ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3 wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie ,87 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,82 zł b) majątkowe w kwocie ,05 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej ,91 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,23 zł b) majątkowe w kwocie ,68 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie ,69 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933,935 i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł., w rozdz o kwotę zł. w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne; b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy środowiskowej. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 3.639,16 zł., Szkoły Podstawowej Nr 1 ( przekazane do planu Publicznego Gimnazjum) ,44 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 1.649,12 zł., Szkoła Podstawowa Nr ,38 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 4.648,96 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku ,29 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne oraz sfinansowanie 1 % ,65 zł. do wykorzystania przez Urząd Miejski; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. dla Publicznego Gimnazjum w Karczewie i z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne oraz sfinansowanie 1 % zł. do wykorzystania przez Urząd Miejski ; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 60 zł. a zwiększenia w rozdz o kwotę 60 zł. w Zespole Szkół w Karczewie; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum 1.150,08 zł., Szkoła Podstawowa Nr ,96 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 559,50 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 163,46 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy środowiskowej. Ad Zmiany w Załączniku Nr 3 i Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę zł., w rozdz o kwotę zł. w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne; b) zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy środowiskowej. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących w rozdz z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 3.639,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne. 2

3 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dochody budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , ,00 Po zmianie , Szkoły podstawowe , , , , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , , Gimnazja , , , , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 8 523, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0, , ,00 oraz szkołach artystycznych 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0, , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , , , ,00 Strona 1 z 2

4 , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , ,00 Razem: , , ,87 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 2 z 2

5 Wydatki budżetu na 2017 rok ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 8 000, , ,16 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 8 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 8 000, ,44 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 000, ,12 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 8 720, ,38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 8 994, ,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 298, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 298, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) , , , , , , , , , , , Szkoły zawodowe ,35-60, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-60, ,00 298,00 Strona 1 z 2

6 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,00-60, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , , ,62 oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 650, , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 000, ,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, ,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 559,50 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 650,00 163, Pozostała działalność ,92 60, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 60, ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 5 158,00 60, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , ,96 559,50 813, , , , ,00 Razem: , , ,91 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 2 z 2

7 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 0,00 Po zmianie , Pozostała działalność ,69 0, , ,69 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 201,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 201,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Strona 1 z 4

8 48 440, , , Gimnazja 8 523, , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0, , ,00 oraz szkołach artystycznych 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 8 300,00 0, ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0, , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, ,00 Strona 2 z 4

9 4 872,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199,00 199,00 0,00 199, Pozostała działalność 8 248,00 0, , ,00 0, ,00 Razem: , , ,69 Strona 3 z 4

10 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 4 z 4

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,69 0, ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok Pozostała działalność ,69 0, Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 380,33 0, Różne opłaty i składki ,36 0, ,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,36 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 964,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 990,00 0, , ,69 380, , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 201,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 0, ,00 prawa Strona 1 z 7

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 467,36 0, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 8 000, , ,16 sektora finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 8 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,65 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 8 000, ,44 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 8 000, ,12 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 8 220, ,38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 8 000, ,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 8 220, , Gimnazja 8 523, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 298,00 298,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 298, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 523, , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 8 523, , , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 0, , ,00 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 733,00 467,36 0,64 0, , , ,12 298,00 Strona 2 z 7

13 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0, , ,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0, , ,96 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 559,50 559,50 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 163,46 163, Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 0, ,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,63 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 300, Zakup energii ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 461,00 0,00 461,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 461,00 0,00 461, Zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 3 z 7

14 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0, ,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,00 0, ,00 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0, Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0, ,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 0,00 500,00 cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 8 300,00 0, ,00 społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0, Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0, , Świadczenia społeczne 2 689,22 0, ,22 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 689,22 0, Zakup materiałów i wyposażenia 53,78 0,00 53,78 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 53,78 0, Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0, , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 72,00 750,00 500,00 53,78 Strona 4 z 7

15 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 316,68 0, ,68 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 316,68 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0, ,32 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, ,00 Strona 5 z 7

16 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0, , Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199, Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 0,00 199,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 199,00 0,00 199, Pozostała działalność 8 248,00 0, , Świadczenia społeczne 8 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0, ,00 Strona 6 z 7

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248,00 0,00 248,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 248,00 0,00 248,00 Razem: , , ,69 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 7 z 7

18 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ZARZĄDZENIA Nr 98/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji w /zł./ Dział Rozdz. Treść inne podmiotowej przedmiotowej celowej dotacje Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Urząd Miasta Otwock , Urząd Miasta Stołecznego Warszawy , Starostwo Powiatowe w Otwocku , Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna Starostwo Powiatowe w Otwocku Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna , ,00 0, Komenda Stołeczna Policji , Starostwo Powiatowe w Otwocku , Urząd Miasta Józefów , Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria ,00 Strona 1 z 5

19 Urząd Miasta i Gminy w Pilawie 5 000, Urząd Miasta Otwock , Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 7 000, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie , Starostwo Powiatowe w Otwocku , Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie , Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie , Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie ,00 Razem Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania finansów publicznych , , , ,00 O10 O oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych 6 000,00 Strona 2 z 5

20 monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 8 000, dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 0, , dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż , dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu 0, dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu , zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku ,00 Strona 3 z 5

21 dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Wisełka w Nadbrzeżu , dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie , dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 0, , przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej , sfinansowanie prac konseratorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków , organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych ,00 Razem Ogółem ,00 0, ,16 0, , , , ,00 Z up. BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 4 z 5

22 Strona 5 z 5

ZARZĄDZENIE Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 149/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 15 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 149/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 15 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 149/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wieliszew odrębnymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 19 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 19 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 111/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 55/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 27 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 193/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 15 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 193/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 15 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 193/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Dz. Rozdz. Treść Plan dotacji po po Załącznik nr 5 Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 45/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 26 września 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018. Zarządzenie Nr 164.2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 20 września 2016 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XIV/88/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 10 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 53/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 10 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 53/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 10 października 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lipca 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 25 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 25 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 25 września 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wieliszew odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 231/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 231/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 231/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2017r. 1 Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2017r. 1 Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2017 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 czerwca 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 5 września 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 5 września 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 50/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 5 września 2018 zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 60 /18 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 23 lipca 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 60 /18 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 23 lipca 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE Nr 60 /18 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Zarządzenie Nr 48.2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 37/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 37/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 80/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 17 grudnia 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 września 2015r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 września 2015r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 17 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 16 lipca 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 16 lipca 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 16 lipca 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 lipca 2018r. 1 Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 lipca 2018r. 1 Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 47/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR 211/2018 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/276/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/276/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/276/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 72/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 72/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 listopada 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2018r.

Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2018r. Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

z tego: Wykonanie ogółem razem Wydatki bieżące wynagrodzenia

z tego: Wykonanie ogółem razem Wydatki bieżące wynagrodzenia Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok - część tabelaryczna Załącz Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w złotych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 lipca 2017 roku Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 września 2017 r.

z dnia 29 września 2017 r. ZARZĄDZENE NR 197/2017 BURMSTRZA Opoczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2017. Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 58/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI. z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 10 października 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 58/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI. z dnia 22 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 października 2017 r. Poz. 9007 ZARZĄDZENIE NR 58/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 73/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 96/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 30 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 96/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/205/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 29 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/205/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 29 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/205/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 23 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 257

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 sierpnia 2018 r. w s p r a w i e z m i a n w b u d ż e c i e n a 2018 r o k Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 56/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 września 2018 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/0050/2017 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 17/0050/2017 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 17/0050/2017 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2015r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2015r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Zarządzenie Nr 192.201 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 grudnia 201r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 201 rok. Na podstawie art. 0,ust.2 pkt, ustawy z dnia marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 28 czerwca 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 28 czerwca 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 29/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 czerwca 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 00501.278.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.04.2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2018r.

Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2018r. Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 73/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR RG.0151.258.2018 WÓJTA GMINY ŁONIÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust.2 pkt 1), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 28 września 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 28 września 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 55/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 28 września 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 lipca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 31 października 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 65/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 31 października 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 65/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 października 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 października 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 79/19 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 r. oraz planowanych dochodów związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR RG.0151.241.2018 WÓJTA GMINY ŁONIÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust.2 pkt 1), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 lutego 2019r.

Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 lutego 2019r. Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 19/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/18 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 r. oraz planowanych dochodów związanych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR 106/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/282/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 14 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/282/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 14 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/282/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 26 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 26 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 0/0 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia października 0 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 0 rok Na podstawie art. ust. pkt i ustawy z dnia sierpnia 00 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/150/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 27 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/150/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 27 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR VII/150/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/256/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 4485 UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw)

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw) Załącznik nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Nowa Ruda Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw) Dotacje z budżetu państwa z dnia Dział

Bardziej szczegółowo