Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych"

Transkrypt

1 Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

2 Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy. 3. GAI-TRONICS: Telefony specjalnego przeznaczenia. 4. Ekahau: Systemy bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ Strona 2

3 STENTOFON Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. SYSTEM NAG OŒNIENIA I ALARM CENTRUM OPERACYJNE RADIOTELEFONY KONTROLA DOSTÊPU CCTV Strona 3

4 STENTOFON Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. ¹cznoœæ w krytycznych sytuacjach FUNKCJONALNOŒÆ System bazuje na potê nej platformie AlphaComE, zaprojektowanej do celów ³¹cznoœci w sytuacjach krytycznych Nowe instalacje mog¹ byæ wykonane ca³kowicie w technologii IP, gdzie jeden serwer AlphaComE mo e obs³u yæ do 552 stacji interkomowych Na istniej¹cych instalacjach istnieje mo liwoœæ unowoczeœnienia systemów do AlphaComE z mo liwoœci¹ pod³¹czenia do 138 analogowych stacji interkomowych Multi-Modul pozwala na zwiêkszenie pojemnoœci serwera do 552 analogowych stacji interkomowych Du a pojemnoœæ systemu pozwalaj¹ca na jednoczesne 32 po³¹czenia g³osowe, w trybie Call Request system jest nieblokowalny Mo liwoœæ stworzenia jednolitego systemu sk³adaj¹cej siê z nawet 254 serwerów, pozwalaj¹cego na obs³ugê nawet stacji koñcowych Szeroka gama stacji zawieraj¹ca interkomy do obiektów przemys³owych (zarówno przemys³ lekki i ciê ki), do stref zagro onych wybuchem Ex, czy do pomieszczeñ sterylnych Clean Room Bogata funkcjonalnoœæ systemu oraz mo liwoœæ programowania zdarzeñ zapewnia indywidualne rozwi¹zanie systemowe Interkomy bezpieczeñstwa oraz stacje przy drzwiach zapewniaj¹ kontrolê dostêpu do stref zastrze onych System zapewnia po³¹czenie ka dy z ka dym, z mo liwoœci¹ blokowania okreœlonych abonentów atwa mo liwoœæ integracji z systemem Kontroli Dostêpu poprzez otwarte protoko³y do komunikacji System zaprojektowany w technologii IP, szerokie pasmo przenoszenia do 7kHz w stacjach IP zapewnia znakomit¹ zrozumia³oœæ mowy. W technologii analogowa sygna³y mog¹ mieæ pasmo przenoszenia do 14kHz zapewniaj¹c¹ jakoœæ HiFi Obs³uga protoko³u SIP zapewnia wspó³pracê z nowoczesnym systemem telefonii bezprzewodowej IP DECT, softphonami, softinterkomami, czy centralami IPBX Wspó³praca z systemami radiotelefonów poprzez bramkê sprzêtow¹ Obs³uga z konsoli dyspozytora systemów nag³oœnienia PA z wyborem pojedynczej strefy, kilku stref na raz, nadawanie komunikatów z wykorzystaniem przycisku PTT Nag³oœnienie Mikro-stref - system mo e obs³ugiwaæ ponad 1000 stref nag³oœnieniowych. Ka da ze stref ma indywidualnie regulowany poziom dÿwiêku. Ma³e rozproszone strefy zapewniaj¹ wiêksz¹ niezawodnoœæ i wydajnoœæ systemu Zintegrowany system nadawania komunikatów automatycznych System monitorowania linii i test tonowy przesy³aj¹ informacje o uszkodzeniu urz¹dzenia równie poprzez sieæ IP Zdalna administracja i zarz¹dzanie systemem poprzez AlphaPro i Web Server poprzez sieæ IP Wielotorowa redundancja systemu np. poprzez podwójny port Eth. w stacji, czy redundantne zasilanie, Niezawodnoœæ systemu dziêki 30 letniemu doœwiadczeniu Integracja z systemami zewnêtrznymi poprzez przemys³owy standard OPC. OPIS Je eli poszukujesz w pe³ni zintegrowanego (koherentnego) systemu ³¹cznoœci w obiekcie przemys³owym, to zwróæ siê do ekspertów zajmuj¹cych siê integracj¹ w STENTOFON. Ponad 30 letnie doœwiadczenie w rozwoju systemów gwarantowanej ³¹cznoœci zapewnia, e system AlphaComE jest znakomit¹ platform¹ integracjê systemów ³¹cznoœci,nag³oœnienia i alarmowania. CZNOŒÆ W OBIEKTACH PRZEMYS OWYCH Ogólnie mówi¹c zak³ady przemys³owe to bardzo du e obiekty, w których znajduje siê wiele pomieszczeñ. STENTOFON poprzez implementacje zintegrowanego systemu ³¹cznoœci sprawia, e obiekt wydaje siê mniejszy i ³atwiejszy w zarz¹dzaniu. Umieszczaj¹c stacje interkomowe w ka dym pomieszczeniu pracownicy maj¹ sta³¹ i szybk¹ komunikacjê z dowolnym miejscem na terenie zak³adu, w trybie g³oœnomówi¹cym. Je eli po³¹czenie ma byæ utajnione to mo na ustawiæ ka d¹ ze stacji w tryb prywatny. W tym trybie stacja interkomowa bêdzie dzia³aæ jak tradycyjny telefon, ale mimo tego zapewniaæ wiêksz¹ funkcjonalnoœæ. Tryb prywatny jest aktywowany poprzez naciœniêcie odpowiedniego przycisku znajduj¹cego siê na stacji. Jednak zak³ad przemys³owy, to nie tylko pomieszczenia biurowe. Stacje interkomowe powinny byæ równie instalowane na terenie hal produkcyjnych, przy maszynach i wzd³u linii produkcyjnej. W takich strefach nale y stosowaæ stacje odporne na du e zapylenie, zapewniaj¹ce zrozumia³oœæ mowy nawet w obszarach, w których ha³as osi¹ga poziom 100dB. Bardzo czêsto przemys³owe stacje interkomowe s¹ doposa one o dodatkowy g³oœnik tubowy, wspomagaj¹cy wbudowany w stacjê g³oœnik. Dziêki zastosowaniu stacji przemys³owych, wspomagane s¹ procesy produkcyjne oraz dodatkowo zwiêkszane jest bezpieczeñstwo. STENTOFON zdaje sobie sprawê, e pracownicy nie zawsze znajduje siê przy biurku dlatego te mo liwe jest automatyczne dzwonienie do kilku miejsc na raz. Do 3 numerów mo e zostaæ zaprogramowanych dla ka dej ze stacji. Stacja bêdzie dzwoniæ po kolei na zaprogramowane numery, a ktoœ odbierze po³¹czenie lub sami siê roz³¹czymy. Istnieje równie mo liwoœæ wywo³ania grupowego do dowolnej liczby stacji, np w przypadku poszukiwania osoby. Gdy poszukiwana osoba us³yszy komunikat to mo e podejœæ do najbli szej stacji, wybraæ kod odpowiedzi na wywo³anie i po³¹czyæ siê z osob¹, która go poszukiwa³a. Ka de wywo³anie grupowe jest poprzedzone sygna³em Ding-Dong, aby pracownicy zwrócili uwagê na nadawany komunikat. Oczywiœcie istniej¹ce w zak³adzie systemu telekomunikacyjne nie s¹ usuwane. Niezale nie od tego czy s¹ to systemu analogowe, cyfrowe, czy VoIPowe to centrale telefoniczne mog¹ zostaæ pod³¹czone do serwera AlphaComE, zapewniaj¹c œcis³¹ integracje. Stacje interkomowe maj¹ te mo liwoœæ wybierania numerów zewnêtrznych, aby unikn¹æ umieszczania stacji interkomowej i telefonu na jednym biurku. Strona 4

5 STENTOFON Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. ¹cznoœæ w krytycznych sytuacjach INTEGRACJA Z SYSTEMAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI Telefony bezprzewodowe i komórkowe zmieni³y sposób w jaki siê pomiêdzy sob¹ komunikujemy. STENTOFON posiada profesjonalne rozwi¹zanie integruj¹ce oba te systemy z AlphaComE poprzez protokó³ SIP. Jest to protokó³ wykorzystywanym przez wiêkszoœæ systemów ³¹cznoœci obs³uguj¹cych protokó³ IP. Mo liwe jest równie bezpoœrednie pod³¹czenie analogowych telefonów do serwera AlphaComE. Wykorzystuj¹c system bezprzewodowe IP DECT, telefon bezprzewodowy staje siê abonentem systemu AlphaComE i dziêki temu uzyskuje funkcjonalnoœæ stacji interkomowej jak (przyk³adowe to prezentacja numeru, czy wywo³anie grupowe). Mo na równie ustawiæ by w przypadku oddalenia siê od biurka po³¹czenia zosta³y automatycznie przekierowane do stacji IP DECT. Ale to jeszcze nie wszystko... Bardzo du o nowych telefonów komórkowych jest wyposa onych w klienta SIP oraz kartê sieci WiFi. Dziêki temu twój telefon komórkowy mo e równie zostaæ pod³¹czony do AlphaComE. Gdy jesteœ na terenie zak³adu i w zasiêgu sieci WiFi, twój telefon komórkowy z kontem SIP automatycznie rejestruje siê do AlphaComE zapewniaj¹c szybk¹ ³¹cznoœæ ze wszystkimi abonentami. Mikro-strefy nag³oœnieniowe. System nag³oœnienia w obiektach przemys³owych jest wa n¹ czêœci¹ systemu ³¹cznoœci i zawsze posiada³ ograniczenia dotycz¹ce wyboru strefy nag³oœnieniowej i stacji mikrofonowych. Dziêki STENTOFON ju tak nie jest. Serwer AlphaComE mo e obs³ugiwaæ w³aœciwie nieograniczon¹ liczbê stref nag³oœnieniowych i mog¹ one zostaæ wybrane z dowolnej stacji interkomowej. Dziêki obs³udze mikro-stref nag³oœnieniowych mo emy nadaæ komunikat do wybranych stref, bez koniecznoœci zak³ócania i odrywania od zajêæ personelu, znajduj¹cego siê w innej czêœci zak³adu. Ka da z mikro-stref posiada w³asny wzmacniacz, co znacz¹co zwiêksza niezawodnoœæ systemu. W tradycyjnych systemach, gdy wzmacniacz zostanie uszkodzony, tracimy mo liwoœæ nadawania wa nych komunikatów na ca³ym obszarze. Dziêki mikro-strefom w STENTOFON utracimy mo liwoœæ nadawania komunikatów tylko do kilku z g³oœników w ca³ym systemie. Stacje interkomowe zaprojektowane dla obiektów przemys³owych. STENTOFON posiada szerok¹ gamê stacji interkomowych, zaprojektowanych specjalnie dla wielu obszarów u ytkowania. W gamie produktów znajduj¹ siê równie stacje zaprojektowane dla potrzeb obiektów przemys³owych. Stacje te sprawdzaj¹ siê z œrodowisku przemys³owym o du ej, wilgotnoœci i zapyleniu. Dostêpne s¹ stacje przeznaczone do przemys³u lekkiego, do obszarów o du ym ha³asie, posiadajace mikrofon z redukcj¹ ha³asu, czy przeznaczone do obszarów przemys³u ciê kiego. o masywnej obudowie. Ka da z tych stacji posiada wbudowany 10W wzmacniacz mocy pozwalaj¹cy na pod³¹czenie dodatkowego g³oœnika tubowego zwiêkszaj¹cego poziom sygna³u. Dostêpne s¹ stacje przemys³owe posiadaj¹ce pe³n¹ klawiaturê, jak równie substacje z 1 przyciskiem wybierania. Inne stacje w gamie produktów to stacje biurkowe i do zabudowy w œcianie, stacje dyspozytorski i pulpity sterownicze przeznaczone do sterowni i dyspozytorni. Dostêpne s¹ równie stacje przeznaczone do pomieszczeñ sterylnych Clean Room stosowane np. w przemyœle farmaceutycznym. System alarmowania i sterowania W ka dym zak³adzie przemys³owym bardzo du a uwaga jest zwracana na bezpieczeñstwo pracowników i procesów przemys³owych. System STENTOFON AlphaCom E jest z powodzeniem wykorzystany równie jako system informacji o zaistnia³ym niebezpieczeñstwie i alarmowania. Poprzez stosowanie modu³ów RIO Wejœæ / Wyjœæ mo liwe jest pod³¹czenie sygna³ów alarmowych i informacyjnych z systemów automatyki do systemu interkomowego. Informacja o wyst¹pieniu alarmu zostanie wyœwietlona na stacji dyspozytora w sterowni i mo e spowodowaæ w ten sposób automatyczne nadawanie komunikatów alarmowych, czy ewakuacyjnych. Mo liwe jest równie aktywowanie tego typu alarmów z potwierdzeniem przez dyspozytora (naciœniêcie kombinacji przycisków). Alarm mo e zostaæ nadany do wybranej strefy. Mo liwe jest równie rêczne uruchomienie komunikatów alarmowych, dÿwiêkowych sygna³ów alarmowych, czy wysterowanie poprzez wyjœcia przekaÿnikowe wszelkiego typu sygnalizatorów. Aktywna Redukcja Ha³asu. Stacje interkomowe wykonane w technologii IP posiadaj¹ unikaln¹ funkcjê Aktywnej redukcji Ha³asu. Dziêki niej stacja interkomowa przy wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu, jest w stanie wyt³umiæ ha³as pochodz¹cy z otoczenia (np. huk maszyn i linii produkcyjnej), a wyodrêbniæ sygna³ mowy. Funkcja ta pozwala na obni enie poziomy t³a rozmowy o nawet 36dB!!! Integracja z systemami automatyki - OPC Server System interkomowy AlphaCom E mo e zostaæ zintegrowany z systemami wizualizcji procesów przemys³owych oraz sterowania. Do tego celu posiada wiele otwartych interfejsów. Jednym z nich jest standard przemys³owy OPC. Za jego pomoc¹ mo na wysy³aæ informacje o stanie urz¹dzeñ w systemie interkomowym, jak równie sterowaæ urz¹dzeniami z poziomu zewnêtrznej aplikacji. Wysoka niezawodnoœæ i redundancja. Ju od wielu lat STENTOFON dostarcza niezawodne i sprawdzone systemy interkomowe. Niektóre z instalacji dzia³aj¹ ju nawet 25 lat. Dziêki temu systemy STENTOFON znajduj¹ siê na 1 miejscu pod wzglêdem niezawodnoœci ca³ego systemu. W przypadku, gdy system wymaga zwiêkszonego bezpieczeñstwa i redundancji, to STENTOFON posiada kilka rozwi¹zañ. Dwa porty ethernetowe zapewniaj¹ niezale ne pod³¹czenie do sieci IP, dziêki czemu w przypadku awarii jednego ze switchy komunikacja jest w dalszym ci¹gu utrzymana przez drugi port. Serwery AlphaComE26 mog¹ zostaæ wyposa one w redundantne Ÿród³a zasilania. W czasie normalnej pracy serwer zasilany jest z obu Ÿróde³ na raz, a w przypadku awarii sprawny zasilacz dostarcza ca³e zasilanie. Dziêki temu nawet przez chwilê system nie zostanie wy³¹czony. Ponadto informacja o uszkodzeniu zostanie automatycznie wys³ana do dzia³u utrzymania, który naprawi uszkodzenie bez potrzeby wy³¹czania systemu. STENTOFON, lider w ³¹cznoœci w sytuacjach krytycznych. Ka dy projekt wymaga unikalnego rozwi¹zania i dziêki szerokiej funkcjonalnoœci AlphaComE mo emy zawsze dobraæ w³aœciwe rozwi¹zanie. System posiada funkcjonalnoœæ systemu nag³oœnienia, mo liwoœæ integracji z systemami pêtli indukcyjnych, czy z wieloma innymi systemami zewnêtrznymi. PRZYK ADOWE STACJE INTERKOMOWE CRM V - Stacja Dyspozytorska IP. Wyposa ona w s³uchawkê i modu³ DAK. Pod³¹czana bezpoœrednio do sieci IP. Posiada du y wyœwietlacz z podœwietleniem oraz do 100 przycisków DAK (szybkiego wybierania) z sygnalizacj¹ stanu na diodach LED (czerwona i zielona), umo liwiaj¹ce m.in. szybkie wywo³anie stacji interkomowej, strefy nag³oœnieniowej, kana³u radiowego, wizualizacjê stanu sygna³ów procesów produkcyjnych, czy za³¹czenie alarmu. Stacja zapewnia ³¹cznoœæ ze wszystkimi abonentami systemu. Przeznaczona do stosowania w dyspozytorni, czy pomieszczeniu sterowni. Strona 5

6 STENTOFON Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. ¹cznoœæ w krytycznych sytuacjach Lekka stacja przemys³owa. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odporna na wilgoæ, zapylenie oraz uszkodzenia mechaniczne. Zastosowana klawiatura foliowa jest odporna na korozje. Stacja posiada wbudowany g³oœnik oraz 10W wzmacniacz mocy przeznaczony do pod³¹czenia zewnêtrznego g³oœnika. Do stacji mo e zostaæ pod³¹czony równie dodatkowy modu³ s³uchawki przemys³owej. Ciê ka stacja przemys³owa. Obudowa wykonana z aluminium odporna na wilgoæ, zapylenie i warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne (IP-65). Stacja posiada pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ wbudowany 10W wzmacniacz mocy przeznaczony do pod³¹czenia zewnêtrznego g³oœnika (nie posiada wbudowanego g³oœnika). Do stacji mo e zostaæ pod³¹czony równie dodatkowy modu³ s³uchawki przemys³owej. Stacja przemys³owa z redukcj¹ ha³asu. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoæ, zapylenie oraz uszkodzenia mechaniczne (IP-65). Zastosowana klawiatura foliowa jest odporna na korozje. Stacja posiada wbudowany 10W wzma-cniacz mocy, przeznaczony do pod³¹czenia zewnêtrznego g³oœnika (nie posiada wbudowanego g³oœnika). Stacja posiada mikrofon redukuj¹cy przenoszenie ha³asu t³a. Do stacji mo e zostaæ pod³¹czony równie dodatkowy modu³ s³uchawki przemys³owej. PRZYK ADOWY SCHEMAT SYSTEMU System DECT i IP-DECT Ciê ka substacja przemys³owa. Obudowa wykonana z aluminium odporna na wilgoæ, zapylenie i warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne (IP-65). Stacja posiada 3 przyciski: wybierania, PTT i zakoñczenia, wbudowany g³oœnik, 10W wzmacniacz mocy przeznaczony do pod³¹czenia zewnêtrznego g³oœnika.stacja posiada mikrofon redukuj¹cy przenoszenie ha³asu t³a. Do stacji mo e zostaæ pod³¹czony równie dodatkowy modu³ s³uchawki przemys³owej. Telefon bezprzewodowy - przemys³owy Telefon bezprzewodowy IP DECT posiada funkcjonalnoœæ interkomu bezprzewodowego. Zapewnia mo liwoœæ ci¹g³ej komunikacji bêd¹c jednoczeœnie w pe³ni mobilnym. Zastosowany w telefonie akumulator pozwala na bardzo d³ugi czas rozmowy i czuwania. Dostêpne s¹ równie inne modele bezprzewodowych s³uchawek oraz szereg akcesoriów dodatkowych. Kontroler Wejœæ / Wyjsæ RIO. Kontroler Wejœæ / Wyjœæ daje mo liwoœæ pod³¹czenia w ³atwy sposób sygna³ów Wej. i Wyj. Kontroler pod³¹czany jest do AlphaCom E za pomoc¹ magistrali RS-232 lub RS-485. Modu³ RIO posiada 8 Wejœæ i 18 Wyjœæ. Karta RIO wykorzystywana jest do kontrolowania sygna- ³ów alarmowych (wejœciowych) z systemów zewnêtrznych oraz do wysterowania urz¹dzeñ (sygna³y wyjœciowe). Stacja dyspozytorska sterownii Wizualizacja procesów przemys³owych oraz CCTV System radiotelefonów System telefonii SIP System telefonii WiFi SIP Substacja przemys³owa do przemys³u ciê kiego Stacja biurkowa Stacja przemys³owa do przemys³u lekkiego + modu³ s³uchawki Stacja do pomieszczeñ sterylnych Stacja biurkowa Stacja œcienna Stacja przemys³owa z redukcj¹ ha³asu Mikro-strefa 1 Mikro-strefa 2 Stacja przy drzwiach sterowanie kontrol¹ dostêpu Stacja przemys³owa do przemys³u ciê kiego Strona 6

7 DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo - nag³oœnieniowy. Strona 7

8 DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo - nag³oœnieniowy. O FIRMIE ms NEUMANN ELEKTRONIK jest producentem najwy szej jakoœci systemów interkomowo - nag³oœnieniowych. Systemy spe³niaj¹ najwy sze standardy bezpieczeñstwa i s¹ przeznaczone do stosowania w ka dych warunkach przemys³owych (przemys³ lekki oraz ciê ki, a nawet strefy zagro enia wybuchem Ex) oraz w sektorze transportu publicznego zarówno drogowego jak i kolejowego. System interkomowy DS-6. Cyfrowy system interkomowo - nag³oœnieniowy DS-6 zosta³ zaprojektowany do pracy w warunkach przemys³owych. System DS-6 mo e byæ zintegrowany równie z innymi systemami ³¹cznoœci znajduj¹cymi siê na obiekcie takimi jak zewnêtrzne i wewnêtrzne sieci telefoniczne wykonane w technologii analogowej, ISDN oraz VoIPowej. Komunikacja wewn¹trz systemu odbywa siê dziêki zainstalowanemu w ka dej stacji interkomowej oprogramowaniu. System DS-6 umo liwia pod³¹czenie abonentów analogowych oraz cyfrowych. Dziêki temu w bardzo prosty sposób mo liwa jest migracja istniej¹cych systemów do najnowszej wersji DS-6, w którym komunikacja odbywa siê z wykorzystaniem sieci IP. Jeden wêze³ mo e obs³ugiwaæ do 250 abonentów. Obs³ugiwane przez stacje interkomowe szerokie pasmo przenoszenia 100Hz - 10kHz zapewnia znakomit¹ zrozumia³oœæ mowy nawet w obszarach, o du ym ha³asie t³a. PRZYK ADOWY SCHEMAT SYSTEMU Konfiguracja i serwis Cechy systemu: System zdecentralizowany - oprogramowanie instalowane w ka dym urz¹dzeniu abonenckim Komunikacja z wykorzystaniem protoko³u IP Modu³owa budowa systemu Proste okablowanie pomiêdzy modu³ami systemu Szerokie pasmo przenoszenia 100Hz-10KHz zapewnia znakomit¹ zrozumia³oœæ mowy Redundantne po³¹czenia modu³ów Pod³¹czenie z zewnêtrznymi sieciami telekomunikacyjnymi (analogowe / ISDN / VoIP). Wysoka stabilnoœæ systemu Monitorowanie urz¹dzeñ w systemie Mo liwoœæ pod³¹czenia pamiêci z nagranymi komunikatami g³osowymi Mo liwosæ pod³¹czenia i sterowania sygna³ami Wejœcia / Wyj¹cia Konsola na PC MTSD stacja dyspozytora WFA / WFA-EX analogowa WFD / WFD-Ex cyfrowa WF AK analogowa wêze³ DS..-6 Panel do monta u w biurku WFD z pe³n¹ klawiatur¹ WFD 12 linii Bramofon Sygnalizatory Nag³oœnienie Czujniki Max 250 abonentów w 1 wêÿle Strona 8

9 DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo - nag³oœnieniowy. PRZYK ADOWY STACJE INTERKOMOWE Konsola Dyspozytorska MTSD DS-6. Stacja zbudowana jest z szaro-bia³ej obudowy z tworzywa sztucznego, g³oœnika, mikrofonu na gêsiej szyjce oraz podœwietlanego wyœwietlacza. Posiada 16 przycisków z sygnalizacj¹ na diodach LED, które mog¹ zostaæ dowolnie zaprogramowane. Stacja komunikuje siê poprzez sieæ IP i posiada 2 porty ethernetowe. Do³¹czona do stacji pamiêæ USB s³u y do przechowywania nagranych komunikatów g³osowych i sygna³ów alarmowych. Stacja mo e zostaæ doposa ona o modu³y dodatkowych przycisków. Stacja instalowana jest w warunkach biurowych w sterowniach i dyspozytorniach. Telefon Dyspozytorski ISDN. Modu³ telefonu do³¹czany do Konsoli Dyspozytora MTSD. Pozwala na wykonywanie po³¹czeñ do stacji telefonicznych pod³¹czonych do systemu DS-6, lub po³¹czeñ do sieci publicznej. Stacja przeznaczona do monta u biurkowego. Przemys³owa stacja interkomowa Stacja zbudowana jest z pomarañczowego tworzywa sztucznego, wzmocnionego w³óknem szklanym i jest wodo i py³o szczelna (IP-66). Posiada wbudowany g³oœnik oraz od 1 do 3 dwupo³o eniowych prze³¹czników umo liwiaj¹cych na po³¹czenie z 2 do 6 stacjami interkomowymi. Stacja mo e zostaæ doposa ona o dodatkowy modu³ wzmacniacza 25W, pozwalaj¹c na pod³¹czenie dodatkowego g³oœnika. Stacja dostêpna jest w wersji cyfrowej jak i analogowej. Dostêpne s¹ równie stacje interkomowe przeznaczone do stref zagro onych wybuchem Ex. Przemys³owa stacja interkomowa z pe³n¹ klawiatur¹ Stacja zbudowana jest z pomarañczowego tworzywa sztucznego, wzmocnionego w³óknem szklanym i jest wodo i py³o szczelna (IP-66). Posiada wbudowany g³oœnik, pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ oraz 2 dwupo³o eniowe prze³¹cznik. Stacja ma mo liwoœæ nawi¹zywania po³¹czenia z dowoln¹ stacj¹ w systemie. Stacja mo e zostaæ doposa ona o dodatkowy modu³ wzmacniacza 25W, pozwalaj¹c na pod³¹czenie dodatkowego g³oœnika. Stacja dostêpna jest w wersji cyfrowej. Dostêpne s¹ równie stacje interkomowe z pe³n¹ klawiatur¹ przeznaczone do stref zagro onych wybuchem Ex. Modu³ dodatkowych prze³¹czników. Modu³ zbudowana jest z pomarañczowego tworzywa sztucznego i jest wodo i py³o szczelna (IP-66). Przeznaczona jest rozbudowy przemys³owych stacji interkomowych w wersji cyfrowej o dodatkowe prze³¹czniki 2 po³o eniowe. Zapewnia dostêp do wiêkszej iloœci stacji interkomowych. Modu³ Wejœæ / Wyjsæ Modu³ Wejœæ / Wyjœæ jest sterownikiem sieciowym. Stosowany jest do pod³¹czenia do systemu DS-6 sygna³ów alarmowych oraz do wysterowania dodatkowych urz¹dzeñ za poœrednictwem systemu DS-6. Modu³ pod³¹czony jest do systemu za poœrednictwem sieci LAN. Modu³ posiada 2 wyjœcia przekaÿnikowe, 4 wejœcia cyfrowe, 4 wejœcia uniwersalne (cyfrowe / analogowe) oraz 4 wyjœcia cyfrowe. Modu³ interfejsu cyfrowego U Modu³ wykorzystywany jest do pod³¹czenia cyfrowych stacji interkomowych do systemu DS-6. Przeznaczony jest do instalacji w szafie RACK 19. Stacje interkomowe mog¹ byæ umieszczone nawet w odleg³oœci 6 km od modu³u U. Do 1 modu³u U mo e zostaæ pod³¹czonych do 8 stacji cyfrowych. W przypadku, gdy wymagane jest pod³¹czenie wiêkszej iloœci stacji to nale y wykorzystaæ kolejny Modu³ U, a modu³y po³¹czyæ patchcordem ethernetowym. Dostepne s¹ równie modu³y umo liwiaj¹ce pod³¹czenie analogowych stacji interkomowych. Karta Interfejsu Analogowego Modu³ wykorzystywany jest do pod³¹czenia analogowych stacji interkomowych wzmacniaczy oraz innych urz¹dzeñ analogowych do systemu DS-6. Przeznaczony jest do instalacji w szafie RACK 19. Modu³ umo liwia pod³aczenie stacji interkomowej z max 6 liniami lub wzmacniacz z maksymalnie 4 liniami g³oœnikowymi. Strona 9

10 Gai-Tronics Telefony specjalnego przeznaczenia. Strona 10

11 Gai-Tronics Telefony specjalnego przeznaczenia. Firma Gai-Tronics jest producentem specjalistycznych urz¹dzeñ komunikacyjnych, przeznaczonych do stosowania w wymagaj¹cych warunkach. Ekstremalne warunki przemys³owe i atmosferyczne wymagaj¹ znakomitej jakoœci i w³aœnie dziêki niej urz¹dzenia telefoniczne firmy Gai-Tronics s¹ tak popularne na ca³ym œwiecie. Szeroki zakres temperatury pracy aparatów telefonicznych pozwala na ich instalowanie zarówno w miejscach nas³onecznionych, jak i nara onych na opady œniegu. Stopieñ ochrony IP oznacza jak bardzo urz¹dzenie jest odporne na dzia³anie py³u i wody. Jest to szczególnie wa ne w warunkach przemys³owych. Wysoki stopieñ ochrony aparatów Gai-Tronics pozwala na ich stosowanie w³aœciwie w dowolnych warunkach przemys³owych i atmosferycznych. Aparaty telefoniczne Gai-Tronics zosta³y zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby bezproblemowo pracowa³y w trudnych warunkach przemys³owych. Commander. Obudowa aparatu wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego w³óknem szklanym. Aparat posiada stopieñ ochrony IP65 i mo e pracowaæ w zakresie temperaturowym od -20 do +55C. Mikros³uchawka i sznur s¹ odporna na akty wandalizmu. Telefon mo e posiadaæ 0 (hot line), 1, 3, 6 przycisków pamiêci lub pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ z 15 lub 18 przyciskami. Aparat dostêpny jest w wersji analogowej, SMART oraz VoIP. Telefon dostêpny w kolorze ó³tym i szarym, lub w dowolnym innym kolorze na zamówienie. Telefon w wersji VoIP posiada wbudowany przekaÿnik umo liwiaj¹cy wysterowanie np. dodatkowego sygnalizatora. Titan. Obudowa aparatu wykonana z odlewu eliwnego. Aparat posiada samo-zatrzaskujace drzwiczki, stopieñ ochrony IP66 i mo e pracowaæ w zakresie temperaturowym od -20 do +55C. Mikros³uchawka i sznur s¹ odporna na akty wandalizmu. Telefon mo e posiadaæ 0 (hot line), 1, 3, 6 przycisków pamiêci lub pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ z 15 lub 18 przyciskami. Aparat dostêpny jest w wersji analogowej, SMART oraz VoIP. Telefon dostêpny w kolorze ó³tym i szarym, lub w dowolnym innym kolorze na zamówienie. Telefon w wersji VoIP posiada wbudowany przekaÿnik umo liwiaj¹cy wysterowanie np. dodatkowego sygnalizatora. Autaldec4. Obudowa Aparatu wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego w³óknem szklanym. Aparat posiada stopieñ ochrony IP66 i mo e pracowaæ w zakresie temperaturowym od -20 do +55C. Mikros³uchawka i sznur s¹ odporna na akty wandalizmu. Aparat spe³nia dyrektywy CE (R&TTE Dyrektywa 1999/5/EC ATEX Dyrektywa 94/9/EC) i mo e byæ stosowany w strefie Ex II 2 G. Telefon mo e posiadaæ 0 (hot line) przycisków pamiêci lub pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ 18 przyciskami (z 3 przyciskami pamiêci). Aparat dostêpny jest w wersji analogowej oraz VoIP. Standardowo dostêpny w kolorze czarnym. Do telefonu mo liwe jest pod³¹czenie zestawu s³uchawkowego z mikrofonem (równie w ATEX). Telefon w wersji VoIP posiada wbudowany przekaÿnik umo liwiaj¹cy wysterowanie np.. dodatkowego sygnalizatora. Hygeia4. To aparat g³oœnomówi¹cy przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach typu Celan Room. Panel frontowy aparatu wykonany jest ze specjalnego materia³u, który mo e byæ czyszczony œrodkami dezynfekuj¹cymi. Aparat przeznaczony do monta u na- lub pod-tynkowego. Aparat wyposa ony jest w pe³n¹ klawiaturê numeryczn¹ oraz 2 przyciski pamiêci i przycisk regulacji g³oœnoœci. INNE APARATY TELEFONICZNE I AKCESORIA Strona 11

12 Systemy bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. Strona 12

13 EKAHAU str tytu³owa System bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. Ekahau RTLS jest precyzyjnym systemem bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. System do swojego dzia³ania wykorzystuje popularny standard sieci bezprzewodowej Wi-Fi b/g/n. Dziêki rozwi¹zaniu firmy Ekahau istnieje mo liwoœæ lokalizacji osób i mienia znajduj¹cego siê na terenie zak³adu produkcyjnego, magazynów i instalacjach przemys³owych. ZAK ADY PRODUKCYJNE W zak³adach produkcyjnych bêdzie mo liwe szybkie znajdowanie komponentów, podzespo³ów i gotowych produktów, zapewniaj¹c nieprzerwan¹ pracê linii produkcyjnej. Ekahau RTLS to najbardziej wydajne i przyjazne cenowo rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na lokalizacje osób i mienia. Lokalizacja mienia Pozwala na znajdowanie mniejszych i wiêkszych urz¹dzeñ na terenie magazynów, hal produkcyjnych, a nawet w otwartym terenie (w zasiêgu sieci Wi-Fi). Bezpieczeñstwo Pozwala pracownikom produkcyjnym na bezprzewodowe alarmowanie i informowanie o zaistnia³ej sytuacji, czy niebezpieczeñstwie i miejscu ich zdarzenia. Uzupe³nianie materia³ów Przyciski wezwania pozwalaj¹ unikn¹æ przestojów linii produkcyjnej z powodu ma³ej iloœci lub braku podzespo³ów. ZAK ADY PRZEMYS OWE W du ych zak³adach przemys³owych prowadzone s¹ bardzo z³o one procesy produkcyjne, które na bie ¹co s¹ optymalizowane i usprawniane. Przyk³adami takich zak³adów s¹ firmy zajmuj¹ce siê wydobyciem i przetwarzaniem wêgla, ropy i gazu, zak³ady energetyczne, ale te huty, koksownie i wiele innych. Zatrzymanie procesu produkcyjnego w takich zak³adach oznacza gigantyczne straty materialne. Przestoje mog¹ byæ spowodowane zak³óceniami podczas procesów produkcyjnych, konserwacj¹ linii, czy wypadkami. Zarz¹dzanie i lokalizacja urz¹dzeñ. Pojazdy, narzêdzia i czêœci zamienne s¹ wymagane, aby utrzymaæ ci¹g³oœæ procesu produkcyjnego. Brak informacji o ich lokalizacji sprawia, e nie ma mo liwoœci przeprowadzania rutynowych prac serwisowych i naprawiania ewentualnych awarii. Bezpieczeñstwo. Wypadki siê zdarzaj¹. Czasami mo na ich unikn¹æ, ale czêsto szybka reakcja na wypadek stanowi ró nicê pomiêdzy zdarzeniem, a powa nym wypadkiem. Ekahau RTLS dostarcza bie ¹c¹ informacje o lokalizacji personelu i wizytuj¹cych goœci, znajduj¹cych siê na terenie zak³adu. Monitorowanie i detekcja. Urz¹dzenia Ekahau mog¹ zostaæ pod³¹czone do czujników i systemów alarmowych oraz bezprzewodowo przysy³aæ informacje o alarmach do zewnêtrznych systemów zarz¹dzania. Wybrane urz¹dzenia Identyfikator i Pager Wi-Fi - T301BD Jest to niewielki Pager Wi-Fi z mo liwoœci¹ lokalizacji. Pozwala na odbierania i wysy³anie wiadomoœci tekstowych. Odebrane wiadomoœci zale ¹ od stanu systemu i lokalizacji. Tag posiada wyœwietlacz OLED, 2 przyciski wezwania, przycisk Menu oraz w³¹cznik alarmowy. Urz¹dzenie zasilane jest z akumulatorów, dziêki czemu nie ma potrzeby wymiany baterii. Tag przeznaczony jest dla personelu Lokalizator Wi-Fi - T301A To zasilany bateryjnie, ma³y lokalizator Wi-Fi posiadaj¹cy detektor ruchu. Zainstalowane zaawansowane oprogramowanie pozwalaj¹ce na wysy³aniu danych lokalizacyjnych na podstawie 1 z 3 warunków: odstêpy czasowe, detekcji ruchu, czy zmiany po³o enia. Wykorzystana bateria pozwala na pracê do nawet 5 lat. Tag posiada 2 programowalne przyciski wezwania oraz 2 sygnalizacyjne diody LED. Tag przeznaczony jest do lokalizacji zarówno urz¹dzeñ jak i personelu. Strona 13

14 System bezprzewodowej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. Lokalizator Wi-Fi - T301Ex To zasilany bateryjnie, ma³y lokalizator Wi-Fi posiadaj¹cy detektor ruchu. Zainstalowane zaawansowane oprogramowanie pozwalaj¹ce na wysy³aniu danych lokalizacyjnych na podstawie 1 lub kilku z 3 warunków: odstêpy czasowe, detekcji ruchu, czy zmiany po³o enia. Wykorzystana bateria pozwala na pracê do nawet 5 lat. Tag posiada 2 programowalne przyciski wezwania oraz 2 sygnalizacyjne diody LED. Tag przeznaczony jest do lokalizacji zarówno urz¹dzeñ jak i personelu. T301Ex posiada certyfikat IECEx, ATEX: II 1 G EEx ia IIc T6. Przycisk wezwania Wi-Fi - T301i To zasilane bateryjnie, 2 kierunkowe urz¹dzenie komunikacyjne Wi-Fi. Pozwala na bezprzewodowe sygnalizowanie zdarzenia (alarmu, czy zapotrzebowania na czêœci). Dziêki zainstalowanej diodzie LED istnieje mo liwoœæ przes³ania informacji zwrotnej dotycz¹cej alarmu. DODATKOWE AKCESORIA Czujnik temperaturowy Wi-Fi - T301t. T301t to czujnik temperaturowy zintegrowany w systemie Ekahau. Pozwala on na bezprzewodowe przesy³anie alarmów dotycz¹cych przekroczenia wymaganego zakresu temperatury w monitorowanych pomieszczeniach. Istnieje mo liwoœæ ustalenia dolnego i górnego zakresu temperaturowego. Czujnik zapewnia odczyty temperatury w czasie rzeczywistym oraz pozwala na przegl¹danie archiwalnych raportów temperaturowych. Czujnik stosowany jest wszêdzie tam, gdzie wymagana jest odpowiednia temperatura i jej kontrola. Promiennik podczerwieni - Location Beacon. Promienniki podczerwieni Ekahau s¹ wykorzystywane w systemie w celu dok³adniejszej lokalizacji personelu i urz¹dzeñ. Zapewniaj¹ one dok³adnoœæ lokalizacji co do pomieszczenia lub nawet do 1m nawet z wykorzystaniem sieci Wi-Fi o bardzo niskich parametrach. Ekahau Vision. Jest to aplikacja komputerowa, dostêpna poprzez standardow¹ przegl¹darkê internetow¹, stanowi¹ca interfejs u ytkownika. Pozwala ona na wizualizacjê zlokalizowanego poszukiwanego personelu i urz¹dzenia na mapie obiektu. Za pomoc¹ Ekahau Vision mo liwe jest równie wysy³anie wiadomoœci tekstowych (pagerowych) do personelu korzystaj¹cego z lokalizatorów T301BD. PROCES LOKALIZACJA TAGU 2. AP odbiera sygna³ z Tagu 1. W pewnych odstêpach czasu (lub przy aktywacji przycisku, lub poruszeniu) Tag wysy³a sygna³ na wszystkich kana³ach radiowych 2,4GHZ. AP kana³ 1 AP kana³ 6 3. AP przesy³a parametry (AP MAC, Tag MAC, si³a sygna³u) do Ekahau Positioning Engine 4. Ekahau Positioning Engine oblicza pozycje Tagu i przesy³¹ informacje do oprogramowania wizualizacyjnego AP kana³ 11 Strona 14

RADIOTELEFONICZNY INTERKOM? A MOŻE INTERKOM RADIOTELEFONICZNY? CZYLI INTEGRACJA SYSTEMU INTERKOMOWEGO Z RADIOTELEFONICZNYM

RADIOTELEFONICZNY INTERKOM? A MOŻE INTERKOM RADIOTELEFONICZNY? CZYLI INTEGRACJA SYSTEMU INTERKOMOWEGO Z RADIOTELEFONICZNYM RADIOTELEFONICZNY INTERKOM? A MOŻE INTERKOM RADIOTELEFONICZNY? CZYLI INTEGRACJA SYSTEMU INTERKOMOWEGO Z RADIOTELEFONICZNYM 1 Stan pierwotny (dla radiotelefonów) : Funkcjonowanie samodzielnego systemu radiotelefonicznego:

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

BEZSERWEROWY SYSTEMEM INTERKOMOWY IP Z D WIÊKIEM JAKOŒCI HD

BEZSERWEROWY SYSTEMEM INTERKOMOWY IP Z D WIÊKIEM JAKOŒCI HD BEZSERWEROWY SYSTEMEM INTERKOMOWY IP Z D WIÊKIEM JAKOŒCI HD SYSTEM INTERKOMOWY PROSTO Z PUDE KA Pulse zosta³ zaprojektowany jako system bezserwerowy, wykorzystuj¹cy technologiê IP, zapewniaj¹cy znakomit¹

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v4.00. ca64ptsa_pl 12/07 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 4.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

WALL PLUG FIBARO SYSTEM

WALL PLUG FIBARO SYSTEM WALL PLUG FIBARO SYSTEM Uruchomienie Twój jest gotowy do dodania Urz¹dzenie powinno byæ dodawane w bezpośrednim zasiêgu Home Center. 2 Tryb dodawania Urz¹dzenie mo na dodaæ na dwa sposoby: a) za pomoc¹

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015

Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015 Maków Mazowiecki 25.06.2015 Dotyczy projektu: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim. Nr sprawy: 12 /2015 Dotyczy odpowiedz na pytanie VI.12 Prosimy o potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms Obsługa centrali: Sygnały akustyczne centrali (w słuchawce): W trakcie użytkowania centrali mogą występować następujące sygnały akustyczne: Nazwa sygnału Rytm sygnału Opis zgłoszenia centrali ciągły ton

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech Niezawodna łączność jest krwioobiegiem każdego systemu zarządzania.od niej może zależeć życie i zdrowie ludzi oraz ich bezpieczeństwo, a także rozwój i zyski firmy,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR FIBARO SYSTEM

CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR FIBARO SYSTEM CZUJNIK RUCHU MOTION SENSOR FIBARO SYSTEM Uruchomienie KROK 1 Odkrêæ pokrywê obudowy. KROK 3 Wyci¹gnij zabezpieczenie. KROK 4 Sprawdź czy bateria jest poprawnie umieszczona. KROK 2 Zdejmij pokrywê obudowy.

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88

Sprzedaż i serwis: esklep: ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków tel: 12 411 55 88 ul. Christo Botewa 1c 30-798 Kraków SERIA P WYŚWIETLACZE CENOWE DO PYLONÓW Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące superjasne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Systemy Parkingowe. Cannex Systemy kontroli dostępu - BFT

Systemy Parkingowe. Cannex Systemy kontroli dostępu - BFT Systemy Parkingowe EASY ET Kolumna wjazdowa posiada: - Przycisk sterujący - Drukarkę biletów - 2 kanałowy detektor pętli indukcyjnej EASY COIN Kolumna wyjazdowa posiada: strona 1 / 12 - Akceptator żetonów

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

DDM. Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , , tel./fax +48 54 21 10 05, 54 411 25 55, e-mail: office@renex.com.pl Piece rozp³ywowe - do spoiw o³owiowych i bezo³owiowych Model GF-120-HT z transporterem o szerokoœci 0,5 cm, tunelem o d³ugoœci 104 cm

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM

CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM CZUJNIK OTWARCIA DRZWI I OKIEN DOOR / WINDOW SENSOR FIBARO SYSTEM Uruchomienie KROK 2 Wyjmij zabezpieczenie. KROK 4 Zamknij pokrywê. KROK 1 Zdejmij pokrywê. KROK 3 Sprawdź czy bateria jest poprawnie umieszczona.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji Informator Techniczny nr 9 -- grudzień 000 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc Czy jedynym rozwiązaniem dla układów sterowania wymagających wysokiej niezawodności

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo