SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 1

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej: ARR lub Agencją) jest państwową osobą prawną, która działa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późń. zm.). ARR: realizuje zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; prowadzi analizę rynków produktów rolnych i żywnościowych; opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunki udziału w tych mechanizmach; prowadzi działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych i żywnościowych; administruje obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Agencja prowadzi działalność na terenie Polski poprzez Centralę mieszczącą się w Warszawie i sieć Oddziałów Terenowych znajdujących się w następujących miastach: Katowice, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Kielce, Kraków, Opole, Gorzów Wlkp., Bydgoszcz, Gdynia, Białystok i Łódź. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CPV: (Usługi centrali telefonicznych). 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, w skład których wchodzi: przydzielenie nowych numerów telefonicznych (wraz z numerami skróconymi), dostawa telefonów IP, własnego dedykowanego światłowodowego łącza dostępowego oraz łącza zapasowego w technologii radiowej, przełączników sieciowych z POE dla istniejącej, wydzielonej instalacji telekomunikacyjnej w nowej Centrali Agencji Rynku Rolnego położonej w Warszawie przy ul. Karolkowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy (IPU), stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Postępowanie zostało poprzedzone dialogiem technicznym. III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ O OFERTACH WARIANTOWYCH: 1. Zamawiający przewiduje w odniesieniu do zamówienia podstawowego udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wartość zamówień dodatkowych została ustalona na kwotę zł netto. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy przez okres 48 miesięcy od dnia zakończenia instalacji infrastruktury umożliwiającej rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych (potwierdzonej podpisanym przez obie Strony protokołem zdawczoodbiorczym), co nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy, ale nie później niż do dnia 15 lipca 2015 roku. VI. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU: 1. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa wykonawca. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 2

3 VII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę. Uwaga 2: pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika); d) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale X SIWZ. e) Wspólnie wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 1 lit. b ppkt a i b SIWZ. Uwaga 3: wspólne złożenie dokumentów, o których wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ). f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a rozdziału IX SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z wykonawców odrębnie. g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych. 2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (szacunkowy % wartości oferty jeżeli jest znany) i określić przewidziany przedmiot podwykonawstwa jaki wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio Załącznik nr 1 - formularz oferty. W zależności od tego, czy wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia bez udziału, lub z udziałem podwykonawców należy skreślić to sformułowanie, które nie dotyczy wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy. VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 3

4 b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na wykonaniu rozwiązania telefonii VoIP w architekturze CLOUD dla minimum 250 abonentów, każda o wartości min złotych brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). UWAGA: W przypadku podania wartości usług w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (dokumenty i oświadczenia wymieniono w rozdziale X SIWZ). 4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków wymienionych w ust. 1-3 niniejszego rozdziału na podstawie danych i informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach. IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: a) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale VIII ust. 1 - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; b) w zakresie potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale VIII ust. 2: ppkt a) - dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia, lub licencji, ppkt b) - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 lit. b) ppkt b) są: a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej; 4

5 c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (oryginał) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. X. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2-3 powinny być wystawione zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231). 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest: a) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, b) dokumenty określone w ust. 1 niniejszego rozdziału muszą być złożone i podpisane przez każdego Wykonawcę. 6. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 5

6 7. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ). XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (JAKO ZAŁĄCZNIK DO OFERTY): W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda opisu zgodnego ze wzorem określonym w Załączniku nr 1a do Formularza ofertowego, zawierającego informacje na temat oferowanych telefonów stacjonarnych (w tym opis telefonu wraz z folderem informacyjnym w języku polskim potwierdzającym spełnianie wymaganych funkcji). XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie pisemnie, faksem (nr faksu Zamawiającego: /+48 22/ / lub drogą elektroniczną (adres W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentu zawierającego oświadczenie, pytanie, wniosek, zawiadomienie czy inną informację faksem lub drogą elektroniczną, Zamawiający wymaga od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia otrzymania przedmiotowych dokumentów również za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający na żądanie Wykonawcy będzie dokonywał analogicznych potwierdzeń. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez zamawiającego faksem lub mailem (zgodnie z danymi podanymi przez wykonawcę) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 4. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania należy powoływać się na Numer sprawy: 14/2015. XIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ w formie opisanej w rozdziale XII ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 3. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 4. Uprawnioną osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest (w dni robocze w godzinach ): Pan Rafał Ginszt tel. (22) ; Pani Paulina Zaczkowska tel. (22) ; adres 5. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Udostępnianie protokołu postępowania odbywa się w siedzibie ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, na wniosek Wykonawcy, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. 6

7 XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Zamawiający żąda od każdego wykonawcy wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Agencji Rynku Rolnego w I Oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, nr , z dopiskiem wadium numer sprawy 14/2015. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku ARR; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014, poz. 1804). 3. W przypadku wadium wnoszonego w formach wymienionych w rozdziale XIV ust. 2 pkt. b) e) treść dokumentu wadialnego musi zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 5 oraz 46 ust. 4a ustawy. 4. Zaleca się, aby kopia wadium w formie, o której mowa w rozdziale XIV ust. 2 pkt. b) e) została trwale złączona z ofertą, natomiast oryginał został dostarczony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 5. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w rozdziale XIV ust. 2 pkt. b) e), nie zawierające zobowiązań, o których mowa w ust. 3 wyżej - spowoduje wykluczenie Wykonawcy (na podst. art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy). Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych, nieodwołalnych, na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na okres terminu związania ofertą) należy dołączyć do oferty. XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe na zasadach i w sposób określony w art. 85 ustawy. XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy. 2. Do oferty (formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załącznikiem nr 1 i 1a do SIWZ) muszą być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX - XI SIWZ oraz dowód wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem XIV). 3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia musi zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 7. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym (w tym dotyczące przedmiotu zamówienia) należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub przez należycie umocowanego jego przedstawiciela w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej). 7

8 9. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). 10. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Koperta lub inne opakowanie powinny być oznaczone następująco: Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej. Nie otwierać przed r., godz Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane. 12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 13. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. W przypadku zastrzeżenia dokumentów Wykonawca uzasadni pisemnie i załączy to uzasadnienie do oferty, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się umieszczenie tych dokumentów w ofercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. 14. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Oferty można składać do dnia r., do godz w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, w Kancelarii Ogólnej, hol główny, parter, wejście D/A. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie podana w dniu otwarcia na tablicy ogłoszeń ARR w holu głównym. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej SIWZ. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawartej w ofertach. 5. Informacje ogłaszane w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. XVIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT: 1. Kryteria oceny ofert stanowią: a) Miesięczna ryczałtowa cena zł brutto za abonament (K A ), waga kryterium - 90% Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru: K A = Najniższa miesięczna ryczałtowa cena zł brutto za abonament (spośród ofert nieodrzuconych) Miesięczna ryczałtowa cena zł brutto za abonament oferty badanej x 90 8

9 b) Ceny zł brutto za 1 minutę połączeń poza minutami wliczonymi w abonament (K D ): K D Rodzaje rozmów: Połączenia w ruchu lokalnym, strefowym, międzystrefowym (międzymiastowym) Połączenia w ruchu komórkowym krajowym Połączenia w ruchu międzynarodowym na telefony stacjonarne i komórkowe do krajów Unii Europejskiej Połączenia w ruchu międzynarodowym na telefony stacjonarne i komórkowe do krajów: Algieria, Chiny, USA, Kanada, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Egipt, Białoruś, RPA, Uzbekistan, Kazachstan, Turcja, Maroko, Indie, Turcja, Malezja, Indonezja, Arabia Saudyjska, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia Połączenia w ruchu międzynarodowym na telefony stacjonarne i komórkowe do pozostałych krajów nie wymienionych powyżej w punkcie 4 Połączenia w ruchu międzynarodowym na telefony satelitarne Jednostka miary Kwota nie wyższa niż zł brutto Waga kryterium 1 minuta 0,05 1% 1 minuta 0,10 1% 1 minuta 1,00 1% 1 minuta 3,00 1% 1 minuta 5,00 1% 1 minuta 15,00 1% K D1, 2, 3, 4, 5, 6, = Najniższa cena zł brutto za 1 minutę połączenia poza minutami wliczonymi w abonament za poszczególne rodzaje rozmów (spośród ofert nieodrzuconych) Miesięczna cena zł brutto za 1 minutę połączenia poza minutami wliczonymi w abonament za poszczególne rodzaje rozmów oferty badanej x 1 c) Czas usunięcia błędu krytycznego (K K ), waga kryterium - 4% Kryterium będzie oceniane zgodnie z poniższą tabelą. Maksymalny oczekiwany czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 8 godzin. Za skrócenie tego czasu Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty maksymalna ilość punktów: 4. CZAS USUNIĘCIA BŁĘDU KRYTYCZNEGO: Liczba punktów 8 godzin 0 6 godzin i powyżej, ale mniej niż 8 godzin 1 5 godzin i powyżej, ale mniej niż 6 godzin 2 4 godziny i powyżej, ale mniej niż 5 godzin 3 Mniej niż 4 godziny 4 9

10 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ww. kryteriach, obliczonych według wzoru: K = K A + K D1 + K D2 + K D3 + K D4 + K D5 + K D6 + K K. 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Badanie i ocenę ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o wymagania postawione w SIWZ. XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny (jednostkowe i łączne) są cenami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385). 3. Cenę oferty stanowić będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym. 4. Ceny zawarte w ofercie należy określić w złotych polskich (zł) z dokładnością do pełnych groszy według zasad określonych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Wykonawca oblicza cenę brutto oferty (z VAT) i wpisuje ją w formularzu oferty. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo, a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna i weźmie do oceny cenę wpisaną słownie. 7. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.). 8. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia umowy określając miejsce oraz termin jej zawarcia. 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi Załącznik nr 5 do SIWZ. XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY: 1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 10

11 warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie wnosi się zgodnie z terminami określonymi w art. 182 ustawy. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. XXIV. ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz ofertowy. 1a. Specyfikacja ilościowo-techniczna oferowanych telefonów stacjonarnych. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z listą podmiotów z tej samej grupy kapitałowej. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykaz wykonanych / wykonywanych usług. 5. Istotne Postanowienia Umowy z załącznikami. Ogłoszenie o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod nr

12 Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: imię, nazwisko: tel.:.. fax.:. e- mail:. NIP. REGON. Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej, oświadczam, że: 1. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany wg następujących parametrów: a) Miesięczna ryczałtowa cena zł brutto za abonament:.. zł (słownie:.. złotych); b) Cena zł brutto za 1 minutę połączeniu poza minutami wliczonymi w abonament: Połączenia w ruchu lokalnym, strefowym, międzystrefowym (międzymiastowym): PLN za 1 minutę (słownie:... złotych), Połączenia w ruchu komórkowym krajowym: zł za 1 minutę (słownie:... złotych), Połączenia w ruchu międzynarodowym na telefony stacjonarne i komórkowe do krajów Unii Europejskiej: zł za 1 minutę (słownie:... złotych), Połączenia w ruchu międzynarodowym na telefony stacjonarne i komórkowe do krajów: Algieria, Chiny, USA, Kanada, Szwajcaria, Rosja, Ukraina, Egipt, Białoruś, RPA, Uzbekistan, Kazachstan, Turcja, Maroko, Indie, Turcja, Malezja, Indonezja, Arabia Saudyjska, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia: zł za 1 minutę (słownie:... złotych), Połączenia w ruchu międzynarodowym na telefony stacjonarne i komórkowe do pozostałych krajów nie wymienionych powyżej: zł za 1 minutę (słownie:... złotych), Połączenia w ruchu międzynarodowym na telefony satelitarne: zł za 1 minutę (słownie:... złotych), UWAGA: Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg następujących zasad: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. c) Czas usunięcia błędu krytycznego:. godzin (słownie:... godzin). 12

13 4. Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału* / z udziałem* podwykonawcy/ów. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy obejmuje: Uwaga brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. Podwykonawcami(ą), na których zasoby (Wykonawca) powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy są (jest)*: (nazwa i adres podwykonawcy/ów)., dnia r. (miejscowość) Wykonawca 13

14 Załącznik nr 1a do SIWZ SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO TECHNICZNA - wymagane podanie informacji na temat oferowanych telefonów stacjonarnych Aparaty telefoniczne z segmentu podstawowego szt. Producent:.. Model:.. Typ:.. Rok produkcji:.. W załączeniu opis telefonu wraz z folderem informacyjnym w języku polskim potwierdzającym spełnianie wymaganych funkcji. Aparaty telefoniczne z segmentu sekretarskiego - 30 szt. Producent:.. Model:.. Typ:.. Rok produkcji:.. W załączeniu opis telefonu wraz z folderem informacyjnym w języku polskim potwierdzających spełnianie wymaganych funkcji.., dnia r. (miejscowość).. Wykonawca 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa i adres Wykonawcy: Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej, oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej: 1. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej * 2. wskazujemy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, poz. 184): * , dnia 2015 r. (miejscowość) Wykonawca * nieodpowiednie skreślić 15

16 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa i adres Wykonawcy: Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej, oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.., dnia 2015 r. (miejscowość) Wykonawca 16

17 Załącznik nr 4 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej, oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonywaliśmy lub wykonujemy 2 (słownie: dwie) usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na wykonaniu rozwiązania telefonii VoIP w architekturze CLOUD dla minimum 250 abonentów, każda o wartości min złotych brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Nazwa i adres Odbiorcy Opis wykonanych/ wykonywanych usług* Wartość brutto Termin realizacji * Opis usług musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do niniejszego wykazu dołączam. szt. referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.., dnia r. (miejscowość) Wykonawca 17

18 Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nowej lokalizacji Centrali Agencji Rynku Rolnego położonej przy ul. Karolkowej 30 w Warszawie, wraz z dostawą i instalacją systemu telefonii VoIP, zwanego dalej: Systemem. 2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do Umowy. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) wykonanie analizy przedwdrożeniowej i zaprojektowanie Systemu, 2) dostawa Systemu zgodnie z wykonaną analizą przedwdrożeniową, w tym: a) instalacja wszystkich, niezbędnych elementów Systemu; b) konfiguracja, testowanie, wdrożenie i uruchomienie Systemu; c) instalacja łączy telekomunikacyjnych; d) wykonanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, e) instalacja aparatów telefonicznych wraz z podłączeniem na biurkach, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego aranżacją. 3) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i operatorów Systemu; 4) świadczenie usług wsparcia technicznego Systemu; 5) świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2. Terminy realizacji przedmiotu Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy przez okres 48 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 2., od dnia zakończenia instalacji infrastruktury umożliwiającej rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych (potwierdzonej podpisanym przez obie Strony protokołem zdawczo-odbiorczym), co nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy, ale nie później niż do dnia 15 lipca 2015 roku. 2. Umowa wygasa z chwilą wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 10 ust. 1, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu określonego w ust. 1. Jednocześnie Strony dopuszczają możliwość rozszerzenia umowy do kwoty PLN brutto (słownie: złotych) postępowaniem uzupełniającym. 3. Po zakończeniu Umowy wszystkie elementy Systemu przejdą na własność Zamawiającego za kwotę 1 PLN netto plus obowiązujący podatek VAT, na którą Wykonawca wystawi osobną fakturę. 3. Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z zachowaniem staranności i profesjonalizmu uwzględniających zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia Systemu przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. 3. Wykonawca nie będzie w żaden sposób, w szczególności poprzez postanowienia umów czy warunków licencjonowania, ograniczał Zamawiającemu możliwości dostępu i korzystania z Systemu. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy. 4. Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego położonej przy ul. Karolkowej 30 w Warszawie dostęp do pomieszczeń oraz do 18

19 systemów informatycznych niezbędnych do realizacji Umowy w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17: Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje umożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy. 5. Sposób realizacji Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia Systemu w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 15 lipca 2015 roku. 2. Przed upływem terminu określonego w ust. 1 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru Systemu, załączając przy tym niezbędną dokumentację konieczną do dokonania odbioru, w tym wszelkie instrukcje obsługi i utrzymania dostarczonego Systemu i wszelkich urządzeń będących jego częścią oraz opracowane przez Wykonawcę w tym scenariusze testowe, a także protokoły z testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. 3. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Systemu, Strony sporządzą Protokół odbioru. 4. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu Umowy w osobach: 1) ze strony Zamawiającego: a), tel., fax. ; , b), tel., fax. ; , 2) ze strony Wykonawcy: a) Michał Chojnowski tel , fax. (22) ; b) Michał Dziewior tel , fax. (22) ; 6. Gwarancja na System 1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem działanie Systemu na czas trwania Umowy (48 miesięcy). W razie niewydania przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego niniejszą Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w którym mowa w art. 577 K.C. 2. Wykonawca oświadcza, że usługi gwarancyjne będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z wytworzoną w ramach realizacji Systemu dokumentacją (powykonawczą i eksploatacyjną) oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3. Usługi serwisu gwarancyjnego Systemu świadczone będą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach przysługującego wynagrodzenia, o którym mowa w Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania naprawy zgłoszonych błędów i wad. 5. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Systemu błędy krytyczne i wady polegające w szczególności na tym, że: a) System nie pracuje prawidłowo; b) System nie stanowi kompletnego, zintegrowanego rozwiązania, spełniającego wymagania określone w dokumentacji Systemu, z zapewnieniem funkcjonalności i wydajności tam określonej; c) System nie jest dostosowany do wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawne. 6. Przez błąd krytyczny, o którym mowa w ust. 5, rozumie się takie działanie Systemu, które uniemożliwia funkcjonowanie Systemu lub pracę użytkowników, poprzez: a) uniemożliwienie dalszej pracy z powodu zawieszenia się Systemu, b) brak możliwości wykonywania/odbierania połączeń, c) brak możliwości zalogowania się do Systemu, d) nieoczekiwane przerywanie połączeń w trakcie ich trwania. 19

20 7. Przez wadę, której mowa w ust. 5, rozumie się każdy defekt w Systemie lub jego konfiguracji nie będący błędem krytycznym, powstały w czasie poprawnego korzystania, zgodnego z dokumentacją techniczną i eksploatacyjną. 8. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia internetowego rejestru zgłoszeń gwarancyjnych (w tym zgłoszeń wad, błędów krytycznych i terminów, w jakich zostały usunięte). Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Rejestr Zamawiającemu w formie elektronicznej na każde żądanie Zamawiającego. 9. Prawidłowe wykonanie naprawy gwarancyjnej, tj. usunięcie wady lub błędu krytycznego musi być zweryfikowane w testach obejmujących dokonane zmiany. 10. W wypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający ma prawo skorzystać z usług zastępczych bez utraty gwarancji, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę trudnych do zdiagnozowania i usunięcia problemów, w siedzibie Zamawiającego, przez dedykowanego specjalistę ze strony Wykonawcy. 12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość zgłaszania wad i błędów krytycznych telefonicznie pocztą elektroniczną lub faxem w dni robocze, od poniedziałku do piątku, na dedykowany numer tel...wykonawcy w godz Wykonawca niezwłocznie potwierdza pocztą elektroniczną fakt przyjęcia zgłoszenia wady lub błędu krytycznego, a także za pośrednictwem internetowego systemu zgłoszeń udostępnianego przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę. 13. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na błędy krytyczne w czasie 1 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia. Czas naprawy błędów krytycznych Systemu nie może przekroczyć godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. 14. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na wady, z wyjątkiem błędów krytycznych, w czasie 1 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia. Czas ich naprawy nie może trwać dłużej niż do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania zgłoszenia. 7. Realizacja szkoleń 1. Szkolenia dla użytkowników i operatorów Systemu zostaną zrealizowane na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającego określającego terminy szkoleń ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz stanowiska szkolonych użytkowników. 2. Realizacja szkoleń następować będzie w uzgodnieniu z Wykonawcą. 3. Szkolenia zostaną zrealizowane zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy, a jego koszt jest zawarty w ramach wynagrodzenia określonego w 10 ust Świadczenie usług telekomunikacyjnych 1. Usługi telekomunikacyjne, których mowa w 1 ust. 1, obejmują w szczególności: a) zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej oraz komunikacji wewnętrznej; b) świadczenie usług telefonicznych w zakresie połączeń wychodzących lokalnych i strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej, taki jak: numery alarmowe, serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów etc. w naliczaniu sekundowym, generowanych z siedziby Zamawiającego; c) zapewnienie sekundowego naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, bez jakichkolwiek opłat za inicjację połączenia; d) dostarczanie w cyklach miesięcznych łącznie z fakturą pełnego zestawienia bilingowego w formie elektronicznej (preferowany format.xls,.xlsx) dla wszystkich numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego; 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych, na następujących zasadach: 20

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo