Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r."

Transkrypt

1 Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013

2 Spis treści Wstęp Wybrane projekty w zakresie wyodrębnionych pól strategicznych Kapitał ludzki Infrastruktura Usługi i treści Gospodarka Zarządzanie Kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego w okresie sprawozdawczym I.2012 XII Raport wskaźnikowy Podsumowanie Załącznik 1. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.1 RPO WSL Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego według kryterium daty podpisania umowy (rok 2012) w porządku rosnącym wg wartości projektu Załącznik 2. Lista beneficjentów PO IG działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion z woj. śląskiego (stan na dzień r.) rosnąco według wartości projektu Załącznik 3. Lista beneficjentów PO IG działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili z woj. śląskiego (stan na dzień r.) rosnąco według wartości projektu Załącznik 4. Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.2 RPO WSL Rozwój elektronicznych usług publicznych według kryterium daty podpisania umowy (rok 2012) w porządku rosnącym

3 Wstęp Proces wdrażania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (SRSI WSL 2015) odbywa się poprzez realizację odpowiednich przedsięwzięć, działań, inicjatyw, programów wojewódzkich, innych strategii branżowych, indywidualnych projektów o zasięgu regionalnym oraz działania bieżące Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, pozostałych jednostek i podmiotów zależnych oraz wszystkich interesariuszy. Śledzenie zmian wprowadzanych w regionie za pomocą powyższych instrumentów oraz ewaluacja ich wpływu na stan realizacji poszczególnych celów i kierunków działań oraz stopnia zbliżania się stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. śląskim do obrazu zapisanego w wizji wymaga monitorowania postępów realizacji zapisów Strategii. Odpowiedzialność za wdrażanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 spoczywa na Zarządzie Województwa Śląskiego. W celu koordynacji działań związanych z wdrażaniem zapisów dokumentu Strategii oraz monitoringiem i ewaluacją efektów procesu implementacji powołano Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2527/312/III/2009 z 9 października 2009 roku) oraz Głównego Konsultanta Zespołu (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2526/312/III/2009). Zespół liczy łącznie 19 osób, przewodniczącym Zespołu jest Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Zespół w zależności od potrzeb może tworzyć stałe lub doraźne grupy robocze. Każda grupa posiada swojego lidera, który organizuje jej prace, a w spotkaniach mogą brać udział nie tylko członkowie Zespołu, ale także inne osoby, które specjalizują się w danej dziedzinie. Dotychczas w pracach wszystkich pięciu grup uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących różne środowiska. Stałe grupy zostały określone w następujących obszarach: e-usługi, e-edukacja, e-zdrowie, sieci szerokopasmowe, systemy informacji przestrzennej. 3

4 Przedłożony Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 został przygotowany w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ŚCSI (http://www.e-slask.pl). Raport monitoringowy za okres I.2012 XII.2012 jest trzecim raportem od momentu uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku Z treścią poprzednich raportów można zapoznać się na stronach internetowych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 1. Podstawę opracowania części diagnostycznej oraz raportu wskaźnikowego są w przeważającej mierze dane statystyczne za lata Podobnie, jak podczas przygotowania poprzednich raportów zidentyfikowano uciążliwe ograniczenia w dostępie do danych statystycznych (ilościowych i/lub jakościowych) charakteryzujących społeczeństwo informacyjne na poziomie regionalnym NUTS 2 (NTS 2), przejawiające się brakiem danych lub/i barierami w ich pozyskaniu. Powyższe obiektywne ograniczenia znalazły odzwierciedlenie w dalszej części raportu, ze szczególnym uwzględnieniem punktu 3. Przyjęty w dokumencie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 zestaw wskaźników produktu (w odniesieniu do kluczowych przedsięwzięć), rezultatu (dla celów strategicznych) oraz oddziaływania (jako stopień osiągania wizji) w stosownym zakresie umożliwia monitoring stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii. Przegląd listy wskaźników i ich ewentualna modyfikacja został zaplanowany w procesie aktualizacji Strategii. 1. Wybrane projekty w zakresie wyodrębnionych pól strategicznych Jak zaznaczono we Wstępie proces wdrażania Strategii jest wypadkową działań podejmowanych przez wielu interesariuszy koncepcji społeczeństwa informacyjnego (SI). Realizacja zapisów dokumentu strategicznego powinna w głównej mierze pobudzać oraz integrować inicjatywy i działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego podejmowane przez różne grupy podmiotów funkcjonujących w regionie. W związku z powyższym w pierwszej części niniejszego dokumentu zaprezentowano wybrane projekty mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 1 odczyt z dnia r. 4

5 w woj. śląskim realizowane w pięciu polach strategicznych stanowiących podstawę do definiowania celów rozwoju SI w woj. śląskim Kapitał ludzki Odpowiednia ilość i jakość kapitału ludzkiego to podstawowe determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego. W kontekście rosnącej roli informacji i wiedzy w nowoczesnych gospodarkach i społeczeństwach zogniskowanie uwagi na wyposażenie człowieka w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje umożliwiające aktywne funkcjonowanie w nowej, cyfrowej i jakościowo odmiennej rzeczywistości wydaje się bardzo istotne. Ludzie występują w tej rzeczywistości w podwójnej roli, po pierwsze po stronie popytowej, tj. korzystają z potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), a po drugie podażowej, kreując i dostarczając rozwiązania w tym obszarze. Coraz częściej identyfikowane są postawy prosumenckie, w których aktywny klient (konsument) występuje równocześnie w roli kreatora produktów. Segment usług i produktów ICT jest katalizatorem rozwoju tego typu postaw. W celu podniesienia poziomu świadomości i kompetencji mieszkańców w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych realizowanych jest w woj. śląskim szereg projektów o różnorodnym charakterze. Ich całościowa identyfikacja nie jest zadaniem łatwym z powodu wielości priorytetów, działań i poddziałań w ramach których komponenty dotyczące ICT są realizowane. Dokonując zawężenia tematyki do tych mających na celu wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w edukacji, pracy czy w codziennym życiu warto odnotować następujące projekty zidentyfikowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako wpisujące się w tematykę społeczeństwa informacyjnego: 2 Mam zawód mam pracę w regionie, DoktoRIS Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska. W projekcie Mam zawód mam pracę w regionie założono przeprowadzenie kursów na platformie e-learningowej, która pozwoli uczniom na usystematyzowanie wiedzy oraz wymagań podstawy programowej w przypadku wszystkich uczniów oraz sprawdzenie 2 pismo o sygnaturze FS PS ABU z dnia 19 lutego 2013r. z Wydziału EFS UMWSL do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 5

6 poziomu opanowania wiedzy w kontekście standardów wymagań egzaminacyjnych dla uczniów techników. Poza tym wśród działań skierowanych do uczniów będą zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych. Celem projektu o budżecie ok. 72 mln zł jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Partnerami projektu są powiaty i miasta na prawach powiatu (w liczbie 30) oraz Śląski Kurator Oświaty. W projekcie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników z 258 szkół. Do końca sierpnia 2014 r. w projekcie weźmie udział ponad uczniów 3. W ramach wsparcia towarzyszącego w projekcie DoktoRIS zaplanowano przeprowadzenie w formule e-learningowej (platforma na serwerze Uniwersytetu Śląskiego) szkoleń z zakresu wdrożeń i komercjalizacji badań naukowych oraz w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Wsparcie stypendialne 202 doktorantek/doktorantów kształcących się na kierunkach wpisujących się w kluczowe obszary technologiczne określone w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego obejmuje również technologie informacyjne i telekomunikacyjne (obszar 4). Budżet projektu oszacowano na ok. 16 mln zł. Wiele projektów jest dedykowanych szeroko rozumianej kadrze nauczycieli i wychowawców, co wydaje się o tyle istotne, że zapewnia znaczący efekt skali związany ze specyfiką przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności w ramach procesu dydaktyczno wychowawczego. Wśród tych przedsięwzięć na szczególną uwagę zasługuje projekt systemowy pn. Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli eden. Zakończony w 2012 r. projekt z budżetem ok. 460 tys. zł zakładał przeszkolenie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego z zakresu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. W trakcie realizacji projektu grupa docelowa została poszerzona o nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z uwagi na ich zainteresowanie powyższą problematyką. Szkolenia odbywały się na terenie miast: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik. W projekcie wzięło udział ponad 500 nauczycieli z województwa śląskiego. Korzyści jakie otrzymali uczestnicy to przede wszystkim kompleksowe przygotowanie do wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej oraz życiu prywatnym nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Uczestnicy podczas kursu zapoznali się z zagadnieniami praw autorskich, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i elektronicznych usług publicznych, a więc zagadnieniami bardzo rzadko poruszanymi podczas tego typu 3 odczyt z dnia r. 6

7 szkoleń. Ponadto poznali programy biurowe przetwarzające dane w chmurze. Na zakończenie kursu uczestnicy przygotowali konspekty lekcji dla uczniów z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności. Ponadto nauczyciele uzyskali zaświadczenie ukończenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które pomaga w uzyskaniu awansu zawodowego. Również w 2012r. zakończono realizację komplementarnego do powyższego projektu pn. BELFER ONLINE przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Celem głównym Projektu było podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w woj. śląskim i dostosowanie ich do strategicznych kierunków rozwoju regionu oraz budowa społeczeństwa opartego na wiedzy. Celem komplementarnym było kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów przy wykorzystaniu ICT i pełnienia roli mentora. W ramach tego przedsięwzięcia o budżecie w wysokości ok. 2,5 mln zł zostało przeszkolonych 1008 nauczycieli szkół/pracowników dydaktycznych placówek oświatowych z województwa śląskiego (433 dyplomowanych, 238 nauczycieli z terenów wiejskich i 116 nauczycieli przedmiotów zawodowych). Szkolenia odbywały w dwóch modułach tematycznych: 4 szkolenia metodyczne przygotowujące nauczycieli do wykorzystywania innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu kompetencji kluczowych. W trakcie 50 godzin zajęć stacjonarnych uczestnicy zajęć stworzyli lekcje online w formie WebQuestów i exe, które po standaryzacji zostały opublikowane na otwartej platformie e-learningowej (http://platforma.womkat.edu.pl/ - platforma zawiera 400 wystandaryzowanych lekcji, umożliwia dostęp osobom uczącym się w szkołach i placówkach województwa śląskiego (w tym dorosłym i niepełnosprawnym) do zasobów cyfrowych, pozwalających na kształcenie kompetencji kluczowych w ramach programów, zajęć pozalekcyjnych i samokształcenia); szkolenia z andragogiki przygotowujące do świadczenia usług mentorskich oraz kształcenia osób dorosłych prowadzone w formie stacjonarnej (25 godzin) oraz on-line (15 godzin). 4 odczyt z dnia r. 7

8 W czerwcu 2012 r. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie rozpoczął realizację projektu pn. e-tutoring w wiejskiej szkole. Głównym celem projektu o budżecie ok. 730 tys. zł zaplanowanego na lata jest zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami ICT przez nauczycielki/li z terenów wiejskich 5. Realizacja projektu umożliwi wdrożenie nauczycieli do pracy w nowych środowiskach kształcenia, takich jak: platforma edukacyjna (MOODLE), środowiska społecznościowe (YouTube, Facebook) i inne rozwiązania w technologii Web 2.0 (blogi i mikroblogi). Poprzez uczestnictwo w projekcie nauczyciele będą mieli możliwość poznania nowych metod kształcenia wywodzących się z podejścia konstruktywistycznego oraz konektywizmu. W ramach projektu każdy nauczyciel będzie mógł przyjąć nową w polskiej edukacji rolę,,e- Tutora, czyli przewodnika dla ucznia w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem ICT. Rolą nauczyciela w tym procesie jest przede wszystkim pomoc w samodzielnej nauce, wspieranie i motywowanie uczniów oraz formułowanie pytań i problemów do rozwiązania. Projektodawca planuje, że poprzez udział w projekcie nauczyciele nabędą umiejętność wykorzystania narzędzi Web 2.0 i e-learningu w samokształceniu i kształceniu, współpracy online z uczniami i innymi nauczycielami, współdzielenia i współtworzenia treści edukacyjnych. Ponadto założenia projektu spełniają wymogi podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych do życia w społeczeństwie informacyjnym: umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi; umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji 6. Eksperci reprezentujący środowiska związane z e-edukacją nadal podtrzymują sformułowaną w ubiegłorocznym raporcie uwagę o potrzebie zogniskowania inicjatyw projektowych w obszarze bezpieczeństwa elektronicznych danych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. W powyższej tematyce została zorganizowana przez ŚCSI 6 marca 2012 r. konferencja Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnej szkole, w której uczestniczyło ponad 150 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych przedstawicieli środowiska oświaty z województwa śląskiego. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w punkcie 1.5. niniejszego raportu. 5 odczyt z dnia r. 6 informacje otrzymane z Wydziału Edukacji i Nauki UMWSL 8

9 1.2. Infrastruktura Odpowiedni poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej (tzw. infostruktury) jest warunkiem niezbędnym, swoistym krwioobiegiem społeczeństwa bogatego w informację. Ograniczony ze względów technicznych lub ekonomicznych dostęp do infostruktury to jedna z przyczyn tzw. wykluczenia cyfrowego 7. W województwie śląskim projekty dotyczące infrastruktury ICT w znakomitej większości współfinansowane są z środków europejskich w ramach następujących programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (RPO WSL ); Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne; Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG); oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion oraz 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili. W ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego wybrano do dofinansowania 54 projekty z zakresu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wartość ogółem tych projektów to ,9 zł, a wartość dofinansowania ,1 zł 8. Wybrane informacje na temat projektów, dla których umowy podpisano w 2012 r. zawiera załącznik 1. Poniżej zaprezentowano krótką charakterystykę jednego z nich, tj. projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) ze względu na jego rdzeniowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na terenie woj. śląskiego (umowę o dofinansowanie podpisano 7 lutego 2013 r., w związku z powyższym nie jest ujęty w załączniku 1). Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych (punktów kolokacji) i szkieletowo-dystrybucyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ŚRSS ma być realizowana jako pasywna sieć optotelekomunikacyjna, co zapewni jej neutralność technologiczną i spowoduje, że każdy 7 Raport Ewaluacyjno - Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres X.2009r. X. 2010r., s źródło: odczyt z dnia r. 9

10 podmiot rynkowy, będzie miał do niej dostęp na jednakowych zasadach. Poprzez posiadanie węzłów szkieletowych i szkieletowo-dystrybucyjnych, sieć ta będzie pełnić rolę łącznika dla różnego typu sieci operatorskich i samorządowych, głównie na obszarach o słabej infrastrukturze teleinformatycznej województwa śląskiego. Powstanie tej sieci stworzy możliwości włączenia słabiej rozwiniętych obszarów województwa do szerokiego rynku nowoczesnych usług teleinformatycznych. Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową i technologiczną. Biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, wybudowana sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa będzie pełnić następujące funkcje: połączenie i integracja sieci lokalnych, dystrybucyjnych i dostępowych, połączenie sieci lokalnych z sieciami krajowymi i międzynarodowymi poprzez punkty styku, dostarczenie infrastruktury pasywnej dla łączy dalekosiężnych, umożliwienie szybkiej rozbudowy pojemności sieci (skalowalność). Przy planowaniu przebiegu sieci przyjęto założenie, że będzie ona przebiegać przez tereny będące własnością Skarbu Państwa, w większości będą to pasy drogowe różnej kategorii dróg i ulic oraz występujące w tych ciągach obiekty inżynieryjne. Trasa rurociągów kablowych będzie przebiegać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać. Projekt ŚRSS będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) i swoim zakresem obejmuje wybudowanie sieci (kanalizacji teletechnicznej wraz z wciągniętym światłowodem ok. 500 km), która będzie łączyć 58 węzłów szkieletowych. Z uwagi na rozległość inwestycji całość zamierzenia budowlanego podzielono na 6 części obszarów inwestycyjnych. Jednym z pierwszych zadań realizowanych w okresie objętym niniejszym raportem przy pracach przygotowawczych do budowy sieci było rozpoczęcie prac związanych z decyzją lokalizacyjną. W dniu 3 lutego 2012r. nastąpiło otwarcie procedury w celu uzyskania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w oparciu o ustawę z dnia 7 maja 2010 r. 10

11 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Kilkumiesięczny proces procedowania z różnymi instytucjami został w dniu 20 grudnia 2012 r. zakończony sukcesem, czyli uzyskaniem wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szkieletowej dla projektu pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Po prawie półtorarocznym okresie rozmów z Komisją Europejską w dniu 19 października 2012 r. została wydana pozytywna decyzja notyfikacyjna dla projektu pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, co potwierdza zgodność projektu z rynkiem wewnętrznym (na podstawie art. 107 ust. 3 lit. C) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej otworzyła możliwość dalszej realizacji projektu w województwie śląskim, polegającym na budowie nowoczesnej pasywnej infrastruktury światłowodowej, dając w ten sposób szansę na zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego i społecznego oraz stworzenie nowych możliwości zawodowych. Wybór Inżyniera Kontraktu to kolejny ważny etap w realizacji projektu, bezpośrednio poprzedzający prace związane z budową sieci. W dniu 27 października 2012 r. zostało otwarte postępowanie przetargowe na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Pod koniec roku zostały złożone oferty przez potencjalnych wykonawców, spośród których po weryfikacji oraz uzupełnieniach została wybrana najkorzystniejsza. Następnie w dniu 1 lutego 2013r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Najbliższe działania w ramach realizacji projektu pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa będą wiązały się z przygotowaniem do przystąpienia do procesu budowlanego. W trakcie kilku miesięcy zostaną wybrani wykonawcy do prowadzenia prac budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. W trzecim kwartale 2013 r. planuje się rozpoczęcie działań projektowych sieci. W ramach drugiego ze wskazanych źródeł finansowania projektów infrastrukturalnych, czyli PO IG realizowane są przedsięwzięcia związane z budową sieci dostępowych ( ostatniej mili ) działanie 8.4 oraz sieci szerokopasmowych w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym działanie 8.3. Projekty w ramach działania 8.4 realizowane są głównie przez małe firmy telekomunikacyjne (mikroprzedsiębiorstwa), natomiast w ramach działania 8.3 przez samorządy. Według stanu na dzień beneficjenci z województwa śląskiego uzyskali ,18 zł dofinansowania na 95 projektów w tym ,08 zł ze środków UE (w ramach działania 8.4) oraz ,40 zł na 28 projektów w tym 11

12 ,41 zł ze środków UE (w ramach działania 8.3) 9. Największy pod względem wartości ogółem projekt pn. Likwidacja białej plamy w Wiśle poprzez przyłączenie 540 odbiorców w ramach działania 8.4 przygotowała firma Invicom sp. z o.o. ( ,57 zł; wartość dofinansowania ,97 w tym dofinansowania UE ,12 zł) 10. Z kolei w ramach działania 8.3 największy pod względem wartości projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie przygotowała Gmina Zawiercie ( ,43 zł; wartość dofinansowania ,66 zł w tym dofinansowanie UE ,76 zł) 11. W załączniku 2 zaprezentowano listę beneficjentów z woj. śląskiego PO IG działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion z woj. śląskiego, a w załączniku 3 PO IG działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili (według stanu na dzień r.). Warto podkreślić, iż istotną barierą dla szybkiego rozwoju infostruktury w województwie śląskim jest brak koordynacji realizacyjnej pomiędzy działaniami związanymi z budową regionalnych sieci szerokopasmowych a projektami w ramach działania 8.4. PO IG, co rodzi szereg sytuacji problemowych Usługi i treści Posiadanie szerokiego dostępu do odpowiedniej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej jest warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie. Tym niemniej do racjonalnego wykorzystania potencjału tej infrastruktury w ramach SI niezbędny jest elastyczny zestaw usług i treści cyfrowych (tzw. content) na miarę potrzeb społeczeństwa sieciowego 12. W tym obszarze można generalnie wyodrębnić dwa rodzaje źródeł pochodzenia zdigitalizowanych usługi i treści tj. źródła o charakterze komercyjnym i publicznym. Pierwszy segment jest związany z działalnością podmiotów gospodarczych, które prowadząc rachunek ekonomiczny na bazie dualności zasady racjonalnego gospodarowania dostarczają cyfrowe usługi i treści dla obecnych i potencjalnych klientów. Drugi, będący zasadniczym przedmiotem zainteresowania w niniejszym dokumencie, dotyczy elektronicznych usług i treści o charakterze dobra publicznego. Cechami takich dóbr (produktów i usług) są niekonkurencyjność 9 odczyt z dnia Ibid. 11 Ibid. 12 s. 11; odczyt z dnia r. 12

13 i niewyłączalność, zatem podmioty nie konkurują o dostęp do nich w sensie rynkowym, a z konsumpcji tych dóbr nie można nikogo wykluczyć. Szereg projektów realizowanych w tym obszarze dotyczy rozwoju elektronicznych usług publicznych. W ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wybrano do dofinansowania łącznie 118 projektów o wartości ogółem ,1 zł i poziomem dofinansowania ze środków europejskich w wysokości ,9 zł 13. W załączniku 4 zaprezentowano informacje na temat projektów, dla których umowy o dofinansowanie podpisano w 2012r. Na szczególną uwagę z punktu widzenia istoty i zakresu oddziaływania zasługują m.in.: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) oraz Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP). ORSIP jawi się jednym z przedsięwzięć kluczowych zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku Celem ogólnym projektu jest stworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy integrującej regionalne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym i opisowym, umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej. Tak stworzone informatyczne środowisko współpracy administracji publicznej Województwa Śląskiego zarówno wewnątrz administracji jak i z mieszkańcami i instytucjami, zapewnić ma świadczenie elektronicznych usług administracyjnych w oparciu o automatyczne procedury udostępniania i wymiany informacji z możliwością lokalizacji poszczególnych zagadnień w geograficznej przestrzeni regionu. Założono, iż realizacja projektu przyczyni się do: usprawnienia procesów administrowania Województwem Śląskim na wszystkich szczeblach administracji publicznej, planowania i monitoringu jego rozwoju oraz wsparcia procesów restrukturyzacji regionu, usprawnienia i ułatwienia korzystania z zasobów informacyjnych w postaci interaktywnych kompozycji i zestawień mapowych, szybkiego i prostego przeszukiwania i przeglądania zasobów baz danych, poprawy dostępu i przepływu danych i informacji przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi, 13 źródło: odczyt z dnia r. 14 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, s. 117; odczyt z dnia r. 13

14 zwiększenia ilości informacji dla podmiotów gospodarczych, mieszkańców i turystów z zakresu szkolnictwa, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, stanu zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, turystyki, kultury, z jednoczesnym skróceniem czasu znalezienia takich informacji. W lipcu 2012 r. został ogłoszony konkurs na wykonawcę systemu ORSIP pn: Opracowanie wymagań i założeń budowy oraz projektu technicznego dla Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej ORSIP jako węzła EIIP oraz komponentu GMES. W grudniu zostały ogłoszone wyniki konkursu. I miejsce (I nagroda) zajęła firma GISPartner Sp. z o.o., II miejsce (II nagroda ,00 zł) zajęło konsorcjum firm: Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. - Pełnomocnik Konsorcjum, GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum. Firma GISPartner została zaproszona do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zadaniem wykonawcy będzie uszczegółowienie pracy konkursowej poprzez opracowanie projektu technicznego wraz z budową aplikacji dziedzinowych (w tym udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie), rozbudową istniejącego systemu RSIP, budową i wdrożeniem ORSIP oraz pilotażowe wdrożenie w wybranych JST wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie wdrożonego projektu. Po zakończeniu negocjacji z wykonawcą przygotowane zostanie i ogłoszone postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu, serwerów i oprogramowania podstawowego dla ORSIP oraz na budowę baz danych przeznaczonych do zasilenia Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP). W roku 2012 odbyły się także spotkania z pracownikami wydziałów Urzędu Marszałkowskiego w celu doprecyzowania baz danych do zrealizowania w ramach projektu ORSIP. Przeprowadzona została ankieta wśród powiatów, na podstawie której wyłoniono pięć powiatów do pilotażowej integracji systemu ORSIP z platformami powiatowymi GIS. Odbyło się wiele spotkań uzgodnieniowych z realizatorami projektów komplementarnych tj. Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OPI-TPP oraz Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności województwa śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej BioGeo-Silesia. Uzgadniane były również kwestie współpracy i podziału zadań w ramach projektu ORSIP z WODGiK. Największym pod względem wartości projektem realizowanym w województwie śląskim w obszarze e-usług publicznych jest Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP, Koszt całkowity projektu wynosi ,95 zł (kwota 14

15 dofinansowania ze środków UE to ,70 zł). Jest to najwyższa wartość jednostkowa projektu w obszarze e-usług dofinansowanego ze środków UE spośród wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce w latach Waga powyższego projektu nie wiąże się tylko z finansowym wymiarem. Należy podkreślić, że jest to wspólny projekt Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) oraz 21 miast (gmin) aglomeracji śląskiej (Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice oraz Zabrze) realizowany w subregionie centralnym województwa śląskiego. Celem projektu jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne, w tym m.in.: komunikacyjne, parkowania, rekreacyjno-sportowe, biblioteczne, kulturalne, potencjalnie dla 700 tys. osób. Jest to liczba założona w projekcie, co oczywiście nie oznacza ostatecznej ilości użytkowników karty szacowanej nawet na ok. 1,5 mln z ok. 3 mln mieszkańców subregionu centralnego. Wśród najważniejszych możliwych zastosowań karty wymienić można: 15 nośnik elektronicznego biletu komunikacji miejskiej (okresowego oraz jednorazowego), e-portmonetka (obsługa tzw. mikropłatności w miejscach użyteczności publicznej, np.: muzeach, teatrach, ośrodkach sportu i rekreacji, parkingach), nośnik podpisu elektronicznego CC SEKAP ułatwiający kontakt z urzędami, identyfikator użytkownika (opcjonalnie dla kart spersonalizowanych). Kluczową składową projektu są dwa centra przetwarzania danych (CPD) podstawowe i zapasowe. To tam będą dostarczane i przetwarzane wszystkie dane odzwierciedlające aktywności użytkowników ŚKUP. Poza CPD w skład infrastruktury systemu wchodzą: portal klienta elektroniczna platforma integrująca świadczone w ramach ŚKUP usługi, punkty obsługi klienta (40), moduły służące do pobierania opłat, doładowania kart i identyfikacji użytkownika (ok. 6000), stacjonarne automaty doładowujące karty (ok. 100), automaty do pobierania opłat parkingowych (ok. 200), pozostałe urządzenia do obsługi systemu (ok. 7000) spersonalizowane i niespersonalizowane karty (ok )

16 Celami bezpośrednimi projektu są 16 : 1. zwiększenie liczby usług, kompleksowo świadczonych na odległość ( od wniosku do opłaty ) - do 2018 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP; 2. zwiększenie liczby usług publicznych, za które możliwe będzie dokonywanie płatności elektronicznym instrumentem płatniczym; 3. zwiększenie liczby jednostek obsługujących mikropłatności do 120 instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez: zbudowanie zintegrowanego, standardowego systemu pobierania i rozliczania opłat za świadczenia i usługi realizowane przez różne podmioty publiczne oraz wspomagającego zarządzanie instytucjami publicznymi z obszaru subregionu centralnego; wykreowanie infrastruktury technicznej społeczeństwa informacyjnego w zakresie mikropłatności w instytucjach publicznych subregionu centralnego i województwa śląskiego. W styczniu 2012 r. podpisano umowę na Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych między beneficjentem projektu KZK GOP a Wykonawcą konsorcjum w składzie Asseco Poland S.A. i BRE Bank S.A. Beneficjent planował, że pierwsze egzemplarze kart trafią do mieszkańców aglomeracji śląskiej w marcu 2013 roku. Poza projektami dotyczącymi e-usług publicznych w województwie śląskim realizowane są projekty dotyczące komercyjnych e-usług. Są one między innymi finansowane w ramach ósmej osi priorytetowej PO IG Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty dotyczą świadczenia e-usług, tworzenia produktów cyfrowych potrzebnych do świadczenia e-usług, realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej między firmami, automatyzacji wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa śląskiego nie okazali się zbyt aktywni w powyższych przedsięwzięciach. Liczba projektów dofinansowanych w ramach działania 8.1 przy założeniu, że zarówno projekt, jak i beneficjent był zlokalizowany w województwie śląskim wyniosła 167 (według stanu na dzień r.), a łączna ich wartość osiągnęła poziom ,30zł, 16 odczyt z dnia r. 16

17 co dało ok. 0,8 projektu na 1000 aktywnych MSP oraz 3,6 projektów na 100 tys. mieszkańców 17. Największy pod względem wartości był projekt pn. Utworzenie innowacyjnej platformy informacyjno-usługowej pn. mamaebaby.pl opartej o technologię GSM na kwotę około 1,2 mln zł, autorstwa firmy MAMAEBABY z Radzionkowa. Celem projektu jest stworzenie portalu internetowego dedykowanego przede wszystkim młodym kobietom chcącym zachować odpowiednią równowagę między życiem zawodowym, towarzyskim a wychowywaniem dzieci. Baza wiedzy i aktualności, opcje społecznościowe, nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i dyskusje to zakładane funkcjonalności portalu 18. W ramach działania 8.2 (zarówno w odniesieniu do pochodzenia beneficjenta, jak i realizacji kryterium obszaru województwa) w województwie śląskim do r. dofinansowano 117 projektów o łącznej wartości ,74zł. (ok. 0,6 projektu na 1000 aktywnych MSP i 2,5 projektu na 100 tys. mieszkańców) Według kryterium wartości ogółem największy projekt w ramach 8.2 w województwie śląskim pn. Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B Viper prowadzącej do rozwoju firmy VIPERPRINT Sp. z o.o. na łączną kwotę ,14zł realizuje firma VIPERPRINT Sp. z o.o. z Częstochowy. Oczywistym pozostaje, że przytoczone dane obejmują tylko działania dofinansowywane z funduszy UE, zatem nie mogą i nie pretendują do roli kompletnej bazy danych o inicjatywach podejmowanych w obszarze digitalizacji usług i treści w województwie śląskim. W kolejnym punkcie raportu dokonano charakterystyki gospodarczego pola priorytetowego Gospodarka O wskazaniu sektora ICT jako strategicznego dla gospodarki regionu decyduje kilka grup czynników, wśród których do najważniejszych należą 19 : duży potencjał wzrostu, generowania nowych miejsc pracy i znacznej części wartości dodanej, stymulowania innowacyjności i konkurencyjności, jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki na świecie, 17 opracowanie własne na podstawie oraz Banku Danych Lokalnych GUS odczyt z dnia więcej zob. odczyt: ; odczyt: Strategia Rozwoju Społeczeństwa, op. cit., s

18 silne powiązania z sektorami pokrewnymi, inwestycje w ICT przynoszą znaczne korzyści wynikające z efektu synergii oraz dyfuzji (efekty przenikania spillover efects). W badaniach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) sektor ICT to branża gospodarki obejmująca przedsiębiorstwa, których głównym rodzajem działalności jest produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji 20. W statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczych w Unii Europejskiej (NACE rev. 2; obowiązującej od stycznia 2008 r.). Do sektora ICT zaliczono następujące klasy działalności: 261, 262, 263, 264, 268 (produkcja ICT) oraz 465, 582, 61, 62, 631, 951 (usługi ICT) 21. Udział tak definiowanego sektora ICT w PKB Polski w cenach czynników wytwórczych wyniósł 3,15% w roku 2009 i składał się odpowiednio z 0,35% części produkcyjnej i 2,8% części usługowej. 22 (są to najbardziej aktualne z dostępnych danych). Dostęp do danych statystycznych charakteryzujących ten sektor jest utrudniony na poziomie krajowym, a więc również na poziomie NUTS 2. Identyfikacja realizowanych przez firmy projektów biznesowych w obszarze społeczeństwa informacyjnego jest uzależniona od wielu czynników, m.in.: źródeł finansowania projektu, formy organizacyjno-prawnej podmiotu czy też prowadzonej polityki informacyjnej. W związku z powyższym wydaje się, że analiza wybranych projektów realizowanych przez firmy z sektora ICT z woj. śląskiego byłaby niereprezentatywna. Poniżej zaprezentowano dane opisujące pole strategiczne gospodarka w wymiarze dotyczącym technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Według danych z badań pn. Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim przeprowadzonych w ramach projektu systemowego pt. Strategiczne zarządzanie zmianami nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy 10,4% firm nowej gospodarki prowadzi działalność gospodarczą (przeważający rodzaj działalności według PKD 2007) w obszarze technologicznym technologie informacyjne i komunikacyjne. Jest to czwarty pod względem liczebności obszar po nanotechnologii i nanomateriałach, technologiach dla ochrony środowiska oraz 20 odczyt z dnia r. 21 odczyt z dnia r. 22 en odczyt z dnia r. 18

19 technologiach transportowych. ICT są zaliczane do grupy węzłowo-egzogenicznej, skupiającej rozwiązania technologiczne do zakupu poza województwem i adaptacji produktowej w regionie. Rozwiązania te cechują się silnym stopniem zależności od rozwoju innych technologii lub same warunkują taki rozwój. Najwięcej podmiotów gospodarczych z sektora ICT było zarejestrowanych w subregionie centralnym, następnie południowym, zachodnim i północnym 23. Województwo Śląskie wykorzystując potencjał technologii ICT i inwestując w rozwiązania oparte na tych technologiach przygotowało zintegrowany system informowania o możliwościach inwestycyjnych w regionie (Invest in Silesia) 24. Jest to autorski system informatyczny wyszukujący i semantycznie agregujący informacje o możliwościach inwestycyjnych w Województwie Śląskim z ponad 500 portali gmin i lokalnych czasopism internetowych. Zgromadzone informacje są automatycznie tłumaczone na języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski. Zawartość bazy danych prezentowana jest w ramach front office (portal który pełni funkcję wyszukiwarki ofert inwestycyjnych w Województwie Śląskim. Główna część systemu bazuje na zamkniętym oprogramowaniu opartym w zdecydowanej większości na technologii JAVA. Zewnętrzna warstwa prezentacji oraz back office oparte są na otwartych technologiach. Województwo w systemie jest tym który pełni rolę koordynatora i organizatora, reszta działań pozostaje w rękach samorządów lokalnych. Samorządy mają dostęp do tzw. BackOffice systemu, dzięki czemu mogą zamieszczać dodatkowe ogłoszenia o istotnych przedsięwzięciach lub planowanych działaniach gospodarczych, jak również wskazać konkretne osoby do kontaktów w kwestiach inwestycyjnych. Na dzień r. w systemie uczestniczyły 92 gminy i powiaty co stanowi równo 50% wszystkich JST z terenu województwa, a w systemie zarejestrowanych było 295 uczestników posiadających dedykowany dostęp. Szczegółowe informacje dotyczące użytkowników zawiera tabela Nowa gospodarka. Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (gospodarki i społeczeństwa wiedzy) oraz opracowanie prognoz i kierunków jej rozwoju jako determinanty kreowania nowych miejsc pracy i zapotrzebowania na nowe kwalifikacje w województwie śląskim. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, s

20 Tabela 1. Liczba użytkowników systemu Invest in Silesia w latach Wielkość Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Liczba odwiedzin Liczba osób Liczba odsłon Źródło: dane Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Zakłada się, że pewna, rzetelna i szybka informacja zdynamizuje strumienie inwestycyjne, także w sektorze ICT. Województwo Śląskie uplasowało się na 3 miejscu w Polsce biorąc pod uwagę dynamikę przychodów firm IT w roku 2011 w stosunku do 2010 z wynikiem 17,6%. W 2011 r. firmy IT z woj. śląskiego odnotowały 2,3% udział w rynku generując przychody na poziomie tys. zł, co pozwoliło uplasować się na 8 pozycji w kraju stosowne dane zawiera tabela 2. Tabela 2. Zestawienie województw według wybranych parametrów rynkowych firm IT województwo liczba przychody z IT (tys. PLN) zmiana udział w zatrudnienie firm (%) rynku (%) Mazowieckie ,7 60, Dolnośląskie ,8 8, Małopolskie ,1 7, Pomorskie ,1 7, Wielkopolskie ,2 5, Podkarpackie ,4 3, Zachodniopomorskie ,0 2, Śląskie ,6 2, Kujawsko-pomorskie ,1 0,5 581 Warmińsko-mazurskie ,7 0,4 353 Lubelskie ,7 0,4 741 Łódzkie ,9 0,2 445 Podlaskie ,2 0,2 268 Świętokrzyskie ,9 0,2 201 Lubuskie ,8 0,1 288 Opolskie ,8 0,001 2 Źródło: Teleinfo 500. Polski rynek teleinformatyczny Businessman.pl, s. 45. Pod względem wielkości przychodów z działalności IT w 2011 r. najwyższą pozycję w rankingu raportu Teleinfo 500 wśród firm z woj. śląskiego uzyskała firma Wasko S.A. 20

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja VI Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 12/2015

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo