STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁAZISKA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁAZISKA NA LATA 2009-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXII/122/9 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 kwietnia 29 r. STRATEGIA ZRÓWNWAŻNEG RZWJU GMINY ŁAZISA NA LATA Łaziska, styczeń 29 r. 1

2 Dokument przygotowano w ramach pomocy konsultingowej Firmy Ekspert "pracowanie strategii zrównoważonego rozwoju w Gminie Łaziska". Firma onsultingowa Ekspert jest instytucją działającą od 1997 r. na rynku polskim i w krajach Europy Wschodniej. Świadczy usługi konsultingowe i szkoleniowe w zakresie zarządzania i finansów. Zajmuje się, między innymi, tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania, tworzeniem programów i projektów, pozyskiwaniem funduszy. Firma onsultingowa Ekspert Ul. Retmańska Sandomierz tel fax. (15) e mail: Zespół konsultantów: Zenon Sobowiec Daniel uś Stanisław Szubiak konsultant koordynator firmy Ekspert konsultant branżowy firmy Ekspert konsultant branżowy firmy Ekspert Współpraca ze strony gminy: Mgr inż. Roman Radzikowski Wójt Gminy Łaziska Szanowni Państwo 2

3 Przedstawiamy Państwu Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łaziska, która jest pierwszym etapem budowy lokalnego programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Prezentowany dokument określa najważniejsze cele i zadania, które trzeba wykonać aby poprawić warunki życia mieszkańców. Jego realizacja doprowadzi do przekształcenia naszej gminy w prężny ośrodek rolniczo turystyczny przyjazny mieszkańcom i środowisku, bezpieczny i gościnny. Zapewnienie wysokiego poziomu życia społeczności lokalnej jest głównym założeniem Strategii. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łaziska powstała w wyniku kilkumiesięcznej pracy zespołu opracowującego ten dokument. W jego skład weszli przedstawiciele samorządu gminy, organizacji pozarządowych, rolników i przedsiębiorców, wielu instytucji lokalnych oraz liderzy, przedstawiciele różnych środowisk gminy. Praca ta wspierana była przez konsultantów Firmy Ekspert. Jesteśmy przekonani, że efekty wdrażania opracowanej Strategii będą widoczne już w najbliższych latach. Jednak realizacja przedstawionej wizji rozwoju gminy wymaga dużego zaangażowania nie tyko samorządu gminy, ale również wszystkich jego mieszkańców. Wiek XXI stawia przed nami nowe wyzwania, którym powinniśmy sprostać oraz nowe szanse, które powinniśmy wykorzystać. Mamy nadzieję, że dzięki stworzonej wizji Gminy Łaziska, wspólnej dla wszystkich mieszkańców, będzie to dobry czas dla rozwoju i promocji tej ziemi. Z poważaniem Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy 3

4 soby uczestniczące w pracach nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łaziska Adrianek Waldemar Banaś Bożena Banaś Danuta Bidzińska Małgorzata oło amień Las Dębowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w ępie 5. Binięda Jerzy 6. Czapla Anna 7. Czapla Henryk 8. Czapla Sławomir 9. Czech Ryszard 1. Czerwonka Tadeusz 11. Czyż Tomasz 12. Dzierżak Tadeusz 13. Dziwisz Jacek 14. Filipiek Waldemar 15. Gozdur Jan 16. Jakóbczyk Dariusz 17. Jaśkowski Czesław 18. ołodziejczyk Henryk 19. owalczyk Zbigniew 2. rzak Paweł 21. ulig Wacław 22. ułaga Franciszek 23. ułaga Marek 24. upis Henryk 25. urek rzysztof 26. urleto Mieczysław 27. Lejwoda Stanisław 28. Lipa Barbara 29. Maryniowski Grzegorz 3. Mosińska Anna 31. Możdźeń Stanisław 32. Mroczkowska Irena 33. Nowak Edward 34. Nowak Janusz 35. wczarz Stanisław 36. Paduch Elżbieta 37. Piłat Wiesław 38. Przychodzeń Alfreda 39. Pyć Zygmunt Piotrowińskiej Wrzelów Niedźwiada Duża Grabowiec Zakrzów opalnia amieńska Las Dębowy przewodniczący Sekretarz Gminy Niedźwiada Duża Zgoda Janiszów Nieciecz Trzciniec opanina amieńska Głodno Zgoda Braciejowice Wojciechów Piotrawin opanina aliszańska Janiszów Trzciniec przewodniczący osiorów Głodno Dyrektor Szkoły Podstawowej w amieniu Zrzeszenie Producentów woców i Warzyw Dyrektor Gimnazjum w Łaziskach Wrzelów amień Niedźwiada Mała Łaziska Piotrawin Piotrawin olonia Łaziska Braciejowice ierownik Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy 4. Radzikowski Roman w Łaziskach Wójt Gminy Łaziska 4

5 41. Słowik Jan 42. Toczek Tomasz 43. Watras Bożena 44. Wojciechowska Małgorzata 45. Zagozdon Jerzy 46. Złotucha Ewa Łaziska ępa Piotrowińska ierownik PS w Łaziskach Dyrektor GBiD w Łaziskach Zakrzów Braciejowice Grupa I Gospodarka 1. Adrianek Waldemar 2. Banaś Danuta 3. Czapla Alicja 4. Czapla Anna 5. Czapla Sławomir 6. Czech Ryszard 7. rzak Paweł 8. ułaga Franciszek 9. urek rzysztof 1. urleto Mieczysław 11. Lejwoda Stanisław 12. Nowak Edward 13. Piłat Wiesław 14. Toczek Tomasz przewodniczący Grupa II Środowisko, infrastruktura techniczna Czerwonka Tadeusz Czyż Tomasz ołodziejczyk Henryk owalczyk Zbigniew wczarz Stanisław Słowik Jan przewodniczący Grupa III Sfera społeczna 1. Banaś Bożena 2. Jakóbczyk Dariusz przewodniczący 5

6 3. Paduch Elżbieta 4. Radzikowski Roman 5. Watras Bożena 6

7 Spis treści 1. PRCES TWRZENIA STRATEGII I JEG UCZESTNICY MIEJSCE STRATEGII GMINY ŁAZISA...8 W LALNEJ AGENDZIE PRZEBIEG PRAC NAD STRATEGIĄ STRUTURA STRATEGII CHARATERYSTYA GMINY GÓLNA CHARATERYSTYA GMINY I JEJ MISJI ANALIZA UWARUNWAŃ I CZYNNIÓW RZWJU GMINY STRATEGICZNE IERUNI RZWJU GMINY WIZJA PRZYSZŁŚCI GMINY ŁAZISA MISJA I CELE STRATEGICZNE RZWJU GMINY WPRWADZENIE D ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ STRATEGII INSTRUMENTY REALIZACJI STRATEGII MNITRING STRATEGII PRPZYCJE DZIAŁAŃ PRMCYJNYCH

8 1. PRCES TWRZENIA STRATEGII I JEG UCZESTNICY 1.1. MIEJSCE STRATEGII GMINY ŁAZISA W LALNEJ AGENDZIE Rozwój zrównoważony to rozwój społecznogospodarczy, w którym, w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw i ich obywateli zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych, społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. rozwoju zrównoważonym mówią również zapisy ustawy o ochronie środowiska. 2. Agenda 21 to program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku uwzględniający globalną, międzynarodową, krajową i lokalną /gminną/ skalę działań, czyli jest to w praktyce program integrujący wprowadzanie w życie ładów: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego i instytucjonalnego w zakresie zarządzania. Tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju w gminach jest niezbędnym warunkiem wypełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski odnośnie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Zasady te zostały przyjęte na konferencji zwanej Szczytem Ziemi, jaka odbyła się pod auspicjami rganizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. w Rio de Janeiro. Znane są one jako Agenda 21 czyli Globalny Program Działań na rzecz rozwiązywania problemów ochrony środowiska. Strategia Zrównoważonego Rozwoju opracowana w Gminie Łaziska jest zrobiona zgodnie z zaleceniami Agendy Metodologia opracowania strategii zrównoważonego rozwoju w gminach zgodnie z zaleceniami Agendy 21 oparta na szeroko uspołecznionym procesie komunikacji, może być traktowana jako ważne narzędzie rozwoju demokracji lokalnej. Polega ona na tym, że w warsztatach uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy lokalni, decydenci, przedstawiciele biznesu i administracji publicznej, czyli 8

9 wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym. Tworzy się kolejno: wizję rozwoju gminy, raport o stanie gminy, zasady komunikacji społecznej. kreśla się problemy środowiskowe, cele i środki ich realizacji, metody monitorowania przebiegu procesu. Aby strategia była zgodna z Agendą 21 wymaga szerokiego społecznego poparcia. Poparcie takie nie jest możliwe bez zrozumienia na czym polega zrównoważony rozwój. Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Łaziska nawiązuje do strategii województwa lubelskiego oraz Strategii Rozwoju Powiatu polskiego i gmin ościennych. 4. Zasady budowy strategii zrównoważonego rozwoju. Wszelkie wymogi związane z tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju spełnia Metoda Planowania Partnerskiego. Pozwala ona przy budowie strategii rozwoju, na połączenie wysiłku ekspertów z odbiorcą programu społeczeństwem, reprezentowanym przez liderów lokalnych, radnych i pracowników Urzędu Gminy. Niezwykle ważny jest fakt, że jest to jedyna metoda, która poprzez bezpośredni kontakt, pozwala na skuteczne zaangażowanie się emocjonalne konsultantów w wykonywanie zlecenia oraz ich identyfikację z tym konkretnym miejscem. Możliwość bieżącego weryfikowania pracy przez dbiorcę, którym w tym przypadku jest Urząd Gminy, jest podstawowym wymogiem przy spełnianiu, obowiązujących w Unii Europejskiej, norm jakości usługi konsultingowej wg IS 91. Pierwszym elementem budowy strategii była szczegółowa charakterystyka istniejącej sytuacji. Przy budowie diagnozy stanu gminy, oprócz analizy dostępnych danych, posłużono się także metodą ankietyzacji lokalnej społeczności oraz prac w zespołach zadaniowych. Diagnoza stanu gminy, jak i cała strategia gminy Łaziska nie skupia się jedynie na zagadnieniach gospodarczych, rolniczych ale w sposób zintegrowany obejmuje wszystkie istotne dziedziny lokalnej rzeczywistości, wychodząc od środowiska jako uwarunkowania podstawowego, poprzez gospodarkę, zagadnienia społeczne, infrastrukturę techniczną, zagospodarowanie przestrzenne po elementy zarządzania. Efekty tych prac zawarte zostały w dokumencie pt. "Raport o stanie gminy Łaziska. Strategia zrównoważonego rozwoju gminy opracowana została w toku uspołecznionego procesu, obejmującego udział przedstawicieli władz i społeczności lokalnej. Proces planowania był procesem aktywnym i realizowanym w formie trzech warsztatów, kilkunastu spotkań roboczych, pracy społecznych zespołów zadaniowych, konsultacji wyników pracy, indywidualnej 9

10 pracy członków konsultantów, Zespołu różnych pracowującego form sondaży Strategię, społecznych indywidualnej (ankietyzacja, pracy wywiady środowiskowe, debaty społeczne). Uspołecznienie procesu strategii polega na wypracowaniu form społecznego współdziałania w zakresie opracowania wizji, celów, działań, zadań oraz określenia źródeł pochodzenia środków na ich realizację. pracowaną wg wyżej wymienionych zasad strategię społeczność lokalna może uznać za zbiór własnych celów i dążeń, a dzięki udziałowi w pracach nad jej przygotowaniem będzie gotowa do samodzielnego jej wdrożenia, realizacji i monitorowania. Współautorstwo w opracowaniu strategii jest czynnikiem motywującym do działania społeczność lokalną. W pracy zespołowej wykorzystane zostały nowoczesne techniki warsztatowe min. moderacja wizualna, burza mózgów, analiza przypadku, prezentacje, formy graficzne, techniki audiowizualne. 1

11 Struktura lokalnej Agendy 21: I. Międzysektorowe Lobby Społeczne na rzecz wprowadzania zrównoważonego rozwoju Informacja o zasobach gminy, w tym: Inwentaryzacja Miejscowy plan ogólny przyrodnicza gminy Nowy plan ogólny zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego przestrzennego Strategia Rozwoju Lokalnego (ekorozwoju) Zagospodarowanie przestrzenne Studium uwarunkowań Strategia zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i kierunków zagospodarowania gminy przestrzennego gminy Wytyczne III. Program zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) gminy IV. Monitoring realizacji Źródło: Materiały szkoleniowe Umbrella Project PRZEBIEG PRAC NAD STRATEGIĄ 11

12 Strategia zrównoważonego rozwoju pozwala ukierunkować proces zmian na rozwój zrównoważony oraz pomaga w: uzyskaniu szansy harmonijnego rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem istniejących zasobów przyrodniczych, ochronie własnych zasobów przyrody i dóbr kultury, aktywnym włączeniu się mieszkańców w zarządzanie, rozwoju społecznym gminy oraz stymuluje proces utrzymania i powrotu ludzi młodych i wykształconych, uzyskaniu poprawy warunków życia dla następnych pokoleń, polepszeniu warunków zdrowotnych mieszkańców przy zachowaniu lub poprawie stanu środowiska, zachowaniu dobrego samopoczucia i równowagi psychicznej mieszkańców i pracujących w gminie, poprzez obcowanie z naturą i zamieszkiwanie w urozmaiconym, naturalnym krajobrazie, uniknięciu niepowodzeń związanych z brakiem aktualnego dokumentu strategii, skuteczniejszym wypełnianiem obowiązków przez samorządy, nadawaniu priorytetów zadaniom, planowaniu realizacji zadań gospodarczych, efektywnym budowaniu i gospodarowaniu budżetem, ubieganiu się o środki ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na rozwój gminy, opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowaniu programów ochrony środowiska, opracowaniu planów przedsięwzięć inwestycyjnych, promocji wewnętrznej i zewnętrznej gminy, przyciągnięciu potencjalnych inwestorów do gminy, ocenie zaawansowania w realizacji zaplanowanych celów, zadań. Punktem wyjścia do sformułowania metodologii były założenia wg których opracowanie powinno: 12

13 być "uspołecznione" tzn. angażować w pracę nie tylko przedstawicieli samorządu ale także podmioty gospodarcze i społeczne funkcjonujące na terenie gminy oraz liderów lokalnych, posiadać rozbudowaną sferę realizacyjną w postaci wyszczególnienia konkretnych zadań (ujętych w aspekcie czasowym) oraz instrumentów organizacyjnych, posiadać wyraźnie określone miejsce w strukturze istniejących oraz planowanych dokumentów, studiów i programów branżowych. Zespół konsultantów Firmy Ekspert budując projekt strategii działał w trzech płaszczyznach: merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej. W płaszczyźnie merytorycznej zrealizowano następujące zadania: przeprowadzono identyfikację problemów środowiskowych gminy zdefiniowano czynniki rozwoju gminy: silne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia oddziaływujące w jej otoczeniu (analiza SWT) określono wizję rozwoju gminy oraz misję (cel nadrzędny) określono cele strategiczne i szczegółowe strategii zrównoważonego rozwoju wskazano sposoby realizacji celów określając założenia dla poszczególnych zadań. Działania metodyczne polegały na: ustaleniu metod badań i analiz niezbędnych do stworzenia raportu o stanie gminy ustaleniu harmonogramu działań oraz zakresów tematycznych opracowań, stosowaniu metody burzy mózgów i innych metod aktywnej pracy grupy w celu pozyskania maksymalnej ilości informacji, wykorzystaniu najnowszych metod aktywizowania społeczeństwa oraz zastosowaniu nowoczesnych technik komunikacji międzyludzkiej, wypracowaniu metody opracowania strategii skutecznej dla specyfiki lokalnej Działania organizacyjne: wyłoniono grupę liderów lokalnych zdefiniowano główne obszary problemowe i powołano zespoły zadaniowe celem dokładnych analiz tych obszarów, przeprowadzono serię warsztatów i spotkań zespołów, przeprowadzono kampanię promocyjną strategii z wykorzystaniem dostępnych narzędzi. 13

14 Warsztaty oraz konsultacje umożliwiły analizę różnorodnych informacji oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań dla gminy. Strategia budowana wg w/w metod zapewniła aktywny udział władz gminy, radnych, pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli lokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych i liderów. Wiedza i doświadczenie konsultantów połączone zostało ze znajomością specyfiki terenu przez uczestników zespołu planującego. Proces tworzenia strategii trwał sześć miesięcy i został poprzedzony decyzją władz gminy w Łaziskach o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju gminy Łaziska. Pierwszy warsztat w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju odbył się w dniu 27 czerwca 23r, w Urzędzie Gminy w Łaziskach. Celem warsztatu była inauguracja prac nad strategią zrównoważonego rozwoju gminy oraz jej podstawowego elementu, a mianowicie wizji rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy Łaziska, przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, radni, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście. ficjalnego otwarcia prac nad strategią dokonał Wójt Roman Radzikowski, zachęcając uczestników do aktywnej pracy na rzecz rozwoju Gminy Łaziska. Następnie konsultant Firmy Ekspert zapoznał lokalną społeczność z ideą strategii zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami Agendy 21 i przedstawił harmonogram prac nad strategią zrównoważonego rozwoju Gminy Łaziska. W części warsztatowej, w której obowiązywał podział na branżowe zespoły zadaniowe (komisje) zespół do spraw gospodarki, środowiska przyrodniczokulturowego i sfery społecznej, pracowano nad listą problemów niepokojących mieszkańców gminy oraz nad wizją rozwoju Gminy Łaziska. Uczestnicy warsztatu wypełnili ankiety, gdzie określili kierunki rozwoju gminy oraz najistotniejsze problemy ograniczające jej rozwój. Większość osób obecnych na spotkaniu zadeklarowała swój udział w pracach branżowych zespołów zadaniowych. Drugi warsztat odbył się w dniu 26 sierpnia 23r. Głównym celem spotkania była analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych decydujących o rozwoju gminy (Analiza SWT). Dodatkowo dokonano zredagowania ostatecznej wizji gminy, określono ostateczne listy problemów w poszczególnych zespołach branżowych oraz w sposób demokratyczny wybrano lidera każdej z grup. Uczestnicy dyskutowali także nad dotychczasowym przepływem informacji pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami, w kwestii prowadzonych prac nad strategią. onsultant Firmy Ekspert zaprezentował 14

15 pierwsze wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy Łaziska. Celem ankietyzacji było zasięgnięcie, jak najszerszej, opinii mieszkańców co do wizji, kierunków i priorytetów rozwoju, szczegółowych pomysłów, preferencji i spostrzeżeń dotyczących obecnego stanu gminy, niezwykle cennej w uspołecznionym procesie tworzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łaziska. W dniu 24 września 23 r. odbył się trzeci z kolei warsztat w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łaziska.. Warsztat poświęcony był wypracowaniu celów strategicznych odpowiadających kierunkom rozwoju oraz celów szczegółowych niwelujących problemy rozwoju gminy. Uczestnicy spotkania dyskutowali także na temat zarządzania strategią oraz form i sposobów jej monitoringu. onsultant Firmy Ekspert przedstawił dokument pt. Raport o stanie gminy zawierającym diagnozę gminy we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Dokument ten jest zbiorem informacji, analizą poszczególnych materiałów, dokumentów, badań obrazujących stan gminy w momencie opracowywania strategii. Dokument w kolejnych latach będzie uaktualniany. Pomiędzy poszczególnymi sesjami warsztatowymi a także po ostatniej sesji, odbyły się spotkania robocze, konsultacje z ekspertami, a opinia publiczna była systematycznie informowana o przebiegu prac. Dodatkowo kontakt ze społeczeństwem gminy Łaziska odbywał się poprzez: indywidualne zaproszenia pisemne spotkania informacyjne archiwizację i dokumentację warsztatów i spotkań bezpośrednie rozmowy z konsultantami Firmy Ekspert i pracownikami Urzędu Gminy. Wszystkie etapy prac nad strategią były koordynowane i prowadzone przez konsultanta Firmy Ekspert. ońcowa faza pracy nad strategią polegała na uzupełnianiu przez konsultantów Firmy Ekspert sfery jej realizacji na wszystkich etapach oraz wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami. 15

16 1.3. STRUTURA STRATEGII Wizja zrównoważonego rozwoju Gminy Łaziska Ustawowa misja gminy Cel nadrzędny (misja gminy) Cele strategiczne Analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń Problemy Cele szczegółowe strategii Analiza podmiotów instytucjonalnych i decydentów (stakeholders) Działania / zadania Projekty Zarządzanie realizacją strategii społeczny i wskaźnikowy system monitorowania strategii system aktualizacji strategii 16

17 2. CHARATERYSTYA GMINY 2.1. GÓLNA CHARATERYSTYA GMINY I JEJ MISJI 1. Podstawowe informacje o gminie Gmina Łaziska położona jest w południowo wschodniej części Polski w zachodniej części województwa lubelskiego, ma kształt zbliżony do prostokąta o długości z północy na południe 14 km, a ze wschodu na zachód około 7 km. d północy sąsiaduje z gminą Wilków, północnego wschodu z gminą arczmiska, wschodu gminą pole. d zachodu sąsiaduje z gminami Chotcza i Solec należącymi do województwa mazowieckiego. W układzie administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej (od 1 stycznia 1999r.) Gmina Łaziska należy do województwa lubelskiego, powiatu opolskiego. Zajmuje powierzchnię 18,71 km2. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa: Łaziska (największe zamieszkiwane przez 558 osób) siedziba Urzędu Gminy Braciejowice Głodno Grabowiec Janiszów amień ępa Piotrawińska oło olonia opanina amieńska Las Dębowy osiorów Niedźwiada Duża Niedźwiada Mała Nieciecz Piotrawin Zakrzów 17

18 olonia Łaziska Zgoda Trzciniec Wojciechów aliszan olonia Wrzelów ępa Gostecka ępa Solecka Ukształtowanie powierzchni gminy charakteryzuje się niemal zupełnym brakiem form wyraźnych i ostrych, a także większych deniwelacji. Choć różnice wzniesień na obszarze gminy sięgają 9 m to jedyną bardziej wyrazistą formą pozostaje fragment zbocza przełomowej doliny Wisły w południowo zachodnim narożniku gminy. Większość jej powierzchni zajmują rozległe, płaskie obszary teras, zrównań podstokowych, bardzo łagodnie nachylone zbocza i lekko sfalowane fragmenty zrównań wierzchniowych. Niemal cały obszar gminy włączono w nadwiślański system obszarów chronionych. Południowa część gminy wchodzi w obręb otuliny Wrzelowieckiego Parku rajobrazowego, zaś północna w obręb Chodelskiego bszaru Chronionego rajobrazu. 18

19 Położenie gminy na tle mapy kraju Położenie gminy na tle mapy powiatu GMINA ŁAZISA 19

20 Położenie gminy na tle mapy województwa GMINA ŁAZISA I. Struktura przestrzenna gminy: 2

21 Gmina zajmuje powierzchnię 1871 ha (18,71 km2) w tym 65,8 % zajmują użytki rolne, co świadczy o jej wybitnie rolniczym charakterze, 25,3 % lasy, 3,3 % wody, 5,6 % grunty pozostałe i nieużytki. Podział powierzchni gminy Łaziska ze względu na przeznaczenie gruntów pozostałe 6% wody 3% lasy 25% użytki rolne 66% lasy użytki rolne wody pozostałe Źródło danych: pracowanie własne Urzędu Gminy Łaziska Proporcje różnych typów użytkowania gruntów dla tej gminy świadczą o wyraźnie sadowniczej specjalizacji wielu gospodarstw. Gmina wyróżnia się w województwie najwyższą powierzchnią sadów wynoszącą ok ha (6,55 % użytków rolnych) w roku 199 było 13 ha sadów. Należy przy tym zaznaczyć, że są to w tej gminie wyłącznie sady prywatne. Nieco mniejszą powierzchnię mają grunty orne ok ha (3,95 % użytków rolnych). Lasy zajmują obszar ok ha (25,3 %). Lesistość gminy, pomimo że nieco wyższa niż przeciętna dla województwa lubelskiego, jest niższa niż średnia dla kraju. Lasy tworzą dwa główne kompleksy jeden położony na południowo zachodniej rubieży gminy łączy się z lasami Wrzelowieckiego Parku rajobrazowego, drugi rozdziela teren gminy na dwie części stanowiąc zachodnią część dużego masywu leśnego ciągnącego się aż po pole Lubelskie. Stosunkowo duży odsetek obszaru gminy stanowią pozostałe grunty i nieużytki 69 ha (5,6 %). Niezależnie od oficjalnych danych statystycznych trudno dokładnie ocenić ich obszar, jako że okresowo napełniające się wodą starorzecza i zagłębienia deflacyjne mogą być klasyfikowane różnie w zależności od okresu spisowego. Podobne wątpliwości mogą dotyczyć obszaru między wałami powodziowymi Wisły, gdzie po każdym większym wezbraniu zmieniają kształty i powierzchnie kępy i ławice. Użytkowanie gruntów według granic administracyjnych gmina Łaziska na tle powiatu opolskiego i województwa lubelskiego (stan 31 XII 22) 21

22 PowierzWyszczególnienie chnia ogólna Użytki rolne sady Razem grunty orne Województwo lubelskie Powiat opolski Gmina Łaziska źródło: Urząd Statystyczny Lublin, łąki w hektarach pastwiska Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty i nieużytki W skład gminy wchodzi 25 miejscowości (23 wsie, i dwie kolonie), z których utworzone są 24 sołectwa. Najdalej położonym sołectwem od centrum gminy wsi Łazisk jest Las Dębowy 12 km, natomiast najbliżej Janiszów 1 km. Według danych z 27 roku w gminie zamieszkiwało 5443 osób, co dawało gęstość zaludnienia ok. 5 osób/km2. Ludność gminy w poszczególnych miejscowościach Gminy Łaziska na dzień r. Lp. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 1. Braciejowice Głodno Grabowiec Janiszów amień amień olonia ępa Gostecka ępa Piotrawińska ępa Solecka 93 1 olonia Łaziska oło opanina aliszańska opanina amieńska osiorów Las Dębowy Łaziska Niedźwiada Duża Niedźwiada Mała Piotrawin Piotrawin olonia

23 Trzciniec 311 Wojciechów 132 Wrzelów 233 Zakrzów 362 Zgoda 248 Razem: 5443 Źródło: pracowanie własne na podstawie danych USC Łaziska. Mieszkańcy Gminy Łaziska utrzymują się przede wszystkim z prowadzenia małych, prywatnych gospodarstw rolnych. W tym zakresie Gmina Łaziska dzieli się na dwa regiony uwarunkowane klasami ziemi. Pierwszy z nich kształtuje się w dolinie rzeki Wisły gdzie są bardzo dobre gleby w tym regionie przeważają uprawy sadownicze. W związku z tym osobom tam zamieszkującym powodzi się lepiej. W drugim regionie występują słabsze klasy gleby, na których uprawiane są warzywa i zboża. Mieszkańcy tych terenów to ludzie mniej zamożni. Przeciętna wielkość gospodarstwa jest również niewielka i wynosi 3,3 ha. Charakterystyka ogólna gminy. Województwo Powiat Gmina Powierzchnia Liczba sołectw Liczba wsi Liczba miejscowości Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia na 1 km Średnia wieku mieszkańców Liczba domostw na terenie gminy Liczba rodzin zamieszkałych na terenie gminy Średnie dochody na głowę mieszkańca Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego Procent gospodarstw rolnych w gminie o powierzchni mniejszej od przeciętnej Powierzchnia użytków rolnych Powierzchnia sadów Powierzchnia gruntów ornych Powierzchnia użytków zielonych Powierzchnia lasów Wody Tereny różne i nieużytki ( w tym tereny zabudowane) 23 LUBELSIE PLSI ŁAZISA 1871 ha (18,71 km2) osób 39 lat ,11 zł. 3,3 ha 6 % 7153 ha 4331 ha 2214 ha 68 ha 275 ha 359 ha 69 ha

24 Drogi Łączna długość utwardzonych dróg na terenie gminy II. 19,49 ha 128,7 km Ludność. Jak już wspomniano wyżej w 27 r. gmina liczyła 5443 mieszkańców, w tym 2782 (51,12%) kobiet i 2661 mężczyzn (48,88 %). Struktura ludności Gminy Łaziska wg. podziału na płeć k obie ty 51% m ę żczyźni 49% k obie ty m ę żczyźni Źródło: pracowane na podstawie danych USC Łaziska Dla porównania na koniec 22 roku w gminie Łaziska mieszkało 4918 osób, w tym 2411 mężczyzn i 257 kobiet (tab.4). Ludność gminy (stan w dniu 31 XII 22) Wyszczególnienie Województwo lubelskie Powiat opolski Gmina Łaziska Sołectwa miejscowości Ludność ogółem mężczyźni kobiety na 1 km kobiety na 1 mężczyzn źródło: Urząd Statystyczny Lublin, 23 Na 1 mężczyzn przypadało w 22 roku 14 kobiety. Gęstość zaludnienia wynosiła 48 osób/km2 i była niższa niż dla powiatu opolskiego oraz województwa lubelskiego. W ciągu ostatnich lat liczba ludności systematycznie zmniejsza się (tab.5). W 197 r. gminę zamieszkiwało 6151 osób, w 1978 roku 5699, a w 1988 roku 5438 osób. Zmiany liczby ludności w latach

25 Rok źródło: Główny Urząd Statystyczny, Liczba ludności Stopa przyrostu naturalnego utrzymywała się w ostatnich latach na poziomie ujemnym (2.58 w 22 r.), natomiast w latach 7tych współczynnik ten miał wartość dodatnią. W strukturze ludności wg wieku dominowała tendencja starzenia się ludności. Sytuację demograficzną w gminie Łaziska od 23 roku przedstawiają poniższe tabele: Liczba ludności Gminy na przestrzeni lat Liczba ludności Urodzenia Zgony Źródło: pracowane na podstawie danych USC Łaziska Liczba ludności wg płci w stan na dzień r. gółem Mężczyźni obiety Źródło: pracowane na podstawie danych USC Łaziska Struktura wiekowa. Procentowy udział osób z poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności gminy stan na dzień r. Grupa wiekowa obiety Mężczyźni do 18 lat od 18 do 65 lat powyżej 65 lat Źródło: pracowane na podstawie danych USC Łaziska RAZEM % w ogólnej liczbie mieszkańców gminy 2,8 % 61,9 % 17,3 % Z przedstawionych powyżej danych wynika, że od roku 23 ludność na terenie Gminy Łaziska utrzymuje się na jednakowym mniej więcej poziomie (duża różnica na plus w 25 roku wynika z przyłączenia do gminy dwóch wsi ępy Gosteckiej i ępy Soleckiej), z niewielką tendencją wzrostową. Niewielkie wahania wynikają z urodzeń, zgonów, czy emigrowania ludności. Przewagę stanowią kobiety (2.782) nad mężczyznami (2.661). W strukturze ludności według wieku zdecydowanie przeważa ludność w wieku produkcyjnym, w którym znajduje się (61,6%) mieszkańców gminy, w tym nieznacznie większa liczba mężczyzn na 1.63 pracujących kobiet. Jak na razie 25

26 wskaźnik osób w wieku przedprodukcyjnym (2,8 %) jest nieznacznie większy od wskaźnika osób w wieku poprodukcyjnym (17,3 %), jednakże przeważająca liczba zgonów nad urodzeniami w kilku ostatnich latach (ujemny przyrost naturalny) sprawia, że ogólnopolski problem demograficzny starzenie się społeczeństwa jest nieobcy także w naszej gminie i nabiera coraz większego znaczenia, jako problem, z którym trzeba się będzie uporać. Tym bardziej, że także na terenie naszej gminy występuje i nasila się zjawisko emigracji zarobkowej młodych ludzi do dużych miast i poza granice kraju, a to w perspektywie może doprowadzić nie tylko do zwiększenia mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym, w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym które powinny służyć im pomocą i opieką, ale wręcz do wyludnienia niektórych miejscowości. III. BEZRBCIE Bezrobocie jest kolejnym w hierarchii problemów, występujących na terenie gminy Łaziska, wymagających interwencji ze strony pomocy społecznej, a jest ono jedną z głównych przyczyn problemu opisanego wyżej ubóstwa. Bezrobocie jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym, ma bowiem bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy. W ujęciu społecznym bezrobocie oznacza stan bezczynności zawodowej osób zdolnych do pracy, zgłaszających gotowość jej podjęcia, przy czym dochody z pracy są dla tych osób podstawą egzystencji. Najgroźniejszymi konsekwencjami w funkcjonowaniu osób bezrobotnych i ich rodzin są przede wszystkim: a) obniżenie własnej wartości, poczucie bezsilności i beznadziejności oraz niepewność statusu społecznego; b) pogorszenie standardu życia, ubóstwo; c) izolacja społeczna, ograniczenie lub zaniechanie uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym; d) stygmatyzacja; e) problem z zagospodarowaniem czasu wolnego. Bezrobocie niesie również za sobą konsekwencje społeczne, bo to społeczeństwo ponosi duże koszty świadczeń na rzecz osób bezrobotnych. Problematyką bezrobocia zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w polu Lubelskim. W Powiatowym Urzędzie Pracy w polu Lubelskim na dzień r. zarejestrowanych było 394 osób bezrobotnych z terenu gminy Łaziska. Stanowili oni 7,24 % wszystkich mieszkańców gminy (dla porównania stopa bezrobocia w Powiecie polskim w tym samym okresie wynosiła 19,6 %). 26

Łaziska, grudzień 2015r.

Łaziska, grudzień 2015r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 29 grudnia 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁAZISKA NA LATA 2016-2020 Łaziska, grudzień 2015r. Szanowni Państwo Strategia Rozwoju Gminy Łaziska,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁAZISKA

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁAZISKA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁAZISKA Str. 1-1 - Str. 2-2 - Łaziska, grudzień 2003 r. Dokument przygotowano w ramach pomocy konsultingowej Firmy Ekspert "Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/32/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 18 czerwca 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 REALIZATOR PROGRAMU: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski

Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu. chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Boguszewski Analiza sytuacji społecznogospodarczej powiatu chełmskiego na przestrzeni ostatnich lat Ryszard Boguszewski Analizowane obszary Przestrzeń i środowisko Sfera społeczna Sfera gospodarcza Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 2008 2013

STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/98/28 Rady Gminy Łaziska z dnia 7 grudnia 28 r. STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAZISKA POWIAT OPOLSKI NA LATA 28 23 Łaziska, grudzień 28 r. Strategia

Bardziej szczegółowo