dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 45/1357/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE dotyczące przygotowania Biznes planu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Toruń, listopad 2012

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU... 4 B. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY...5 C. OPIS PROJEKTU...6 D. PLAN MARKETINGOWY PROJEKTU...16 E. PROGNOZA SPRZEDAśY...18 F. SYTUACJA FINANSOWA I PLAN FINANSOWY WNIOSKODAWCY...18 G. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU..20 Oświadczenie Przedsiębiorcy...21 Załącznik nr 1 FORMULARZE WYLICZEŃ DO BIZNES PLANU Formularze wyliczeniowe w formacie xls, zawierające arkusze prognoz sprzedaŝy, rachunku zysków i strat, bilansu, rachunków przepływów pienięŝnych oraz analizy wskaźnikowej.. 2

3 WPROWADZENIE Niniejszy dokument stanowi wytyczne do przygotowania biznes planu dla projektów Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata dla: Osi Priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne uŝytkowanie środowiska Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Zastrzega się, Ŝe wprowadzenie ewentualnych zmian do zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata moŝe spowodować zmiany niniejszego dokumentu. Z uwagi na to, przed przystąpieniem do sporządzenia biznes planu, konieczna jest weryfikacja wersji wytycznych. Aktualna wersja będzie zawsze zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z pełną dokumentacją konkursową (www.mojregion.eu). Przed rozpoczęciem wypełniania biznes planu naleŝy zapoznać się z treścią wskazówek zamieszczonych w ramkach nad pytaniami. Uprasza się Wnioskodawców o zwięzłą i konkretną prezentację informacji, stanowiących jednoznaczne odpowiedzi na sformułowanie pytania. UWAGI: (1) Prognozy finansowe naleŝy sporządzić na okres minimum 5 lat (w przypadku - MŚP 3 lat). Pierwszy rok prognozy to rok następujący po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. Do wytycznych załączono formularze obliczeniowe sprzedaŝy, rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pienięŝnych oraz analizy wskaźnikowej przygotowane w formacie xls, które naleŝy załączyć wraz z biznes planem. (2) Wszelkie wskaźniki naleŝy odnosić do roku 0, będącego rokiem złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki produktu naleŝy wyrazić liczbowo w roku zakończenia inwestycji lub jej etapów. Wskaźniki rezultatu naleŝy wyrazić liczbowo w okresie 5 lat (w przypadku - MŚP 3 lat) licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. (3) Wypełniając biznes plan naleŝy zapewnić jego pełną zgodność z wnioskiem o dofinansowanie projektu. (4) NaleŜy pamiętać, Ŝe biznes plan musi być podpisany przez osobę (osoby) upowaŝnioną(e) do reprezentowania Wnioskodawcy oraz parafowany przez tę osobę (osoby) na kaŝdej stronie.

4 A. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU A.1 Informacje dotyczące Wnioskodawcy. NaleŜy w kolumnie po prawej stronie podać informacje dotyczące Wnioskodawcy. 1. Pełna nazwa 2. NIP 3. REGON 4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym /Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej kaŝdego ze wspólników) 5. Adres siedziby 6. Nr telefonu i faksu 7. Adres poczty elektronicznej 8. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie projektu 9. Czy Wnioskodawca ma status podatnika VAT (TAK/NIE) 10. Data rejestracji działalności gospodarczej (DD/MM/RRRR) A.2 Lokalizacja projektu. NaleŜy podać dane dotyczące nieruchomości, na której zlokalizowany będzie projekt. W celu właściwego określenia miejsca lokalizacji projektu naleŝy zapoznać się z informacjami zawartymi w Wytycznych dla wnioskodawców (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu). W pkt 9 naleŝy podać informacje pozwalające zweryfikować tzw. trwałość projektu w kontekście lokalizacji inwestycji (min. 5 lat dla duŝych przedsiębiorstw i min. 3 lata dla MŚP liczone od zakończenia inwestycji). 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Kod pocztowy 6. Ulica 7. Numer domu 8. Nr lokalu 9. Status prawny nieruchomości: naleŝy określić, czy jest ona własnością Wnioskodawcy, czy teŝ jest dzierŝawiona (jeśli tak to na jaki okres, od kiedy Wnioskodawca ma prawo dysponowania ta nieruchomością i jakie są ograniczenia? np. okres wypowiedzenia?). 10. Pozostałe miejsca lokalizacji projektu (jeśli dotyczy). NaleŜy podać województwo, powiat, gminę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i lokalu (jeśli moŝliwe). 4

5 B. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY B.1 Działalność Wnioskodawcy. NaleŜy określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Podstawowa 2 Działalność (działalności), której dotyczy projekt Działalność w sektorze transportu (jeśli dotyczy) 3 Nr (cztery cyfry) i nazwa PKD/EKD Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaŝy (jeśli dotyczy) 1 Inna Razem 100% B.2 Charakterystyka działalności Wnioskodawcy. NaleŜy w sposób zwięzły opisać historię Wnioskodawcy i główny przedmiot działalności. NaleŜy określić czy i jak w związku z realizacją projektu zmieni się charakter prowadzonej działalności. JeŜeli Wnioskodawca prowadzi róŝne rodzaje działalności czy planuje zrezygnować z jednej lub wielu z nich? (maksymalnie 1 strona A4). W poniŝszej tabeli naleŝy wymienić i opisać otrzymane certyfikaty, posiadane systemy zarządzania jakością, środowiskiem o ile są certyfikowane (dot. systemów ISO, HACCP, innych), posiadane patenty, prawa ochronne, licencje i tym podobne. Nazwa Czego dotyczyły (krótki opis) i przez kogo wydane/zatwierdzone Rok przyznania, wprowadzenia 1 W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY. 2 Za podstawową działalność gospodarczą rozumie się przewaŝającą działalność gospodarczą określaną na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaŝy w ostatnim roku obrotowym. 3 Przez przedsiębiorcę wykonującego działalność w sektorze transportu rozumie się przedsiębiorcę, w którego ogólnej działalności przewaŝa działalność w sektorze transportowym (zgodnie z podanym w indeksie 2 rozumieniem działalności podstawowej (przewaŝającej)). W przypadku gdy projekt przedsiębiorcy dotyczy działalności gospodarczej w zakresie towarowego transportu drogowego, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu. 5

6 B.3 Oferta Wnioskodawcy i przychody z działalności. 4 NaleŜy opisać podstawowe produkty/usługi/towary oferowane na rynku w chwili złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu. Istotne jest, aby określić faktyczny poziom sprzedaŝy produktów/usług/towarów. Produkty/usługi/towary naleŝy wymienić w kolejności, w jakiej poszczególne przychody z ich sprzedaŝy stanowiły udział w przychodach ogółem (od największego do najmniejszego). W przypadku usług/produktów/towarów podobnych moŝna je grupować ze względu na charakterystyczne cechy oraz jednakowe jednostki miary. Wartość naleŝy podać w tys. PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku za 2 poprzednie pełne lata obrotowe oraz za zamknięte kwartały okresu bieŝącego (zgodnie z zapisami Sekcji E i F). Wartość przychodów w tys. PLN Produkt/usługa/towar Za przedostatni rok obrotowy rok (...) za ostatni rok obrotowy rok (...) od... do... kwartału roku bieŝącego Uwagi RAZEM 5 B.4 Miejsce na rynku. Charakterystyka rynku: kto jest głównym odbiorcą? NaleŜy określić udział poszczególnych odbiorców (grup odbiorców) w przychodach ze sprzedaŝy. Czy produkty/usługi/towary są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy za granicę? Proszę podać przybliŝoną strukturę sprzedaŝy. Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W jakim stopniu oferta Wnioskodawcy odpowiada na te oczekiwania? Co naleŝy zmienić? W których segmentach oferty Wnioskodawcy popyt jest rosnący, a gdzie malejący? SprzedaŜ, których produktów/usług/towarów ulega wahaniom sezonowym? Jak powaŝne jest to zjawisko? C. OPIS PROJEKTU C.1 Potrzeby inwestycyjne. Zgłaszany projekt związany jest z działalnością Wnioskodawcy i znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach rozwojowych Wnioskodawcy, jak równieŝ wynika z prowadzonej działalności gospodarczej. NaleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby inwestycyjne, które będą stanowiły wydatek kwalifikowalny projektu nie mogą mieć charakteru odtworzeniowego tzn. nie mogą dotyczyć wymiany posiadanych środków trwałych lub prac remontowych będących wynikiem zuŝycia majątku Wnioskodawcy. 4 W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY. 5 Suma winna być równa lub mniejsza od wartości przychodów ze sprzedaŝy wyszczególnionych w rachunku zysków i strat w sekcji F (formularze wyliczeń). 6

7 Proszę krótko opisać oraz uzasadnić : - potrzeby inwestycyjne w średnim horyzoncie czasowym (3-5 lat), - dokonany wybór zakresu inwestycyjnego w ramach projektu. Proszę wymienić dokumenty z jakich wynikają potrzeby inwestycyjne Wnioskodawcy i/lub opisać i uzasadnić na jakiej podstawie określono opisane w tym punkcie potrzeby inwestycyjne. Czy zakres rzeczowy zgłaszanego projektu wyczerpuje potrzeby inwestycyjne Wnioskodawcy (całość max ½ strony A4). Proszę krótko opisać na czym polega inwestycja oraz określić zakres projektu. W tym miejscu nie trzeba określać parametrów technicznych inwestycji (np. maszyn i urządzeń), ale naleŝy pogrupować zakres przedmiotowy przedsięwzięcia ze względu na etapy działań (np. zakup aparatury do, wyposaŝenie biura..., itp.). JeŜeli w ramach projektu planowane jest nabycie specjalistycznego oprogramowania i sprzętu informatycznego proszę określić jego rodzaj oraz uzasadnić konieczność zakupu. Czy wydatki w tym zakresie są niezbędne do realizacji projektu zwiększającego potencjał produkcyjny / usługowy? JeŜeli w ramach projektu planowane jest nabycie innego przedsiębiorstwa proszę opisać co wchodzi w jego skład, jakie są cele jego zakupu oraz jaka byłaby jego sytuacja gdyby nie zostało przez Wnioskodawcę nabyte. JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. NaleŜy określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości zabudowanej naleŝy opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. Trzeba określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. 7

8 JeŜeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. Ŝe są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu). W przypadku prac budowlanych: czy wymagane jest posiadanie pozwolenia na budowę. JeŜeli tak to proszę określić kiedy zostało wydane lub przewidywany termin otrzymania tego pozwolenia. C.2 Proszę określić czego konkretnie będzie dotyczyło wsparcie? Na czym polega Państwa projekt? (Maksymalnie 1 strona A4). C.3 Czy efektem projektu będzie poszerzenie oferty produktowej/usługowej lub wprowadzenie nowej (dla przedsiębiorstwa) technologii? NaleŜy krótko przedstawić wpływ realizacji projektu na poniŝsze kwestie. Wprowadzenie do oferty nowego produktu/usługi (właściwe zaznaczyć). Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę podać jakie nowe produkty/usługi zostaną wprowadzone do oferty Wprowadzenie do oferty udoskonalonego produktu/usługi (właściwe zaznaczyć). Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę podać jakie udoskonalone produkty/usługi zostaną wprowadzone do oferty. Czym będą się róŝnić od obecnie oferowanych. Wprowadzenie zasadniczych zmian do procesu produkcji lub do sposobu świadczenia usług. Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę opisać jaka zasadnicza zmiana zostanie wprowadzona do procesu produkcji lub do sposobu świadczenia usług. Proszę nie opisywać urządzenia/urządzeń nabywanych w ramach projektu tylko technologię (technologia to metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego lub usługowego). TAK DOTYCZY TAK DOTYCZY TAK DOTYCZY C.4 Proszę uzasadnić i krótko opisać poniŝsze kwestie jeŝeli w pkt C.3 udzielono pozytywnej odpowiedzi na pytanie o wprowadzenie nowej technologii do procesu produkcji lub świadczenia usług. 8

9 Czy Wnioskodawca jest twórcą technologii będącej przedmiotem inwestycji? Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę opisać w jakim zakresie Wnioskodawca jest twórcą technologii. Proszę wymienić posiadane numery patentów, certyfikatów potwierdzających powyŝsze. Czy projekt dotyczy wdroŝenia technologii opracowanej na zamówienie Wnioskodawcy, specjalnie na potrzeby projektu objętego wnioskiem, we współpracy z jednostką B+R? Proszę wpisać uzasadnienie jeŝeli wybrano TAK. Proszę opisać np. z jaką instytucją B+R opracowano technologię, w ramach jakiego programu pomocowego (jeŝeli dotyczy), jaki był okres opracowywania technologii. Czy projekt dotyczy wdroŝenia technologii kupowanej w ramach projektu przez Wnioskodawcę rozumianej jako nabycie wartości niematerialnych (dokumentacji technologicznej)? Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Proszę opisać kto jest właścicielem technologii, jaki jest jej okres stosowania w branŝy reprezentowanej przez Wnioskodawcę. W tym miejscu proszę wymienić urządzenia kupowane w ramach projektu oraz określić ich parametry techniczne. Proszę opisać i uzasadnić, Ŝe urządzenia te spełniają w sposób najlepszy potrzeby Wnioskodawcy. Jednocześnie proszę uzasadnić dlaczego Wnioskodawca zdecydował się na urządzenie określonego typu o określonych parametrach, a nie na inne o innych parametrach. Nie naleŝy podawać nazw producentów urządzeń, posługiwać się proszę pojęciami ogólnymi, np. centrum obróbcze CNC, tokarka sterowana numerycznie, itd. TAK TAK TAK DOTYCZY DOTYCZY DOTYCZY C.5 Czy projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów wspieranymi w ramach działania? Budowa, rozbudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących wodę w małych elektrowniach wodnych. TAK Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Budowa, rozbudowa małych elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu energii. TAK Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. DOTYCZY DOTYCZY 9

10 Budowa, rozbudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej lub cieplnej, wykorzystujących energię biomasy lub biogazu. Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. Budowa, przebudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej przy wykorzystaniu energii biomasy lub biogazu. Proszę wpisać uzasadnienie tylko jeŝeli wybrano TAK. TAK TAK DOTYCZY DOTYCZY C.6 NaleŜy opisać posiadaną dokumentację technologiczną przedmiotu wsparcia (jeśli dotyczy). Chodzi o pewność, Ŝe projekt ma charakter unowocześniający i znacząco wpływa na potencjał produkcyjny/usługowy. Prosimy opisać w jaki sposób przedstawione dokumenty potwierdzają stosowanie technologii w branŝy w okresie wymienionym powyŝej. Nazwa dokumentu Opis technologii C.7 Sposób wdraŝania i funkcjonowania projektu. Proszę dokonać charakterystyki wdroŝenia projektu (opis procedury wyłonienia dostawców/wykonawców, dostawy, instalacji, szkolenia pracowników etc.), cyklu produkcyjnego/realizacji usług w ramach wdraŝanej technologii. C.8 Zasoby techniczne do realizacji projektu. Przed wdroŝeniem projektu istotna jest weryfikacja moŝliwości technicznych wdroŝenia projektu. W tym celu w poniŝszej tabeli proszę szczegółowo określić posiadane zasoby techniczne, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Czy Wnioskodawca posiada pomieszczenia niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych/realizacji projektu? NaleŜy opisać wyposaŝenie, infrastrukturę tych pomieszczeń. Posiadane środki trwałe, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu. Inne niezbędne zasoby techniczne do realizacji projektu (proszę wymienić). C.9 Efekt zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niŝ MŚP, przedsiębiorcy posiadający status MSP wpisują Nie dotyczy ). 10

11 W przypadku przedsiębiorców innych niŝ MSP wymagane jest spełnienie efektu zachęty, co oznacza, Ŝe przedsiębiorca złoŝył wniosek preselekcyjny/wniosek o dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac nad projektem oraz spełnił przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz.U. UE L 214, z r.). Wskazane jest aby uzasadnienie efektu zachęty zawierało nie tylko dane opisowe ale i liczbowe obrazujące zwiększenie rozmiarów projektu, zasięgu projektu, itp. Zakres efektu zachęty Uzasadnienie 1.Znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy 2.Znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy 3.Znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy. 4.Znaczące przyspieszenie zakończenia projektu/działania. 5.W przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą. C.10 Doświadczenie i zasoby ludzkie. Wiele przedsięwzięć nie daje się zrealizować ze względu na brak wystarczającego zaplecza kadrowego, doświadczenia i wiedzy. W poniŝszej tabeli naleŝy wykazać, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie oraz kadry gwarantujące prawidłową realizację projektu. Jakie najwaŝniejsze inwestycje Wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 24 miesięcy (liczonych od miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu)? Proszę podać zakres rzeczowy oraz ich wartość. Proszę podać strukturę zarządzania w przedsiębiorstwie. NaleŜy zawrzeć informacje nt. kluczowych stanowisk np. ds. zarządzania, nadzoru produkcji, sprzedaŝy i finansów. Nie naleŝy wpisywać informacji o charakterze personalnym (tj. imienia i nazwiska) a jedynie nazwę stanowiska pracy. Proszę określić wykształcenie, doświadczenie i przygotowanie zawodowe tych osób wg proponowanej hierarchii: 1/Prezes/właściciel 2/Odpowiedzialny za sferę produkcji 3/Odpowiedzialny za sferę sprzedaŝy 4/Odpowiedzialny za sferę finansów 11

12 Proszę przedstawić doświadczenie Wnioskodawcy w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej i innych w ciągu ostatnich 6 lat (liczonych od miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu). Proszę podać nazwy ewentualnych projektów i ich zakres rzeczowy, terminy realizacji, wartość projektu i dofinansowania oraz numer umowy oraz nazwę Donatora. Czy posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdroŝenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie? JeŜeli nie są, czy Wnioskodawca zamierza korzystać z usług zewnętrznych, w jakim zakresie? 12

13 C.11 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji (nie dotyczy finansowania projektu w drodze leasingu). NaleŜy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego całego projektu (w tym działań niekwalifikowalnych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie projektu. W kolumnie Kategoria wydatków naleŝy opisać wydatki niezbędne do realizacji konkretnego działania, np. zakup centrum obróbczego, instalacja centrum obróbczego, zakup oprogramowania sterującego procesem obróbki itd. Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań projektu Od kwartał/rrrr: do kwartał/rrrr: Działanie Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Kategoria wydatków Uzasadnienie poniesienia wydatku (obowiązkowe dla wydatków kwalifikowalnych) Wartość bez VAT w PLN Wartość z VAT w PLN Czy działanie jest kwalifikowalne? Tak / Nie Działanie 1 Działanie.. Działanie n RAZEM: 13

14 C.11a Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji (dotyczy finansowania projektu w drodze leasingu). NaleŜy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego całego projektu (w tym działań niekwalifikowalnych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią wniosku o dofinansowanie projektu. NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku leasingu działaniem kwalifikowalnym jest tylko suma rat kapitałowych netto planowanych do poniesienia w okresie realizacji projektu i tylko ta kwota zostaje uwzględniona w zakresie rzeczowym projektu w pkt C12 (Łączna wartość działań kwalifikowalnych). Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Od kwartał/rrrr: Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań: do kwartał/rrrr: Działanie Działanie 1 Działanie Działanie n Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Przedmiot umowy leasingu RAZEM: Wartość w cenie nabycia Część Wartość z kapitałowa VAT w (wartość netto PLN przedmiotu leasingu) w PLN Inne wydatki związane z umową leasingu (marŝa, inne opłaty) w PLN Czy działanie jest kwalifikowalne? Tak/Nie Wartość kwalifikowalna w PLN 14

15 C.12 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji. NaleŜy określić zakres rzeczowy projektu w sposób szczegółowy w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych. W kolumnie kategorie wydatków kwalifikowalnych naleŝy precyzyjnie określać wszystkie wydatki kwalifikowalne i niezbędne do realizacji działania będącego częścią planu wdroŝenia projektu, np. zakup centrum obróbczego, leasing suszarni o pojemności X metrów sześciennych, itd. Dane z poniŝszej tabeli muszą być zgodne zdanymi zawartymi w pkt. C11 i C11 a oraz we wniosku o dofinansowanie projektu. Prosimy o podanie kwot z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Od kwartał/rrrr: działań kwalifikowalnych: do kwartał/rrrr: Przed wypełnieniem poniŝszej tabeli zakresu rzeczowego projektu naleŝy określić czy wydatki kwalifikowalne do dotacji są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT moŝe stanowić koszt kwalifikowalny w ramach kwalifikowalnych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Wnioskodawcy nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało prawo jego zwrotu lub odliczenia od naleŝnego podatki od towarów i usług). Działanie Działanie 1 Okres realizacji od kwartał/rrrr do kwartał/rrrr Kategorie wydatków kwalifikowalnych Koszt jednostkowy w PLN Netto (TAK/NIE) Ilość jednostek/ sztuk planowanych do zakupu z VAT (TAK/NIE) Planowany łączny koszt kwalifikowalny w PLN Łączna wartość działania kwalifikowalnego 1 Działanie Łączna wartość działania kwalifikowalnego Działanie n Łączna wartość działania kwalifikowalnego n Łączna wartość działań kwalifikowalnych (suma od 1 do n)...pln Oczekiwana wielkość wsparcia...pln...% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Suma wydatków kwalifikowalnych.. PLN 100% Wkład własny.. PLN..% Wnioskowana wielkość wsparcia z EFRR.. PLN..% 15

16 C.13 Źródła finansowania projektu. Wartość kwalifikowalna w PLN 1 Całkowita wartość projektu (2+7)..... PLN Udział % 2 Wartość wydatków kwalifikowalnych..... PLN. % 3 Wkład własny Wnioskodawcy (4+5), w tym:..... PLN. % 4 - środki własne..... PLN. % - zewnętrzne źródła finansowania PLN. % (kredyt/poŝyczka/leasing) lub inne źródła prywatne 6 Wartość dotacji..... PLN. % 7 Wartość wydatków niekwalifikowalnych..... PLN 8 - wkład własny Wnioskodawcy (9+10), w tym:..... PLN 9 - środki własne..... PLN - zewnętrzne źródła finansowania 10 (kredyt/poŝyczka/leasing) lub inne źródła prywatne..... PLN 16

17 E. PROGNOZA SPRZEDAśY W tabelach E-1 i E-2 PROGNOZA SPRZEDAśY naleŝy określić wartościowo informacje nt. sprzedaŝy podstawowych dla przedsiębiorstwa produktów/usług/towarów za dwa pełne lata obrachunkowe wstecz, okres bieŝący, przygotować prognozę na pełen rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, okres realizacji projektu oraz 5 lat (w przypadku MŚP 3 lata) od roku jego zakończenia. Informacje nt. prognozowanej wartości sprzedaŝy naleŝy wypełnić w dwóch wariantach tj. tak jakby projekt nie był realizowany (tabela E.1) oraz w wariancie z realizacją projektu (tabela E.2). Pamiętać naleŝy, Ŝe okres bieŝący jest niepełnym okresem danego roku (np. okres obejmujący I i II kwartał roku, w którym składany jest wniosek) stanowiącym podstawę dla roku bazowego. NaleŜy wypełnić poniŝsze tabele: E.1 Prognoza i informacja nt. sprzedaŝy produktów/usług/towarów (w tys. PLN do 2 miejsc po przecinku) bez realizacji projektu oraz tabelę E.2 uwzględniającą sprzedaŝ z tytułu realizacji projektu. Tabele powinny być zgodne danymi zawartymi w rachunku zysków i strat. ZAŁĄCZNIKI (sekcja E): E-1 Prognoza i informacja nt. sprzedaŝy produktów i usług (w tys. PLN do 2 miejsc po przecinku) bez realizacji projektu E-2 Prognoza i informacja nt. sprzedaŝy produktów i usług (w tys. PLN do 2 miejsc po przecinku) ze zrealizowanym projektem WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PROGNOZ SPRZEDAśY (naleŝy wyjaśnić na jakiej podstawie została ustalona prognozowana wielkość sprzedaŝy) F. SYTUACJA FINANSOWA I PLAN FINANSOWY WNIOSKODAWCY ZAŁĄCZNIKI (sekcja F): F-1 Rachunek zysków i strat na okres projektu, F-2 Bilans, F-3 Rachunek przepływów pienięŝnych F-4 Wskaźniki finansowe (analiza wskaźnikowa) Uwagi: Czy wnioskodawca rozlicza prowadzoną działalność w formie PIT? (TAK lub NIE) 17

18 NaleŜy zapoznać się z poniŝszymi informacjami przed wypełnieniem danych finansowych: 1. W polu uwagi naleŝy szczegółowo opisać przyjęte załoŝenia finansowe. 2. NaleŜy wypełnić sprawozdania finansowe dla dwóch lat obrachunkowych wstecz, okresu bieŝącego, oraz przygotować prognozę na pełny rok złoŝenia wniosku o dofinansowanie, okres realizacji projektu oraz 5 lat (w przypadku MŚP 3 lata) od roku jego zakończenia. Np. jeŝeli przedsiębiorstwo z sektora MŚP składa wniosek w 2012 r., projekt trwa 3 miesiące i kończy się w lipcu 2013 roku to przygotowujemy następujące sprawozdania: historyczne za lata 2010 i 2011, aktualne za bieŝący okres obrachunkowy (za zamknięte kwartały roku, w którym jest składany wniosek), prognozę na pełny rok złoŝenia wniosku r., prognozę na okres realizacji projektu r. i prognozę na 3 lata od zakończenia realizacji projektu tj r.; 3. Rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zakończone okresy obrachunkowe (np. rok 2010 oraz 2011); 4. JeŜeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat to Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie lub sprawozdania dotyczące dostępnych okresów (np. przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w czerwcu 2010 r. przedstawia sprawozdanie za okres od czerwca do grudnia 2010, oraz pełne sprawozdanie roczne za 2011 r.); 5. Okres bieŝący to okres, za który Wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe (za zakończone kwartały roku bieŝącego); 6. Rok 0 to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy, w którym złoŝono wniosek o dofinansowanie (np. jeŝeli sprawozdanie bieŝące dotyczy 3 pierwszych kwartałów 2012, to rok 0 obejmuje to sprawozdanie oraz prognozę na kolejny 4 kwartał roku 2012); 7. Przyjmujemy, Ŝe rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeŝeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu uwagi; 8. Wszystkie dane finansowe podajemy w tysiącach PLN do 2 miejsc po przecinku; 9. Prognozy muszą opierać się na realnych załoŝeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branŝy, w której ono funkcjonuje. 10. Prosimy o zaznaczenie pola dotyczącego formy rozliczenia podatkowego Wnioskodawcy na dole tabeli uwagi. 18

19 Objaśnienia do wskaźników: Przeliczenia dokonujemy na danych pobranych z tych samych okresów obrachunkowych A1. aktywa obrotowe/zobowiązania bieŝące Dane pobieramy z bilansu: aktywa obrotowe pozycja B, zobowiązania bieŝące pozycja D III A2. (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania bieŝące Dane pobieramy z bilansu: aktywa obrotowe pozycja B, zobowiązania bieŝące pozycja D III, zapasy pozycja B I B1. zapasy/(przychody ze sprzedaŝy/365) Zapasy pozycja w bilansie B I, przychody ze sprzedaŝy pozycja w rachunku zysków i strat A B2. naleŝności/(przychody ze sprzedaŝy/365) NaleŜności pozycja w bilansie B II, przychody ze sprzedaŝy pozycja w rachunku zysków i strat A B3. zobowiązania/(przychody ze sprzedaŝy/365) Zobowiązania pozycja w bilansie D III 1, przychody ze sprzedaŝy pozycja w rachunku zysków i strat A C1. zadłuŝenie/aktywa Dane pobieramy z bilansu: zobowiązania pozycja D, aktywa pozycja A+B D1. zysk netto/ przychody ze sprzedaŝy Dane pobieramy z rachunku zysków i strat: zysk netto pozycja L, przychody ze sprzedaŝy pozycja A D2. zysk netto/kapitał własny Zysk netto pobieramy z rachunku zysków i strat pozycja L, kapitał własny z bilansu pozycja C E.1. wskaźnik dźwigni finansowej (kredyty długoterminowe + zobowiązania długoterminowe) / kapitał własny E.2. Wskaźnik zyskowności aktywów (ROA) zysk netto/wartość aktywów G. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU 6 Wskaźniki realizacji celów projektu. Wszelkie wskaźniki naleŝy odnosić do roku 0, będącego rokiem złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki produktu naleŝy wyrazić liczbowo w roku zakończenia inwestycji lub jej etapów (w przypadku projektów wieloetapowych). Wskaźniki rezultatu naleŝy wyrazić liczbowo w okresie 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu. Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy moŝe powstać juŝ w trakcie realizacji projektu bądź maksymalnie w ciągu roku od daty zakończenia projektu. Wartość wskaźnika w kolejnych latach powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan zatrudnienia istniejący w danym roku. PoniŜsze dane muszą być zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie. L.p. Wskaźnik planowanych produktów Jednostka miary Źródło informacji Rok 0 Rok Rok Rok L.p. Wskaźnik planowanych rezultatów Jednostka miary Źródło informacji Rok 0 Rok Rok Rok L.p. 1. Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy Jednostka miary Źródło informacji Rok 0 Rok Rok Rok 6 NaleŜy wykorzystać wskaźniki z listy wskaźników określonych w załączniku Nr III do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego i/lub z listy wskaźników określonych w Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P. 19

20 Oświadczenie Przedsiębiorcy (Wnioskodawcy): Oświadczam(y), Ŝe wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i moŝliwości jego rozwoju. Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy (Wnioskodawcy): Imię i Nazwisko Funkcja Data Podpis Imię i Nazwisko Funkcja Data Podpis Imię i Nazwisko Funkcja Data Podpis 20

21 ARKUSZ WYLICZEŃ DO BIZNES PLANÓW (RPO WK-P) F-2 Bilans (w tys. PLN) Aktywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący ROK BAZOWY 1 rok... 2 rok... 3 rok... 4 rok... 5 rok... 6 rok... 7 rok... (np. 2008) A. Aktywa trwałe (I+II+III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zapasy II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pienięŝne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasywa Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący Rok n... 1 rok... 2 rok... 3 rok... 4 rok... 5 rok... 6 rok... 7 rok... C. Kapitał (fundusz) własny D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i poŝyczki 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasywa razem (C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29

22 F-3 Rachunek przepływów środków pienięŝnych (w tys. PLN) Okres bieŝący ROK BAZOWY A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 Zysk (strata) netto 2 Amortyzacja Rok bazowy n- 2 Rok bazowy n- 1 (np. 2008) 1 rok... 2 rok... 3 rok... 4 rok... 5 rok... 6 rok... 7 rok... 8 rok... 9 rok rok Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności 5 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. (z wyjątkiem poŝyczek i kredytów) 6 Inne korekty I Razem ( ) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SprzedaŜ składników 1 majątku trwałego Nabycie składników 2 majątku trwałego 3 Inne II Razem (1+2+3) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zaciągnięcie kredytów i 1 poŝyczek Spłata kredytów i 2 poŝyczek 3 Dotacje Wypłaty na rzecz 4 właścicieli Wpłaty dokonane przez 5 właścicieli 6 Pozostałe III Razem ( ) D. Przepływy pienięŝne netto razem (I+II+III) F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+D) ARKUSZ WYLICZEŃ DO BIZNES PLANÓW (RPO WK-P)

23 F-4 Wskaźniki finansowe A. Wskaźniki płynności 1. płynność bieŝąca 2. płynność szybka B. Wskaźniki sprawności działania 1. Rotacja zapasów w dniach 2. Rotacja naleŝności w dniach 3. Rotacja zobowiązań w dniach C. Wskaźnik struktury kapitałowej 1. Poziom zadłuŝenia D. Wskaźniki rentowności Rok bazowy n-2 Rok bazowy n-1 Okres bieŝący ROK BAZOWY 1 rok... 2 rok... 3 rok... 4 rok... (np. 2008) 5 rok... 6 rok... 7 rok rentowność sprzedaŝy 2. rentowność kapitału własnego (ROE) E.1 Wskaźnik dźwigni finansowej E.2 Wskaźnik zyskowności aktywów (ROA) ARKUSZ WYLICZEŃ DO BIZNES PLANÓW (RPO WK-P)

dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 32/1256/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Biznes Plan Spis treści: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 2 1. Dane wnioskodawcy... 2 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 1. ppkt 3.1.2. BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) ( wstępna wersja) BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców. ubiegających się o wsparcie w ramach. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców. ubiegających się o wsparcie w ramach. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Monika

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013

BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Załącznik nr 3.1.5 BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury BIZNESPLAN. Regionalny Program Operacyjny. na lata 2007-2013. Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak

Warmia i Mazury BIZNESPLAN. Regionalny Program Operacyjny. na lata 2007-2013. Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak Załącznik Nr 6.1 do wniosku do Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia.. 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 BIZNESPLAN Autor: dr inŝ. Korneliusz Pylak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji

BIZNESPLAN. 2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia. 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy. 3. Adres do korespondencji DANE WNIOSKODAWCY 1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy BIZNESPLAN Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 1. ppkt 3.1.1. BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 BIZNESPLAN (WZÓR) NR WNIOSKU: (wypełnia personel Projektu)

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) RPO WL 2007-2013_1.4B LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Instytucja Pośrednicząca II) BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r.

Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r. Uchwała Nr 4145/ 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12. 12. 2013 r. w sprawie: przyjęcia wzoru biznes planu dla projektów w ramach Działania 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji.

C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. I. Studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. 1. Informacje dotyczące przedsięwzięcia. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT!!!!! Wniosek. 1.1 Rozwój mikro przedsiębiorstw. 1.2 Wsparcie rozwoju MSP WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013

PROJEKT!!!!! Wniosek. 1.1 Rozwój mikro przedsiębiorstw. 1.2 Wsparcie rozwoju MSP WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013 Versja 1.6.2 oprac. Marcin Pilarczyk PROJEKT!!!!! Wniosek O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRDODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU 1 - KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA

BIZNES PLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA Załącznik nr 3.1.3 BIZNES PLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 2013 Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD Wypełnia osoba przyjmująca wniosek Data wpływu wniosku Numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD.10.02.02-10-0016/16

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:...

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:... Strona1 BIZNESPLAN w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00 Realizowanego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 3. Wzór biznesplanu BIZNESPLAN ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt: Biznes bez barier współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznesplan dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szkolenie dla Beneficjentów działania 3.1. C MRPO (przedsiębiorcy) Kraków,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Spis treści. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

BIZNESPLAN. Spis treści. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych BIZNESPLAN Tytuł projektu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie Nr projektu: RPPM.06.03.02-22-0001/16-00 Oś Priorytetowa: 6. Integracja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Wymogi kryterium TAK NIE

Wymogi kryterium TAK NIE Załącznik nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) - 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie 1/12 -..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU POśYCZKOWEGO

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu BIZNESPLAN Reaguj szybko! nr projektu RPLD.10.02.02-10-0012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN

Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN Załącznik nr do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości. BIZNES PLAN DZIAŁANIE. WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.iii

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski.

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN Działanie.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA VII

OŚ PRIORYTETOWA VII BIZNESPLAN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Projekt

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Środki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ TYTUŁ PROJEKTU: WNIOSKODAWCA: Wersja analizy: (tj. PIERWOTNA lub ZAKTUALIZOWANA w dniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego (pieczątka Wnioskodawcy) roku Zał. do Uchwały Nr 5/84/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2006 Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... (pieczątka Urzędu) Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UCZESTNICTWO W WYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ DO ROSJI,

WNIOSEK O UCZESTNICTWO W WYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ DO ROSJI, Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O UCZESTNICTWO W WYJAZDOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ DO ROSJI, zwanej dalej Misją Misja gospodarcza jest organizowana w ramach Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku

Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku Uchwała Nr 487/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 845/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Informacje o przedsiębiorcy Imię i nazwisko albo pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji (pieczęć Wnioskodawcy) (wzór) Załącznik do uchwały Nr 59/1209/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r. Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr 96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 007 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wycena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY

INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji uczestników i udzielania wsparcia na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w projektach dofinansowanych w ramach działania 7.4 RPO WZ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo