dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 45/1357/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Toruń, listopad 2012

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU... 4 B. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY...5 C. OPIS PROJEKTU...6 D. PLAN MARKETINGOWY PROJEKTU...16 E. PROGNOZA SPRZEDAśY...18 F. SYTUACJA FINANSOWA I PLAN FINANSOWY WNIOSKODAWCY...18 G. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU..20 Oświadczenie Przedsiębiorcy...21 Załącznik nr 1 FORMULARZE WYLICZEŃ DO BIZNES PLANU Formularze wyliczeniowe w formacie xls, zawierające arkusze prognoz sprzedaŝy, rachunku zysków i strat, bilansu, rachunków przepływów pienięŝnych oraz analizy wskaźnikowej.. 2

3 WPROWADZENIE Niniejszy dokument stanowi wytyczne do przygotowania biznes planu dla projektów Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata dla: Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Zastrzega się, Ŝe wprowadzenie ewentualnych zmian do zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata moŝe spowodować zmiany niniejszego dokumentu. Z uwagi na to, przed przystąpieniem do sporządzenia biznes planu, konieczna jest weryfikacja wersji wytycznych. Aktualna wersja będzie zawsze zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z pełną dokumentacją konkursową (www.mojregion.eu). Przed rozpoczęciem wypełniania biznes planu naleŝy zapoznać się z treścią wskazówek zamieszczonych w ramkach nad pytaniami. Uprasza się Wnioskodawców o zwięzłą i konkretną prezentację informacji, stanowiących jednoznaczne odpowiedzi na sformułowanie pytania. UWAGI: (1) Prognozy finansowe naleŝy sporządzić na okres minimum 5 lat (w przypadku - MŚP 3 lat). Pierwszy rok prognozy to rok następujący po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. Do wytycznych załączono formularze obliczeniowe sprzedaŝy, rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pienięŝnych oraz analizy wskaźnikowej przygotowane w formacie xls, które naleŝy załączyć wraz z biznes planem. (2) Wszelkie wskaźniki naleŝy odnosić do roku 0, będącego rokiem złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki produktu naleŝy wyrazić liczbowo w roku zakończenia inwestycji lub jej etapów. Wskaźniki rezultatu naleŝy wyrazić liczbowo w okresie 5 lat (w przypadku - MŚP 3 lat) licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. (3) Wypełniając biznes plan naleŝy zapewnić jego pełną zgodność z wnioskiem o dofinansowanie projektu. (4) NaleŜy pamiętać, Ŝe biznes plan musi być podpisany przez osobę (osoby) upowaŝnioną(e) do reprezentowania Wnioskodawcy oraz parafowany przez tę osobę (osoby) na kaŝdej stronie.

4 A. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU A.1 Informacje dotyczące Wnioskodawcy. NaleŜy w kolumnie po prawej stronie podać informacje dotyczące Wnioskodawcy. 1. Pełna nazwa 2. NIP 3. REGON 4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym /Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej kaŝdego ze wspólników) 5. Adres siedziby 6. Nr telefonu i faksu 7. Adres poczty elektronicznej 8. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie projektu 9. Czy Wnioskodawca ma status podatnika VAT (TAK/NIE) 10. Data rejestracji działalności gospodarczej (DD/MM/RRRR) A.2 Lokalizacja projektu. NaleŜy podać dane dotyczące nieruchomości, na której zlokalizowany będzie projekt. W celu właściwego określenia miejsca lokalizacji projektu naleŝy zapoznać się z informacjami zawartymi w Wytycznych dla wnioskodawców (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu). W pkt 9 naleŝy podać informacje pozwalające zweryfikować tzw. trwałość projektu w kontekście lokalizacji inwestycji (min. 5 lat dla duŝych przedsiębiorstw i min. 3 lata dla MŚP liczone od zakończenia inwestycji). 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Kod pocztowy 6. Ulica 7. Numer domu 8. Nr lokalu 9. Status prawny nieruchomości: naleŝy określić, czy jest ona własnością Wnioskodawcy, czy teŝ jest dzierŝawiona (jeśli tak to na jaki okres, od kiedy Wnioskodawca ma prawo dysponowania ta nieruchomością i jakie są ograniczenia? np. okres wypowiedzenia?). 10. Pozostałe miejsca lokalizacji projektu (jeśli dotyczy). NaleŜy podać województwo, powiat, gminę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i lokalu (jeśli moŝliwe). 4

5 B. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY B.1 Działalność Wnioskodawcy. NaleŜy określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Podstawowa 2 Działalność (działalności), której dotyczy projekt Działalność w sektorze transportu (jeśli dotyczy) 3 Nr (cztery cyfry) i nazwa PKD/EKD Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaŝy (jeśli dotyczy) 1 Inna Razem 100% B.2 Charakterystyka działalności Wnioskodawcy. NaleŜy w sposób zwięzły opisać historię Wnioskodawcy i główny przedmiot działalności. NaleŜy określić czy i jak w związku z realizacją projektu zmieni się charakter prowadzonej działalności. JeŜeli Wnioskodawca prowadzi róŝne rodzaje działalności czy planuje zrezygnować z jednej lub wielu z nich? (maksymalnie 1 strona A4). W poniŝszej tabeli naleŝy wymienić i opisać otrzymane certyfikaty, posiadane systemy zarządzania jakością, środowiskiem o ile są certyfikowane (dot. systemów ISO, HACCP, innych), posiadane patenty, prawa ochronne, licencje i tym podobne. Nazwa Czego dotyczyły (krótki opis) i przez kogo wydane/zatwierdzone Rok przyznania, wprowadzenia 1 W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY. 2 Za podstawową działalność gospodarczą rozumie się przewaŝającą działalność gospodarczą określaną na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaŝy w ostatnim roku obrotowym. 3 Przez przedsiębiorcę wykonującego działalność w sektorze transportu rozumie się przedsiębiorcę, w którego ogólnej działalności przewaŝa działalność w sektorze transportowym (zgodnie z podanym w indeksie 2 rozumieniem działalności podstawowej (przewaŝającej)). W przypadku gdy projekt przedsiębiorcy dotyczy działalności gospodarczej w zakresie towarowego transportu drogowego, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu. 5

6 B.3 Oferta Wnioskodawcy i przychody z działalności. 4 NaleŜy opisać podstawowe produkty/usługi/towary oferowane na rynku w chwili złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu. Istotne jest, aby określić faktyczny poziom sprzedaŝy produktów/usług/towarów. Produkty/usługi/towary naleŝy wymienić w kolejności, w jakiej poszczególne przychody z ich sprzedaŝy stanowiły udział w przychodach ogółem (od największego do najmniejszego). W przypadku usług/produktów/towarów podobnych moŝna je grupować ze względu na charakterystyczne cechy oraz jednakowe jednostki miary. Wartość naleŝy podać w tys. PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku za 2 poprzednie pełne lata obrotowe oraz za zamknięte kwartały okresu bieŝącego (zgodnie z zapisami Sekcji E i F). Wartość przychodów w tys. PLN Produkt/usługa/towar Za przedostatni rok obrotowy rok (...) za ostatni rok obrotowy rok (...) od... do... kwartału roku bieŝącego Uwagi RAZEM 5 B.4 Miejsce na rynku. Charakterystyka rynku: kto jest głównym odbiorcą? NaleŜy określić udział poszczególnych odbiorców (grup odbiorców) w przychodach ze sprzedaŝy. Czy produkty/usługi/towary są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy za granicę? Proszę podać przybliŝoną strukturę sprzedaŝy. Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W jakim stopniu oferta Wnioskodawcy odpowiada na te oczekiwania? Co naleŝy zmienić? W których segmentach oferty Wnioskodawcy popyt jest rosnący, a gdzie malejący? SprzedaŜ, których produktów/usług/towarów ulega wahaniom sezonowym? Jak powaŝne jest to zjawisko? C. OPIS PROJEKTU C.1 Potrzeby inwestycyjne. Zgłaszany projekt związany jest z działalnością Wnioskodawcy i znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach rozwojowych Wnioskodawcy, jak równieŝ wynika z prowadzonej działalności gospodarczej. NaleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby inwestycyjne, które będą stanowiły wydatek kwalifikowalny projektu nie mogą mieć charakteru odtworzeniowego tzn. nie mogą dotyczyć wymiany posiadanych środków trwałych lub prac remontowych będących wynikiem zuŝycia majątku Wnioskodawcy. 4 W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY. 5 Suma winna być równa lub mniejsza od wartości przychodów ze sprzedaŝy wyszczególnionych w rachunku zysków i strat w sekcji F (formularze wyliczeń). 6

7 Proszę krótko opisać oraz uzasadnić : - potrzeby inwestycyjne w średnim horyzoncie czasowym (3-5 lat), - dokonany wybór zakresu inwestycyjnego w ramach projektu. Proszę wymienić dokumenty z jakich wynikają potrzeby inwestycyjne Wnioskodawcy i/lub opisać i uzasadnić na jakiej podstawie określono opisane w tym punkcie potrzeby inwestycyjne. Czy zakres rzeczowy zgłaszanego projektu wyczerpuje potrzeby inwestycyjne Wnioskodawcy (całość max ½ strony A4). Proszę krótko opisać na czym polega inwestycja oraz określić zakres projektu. W tym miejscu nie trzeba określać parametrów technicznych inwestycji (np. maszyn i urządzeń), ale naleŝy pogrupować zakres przedmiotowy przedsięwzięcia ze względu na etapy działań (np. zakup aparatury do, wyposaŝenie biura..., itp.). JeŜeli w ramach projektu planowane jest nabycie specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego proszę określić jego rodzaj oraz uzasadnić konieczność zakupu. Czy wydatki w tym zakresie są niezbędne do realizacji projektu zwiększającego potencjał produkcyjny / usługowy? JeŜeli w ramach projektu planowane jest nabycie innego przedsiębiorstwa proszę opisać co wchodzi w jego skład, jakie są cele jego zakupu oraz jaka byłaby jego sytuacja gdyby nie zostało przez Wnioskodawcę nabyte. JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. NaleŜy określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości zabudowanej naleŝy opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. Trzeba określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. 7

8 JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. Ŝe są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu). W przypadku prac budowlanych: czy wymagane jest posiadanie pozwolenia na budowę. JeŜeli tak to proszę określić kiedy zostało wydane lub przewidywany termin otrzymania tego pozwolenia. C.2 Proszę określić czego konkretnie będzie dotyczyło wsparcie? Na czym polega Państwa projekt? (Maksymalnie 1 strona A4). C.3 Czy efektem projektu będzie poszerzenie oferty produktowej/usługowej lub wprowadzenie nowej (dla przedsiębiorstwa) technologii? NaleŜy krótko przedstawić wpływ realizacji projektu na poniŝsze kwestie. Wprowadzenie do oferty nowego produktu/usługi (właściwe zaznaczyć). Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę podać jakie nowe produkty/usługi zostaną wprowadzone do oferty Wprowadzenie do oferty udoskonalonego produktu/usługi (właściwe zaznaczyć). Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę podać jakie udoskonalone produkty/usługi zostaną wprowadzone do oferty. Czym będą się róŝnić od obecnie oferowanych. Wprowadzenie zasadniczych zmian do procesu produkcji lub do sposobu świadczenia usług. Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę opisać jaka zasadnicza zmiana zostanie wprowadzona do procesu produkcji lub do sposobu świadczenia usług. Proszę nie opisywać urządzenia/urządzeń nabywanych w ramach projektu tylko technologię (technologia to metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego). TAK DOTYCZY TAK DOTYCZY TAK DOTYCZY C.4 Proszę uzasadnić i krótko opisać poniŝsze kwestie jeŝeli w pkt C.3 udzielono pozytywnej odpowiedzi na pytanie o wprowadzenie nowej technologii do procesu produkcji lub świadczenia usług. 8

9 Czy Wnioskodawca jest twórcą technologii będącej przedmiotem inwestycji? Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę opisać w jakim zakresie Wnioskodawca jest twórcą technologii. Proszę wymienić posiadane numery patentów, certyfikatów potwierdzających powyŝsze. Czy projekt dotyczy wdroŝenia technologii opracowanej na zamówienie Wnioskodawcy, specjalnie na potrzeby projektu objętego wnioskiem, we współpracy z jednostką B+R? Proszę wpisać uzasadnienie jeŝeli wybrano TAK. Proszę opisać np. z jaką instytucją B+R opracowano technologię, w ramach jakiego programu pomocowego (jeŝeli dotyczy), jaki był okres opracowywania technologii. Czy projekt dotyczy wdroŝenia technologii kupowanej w ramach projektu przez Wnioskodawcę rozumianej jako nabycie wartości niematerialnych (dokumentacji technologicznej)? Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę opisać kto jest właścicielem technologii, jaki jest jej okres stosowania w branŝy reprezentowanej przez Wnioskodawcę. W tym miejscu proszę wymienić urządzenia kupowane w ramach projektu oraz określić ich parametry techniczne. Proszę opisać i uzasadnić, Ŝe urządzenia te spełniają w sposób najlepszy potrzeby Wnioskodawcy. Jednocześnie proszę uzasadnić dlaczego Wnioskodawca zdecydował się na urządzenie określonego typu o określonych parametrach, a nie na inne o innych parametrach. Nie naleŝy podawać nazw producentów urządzeń, posługiwać się proszę pojęciami ogólnymi, np. centrum obróbcze CNC, tokarka sterowana numerycznie, itd. TAK TAK TAK DOTYCZY DOTYCZY DOTYCZY C.5 Czy projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów wspieranymi w ramach działania? Budowa, rozbudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących wodę w małych elektrowniach wodnych. TAK Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Budowa, rozbudowa małych elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu energii. TAK Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. DOTYCZY DOTYCZY 9

10 Budowa, rozbudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej lub cieplnej, wykorzystujących energię biomasy lub biogazu. Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Budowa, przebudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej przy wykorzystaniu energii biomasy lub biogazu. Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. TAK TAK DOTYCZY DOTYCZY C.6 NaleŜy opisać posiadaną dokumentację technologiczną przedmiotu wsparcia (jeśli dotyczy). Chodzi o pewność, Ŝe projekt ma charakter unowocześniający i znacząco wpływa na potencjał produkcyjny/usługowy. Prosimy opisać w jaki sposób przedstawione dokumenty potwierdzają stosowanie technologii w branŝy w okresie wymienionym powyŝej. Nazwa dokumentu Opis technologii C.7 Sposób wdraŝania i funkcjonowania projektu. Proszę dokonać charakterystyki wdroŝenia projektu (opis procedury wyłonienia dostawców/wykonawców, dostawy, instalacji, szkolenia pracowników etc.), cyklu produkcyjnego/realizacji usług w ramach wdraŝanej technologii. C.8 Zasoby techniczne do realizacji projektu. Przed wdroŝeniem projektu istotna jest weryfikacja moŝliwości technicznych wdroŝenia projektu. W tym celu w poniŝszej tabeli proszę szczegółowo określić posiadane zasoby techniczne, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Czy Wnioskodawca posiada pomieszczenia niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych/realizacji projektu? NaleŜy opisać wyposaŝenie, infrastrukturę tych pomieszczeń. Posiadane środki trwałe, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Inne niezbędne zasoby techniczne do realizacji projektu (proszę wymienić). C.9 Efekt zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niŝ MŚP, przedsiębiorcy posiadający status MSP wpisują Nie dotyczy ). 10

11 W przypadku przedsiębiorców innych niŝ MSP wymagane jest spełnienie efektu zachęty, co oznacza, Ŝe przedsiębiorca złoŝył wniosek preselekcyjny/wniosek o dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac nad projektem oraz spełnił przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz.U. UE L 214, z r.). Wskazane jest aby uzasadnienie efektu zachęty zawierało nie tylko dane opisowe ale i liczbowe obrazujące zwiększenie rozmiarów projektu, zasięgu projektu, itp. Zakres efektu zachęty Uzasadnienie 1.Znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy 2.Znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy 3.Znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy. 4.Znaczące przyspieszenie zakończenia projektu/działania. 5.W przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą. C.10 Doświadczenie i zasoby ludzkie. Wiele przedsięwzięć nie daje się zrealizować ze względu na brak wystarczającego zaplecza kadrowego, doświadczenia i wiedzy. W poniŝszej tabeli naleŝy wykazać, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie oraz kadry gwarantujące prawidłową realizację projektu. Jakie najwaŝniejsze inwestycje Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 24 miesięcy (liczonych od miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu)? Proszę podać zakres rzeczowy oraz ich wartość. Proszę podać strukturę zarządzania w przedsiębiorstwie. NaleŜy zawrzeć informacje nt. kluczowych stanowisk np. ds. zarządzania, nadzoru produkcji, sprzedaŝy i finansów. Nie naleŝy wpisywać informacji o charakterze personalnym (tj. imienia i nazwiska) a jedynie nazwę stanowiska pracy. Proszę określić wykształcenie, doświadczenie i przygotowanie zawodowe tych osób wg proponowanej hierarchii: 1/Prezes/właściciel 2/Odpowiedzialny za sferę produkcji 3/Odpowiedzialny za sferę sprzedaŝy 4/Odpowiedzialny za sferę finansów 11

12 Proszę przedstawić doświadczenie Wnioskodawcy w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej i innych w ciągu ostatnich 6 lat (liczonych od miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu). Proszę podać nazwy ewentualnych projektów i ich zakres rzeczowy, terminy realizacji, wartość projektu i dofinansowania oraz numer umowy oraz nazwę Donatora. Czy posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdroŝenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie? JeŜeli nie są, czy Wnioskodawca zamierza korzystać z usług zewnętrznych, w jakim zakresie? 12

13 C.11 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji (nie dotyczy finansowania projektu w drodze leasingu). NaleŜy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego całego projektu (w tym działań niekwalifikowalnych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie projektu. W kolumnie Kategoria wydatków naleŝy opisać wydatki niezbędne do realizacji konkretnego działania, np. zakup centrum obróbczego, instalacja centrum obróbczego, zakup oprogramowania sterującego procesem obróbki itd. Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań projektu Od kwartał/rrrr: do kwartał/rrrr: Działanie Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Kategoria wydatków Uzasadnienie poniesienia wydatku (obowiązkowe dla wydatków kwalifikowalnych) Wartość bez VAT w PLN Wartość z VAT w PLN Czy działanie jest kwalifikowalne? Tak / Nie Działanie 1 Działanie.. Działanie n RAZEM: 13

14 C.11a Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji (dotyczy finansowania projektu w drodze leasingu). NaleŜy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego całego projektu (w tym działań niekwalifikowalnych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie projektu. NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku leasingu działaniem kwalifikowalnym jest tylko suma rat kapitałowych netto planowanych do poniesienia w okresie realizacji projektu i tylko ta kwota zostaje uwzględniona w zakresie rzeczowym projektu w pkt C12 (Łączna wartość działań kwalifikowalnych). Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Od kwartał/rrrr: Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań: do kwartał/rrrr: Działanie Działanie 1 Działanie Działanie n Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Przedmiot umowy leasingu RAZEM: Wartość w cenie nabycia Część Wartość z kapitałowa VAT w (wartość netto PLN przedmiotu leasingu) w PLN Inne wydatki związane z umową leasingu (marŝa, inne opłaty) w PLN Czy działanie jest kwalifikowalne? Tak/Nie Wartość kwalifikowalna w PLN 14

15 C.12 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji. NaleŜy określić zakres rzeczowy projektu w sposób szczegółowy w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych. W kolumnie kategorie wydatków kwalifikowalnych naleŝy precyzyjnie określać wszystkie wydatki kwalifikowalne i niezbędne do realizacji działania będącego częścią planu wdroŝenia projektu, np. zakup centrum obróbczego, leasing suszarni o pojemności X metrów sześciennych, itd. Dane z poniŝszej tabeli muszą być zgodne zdanymi zawartymi w pkt. C11 i C11 a oraz we wniosku o dofinansowanie projektu. Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Od kwartał/rrrr: działań kwalifikowalnych: do kwartał/rrrr: Przed wypełnieniem poniŝszej tabeli zakresu rzeczowego projektu naleŝy określić czy wydatki kwalifikowalne do dotacji są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT moŝe stanowić koszt kwalifikowalny w ramach kwalifikowalnych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Wnioskodawcy nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało prawo jego zwrotu lub odliczenia od naleŝnego podatki od towarów i usług). Działanie Działanie 1 Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Kategorie wydatków kwalifikowalnych Koszt jednostkowy w PLN Netto (TAK/NIE) Ilość jednostek/ sztuk planowanych do zakupu z VAT (TAK/NIE) Planowany łączny koszt kwalifikowalny w PLN Łączna wartość działania kwalifikowalnego 1 Działanie Łączna wartość działania kwalifikowalnego Działanie n Łączna wartość działania kwalifikowalnego n Łączna wartość działań kwalifikowalnych (suma od 1 do n)...pln Oczekiwana wielkość wsparcia...pln...% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Suma wydatków kwalifikowalnych.. PLN 100% Wkład własny.. PLN..% Wnioskowana wielkość wsparcia z EFRR.. PLN..% 15

16 C.13 Źródła finansowania projektu. Wartość kwalifikowalna w PLN 1 Całkowita wartość projektu (2+7)..... PLN Udział % 2 Wartość wydatków kwalifikowalnych..... PLN. % 3 Wkład własny Wnioskodawcy (4+5), w tym:..... PLN. % 4 - środki własne..... PLN. % - zewnętrzne źródła finansowania PLN. % (kredyt/poŝyczka/leasing) lub inne źródła prywatne 6 Wartość dotacji..... PLN. % 7 Wartość wydatków niekwalifikowalnych..... PLN 8 - wkład własny Wnioskodawcy (9+10), w tym:..... PLN 9 - środki własne..... PLN - zewnętrzne źródła finansowania 10 (kredyt/poŝyczka/leasing) lub inne źródła prywatne..... PLN 16

17 E. PROGNOZA SPRZEDAśY W tabelach E-1 i E-2 PROGNOZA SPRZEDAśY naleŝy określić wartościowo informacje nt. sprzedaŝy podstawowych dla przedsiębiorstwa produktów/usług/towarów za dwa pełne lata obrachunkowe wstecz, okres bieŝący, przygotować prognozę na pełen rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, okres realizacji projektu oraz 5 lat (w przypadku MŚP 3 lata) od roku jego zakończenia. Informacje nt. prognozowanej wartości sprzedaŝy naleŝy wypełnić w dwóch wariantach tj. tak jakby projekt nie był realizowany (tabela E.1) oraz w wariancie z realizacją projektu (tabela E.2). Pamiętać naleŝy, Ŝe okres bieŝący jest niepełnym okresem danego roku (np. okres obejmujący I i II kwartał roku, w którym składany jest wniosek) stanowiącym podstawę dla roku bazowego. NaleŜy wypełnić poniŝsze tabele: E.1 Prognoza i informacja nt. sprzedaŝy produktów/usług/towarów (w tys. PLN do 2 miejsc po przecinku) bez realizacji projektu oraz tabelę E.2 uwzględniającą sprzedaŝ z tytułu realizacji projektu. Tabele powinny być zgodne danymi zawartymi w rachunku zysków i strat. ZAŁĄCZNIKI (sekcja E): E-1 Prognoza i informacja nt. sprzedaŝy produktów i usług (w tys. PLN do 2 miejsc po przecinku) bez realizacji projektu E-2 Prognoza i informacja nt. sprzedaŝy produktów i usług (w tys. PLN do 2 miejsc po przecinku) ze zrealizowanym projektem WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PROGNOZ SPRZEDAśY (naleŝy wyjaśnić na jakiej podstawie została ustalona prognozowana wielkość sprzedaŝy) F. SYTUACJA FINANSOWA I PLAN FINANSOWY WNIOSKODAWCY ZAŁĄCZNIKI (sekcja F): F-1 Rachunek zysków i strat na okres projektu, F-2 Bilans, F-3 Rachunek przepływów pienięŝnych F-4 Wskaźniki finansowe (analiza wskaźnikowa) Uwagi: Czy wnioskodawca rozlicza prowadzoną działalność w formie PIT? (TAK lub NIE) 17

18 NaleŜy zapoznać się z poniŝszymi informacjami przed wypełnieniem danych finansowych: 1. W polu uwagi naleŝy szczegółowo opisać przyjęte załoŝenia finansowe. 2. NaleŜy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch lat obrachunkowych wstecz, okresu bieŝącego, oraz przygotować prognozę na pełny rok złoŝenia wniosku o dofinansowanie, okres realizacji projektu oraz 5 lat (w przypadku MŚP 3 lata) od roku jego zakończenia. Np. jeŝeli przedsiębiorstwo z sektora MŚP składa wniosek w 2012 r., projekt trwa 3 miesiące i kończy się w lipcu 2013 roku to przygotowujemy następujące sprawozdania: historyczne za lata 2010 i 2011, aktualne za bieŝący okres obrachunkowy (za zamknięte kwartały roku, w którym jest składany wniosek), prognozę na pełny rok złoŝenia wniosku r., prognozę na okres realizacji projektu r. i prognozę na 3 lata od zakończenia realizacji projektu tj r.; 3. Rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zakończone okresy obrachunkowe (np. rok 2010 oraz 2011); 4. JeŜeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat to Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie lub sprawozdania dotyczące dostępnych okresów (np. przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w czerwcu 2010 r. przedstawia sprawozdanie za okres od czerwca do grudnia 2010, oraz pełne sprawozdanie roczne za 2011 r.); 5. Okres bieŝący to okres, za który Wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe (za zakończone kwartały roku bieŝącego); 6. Rok 0 to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy, w którym złoŝono wniosek o dofinansowanie (np. jeŝeli sprawozdanie bieŝące dotyczy 3 pierwszych kwartałów 2012, to rok 0 obejmuje to sprawozdanie oraz prognozę na kolejny 4 kwartał roku 2012); 7. Przyjmujemy, Ŝe rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeŝeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu uwagi; 8. Wszystkie dane finansowe podajemy w tysiącach PLN do 2 miejsc po przecinku; 9. Prognozy muszą opierać się na realnych załoŝeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branŝy, w której ono funkcjonuje. 10. Prosimy o zaznaczenie pola dotyczącego formy rozliczenia podatkowego Wnioskodawcy na dole tabeli uwagi. 18

19 Objaśnienia do wskaźników: Przeliczenia dokonujemy na danych pobranych z tych samych okresów obrachunkowych A1. aktywa obrotowe/zobowiązania bieŝące Dane pobieramy z bilansu: aktywa obrotowe pozycja B, zobowiązania bieŝące pozycja D III A2. (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania bieŝące Dane pobieramy z bilansu: aktywa obrotowe pozycja B, zobowiązania bieŝące pozycja D III, zapasy pozycja B I B1. zapasy/(przychody ze sprzedaŝy/365) Zapasy pozycja w bilansie B I, przychody ze sprzedaŝy pozycja w rachunku zysków i strat A B2. naleŝności/(przychody ze sprzedaŝy/365) NaleŜności pozycja w bilansie B II, przychody ze sprzedaŝy pozycja w rachunku zysków i strat A B3. zobowiązania/(przychody ze sprzedaŝy/365) Zobowiązania pozycja w bilansie D III 1, przychody ze sprzedaŝy pozycja w rachunku zysków i strat A C1. zadłuŝenie/aktywa Dane pobieramy z bilansu: zobowiązania pozycja D, aktywa pozycja A+B D1. zysk netto/ przychody ze sprzedaŝy Dane pobieramy z rachunku zysków i strat: zysk netto pozycja L, przychody ze sprzedaŝy pozycja A D2. zysk netto/kapitał własny Zysk netto pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L, kapitał własny z bilansu pozycja C E.1. wskaźnik dźwigni finansowej (kredyty długoterminowe + zobowiązania długoterminowe) / kapitał własny E.2. Wskaźnik zyskowności aktywów (ROA) zysk netto/wartość aktywów G. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU 6 Wskaźniki realizacji celów projektu. Wszelkie wskaźniki naleŝy odnosić do roku 0, będącego rokiem złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki produktu naleŝy wyrazić liczbowo w roku zakończenia inwestycji lub jej etapów (w przypadku projektów wieloetapowych). Wskaźniki rezultatu naleŝy wyrazić liczbowo w okresie 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy moŝe powstać juŝ w trakcie realizacji projektu bądź maksymalnie w ciągu roku od daty zakończenia projektu. Wartość wskaźnika w kolejnych latach powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan zatrudnienia istniejący w danym roku. PoniŜsze dane muszą być zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie. L.p. Wskaźnik planowanych produktów Jednostka miary Źródło informacji Rok 0 Rok Rok Rok L.p. Wskaźnik planowanych rezultatów Jednostka miary Źródło informacji Rok 0 Rok Rok Rok L.p. 1. Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy Jednostka miary Źródło informacji Rok 0 Rok Rok Rok 6 NaleŜy wykorzystać wskaźniki z listy wskaźników określonych w załączniku Nr III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego i/lub z listy wskaźników określonych w Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P. 19

20 Oświadczenie Przedsiębiorcy (Wnioskodawcy): Oświadczam(y), Ŝe wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i moŝliwości jego rozwoju. Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy (Wnioskodawcy): Imię i Nazwisko Funkcja Data Podpis Imię i Nazwisko Funkcja Data Podpis Imię i Nazwisko Funkcja Data Podpis 20

21 ARKUSZ WYLICZEŃ DO BIZNES PLANÓW (RPO WK-P) F-2 Bilans (w tys. PLN) Aktywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący ROK BAZOWY 1 rok... 2 rok... 3 rok... 4 rok... 5 rok... 6 rok... 7 rok... (np. 2008) A. Aktywa trwałe (I+II+III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pienięŝne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący Rok n... 1 rok... 2 rok... 3 rok... 4 rok... 5 rok... 6 rok... 7 rok... C. Kapitał (fundusz) własny D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i poŝyczki 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasywa razem (C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29

22 F-3 Rachunek przepływów środków pienięŝnych (w tys. PLN) Okres bieŝący ROK BAZOWY A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 Zysk (strata) netto 2 Amortyzacja Rok bazowy n- 2 Rok bazowy n- 1 (np. 2008) 1 rok... 2 rok... 3 rok... 4 rok... 5 rok... 6 rok... 7 rok... 8 rok... 9 rok rok Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności 5 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (z wyjątkiem poŝyczek i kredytów) 6 Inne korekty I Razem ( ) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SprzedaŜ składników 1 majątku trwałego Nabycie składników 2 majątku trwałego 3 Inne II Razem (1+2+3) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zaciągnięcie kredytów i 1 poŝyczek Spłata kredytów i 2 poŝyczek 3 Dotacje Wypłaty na rzecz 4 właścicieli Wpłaty dokonane przez 5 właścicieli 6 Pozostałe III Razem ( ) D. Przepływy pienięŝne netto razem (I+II+III) F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D) ARKUSZ WYLICZEŃ DO BIZNES PLANÓW (RPO WK-P)

23 F-4 Wskaźniki finansowe A. Wskaźniki płynności 1. płynność bieŝąca 2. płynność szybka B. Wskaźniki sprawności działania 1. Rotacja zapasów w dniach 2. Rotacja naleŝności w dniach 3. Rotacja zobowiązań w dniach C. Wskaźnik struktury kapitałowej 1. Poziom zadłuŝenia D. Wskaźniki rentowności Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący ROK BAZOWY 1 rok... 2 rok... 3 rok... 4 rok... (np. 2008) 5 rok... 6 rok... 7 rok rentowność sprzedaŝy 2. rentowność kapitału własnego (ROE) E.1 Wskaźnik dźwigni finansowej E.2 Wskaźnik zyskowności aktywów (ROA) ARKUSZ WYLICZEŃ DO BIZNES PLANÓW (RPO WK-P)

dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 32/1256/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Biznes Plan Spis treści: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 2 1. Dane wnioskodawcy... 2 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 1. ppkt 3.1.2. BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013

BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Załącznik nr 3.1.5 BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury BIZNESPLAN. Regionalny Program Operacyjny. na lata 2007-2013. Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak

Warmia i Mazury BIZNESPLAN. Regionalny Program Operacyjny. na lata 2007-2013. Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak Załącznik Nr 6.1 do wniosku do Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia.. 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 BIZNESPLAN Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 1. ppkt 3.1.1. BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) RPO WL 2007-2013_1.4B LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 BIZNESPLAN (WZÓR) NR WNIOSKU: (wypełnia personel Projektu)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT!!!!! Wniosek. 1.1 Rozwój mikro przedsiębiorstw. 1.2 Wsparcie rozwoju MSP WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013

PROJEKT!!!!! Wniosek. 1.1 Rozwój mikro przedsiębiorstw. 1.2 Wsparcie rozwoju MSP WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013 Versja 1.6.2 oprac. Marcin Pilarczyk PROJEKT!!!!! Wniosek O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRDODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU 1 - KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji.

C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. I. Studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. 1. Informacje dotyczące przedsięwzięcia. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Kraków,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 845/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie 1/12 -..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU POśYCZKOWEGO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Zał. nr 1 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcza Społeczność Społeczna Przedsiębiorczość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego (pieczątka Wnioskodawcy) roku Zał. do Uchwały Nr 5/84/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2006 Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... (pieczątka Urzędu) Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE PLAN PROJEKTU

INFORMACJE DODATKOWE PLAN PROJEKTU INFORMACJE DODATKOWE PLAN PROJEKTU 1 Spis treści A PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU... 3 B OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY... 4 C OPIS PROJEKTU... 6 D PLAN MARKETINGOWY

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU* DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

WZÓR BIZNES PLANU* DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Uwaga ogólna: należy pobrad wzór biznes planu z dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie www.cop.lodzkie.pl, jeżeli którekolwiek pole nie dotyczy Beneficjenta należy uzupełnid je zapisem,,nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności (wzór)

Studium Wykonalności (wzór) Studium Wykonalności (wzór)... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP 1 Phare... Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP SPIS TREŚCI SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 3 A-1 DANE WNIOSKODAWCY...

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWR BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO PLANOWANEGO NA TERENIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWR BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO PLANOWANEGO NA TERENIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWR BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO PLANOWANEGO NA TERENIE WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 1 A. Podstawowe informacje dotyczące inwestora Proszę podać następujące

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Projekt: "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa

Projekt: OWES subregionu południowego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - BIZNESPLAN w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej Działania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej projekty konkursowe CZĘŚĆ I Projekt: "OWES

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr...

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... ... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Działanie:2.4 Współpraca gospodarcza i promocja. Poddziałanie:

Działanie:2.4 Współpraca gospodarcza i promocja. Poddziałanie: Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH RPO WO 2014-2020 Oś Priorytetowa: 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie:2.4 Współpraca gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przyszłego przedsiębiorcy A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

SPIS TREŚCI. SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przyszłego przedsiębiorcy A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) BIURO PROJEKTU LIDER: BIURO PROJEKTU PARTNER: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Część A : Informacje o Wnioskodawcy : Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr...

Część A : Informacje o Wnioskodawcy : Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Załącznik nr 2 Biznes plan dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Tytuł projektu/nazwa

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B

PROJEKT. O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B Wniosek złoŝono... PROJEKT O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B Część 1 PROJEKTU: Dane i informacje o projektodawcy 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nr identyfikacyjny NIP

Nr identyfikacyjny NIP WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II Obszar B likwidacja barier w zakładach

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Biznesplan A. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 1. Pełna nazwa i adres Przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie

Biznesplan A. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 1. Pełna nazwa i adres Przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie Strona: 1/12 Biznesplan Elementy Biznesplanu, stanowiącego charakterystykę przedsięwzięcia w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Biznesplan powinien zostać

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e 1/12 A..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_4.1/413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo