Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych"

Transkrypt

1 Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

2 Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy. 3. GAI-TRONICS: Telefony specjalnego przeznaczenia. 4. Ekahau: Systemy bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ Strona 2

3 STENTOFON Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. SYSTEM NAG OŒNIENIA I ALARM CENTRUM OPERACYJNE RADIOTELEFONY KONTROLA DOSTÊPU CCTV Strona 3

4 STENTOFON Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. ¹cznoœæ w krytycznych sytuacjach FUNKCJONALNOŒÆ System bazuje na potê nej platformie AlphaComE, zaprojektowanej do celów ³¹cznoœci w sytuacjach krytycznych Nowe instalacje mog¹ byæ wykonane ca³kowicie w technologii IP, gdzie jeden serwer AlphaComE mo e obs³u yæ do 552 stacji interkomowych Na istniej¹cych instalacjach istnieje mo liwoœæ unowoczeœnienia systemów do AlphaComE z mo liwoœci¹ pod³¹czenia do 138 analogowych stacji interkomowych Multi-Modul pozwala na zwiêkszenie pojemnoœci serwera do 552 analogowych stacji interkomowych Du a pojemnoœæ systemu pozwalaj¹ca na jednoczesne 32 po³¹czenia g³osowe, w trybie Call Request system jest nieblokowalny Mo liwoœæ stworzenia jednolitego systemu sk³adaj¹cej siê z nawet 254 serwerów, pozwalaj¹cego na obs³ugê nawet stacji koñcowych Szeroka gama stacji zawieraj¹ca interkomy do obiektów przemys³owych (zarówno przemys³ lekki i ciê ki), do stref zagro onych wybuchem Ex, czy do pomieszczeñ sterylnych Clean Room Bogata funkcjonalnoœæ systemu oraz mo liwoœæ programowania zdarzeñ zapewnia indywidualne rozwi¹zanie systemowe Interkomy bezpieczeñstwa oraz stacje przy drzwiach zapewniaj¹ kontrolê dostêpu do stref zastrze onych System zapewnia po³¹czenie ka dy z ka dym, z mo liwoœci¹ blokowania okreœlonych abonentów atwa mo liwoœæ integracji z systemem Kontroli Dostêpu poprzez otwarte protoko³y do komunikacji System zaprojektowany w technologii IP, szerokie pasmo przenoszenia do 7kHz w stacjach IP zapewnia znakomit¹ zrozumia³oœæ mowy. W technologii analogowa sygna³y mog¹ mieæ pasmo przenoszenia do 14kHz zapewniaj¹c¹ jakoœæ HiFi Obs³uga protoko³u SIP zapewnia wspó³pracê z nowoczesnym systemem telefonii bezprzewodowej IP DECT, softphonami, softinterkomami, czy centralami IPBX Wspó³praca z systemami radiotelefonów poprzez bramkê sprzêtow¹ Obs³uga z konsoli dyspozytora systemów nag³oœnienia PA z wyborem pojedynczej strefy, kilku stref na raz, nadawanie komunikatów z wykorzystaniem przycisku PTT Nag³oœnienie Mikro-stref - system mo e obs³ugiwaæ ponad 1000 stref nag³oœnieniowych. Ka da ze stref ma indywidualnie regulowany poziom dÿwiêku. Ma³e rozproszone strefy zapewniaj¹ wiêksz¹ niezawodnoœæ i wydajnoœæ systemu Zintegrowany system nadawania komunikatów automatycznych System monitorowania linii i test tonowy przesy³aj¹ informacje o uszkodzeniu urz¹dzenia równie poprzez sieæ IP Zdalna administracja i zarz¹dzanie systemem poprzez AlphaPro i Web Server poprzez sieæ IP Wielotorowa redundancja systemu np. poprzez podwójny port Eth. w stacji, czy redundantne zasilanie, Niezawodnoœæ systemu dziêki 30 letniemu doœwiadczeniu Integracja z systemami zewnêtrznymi poprzez przemys³owy standard OPC. OPIS Je eli poszukujesz w pe³ni zintegrowanego (koherentnego) systemu ³¹cznoœci w obiekcie przemys³owym, to zwróæ siê do ekspertów zajmuj¹cych siê integracj¹ w STENTOFON. Ponad 30 letnie doœwiadczenie w rozwoju systemów gwarantowanej ³¹cznoœci zapewnia, e system AlphaComE jest znakomit¹ platform¹ integracjê systemów ³¹cznoœci,nag³oœnienia i alarmowania. CZNOŒÆ W OBIEKTACH PRZEMYS OWYCH Ogólnie mówi¹c zak³ady przemys³owe to bardzo du e obiekty, w których znajduje siê wiele pomieszczeñ. STENTOFON poprzez implementacje zintegrowanego systemu ³¹cznoœci sprawia, e obiekt wydaje siê mniejszy i ³atwiejszy w zarz¹dzaniu. Umieszczaj¹c stacje interkomowe w ka dym pomieszczeniu pracownicy maj¹ sta³¹ i szybk¹ komunikacjê z dowolnym miejscem na terenie zak³adu, w trybie g³oœnomówi¹cym. Je eli po³¹czenie ma byæ utajnione to mo na ustawiæ ka d¹ ze stacji w tryb prywatny. W tym trybie stacja interkomowa bêdzie dzia³aæ jak tradycyjny telefon, ale mimo tego zapewniaæ wiêksz¹ funkcjonalnoœæ. Tryb prywatny jest aktywowany poprzez naciœniêcie odpowiedniego przycisku znajduj¹cego siê na stacji. Jednak zak³ad przemys³owy, to nie tylko pomieszczenia biurowe. Stacje interkomowe powinny byæ równie instalowane na terenie hal produkcyjnych, przy maszynach i wzd³u linii produkcyjnej. W takich strefach nale y stosowaæ stacje odporne na du e zapylenie, zapewniaj¹ce zrozumia³oœæ mowy nawet w obszarach, w których ha³as osi¹ga poziom 100dB. Bardzo czêsto przemys³owe stacje interkomowe s¹ doposa one o dodatkowy g³oœnik tubowy, wspomagaj¹cy wbudowany w stacjê g³oœnik. Dziêki zastosowaniu stacji przemys³owych, wspomagane s¹ procesy produkcyjne oraz dodatkowo zwiêkszane jest bezpieczeñstwo. STENTOFON zdaje sobie sprawê, e pracownicy nie zawsze znajduje siê przy biurku dlatego te mo liwe jest automatyczne dzwonienie do kilku miejsc na raz. Do 3 numerów mo e zostaæ zaprogramowanych dla ka dej ze stacji. Stacja bêdzie dzwoniæ po kolei na zaprogramowane numery, a ktoœ odbierze po³¹czenie lub sami siê roz³¹czymy. Istnieje równie mo liwoœæ wywo³ania grupowego do dowolnej liczby stacji, np w przypadku poszukiwania osoby. Gdy poszukiwana osoba us³yszy komunikat to mo e podejœæ do najbli szej stacji, wybraæ kod odpowiedzi na wywo³anie i po³¹czyæ siê z osob¹, która go poszukiwa³a. Ka de wywo³anie grupowe jest poprzedzone sygna³em Ding-Dong, aby pracownicy zwrócili uwagê na nadawany komunikat. Oczywiœcie istniej¹ce w zak³adzie systemu telekomunikacyjne nie s¹ usuwane. Niezale nie od tego czy s¹ to systemu analogowe, cyfrowe, czy VoIPowe to centrale telefoniczne mog¹ zostaæ pod³¹czone do serwera AlphaComE, zapewniaj¹c œcis³¹ integracje. Stacje interkomowe maj¹ te mo liwoœæ wybierania numerów zewnêtrznych, aby unikn¹æ umieszczania stacji interkomowej i telefonu na jednym biurku. Strona 4

5 STENTOFON Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. ¹cznoœæ w krytycznych sytuacjach INTEGRACJA Z SYSTEMAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI Telefony bezprzewodowe i komórkowe zmieni³y sposób w jaki siê pomiêdzy sob¹ komunikujemy. STENTOFON posiada profesjonalne rozwi¹zanie integruj¹ce oba te systemy z AlphaComE poprzez protokó³ SIP. Jest to protokó³ wykorzystywanym przez wiêkszoœæ systemów ³¹cznoœci obs³uguj¹cych protokó³ IP. Mo liwe jest równie bezpoœrednie pod³¹czenie analogowych telefonów do serwera AlphaComE. Wykorzystuj¹c system bezprzewodowe IP DECT, telefon bezprzewodowy staje siê abonentem systemu AlphaComE i dziêki temu uzyskuje funkcjonalnoœæ stacji interkomowej jak (przyk³adowe to prezentacja numeru, czy wywo³anie grupowe). Mo na równie ustawiæ by w przypadku oddalenia siê od biurka po³¹czenia zosta³y automatycznie przekierowane do stacji IP DECT. Ale to jeszcze nie wszystko... Bardzo du o nowych telefonów komórkowych jest wyposa onych w klienta SIP oraz kartê sieci WiFi. Dziêki temu twój telefon komórkowy mo e równie zostaæ pod³¹czony do AlphaComE. Gdy jesteœ na terenie zak³adu i w zasiêgu sieci WiFi, twój telefon komórkowy z kontem SIP automatycznie rejestruje siê do AlphaComE zapewniaj¹c szybk¹ ³¹cznoœæ ze wszystkimi abonentami. Mikro-strefy nag³oœnieniowe. System nag³oœnienia w obiektach przemys³owych jest wa n¹ czêœci¹ systemu ³¹cznoœci i zawsze posiada³ ograniczenia dotycz¹ce wyboru strefy nag³oœnieniowej i stacji mikrofonowych. Dziêki STENTOFON ju tak nie jest. Serwer AlphaComE mo e obs³ugiwaæ w³aœciwie nieograniczon¹ liczbê stref nag³oœnieniowych i mog¹ one zostaæ wybrane z dowolnej stacji interkomowej. Dziêki obs³udze mikro-stref nag³oœnieniowych mo emy nadaæ komunikat do wybranych stref, bez koniecznoœci zak³ócania i odrywania od zajêæ personelu, znajduj¹cego siê w innej czêœci zak³adu. Ka da z mikro-stref posiada w³asny wzmacniacz, co znacz¹co zwiêksza niezawodnoœæ systemu. W tradycyjnych systemach, gdy wzmacniacz zostanie uszkodzony, tracimy mo liwoœæ nadawania wa nych komunikatów na ca³ym obszarze. Dziêki mikro-strefom w STENTOFON utracimy mo liwoœæ nadawania komunikatów tylko do kilku z g³oœników w ca³ym systemie. Stacje interkomowe zaprojektowane dla obiektów przemys³owych. STENTOFON posiada szerok¹ gamê stacji interkomowych, zaprojektowanych specjalnie dla wielu obszarów u ytkowania. W gamie produktów znajduj¹ siê równie stacje zaprojektowane dla potrzeb obiektów przemys³owych. Stacje te sprawdzaj¹ siê z œrodowisku przemys³owym o du ej, wilgotnoœci i zapyleniu. Dostêpne s¹ stacje przeznaczone do przemys³u lekkiego, do obszarów o du ym ha³asie, posiadajace mikrofon z redukcj¹ ha³asu, czy przeznaczone do obszarów przemys³u ciê kiego. o masywnej obudowie. Ka da z tych stacji posiada wbudowany 10W wzmacniacz mocy pozwalaj¹cy na pod³¹czenie dodatkowego g³oœnika tubowego zwiêkszaj¹cego poziom sygna³u. Dostêpne s¹ stacje przemys³owe posiadaj¹ce pe³n¹ klawiaturê, jak równie substacje z 1 przyciskiem wybierania. Inne stacje w gamie produktów to stacje biurkowe i do zabudowy w œcianie, stacje dyspozytorski i pulpity sterownicze przeznaczone do sterowni i dyspozytorni. Dostêpne s¹ równie stacje przeznaczone do pomieszczeñ sterylnych Clean Room stosowane np. w przemyœle farmaceutycznym. System alarmowania i sterowania W ka dym zak³adzie przemys³owym bardzo du a uwaga jest zwracana na bezpieczeñstwo pracowników i procesów przemys³owych. System STENTOFON AlphaCom E jest z powodzeniem wykorzystany równie jako system informacji o zaistnia³ym niebezpieczeñstwie i alarmowania. Poprzez stosowanie modu³ów RIO Wejœæ / Wyjœæ mo liwe jest pod³¹czenie sygna³ów alarmowych i informacyjnych z systemów automatyki do systemu interkomowego. Informacja o wyst¹pieniu alarmu zostanie wyœwietlona na stacji dyspozytora w sterowni i mo e spowodowaæ w ten sposób automatyczne nadawanie komunikatów alarmowych, czy ewakuacyjnych. Mo liwe jest równie aktywowanie tego typu alarmów z potwierdzeniem przez dyspozytora (naciœniêcie kombinacji przycisków). Alarm mo e zostaæ nadany do wybranej strefy. Mo liwe jest równie rêczne uruchomienie komunikatów alarmowych, dÿwiêkowych sygna³ów alarmowych, czy wysterowanie poprzez wyjœcia przekaÿnikowe wszelkiego typu sygnalizatorów. Aktywna Redukcja Ha³asu. Stacje interkomowe wykonane w technologii IP posiadaj¹ unikaln¹ funkcjê Aktywnej redukcji Ha³asu. Dziêki niej stacja interkomowa przy wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu, jest w stanie wyt³umiæ ha³as pochodz¹cy z otoczenia (np. huk maszyn i linii produkcyjnej), a wyodrêbniæ sygna³ mowy. Funkcja ta pozwala na obni enie poziomy t³a rozmowy o nawet 36dB!!! Integracja z systemami automatyki - OPC Server System interkomowy AlphaCom E mo e zostaæ zintegrowany z systemami wizualizcji procesów przemys³owych oraz sterowania. Do tego celu posiada wiele otwartych interfejsów. Jednym z nich jest standard przemys³owy OPC. Za jego pomoc¹ mo na wysy³aæ informacje o stanie urz¹dzeñ w systemie interkomowym, jak równie sterowaæ urz¹dzeniami z poziomu zewnêtrznej aplikacji. Wysoka niezawodnoœæ i redundancja. Ju od wielu lat STENTOFON dostarcza niezawodne i sprawdzone systemy interkomowe. Niektóre z instalacji dzia³aj¹ ju nawet 25 lat. Dziêki temu systemy STENTOFON znajduj¹ siê na 1 miejscu pod wzglêdem niezawodnoœci ca³ego systemu. W przypadku, gdy system wymaga zwiêkszonego bezpieczeñstwa i redundancji, to STENTOFON posiada kilka rozwi¹zañ. Dwa porty ethernetowe zapewniaj¹ niezale ne pod³¹czenie do sieci IP, dziêki czemu w przypadku awarii jednego ze switchy komunikacja jest w dalszym ci¹gu utrzymana przez drugi port. Serwery AlphaComE26 mog¹ zostaæ wyposa one w redundantne Ÿród³a zasilania. W czasie normalnej pracy serwer zasilany jest z obu Ÿróde³ na raz, a w przypadku awarii sprawny zasilacz dostarcza ca³e zasilanie. Dziêki temu nawet przez chwilê system nie zostanie wy³¹czony. Ponadto informacja o uszkodzeniu zostanie automatycznie wys³ana do dzia³u utrzymania, który naprawi uszkodzenie bez potrzeby wy³¹czania systemu. STENTOFON, lider w ³¹cznoœci w sytuacjach krytycznych. Ka dy projekt wymaga unikalnego rozwi¹zania i dziêki szerokiej funkcjonalnoœci AlphaComE mo emy zawsze dobraæ w³aœciwe rozwi¹zanie. System posiada funkcjonalnoœæ systemu nag³oœnienia, mo liwoœæ integracji z systemami pêtli indukcyjnych, czy z wieloma innymi systemami zewnêtrznymi. PRZYK ADOWE STACJE INTERKOMOWE CRM V - Stacja Dyspozytorska IP. Wyposa ona w s³uchawkê i modu³ DAK. Pod³¹czana bezpoœrednio do sieci IP. Posiada du y wyœwietlacz z podœwietleniem oraz do 100 przycisków DAK (szybkiego wybierania) z sygnalizacj¹ stanu na diodach LED (czerwona i zielona), umo liwiaj¹ce m.in. szybkie wywo³anie stacji interkomowej, strefy nag³oœnieniowej, kana³u radiowego, wizualizacjê stanu sygna³ów procesów produkcyjnych, czy za³¹czenie alarmu. Stacja zapewnia ³¹cznoœæ ze wszystkimi abonentami systemu. Przeznaczona do stosowania w dyspozytorni, czy pomieszczeniu sterowni. Strona 5

6 STENTOFON Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. ¹cznoœæ w krytycznych sytuacjach Lekka stacja przemys³owa. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odporna na wilgoæ, zapylenie oraz uszkodzenia mechaniczne. Zastosowana klawiatura foliowa jest odporna na korozje. Stacja posiada wbudowany g³oœnik oraz 10W wzmacniacz mocy przeznaczony do pod³¹czenia zewnêtrznego g³oœnika. Do stacji mo e zostaæ pod³¹czony równie dodatkowy modu³ s³uchawki przemys³owej. Ciê ka stacja przemys³owa. Obudowa wykonana z aluminium odporna na wilgoæ, zapylenie i warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne (IP-65). Stacja posiada pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ wbudowany 10W wzmacniacz mocy przeznaczony do pod³¹czenia zewnêtrznego g³oœnika (nie posiada wbudowanego g³oœnika). Do stacji mo e zostaæ pod³¹czony równie dodatkowy modu³ s³uchawki przemys³owej. Stacja przemys³owa z redukcj¹ ha³asu. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoæ, zapylenie oraz uszkodzenia mechaniczne (IP-65). Zastosowana klawiatura foliowa jest odporna na korozje. Stacja posiada wbudowany 10W wzma-cniacz mocy, przeznaczony do pod³¹czenia zewnêtrznego g³oœnika (nie posiada wbudowanego g³oœnika). Stacja posiada mikrofon redukuj¹cy przenoszenie ha³asu t³a. Do stacji mo e zostaæ pod³¹czony równie dodatkowy modu³ s³uchawki przemys³owej. PRZYK ADOWY SCHEMAT SYSTEMU System DECT i IP-DECT Ciê ka substacja przemys³owa. Obudowa wykonana z aluminium odporna na wilgoæ, zapylenie i warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne (IP-65). Stacja posiada 3 przyciski: wybierania, PTT i zakoñczenia, wbudowany g³oœnik, 10W wzmacniacz mocy przeznaczony do pod³¹czenia zewnêtrznego g³oœnika.stacja posiada mikrofon redukuj¹cy przenoszenie ha³asu t³a. Do stacji mo e zostaæ pod³¹czony równie dodatkowy modu³ s³uchawki przemys³owej. Telefon bezprzewodowy - przemys³owy Telefon bezprzewodowy IP DECT posiada funkcjonalnoœæ interkomu bezprzewodowego. Zapewnia mo liwoœæ ci¹g³ej komunikacji bêd¹c jednoczeœnie w pe³ni mobilnym. Zastosowany w telefonie akumulator pozwala na bardzo d³ugi czas rozmowy i czuwania. Dostêpne s¹ równie inne modele bezprzewodowych s³uchawek oraz szereg akcesoriów dodatkowych. Kontroler Wejœæ / Wyjsæ RIO. Kontroler Wejœæ / Wyjœæ daje mo liwoœæ pod³¹czenia w ³atwy sposób sygna³ów Wej. i Wyj. Kontroler pod³¹czany jest do AlphaCom E za pomoc¹ magistrali RS-232 lub RS-485. Modu³ RIO posiada 8 Wejœæ i 18 Wyjœæ. Karta RIO wykorzystywana jest do kontrolowania sygna- ³ów alarmowych (wejœciowych) z systemów zewnêtrznych oraz do wysterowania urz¹dzeñ (sygna³y wyjœciowe). Stacja dyspozytorska sterownii Wizualizacja procesów przemys³owych oraz CCTV System radiotelefonów System telefonii SIP System telefonii WiFi SIP Substacja przemys³owa do przemys³u ciê kiego Stacja biurkowa Stacja przemys³owa do przemys³u lekkiego + modu³ s³uchawki Stacja do pomieszczeñ sterylnych Stacja biurkowa Stacja œcienna Stacja przemys³owa z redukcj¹ ha³asu Mikro-strefa 1 Mikro-strefa 2 Stacja przy drzwiach sterowanie kontrol¹ dostêpu Stacja przemys³owa do przemys³u ciê kiego Strona 6

7 DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo - nag³oœnieniowy. Strona 7

8 DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo - nag³oœnieniowy. O FIRMIE ms NEUMANN ELEKTRONIK jest producentem najwy szej jakoœci systemów interkomowo - nag³oœnieniowych. Systemy spe³niaj¹ najwy sze standardy bezpieczeñstwa i s¹ przeznaczone do stosowania w ka dych warunkach przemys³owych (przemys³ lekki oraz ciê ki, a nawet strefy zagro enia wybuchem Ex) oraz w sektorze transportu publicznego zarówno drogowego jak i kolejowego. System interkomowy DS-6. Cyfrowy system interkomowo - nag³oœnieniowy DS-6 zosta³ zaprojektowany do pracy w warunkach przemys³owych. System DS-6 mo e byæ zintegrowany równie z innymi systemami ³¹cznoœci znajduj¹cymi siê na obiekcie takimi jak zewnêtrzne i wewnêtrzne sieci telefoniczne wykonane w technologii analogowej, ISDN oraz VoIPowej. Komunikacja wewn¹trz systemu odbywa siê dziêki zainstalowanemu w ka dej stacji interkomowej oprogramowaniu. System DS-6 umo liwia pod³¹czenie abonentów analogowych oraz cyfrowych. Dziêki temu w bardzo prosty sposób mo liwa jest migracja istniej¹cych systemów do najnowszej wersji DS-6, w którym komunikacja odbywa siê z wykorzystaniem sieci IP. Jeden wêze³ mo e obs³ugiwaæ do 250 abonentów. Obs³ugiwane przez stacje interkomowe szerokie pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz zapewnia znakomit¹ zrozumia³oœæ mowy nawet w obszarach, o du ym ha³asie t³a. PRZYK ADOWY SCHEMAT SYSTEMU Konfiguracja i serwis Cechy systemu: System zdecentralizowany - oprogramowanie instalowane w ka dym urz¹dzeniu abonenckim Komunikacja z wykorzystaniem protoko³u IP Modu³owa budowa systemu Proste okablowanie pomiêdzy modu³ami systemu Szerokie pasmo przenoszenia 100Hz-10KHz zapewnia znakomit¹ zrozumia³oœæ mowy Redundantne po³¹czenia modu³ów Pod³¹czenie z zewnêtrznymi sieciami telekomunikacyjnymi (analogowe / ISDN / VoIP). Wysoka stabilnoœæ systemu Monitorowanie urz¹dzeñ w systemie Mo liwoœæ pod³¹czenia pamiêci z nagranymi komunikatami g³osowymi Mo liwosæ pod³¹czenia i sterowania sygna³ami Wejœcia / Wyj¹cia Konsola na PC MTSD stacja dyspozytora WFA / WFA-EX analogowa WFD / WFD-Ex cyfrowa WF AK analogowa wêze³ DS..-6 Panel do monta u w biurku WFD z pe³n¹ klawiatur¹ WFD 12 linii Bramofon Sygnalizatory Nag³oœnienie Czujniki Max 250 abonentów w 1 wêÿle Strona 8

9 DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo - nag³oœnieniowy. PRZYK ADOWY STACJE INTERKOMOWE Konsola Dyspozytorska MTSD DS-6. Stacja zbudowana jest z szaro-bia³ej obudowy z tworzywa sztucznego, g³oœnika, mikrofonu na gêsiej szyjce oraz podœwietlanego wyœwietlacza. Posiada 16 przycisków z sygnalizacj¹ na diodach LED, które mog¹ zostaæ dowolnie zaprogramowane. Stacja komunikuje siê poprzez sieæ IP i posiada 2 porty ethernetowe. Do³¹czona do stacji pamiêæ USB s³u y do przechowywania nagranych komunikatów g³osowych i sygna³ów alarmowych. Stacja mo e zostaæ doposa ona o modu³y dodatkowych przycisków. Stacja instalowana jest w warunkach biurowych w sterowniach i dyspozytorniach. Telefon Dyspozytorski ISDN. Modu³ telefonu do³¹czany do Konsoli Dyspozytora MTSD. Pozwala na wykonywanie po³¹czeñ do stacji telefonicznych pod³¹czonych do systemu DS-6, lub po³¹czeñ do sieci publicznej. Stacja przeznaczona do monta u biurkowego. Przemys³owa stacja interkomowa Stacja zbudowana jest z pomarañczowego tworzywa sztucznego, wzmocnionego w³óknem szklanym i jest wodo i py³o szczelna (IP-66). Posiada wbudowany g³oœnik oraz od 1 do 3 dwupo³o eniowych prze³¹czników umo liwiaj¹cych na po³¹czenie z 2 do 6 stacjami interkomowymi. Stacja mo e zostaæ doposa ona o dodatkowy modu³ wzmacniacza 25W, pozwalaj¹c na pod³¹czenie dodatkowego g³oœnika. Stacja dostêpna jest w wersji cyfrowej jak i analogowej. Dostêpne s¹ równie stacje interkomowe przeznaczone do stref zagro onych wybuchem Ex. Przemys³owa stacja interkomowa z pe³n¹ klawiatur¹ Stacja zbudowana jest z pomarañczowego tworzywa sztucznego, wzmocnionego w³óknem szklanym i jest wodo i py³o szczelna (IP-66). Posiada wbudowany g³oœnik, pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ oraz 2 dwupo³o eniowe prze³¹cznik. Stacja ma mo liwoœæ nawi¹zywania po³¹czenia z dowoln¹ stacj¹ w systemie. Stacja mo e zostaæ doposa ona o dodatkowy modu³ wzmacniacza 25W, pozwalaj¹c na pod³¹czenie dodatkowego g³oœnika. Stacja dostêpna jest w wersji cyfrowej. Dostêpne s¹ równie stacje interkomowe z pe³n¹ klawiatur¹ przeznaczone do stref zagro onych wybuchem Ex. Modu³ dodatkowych prze³¹czników. Modu³ zbudowana jest z pomarañczowego tworzywa sztucznego i jest wodo i py³o szczelna (IP-66). Przeznaczona jest rozbudowy przemys³owych stacji interkomowych w wersji cyfrowej o dodatkowe prze³¹czniki 2 po³o eniowe. Zapewnia dostêp do wiêkszej iloœci stacji interkomowych. Modu³ Wejœæ / Wyjsæ Modu³ Wejœæ / Wyjœæ jest sterownikiem sieciowym. Stosowany jest do pod³¹czenia do systemu DS-6 sygna³ów alarmowych oraz do wysterowania dodatkowych urz¹dzeñ za poœrednictwem systemu DS-6. Modu³ pod³¹czony jest do systemu za poœrednictwem sieci LAN. Modu³ posiada 2 wyjœcia przekaÿnikowe, 4 wejœcia cyfrowe, 4 wejœcia uniwersalne (cyfrowe / analogowe) oraz 4 wyjœcia cyfrowe. Modu³ interfejsu cyfrowego U Modu³ wykorzystywany jest do pod³¹czenia cyfrowych stacji interkomowych do systemu DS-6. Przeznaczony jest do instalacji w szafie RACK 19. Stacje interkomowe mog¹ byæ umieszczone nawet w odleg³oœci 6 km od modu³u U. Do 1 modu³u U mo e zostaæ pod³¹czonych do 8 stacji cyfrowych. W przypadku, gdy wymagane jest pod³¹czenie wiêkszej iloœci stacji to nale y wykorzystaæ kolejny Modu³ U, a modu³y po³¹czyæ patchcordem ethernetowym. Dostepne s¹ równie modu³y umo liwiaj¹ce pod³¹czenie analogowych stacji interkomowych. Karta Interfejsu Analogowego Modu³ wykorzystywany jest do pod³¹czenia analogowych stacji interkomowych wzmacniaczy oraz innych urz¹dzeñ analogowych do systemu DS-6. Przeznaczony jest do instalacji w szafie RACK 19. Modu³ umo liwia pod³aczenie stacji interkomowej z max 6 liniami lub wzmacniacz z maksymalnie 4 liniami g³oœnikowymi. Strona 9

10 Gai-Tronics Telefony specjalnego przeznaczenia. Strona 10

11 Gai-Tronics Telefony specjalnego przeznaczenia. Firma Gai-Tronics jest producentem specjalistycznych urz¹dzeñ komunikacyjnych, przeznaczonych do stosowania w wymagaj¹cych warunkach. Ekstremalne warunki przemys³owe i atmosferyczne wymagaj¹ znakomitej jakoœci i w³aœnie dziêki niej urz¹dzenia telefoniczne firmy Gai-Tronics s¹ tak popularne na ca³ym œwiecie. Szeroki zakres temperatury pracy aparatów telefonicznych pozwala na ich instalowanie zarówno w miejscach nas³onecznionych, jak i nara onych na opady œniegu. Stopieñ ochrony IP oznacza jak bardzo urz¹dzenie jest odporne na dzia³anie py³u i wody. Jest to szczególnie wa ne w warunkach przemys³owych. Wysoki stopieñ ochrony aparatów Gai-Tronics pozwala na ich stosowanie w³aœciwie w dowolnych warunkach przemys³owych i atmosferycznych. Aparaty telefoniczne Gai-Tronics zosta³y zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby bezproblemowo pracowa³y w trudnych warunkach przemys³owych. Commander. Obudowa aparatu wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego w³óknem szklanym. Aparat posiada stopieñ ochrony IP65 i mo e pracowaæ w zakresie temperaturowym od -20 do +55C. Mikros³uchawka i sznur s¹ odporna na akty wandalizmu. Telefon mo e posiadaæ 0 (hot line), 1, 3, 6 przycisków pamiêci lub pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ z 15 lub 18 przyciskami. Aparat dostêpny jest w wersji analogowej, SMART oraz VoIP. Telefon dostêpny w kolorze ó³tym i szarym, lub w dowolnym innym kolorze na zamówienie. Telefon w wersji VoIP posiada wbudowany przekaÿnik umo liwiaj¹cy wysterowanie np. dodatkowego sygnalizatora. Titan. Obudowa aparatu wykonana z odlewu eliwnego. Aparat posiada samo-zatrzaskujace drzwiczki, stopieñ ochrony IP66 i mo e pracowaæ w zakresie temperaturowym od -20 do +55C. Mikros³uchawka i sznur s¹ odporna na akty wandalizmu. Telefon mo e posiadaæ 0 (hot line), 1, 3, 6 przycisków pamiêci lub pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ z 15 lub 18 przyciskami. Aparat dostêpny jest w wersji analogowej, SMART oraz VoIP. Telefon dostêpny w kolorze ó³tym i szarym, lub w dowolnym innym kolorze na zamówienie. Telefon w wersji VoIP posiada wbudowany przekaÿnik umo liwiaj¹cy wysterowanie np. dodatkowego sygnalizatora. Autaldec4. Obudowa Aparatu wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego w³óknem szklanym. Aparat posiada stopieñ ochrony IP66 i mo e pracowaæ w zakresie temperaturowym od -20 do +55C. Mikros³uchawka i sznur s¹ odporna na akty wandalizmu. Aparat spe³nia dyrektywy CE (R&TTE Dyrektywa 1999/5/EC ATEX Dyrektywa 94/9/EC) i mo e byæ stosowany w strefie Ex II 2 G. Telefon mo e posiadaæ 0 (hot line) przycisków pamiêci lub pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ 18 przyciskami (z 3 przyciskami pamiêci). Aparat dostêpny jest w wersji analogowej oraz VoIP. Standardowo dostêpny w kolorze czarnym. Do telefonu mo liwe jest pod³¹czenie zestawu s³uchawkowego z mikrofonem (równie w ATEX). Telefon w wersji VoIP posiada wbudowany przekaÿnik umo liwiaj¹cy wysterowanie np.. dodatkowego sygnalizatora. Hygeia4. To aparat g³oœnomówi¹cy przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach typu Celan Room. Panel frontowy aparatu wykonany jest ze specjalnego materia³u, który mo e byæ czyszczony œrodkami dezynfekuj¹cymi. Aparat przeznaczony do monta u na- lub pod-tynkowego. Aparat wyposa ony jest w pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ oraz 2 przyciski pamiêci i przycisk regulacji g³oœnoœci. INNE APARATY TELEFONICZNE I AKCESORIA Strona 11

12 Systemy bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. Strona 12

13 EKAHAU str tytu³owa System bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. Ekahau RTLS jest precyzyjnym systemem bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. System do swojego dzia³ania wykorzystuje popularny standard sieci bezprzewodowej Wi-Fi b/g/n. Dziêki rozwi¹zaniu firmy Ekahau istnieje mo liwoœæ lokalizacji osób i mienia znajduj¹cego siê na terenie zak³adu produkcyjnego, magazynów i instalacjach przemys³owych. ZAK ADY PRODUKCYJNE W zak³adach produkcyjnych bêdzie mo liwe szybkie znajdowanie komponentów, podzespo³ów i gotowych produktów, zapewniaj¹c nieprzerwan¹ pracê linii produkcyjnej. Ekahau RTLS to najbardziej wydajne i przyjazne cenowo rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na lokalizacje osób i mienia. Lokalizacja mienia Pozwala na znajdowanie mniejszych i wiêkszych urz¹dzeñ na terenie magazynów, hal produkcyjnych, a nawet w otwartym terenie (w zasiêgu sieci Wi-Fi). Bezpieczeñstwo Pozwala pracownikom produkcyjnym na bezprzewodowe alarmowanie i informowanie o zaistnia³ej sytuacji, czy niebezpieczeñstwie i miejscu ich zdarzenia. Uzupe³nianie materia³ów Przyciski wezwania pozwalaj¹ unikn¹æ przestojów linii produkcyjnej z powodu ma³ej iloœci lub braku podzespo³ów. ZAK ADY PRZEMYS OWE W du ych zak³adach przemys³owych prowadzone s¹ bardzo z³o one procesy produkcyjne, które na bie ¹co s¹ optymalizowane i usprawniane. Przyk³adami takich zak³adów s¹ firmy zajmuj¹ce siê wydobyciem i przetwarzaniem wêgla, ropy i gazu, zak³ady energetyczne, ale te huty, koksownie i wiele innych. Zatrzymanie procesu produkcyjnego w takich zak³adach oznacza gigantyczne straty materialne. Przestoje mog¹ byæ spowodowane zak³óceniami podczas procesów produkcyjnych, konserwacj¹ linii, czy wypadkami. Zarz¹dzanie i lokalizacja urz¹dzeñ. Pojazdy, narzêdzia i czêœci zamienne s¹ wymagane, aby utrzymaæ ci¹g³oœæ procesu produkcyjnego. Brak informacji o ich lokalizacji sprawia, e nie ma mo liwoœci przeprowadzania rutynowych prac serwisowych i naprawiania ewentualnych awarii. Bezpieczeñstwo. Wypadki siê zdarzaj¹. Czasami mo na ich unikn¹æ, ale czêsto szybka reakcja na wypadek stanowi ró nicê pomiêdzy zdarzeniem, a powa nym wypadkiem. Ekahau RTLS dostarcza bie ¹c¹ informacje o lokalizacji personelu i wizytuj¹cych goœci, znajduj¹cych siê na terenie zak³adu. Monitorowanie i detekcja. Urz¹dzenia Ekahau mog¹ zostaæ pod³¹czone do czujników i systemów alarmowych oraz bezprzewodowo przysy³aæ informacje o alarmach do zewnêtrznych systemów zarz¹dzania. Wybrane urz¹dzenia Identyfikator i Pager Wi-Fi - T301BD Jest to niewielki Pager Wi-Fi z mo liwoœci¹ lokalizacji. Pozwala na odbierania i wysy³anie wiadomoœci tekstowych. Odebrane wiadomoœci zale ¹ od stanu systemu i lokalizacji. Tag posiada wyœwietlacz OLED, 2 przyciski wezwania, przycisk Menu oraz w³¹cznik alarmowy. Urz¹dzenie zasilane jest z akumulatorów, dziêki czemu nie ma potrzeby wymiany baterii. Tag przeznaczony jest dla personelu Lokalizator Wi-Fi - T301A To zasilany bateryjnie, ma³y lokalizator Wi-Fi posiadaj¹cy detektor ruchu. Zainstalowane zaawansowane oprogramowanie pozwalaj¹ce na wysy³aniu danych lokalizacyjnych na podstawie 1 z 3 warunków: odstêpy czasowe, detekcji ruchu, czy zmiany po³o enia. Wykorzystana bateria pozwala na pracê do nawet 5 lat. Tag posiada 2 programowalne przyciski wezwania oraz 2 sygnalizacyjne diody LED. Tag przeznaczony jest do lokalizacji zarówno urz¹dzeñ jak i personelu. Strona 13

14 System bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. Lokalizator Wi-Fi - T301Ex To zasilany bateryjnie, ma³y lokalizator Wi-Fi posiadaj¹cy detektor ruchu. Zainstalowane zaawansowane oprogramowanie pozwalaj¹ce na wysy³aniu danych lokalizacyjnych na podstawie 1 lub kilku z 3 warunków: odstêpy czasowe, detekcji ruchu, czy zmiany po³o enia. Wykorzystana bateria pozwala na pracê do nawet 5 lat. Tag posiada 2 programowalne przyciski wezwania oraz 2 sygnalizacyjne diody LED. Tag przeznaczony jest do lokalizacji zarówno urz¹dzeñ jak i personelu. T301Ex posiada certyfikat IECEx, ATEX: II 1 G EEx ia IIc T6. Przycisk wezwania Wi-Fi - T301i To zasilane bateryjnie, 2 kierunkowe urz¹dzenie komunikacyjne Wi-Fi. Pozwala na bezprzewodowe sygnalizowanie zdarzenia (alarmu, czy zapotrzebowania na czêœci). Dziêki zainstalowanej diodzie LED istnieje mo liwoœæ przes³ania informacji zwrotnej dotycz¹cej alarmu. DODATKOWE AKCESORIA Czujnik temperaturowy Wi-Fi - T301t. T301t to czujnik temperaturowy zintegrowany w systemie Ekahau. Pozwala on na bezprzewodowe przesy³anie alarmów dotycz¹cych przekroczenia wymaganego zakresu temperatury w monitorowanych pomieszczeniach. Istnieje mo liwoœæ ustalenia dolnego i górnego zakresu temperaturowego. Czujnik zapewnia odczyty temperatury w czasie rzeczywistym oraz pozwala na przegl¹danie archiwalnych raportów temperaturowych. Czujnik stosowany jest wszêdzie tam, gdzie wymagana jest odpowiednia temperatura i jej kontrola. Promiennik podczerwieni - Location Beacon. Promienniki podczerwieni Ekahau s¹ wykorzystywane w systemie w celu dok³adniejszej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. Zapewniaj¹ one dok³adnoœæ lokalizacji co do pomieszczenia lub nawet do 1m nawet z wykorzystaniem sieci Wi-Fi o bardzo niskich parametrach. Ekahau Vision. Jest to aplikacja komputerowa, dostêpna poprzez standardow¹ przegl¹darkê internetow¹, stanowi¹ca interfejs u ytkownika. Pozwala ona na wizualizacjê zlokalizowanego poszukiwanego personelu i urz¹dzenia na mapie obiektu. Za pomoc¹ Ekahau Vision mo liwe jest równie wysy³anie wiadomoœci tekstowych (pagerowych) do personelu korzystaj¹cego z lokalizatorów T301BD. PROCES LOKALIZACJA TAGU 2. AP odbiera sygna³ z Tagu 1. W pewnych odstêpach czasu (lub przy aktywacji przycisku, lub poruszeniu) Tag wysy³a sygna³ na wszystkich kana³ach radiowych 2,4GHZ. AP kana³ 1 AP kana³ 6 3. AP przesy³a parametry (AP MAC, Tag MAC, si³a sygna³u) do Ekahau Positioning Engine 4. Ekahau Positioning Engine oblicza pozycje Tagu i przesy³¹ informacje do oprogramowania wizualizacyjnego AP kana³ 11 Strona 14

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. BudgeTone 101/102. Terminal VoIP. Wersja 1.0.6.2

Podrêcznik U ytkownika. BudgeTone 101/102. Terminal VoIP. Wersja 1.0.6.2 Podrêcznik U ytkownika BudgeTone 101/102 Terminal VoIP Wersja 1.0.6.2 Spis treœci SPIS TREŒCI Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci BT100 4 4. Instalacja 5 5. Jak

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo