Janiszewski Prezes Stowarzyszenia Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju 53 Danuta Kawa Prezes Lokalne Grupy Działania Podbabiogórze 54 Józef Omylak Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego 55 Franciszek Targosz Starszy Cechu Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorczości w Suchej Beskidzkiej 56 PKS BESKIDUS Przedstawiciel firmy 57 BLACHDOM Przedstawiciel firmy 58 Fabryka Osłonek Przedstawiciel firmy Białkowych FABIOS 59 FIDELTRONIK Przedstawiciel firmy 60 RAJDIMPEX Przedstawiciel firmy 61 Jordanowska Fabryka Armatury VALVEX Przedstawiciel firmy 11

12 Metodyka procesu planowania strategicznego w powiecie suskim Przyjęta metodyka procesu tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu na lata oparta została na powszechnie stosowanej partnersko-eksperckiej zasadzie budowy planów strategicznych, oddającej oczekiwania społeczności lokalnej oraz zewnętrznych instytucji wspomagających rozwój. Organizacja procesu Wszystkie etapy planowania strategicznego są waŝne. JednakŜe dwa z nich mają zasadnicze znaczenie: organizacja procesu oraz tworzenie planów działań. Idea planowania strategicznego promowana przez instytucje europejskie oparta jest na szerokim partnerstwie lokalnym, wspieranym przez konsultantów zewnętrznych. Zatem tak istotne stało się zaangaŝowanie do tego procesu lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Grupę tę zaprosił do współpracy Starosta Suski Pan Andrzej Pająk. W skład Konwentu Strategicznego weszli przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych (z gmin wchodzących w skład powiatu), kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy, urzędnicy i radni, przedstawiciele szkół, instytucji polityki społecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji uŝyteczności publicznej. Dzięki duŝej liczebności Konwentu Strategicznego zapewniono pełną reprezentację społeczności lokalnej, a praca warsztatowa przebiegała efektywnie. Identyfikacja głównych kierunków rozwoju Zakończenie prac diagnostycznych stało się zarazem punktem wyjścia do rozpoczęcia realizacji Etapu II, czyli budowy Strategicznego Programu Działań. Ten element procesu planowania strategicznego odbywał się w ścisłej współpracy z Konwentem Strategicznym w trakcie spotkań warsztatowych. Uczestnicy Konwentu, dysponując swoją wiedzą na temat potencjałów powiatu, a nade wszystko swoim doświadczeniem zawodowym, przystąpili do identyfikowania głównych kierunków rozwoju. Określanie kierunków rozwoju realizowano w zespołach roboczych.. W wyniku wspólnych prac członków Konwentu zidentyfikowano pięć głównych kierunków rozwoju powiatu: 12

13 Infrastruktura i Środowisko Gospodarka i Rynek Pracy Bezpieczeństwo, Zdrowie i Polityka Społeczna Edukacja i Współpraca Kultura, Promocja i Wypoczynek Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analiza strategiczna przeprowadzona metodą SWOT Kolejnym waŝnym elementem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu na lata była analiza zasobów wewnętrznych powiatu oraz analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagroŝeń dla jego dalszego rozwoju. W tym celu na warsztatach strategicznych przeprowadzono analizę SWOT, która stała się podstawą do sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych dla powiatu. Jednocześnie przeprowadzono analizę, która ułatwiła identyfikację trendów płynących z otoczenia zewnętrznego powiatu rozumianych jako szanse, ale takŝe zagroŝenia. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały warsztatowe do weryfikacji i ewentualnego dodania nowych pomysłów. W ciągu intensywnych spotkań warsztatowych w zespołach zadaniowych powstały plany operacyjne w pięciu zdefiniowanych głównych kierunkach rozwoju, wieńcząc tym samym prace nad Strategią Rozwoju Powiatu na lata Ostateczna wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym (obejmującym lata ), a jednocześnie zawierającym priorytety i narzędzia realizacji, które na dzień dzisiejszy wydają się stwarzać najwięcej moŝliwości dynamicznego rozwoju powiatu. Z biegiem czasu, w ciągłym procesie wdraŝania, strategia będzie ulegać modyfikacjom i aktualizacjom tak, aby jej realizacja odpowiadała potrzebom i aspiracjom lokalnej społeczności. Warsztaty strategiczne prowadzono metodami interaktywnymi z uŝyciem technik, pozwalających uczestnikom indywidualnie identyfikować, a następnie analizować i proponować moŝliwe rozwiązania. Ten sposób pracy traktuje uczestników spotkań jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultantów jest kontrola procesu budowy strategii rozwoju oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań sprawdzonych w innych samorządach. 13

14 Uzasadnienie wyboru głównych kierunków rozwoju analiza SWOT dla powiatu Wybór głównych kierunków rozwoju nastąpił w wyniku analizy kilku narzędzi diagnostycznych zastosowanych w procesie planowania. Wstępny wybór kierunków rozwoju nastąpił na podstawie wniosków płynących z analiz statystycznych. Wybrane kierunki rozwoju zostały zweryfikowane podczas kolejnej sesji strategicznej z przedstawicielami Konwentu Strategicznego, a następnie potwierdzone w wyniku analizy SWOT i ostatecznie zatwierdzone przez Konwent Strategiczny. 14

15 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - SIATKA POWIATOWA POWIAT SUSKI Zembrzyce Budzów Stryszawa Maków SUCHA Podhalański BESKIDZKA Zawoja Bystra- -Sidzina Jordanów 15

16 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU Powiat suski połoŝony jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, granicząc z 4 powiatami: wadowickim, myślenickim, nowotarskim i Ŝywieckim (woj. śląskie), oraz z Republiką Słowacji: powiat Námestovo. Jednostka samorządowa obejmuje obszar 9 gmin, w tym 2 miasta (Sucha Beskidzka, Jordanów), 1 gminę miejsko - wiejską (Maków Podhalański) oraz 6 gmin wiejskich (Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). Warto dodać, Ŝe powiat ten składa się z 6 gmin naleŝących przed reformą administracyjną kraju do województwa bielskiego oraz 3 gmin dawnego województwa nowosądeckiego (Bystra-Sidzina, miasto Jordanów, Jordanów). W skład powiatu wchodzi 188 miejscowości (odpowiednio w Małopolsce). Powierzchnia suskiego wynosi 686 km 2, co daje mu 7 miejsce wśród 22 powiatów województwa małopolskiego. UŜytki rolne stanowią 43,3% powierzchni powiatu, lasy i tereny leśne 46,4%, zaś pozostałe grunty uŝytkowane i nieuŝytki 10,3%. Analiza rozkładu przestrzennego uŝytków rolnych w poszczególnych gminach ukazuje niewielkie zróŝnicowanie w przedziale od 40,8% do 52,4%. Wyjątek stanowi Zawoja, gdzie uŝytki rolne stanowią jedynie 30,3% gruntów ogółem. Grunty orne w powiecie stanowią 62,2% uŝytków rolnych ogółem, łąki 25,6%, zaś pastwiska 11,7%. Jakość terenów rolnych mierzona odsetkiem gleb naleŝących do I, II i III klasy bonitacyjnej jest bardzo niska i dla powiatu wynosi jedynie 3,1% (województwo małopolskie odpowiednio 33%, Polska 19,6%). Dominują gleby klas IV (39,0%), V (39,8%) i VI (18,0%). Są to często gleby płytkie, silnie szkieletowe, naraŝone na procesy erozyjne. Procesy negatywnego oddziaływania na środowisko w powiecie suskim są w znacznej mierze efektem emisji zanieczyszczeń z procesów bytowania. WzmoŜone procesy degradacji środowiska dotyczą szczególnie dolin. To takŝe efekt rozpraszania się osadnictwa, które wnika na stoki w tereny cenne przyrodniczo. Stopień zalesienia powiatu (46,4%) jest wyŝszy zarówno od średniej krajowej wynoszącej 28%, jak i średniej dla województwa małopolskiego (29%). Analiza przestrzennego rozkładu tego wskaźnika dla większości gmin zasadniczo daje zróŝnicowanie w przedziale: od 34,1%-45,6%. Na tym tle wyraźnie wyŝszy wskaźnik zalesienia cechuje gminy Bystra- Sidzina (54,2%) i Zawoja (61,3%). 16

17 Ludność i Powierzchnia Powiat suski zamieszkiwało, wg danych statystycznych na r., osób, co stanowi ok. 2,5% ludności woj. małopolskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia powiatu wynosił 120 osób/km 2 i był mniejszy od średniej wojewódzkiej 214 osoby/km 2. Wśród ziemskich powiatów Małopolski powiat suski zajmuje 15 lokatę pod względem gęstości zaludnienia. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców powiat zajmuje to samo miejsce. Obraz sytuacji demograficznej gmin powiatu suskiego przedstawia poniŝsza tabela. Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie, Ludność powiatu rozmieszczona jest stosunkowo równomiernie. Nie ma wykształconego pojedynczego ośrodka skupiającego większą część ludności, jak ma to miejsce w wielu powiatach ziemskich Małopolski, szczególnie tam gdzie funkcjonuje wyłącznie jeden ośrodek miejski siedziba powiatu. Prawie 20% ludności powiatu jest skupiona w gminie miejskowiejskiej Maków Podhalański, 14% w gminie wiejskiej Stryszawa oraz po ok. 12% w gminie wiejskiej Jordanów oraz gminie miejskiej Sucha Beskidzka. Udział poszczególnych gmin 17

18 w zaludnieniu powiatu prezentuje poniŝszy rysunek. W trzech ośrodkach miejskich powiatu Ŝyje jedynie 25% jego mieszkańców (Sucha Beskidzka 9 699, Maków Podhalański 5 695, Jordanów 5 113). Udział gmin w powierzchni powiatu suskiego Zawoja 18% Zembrzyce 6% Budzów 11% Bystra-Sidzina 12% Jordanów gm. m. 3% Stryszawa 16% Jordanów gm. w. 14% Sucha Beskidzka 4% Maków Podhalański 16% Źródło: Opracowanie własne Największa gęstość zaludnienia występuje w gminie Sucha Beskidzka (346 osób/km 2 ). Związane jest to oczywiście z duŝą gęstością zaludnienia w największej aglomeracji miejskiej powiatu. Średnią gęstość zaludnienia dla powiatu, która wynosi 120 osób/km 2, przekraczają jeszcze gminy: Jordanów gm. miejska (243 osób/km 2 ), Maków Podhalański (145 osób/km 2 ) 18

19 oraz Zembrzyce (142 osób/km 2 ). Zdecydowanie najmniejszą gęstością zaludnienia w powiecie suskim charakteryzują się górskie gminy Zawoja (69 osób/km 2 ) oraz Bystra-Sidzina (80 osób/km 2 ). Pozostałe gminy: Jordanów (114 osób/km 2 ), Budzów (112 osób/km 2 ) i Stryszawa (103 osób/km 2 ) Gę s tość zaludnie nia na te re nie pow iatu s us k ie go os./km Budzów Bystra- Sidzina Jordanów gm. m. Jordanów g m. w. M aków Podhalański Sucha Beskidzka Stryszawa Zawoja Zembrzyce powiat suski Serie Źródło: Opracowanie własne 19

20 Strukturę wiekową mieszkańców powiatu przedstawiają poniŝszy rysunek oraz tabela. Udział poszczególnych kategorii wiekowych ludności powiatu suskiego. Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie,

21 Struktura wiekowa ludności poprodukcyjny 15,6 produkcyjny 60,5 przedprodukcyjny 23,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 % Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie, Struktura wiekowa ludności powiatu suskiego zawiera bardzo specyficzne i pozytywne tendencje w porównaniu do struktury ludności województwa małopolskiego. Najmłodsza część społeczeństwa powiatu (do 18 lat) stanowi aŝ 23,9 % ogółu mieszkańców. Wskaźnik ten dla Małopolski jest niŝszy o prawie 3 punkty procentowe. Grupa osób w wieku produkcyjnym (od 18 lat włącznie do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla męŝczyzn) stanowi w strukturze ludności powiatu suskiego mniejszą wartość niŝ w strukturze ludności dla województwa. Na terenie powiatu ludność w wieku produkcyjnym stanowi ok. 60,5 % ogółu społeczeństwa, natomiast na terenie województwa jest to 63 %. W przyszłych okresach czasu ta grupa osób na terenie powiatu suskiego będzie w szybszym tempie zasilana przez osoby wychodzące z wieku przedprodukcyjnego niŝ będzie to miało miejsce na terenie województwa. W grupie osób w wieku poprodukcyjnym województwo posiada zbliŝone wskaźniki od powiatu suskiego. Na terenie powiatu ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi ok. 15,6 %, a na terenie województwa ok. 15,7 %. Mniejszy odsetek osób w wieku produkcyjnym na terenie powiatu powoduje mniej korzystny wskaźnik liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w porównaniu do średniej wojewódzkiej. Jednak społeczeństwo suskie jest młode i wskaźnik ten z pewnością ulegnie pozytywnym zmianom w czasie. 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Rynek pracy Liczba pracujących 1 w gospodarce narodowej w powiecie suskim w dniu r. wynosiła osób. PoniŜsza tabela obrazuje liczby osób pracujących wg rodzajów działalności gospodarczej. Rynek pracy wg rodzajów działalności gospodarczej Pracujący w sektorze Przemysł i budownictwo stanowią w powiecie suskim 44,6 %. Wskaźnik ten ma znacznie większą wartość niŝ dla województwa 34,5 %. Świadczy on, w połączeniu z ilością podmiotów działających w tym sektorze, o względnej silnej pozycji 1 Do pracujących, zgodnie z metodyką GUS, zalicza się osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. 28

29 przemysłu w powiecie. Wartość wskaźnika pracujących w sektorze Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo (dane GUS nie uwzględniają indywidualnych gospodarstw rolnych, chyba Ŝe są zarejestrowane jako podmiot gospodarczy, co zdarza się tylko w przypadku prowadzenia działalności rolniczej na skalę towarową) kształtuje się na poziomie 0,7 %, z uwagi na niezbyt korzystne warunki dla rolnictwa. Na terenie powiatu suskiego sektor publiczny zatrudnia 48,7 % pracujących, natomiast prywatny 51,3 %, a usługi nierynkowe (edukacja, słuŝba zdrowia, opieka społeczna, etc.) więcej osób niŝ usługi rynkowe. Największy odsetek pracujących w usługach rynkowych znajduje się w gminach Sucha Beskidzka (33,6 % wszystkich pracujących w gminie) i Zawoja (35,3 %). Najmniej pracujących w usługach rynkowych posiada gmina Budzów odsetek ten wynosi 10,7 %. Ponadto na terenie gminy Budzów najwięcej pracujących zatrudniają usługi nierynkowe (76,9 %), takie jak: edukacja, słuŝba zdrowia, administracja. Podobna sytuacja występuje w gminie Bystra-Sidzina, gdzie usługi nierynkowe zatrudniają 52,5 % wszystkich pracujących w gminie. Najmniejsza ilość osób zatrudnionych w usługach nierynkowych jest na terenie miasta Jordanów (15,7 %). Niemal we wszystkich gminach powiatu kobiety stanowią większość ogółu zatrudnionych. Jedynie w mieście Jordanów kobiety stanowią 41,8 % wszystkich zatrudnionych. W pozostałych gminach większość stanowią kobiety najwięcej w gminie Budzów 78,8 % 29

30 Bezrobocie Powiat suski ma jeden z niŝszych poziomów bezrobocia rejestrowanego spośród powiatów województwa małopolskiego, kształtujący się na poziomie 8,7 %. Podstawowe dane o bezrobotnych zarejestrowanych wg stanu na dzień r. 30

31 Na koniec 2006 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej były 2682 osoby bezrobotne, a wskaźnik bezrobocia wynosił 8,7% przy średniej wojewódzkiej 11,4% i krajowej 14,9%. Poziom bezrobocia naleŝał do najniŝszych w województwie. W ciągu całego 2007 roku zarejestrowało się w tutejszym Urzędzie 3580 bezrobotnych, w tym ,0% po raz pierwszy. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji 3816 osób, w tym z powodu: - podjęcia pracy (53,6%) - niepotwierdzenia gotowości podjęcia pracy (24,6%) - dobrowolnej rezygnacji (10,0%) Z powyŝszego wynika, Ŝe w 2007 roku ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 236 osób tj. o 8,8% w stosunku do grudnia 2006 roku. Na koniec 2007 roku ilość bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP wynosiła 2446 osób, w tym: 31

32 - kobiet (65,2%) - z prawem do zasiłku (17,7%) - ze wsi (71,2%) Spośród zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla których moŝna stosować wszystkie instrumenty (aktywne formy), zalicza się osoby: - do 25 roku Ŝycia osób (25,3%), - długotrwale bezrobotni osób (49,6%), - powyŝej 50 roku Ŝycia osób (18,5%), - bez kwalifikacji zawodowych osób (28,8%), - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia - 60 osób (2,5%), - niepełnosprawni - 51 osób (2,1%). Stopa bezrobocia liczona jako iloraz bezrobotnych do czynnych zawodowo na koniec 2007 roku wyniosła 7,9% i była niŝsza o 0,9% od średniej wojewódzkiej (8,8%) i o 3,5% od średniej krajowej (11,4%). Dla zobrazowania jak przedstawiała się sytuacja w poszczególnych miesiącach omawianego roku, prezentuję poniŝsze zestawienie i wykres: Ilość bezrobotnych i stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach Miesiące Ilość bezrobotnych Stopa bezrobocia , , , , , , , , , , , , ,9 32

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Październik 2007 SPIS TREŚCI ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU... 5 WPROWADZENIE... 6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO... 8 METODYKA PROCESU

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015 Załącznik do Uchwały Rady Miasta i Gminy Alwernia z dnia STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015 ALWERNIA, KWIECIEŃ 2008 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP - CELE, ŹRÓDŁA I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 ZAMOŚĆ 2007 2 3 SPIS TREŚCI Spis treści...3 Wstęp...5 1. Diagnoza stanu wyjściowego...6 1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy...7 1.2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 2.1 Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy 2.2 Analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO Opracowano w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Wieruszów 2007 Spis treści I. Wstęp.. 3 II. PołoŜenie i podział administracyjny.. 4 III. Środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017 Strzelno, maj 2008 OPRACOWANIE: Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe Jacek BłaŜejewski, tel. (0 56) 657 55 91 (92), fax (0 56) 622 14 22, SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 Turystyczna Podkowa dla obszaru gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim Siepraw 8 styczeń 2009r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka Lokalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 Grudzień, 2010 r. TYTUŁ OPRACOWANIA: POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... 2007r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA 2007-2013 Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4. I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM...

CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4. I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA...4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. PołoŜenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo