Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015"

Transkrypt

1 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

2 2

3 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego wsparcia działalności B+R impuls do wdrożenia zmian oczekiwanych przez sektor prywatny, a co za tym idzie, doprowadzi do zwiększenia poziomu inwestycji w tym obszarze. Podtrzymanie, a nawet zintensyfikowanie pozytywnego trendu zwiększającego się udziału przedsiębiorstw w wydatkach na badania i rozwój może mieć decydujący wpływ na osiągnięcie celu postawionego przed naszym krajem w strategii Europa 2020, czyli 1,7 % PKB w Tylko jedna trzecia firm w Polsce deklaruje, że posiada strategię badań, rozwoju i innowacji w pozostałych przypadkach decyzje związane z działalnością badawczo rozwojową podejmowane są doraźnie przed zarząd. Takie wnioski płyną z trzeciej edycji badania przeprowadzonego przez Deloitte wśród przedsiębiorstw z Europy Środkowej, w tym z Polski. A biorąc jeszcze pod uwagę fakt, iż nadal czynnikiem zewnętrznym mającym największy wpływ na poziom wydatków B+R w polskich firmach jest dostępność większej liczby rodzajów wsparcia, a współpraca z jednostkami naukowymi stymulowana jest głównie wymogami programów pomocowych lub chęcią uzyskania wyższego dofinansowania, możemy dojść do wniosku, że polskie przedsiębiorstwa nie widzą korzyści wynikających z badań, rozwoju i innowacji i oparciu na tych filarach swojego długofalowego rozwoju. Co może wpłynąć na zmianę tej sytuacji? Niniejszy raport podsumowuje odpowiedzi udzielone w badaniu i prezentuje wybrane problemy utrudniające firmom prywatnym zwiększanie nakładów na inwestycje w tym obszarze. Jak wskazuje HSBC Global Connections Report, Polska ma potencjał do bycia motorem innowacji w Europie Środkowej. Aby to się stało, konieczne jest wdrożenie aktywnej polityki wpierania działalności B+R przede wszystkim poprzez implementację mieszanego systemu a więc uzupełnienie dostępnych dotacji wyczekiwaną ulgą podatkową na badania i rozwój. System ten z powodzeniem stosowany jest w wielu krajach Europy Środkowej, które mimo dostępu do funduszy strukturalnych wdrożyły rozwiązania pozwalające przedsiębiorcom na planowanie działalności B+R bez uzależniania jej od terminów konkursów i administracyjnych decyzji dotyczących przyznania dotacji. Mam nadzieję, że niniejszy raport, tak jak w latach poprzednich, dostarczy Państwu cenne informacje i będzie jednym z materiałów, który instytucje kształtujące politykę wspierania badań, rozwoju i innowacji wykorzystają do planowania instrumentów odpowiadających na oczekiwania przedsiębiorców. Jednocześnie bardzo dziękuję firmom, które znalazły czas, aby odpowiedzieć na nasze pytania i przedstawić swoje refleksje na tematy związane z prowadzeniem działalności badawczo rozwojowej bez ich udziału niemożliwe byłoby zrealizowanie badania. Magdalena Burnat-Mikosz Partner zarządzająca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives Badania i rozwój w Polsce

4 Kluczowe wnioski W porównaniu z zeszłorocznym badaniem, prawie dwa razy więcej polskich firm przeznaczyło ponad 3% obrotów na badania i rozwój (wzrost z 26,3% do 48%). Zdaniem blisko połowy respondentów, mieszany system zachęt, łączący ulgi podatkowe z dotacjami, w największym stopniu przyczyniłby się do zwiększenia wydatków na B+R w Polsce. Odsetek firm, które nie poniosły wydatków na B+R, zwiększył się o 30% (z 9,7% w 2014 r. do 13% w 2015 r.). Warto zauważyć, iż w badaniu przeprowadzonym w 2013 r. wszyscy respondenci deklarowali ponoszenie wydatków na badania i rozwój. Ponad 75% przedsiębiorstw oczekuje zwiększenia wydatków na B+R w okresie 3 do 5 lat, zaś 50% deklaruje wzrost zaangażowania środków przeznaczanych na tę działalność w perspektywie najbliższego roku lub dwóch. Odsetek firm, które planują zwiększenie wydatków na badania i rozwój w ciągu najbliższych 3-5 lat, rośnie systematycznie z roku na rok (średnio o 8 p.p. rocznie). Dostępność większej liczby rodzajów wsparcia nadal pozostaje najistotniejszym czynnikiem zewnętrznym decydującym o poziomie wydatków na B+R polskich firm. 64% respondentów w Polsce stwierdziło, że nie posiada określonej polityki badań, rozwoju i innowacji. 4

5 W porównaniu z ubiegłym rokiem, o 29 p.p. zmniejszył się odsetek firm realizujących projekty B+R we współpracy z innymi podmiotami. 50% firm stwierdziło, że współpracuje ze stronami trzecimi, ponieważ wymagają tego programy wsparcia, zaś 41% w celu otrzymania wyższego dofinansowania. 45% firm orientuje się w systemie dotacji na działalność B+R, ale nie aplikuje o dofinansowanie, ponieważ proces uzyskania i korzystania z dotacji jest zbyt sformalizowany i skomplikowany. Liczba respondentów podzielających ten pogląd zwiększyła się o 7 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem oraz o 20 p.p. w porównaniu do 2013 r. Jedna trzecia respondentów jest zdania, że dostępne zachęty na B+R są niezadowalające. Tylko 5% jest raczej zadowolonych, a niespełna 2% - bardzo zadowolonych z obecnie oferowanego systemu wsparcia. 36% respondentów wskazuje, iż najpoważniejszą wadą aktualnego systemu wsparcia działalności B+R jest brak jednoznacznych interpretacji stosowanych przy ocenie dotacji lub ulg podatkowych przez organy podatkowe lub inne organy administracji. Z drugiej strony, zdaniem większości firm, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji kosztów B+R nie jest identyfikowane jako problematyczne (jedynie 8% respondentów wskazało, że jest to dla nich istotne utrudnienie). Obrazuje to różnice w stopniu skomplikowania sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej B+R, co potwierdza konieczność uproszczenia systemu. Badania i rozwój w Polsce

6 Wnioski Wydatki na działalność B+R Wyniki badania dowodzą znaczącego wzrostu środków przeznaczanych na działalność B+R w Polsce. Udział firm, których wydatki na badania i rozwój przekroczyły 3% obrotów zwiększył się o 20,7 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym - obecnie stanowią one niemal połowę respondentów (niemal dwukrotny wzrost - z 26,3% do 48%). Wyniki te korespondują z danymi GUS wskazującymi systematyczny wzrost udziału przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R w Polsce. Są jednak niższe, niż średnia dla Europy Środkowej, gdzie alokowanie ponad 3% obrotów na B+R zadeklarowało 51% firm. Wzrost udziału firm przeznaczających ponad 3% obrotów na B+R może wynikać z faktu, iż wzrasta świadomość przedsiębiorców w zakresie rodzajów działalności kwalifikujących się jako badania i rozwój oraz ze zwiększonego zapotrzebowania na innowacje, wpływającego na popularyzację działalności B+R wśród firm, które rok wcześniej przeznaczały na ten cel zaledwie 1-3% wartości obrotów (procentowy udział firm deklarujących ten poziom wydatków spadł o 10 p.p.). Jaki procent Państwa obrotów przeznaczony był na działalność B+R w 2014 r.? 12 % 22 % 13 % 3 % 12 % 19 % 19 % Nie ponieśliśmy żadnych wydatków na działalność B+R Mniej niż 1% Pomiędzy 1% a 3% Pomiędzy 3% a 5% Pomiędzy 5% a 10% Powyżej 10% Nie wiem Udział firm nieponoszących wydatków na B+R lub ponoszących wydatki mniejsze niż 1% obrotów praktycznie nie uległ zmianie (31,9% w poprzednim badaniu, 31% w tegorocznym). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła jednak o 30% liczba jednostek nieponoszących wydatków na B+R (z poziomu 9,7% do 13%). Wzrost ten, pomimo względnej istotności, może wynikać głównie ze zmiany podejścia do prac badawczo-rozwojowych oraz z rosnącej popularności outsourcingu, który skutkuje korzystaniem ze specjalistycznych usług zewnętrznych w zakresie badań i rozwoju. W Polsce odsetek firm, które nie ponoszą wydatków na B+R, jest o 3 punkty procentowe wyższy od średniej dla Europy Środkowej, jest jednak jednocześnie niemal dwa razy niższy niż na Węgrzech, gdzie 25% respondentów zadeklarowało brak wydatków na B+R w 2014 r. Badanie wskazuje również na istotny wzrost świadomości firm dotyczącej działalności B+R - o 8,1 p.p. spadł odsetek respondentów niewiedzących, jak ustalić wysokość wydatków poniesionych na ten cel w odniesieniu do wartości obrotów w porównaniu do badania z 2014 r. i o 10,9 p.p. w porównaniu do 2013 r. (grupa ta obejmuje zaledwie 3% respondentów). Prognozy firm dotyczące przyszłych wydatków B+R są bardziej optymistyczne niż w poprzednich latach. Ponad dwie trzecie z nich oczekuje zwiększenia wydatków na B+R w ciągu 3 do 5 lat, zaś 50% w perspektywie najbliższego roku lub dwóch lat. Odsetek firm, które będą nadal zwiększać wydatki na B+R w kolejnych 3-5 latach, z roku na rok systematycznie rośnie (51,2% respondentów w 2013 r., 61,1% w 2014 r. i 67% w 2015 r.). Pod tym względem polskie firmy wykazują jeden z najwyższych poziomów optymizmu w Europie Środkowej, gdzie średnio 42% firm spodziewa się zwiększenia budżetu B+R w perspektywie najbliższego roku lub dwóch lat, zaś 54% planuje ich zwiększenie w perspektywie trzech do pięciu lat. 6

7 Liczba firm przewidujących spadek wydatków na badania i rozwój w perspektywie od roku do dwóch lat zmniejszyła się o 4,7 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Ponadto żaden z respondentów nie przewiduje ograniczenia tego budżetu w perspektywie trzech do pięciu lat. 38% przedsiębiorstw planuje utrzymanie bieżącego poziomu wydatków na B+R w ciągu najbliższego roku do dwóch lat, natomiast zaledwie 6% nie planuje żadnych wydatków na ten cel w analizowanym okresie - po spadku odnotowanym w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. z 9,8% do 4,2%, obecne badanie wykazuje nieznaczny wzrost tej liczby. Jest ona znacznie wyższa w sektorze budownictwa, gdzie niemal 17% firm nie planuje prowadzenia działalności B+R. Jednocześnie w dwóch sektorach (energetyka i zasoby naturalne oraz produkcyjno-projektowy) wszyscy respondenci spodziewają się prowadzenia prac B+R. Ogólny poziom optymizmu może być związany z coraz bliższym terminem uruchomienia nowych środków na B+R w ramach perspektywy finansowej , w której na ten cel w Polsce alokowano ponad 10 mld EUR. Ponadto wpływ na poprawę nastroju respondentów mogą mieć również plany wprowadzenia nowej ulgi podatkowej na B+R w 2016 r. Czynnikiem zewnętrznym mającym największy wpływ na poziom wydatków B+R w polskich firmach jest dostępność większej liczby rodzajów wsparcia oceniono go średnio na 2,3 punktu przy 3 możliwe. Ma on szczególne znaczenie dla mikro- i małych przedsiębiorstw, wśród których ponad 80% przyznało temu czynnikowi maksymalną liczbę punktów. Wynik ten potwierdza potrzebę wprowadzenia nowej ulgi podatkowej na działalność B+R. Należy jednak podkreślić, iż utrzymujący się znaczący wpływ zachęt na poziom wydatków B+R oznacza, że działalność prowadzona przez firmy w tym zakresie stymulowana jest w większości przypadków możliwością uzyskania wsparcia na prowadzenie prac B+R, nie zaś zidentyfikowaną potrzebą prowadzenia takich działań. Utrzymujące się uzależnienie działalności badawczo rozwojowej od dostępności zachęt jest dla rządu wyzwaniem z uwagi na konieczność stałego pobudzania aktywności przedsiębiorstw. Analiza wyników badania powinna przyczynić się do przyspieszenia prac nad wprowadzeniem ulgi podatkowej dotyczącej działalności B+R, stanowiącej atrakcyjną alternatywę wobec dotacji, których dostępność w przyszłości będzie się zmniejszać. Jednocześnie powinien to być bodziec wpływający na wzrost świadomości firm w zakresie potrzeby ciągłego doskonalenia ich przedsięwzięć oraz sprzyjający tworzeniu warunków odpowiednich do prowadzenia takiej działalności w Polsce. W jakim stopniu niżej podane czynniki zewnętrzne wpłyną na zwiększenie wydatków na działalność B+R w ciągu następnych 1-2 lat? Dostępność większej liczby rodzajów wsparcia nakładów na B+R (dotacje, ulgi podatkowe itp.) Dostępność wykwalifikowanej i doświadczonej kadry badawczej Więcej dotacji niż ulg podatkowych Dostęp do i współpraca z uniwersytetami / jednostkami badawczymi Koszty kadry badawczej Stabilność otoczenia prawnego Ochrona praw własności intelektualnej Możliwość współfinansowania kosztów procedur związanych z ochroną własności intelektualnej, włączając w to koszty związane z utrzymaniem ochrony Więcej ulg podatkowych niż dotacji Dostępność benchmarków dla sektora oraz podmiotów konkurencyjnych Inne ,5 1 1,5 2 2,5 Badania i rozwój w Polsce

8 Wyniki tegorocznego badania dowodzą również ciągłego wzrostu znaczenia innych czynników zewnętrznych: Dostępność wykwalifikowanej i doświadczonej kadry badawczej (z 1,56 w 2013 r. do 2,05 w 2015 r.), Więcej dotacji niż ulg podatkowych (z 1,56 w 2013 r. do 2 w 2015 r), Dostęp do i współpraca z uniwersytetami / jednostkami badawczymi (z 1,53 w 2013 r. do 1,72 w 2015 r.). W polskich firmach brakuje długoterminowego planowania działań związanych z badaniami, rozwojem i innowacjami, co potwierdzają odpowiedzi udzielone na pytanie o zarządzanie polityką B+R+I. 64% respondentów wskazało, że firma nie wdrożyła żadnej polityki w tym zakresie. Firmy posiadające strategię B+R+I najczęściej mianują Dyrektora ds. Innowacji (CIO), który odpowiada za tę dziedzinę działalności i ma za zadanie wypracowanie przewagi poprzez angażowanie zasobów zewnętrznych do poszukiwania rozwiązań dotyczących konkretnych wyzwań i możliwości. Czynnikiem o najmniejszym znaczeniu pozostaje Dostępność benchmarków dla sektora oraz podmiotów konkurencyjnych w odniesieniu do sposobów prowadzenia działalności B+R ze średnią punktacją 1,17. Wartość czynnika Dostępność wykwalifikowanej i doświadczonej kadry badawczej dla poprzedniego badania stanowi średnią z dwóch kategorii: Dostępność doświadczonej kadry badawczej i Dostępność wykwalifikowanej kadry. W jaki sposób zarządzacie Państwo polityką B+R+I w firmie? Nie wdrożono żadnej strategii B+R+I, zarząd jest odpowiedzialny za reagowanie na wyraźne zapotrzebowanie w tym zakresie (działalność doraźna) 64% Wdrożono strategię B+R+I, która zakłada osiąganie wspólnych korzyści dzięki zaangażowaniu zewnętrznych środków do poszukiwania rozwiązań dla konkretnych szans i wyzwań biznesowych 19% Wdrożono strategię B+R+I oraz powołano stanowisko CIO (Chief Innovation Officer) 17% Wdrożono strategię B+R+I, która skupia się na poszukiwaniu zewnętrznych możliwości finansowania / zakupu nowych pomysłów / projektów (m.in. poprzez wspieranie start-upów, uruchomienie funduszu venture capital) 8% 8

9 Ochrona własności intelektualnej/know-how Tajemnica przedsiębiorstwa jest najczęściej wykorzystywanym sposobem ochrony własności intelektualnej zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowej. Jej istotność potwierdziło ponad trzy czwarte (77%) firm polskich i 67% firm środkowoeuropejskich. Jest to szczególnie widoczne w polskim sektorze energetyki i zasobów naturalnych (87% wskazań). Odsetek firm chroniących własność intelektualną i know-how za pomocą patentów i wzorów użytkowych zmniejszył się o 13,4 p.p. w Polsce i o 6,3 p.p. w Europie Środkowej w porównaniu z 2014 r. - w 2015 r. tę metodę ochrony własności intelektualnej wybrało odpowiednio 38% i 37% respondentów. Liczba polskich firm stosujących wzory przemysłowe spadła z 29,2% w 2014 r. do 19% w 2015 r. Prawa autorskie stosuje 71% mikroprzedsiębiorstw i 73% firm z sektora energetyki i zasobów naturalnych, przy średnim wykorzystaniu w Polsce na poziomie 42%. W sektorze produkcyjnym 60% firm potwierdziło korzystanie zarówno z patentów, jak i z tajemnicy przedsiębiorstwa. Znacząco niski poziom działalności patentowej polskich firm potwierdzają dane Europejskiego Biura Patentowego (EPO), z których wynika, że liczba zgłoszeń patentowych w Polsce stanowiła niespełna 0,26% wszystkich zgłoszeń patentowych w 2014 r. Daje to Polsce 28 miejsce w rankingu krajów pod względem liczby patentów przyznanych w zeszłym roku przez EPO. Jednocześnie liczba firm deklarujących, że nie korzysta z ochrony praw własności intelektualnej i know-how spadła z 9,7% do 8%. Jest to trend prawidłowy, zwłaszcza w kontekście statystyk i analiz wskazujących na nadal bardzo niski udział firm z Europy Środkowej w aktywnej ochronie własności intelektualnej (z badania Deloitte wynika, że 11% firm z Europy Środkowej nie stosuje żadnych praktyk w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i know-how). Raport Innovation Union Scoreboard z 2015 r. wskazuje, że ochrona własności intelektualnej i know-how jest najbardziej efektywna w krajach uznawanych za liderów innowacyjności, wśród których, zdaniem autorów raportu, nie ma krajów środkowoeuropejskich. Warto jednak zauważyć, że niektóre kraje regionu (Estonia, Słowenia, Bułgaria i Chorwacja) nasiliły działania w tym obszarze w porównaniu z danymi zawartymi w poprzednim raporcie. Tym niemniej malejący odsetek firm deklarujących ochronę praw własności intelektualnej i know-how w formie patentów niekoniecznie musi być odbierany negatywnie. Strategia ochrony praw własności intelektualnej wymaga przemyślenia i dostosowania zarówno do specyfiki działalności danej firmy, jak i branży. Spadek znaczenia tej formy ochrony w Polsce i w Europie Środkowej może być naturalnym skutkiem wzrostu świadomości konieczności ochrony wyników prac B+R przy pomocy starannie dobranych narzędzi. Jako że procedury patentowe wymagają od zgłoszeniodawcy ujawnienia specyfikacji innowacyjnego rozwiązania, nie zawsze stanowią optymalne i pożądane rozwiązanie. W jaki sposób chronią Państwo własność intelektualną / know-how swojej firmy? Tajemnica przedsiębiorstwa Prawa autorskie Znaki towarowe Patenty / wzory użytkowe Wzory przemysłowe Nie korzystamy z ochrony 8% 9,7% 19% 29,2% 42% 40,3% 38% 41,7% 38% 51,4% 77% 76,4% Badania i rozwój w Polsce

10 Współpraca ze stronami trzecimi Ponad dwie trzecie (68%) firm decyduje się na współpracę ze stronami trzecimi przy realizacji projektów B+R, ponieważ jest to niezbędne dla przeprowadzenia projektów badawczych (wzrost liczby deklaracji o 15,5 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym). 50% firm współpracuje ze stronami trzecimi, ponieważ wymaga tego system wsparcia, zaś 41% w celu otrzymania wyższego dofinansowania. Dowodzi to, że firmy w Polsce doskonale zdają sobie sprawę z potrzeby współpracy, ale głównym bodźcem do jej podejmowania są wymagania związane z dotacjami. W innych krajach Europy Środkowej czynniki te w znacznie mniejszym stopniu decydują o podejmowaniu współpracy, ponieważ średnia liczba firm wskazujących na przytoczone czynniki determinujące współpracę wynosi tam odpowiednio 29% i 22%. Znaczenie tych czynników, w połączeniu z ograniczonym dostępem do programów wspierających działalność B+R w Polsce w 2014 r., mogło w dużej mierze wpłynąć na zmniejszenie odsetka firm współpracujących ze stronami trzecimi o 29 p.p. w porównaniu z rokiem poprzednim. Poglądy respondentów na kwestię takiej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które ją stymulują, powinny być ostrzeżeniem dla władz, ponieważ trend obserwowany w Europie Środkowej, gdzie współpracę z podmiotami trzecimi deklaruje 66% badanych (o 15,6% mniej niż w zeszłym roku) jest przeciwieństwem trendu obserwowanego w gospodarkach opartych na wiedzy, w których model otwartych innowacji, zakładający przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami, nowo powstającymi firmami i instytutami badawczymi, zyskuje na popularności. Warto jednak zauważyć, że w Bułgarii, Chorwacji, Estonii i na Litwie obserwuje się wzrost liczby firm deklarujących współpracę ze stronami trzecimi. Czy współpracują Państwo ze stronami trzecimi w ramach prowadzonych projektów B+R? 45 % Tak Nie 55 % 10

11 Ocena systemu wsparcia działalności B+R w Polsce Ponad 42% respondentów twierdzi, że nie ma pewności co do podejścia organów podatkowych do kosztów B+R, wobec czego uznaje korzystanie z ulg podatkowych za ryzykowne. Odsetek ten systematycznie wzrasta: w 2013 r. pogląd ten wyrażało 29,3% firm, zaś w 2014 r. 33,3%. Obecnie ma on szczególne znaczenie w przypadku mikroprzedsiębiorstw i firm zatrudniających ponad 500 osób, wśród których odsetek wskazań wynosi odpowiednio 86% i 60%. Odpowiedzi te mogą być ilustracją złożoności polskiego systemu podatkowego i jego oddziaływania na innowacyjność w przedsiębiorstwach. Niepewność co do podejścia organów skarbowych do kosztów B+R to odpowiedź najczęściej udzielana w całym regionie, jednak tak wysoki odsetek respondentów, jak w Polsce, odnotowano tylko na Litwie i w Rumunii, podczas gdy średnia dla Europy Środkowej wynosi 26%. Wyniki badania korespondują z wnioskami opisanymi w raporcie OECD Going for Growth, gdzie podkreślono nadmierną ingerencję polskiej administracji w działalność firm. Rekomendacje autorów raportu obejmują redukcję biurokracji, obciążeń i kosztów administracyjnych nie tylko w odniesieniu do działalności o charakterze innowacyjnym, ale również do gospodarki jako całości. Które z poniższych twierdzeń dotyczących ulg podatkowych związanych z działalnością B+R odnoszą się do Państwa firmy? Moja firma nie ma pewności co do podejścia organów podatkowych do kosztów B+R, wobec tego uważamy korzystanie z ulg podatkowych w tym zakresie za ryzykowne 33,3% 29,3% 42% Moja firma nie posiada wiedzy na temat ulg podatkowych związanych z działalnością B+R 33% 33,3% 26,8% Moja firma nie zna dobrze metod zarządzania ryzykiem związanym z zakwalifikowaniem danych działań do działalności B+R 30% 27,8% 31,7% Regulacje podatkowe dotyczące ulg na działalność B+R są niejasne i stanowią zbyt duże ryzyko dla firmy 27% 25,0% 26,8% Moja firma posiada wiedzę na temat zachęt podatkowych związanych z działalnością B+R, ale nie mamy pewności, które działania kwalifikują się jako B+R i jak udowodnić ich kwalifikowalność do działalności B+R (klasyfikacja działań jako działalność B+R) 20% 23,6% 22,0% Uważam, że moja firma nie prowadzi prac B+R, które kwalifikowałyby się do uzyskania ulg podatkowych 20% 23,6% 19,5% Moja firma posiada pełną wiedzę na temat ulg podatkowych związanych z działalnością B+R oraz korzysta z nich 0% 0% 17% Moja firma wie jak udowodnić, że dana działalność kwalifikuje się jako działalność B+R, ale systemy sprawozdawcze / kosztowe / rozliczania godzin pracy itp. w firmie nie są w stanie odpowiednio rejestrować / dokumentować związanych z tym kosztów 14% 13,9% 9,8% Inne 2,4% 11% 11,1% Badania i rozwój w Polsce

12 Wśród mikro- i małych przedsiębiorstw 54,8% respondentów jest niezaznajomionych z systemem zachęt podatkowych. Częściowo wynika to z faktu, iż w Polsce nie ma zachęt podatkowych dotyczących B+R, a zachęty dotyczące innowacji nie cieszą się popularnością i nie wiążą się ze znaczącymi korzyściami. Które z poniższych twierdzeń dotyczących wykorzystania dotacji na działalność B+R odnoszą się do Państwa firmy? Orientujemy się w systemie dotacji na działalność B+R i korzystamy z nich 30,6% 38% 36,6% Nie posiadamy odpowiednich zasobów, aby monitorować pojawiające się możliwości uzyskania dofinansowania i z powodzeniem o nie aplikować 30% 29,3% 36,1% Uzyskanie dofinansowania dostosowanego do potrzeb naszej firmy wymagałoby zaangażowania partnerów (utworzenia konsorcjum), ale charakter projektu / interesy firmy nie pozwalają na nawiązanie współpracy ze stronami trzecimi Nie korzystamy z nich 12,5% 9,8% 14% 16,7% 28% Nie mamy wiedzy w zakresie dotacji na działalność B+R 13% 11,1% 17,1%

13 Większość polskich firm jest dobrze zorientowana w obszarze dotacji na działalność B+R. Tylko 13% respondentów (16,4% dużych przedsiębiorstw i 6% MŚP) twierdzi, że nie ma wiedzy na temat dofinansowania działalności B+R, co potwierdza popularność tej formy wsparcia w Polsce. Ponadto liczba firm potwierdzających, że orientują się w systemie dotacji i z niego korzysta zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem o 7,4 p.p. Tym niemniej korzystanie z dotacji na działalność B+R nie jest proste - jedną z najczęściej przywoływanych przeszkód w tym obszarze jest brak odpowiednich zasobów do monitorowania możliwości uzyskania dotacji i sporządzania prawidłowych wniosków. Pogląd ten podzieliło 30% ogółu respondentów (57% mikroprzedsiębiorstw i 53% firm z sektora energetyki i zasobów naturalnych). Dodatkowym utrudnieniem w procesie wnioskowania o udzielenie dotacji jest wymóg sformowania konsorcjum. Spodziewane zmiany w tym zakresie mogą przyczynić się do wzrostu liczby podmiotów ubiegających się o dotacje. Niemal połowa (45%) firm orientuje się w systemie dotacji, ale nie korzysta z nich ze względu na zbyt wysoki poziom sformalizowania i skomplikowania procesu ubiegania się o wsparcie. Odsetek ten wzrósł o 6,1 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 20 p.p. (o 80%) w porównaniu do 2013 r. Warto zauważyć, że wzrost liczby firm wskazujących na złożoność systemu dotacji w Polsce nie został ograniczony mimo uruchomienia w 2014 r. kilku naborów w ramach perspektywy oraz pilotażowych konkursów przygotowujących do nowej perspektywy. Może to dowodzić, że nabory te nie w pełni odpowiedziały na oczekiwania przedsiębiorców w zakresie uproszczenia procesu ubiegania się o wsparcie. Zdaniem 60% firm zatrudniających ponad 500 osób specyfika prowadzonych działań nie jest zbieżna z kryteriami wyboru projektów, a ewentualne zmiany i niepewność dotycząca działalności B+R nie zostały uwzględnione w kryteriach oceny. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że kryteria wyboru projektów i zasady wdrożenia nie w pełni odpowiadają specyfice działalności badawczo - rozwojowej, a w szczególności nie adresują czynnika niepewności, stanowiącego integralną część tego typu działań. Ponadto 31% firm (w tym 62% małych przedsiębiorców) nie było w stanie zobowiązać się do utrzymania zatrudnienia personelu B+R w wymaganym okresie trwałości projektu. Orientuję się w systemie zachęt na działalność B+R, ale nie aplikuję o dofinansowanie moich (potencjalnych) projektów B+R, ponieważ: Proces uzyskania i korzystania z dotacji jest zbyt sformalizowany i skomplikowany 25,0% 38,9% 45% Zachodzi ryzyko, że w okresie realizacji projektu B+R objętego dofinansowaniem zostanie podjęta decyzja biznesowa o zmianie priorytetów badawczych 8,3% 25,0% 31% Projekt B+R może zostać zakończony w terminie, ale wyniki (w tym poziom zatrudnienia) mogą różnić się założonych w momencie otrzymania wsparcia, a to może skutkować utratą finansowania 8,3% 22,2% 31% Nie możemy zobowiązać się do utrzymania zatrudnienia personelu B+R przez wymagany okres trwałości (3 lub 5 lat po zakończeniu realizacji projektu) 0,0% 16,7% 31% Zmiany i niepewność związana z realizacją projektów B+R nie są odzwierciedlone w kryteriach oceny projektów 0,0% 23% 19,4% Specyfika prowadzonych przez naszą firmę działań nie jest zbieżna z kryteriami wyboru projektów 22% 33,3% 41,7% Nie planujemy zatrudnienia nowego personelu B+R, a zwiększenie liczby miejsc pracy jest warunkiem otrzymania dotacji Nie pozwala na to nasza polityka korporacyjna 0,0% 6% 4,2% 8,3% 16% 19,4% Badania i rozwój w Polsce

14 Najpoważniejszym problemem dotyczącym obecnego systemu wsparcia działalności B+R okazał się brak pewności co do oceny kwalifikowalności działalności B+R do skorzystania z dotacji lub ulgi podatkowej przez organy podatkowe lub inne podmioty odpowiedzialne za tę ocenę - odpowiedź ta wskazana została przez 36% ogółu respondentów, w tym 53% średnich przedsiębiorstw. Również mikroprzedsiębiorstwa akcentowały niejasne wytyczne dotyczące warunków kwalifikowalności kosztów i ich kalkulacji (29%). Z drugiej strony, zdaniem większości firm prowadzenie wyodrębnionej ewidencji kosztów B+R nie jest skomplikowane - jest to utrudnienie dla zaledwie 8% ankietowanych. Obrazuje to różnice w stopniu skomplikowania sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej B+R, co potwierdza konieczność uproszczenia systemu. Co Państwa zdaniem jest największym problemem obecnego systemu wsparcia B+R (zarówno pod względem dotacji, jak i ulg podatkowych na działalność B+R)? 37 % 11 % 20 % 24 % 8 % Identyfikowanie działań, które spełniają wymagania B+R w przypadku aplikowania o dotację lub ulgę podatkową Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji kosztów Niejasne wytyczne dotyczące warunków kwalifikowalności kosztów i ich kalkulacji Brak pewności w zakresie oceny kwalifikowalności działalności B+R do skorzystania z dotacji lub ulgi podatkowej przez organy podatkowe lub inne podmioty odpowiedzialne za tę ocenę Inne powody Który system zachęt miałby największy wpływ na wzrost Państwa wydatków na B+R? System składający się wyłącznie z dotacji 5 % na działalność B+R 9 % 24 % System mieszany (dostępność zarówno dotacji, jak i ulg podatkowych na działalność B+R) 14 % Dotacje oraz ulgi podatkowe na działalność B+R mają jednakowy wpływ na nasze wydatki na B+R Zdaniem niemal połowy respondentów w Polsce, system łączący zachęty podatkowe zapewniające bieżące wsparcie z możliwościami uzyskiwania dotacji najbardziej przyczyniłby się do zwiększenia poziomu wydatków na B+R. Potwierdza to fakt, że w większości krajów OECD, w tym w krajach Europy Środkowej, przedsiębiorca może skorzystać z systemu mieszanego, dostosowującego się do zmian warunków gospodarczych. Ponadto ulgi podatkowe okazują się być stabilniejsze i atrakcyjniejsze dla firm, które już prowadzą działalność B+R wiążącą się z pewnym ryzykiem, mimo że nie jest to wsparcie bezpośrednie w formie transferu środków. W Polsce trwają obecnie prace nad wprowadzeniem ulgi podatkowej na działalność B+R, która powinna spełnić te oczekiwania przedsiębiorców. Zaoferowanie skutecznego, atrakcyjnego i przejrzystego systemu powinno stanowić uzupełnienie dotacji i zapewnić wsparcie działalności B+R w okresie, kiedy przedsiębiorcy nie będą już mogli korzystać z funduszy unijnych. Ponieważ, jak wynika z udzielonych odpowiedzi, niechęć przedsiębiorców do korzystania z zachęt wiąże się z nadmierną biurokracją i trudnościami z interpretacją prawną, konieczne jest maksymalne uproszczenie nowych rozwiązań. Analizy dowodzą, że najbardziej pożądanym rozwiązaniem byłby zrozumiały wykaz działań i kosztów kwalifikowalnych związanych z systemami wsparcia działalności B+R, rachunkowości, podatków i sprawozdawczości. Ocena wątpliwości organów skarbowych dotyczących celu prowadzonych prac B+R powinna być kompetencją podmiotów publicznych posiadających doświadczenie w ocenie tego rodzaju działalności - zarówno pod względem naukowym, jak i ekonomicznym, tak, aby wyeliminować ryzyko niezrozumienia zasad organizacji działalności B+R w firmie oraz metody określania rodzajów kosztów związanych z badaniami i rozwojem. Tylko 9% respondentów jest zdania, że dotacje i zachęty podatkowe nie oddziałują na prowadzoną przez nich działalność B+R, co potwierdza, że dostępność źródeł finansowania jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej poziom w Polsce. Zachęty nie mają żadnego wpływu na nasze wydatki na B+R 48 % Nie wiem/brak odpowiedzi 14

15 Badanie wskazuje na duże znaczenie wprowadzenia dodatkowej premii za działalność B+R w formie ulgi podatkowej: 44% respondentów jest zdania, że dzięki temu środki przeznaczane przez nich tę działalność wzrosłyby w perspektywie najbliższego roku lub dwóch lat. Szczególnie widoczne jest to w sektorze energetyki i zasobów naturalnych (60%). Z drugiej jednak strony w sektorze produkcyjnym zaledwie 10% firm stwierdziło, że w takich okolicznościach będą w stanie znacząco zmienić swoje podejście do B+R w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat. Ponadto 59% respondentów zadeklarowało, że wprowadzenie ulgi B+R pomogłoby zwiększyć poziom wydatków na B+R w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat (wzrost o 22,9 p.p. w porównaniu z 2014 r.). Dodatkowo, odsetek firm, które zaczęłyby ujmować bieżące koszty B+R w sprawozdaniach finansowych lub dla celów statystycznych wyniósł 38%, co stanowi wzrost o 4,7 p.p. w porównaniu do 2014 r. i może sugerować, że wydatki faktycznie ponoszone na tę działalność w Polsce są wyższe niż kwoty ujawniane w sprawozdaniach. Co ciekawe, 2% firm stwierdziło, iż wprowadzenie ulg podatkowych na działalność B+R spowodowałoby zmniejszenie ponoszonych przez nie kosztów na ten cel, zarówno w perspektywie roku do dwóch lat, jak i trzech do pięciu lat. Wprowadzenie w Polsce nowej ulgi podatkowej, oferującej dodatkową premię za prowadzenie prac badawczo - rozwojowych przez obniżenie kwoty należnego podatku dochodowego spowodowałoby: Wzrost wydatków na działalność B+R w następnych 3-5 latach 36,1% 59% Wzrost wydatków na działalność B+R w najbliższych 1-2 latach 44% 40,3% Byłaby to dla naszej firmy zachętą do rozpoznawania obecnych działań jako działalność B+R w sprawozdaniach finansowych / w celach statystycznych 38% 33,3% Pozostałoby to bez wpływu na nasze wydatki na działalność B+R 9% 22,2% Spadek wydatków na działalność B+R w następnych 3-5 latach 2% 0,0% Spadek wydatków na działalność B+R w najbliższych 1-2 latach 2% 0,0% Badania i rozwój w Polsce

16 Jedna trzecia ankietowanych (34%) jest zdania, że obecnie dostępne zachęty dotyczące działalności B+R są niezadowalające, zaledwie 5% firm jest z nich zadowolona, a zdecydowane zadowolenie deklaruje niespełna 2% respondentów. Jednoznacznie potwierdza to negatywny wpływ braku ulgi podatkowej na działalność B+R prowadzoną w przedsiębiorstwach - struktura udzielonych odpowiedzi może wynikać z ograniczonej liczby rodzajów wsparcia dostępnych w okresie przeprowadzania badania oraz z braku rozwiązań alternatywnych (przede wszystkim w formie ulgi podatkowej). Potwierdza to również negatywny trend uwidoczniony w raporcie - polskie i środkowoeuropejskie firmy uzależniają zakres działalności B+R oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi od dostępności zachęt, których brak negatywnie wpływa na skalę prac B+R. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie innowacji i ich wpływ na atrakcyjność firm i gospodarek, dostarczenie przedsiębiorstwom informacji o znaczeniu strategicznych rozwiązań w dziedzinie B+R oraz opracowanie odpowiedniego systemu prawno-gospodarczego na poziomie państwa, zachęcającego do nasilenia działań w tym obszarze, ma fundamentalne znaczenie. Jak oceniacie Państwo dostępne obecnie zachęty na działalność B+R? 9% 11% 34% 2 5% % 39% Niezadowalające Umiarkowanie zadowalające Przeważnie zadowalające Bardzo zadowalające Nie mam wiedzy o dostępnych zachętach Nie mam zdania 16

17 Badania i rozwój w Polsce

18 Dane kontaktowe Magdalena Burnat - Mikosz Partner RDGI Innovation Consulting Tel.: Kom.: Michał Turczyk Dyrektor RDGI Tel.: Kom.: Tomasz Gondek R&D Networks Leader Innovation Consulting Tel.: Kom.:

19 Źródło: Deloitte, Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Verein, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Verein, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność. *** Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości. Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy, zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Eksperci Deloitte z zaangażowaniem współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Deloitte Polska

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016 Ankieta

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016 Ankieta Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2016 Ankieta Szanowni Państwo, Od pięciu lat Deloitte co roku monitoruje strategie badań, rozwoju i wspierania innowacyjności firm z Polski i 10 krajów Europy Środkowej.

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2015 Czy Europa Środkowa przestawia się na innowacje?

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2015 Czy Europa Środkowa przestawia się na innowacje? Badania i rozwój w przedsiębiorstwach 2015 Czy Europa Środkowa przestawia się na innowacje? Magdalena Burnat Mikosz Partner R&D and Government Incentives Innovation Consulting Michał Turczyk Dyrektor R&D

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1

Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1 Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1 1. Jak w porównaniu z sytuacją sprzed sześciu miesięcy oceniają Państwo perspektywy finansowe Państwa spółki? Bardzo

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see

Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Grudzień 2014 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie etyką w przedsiębiorstwie Temat do rozmowy czy zagadnienie do zarządzania?

Zarządzanie etyką w przedsiębiorstwie Temat do rozmowy czy zagadnienie do zarządzania? Zarządzanie etyką w przedsiębiorstwie Temat do rozmowy czy zagadnienie do zarządzania? Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Deloitte Sustainability Consulting Central Europe Impact Economics Relations Transformation

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość

System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość System wspierania wydatków firm na badania i rozwój (B+R) w Polsce na tle innych państw stan bieżący i wyzwania na przyszłość Polskie nakłady na badania i rozwój istotnie wzrosły na przestrzeni ostatnich

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce

Partner merytoryczny. Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce Partner merytoryczny Rola sektora materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce VIII Konferencja dla Budownictwa Warszawa, 4 kwietnia, 2016 Raport 1. SEKTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Klastry energii. Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal

Klastry energii. Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal Klastry energii Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal Bartosz Sankiewicz Doradca podatkowy, Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy spółka komandytowa (dawniej

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Kilka słów o nas Nasze sukcesy i nasze doświadczenie Kredyt technologiczny w oczach przedsiębiorców 4.3

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o Wałbrzych, 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. PROF. DR HAB. INŻ. MIROSŁAW WENDEKER Człowiek

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Tutaj do pobrania wersja raportu w formacie pdf Badania przeprowadzone przez Ipsos-Demoskop w dniach 28 czerwca - 16 lipca 2001 r. na zlecenie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie mazowieckim. Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie mazowieckim. Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie mazowieckim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 8 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r.

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. INNOWACYJNOŚĆ Innowacje=tworzenie i wdrażanie Innowacje wg Schumpetera (1912): 1. wprowadzenie do produkcji nowych

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Polski system podatkowy

Polski system podatkowy Polski system podatkowy według uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Luty 2017 KPMG.pl 1 Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone 16

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo