Umowa nr o świadczenie usługi Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul."

Transkrypt

1 Umowa nr o świadczenie usługi Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: , NIP: , zwaną dalej TK Telekom, reprezentowaną przez:, a (wypełnić w przypadku osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Imię: Nazwisko: PESEL: Seria i Numer Dowodu Osobistego: (wypełnić w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów) Nazwa Firmy: NIP: REGON: wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr z dnia prowadzonej przez / rejestru przedsiębiorców w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS wysokość kapitału zakładowego: wysokość kapitału wpłaconego: reprezentowanym przez 1. Pan(i) ( imię i nazwisko) 2. Pan(i) ( imię i nazwisko) Działającym (i) jako (właściwe zaznaczyć/wpisać): 1. pełnomocnik, 2. członek organu uprawnionego do reprezentacji, 3. wspólnik uprawniony do reprezentacji, 4. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, 5. inny (kto):, na podstawie załączonego: 1. odpisu z KRS z dnia, 2. pełnomocnictwa z dnia, 3. umowy spółki z dnia, 4. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 5. innego dokumentu: (wypełnić w przypadku wszystkich powyższych podmiotów - dane, które znajdą się na fakturze VAT) Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: - Poczta: ADRES DO KORESPONDENCJI (opcjonalnie, jeśli inny niż adres osoby fizycznej/firmy) Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: - Poczta: zwanym dalej Abonentem.

2 DANE KONTAKTOWE Imię: Nazwisko: Telefon: Fax: 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa (zwana dalej Umową) o świadczenie usługi jest Umową standardową / z ofertą promocyjną* (nazwa promocji): 2. Umowa zawarta jest na czas: nieoznaczony / oznaczony miesięcy, liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi przez TK Telekom*. 3. Usługa będzie świadczona w technologii VoIP w oparciu o usługę dostępu do Internetu świadczoną przez TK Telekom / innego dostawcę.* 4. Abonent będzie korzystał z urządzenia: własnego / udostępnionego przez TK Telekom/ zakupionego od TK Telekom* 5. Z tytułu zawarcia niniejszej Umowy na czas oznaczony / na warunkach promocyjnych* Abonentowi zostaje przyznana łączna Ulga w kwocie zł (słownie: ). 2. DEFINICJE 1. Aktywacja Usługi czynność polegająca na skonfigurowaniu urządzeń i systemów w sieci TK Telekom oraz ich przetestowaniu, w wyniku której Abonent uzyskuje dostęp do Usługi świadczonej przez TK Telekom, za którą TK Telekom pobiera Opłatę jednorazową określoną w Cenniku. 2. Aplikacja informatyczna program informatyczny, odwzorowujący działanie Urządzenia końcowego, umożliwiający korzystanie z usługi 3. Asysta Technika czynności obejmujące pierwsze podłączenie oraz konfigurację Urządzenia końcowego zakupionego od TK Telekom, jego przetestowanie oraz zademonstrowanie działania Usługi na urządzeniu, dokonywane przez służby techniczne TK Telekom w lokalu Abonenta. Asysta Technika nie dotyczy konfiguracji na komputerze Abonenta. 4. BOK - Biuro Obsługi Klienta - komórka organizacyjna umożliwiająca poprzez kontakt telefoniczny ( lub zapytania handlowe, wsparcie techniczne), lub drogę elektroniczną uzyskanie wsparcia technicznego i realizację zleceń wskazanych w Regulaminie oraz innych zleceń, dopuszczonych przez TK Telekom. Aktualne dane teleadresowe BOK znajduje się na stronie 5. Dostępna Strefa Numeracyjna strefa numeracyjna, z zakresu której TK Telekom może przydzielić numerację na potrzeby świadczenia usługi 6. Dzień Roboczy - dzień tygodnia oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Hasło indywidualny i poufny, ciąg znaków złożony z cyfr oraz małych i dużych liter. Hasło wraz z Loginem służy identyfikowaniu i autoryzacji Abonenta i jest wymagane w celu identyfikacji i autoryzacji Konta Usługi. 8. Konto Usługi indywidualne konto abonenckie charakteryzujące się indywidualnymi zasadami kierowania połączeń i identyfikowane na podstawie niepowtarzalnej kombinacji. Konta tworzone są przez TK Telekom. Autoryzacja Konta Usługi następuje na podstawie Loginu i Hasła generowanego przez TK Telekom i przekazywanego Abonentowi. 9. Lista referencyjna - lista urządzeń rekomendowanych przez TK Telekom do świadczenia Usługi. 10. Login indywidualny ciąg znaków, który wraz z przypisanym Hasłem służy do identyfikacji i autoryzacji Abonenta i jest wymagany w celu identyfikacji i autoryzacji Konta Usługi. 11. Numer abonencki numer publiczny zgodny z obowiązującym Planem Numeracji Krajowej umożliwiający realizację i odbiór połączeń głosowych. 12. Opłata jednorazowa - opłata pobierana jednorazowo przez TK Telekom z tytułu uruchomienia Usługi lub Usług dodatkowych. 13. Opłata wyrównawcza - kwota nieprzekraczająca wartości Ulgi przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy, pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, która może zostać pobrana przez TK Telekom od Abonenta w przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TK Telekom z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta. Opłata wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty wyrównawczej w terminie wskazanym na nocie debetowej. 14. Plan Numeracji Krajowej - zbiór reguł, ustalany przez organ regulujący funkcjonowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w danym kraju (w Polsce - Urząd Komunikacji Elektronicznej), określających zasady zagospodarowania numeracji i sposobu wybierania numerów. 15. Regulamin Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej przez TK Telekom spółkę z o.o. 16. Regulamin Promocji - regulamin świadczenia usługi na zasadach szczególnych. Strona 2 z 7

3 17. Urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do współpracy z usługami realizowanymi w technologii VoIP umożliwiające korzystanie z usługi 18. Usługa usługa tj. usługa umożliwiająca realizowanie połączeń głosowych w technologii VoIP, wraz z Usługami dodatkowymi, określonymi w Cenniku. TK Telekom świadczy usługę przy wykorzystaniu protokołu SIP zgodnie ze standardami określonymi przez IETF (Internet Engineering Task Force). 19. Usługa dodatkowa - usługa opcjonalna wynikająca z możliwości funkcjonalnych i technicznych, dostępna w związku ze świadczeniem Usługi, określona w obowiązującym Cenniku. 20. VoIP - (ang. Voice over Internet Protocol) technologia umożliwiająca przesyłanie głosu w formie niezaszyfrowanej w oparciu o sieć Internet. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi na warunkach określonych w niniejszej Umowie i załącznikach do Umowy, będących jej integralną częścią. 2. Usługa wymaga posiadania poprawnie skonfigurowanego Urządzenia końcowego lub Aplikacji informatycznej do obsługi połączeń w technologii VoIP zgodnie z jej wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 5 Wymagania techniczne oraz warunki poprawnego działania usługi 3. Usługa jest dostępna za pośrednictwem sieci Internet dostarczanej przez dowolnego dostawcę, a jakość połączeń głosowych jest uzależniona od dostępnego pasma dla usługi na łączu Abonenta. 4. Usługa świadczona przez TK Telekom obejmuje: a. Aktywację Usługi; b. przyznanie Numeru abonenckiego lub Numerów abonenckich. c. realizowanie połączeń głosowych strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, połączeń do sieci komórkowych; d. realizowanie innych połączeń lub usług, Usług dodatkowych, określonych w Cenniku; e. inne świadczenia określone w Cenniku (na wniosek Abonenta). 4. WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY 1. Abonent oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał i zapoznał się z Regulaminem oraz Cennikiem, a w przypadku zawarcia Umowy na zasadach promocji z Regulaminem promocji i zawiera niniejszą Umowę o odpłatne korzystanie z Usługi, zgodnie z wybraną ofertą, szczegółowo określoną w Załączniku nr 1 - Specyfikacja oferty. 2. TK Telekom w ramach usługi nie gwarantuje prawidłowej realizacji połączeń na numery alarmowe i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie uzyskania połączenia z numerami alarmowymi m.in. 112, 99x, 98x, w przypadku gdy Abonent nie spełni wymagań określonych w Załączniku nr 5 - Wymagania techniczne oraz warunki poprawnego działania usługi w szczególności jeśli wskazane przez Abonenta dane w Załączniku nr 1 - Specyfikacja oferty, odnośnie miejsca dostarczania usługi są niezgodne ze stanem faktycznym. 3. W ramach usługi Abonent otrzymuje Login i Hasło do Konta Usługi oraz Login i Hasło do Urządzenia końcowego jeśli było ono zamówione od TK Telekom. 4. Loginy i Hasła, o których mowa w ust. 3 TK Telekom przekazuje za pośrednictwem firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Abonenta wskazany w niniejszej Umowie. W przypadku nieusprawiedliwionego nie odebrania Loginu i Hasła, mogą one zostać wysłane ponownie na koszt Abonenta. W szczególnych przypadkach np. w przypadku zamówienia usługi Asysta Technika, Loginy i Hasła mogą zostać dostarczone przez przedstawiciela TK Telekom i przekazane Abonentowi za potwierdzeniem odbioru. 5. Abonent zobowiązany jest do ochrony przekazanych Loginów i Haseł oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. Wszelkie działania podjęte przy użyciu przekazanych Loginów i Haseł są traktowane jako działania Abonenta. TK Telekom nie ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane ujawnieniem któregokolwiek Loginu i Hasła osobie trzeciej przez Abonenta. Zabezpieczenie Loginu i Hasła przed osobami trzecimi leży po stronie Abonenta. 6. Abonent ma prawo zlecenia zmiany zakresu świadczonej Usługi, Usług Dodatkowych, okresu na jaki została zawarta Umowa oraz innych dyspozycji (z wyjątkiem prawa do wypowiedzenia Umowy), składając stosowne oświadczenie telefonicznie na numer BOK: lub Oświadczenie Abonenta przechowuje się przez okres 12 miesięcy. Wyjątkowo, w przypadku zlecenia związanego z istotnymi obciążeniami finansowymi lub organizacyjnymi dla Abonenta, bądź też istotnym ograniczeniem dotychczasowych Usług, TK Telekom może żądać potwierdzenia zlecenia na piśmie. 7. TK Telekom w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 potwierdzi Abonentowi pisemnie, na jego adres korespondencyjny, fakt złożenia oświadczenia, ze wskazaniem zakresu zmian i terminu ich wprowadzenia, co będzie podstawą do zmiany opłat. 8. Na żądanie Abonenta, potwierdzenie o którym mowa w ust. 7 następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub numer faks. 9. Abonent, składa dyspozycję: TAK / NIE*, na mocy której potwierdzenie, o którym mowa w ust. 8 wraz ze zmianami w Umowie będzie dostarczone: a. drogą elektroniczna na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej ( w przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, Abonent zobowiązany jest do powiadomienia TK Telekom) lub Strona 3 z 7

4 b. za pomocą faksu na nr ( w przypadku zmiany numeru, Abonent zobowiązany jest do powiadomienia TK Telekom) 10. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej w sposób określony w ust. 6 zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie którego wzór stanowi Załącznik nr 7 - Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 lub 8, chyba że TK Telekom, za zgodą Konsumenta rozpoczęła świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy. Termin jest zachowany, gdy oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem. 5. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowa zawarta jest na czas wskazany w 1 ust TK Telekom zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi w terminie do 21 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy lub w przypadku Umów zawieranych na odległość w terminie do 21 dni, od daty dostarczenia (daty wpływu do TK Telekom) podpisanej przez Abonenta Umowy, ale nie wcześniej niż przed upływem 10 dni, po wysłaniu przez TK Telekom, Loginu i Hasła do Konta Usługi i/lub Loginu i Hasła do Urządzenia końcowego - o ile było zamawiane przez Abonenta. 3. TK Telekom poinformuje Abonenta telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej o terminie Aktywacji Usługi. Aktywację Usługi potwierdza pracownik TK Telekom na właściwym dokumencie tj. Protokóle przekazania danych do usługi (Loginy i Hasła) / Urządzenia końcowego stanowiącym Załącznik nr 6. Data rozpoczęcia świadczenia Usługi wskazana będzie w fakturze VAT za realizację Usługi. 4. W przypadku Umów zawieranych na odległość, jeżeli istnieją warunki techniczne, a Abonent wyraził zgodę, TK Telekom może Aktywować Usługę przed upływem 10 dni od dnia podpisania Umowy przez Abonenta. 5. W przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony, jeżeli co najmniej 30 dni przed końcem okresu, na który Umowa została zawarta Abonent nie wyrazi odmiennej woli, iż nie zamierza dalej korzystać z Usługi, Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust W przypadku przedłużenia Umowy na czas nieoznaczony, w trybie ust. 5, Abonent będzie ponosił dotychczasowe opłaty, zgodnie z obowiązującą Umową. 7. TK Telekom ma prawo odmowy rozszerzenia zakresu Umowy lub przedłużenia terminu jej obowiązywania, jeżeli Abonent zalega lub zalegał z jakimikolwiek opłatami na rzecz TK Telekom lub w przypadku wystąpienia zastrzeżenia, o którym mowa w 9 ust. 1 pkt. b. Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 2 6. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn zawinionych przez TK Telekom, wystąpiła ciągła przerwa w świadczeniu Usługi trwająca dłużej niż 30 dni roboczych. 2. TK Telekom ma obowiązek niezwłocznie poinformować Abonenta o braku możliwości technicznych świadczenia Usługi. W takim przypadku, każda ze stron Umowy w terminie 14 dni roboczych licząc od daty uzyskania informacji o tej okoliczności, może odstąpić od Umowy poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Jeżeli brak możliwości technicznych świadczenia Usługi jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi TK Telekom, Abonent ma prawo domagać się odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy na zasadach ogólnych. 3. Jeżeli TK Telekom opóźnia się ze świadczeniem Usługi przez co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, Abonent może odstąpić od Umowy, przez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od upływu 30 dniowego okresu opóźnienia. Do 30 dniowego terminu nie wlicza się opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub spowodowanych Siłą Wyższą. 4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie przez pisemne oświadczenie doręczone drugiej stronie, przy czym TK Telekom na adres korespondencyjny wskazany w fakturze VAT lub Umowie. 5. W przypadku Umowy zawartej na odległość Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres wskazany w przekazanym Konsumentowi wzorze oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy, chyba że wyraził zgodę, o której mowa w 5 ust. 4, na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed tym terminem lub TK Telekom w ramach tej Umowy spełnił świadczenie, które nie może zostać zwrócone (np. realizacja połączenia). 6. TK Telekom może rozwiązać Umowę z Abonentem bez zachowania okresu wypowiedzenia: a. w przypadku stwierdzenia przez TK Telekom realizacji przez Klienta połączeń nie przewidzianych w ramach świadczenia Usługi zgodnie z Cennikiem, b. w przypadku generowania sztucznego ruchu, tj. ruchu charakteryzującego się sekwencyjnym czasem połączenia do wybranego numeru lub numerów, najczęściej wprowadzanego za pomocą generatorów ruchu, dialerów lub innych urządzeń o podobnej funkcjonalności, c. w przypadku korzystanie z usług dla celów hurtowego zakańczania/tranzytowania połączeń w sieci TK Telekom i sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych, d. w przypadku, gdy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi, albo korzysta z Loginu lub Hasła, których nie uzyskał w procesie zamawiania Usługi. Strona 4 z 7

5 7. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na warunkach specjalnych na czas określony przez Abonenta lub przez TK Telekom z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem terminu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciążony Opłatą wyrównawczą. 8. Pozostałe warunki oraz sposób wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz warunki wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia określa Regulamin. 7. ZMIANA UMOWY 1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie porozumienia stron. 2. Zmiana warunków Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci Aneksu z zastrzeżeniem postanowień 4 ust Zmiana warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie i Cenniku może nastąpić poprzez doręczenie Abonentowi na piśmie projektu każdej proponowanej zmiany z wyprzedzeniem, co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W takim przypadku Abonent, który nie akceptuje zaproponowanych zmian, ma prawo wypowiedzieć Umowę nie później niż do dnia wejścia zmian Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, TK Telekom nie przysługuje Opłata wyrównawcza. Jeśli jednak konieczność wprowadzenia proponowanych zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wprowadzenie proponowanej zmiany Cennika nie powoduje podwyższenia opłat, TK Telekom zachowuje prawo do domagania się Opłaty wyrównawczej. 5. Na żądanie Abonenta, TK Telekom dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie i każdej proponowanej zmiany Cennika, pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem 4 ust OPŁATY 1. Ceny usług telekomunikacyjnych świadczonych na podstawie niniejszej Umowy określone są w aktualnym Cenniku stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz w przypadku Umów zawartych na zasadach szczególnych w Regulaminie Promocji, będących integralną częścią Umowy. 2. Należności za świadczone usługi są płatne w okresach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawionych przez TK Telekom w miesiącu następującym po miesiącu, w którym świadczona była usługa (przy płatnościach z dołu) i w miesiącu, w którym świadczona jest usługa (przy płatnościach z góry) z terminem płatności 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury VAT, na wskazany na fakturze VAT numer rachunku bankowego TK Telekom. 3. Abonent będzie ponosił na rzecz TK Telekom następujące opłaty w wartości brutto (podatek VAT doliczany jest zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury VAT): a. miesięczne opłaty abonamentowe za świadczone usługi płatne z góry, b. opłaty za połączenia płatne z dołu, c. opłaty jednorazowe płatne z dołu, d. opłaty za Usługi dodatkowe zamówione przez Abonenta. 4. Okresem rozliczeniowym dla Usługi zawartej w Umowie jest okres jednego miesiąca kalendarzowego. 5. Naliczanie opłat rozpocznie się z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi, potwierdzonym na podpisanym przez strony protokóle przekazania danych do usługi (Loginy i Hasła) / Urządzenia końcowego. 6. Podstawą do rozliczeń za połączenia telefoniczne jest rejestracja połączeń prowadzona przez TK Telekom. 7. W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna Opłata abonamentowa za Usługę naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). 8. Faktury VAT przesyłane są pocztą na adres korespondencyjny Abonenta wskazany w Umowie. W przypadku złożenia dyspozycji przez Abonenta, faktury VAT mogą być przesyłane w formie elektronicznej na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE 1. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Stron Umowy, w tym zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wypłaty kar umownych oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także dotyczące warunków i zasad obsługi serwisowej zostały określone w 3, 6, Regulaminu. 2. Za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy w świadczeniu Usługi, Abonentowi przysługuje zwrot w wysokości 1/60 (słownie: jednej sześćdziesiątej) miesięcznej Opłaty abonamentowej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. Zwrot nie przysługuje, gdy przyczyna przerwy w świadczeniu Usługi leży po stronie Abonenta. 3. TK Telekom nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi w przypadku nieprawidłowego działania usługi dostępu do Internetu z której korzysta Abonent lub nieprawidłowego działania Urządzenia końcowego niedostarczonego przez TK Telekom lub Aplikacji informatycznej służącej do korzystania z Usługi. 4. TK Telekom nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z uniemożliwienia przedstawicielom TK Telekom dostępu do urządzeń lub łączy stanowiących własność TK Telekom i znajdujących się w lokalu lub w pomieszczeniach Abonenta lub osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do lokalu lub pomieszczeń. 5. Jeżeli przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z winy Abonenta, to jest on zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem świadczenia Usługi przez TK Telekom. Strona 5 z 7

6 6. W przypadku nieuzasadnionego wezwania służb technicznych TK Telekom lub wezwania służb technicznych TK Telekom do usunięcia awarii będącej następstwem działań Abonenta, TK Telekom pobiera opłatę określoną w Cenniku jako Interwencja techniczna. Opłata nie zwalania Abonenta z obowiązku pokrycia kosztów o których mowa w ust POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Informacja o aktualnym Cenniku oraz o kosztach usług serwisowych dostępna jest pod numerem BOK oraz na stronie internetowej 2. Zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171 poz ze zm.), niektóre dane, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 9-16 Ustawy, zostały określone w Regulaminie, w szczególności zastosowanie mają pojęcia zdefiniowane w Regulaminie chyba, że Umowa zdefiniuje je odmiennie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się Regulamin. 3. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy, a Regulaminu postanowienia Umowy będą rozstrzygające. 4. TK Telekom ma prawo przenieść bez zgody Abonenta na osoby trzecie należności od Abonenta wynikające z realizacji niniejszej Umowy. 5. Abonent nie może bez pisemnej zgody TK Telekom przenieść praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Wydania tej zgody TK Telekom nie może odmówić bez istotnego powodu. 6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać na zasadach określonych w Regulaminie. 7. Jakość świadczonej przez TK Telekom Usługi jest zgodna z europejskimi standardami telekomunikacyjnymi. 8. Abonent jest zobowiązany do poinformowania TK Telekom o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych, wszelka korespondencja, wysyłana przez TK Telekom na ostatnio podany adres, będzie uważana za skutecznie doręczoną. 9. Nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym przekroczenie umownego terminu płatności może skutkować wpisem do Rejestru Nierzetelnych Kontrahentów Spółek Grupy PKP oraz Krajowego Rejestru Długów. 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 11. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 1. Specyfikacja oferty 2. Regulamin 3. Cennik 4. Regulamin promocji ( Tak/ Nie)* 5. Wymagania techniczne oraz warunki poprawnego działania usługi 6. Protokół przekazania danych do usługi (Loginy i Hasła) / urządzenia końcowego 7. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy OŚWIADCZENIA ABONENTA 1. Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję postanowienia Umowy, Regulaminu oraz Cennika i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu do korespondencji i adresu oraz numeru telefonu kontaktowego, a także innych danych podanych przeze mnie w trakcie trwania Umowy w celu realizacji niniejszej Umowy. 3. Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję postanowienia Oferty/Promocji oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 4. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez TK Telekom.* 5. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących z TK Telekom.* 6. Upoważniam/ Nie upoważniam, TK Telekom do wystąpienia i uzyskania od InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 zwanego daje InfoMonitor, Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21, Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludnej 2, informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym również danych stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. 7. Jednocześnie upoważniam TK Telekom do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczych Infomonitor SA danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. siedzibą w Warszawie i Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego: Strona 6 z 7

7 - 200 złotych (dwieście złotych) w przypadku Konsumentów na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530) w związku z art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm. ),lub braku danych o takim zadłużeniu.* w imieniu TK Telekom w imieniu Abonenta czytelny podpis przedstawiciela TK Telekom data czytelny podpis Abonenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji. * właściwe zaznaczyć lub wypełnić Strona 7 z 7

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE

STADIONOWA 7/ 41-400 MYSŁOWICE Umowa o świadczenie usług ISDN tp dla klientów biznesowych Umowa nr PKB/02107PH/000001/12 zawarta w dniu 2012-04-18 w... pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo