KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Okres realizacji projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Okres realizacji projektu 01.2008-12.2013"

Transkrypt

1 Wyciąg z Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Nie dotyczy Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba projektów kontynuowanych przez OPS 146 (liczba gmin biorących udział w realizacji projektu 165) Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) ,40 zł ( ,11 zł) w roku 2012 (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 zł ( ,00 zł) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,40 zł ( ,11zł) Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu 1. Grupa docelowa projektu (w zakresie wsparcia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) konsultowana jest z właściwym dla Beneficjenta Powiatowym Urzędem Pracy. Konsultacja grupy docelowej projektu z Powiatowym Urzędem Pracy daje gwarancję doboru właściwego wsparcia dla grupy docelowej projektu oraz efektywnego zastosowania instrumentów aktywnej integracji, co pozytywnie wpływa na jakość świadczonych w projekcie działań. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 2. Projekt skierowany jest w co najmniej 10 % do osób niepełnosprawnych. W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych w regionie konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, w tym diagnozy w kierunku realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektów stwierdzonych przez pracownika socjalnego. Zastosowanie instrumentu aktywnej integracji edukacyjnej, czyli uzupełniania wykształcenia w formach szkolnych przyczyni się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy poprzez zdobycie lub podniesienie wykształcenia, tym samym zwiększy ich atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o

2 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2012 r. B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? Nie dotyczy Nie dotyczy - Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki TAK x Jeżeli NIE należy NIE - uzasadnić Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba nieaktywnych OPS, których projekty rozpoczną się Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2012 (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 zł ( ,05 zł) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 zł ( ,10 zł) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2012 ogółem w projekcie Nie dotyczy Nie dotyczy Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu 1. Grupa docelowa projektu (w zakresie wsparcia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) konsultowana jest z właściwym dla Beneficjenta Powiatowym Urzędem Pracy. Konsultacja grupy docelowej projektu z Powiatowym Urzędem Pracy daje gwarancję doboru właściwego wsparcia dla grupy docelowej projektu oraz efektywnego zastosowania instrumentów aktywnej integracji, co pozytywnie wpływa na jakość świadczonych w projekcie działań. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 2. Projekt skierowany jest w co najmniej 10 % do osób niepełnosprawnych. W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych w regionie konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, w tym diagnozy w kierunku realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektów stwierdzonych przez pracownika socjalnego.

3 Zastosowanie instrumentu aktywnej integracji edukacyjnej, czyli uzupełniania wykształcenia w formach szkolnych przyczyni się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy poprzez zdobycie lub podniesienie wykształcenia, tym samym zwiększy ich atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy Beneficjent systemowy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, liczba projektów kontynuowanych przez PCPR 31 Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) w roku 2012 (w tym krajowy wkład publiczny) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,16 zł ( ,72 zł) ,00 zł ( ,40 zł) ,10 zł ( ,51 zł) Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu 1. Grupa docelowa projektu (w zakresie wsparcia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) konsultowana jest z właściwym dla Beneficjenta Powiatowym Urzędem Pracy. Konsultacja grupy docelowej projektu z Powiatowym Urzędem Pracy daje gwarancję doboru właściwego wsparcia dla grupy docelowej projektu oraz efektywnego zastosowania instrumentów aktywnej integracji, co pozytywnie wpływa na jakość świadczonych w projekcie działań. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 2. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.). Np. jeżeli 20 % klientów PCPR to osoby niepełnosprawne, to 20 % uczestników projektu muszą stanowić osoby niepełnosprawne. W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych w regionie konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, w tym diagnozy w kierunku realizacji instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektów stwierdzonych przez pracownika socjalnego.

4 Zastosowanie instrumentu aktywnej integracji edukacyjnej, czyli uzupełniania wykształcenia w formach szkolnych przyczyni się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy poprzez zdobycie lub podniesienie wykształcenia, tym samym zwiększy ich atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o Poddziałanie Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2012 r. B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Nie dotyczy 3. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno informacyjnych o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym. 5. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) powiązanych z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi Opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym dla Poddziałania PO KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE - uzasadnić - Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2012 (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 zł ( ,00 zł) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 zł ( ,00 zł) 1 Przez działania wdrożeniowe należy rozumieć w szczególności opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących narzędzi i metod aktywizacji społecznej, programów nauczania, a także rozwiązań organizacyjnych sprzyjających inkluzji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działaniem wdrożeniowym nie są natomiast konferencje, publikacje, wizyty studyjne, a także działania informacyjno-promocyjne, które nie przyczyniają się do efektywnego wykorzystania wyników prowadzonych badań.

5 Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2012 ogółem w projekcie liczba podmiotów polityki społecznej podejmujących współpracę na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 10; liczba raportów powstałych w wyniku przeprowadzonych badań 1; liczba zrealizowanych kampanii promocyjnoinformacyjnych dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 1 (Kampania promująco informacyjna odwoływać się będzie do idei Wielkopolski otwartej w tym na osoby starsze. W 2012 r. kampania realizowana w ramach projektu wpisywać się będzie w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.); liczba przyjętych regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej w Wielkopolsce 1. Szczegółowe kryteria wyboru projektów liczba podmiotów polityki społecznej podejmujących współpracę na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 10; liczba raportów powstałych w wyniku przeprowadzonych badań 1; liczba zrealizowanych kampanii promocyjnoinformacyjnych dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 1 (Kampania promująco informacyjna odwoływać się będzie do idei Wielkopolski otwartej w tym na osoby starsze. W 2012 r. kampania realizowana w ramach projektu wpisywać się będzie w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.); liczba przyjętych regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej w Wielkopolsce 1. Kryteria dostępu 1. Projekt zakłada wsparcie procesu budowania mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. W związku z rozbudowanym systemem instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w województwie konieczne jest budowanie mechanizmów współpracy pomiędzy tymi instytucjami, które pozytywnie wpłyną na jakość podejmowanych działań w zakresie polityki społecznej w regionie. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 2. Projekt zakłada realizację szeroko zakrojonych działań informacyjno-promocyjnych, związanych z realizacją projektu systemowego i zakresem oferowanego wsparcia, skierowanych do OPS i PCPR województwa wielkopolskiego. Ciągłe prowadzenie i udoskonalanie działań informacyjno-promocyjnych jest niezbędne w celu zaktywizowania jednostek, które pozostają nie zaangażowane i nie biorą udziału w realizacji projektów systemowych. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Projekt zakłada określenie priorytetów w oparciu o strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej (o której mowa w ustawie o pomocy społecznej art. 21) oraz diagnozę potrzeb i wyzwań związanych np. z aktywizacją osób niepełnosprawnych, ekonomią społeczną, osobami starszymi, itp. Działanie takie pozytywnie wpłynie na kreowanie i wyznaczanie w województwie wielkopolskim priorytetowych kierunków w zakresie polityki społecznej regionu. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o

6 B2.2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Nie dotyczy 1. Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej. 2. Studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 7. Realizacja wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i kadr prowadzących pracę z rodziną oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie współdziałania tych instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? TAK x Jeżeli NIE należy NIE - uzasadnić - Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2012 (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 zł ( ,00 zł) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 zł ( ,00 zł) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2012 ogółem w projekcie liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 600; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 420; liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 240; liczba zespołów interdyscyplinarnych nowoutworzonych i zespołów kontynuujących działalność 20; liczba porozumień ops/pcpr z pup - kontynuacja zawartych i nawiązanie nowych porozumień 60; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy podnieśli kwalifikacje w celu podniesienia potencjału w zakresie działań liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 600; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 420; liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 240; liczba zespołów interdyscyplinarnych nowoutworzonych i zespołów kontynuujących działalność 20; liczba porozumień ops/pcpr z pup - kontynuacja zawartych i nawiązanie nowych porozumień 60; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy podnieśli kwalifikacje w celu podniesienia potencjału w zakresie działań

7 aktywizacyjnych 0; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy rozpoczęli studia podyplomowe 0; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia kursów zawodowych I stopnia 30; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia kursów zawodowych II stopnia 30; liczba pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym w zakresie współdziałania instytucji pomocy społecznej na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej aktywizacyjnych 60; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy rozpoczęli studia podyplomowe 100; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy rozpoczęli kursy zawodowe I stopnia 30; liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy rozpoczęli kursy zawodowe II stopnia 30; liczba pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym w zakresie współdziałania instytucji pomocy społecznej na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria dostępu 1. Projekt zakłada realizację działań, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. W związku z trudną sytuacją osób niepełnosprawnych w regionie oraz ograniczoną ofertą wsparcia dla tych osób konieczne jest zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi w celu dostosowywania działań kierowanych do osób niepełnosprawnych. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 2. Projekt zakłada realizację wspólnych szkoleń dla pracowników PUP i OPS w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych. Realizacja wspólnych szkoleń dla pracowników PUP i OPS w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych przyczyni się do poprawy współpracy tych instytucji, co w konsekwencji wpłynie na podwyższenie jakości i efektywności świadczonych przez te instytucje działań. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 3. Projekt zakłada realizację diagnozy potrzeb uczestników projektu (w szczególności pracowników OPS i PCPR) w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostosowania form i tematyki oferowanego wsparcia. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu wpłynie na zwiększenie efektywności działań podejmowanych w ramach projektu oraz wpłynie na podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników instytucji. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 4. Projekt zakłada realizację modułów szkoleniowych lub innych form wsparcia dla pracowników OPS i PCPR, mających na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizującego. Realizacja modułów szkoleniowych lub innych form wsparcia dla pracowników OPS i PCPR przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych przez te jednostki w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 5. Projekt zakłada realizację szeroko zakrojonych działań informacyjno-promocyjnych, związanych z realizacją projektu systemowego i zakresem oferowanego wsparcia, skierowanych do OPS i PCPR województwa wielkopolskiego. Ciągłe prowadzenie i udoskonalanie działań informacyjno-promocyjnych jest niezbędne w celu zaktywizowania jednostek, które pozostają nie zaangażowane i nie biorą udziału w realizacji projektów systemowych. dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o

8 KARTA DZIAŁANIA 7.2 Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Typ konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty x Zamknięty OGÓŁEM: ,00 zł I kw. x II kw. III kw. IV kw. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona na typy operacji, w taki sposób, że: - Kwota alokacji na realizację projektów w ramach typów operacji 1-2 wynosi: ,00 zł; - Kwota alokacji na realizację projektów w ramach typów operacji 3-10 wynosi: ,00 zł. Projekty na rzecz integracji społeczno zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji 2 : 1. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. 2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr Kursy i szkolenia 3 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. 4. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej. 6. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 7. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy. 9. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegółowe kryteria wyboru projektów 10. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. 11. Poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Kryteria dostępu 1. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 2013 roku. 2 W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu może zostać zwiększona poprzez zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. 3 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu. 4 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu).

9 Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia realizacji projektu pozwoli Beneficjentom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów. wniosku o, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 % (uczestnicy, którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej). Wskaźnik efektywności zawodowej ustalony został na podstawie wyników badania ewaluacyjnego pt. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Odpowiedni % efektywności zatrudnieniowej zapewnia wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu. wniosku o, 4, 5, 7, 10, Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego na obszarze której realizowany jest projekt. Realizacja projektu w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego na obszarze której realizowany jest projekt zapewni koordynację działań związanych z integracją społeczno zawodową mieszkańców, wsparcie merytoryczne 1 partnera jak również przyczyni się do trwałości rezultatów projektu. wniosku o 4. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia, a następnie działalności centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej na obszarze gminy, w której podmioty te nie funkcjonują, a istnieje potrzeba ich powołania. Wskazane wsparcie pozwoli na zwiększenie niskiej liczby w/w podmiotów w województwie, a także przyczyni się do wzmocnienia ich potencjału, co pozytywnie wpłynie na politykę społeczną regionu. Podmioty te dysponują zróżnicowaną i komplementarną ofertą wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi w działaniu podmiotami zapewniającymi wszechstronne oddziaływanie na osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno zawodowej. Pozytywna ocena ich działalności wskazuje jednoznacznie na potrzebę rozbudowania tej formuły działań w Wielkopolsce z zachowaniem konkurencyjności w stosunku do podobnych projektów. wniosku o 5. Zapewnienie grupom docelowym kompleksowego wsparcia poprzez objęcie każdego z uczestników co najmniej dwoma formami wsparcia przewidzianymi do realizacji w ramach projektu. 1

10 Kompleksowość wsparcia pozytywnie wpłynie na aktywizację społeczną i zawodową grupy Beneficjentów ostatecznych. wniosku o 3, 4, 5, 6, 7, 10, Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku osób bezdomnych przebywają one na tym obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę docelową do podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenów Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. wniosku o, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Osoby bezrobotne/długotrwale bezrobotne, obejmowane wsparciem w ramach projektu, muszą charakteryzować się posiadaniem co najmniej jednej przesłanki wykluczenia społecznego spośród wskazanych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej (z wyłączeniem bezrobocia). Kryterium pozwoli na zachowanie linii demarkacyjnej pomiędzy grupami docelowymi obejmowanymi wsparciem w ramach Priorytetu VI i VII PO KL. wniosku o 3, 4, 5, 6, 7 8. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby, które nie korzystały z tego samego wsparcia oferowanego w ramach projektu realizowanego w Priorytecie I PO KL. Wprowadzone ograniczenie ma na celu uniknięcie przypadków podwójnego finansowania tych samych działań skierowanych do uczestników projektów realizowanych w Priorytetach I oraz VII. Wsparcie w ramach Priorytetu VII stanowi 3, 4, 5, 6, uzupełnienie oferty w stosunku do uzyskanej 7, 9, 10, 11 wcześniej pomocy realizowanej w ramach projektów Priorytetu I. wniosku o 9. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. wniosku o, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.

11 Wprowadzone kryterium ułatwi zweryfikowanie zdolności Wnioskodawcy do realizacji kilku projektów (ocena potencjału finansowego oraz kadrowego). Ograniczona zostanie tym samym liczba bliźniaczych projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do otrzymania dofinansowania większej liczbie Wnioskodawców. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę, Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów otwartych. dokonywana będzie w oparciu o Lokalny System Informatyczny. Kryteria strategiczne 1. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą, na obszarze której w roku 2011 nie był realizowany projekt systemowy w ramach Poddziałania PO KL. Realizacja projektu w partnerstwie z gminą, która nie realizuje projektu systemowego w ramach Poddziałania przyczyni się do zaktywizowania JST nie podejmujących się realizacji projektów systemowych oraz wpłynie na poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. wniosku o 2. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy, na obszarze której w roku 2011 nie był realizowany projekt systemowy w ramach Poddziałania PO KL. WAGA WAGA, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 5 pkt., 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 5 pkt.

12 Realizacja projektu skierowanego do mieszkańców gminy na obszarze której nie realizowano projektu systemowego w ramach Poddziałania wpłynie na poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przyczyni się do równomiernego w skali województwa alokowania środków EFS. wniosku o 3. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia) oraz wsparcie w ramach projektu jest dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. W związku z trudną sytuacją osób opuszczających zakłady karne (z danych ROPS w Poznaniu wynika, że w roku 2010 w województwie wielkopolskim osób uzyskało wsparcie ośrodków pomocy społecznej z tytułu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego) oraz niewystarczającymi działaniami nakierowanymi na adaptację byłych więźniów w społeczeństwie konieczne jest dodatkowe wsparcie tej grupy osób. wniosku o 4. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby ubogie (kryterium ubóstwa zgodne z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), należące do grupy wiekowej lat oraz wsparcie w ramach projektu jest dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. Ponadto wsparcie oferowane w projekcie obejmuje m.in.: staże lub subsydiowane zatrudnienie lub zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. Osoby młode (w wieku do 25 roku życia) stanowią ponad 23 % osób bezrobotnych w Wielkopolsce. Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz niekorzystne trendy na rynku pracy (problemy absolwentów z podjęciem zatrudnienia) konieczne jest wsparcie osób młodych jako grupy znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji i w związku z tym narażonej na ryzyko wykluczenia społecznego. wniosku o 5. Realizacja projektu w partnerstwie podmiotów publicznych i/lub niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej i/lub instytucji rynku pracy i przedsiębiorców. Realizacja projektów w partnerstwie z podmiotami posiadającymi doświadczenie w danej tematyce pozytywnie wpłynie na jakość i efektywność wypracowanego narzędzia. wniosku o 6. Projekt zakłada realizację działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania centrów integracji społecznej i/lub klubów integracji społecznej. WAGA WAGA WAGA WAGA 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 5 pkt. 3, 4, 5, 6, 7, pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 5 pkt., 4, 5, 6, 7, 9, 10, pkt.

13 Realizacja wsparcia w postaci poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania dla CIS i/lub KIS ma na celu zapewnienie trwałości funkcjonowania tych podmiotów oraz zapewnienia wysokiej jakości i dostępności do oferowanych przez nie działań. wniosku o 2

14 Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Otwarty x Typ konkursu Zamknięty OGÓŁEM: ,25 zł Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionu, w taki sposób, że: Planowana alokacja - Kwota alokacji na realizację projektu w subregionie poznańskim wynosi ,25 zł - Kwota alokacji na realizację projektu w subregionie pilskim wynosi ,25 zł - Kwota alokacji na realizację projektu w subregionie konińskim wynosi ,25 zł - Kwota alokacji na realizację projektu w subregionie kaliskim wynosi ,25 zł - Kwota alokacji na realizację projektu w subregionie leszczyńskim wynosi ,25 zł. Do dofinansowania wybrany zostanie tylko jeden projekt dla danego subregionu. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwa w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej), promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 2. Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów 5 : wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej, przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej - do wysokości 20 tys. na: założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne 6, osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej 7, osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez 5 Spółdzielnia socjalna ubiegająca się o przyznanie środków finansowych w ramach Poddziałania PO KL zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej. 6 Środki przyznawane są wyłącznie na (1) osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz (2) osoby inne niż wskazane w pkt 1, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie nie może być przyznane na założyciela, który posiadał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych danej spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. 7 Środki przyznawane są na osoby niezatrudnione i narażone na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych danej spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych lub okres członkostwa był krótszy niż 12 miesięcy (nie dotyczy sytuacji, w której członek występuje ze spółdzielni socjalnej z własnej inicjatywy).

15 Szczegółowe kryteria wyboru projektów podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych 8. wsparcie pomostowe 9, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków 3. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych. Kryteria dostępu 1. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące oraz projekt trwa nie dłużej niż do roku. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na drugi kwartał 2013 roku. Realizacja projektów we wskazanym okresie pozytywnie wpłynie na trwałość i efektywność działań związanych ze wspieraniem sektora ekonomii społecznej w regionie. 2. Projektodawca (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie: Projektodawca i/lub Partner) jest: instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zm.), organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innym podmiotem prowadzącym na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, np. zakładem aktywności zawodowej, warsztatem terapii zajęciowej, organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w sferze wsparcia działalności organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, instytucją działającą w obszarze rynku pracy (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.). Ograniczenie typów instytucji aplikujących o środki w ramach Poddziałania ma na celu zapewnienie trwałości tworzonych/wspieranych struktur, w szczególności OWES oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonego przez te instytucje wsparcia. Ponadto udział w realizacji projektu podmiotów posiadających doświadczenie oraz merytorycznie zaangażowanych w podobne działania pozytywnie wpłynie na jakość realizowanego projektu. 3. Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie projektu, że przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji projektu będzie funkcjonował jako ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES), zapewniając podmiotom ekonomii społecznej wsparcie zgodne co najmniej z pierwszym typem operacji w Poddziałaniu PO KL. 8 Wsparcie nie może być przyznane na osobę, która posiadała wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych danej spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych lub czas trwania zatrudnienia zgodnie z art. 5a ustawy o spółdzielniach socjalnych był krótszy niż 12 miesięcy (nie dotyczy sytuacji, w której zwolnienie nastąpiło z inicjatywy pracownika). 9 Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek spółdzielni socjalnej składany do beneficjenta i świadczone jest przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Pomostowe wsparcie finansowe wypłacane jest miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie/przystąpienia do/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej i przysługuje na założycieli/osoby przystępujące do spółdzielni socjalnej/ osoby zatrudniane w spółdzielni socjalnej, które w momencie przystąpienia do projektu były: (1) osobami, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, (2) osobami innymi niż wskazane w pkt 1, niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

16 Wprowadzenie wymogu wieloletniej działalności w obszarze oraz poddania się procesowi akredytacji ma na celu zapewnienie trwałości wspieranych OWES. Ponadto działanie to ma na celu stworzenie sieci instytucji świadczących wysokiej jakości wsparcie na rzecz podmiotów ekonomi społecznej. Kryterium w zakresie certyfikacji będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia konkursu standardy działania ośrodków wsparcia ES zostaną podane do publicznej wiadomości przez MPiPS oraz uruchomiony zostanie system akredytacji OWES. 4. Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie projektu do tego, że prowadzony przez niego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) będzie wdrażał standardy działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej, a następnie podda się procesowi weryfikacji wypełniania ww. standardów. 10 Wprowadzanie zobowiązania dotyczącego wdrażania wypracowanych rozwiązań, ma na celu zapewnienie jednolitych standardów działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (a tym samym wysokiej jakości oferowanego wsparcia) tworzonych lub wspieranych ze środków PO KL. 5. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. Istnieje potrzeba zawężenia grupy Beneficjentów do instytucji, które prowadziły działania związane ze wsparciem podmiotów ekonomii społecznej a więc znających obszar realizowanego w ramach projektu wsparcia. 6. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Zapewnienie Beneficjentom ostatecznym łatwego dostępu do świadczonego wsparcia oraz lepsza koordynacja działań. 7. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku osób bezdomnych przebywają one na tym obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę regionalny charakter Priorytetu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawęził grupę docelową do podmiotów i osób z terenu województwa wielkopolskiego. Wsparcie osób oraz podmiotów z terenów Wielkopolski pozwoli zwiększyć konkurencyjność regionu. 10 Kryterium będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia konkursu standardy działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zostaną opublikowane przez MPiPS.

17 8. Projekt zakłada realizację doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie pozyskiwania przez te podmioty zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności w postaci preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych w ramach Działania 1.4 PO KL. Wprowadzenie wymogu realizacji doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie pozyskiwania przez te podmioty zewnętrznych źródeł finansowania w ramach oferowanego przez OWES wsparcia przyczyni się do poprawy kondycji finansowej podmiotów ekonomii społecznej oraz wpłynie na lepsze wykorzystywanie środków UE przeznaczonych na wsparcie tego sektora. 9. W ramach projektu w sposób łączny realizowane są typy operacji 1, 2 oraz 3. Łączna realizacja typów operacji 1, 2 oraz 3 zapewni kompleksowe wsparcie oferowane przez OWES, co pozytywnie wpłynie na jakość działań i rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. 10. Typ operacji nr 3 tj.: Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych dotyczy wyłącznie działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) - z wyłączaniem spółdzielni socjalnych. Wsparcie funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej poprzez poszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania ich działalności przyczyni się do poprawy ich kondycji finansowej oraz zapewni finansowanie działalności w okresie po zakończeniu wsparcia realizowanego w ramach PO KL. 11. Obszar realizacji projektu jest zawężony wyłącznie do terytorium subregionu w województwie wielkopolskim, do którego wnioskodawca aplikuje (subregionu: poznańskiego lub pilskiego lub konińskiego lub kaliskiego lub leszczyńskiego). Wprowadzenie systemu wsparcia w postaci tzw. pul (pule rozumiane jako wyodrębnione z dostępnych na konkurs środków kwoty dla poszczególnych subregionów: poznańskiego lub pilskiego lub konińskiego lub kaliskiego lub leszczyńskiego) pozwoli uniknąć sytuacji, gdy na terenie jednego subregionu funkcjonuje więcej niż jeden OWES. Przedmiotowe kryterium pozwoli na równomierne alokowanie środków na obszarze całego województwa oraz objęcie wsparciem OWES obszarów, których tego typu działania nie obejmują. 12. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.

18 Wprowadzone kryterium ułatwi zweryfikowanie zdolności Wnioskodawcy do realizacji kilku projektów (ocena potencjału finansowego oraz kadrowego). Ograniczona zostanie tym samym liczba bliźniaczych projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do otrzymania dofinansowania większej liczbie Wnioskodawców. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego Projektodawcę, Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie Projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu wniosków na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej procedury odwoławczej Projektodawca ma prawo do ponownego złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w przypadku konkursów otwartych. dokonywana będzie w oparciu o Lokalny System Informatyczny. 13. Projektodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie na realizację projektu w jednym subregionie. Wprowadzone ograniczenie ma na celu zapewnienie większej różnorodności składanych projektów. Ponadto kryterium zapewni równomierne alokowanie środków na obszarze całego województwa oraz objęcie wsparciem OWES obszarów, których tego typu działania nie obejmują. dokonywana będzie w oparciu o Lokalny System Informatyczny.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik nr 2 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo opolskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cel Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Typy operacji i kryteria wyboru projektówkonkurs Oś Priorytetowa 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 03.06.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI

Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej SUBREGION BIELSKI Załącznik do uchwały Nr 16/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą

Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą Konferencja podsumowująca projekt Aktywność Twoją szansą Kalisz Pomorski, 28 listopada 2011 r. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2011

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik do notatki z dnia 23 04.2013r. dotyczącej zatwierdzenia zmiany Planu Działania dla Priorytetu VII w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 Plan działania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 219 PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Opis Priorytetu VII Przedstawiona w diagnozie charakterystyka obszaru integracji społecznej w Polsce, wskazuje,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo Podlaskie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r. Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO 2014-2020 Joanna Sutuła, ROPS

Bardziej szczegółowo

Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe. Lp.

Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe. Lp. Lp. 1 9.1 2 9.1 Działanie /Poddział anie /Słowo kluczowe Pytanie W związku, że dla osób będących w pieczy zastępczej i opuszających te pieczę niemierzony jest wskaźnik społeczno zatrudnieniowy? Czy mierzone

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r.

Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r. Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do osób niepełnosprawnych Warszawa, 18.10.2011r. Osoby niepełnosprawne diagnoza sytuacji zawarta w PO KL (1) W świetle wyników Narodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Wyciąg z Planu działania na rok 20 dla Priorytetu VI Poddziałanie 6.. KARTA DZIAŁANIA 6. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013 Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok 2013 Kielce, 25 czerwca 2013 W dniu 20 czerwca 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Plany działania 2014-2015

Plany działania 2014-2015 Plany działania 2014-2015 Zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Komitet Monitorujący PO KL 12 czerwca 2014 r. Termin ogłoszenia: II kwartał Budżet: 50 000 000 zł PRIORYTET IV

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo