STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA (projekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt)"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA (projekt) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka kwiecień

2 SPIS TREŚCI: Wstęp s. 3 Harmonogram prac s. 5 Koncepcja merytoryczna s. 6 Skład konwentu strategicznego s. 10 Metodyka procesu planowania s. 12 Ogólna charakterystyka powiatu s. 16 Ludność i powierzchnia s. 17 Rynek pracy s. 28 Bezrobocie s. 30 Turystyka s. 41 Oświata s. 48 Analiza SWOT s. 50 Strategiczne program działań s. 63 Obszar strategiczny Infrastruktura i Środowisko s. 68 Obszar strategiczny Gospodarka i Rynek Pracy s. 76 Obszar strategiczny Bezpieczeństwo, Zdrowie i Polityka Społeczna s. 84 Obszar strategiczny Edukacja i Współpraca s. 92 Obszar strategiczny Kultura, Promocja i Wypoczynek s. 97 Procedury wdraŝania, monitorowania i aktualizacji Strategii s

3 Wstęp W związku z dezaktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego oraz nowym unijnym okresem planowania niezbędne jest posiadanie aktualnego dokumentu planistycznego określającego strategiczne kierunki rozwoju (które mają wpływ na zrównowaŝony rozwój powiatu) i będą jednocześnie zgodne z celami określonymi przez programy operacyjne. Określone w strategii cele i kierunki rozwoju będą podstawą dla opracowywania projektów będących tematem wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej oraz środki krajowe. Dotychczasowa Strategia Rozwoju Powiatu została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w listopadzie 1999 roku. Jej diagnoza społeczno gospodarcza opierała się na danych statystycznych pochodzących z lat W okresie jaki upłynął od przyjęcia strategii i programu zmieniły się czynniki mające kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego powiatu. Wśród nich naleŝy wymienić: - wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, - wykorzystanie środków unijnych w latach , które spowodowało zmiany stanu rozwoju zarówno województwa, jak i powiatów czy gmin, - o zmianę ogólnych uwarunkowań rozwoju (określonych w postaci priorytetów, w strategicznych dokumentach krajowych i regionalnych). Aktualizacja jest równieŝ podyktowana koniecznością dostosowania strategii powiatu do następujących dokumentów planistycznych: - Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , - Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata , - Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Na przestrzeni lat zaszło szereg zmian i zjawisk na terenie samego powiatu, które naleŝy traktować jako przesłanki do kompleksowej jej aktualizacji: Istotnym zmianom uległo bliŝsze i dalsze otoczenie powiatu poprzez wykorzystanie środków przez jednostki samorządowe i MSP pochodzące z funduszy strukturalnych, zwiększone zainteresowanie zewnętrzne turystycznymi i gospodarczymi walorami powiatu, wzrost pozycji konkurencyjnej innych powiatów w regionie. Modyfikacjom uległo wnętrze powiatu - przede wszystkim w zakresie problemów o charakterze strategicznym, do których zaliczyć moŝna: bezrobocie i migrację zarobkową, istotne zmiany wynikające z realizacji celów rządowej polityki oświatowej, powstały nowe uwarunkowania dla rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych 3

4 miast i wsi oraz nowe problemy w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej itp. Część przewidzianych w poprzedniej Strategii zadań została juŝ zrealizowana, w stosunku do innych niezbędne są daleko idące zmiany. W przypadku części zadań okazało się, Ŝe ich realizacja jest niemoŝliwa lub będzie nieskuteczna. Korekty muszą objąć układ celów strategicznych pod kątem nowego rozdania środków unijnych tak, aby stały się bardziej przejrzyste i jednoznaczne. PowyŜsze przesłanki w sposób jednoznaczny wskazują na to, aby powiat ponownie ocenił swój potencjał, uwarunkowania rozwoju oraz wynikające z tego zadania. Podstawę prawną do podjęcia działań w tym zakresie stanowi w szczególności przepis art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.), który wskazuje iŝ politykę rozwoju prowadzą w skali lokalnej samorząd powiatowy i gminne. 4

5 HARMONOGRAM PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO Działania Termin realizacji Uchwała Zarządu Powiatu Suskiego listopad 2007 w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu i powołania zespołu ds. aktualizacji strategii Ustalenie szczegółowego harmonogramu sesji listopad 2007 warsztatowych Inauguracyjna sesja warsztatowa Konwentu grudzień 2007 Strategicznego, z udziałem radnych, przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, instytucji wspierających przedsiębiorczość Zaktualizowanie diagnozy społeczno-gospodarczej styczeń 2008 powiatu oraz weryfikacja zapisów starej strategii Weryfikacja wstępnej wersji analizy SWOT, luty-marzec 2008 Weryfikacja Strategicznego planu działań Przekazanie ostatecznej wersji dokumentu do marzec 2008 akceptacji przez Zarząd Powiatu oraz przez komisje merytoryczne Rady Powiatu Konsultacje społeczne, przekazanie ostatecznej kwiecień 2008 wersji dokumentu do akceptacji przez Zarząd Powiatu oraz Komisję Integracji Lokalnej i Rozwoju Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia maj 2008 zaktualizowanej Strategii 5

6 KONCEPCJA MERYTORYCZNA Zakres prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego na lata : a) Powołanie Konwentu Strategicznego grupy roboczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu (liczącej ok. 60 osób), składającej się z trzech głównych środowisk lokalnych (tzw. trójkąt współpracy ): - sektor publiczny: władze samorządowe powiatu (Zarząd Powiatu, Radni Powiatu, urzędnicy Starostwa Powiatowego, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Opieki Zdrowotnej), przedstawiciele Urzędów Gmin z terenu Powiatu, - przedsiębiorcy: reprezentanci pracodawców i organizacji gospodarczych z terenu Powiatu, - mieszkańcy: przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy społeczni, osoby publiczne. Metoda pracy: Konwent Strategiczny powołany przez Starostę Suskiego b) Opracowanie Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu dokumentu analitycznego (diagnostycznego), opisującego stan istniejący Powiatu i tendencje społeczno-gospodarcze zachodzące w latach oraz gminach Powiatu Suskiego. Raport zostanie opracowany w oparciu o materiały i dane uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Urzędów Gmin Powiatu Suskiego, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych) oraz Urzędu Statystycznego w Krakowie. Zakres tematyczny raportu obejmie takie obszary jak: ogólna charakterystyka powiatu, charakterystyka gmin powiatu suskiego, demografia, infrastruktura techniczna, przedsiębiorczość, rynek pracy, sfera społeczna (oświata, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, kultura), gospodarka finansowa, turystyka, etc. Metoda pracy: analiza ekspercka c) Budowa planu operacyjnego Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego trzy jednodniowe sesje warsztatowe z członkami Konwentu Strategicznego: 6

7 I warsztat strategiczny: - Analiza stanu obecnego Powiatu Suskiego przeprowadzenie analizy dotychczasowych działań pod kątem realizacji obowiązującej strategii rozwoju wstępna identyfikacja silnych i słabych stron oraz szans i zagroŝeń dla rozwoju powiatu, II warsztat strategiczny: - Weryfikacja opracowanej przez Wydział Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju Powiatu analizy SWOT, - Weryfikacja obszarów strategicznych głównych kierunków rozwoju Powiatu, - skorygowanie wizji i misji powiatu, ewentualne wyodrębnienie celów strategicznych bez celów taktycznych i zadań III warsztat strategiczny: - Weryfikacja celów strategicznych (długofalowych) i celów operacyjnych (średniookresowych) dla poszczególnych kierunków rozwoju Powiatu. - Określenie planów działań (zadań realizujących poszczególne kierunki i cele rozwoju) dla Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego, - Określenie ram organizacyjnych zadań (instytucja, partnerzy, termin realizacji, źródła finansowania), - Wyodrębnienie i uporządkowanie celów strategicznych oraz celów taktycznych i przypisanie im konkretnych zadań, - Opracowanie zasad wdraŝania i monitoringu Strategii, - Przedstawienie wypracowanych zadań, weryfikacja i uporządkowanie zapisów. Metoda pracy: warsztaty strategiczne prowadzone pod kierunkiem moderatorów (praca w grupach roboczych) Opracowanie dokumentu końcowego Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego na lata : Struktura Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego: 1. Przebieg procesu planowania strategicznego, 2. Metodyka procesu planowania strategicznego, 3. Raport o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu, 4. Analiza SWOT (silne i słabe strony Powiatu, zewnętrzne szanse i zagroŝenia), 5. Wizja i Misja Powiatu, 7

8 6. Strategiczny program działań w podziale na obszary strategiczne i związane z nimi: cele strategiczne, cele operacyjne, zadania, 7. Zasady wdraŝania i monitoringu realizacji Strategii - rekomendacje Metodyka planowania strategicznego opierała się na eksperckim opracowaniu dokumentów diagnostycznych oraz partnerskiej budowie planu strategicznego (z udziałem Konwentu Strategicznego). Sposób prowadzenia warsztatów z Konwentem Strategicznym (praca indywidualna, zespołowa i na forum plenarnym), pozwalała zachować moŝliwość indywidualnych propozycji uczestników, a zarazem sprawnie osiągać kompromis. Strategia Rozwoju Powiatu Suskiego na lata powiązana jest z istniejącymi dokumentami planistycznymi powiatu i gmin wchodzących w jego skład, a takŝe z planami wyŝszego szczebla Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz programami operacyjnymi przygotowanymi pod kątem wdraŝania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (m.in. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , krajowe programy operacyjne). W wyniku kompleksowych prac w ramach planowania strategicznego w Powiecie moŝna będzie zrealizować zakładane cele: dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Suskiego w warunkach Unii Europejskiej, aktywne występowanie instytucji z terenu powiatu po unijne środki strukturalne, uruchomienie mechanizmów przyczyniających się do zrównowaŝonego rozwoju Powiatu, zaktywizowanie społeczności lokalnej, nawiązanie nowej i wzmocnienie dotychczasowej współpracy pomiędzy środowiskami lokalnymi funkcjonującymi w powiecie stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu, a co za tym idzie wzrost jego konkurencyjności gospodarczej, promocję powiatu w trakcie procesu wdraŝania uaktualnionej strategii rozwoju na lata

9 Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego na lata jest wynikiem aktywnego udziału szerokiej reprezentacji środowisk publicznych i społeczno-gospodarczych Powiatu pod kierunkiem moderatorów. W wyniku takiej pracy powstał dokument, który będzie mieć niezwykle uŝyteczny charakter i odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej, wprowadzając zmodyfikowane mechanizmy, przyczyniające się do wzrostu jakości Ŝycia mieszkańców i rozwoju gospodarki lokalnej. Partnerstwo lokalne zbudowane w ramach takiego projektu, będzie zrealizowaniem jednej z kluczowych zasad polityki zrównowaŝonego rozwoju. 9

10 Skład Konwentu Strategicznego L.p. Imię Nazwisko Funkcja 1 Andrzej Pająk Starosta Suski, Przewodniczący Zarządu Powiatu Suskiego 2 Józef Bałos Wicestarosta Suski, Członek Zarządu Powiatu Suskiego 3 Władysław Łazarski Członek Zarządu Powiatu Suskiego 4 Stanisław Łuczak Członek Zarządu Powiatu Suskiego 5 Artur Piórkowski Członek Zarządu Powiatu Suskiego 6 Tadeusz Gancarz Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego 7 Stanisław Czernik Przewodniczący Komisji Drogownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 8 Czesława Madoń Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 9 Ryszard Czaicki Przewodniczący Komisji Planowania Finansów i Administracji 10 Tomasz Babicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 11 Wit Mateusz Sarlej Przewodniczący Komisji Integracji Lokalnej i Rozwoju 12 Alina Kuś Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 13 Jan Borys Radny Powiatu Suskiego 14 Stanisław Dyrcz Radny Powiatu Suskiego 15 Józef Fortuna Radny Powiatu Suskiego 16 Zbigniew Kolecki Radny Powiatu Suskiego 17 Bogusław Kołodziejczyk Radny Powiatu Suskiego, Prezes Powiatowego Forum Przedsiębiorcy 18 Andrzej KsiąŜek Radny Powiatu Suskiego 19 Arkadiusz Kucia Radny Powiatu Suskiego 20 Andrzej Kwaśny Radny Powiatu Suskiego 21 Jan Woźny Radny Powiatu Suskiego 22 Krystyna Kozina Skarbnik Powiatu Suskiego 23 Stanisław Bednarz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Powiatu, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej 24 Marian BroŜyna Naczelnik Wydziału Geodezji 25 Paweł Dyrcz Naczelnik Wydziału Środowiska 26 Lucyna Grabowska Naczelnik Wydziału Architektury Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Sucha Beskidzka 27 Jarosław JaŜwiec Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 28 Janusz Kociołek Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej 29 Iwona Krupiak Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Wice Prezes Lokalnej Grupy Działania Podbabiogórze 10

11 30 Agata Spyrka Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia 31 Krzysztof Płonka Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 32 Marek Haber Dyrektor SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej 33 Bogusław Patera Komendant Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suchej Beskidzkiej 34 Zbigniew Maryon Komendant Powiatowy Policji 35 Krzysztof CieŜak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 36 Janusz Szpannbauer Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej 37 Zenon PrzysięŜniak Kierownik Działu ds. Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej 38 Tadeusz Woźniak Sekretarz Urzędu Miasta Sucha Beskidzka 39 Andrzej Strączek Przedstawiciel Urzędu Miasta Sucha Beskidzka 40 Maria Czarniak Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Makowa Podhalańskiego 41 Jan Madej Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Maków Podhalański 42 Teresa Bednarz Przedstawiciel Urzędu Miasta Jordanowa 43 Jarosław Szymula Przedstawiciel Urzędu Gminy Stryszawa 44 Franciszek Klimasara Zastępca Wójta Gminy Zawoja 45 Przemysław Fidelus Przedstawiciel Gminy Zembrzyce 46 Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 47 Rafał Lubaszka Sekretarz Urzędu Gminy Jordanów 48 Zbigniew Bryl Przedstawiciel Urzędu Gminy Jordanów 49 Maria Jaromin Przedstawiciel Urzędu Gminy Bystra Sidzina 50 Zenon Całyniuk Przedstawiciel Urzędu Gminy Bystra Sidzina 51 Maria Grzechynka Kanclerz WyŜszej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 52 Ryszard Janiszewski Prezes Stowarzyszenia Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju 53 Danuta Kawa Prezes Lokalne Grupy Działania Podbabiogórze 54 Józef Omylak Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego 55 Franciszek Targosz Starszy Cechu Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorczości w Suchej Beskidzkiej 56 PKS BESKIDUS Przedstawiciel firmy 57 BLACHDOM Przedstawiciel firmy 58 Fabryka Osłonek Przedstawiciel firmy Białkowych FABIOS 59 FIDELTRONIK Przedstawiciel firmy 60 RAJDIMPEX Przedstawiciel firmy 61 Jordanowska Fabryka Armatury VALVEX Przedstawiciel firmy 11

12 Metodyka procesu planowania strategicznego w powiecie suskim Przyjęta metodyka procesu tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu na lata oparta została na powszechnie stosowanej partnersko-eksperckiej zasadzie budowy planów strategicznych, oddającej oczekiwania społeczności lokalnej oraz zewnętrznych instytucji wspomagających rozwój. Organizacja procesu Wszystkie etapy planowania strategicznego są waŝne. JednakŜe dwa z nich mają zasadnicze znaczenie: organizacja procesu oraz tworzenie planów działań. Idea planowania strategicznego promowana przez instytucje europejskie oparta jest na szerokim partnerstwie lokalnym, wspieranym przez konsultantów zewnętrznych. Zatem tak istotne stało się zaangaŝowanie do tego procesu lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Grupę tę zaprosił do współpracy Starosta Suski Pan Andrzej Pająk. W skład Konwentu Strategicznego weszli przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych (z gmin wchodzących w skład powiatu), kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy, urzędnicy i radni, przedstawiciele szkół, instytucji polityki społecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji uŝyteczności publicznej. Dzięki duŝej liczebności Konwentu Strategicznego zapewniono pełną reprezentację społeczności lokalnej, a praca warsztatowa przebiegała efektywnie. Identyfikacja głównych kierunków rozwoju Zakończenie prac diagnostycznych stało się zarazem punktem wyjścia do rozpoczęcia realizacji Etapu II, czyli budowy Strategicznego Programu Działań. Ten element procesu planowania strategicznego odbywał się w ścisłej współpracy z Konwentem Strategicznym w trakcie spotkań warsztatowych. Uczestnicy Konwentu, dysponując swoją wiedzą na temat potencjałów powiatu, a nade wszystko swoim doświadczeniem zawodowym, przystąpili do identyfikowania głównych kierunków rozwoju. Określanie kierunków rozwoju realizowano w zespołach roboczych.. W wyniku wspólnych prac członków Konwentu zidentyfikowano pięć głównych kierunków rozwoju powiatu: 12

13 Infrastruktura i Środowisko Gospodarka i Rynek Pracy Bezpieczeństwo, Zdrowie i Polityka Społeczna Edukacja i Współpraca Kultura, Promocja i Wypoczynek Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analiza strategiczna przeprowadzona metodą SWOT Kolejnym waŝnym elementem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu na lata była analiza zasobów wewnętrznych powiatu oraz analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagroŝeń dla jego dalszego rozwoju. W tym celu na warsztatach strategicznych przeprowadzono analizę SWOT, która stała się podstawą do sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych dla powiatu. Jednocześnie przeprowadzono analizę, która ułatwiła identyfikację trendów płynących z otoczenia zewnętrznego powiatu rozumianych jako szanse, ale takŝe zagroŝenia. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały warsztatowe do weryfikacji i ewentualnego dodania nowych pomysłów. W ciągu intensywnych spotkań warsztatowych w zespołach zadaniowych powstały plany operacyjne w pięciu zdefiniowanych głównych kierunkach rozwoju, wieńcząc tym samym prace nad Strategią Rozwoju Powiatu na lata Ostateczna wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym (obejmującym lata ), a jednocześnie zawierającym priorytety i narzędzia realizacji, które na dzień dzisiejszy wydają się stwarzać najwięcej moŝliwości dynamicznego rozwoju powiatu. Z biegiem czasu, w ciągłym procesie wdraŝania, strategia będzie ulegać modyfikacjom i aktualizacjom tak, aby jej realizacja odpowiadała potrzebom i aspiracjom lokalnej społeczności. Warsztaty strategiczne prowadzono metodami interaktywnymi z uŝyciem technik, pozwalających uczestnikom indywidualnie identyfikować, a następnie analizować i proponować moŝliwe rozwiązania. Ten sposób pracy traktuje uczestników spotkań jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultantów jest kontrola procesu budowy strategii rozwoju oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań sprawdzonych w innych samorządach. 13

14 Uzasadnienie wyboru głównych kierunków rozwoju analiza SWOT dla powiatu Wybór głównych kierunków rozwoju nastąpił w wyniku analizy kilku narzędzi diagnostycznych zastosowanych w procesie planowania. Wstępny wybór kierunków rozwoju nastąpił na podstawie wniosków płynących z analiz statystycznych. Wybrane kierunki rozwoju zostały zweryfikowane podczas kolejnej sesji strategicznej z przedstawicielami Konwentu Strategicznego, a następnie potwierdzone w wyniku analizy SWOT i ostatecznie zatwierdzone przez Konwent Strategiczny. 14

15 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - SIATKA POWIATOWA POWIAT SUSKI Zembrzyce Budzów Stryszawa Maków SUCHA Podhalański BESKIDZKA Zawoja Bystra- -Sidzina Jordanów 15

16 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU Powiat suski połoŝony jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, granicząc z 4 powiatami: wadowickim, myślenickim, nowotarskim i Ŝywieckim (woj. śląskie), oraz z Republiką Słowacji: powiat Námestovo. Jednostka samorządowa obejmuje obszar 9 gmin, w tym 2 miasta (Sucha Beskidzka, Jordanów), 1 gminę miejsko - wiejską (Maków Podhalański) oraz 6 gmin wiejskich (Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). Warto dodać, Ŝe powiat ten składa się z 6 gmin naleŝących przed reformą administracyjną kraju do województwa bielskiego oraz 3 gmin dawnego województwa nowosądeckiego (Bystra-Sidzina, miasto Jordanów, Jordanów). W skład powiatu wchodzi 188 miejscowości (odpowiednio w Małopolsce). Powierzchnia suskiego wynosi 686 km 2, co daje mu 7 miejsce wśród 22 powiatów województwa małopolskiego. UŜytki rolne stanowią 43,3% powierzchni powiatu, lasy i tereny leśne 46,4%, zaś pozostałe grunty uŝytkowane i nieuŝytki 10,3%. Analiza rozkładu przestrzennego uŝytków rolnych w poszczególnych gminach ukazuje niewielkie zróŝnicowanie w przedziale od 40,8% do 52,4%. Wyjątek stanowi Zawoja, gdzie uŝytki rolne stanowią jedynie 30,3% gruntów ogółem. Grunty orne w powiecie stanowią 62,2% uŝytków rolnych ogółem, łąki 25,6%, zaś pastwiska 11,7%. Jakość terenów rolnych mierzona odsetkiem gleb naleŝących do I, II i III klasy bonitacyjnej jest bardzo niska i dla powiatu wynosi jedynie 3,1% (województwo małopolskie odpowiednio 33%, Polska 19,6%). Dominują gleby klas IV (39,0%), V (39,8%) i VI (18,0%). Są to często gleby płytkie, silnie szkieletowe, naraŝone na procesy erozyjne. Procesy negatywnego oddziaływania na środowisko w powiecie suskim są w znacznej mierze efektem emisji zanieczyszczeń z procesów bytowania. WzmoŜone procesy degradacji środowiska dotyczą szczególnie dolin. To takŝe efekt rozpraszania się osadnictwa, które wnika na stoki w tereny cenne przyrodniczo. Stopień zalesienia powiatu (46,4%) jest wyŝszy zarówno od średniej krajowej wynoszącej 28%, jak i średniej dla województwa małopolskiego (29%). Analiza przestrzennego rozkładu tego wskaźnika dla większości gmin zasadniczo daje zróŝnicowanie w przedziale: od 34,1%-45,6%. Na tym tle wyraźnie wyŝszy wskaźnik zalesienia cechuje gminy Bystra- Sidzina (54,2%) i Zawoja (61,3%). 16

17 Ludność i Powierzchnia Powiat suski zamieszkiwało, wg danych statystycznych na r., osób, co stanowi ok. 2,5% ludności woj. małopolskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia powiatu wynosił 120 osób/km 2 i był mniejszy od średniej wojewódzkiej 214 osoby/km 2. Wśród ziemskich powiatów Małopolski powiat suski zajmuje 15 lokatę pod względem gęstości zaludnienia. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców powiat zajmuje to samo miejsce. Obraz sytuacji demograficznej gmin powiatu suskiego przedstawia poniŝsza tabela. Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie, Ludność powiatu rozmieszczona jest stosunkowo równomiernie. Nie ma wykształconego pojedynczego ośrodka skupiającego większą część ludności, jak ma to miejsce w wielu powiatach ziemskich Małopolski, szczególnie tam gdzie funkcjonuje wyłącznie jeden ośrodek miejski siedziba powiatu. Prawie 20% ludności powiatu jest skupiona w gminie miejskowiejskiej Maków Podhalański, 14% w gminie wiejskiej Stryszawa oraz po ok. 12% w gminie wiejskiej Jordanów oraz gminie miejskiej Sucha Beskidzka. Udział poszczególnych gmin 17

18 w zaludnieniu powiatu prezentuje poniŝszy rysunek. W trzech ośrodkach miejskich powiatu Ŝyje jedynie 25% jego mieszkańców (Sucha Beskidzka 9 699, Maków Podhalański 5 695, Jordanów 5 113). Udział gmin w powierzchni powiatu suskiego Zawoja 18% Zembrzyce 6% Budzów 11% Bystra-Sidzina 12% Jordanów gm. m. 3% Stryszawa 16% Jordanów gm. w. 14% Sucha Beskidzka 4% Maków Podhalański 16% Źródło: Opracowanie własne Największa gęstość zaludnienia występuje w gminie Sucha Beskidzka (346 osób/km 2 ). Związane jest to oczywiście z duŝą gęstością zaludnienia w największej aglomeracji miejskiej powiatu. Średnią gęstość zaludnienia dla powiatu, która wynosi 120 osób/km 2, przekraczają jeszcze gminy: Jordanów gm. miejska (243 osób/km 2 ), Maków Podhalański (145 osób/km 2 ) 18

19 oraz Zembrzyce (142 osób/km 2 ). Zdecydowanie najmniejszą gęstością zaludnienia w powiecie suskim charakteryzują się górskie gminy Zawoja (69 osób/km 2 ) oraz Bystra-Sidzina (80 osób/km 2 ). Pozostałe gminy: Jordanów (114 osób/km 2 ), Budzów (112 osób/km 2 ) i Stryszawa (103 osób/km 2 ) Gę s tość zaludnie nia na te re nie pow iatu s us k ie go os./km Budzów Bystra- Sidzina Jordanów gm. m. Jordanów g m. w. M aków Podhalański Sucha Beskidzka Stryszawa Zawoja Zembrzyce powiat suski Serie Źródło: Opracowanie własne 19

20 Strukturę wiekową mieszkańców powiatu przedstawiają poniŝszy rysunek oraz tabela. Udział poszczególnych kategorii wiekowych ludności powiatu suskiego. Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie,

21 Struktura wiekowa ludności poprodukcyjny 15,6 produkcyjny 60,5 przedprodukcyjny 23,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 % Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie, Struktura wiekowa ludności powiatu suskiego zawiera bardzo specyficzne i pozytywne tendencje w porównaniu do struktury ludności województwa małopolskiego. Najmłodsza część społeczeństwa powiatu (do 18 lat) stanowi aŝ 23,9 % ogółu mieszkańców. Wskaźnik ten dla Małopolski jest niŝszy o prawie 3 punkty procentowe. Grupa osób w wieku produkcyjnym (od 18 lat włącznie do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla męŝczyzn) stanowi w strukturze ludności powiatu suskiego mniejszą wartość niŝ w strukturze ludności dla województwa. Na terenie powiatu ludność w wieku produkcyjnym stanowi ok. 60,5 % ogółu społeczeństwa, natomiast na terenie województwa jest to 63 %. W przyszłych okresach czasu ta grupa osób na terenie powiatu suskiego będzie w szybszym tempie zasilana przez osoby wychodzące z wieku przedprodukcyjnego niŝ będzie to miało miejsce na terenie województwa. W grupie osób w wieku poprodukcyjnym województwo posiada zbliŝone wskaźniki od powiatu suskiego. Na terenie powiatu ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi ok. 15,6 %, a na terenie województwa ok. 15,7 %. Mniejszy odsetek osób w wieku produkcyjnym na terenie powiatu powoduje mniej korzystny wskaźnik liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w porównaniu do średniej wojewódzkiej. Jednak społeczeństwo suskie jest młode i wskaźnik ten z pewnością ulegnie pozytywnym zmianom w czasie. 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Rynek pracy Liczba pracujących 1 w gospodarce narodowej w powiecie suskim w dniu r. wynosiła osób. PoniŜsza tabela obrazuje liczby osób pracujących wg rodzajów działalności gospodarczej. Rynek pracy wg rodzajów działalności gospodarczej Pracujący w sektorze Przemysł i budownictwo stanowią w powiecie suskim 44,6 %. Wskaźnik ten ma znacznie większą wartość niŝ dla województwa 34,5 %. Świadczy on, w połączeniu z ilością podmiotów działających w tym sektorze, o względnej silnej pozycji 1 Do pracujących, zgodnie z metodyką GUS, zalicza się osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. 28

29 przemysłu w powiecie. Wartość wskaźnika pracujących w sektorze Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo (dane GUS nie uwzględniają indywidualnych gospodarstw rolnych, chyba Ŝe są zarejestrowane jako podmiot gospodarczy, co zdarza się tylko w przypadku prowadzenia działalności rolniczej na skalę towarową) kształtuje się na poziomie 0,7 %, z uwagi na niezbyt korzystne warunki dla rolnictwa. Na terenie powiatu suskiego sektor publiczny zatrudnia 48,7 % pracujących, natomiast prywatny 51,3 %, a usługi nierynkowe (edukacja, słuŝba zdrowia, opieka społeczna, etc.) więcej osób niŝ usługi rynkowe. Największy odsetek pracujących w usługach rynkowych znajduje się w gminach Sucha Beskidzka (33,6 % wszystkich pracujących w gminie) i Zawoja (35,3 %). Najmniej pracujących w usługach rynkowych posiada gmina Budzów odsetek ten wynosi 10,7 %. Ponadto na terenie gminy Budzów najwięcej pracujących zatrudniają usługi nierynkowe (76,9 %), takie jak: edukacja, słuŝba zdrowia, administracja. Podobna sytuacja występuje w gminie Bystra-Sidzina, gdzie usługi nierynkowe zatrudniają 52,5 % wszystkich pracujących w gminie. Najmniejsza ilość osób zatrudnionych w usługach nierynkowych jest na terenie miasta Jordanów (15,7 %). Niemal we wszystkich gminach powiatu kobiety stanowią większość ogółu zatrudnionych. Jedynie w mieście Jordanów kobiety stanowią 41,8 % wszystkich zatrudnionych. W pozostałych gminach większość stanowią kobiety najwięcej w gminie Budzów 78,8 % 29

30 Bezrobocie Powiat suski ma jeden z niŝszych poziomów bezrobocia rejestrowanego spośród powiatów województwa małopolskiego, kształtujący się na poziomie 8,7 %. Podstawowe dane o bezrobotnych zarejestrowanych wg stanu na dzień r. 30

31 Na koniec 2006 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej były 2682 osoby bezrobotne, a wskaźnik bezrobocia wynosił 8,7% przy średniej wojewódzkiej 11,4% i krajowej 14,9%. Poziom bezrobocia naleŝał do najniŝszych w województwie. W ciągu całego 2007 roku zarejestrowało się w tutejszym Urzędzie 3580 bezrobotnych, w tym ,0% po raz pierwszy. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji 3816 osób, w tym z powodu: - podjęcia pracy (53,6%) - niepotwierdzenia gotowości podjęcia pracy (24,6%) - dobrowolnej rezygnacji (10,0%) Z powyŝszego wynika, Ŝe w 2007 roku ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 236 osób tj. o 8,8% w stosunku do grudnia 2006 roku. Na koniec 2007 roku ilość bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP wynosiła 2446 osób, w tym: 31

32 - kobiet (65,2%) - z prawem do zasiłku (17,7%) - ze wsi (71,2%) Spośród zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla których moŝna stosować wszystkie instrumenty (aktywne formy), zalicza się osoby: - do 25 roku Ŝycia osób (25,3%), - długotrwale bezrobotni osób (49,6%), - powyŝej 50 roku Ŝycia osób (18,5%), - bez kwalifikacji zawodowych osób (28,8%), - samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku Ŝycia - 60 osób (2,5%), - niepełnosprawni - 51 osób (2,1%). Stopa bezrobocia liczona jako iloraz bezrobotnych do czynnych zawodowo na koniec 2007 roku wyniosła 7,9% i była niŝsza o 0,9% od średniej wojewódzkiej (8,8%) i o 3,5% od średniej krajowej (11,4%). Dla zobrazowania jak przedstawiała się sytuacja w poszczególnych miesiącach omawianego roku, prezentuję poniŝsze zestawienie i wykres: Ilość bezrobotnych i stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach Miesiące Ilość bezrobotnych Stopa bezrobocia , , , , , , , , , , , , ,9 32

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0049/XVIII/148/08 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27.05.2008 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 316.2016 ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 293.2016 z dnia 10.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2011 ROKU Iława, 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny. Analiza SWOT Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny Analiza SWOT Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax wew.51 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA. www.leader5.org.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA. www.leader5.org.pl LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURYSTYCZNA PODKOWA www.leader5.org.pl Obszar LGD Turystyczna Podkowa obejmuje 5 gmin powiatu myślenickiego: Dobczyce, Pcim, Raciechowice, Siepraw i Wiśniowa. Obszar kształtem przypomina

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo