Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r."

Transkrypt

1 Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013

2 Spis treści Wstęp Wybrane projekty w zakresie wyodrębnionych pól strategicznych Kapitał ludzki Infrastruktura Usługi i treści Gospodarka Zarządzanie Kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego w okresie sprawozdawczym I.2012 XII Raport wskaźnikowy Podsumowanie Załącznik 1. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.1 RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego według kryterium daty podpisania umowy (rok 2012) w porządku rosnącym wg wartości projektu Załącznik 2. Lista beneficjentów PO IG działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion z woj. śląskiego (stan na dzień r.) rosnąco według wartości projektu Załącznik 3. Lista beneficjentów PO IG działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili z woj. śląskiego (stan na dzień r.) rosnąco według wartości projektu Załącznik 4. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.2 RPO WSL Rozwój elektronicznych usług publicznych według kryterium daty podpisania umowy (rok 2012) w porządku rosnącym

3 Wstęp Proces wdrażania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (SRSI WSL 2015) odbywa się poprzez realizację odpowiednich przedsięwzięć, działań, inicjatyw, programów wojewódzkich, innych strategii branżowych, indywidualnych projektów o zasięgu regionalnym oraz działania bieżące Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, pozostałych jednostek i podmiotów zależnych oraz wszystkich interesariuszy. Śledzenie zmian wprowadzanych w regionie za pomocą powyższych instrumentów oraz ewaluacja ich wpływu na stan realizacji poszczególnych celów i kierunków działań oraz stopnia zbliżania się stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. śląskim do obrazu zapisanego w wizji wymaga monitorowania postępów realizacji zapisów Strategii. Odpowiedzialność za wdrażanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. W celu koordynacji działań związanych z wdrażaniem zapisów dokumentu Strategii oraz monitoringiem i ewaluacją efektów procesu implementacji powołano Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2527/312/III/2009 z 9 października 2009 roku) oraz Głównego Konsultanta Zespołu (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2526/312/III/2009). Zespół liczy łącznie 19 osób, przewodniczącym Zespołu jest Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Zespół w zależności od potrzeb może tworzyć stałe lub doraźne grupy robocze. Każda grupa posiada swojego lidera, który organizuje jej prace, a w spotkaniach mogą brać udział nie tylko członkowie Zespołu, ale także inne osoby, które specjalizują się w danej dziedzinie. Dotychczas w pracach wszystkich pięciu grup uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących różne środowiska. Stałe grupy zostały określone w następujących obszarach: e-usługi, e-edukacja, e-zdrowie, sieci szerokopasmowe, systemy informacji przestrzennej. 3

4 Przedłożony Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 został przygotowany w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ŚCSI (http://www.e-slask.pl). Raport monitoringowy za okres I.2012 XII.2012 jest trzecim raportem od momentu uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku Z treścią poprzednich raportów można zapoznać się na stronach internetowych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 1. Podstawę opracowania części diagnostycznej oraz raportu wskaźnikowego są w przeważającej mierze dane statystyczne za lata Podobnie, jak podczas przygotowania poprzednich raportów zidentyfikowano uciążliwe ograniczenia w dostępie do danych statystycznych (ilościowych i/lub jakościowych) charakteryzujących społeczeństwo informacyjne na poziomie regionalnym NUTS 2 (NTS 2), przejawiające się brakiem danych lub/i barierami w ich pozyskaniu. Powyższe obiektywne ograniczenia znalazły odzwierciedlenie w dalszej części raportu, ze szczególnym uwzględnieniem punktu 3. Przyjęty w dokumencie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 zestaw wskaźników produktu (w odniesieniu do kluczowych przedsięwzięć), rezultatu (dla celów strategicznych) oraz oddziaływania (jako stopień osiągania wizji) w stosownym zakresie umożliwia monitoring stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii. Przegląd listy wskaźników i ich ewentualna modyfikacja został zaplanowany w procesie aktualizacji Strategii. 1. Wybrane projekty w zakresie wyodrębnionych pól strategicznych Jak zaznaczono we Wstępie proces wdrażania Strategii jest wypadkową działań podejmowanych przez wielu interesariuszy koncepcji społeczeństwa informacyjnego (SI). Realizacja zapisów dokumentu strategicznego powinna w głównej mierze pobudzać oraz integrować inicjatywy i działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego podejmowane przez różne grupy podmiotów funkcjonujących w regionie. W związku z powyższym w pierwszej części niniejszego dokumentu zaprezentowano wybrane projekty mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1 odczyt z dnia r. 4

5 w woj. śląskim realizowane w pięciu polach strategicznych stanowiących podstawę do definiowania celów rozwoju SI w woj. śląskim Kapitał ludzki Odpowiednia ilość i jakość kapitału ludzkiego to podstawowe determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego. W kontekście rosnącej roli informacji i wiedzy w nowoczesnych gospodarkach i społeczeństwach zogniskowanie uwagi na wyposażenie człowieka w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje umożliwiające aktywne funkcjonowanie w nowej, cyfrowej i jakościowo odmiennej rzeczywistości wydaje się bardzo istotne. Ludzie występują w tej rzeczywistości w podwójnej roli, po pierwsze po stronie popytowej, tj. korzystają z potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), a po drugie podażowej, kreując i dostarczając rozwiązania w tym obszarze. Coraz częściej identyfikowane są postawy prosumenckie, w których aktywny klient (konsument) występuje równocześnie w roli kreatora produktów. Segment usług i produktów ICT jest katalizatorem rozwoju tego typu postaw. W celu podniesienia poziomu świadomości i kompetencji mieszkańców w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych realizowanych jest w woj. śląskim szereg projektów o różnorodnym charakterze. Ich całościowa identyfikacja nie jest zadaniem łatwym z powodu wielości priorytetów, działań i poddziałań w ramach których komponenty dotyczące ICT są realizowane. Dokonując zawężenia tematyki do tych mających na celu wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w edukacji, pracy czy w codziennym życiu warto odnotować następujące projekty zidentyfikowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako wpisujące się w tematykę społeczeństwa informacyjnego: 2 Mam zawód mam pracę w regionie, DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska. W projekcie Mam zawód mam pracę w regionie założono przeprowadzenie kursów na platformie e-learningowej, która pozwoli uczniom na usystematyzowanie wiedzy oraz wymagań podstawy programowej w przypadku wszystkich uczniów oraz sprawdzenie 2 pismo o sygnaturze FS PS ABU z dnia 19 lutego 2013r. z Wydziału EFS UMWSL do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 5

6 poziomu opanowania wiedzy w kontekście standardów wymagań egzaminacyjnych dla uczniów techników. Poza tym wśród działań skierowanych do uczniów będą zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych. Celem projektu o budżecie ok. 72 mln zł jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Partnerami projektu są powiaty i miasta na prawach powiatu (w liczbie 30) oraz Śląski Kurator Oświaty. W projekcie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników z 258 szkół. Do końca sierpnia 2014 r. w projekcie weźmie udział ponad uczniów 3. W ramach wsparcia towarzyszącego w projekcie DoktoRIS zaplanowano przeprowadzenie w formule e-learningowej (platforma na serwerze Uniwersytetu Śląskiego) szkoleń z zakresu wdrożeń i komercjalizacji badań naukowych oraz w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Wsparcie stypendialne 202 doktorantek/doktorantów kształcących się na kierunkach wpisujących się w kluczowe obszary technologiczne określone w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego obejmuje również technologie informacyjne i telekomunikacyjne (obszar 4). Budżet projektu oszacowano na ok. 16 mln zł. Wiele projektów jest dedykowanych szeroko rozumianej kadrze nauczycieli i wychowawców, co wydaje się o tyle istotne, że zapewnia znaczący efekt skali związany ze specyfiką przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności w ramach procesu dydaktyczno wychowawczego. Wśród tych przedsięwzięć na szczególną uwagę zasługuje projekt systemowy pn. Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli eden. Zakończony w 2012 r. projekt z budżetem ok. 460 tys. zł zakładał przeszkolenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego z zakresu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. W trakcie realizacji projektu grupa docelowa została poszerzona o nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z uwagi na ich zainteresowanie powyższą problematyką. Szkolenia odbywały się na terenie miast: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik. W projekcie wzięło udział ponad 500 nauczycieli z województwa śląskiego. Korzyści jakie otrzymali uczestnicy to przede wszystkim kompleksowe przygotowanie do wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej oraz życiu prywatnym nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Uczestnicy podczas kursu zapoznali się z zagadnieniami praw autorskich, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i elektronicznych usług publicznych, a więc zagadnieniami bardzo rzadko poruszanymi podczas tego typu 3 odczyt z dnia r. 6

7 szkoleń. Ponadto poznali programy biurowe przetwarzające dane w chmurze. Na zakończenie kursu uczestnicy przygotowali konspekty lekcji dla uczniów z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności. Ponadto nauczyciele uzyskali zaświadczenie ukończenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które pomaga w uzyskaniu awansu zawodowego. Również w 2012r. zakończono realizację komplementarnego do powyższego projektu pn. BELFER ONLINE przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Celem głównym Projektu było podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w woj. śląskim i dostosowanie ich do strategicznych kierunków rozwoju regionu oraz budowa społeczeństwa opartego na wiedzy. Celem komplementarnym było kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystaniu ICT i pełnienia roli mentora. W ramach tego przedsięwzięcia o budżecie w wysokości ok. 2,5 mln zł zostało przeszkolonych 1008 nauczycieli szkół/pracowników dydaktycznych placówek oświatowych z województwa śląskiego (433 dyplomowanych, 238 nauczycieli z terenów wiejskich i 116 nauczycieli przedmiotów zawodowych). Szkolenia odbywały w dwóch modułach tematycznych: 4 szkolenia metodyczne przygotowujące nauczycieli do wykorzystywania innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu kompetencji kluczowych. W trakcie 50 godzin zajęć stacjonarnych uczestnicy zajęć stworzyli lekcje online w formie WebQuestów i exe, które po standaryzacji zostały opublikowane na otwartej platformie e-learningowej (http://platforma.womkat.edu.pl/ - platforma zawiera 400 wystandaryzowanych lekcji, umożliwia dostęp osobom uczącym się w szkołach i placówkach województwa śląskiego (w tym dorosłym i niepełnosprawnym) do zasobów cyfrowych, pozwalających na kształcenie kompetencji kluczowych w ramach programów, zajęć pozalekcyjnych i samokształcenia); szkolenia z andragogiki przygotowujące do świadczenia usług mentorskich oraz kształcenia osób dorosłych prowadzone w formie stacjonarnej (25 godzin) oraz on-line (15 godzin). 4 odczyt z dnia r. 7

8 W czerwcu 2012 r. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie rozpoczął realizację projektu pn. e-tutoring w wiejskiej szkole. Głównym celem projektu o budżecie ok. 730 tys. zł zaplanowanego na lata jest zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami ICT przez nauczycielki/li z terenów wiejskich 5. Realizacja projektu umożliwi wdrożenie nauczycieli do pracy w nowych środowiskach kształcenia, takich jak: platforma edukacyjna (MOODLE), środowiska społecznościowe (YouTube, Facebook) i inne rozwiązania w technologii Web 2.0 (blogi i mikroblogi). Poprzez uczestnictwo w projekcie nauczyciele będą mieli możliwość poznania nowych metod kształcenia wywodzących się z podejścia konstruktywistycznego oraz konektywizmu. W ramach projektu każdy nauczyciel będzie mógł przyjąć nową w polskiej edukacji rolę,,e- Tutora, czyli przewodnika dla ucznia w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem ICT. Rolą nauczyciela w tym procesie jest przede wszystkim pomoc w samodzielnej nauce, wspieranie i motywowanie uczniów oraz formułowanie pytań i problemów do rozwiązania. Projektodawca planuje, że poprzez udział w projekcie nauczyciele nabędą umiejętność wykorzystania narzędzi Web 2.0 i e-learningu w samokształceniu i kształceniu, współpracy online z uczniami i innymi nauczycielami, współdzielenia i współtworzenia treści edukacyjnych. Ponadto założenia projektu spełniają wymogi podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych do życia w społeczeństwie informacyjnym: umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi; umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji 6. Eksperci reprezentujący środowiska związane z e-edukacją nadal podtrzymują sformułowaną w ubiegłorocznym raporcie uwagę o potrzebie zogniskowania inicjatyw projektowych w obszarze bezpieczeństwa elektronicznych danych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. W powyższej tematyce została zorganizowana przez ŚCSI 6 marca 2012 r. konferencja Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnej szkole, w której uczestniczyło ponad 150 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych przedstawicieli środowiska oświaty z województwa śląskiego. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w punkcie 1.5. niniejszego raportu. 5 odczyt z dnia r. 6 informacje otrzymane z Wydziału Edukacji i Nauki UMWSL 8

9 1.2. Infrastruktura Odpowiedni poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej (tzw. infostruktury) jest warunkiem niezbędnym, swoistym krwioobiegiem społeczeństwa bogatego w informację. Ograniczony ze względów technicznych lub ekonomicznych dostęp do infostruktury to jedna z przyczyn tzw. wykluczenia cyfrowego 7. W województwie śląskim projekty dotyczące infrastruktury ICT w znakomitej większości współfinansowane są z środków europejskich w ramach następujących programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (RPO WSL ); Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne; Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG); oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion oraz 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili. W ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego wybrano do dofinansowania 54 projekty z zakresu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wartość ogółem tych projektów to ,9 zł, a wartość dofinansowania ,1 zł 8. Wybrane informacje na temat projektów, dla których umowy podpisano w 2012 r. zawiera załącznik 1. Poniżej zaprezentowano krótką charakterystykę jednego z nich, tj. projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) ze względu na jego rdzeniowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na terenie woj. śląskiego (umowę o dofinansowanie podpisano 7 lutego 2013 r., w związku z powyższym nie jest ujęty w załączniku 1). Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych (punktów kolokacji) i szkieletowo-dystrybucyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ŚRSS ma być realizowana jako pasywna sieć optotelekomunikacyjna, co zapewni jej neutralność technologiczną i spowoduje, że każdy 7 Raport Ewaluacyjno - Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres X.2009r. X. 2010r., s źródło: odczyt z dnia r. 9

10 podmiot rynkowy, będzie miał do niej dostęp na jednakowych zasadach. Poprzez posiadanie węzłów szkieletowych i szkieletowo-dystrybucyjnych, sieć ta będzie pełnić rolę łącznika dla różnego typu sieci operatorskich i samorządowych, głównie na obszarach o słabej infrastrukturze teleinformatycznej województwa śląskiego. Powstanie tej sieci stworzy możliwości włączenia słabiej rozwiniętych obszarów województwa do szerokiego rynku nowoczesnych usług teleinformatycznych. Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową i technologiczną. Biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, wybudowana sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa będzie pełnić następujące funkcje: połączenie i integracja sieci lokalnych, dystrybucyjnych i dostępowych, połączenie sieci lokalnych z sieciami krajowymi i międzynarodowymi poprzez punkty styku, dostarczenie infrastruktury pasywnej dla łączy dalekosiężnych, umożliwienie szybkiej rozbudowy pojemności sieci (skalowalność). Przy planowaniu przebiegu sieci przyjęto założenie, że będzie ona przebiegać przez tereny będące własnością Skarbu Państwa, w większości będą to pasy drogowe różnej kategorii dróg i ulic oraz występujące w tych ciągach obiekty inżynieryjne. Trasa rurociągów kablowych będzie przebiegać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać. Projekt ŚRSS będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) i swoim zakresem obejmuje wybudowanie sieci (kanalizacji teletechnicznej wraz z wciągniętym światłowodem ok. 500 km), która będzie łączyć 58 węzłów szkieletowych. Z uwagi na rozległość inwestycji całość zamierzenia budowlanego podzielono na 6 części obszarów inwestycyjnych. Jednym z pierwszych zadań realizowanych w okresie objętym niniejszym raportem przy pracach przygotowawczych do budowy sieci było rozpoczęcie prac związanych z decyzją lokalizacyjną. W dniu 3 lutego 2012r. nastąpiło otwarcie procedury w celu uzyskania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w oparciu o ustawę z dnia 7 maja 2010 r. 10

11 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Kilkumiesięczny proces procedowania z różnymi instytucjami został w dniu 20 grudnia 2012 r. zakończony sukcesem, czyli uzyskaniem wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szkieletowej dla projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Po prawie półtorarocznym okresie rozmów z Komisją Europejską w dniu 19 października 2012 r. została wydana pozytywna decyzja notyfikacyjna dla projektu pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, co potwierdza zgodność projektu z rynkiem wewnętrznym (na podstawie art. 107 ust. 3 lit. C) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej otworzyła możliwość dalszej realizacji projektu w województwie śląskim, polegającym na budowie nowoczesnej pasywnej infrastruktury światłowodowej, dając w ten sposób szansę na zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego i społecznego oraz stworzenie nowych możliwości zawodowych. Wybór Inżyniera Kontraktu to kolejny ważny etap w realizacji projektu, bezpośrednio poprzedzający prace związane z budową sieci. W dniu 27 października 2012 r. zostało otwarte postępowanie przetargowe na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Pod koniec roku zostały złożone oferty przez potencjalnych wykonawców, spośród których po weryfikacji oraz uzupełnieniach została wybrana najkorzystniejsza. Następnie w dniu 1 lutego 2013r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Najbliższe działania w ramach realizacji projektu pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa będą wiązały się z przygotowaniem do przystąpienia do procesu budowlanego. W trakcie kilku miesięcy zostaną wybrani wykonawcy do prowadzenia prac budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. W trzecim kwartale 2013 r. planuje się rozpoczęcie działań projektowych sieci. W ramach drugiego ze wskazanych źródeł finansowania projektów infrastrukturalnych, czyli PO IG realizowane są przedsięwzięcia związane z budową sieci dostępowych ( ostatniej mili ) działanie 8.4 oraz sieci szerokopasmowych w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym działanie 8.3. Projekty w ramach działania 8.4 realizowane są głównie przez małe firmy telekomunikacyjne (mikroprzedsiębiorstwa), natomiast w ramach działania 8.3 przez samorządy. Według stanu na dzień beneficjenci z województwa śląskiego uzyskali ,18 zł dofinansowania na 95 projektów w tym ,08 zł ze środków UE (w ramach działania 8.4) oraz ,40 zł na 28 projektów w tym 11

12 ,41 zł ze środków UE (w ramach działania 8.3) 9. Największy pod względem wartości ogółem projekt pn. Likwidacja białej plamy w Wiśle poprzez przyłączenie 540 odbiorców w ramach działania 8.4 przygotowała firma Invicom sp. z o.o. ( ,57 zł; wartość dofinansowania ,97 w tym dofinansowania UE ,12 zł) 10. Z kolei w ramach działania 8.3 największy pod względem wartości projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie przygotowała Gmina Zawiercie ( ,43 zł; wartość dofinansowania ,66 zł w tym dofinansowanie UE ,76 zł) 11. W załączniku 2 zaprezentowano listę beneficjentów z woj. śląskiego PO IG działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion z woj. śląskiego, a w załączniku 3 PO IG działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili (według stanu na dzień r.). Warto podkreślić, iż istotną barierą dla szybkiego rozwoju infostruktury w województwie śląskim jest brak koordynacji realizacyjnej pomiędzy działaniami związanymi z budową regionalnych sieci szerokopasmowych a projektami w ramach działania 8.4. PO IG, co rodzi szereg sytuacji problemowych Usługi i treści Posiadanie szerokiego dostępu do odpowiedniej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej jest warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie. Tym niemniej do racjonalnego wykorzystania potencjału tej infrastruktury w ramach SI niezbędny jest elastyczny zestaw usług i treści cyfrowych (tzw. content) na miarę potrzeb społeczeństwa sieciowego 12. W tym obszarze można generalnie wyodrębnić dwa rodzaje źródeł pochodzenia zdigitalizowanych usługi i treści tj. źródła o charakterze komercyjnym i publicznym. Pierwszy segment jest związany z działalnością podmiotów gospodarczych, które prowadząc rachunek ekonomiczny na bazie dualności zasady racjonalnego gospodarowania dostarczają cyfrowe usługi i treści dla obecnych i potencjalnych klientów. Drugi, będący zasadniczym przedmiotem zainteresowania w niniejszym dokumencie, dotyczy elektronicznych usług i treści o charakterze dobra publicznego. Cechami takich dóbr (produktów i usług) są niekonkurencyjność 9 odczyt z dnia Ibid. 11 Ibid. 12 s. 11; odczyt z dnia r. 12

13 i niewyłączalność, zatem podmioty nie konkurują o dostęp do nich w sensie rynkowym, a z konsumpcji tych dóbr nie można nikogo wykluczyć. Szereg projektów realizowanych w tym obszarze dotyczy rozwoju elektronicznych usług publicznych. W ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wybrano do dofinansowania łącznie 118 projektów o wartości ogółem ,1 zł i poziomem dofinansowania ze środków europejskich w wysokości ,9 zł 13. W załączniku 4 zaprezentowano informacje na temat projektów, dla których umowy o dofinansowanie podpisano w 2012r. Na szczególną uwagę z punktu widzenia istoty i zakresu oddziaływania zasługują m.in.: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) oraz Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP). ORSIP jawi się jednym z przedsięwzięć kluczowych zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku Celem ogólnym projektu jest stworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy integrującej regionalne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym i opisowym, umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej. Tak stworzone informatyczne środowisko współpracy administracji publicznej Województwa Śląskiego zarówno wewnątrz administracji jak i z mieszkańcami i instytucjami, zapewnić ma świadczenie elektronicznych usług administracyjnych w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni regionu. Założono, iż realizacja projektu przyczyni się do: usprawnienia procesów administrowania Województwem Śląskim na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowania i monitoringu jego rozwoju oraz wsparcia procesów restrukturyzacji regionu, usprawnienia i ułatwienia korzystania z zasobów informacyjnych w postaci interaktywnych kompozycji i zestawień mapowych, szybkiego i prostego przeszukiwania i przeglądania zasobów baz danych, poprawy dostępu i przepływu danych i informacji przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi, 13 źródło: odczyt z dnia r. 14 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, s. 117; odczyt z dnia r. 13

14 zwiększenia ilości informacji dla podmiotów gospodarczych, mieszkańców i turystów z zakresu szkolnictwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, stanu zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, turystyki, kultury, z jednoczesnym skróceniem czasu znalezienia takich informacji. W lipcu 2012 r. został ogłoszony konkurs na wykonawcę systemu ORSIP pn: Opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej ORSIP jako węzła EIIP oraz komponentu GMES. W grudniu zostały ogłoszone wyniki konkursu. I miejsce (I nagroda) zajęła firma GISPartner Sp. z o.o., II miejsce (II nagroda ,00 zł) zajęło konsorcjum firm: Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. - Pełnomocnik Konsorcjum, GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum. Firma GISPartner została zaproszona do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zadaniem wykonawcy będzie uszczegółowienie pracy konkursowej poprzez opracowanie projektu technicznego wraz z budową aplikacji dziedzinowych (w tym udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie), rozbudową istniejącego systemu RSIP, budową i wdrożeniem ORSIP oraz pilotażowe wdrożenie w wybranych JST wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie wdrożonego projektu. Po zakończeniu negocjacji z wykonawcą przygotowane zostanie i ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu, serwerów i oprogramowania podstawowego dla ORSIP oraz na budowę baz danych przeznaczonych do zasilenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP). W roku 2012 odbyły się także spotkania z pracownikami wydziałów Urzędu Marszałkowskiego w celu doprecyzowania baz danych do zrealizowania w ramach projektu ORSIP. Przeprowadzona została ankieta wśród powiatów, na podstawie której wyłoniono pięć powiatów do pilotażowej integracji systemu ORSIP z platformami powiatowymi GIS. Odbyło się wiele spotkań uzgodnieniowych z realizatorami projektów komplementarnych tj. Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OPI-TPP oraz Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności województwa śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BioGeo-Silesia. Uzgadniane były również kwestie współpracy i podziału zadań w ramach projektu ORSIP z WODGiK. Największym pod względem wartości projektem realizowanym w województwie śląskim w obszarze e-usług publicznych jest Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP, Koszt całkowity projektu wynosi ,95 zł (kwota 14

15 dofinansowania ze środków UE to ,70 zł). Jest to najwyższa wartość jednostkowa projektu w obszarze e-usług dofinansowanego ze środków UE spośród wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce w latach Waga powyższego projektu nie wiąże się tylko z finansowym wymiarem. Należy podkreślić, że jest to wspólny projekt Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) oraz 21 miast (gmin) aglomeracji śląskiej (Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice oraz Zabrze) realizowany w subregionie centralnym województwa śląskiego. Celem projektu jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne, w tym m.in.: komunikacyjne, parkowania, rekreacyjno-sportowe, biblioteczne, kulturalne, potencjalnie dla 700 tys. osób. Jest to liczba założona w projekcie, co oczywiście nie oznacza ostatecznej ilości użytkowników karty szacowanej nawet na ok. 1,5 mln z ok. 3 mln mieszkańców subregionu centralnego. Wśród najważniejszych możliwych zastosowań karty wymienić można: 15 nośnik elektronicznego biletu komunikacji miejskiej (okresowego oraz jednorazowego), e-portmonetka (obsługa tzw. mikropłatności w miejscach użyteczności publicznej, np.: muzeach, teatrach, ośrodkach sportu i rekreacji, parkingach), nośnik podpisu elektronicznego CC SEKAP ułatwiający kontakt z urzędami, identyfikator użytkownika (opcjonalnie dla kart spersonalizowanych). Kluczową składową projektu są dwa centra przetwarzania danych (CPD) podstawowe i zapasowe. To tam będą dostarczane i przetwarzane wszystkie dane odzwierciedlające aktywności użytkowników ŚKUP. Poza CPD w skład infrastruktury systemu wchodzą: portal klienta elektroniczna platforma integrująca świadczone w ramach ŚKUP usługi, punkty obsługi klienta (40), moduły służące do pobierania opłat, doładowania kart i identyfikacji użytkownika (ok. 6000), stacjonarne automaty doładowujące karty (ok. 100), automaty do pobierania opłat parkingowych (ok. 200), pozostałe urządzenia do obsługi systemu (ok. 7000) spersonalizowane i niespersonalizowane karty (ok )

16 Celami bezpośrednimi projektu są 16 : 1. zwiększenie liczby usług, kompleksowo świadczonych na odległość ( od wniosku do opłaty ) - do 2018 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP; 2. zwiększenie liczby usług publicznych, za które możliwe będzie dokonywanie płatności elektronicznym instrumentem płatniczym; 3. zwiększenie liczby jednostek obsługujących mikropłatności do 120 instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez: zbudowanie zintegrowanego, standardowego systemu pobierania i rozliczania opłat za świadczenia i usługi realizowane przez różne podmioty publiczne oraz wspomagającego zarządzanie instytucjami publicznymi z obszaru subregionu centralnego; wykreowanie infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego w zakresie mikropłatności w instytucjach publicznych subregionu centralnego i województwa śląskiego. W styczniu 2012 r. podpisano umowę na Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych między beneficjentem projektu KZK GOP a Wykonawcą konsorcjum w składzie Asseco Poland S.A. i BRE Bank S.A. Beneficjent planował, że pierwsze egzemplarze kart trafią do mieszkańców aglomeracji śląskiej w marcu 2013 roku. Poza projektami dotyczącymi e-usług publicznych w województwie śląskim realizowane są projekty dotyczące komercyjnych e-usług. Są one między innymi finansowane w ramach ósmej osi priorytetowej PO IG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty dotyczą świadczenia e-usług, tworzenia produktów cyfrowych potrzebnych do świadczenia e-usług, realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej między firmami, automatyzacji wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa śląskiego nie okazali się zbyt aktywni w powyższych przedsięwzięciach. Liczba projektów dofinansowanych w ramach działania 8.1 przy założeniu, że zarówno projekt, jak i beneficjent był zlokalizowany w województwie śląskim wyniosła 167 (według stanu na dzień r.), a łączna ich wartość osiągnęła poziom ,30zł, 16 odczyt z dnia r. 16

17 co dało ok. 0,8 projektu na 1000 aktywnych MSP oraz 3,6 projektów na 100 tys. mieszkańców 17. Największy pod względem wartości był projekt pn. Utworzenie innowacyjnej platformy informacyjno-usługowej pn. mamaebaby.pl opartej o technologię GSM na kwotę około 1,2 mln zł, autorstwa firmy MAMAEBABY z Radzionkowa. Celem projektu jest stworzenie portalu internetowego dedykowanego przede wszystkim młodym kobietom chcącym zachować odpowiednią równowagę między życiem zawodowym, towarzyskim a wychowywaniem dzieci. Baza wiedzy i aktualności, opcje społecznościowe, nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i dyskusje to zakładane funkcjonalności portalu 18. W ramach działania 8.2 (zarówno w odniesieniu do pochodzenia beneficjenta, jak i realizacji kryterium obszaru województwa) w województwie śląskim do r. dofinansowano 117 projektów o łącznej wartości ,74zł. (ok. 0,6 projektu na 1000 aktywnych MSP i 2,5 projektu na 100 tys. mieszkańców) Według kryterium wartości ogółem największy projekt w ramach 8.2 w województwie śląskim pn. Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B Viper prowadzącej do rozwoju firmy VIPERPRINT Sp. z o.o. na łączną kwotę ,14zł realizuje firma VIPERPRINT Sp. z o.o. z Częstochowy. Oczywistym pozostaje, że przytoczone dane obejmują tylko działania dofinansowywane z funduszy UE, zatem nie mogą i nie pretendują do roli kompletnej bazy danych o inicjatywach podejmowanych w obszarze digitalizacji usług i treści w województwie śląskim. W kolejnym punkcie raportu dokonano charakterystyki gospodarczego pola priorytetowego Gospodarka O wskazaniu sektora ICT jako strategicznego dla gospodarki regionu decyduje kilka grup czynników, wśród których do najważniejszych należą 19 : duży potencjał wzrostu, generowania nowych miejsc pracy i znacznej części wartości dodanej, stymulowania innowacyjności i konkurencyjności, jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki na świecie, 17 opracowanie własne na podstawie oraz Banku Danych Lokalnych GUS odczyt z dnia więcej zob. odczyt: ; odczyt: Strategia Rozwoju Społeczeństwa, op. cit., s

18 silne powiązania z sektorami pokrewnymi, inwestycje w ICT przynoszą znaczne korzyści wynikające z efektu synergii oraz dyfuzji (efekty przenikania spillover efects). W badaniach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) sektor ICT to branża gospodarki obejmująca przedsiębiorstwa, których głównym rodzajem działalności jest produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji 20. W statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczych w Unii Europejskiej (NACE rev. 2; obowiązującej od stycznia 2008 r.). Do sektora ICT zaliczono następujące klasy działalności: 261, 262, 263, 264, 268 (produkcja ICT) oraz 465, 582, 61, 62, 631, 951 (usługi ICT) 21. Udział tak definiowanego sektora ICT w PKB Polski w cenach czynników wytwórczych wyniósł 3,15% w roku 2009 i składał się odpowiednio z 0,35% części produkcyjnej i 2,8% części usługowej. 22 (są to najbardziej aktualne z dostępnych danych). Dostęp do danych statystycznych charakteryzujących ten sektor jest utrudniony na poziomie krajowym, a więc również na poziomie NUTS 2. Identyfikacja realizowanych przez firmy projektów biznesowych w obszarze społeczeństwa informacyjnego jest uzależniona od wielu czynników, m.in.: źródeł finansowania projektu, formy organizacyjno-prawnej podmiotu czy też prowadzonej polityki informacyjnej. W związku z powyższym wydaje się, że analiza wybranych projektów realizowanych przez firmy z sektora ICT z woj. śląskiego byłaby niereprezentatywna. Poniżej zaprezentowano dane opisujące pole strategiczne gospodarka w wymiarze dotyczącym technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Według danych z badań pn. Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pt. Strategiczne zarządzanie zmianami nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy 10,4% firm nowej gospodarki prowadzi działalność gospodarczą (przeważający rodzaj działalności według PKD 2007) w obszarze technologicznym technologie informacyjne i komunikacyjne. Jest to czwarty pod względem liczebności obszar po nanotechnologii i nanomateriałach, technologiach dla ochrony środowiska oraz 20 odczyt z dnia r. 21 odczyt z dnia r. 22 en odczyt z dnia r. 18

19 technologiach transportowych. ICT są zaliczane do grupy węzłowo-egzogenicznej, skupiającej rozwiązania technologiczne do zakupu poza województwem i adaptacji produktowej w regionie. Rozwiązania te cechują się silnym stopniem zależności od rozwoju innych technologii lub same warunkują taki rozwój. Najwięcej podmiotów gospodarczych z sektora ICT było zarejestrowanych w subregionie centralnym, następnie południowym, zachodnim i północnym 23. Województwo Śląskie wykorzystując potencjał technologii ICT i inwestując w rozwiązania oparte na tych technologiach przygotowało zintegrowany system informowania o możliwościach inwestycyjnych w regionie (Invest in Silesia) 24. Jest to autorski system informatyczny wyszukujący i semantycznie agregujący informacje o możliwościach inwestycyjnych w Województwie Śląskim z ponad 500 portali gmin i lokalnych czasopism internetowych. Zgromadzone informacje są automatycznie tłumaczone na języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski. Zawartość bazy danych prezentowana jest w ramach front office (portal który pełni funkcję wyszukiwarki ofert inwestycyjnych w Województwie Śląskim. Główna część systemu bazuje na zamkniętym oprogramowaniu opartym w zdecydowanej większości na technologii JAVA. Zewnętrzna warstwa prezentacji oraz back office oparte są na otwartych technologiach. Województwo w systemie jest tym który pełni rolę koordynatora i organizatora, reszta działań pozostaje w rękach samorządów lokalnych. Samorządy mają dostęp do tzw. BackOffice systemu, dzięki czemu mogą zamieszczać dodatkowe ogłoszenia o istotnych przedsięwzięciach lub planowanych działaniach gospodarczych, jak również wskazać konkretne osoby do kontaktów w kwestiach inwestycyjnych. Na dzień r. w systemie uczestniczyły 92 gminy i powiaty co stanowi równo 50% wszystkich JST z terenu województwa, a w systemie zarejestrowanych było 295 uczestników posiadających dedykowany dostęp. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowników zawiera tabela Nowa gospodarka. Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, s

20 Tabela 1. Liczba użytkowników systemu Invest in Silesia w latach Wielkość Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Liczba odwiedzin Liczba osób Liczba odsłon Źródło: dane Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Zakłada się, że pewna, rzetelna i szybka informacja zdynamizuje strumienie inwestycyjne, także w sektorze ICT. Województwo Śląskie uplasowało się na 3 miejscu w Polsce biorąc pod uwagę dynamikę przychodów firm IT w roku 2011 w stosunku do 2010 z wynikiem 17,6%. W 2011 r. firmy IT z woj. śląskiego odnotowały 2,3% udział w rynku generując przychody na poziomie tys. zł, co pozwoliło uplasować się na 8 pozycji w kraju stosowne dane zawiera tabela 2. Tabela 2. Zestawienie województw według wybranych parametrów rynkowych firm IT województwo liczba przychody z IT (tys. PLN) zmiana udział w zatrudnienie firm (%) rynku (%) Mazowieckie ,7 60, Dolnośląskie ,8 8, Małopolskie ,1 7, Pomorskie ,1 7, Wielkopolskie ,2 5, Podkarpackie ,4 3, Zachodniopomorskie ,0 2, Śląskie ,6 2, Kujawsko-pomorskie ,1 0,5 581 Warmińsko-mazurskie ,7 0,4 353 Lubelskie ,7 0,4 741 Łódzkie ,9 0,2 445 Podlaskie ,2 0,2 268 Świętokrzyskie ,9 0,2 201 Lubuskie ,8 0,1 288 Opolskie ,8 0,001 2 Źródło: Teleinfo 500. Polski rynek teleinformatyczny Businessman.pl, s. 45. Pod względem wielkości przychodów z działalności IT w 2011 r. najwyższą pozycję w rankingu raportu Teleinfo 500 wśród firm z woj. śląskiego uzyskała firma Wasko S.A. 20

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas.

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas. 1 Jak co roku 17 maja obchodzony był Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Wspominanie tego dnia ma przyczynić się do podniesienia świadomości jak korzystanie z Internetu i innych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej

Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wojciech

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: prowadzenia prac związanych z wdrożeniem na obszarze KZK GOP Inteligentnego Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu terenów poprzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), jako regionalnego węzła, krajowej i europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Invest in Silesia- nowa jakość w promocji

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r.

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r. Prezentacja raportu z badania Wprowadzenie Metodologia Stan SI w WSL Najważniejsze wnioski Rekomendacje Katowice, 26.11.2012 r. Cel badania: Sprawdzenie, czy realizacja projektów z zakresu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekty szerokopasmowe w Polsce. JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE? Projekt

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP

SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP SPOTKANIE Z PARTNERAMI SEKAP Beata Wanic Zastępca dyrektora Katowice, 15.06.2012 r. Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu SEKAP2 Wdrożyliśmy zintegrowany system bezpieczeństwa wraz z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r.

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r. Projekt Śląska Karta Usług Publicznych Katowice, kwiecień 2016 r. Czym jest ŚKUP? Śląska Karta Usług Publicznych to informatyczny system umożliwiający realizację płatności za usługi publiczne drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku Możliwości dofinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego w świetle projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Wybór trenerów do przeprowadzenia szkoleń doskonalących kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

rekomendacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

rekomendacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Załącznik nr 1 do Informacji dla Zarządu w sprawie wyników ewaluacji pn. Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 26 czerwca 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli (projekt w przygotowaniu)

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE

Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo