Umowa nr o świadczenie usługi Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul."

Transkrypt

1 Umowa nr o świadczenie usługi Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: , NIP: , zwaną dalej TK Telekom, reprezentowaną przez:, a (wypełnić w przypadku osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Imię: Nazwisko: PESEL: Seria i Numer Dowodu Osobistego: (wypełnić w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów) Nazwa Firmy: NIP: REGON: wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr z dnia prowadzonej przez / rejestru przedsiębiorców w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS wysokość kapitału zakładowego: wysokość kapitału wpłaconego: reprezentowanym przez 1. Pan(i) ( imię i nazwisko) 2. Pan(i) ( imię i nazwisko) Działającym (i) jako (właściwe zaznaczyć/wpisać): 1. pełnomocnik, 2. członek organu uprawnionego do reprezentacji, 3. wspólnik uprawniony do reprezentacji, 4. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, 5. inny (kto):, na podstawie załączonego: 1. odpisu z KRS z dnia, 2. pełnomocnictwa z dnia, 3. umowy spółki z dnia, 4. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 5. innego dokumentu: (wypełnić w przypadku wszystkich powyższych podmiotów - dane, które znajdą się na fakturze VAT) Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: - Poczta: ADRES DO KORESPONDENCJI (opcjonalnie, jeśli inny niż adres osoby fizycznej/firmy) Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: - Poczta: zwanym dalej Abonentem.

2 DANE KONTAKTOWE Imię: Nazwisko: Telefon: Fax: 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa (zwana dalej Umową) o świadczenie usługi jest Umową standardową / z ofertą promocyjną* (nazwa promocji): 2. Umowa zawarta jest na czas: nieoznaczony / oznaczony miesięcy, liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi przez TK Telekom*. 3. Usługa będzie świadczona w technologii VoIP w oparciu o usługę dostępu do Internetu świadczoną przez TK Telekom / innego dostawcę.* 4. Abonent będzie korzystał z urządzenia: własnego / udostępnionego przez TK Telekom/ zakupionego od TK Telekom* 5. Z tytułu zawarcia niniejszej Umowy na czas oznaczony / na warunkach promocyjnych* Abonentowi zostaje przyznana łączna Ulga w kwocie zł (słownie: ). 2. DEFINICJE 1. Aktywacja Usługi czynność polegająca na skonfigurowaniu urządzeń i systemów w sieci TK Telekom oraz ich przetestowaniu, w wyniku której Abonent uzyskuje dostęp do Usługi świadczonej przez TK Telekom, za którą TK Telekom pobiera Opłatę jednorazową określoną w Cenniku. 2. Aplikacja informatyczna program informatyczny, odwzorowujący działanie Urządzenia końcowego, umożliwiający korzystanie z usługi 3. Asysta Technika czynności obejmujące pierwsze podłączenie oraz konfigurację Urządzenia końcowego zakupionego od TK Telekom, jego przetestowanie oraz zademonstrowanie działania Usługi na urządzeniu, dokonywane przez służby techniczne TK Telekom w lokalu Abonenta. Asysta Technika nie dotyczy konfiguracji na komputerze Abonenta. 4. BOK - Biuro Obsługi Klienta - komórka organizacyjna umożliwiająca poprzez kontakt telefoniczny ( lub zapytania handlowe, wsparcie techniczne), lub drogę elektroniczną uzyskanie wsparcia technicznego i realizację zleceń wskazanych w Regulaminie oraz innych zleceń, dopuszczonych przez TK Telekom. Aktualne dane teleadresowe BOK znajduje się na stronie 5. Dostępna Strefa Numeracyjna strefa numeracyjna, z zakresu której TK Telekom może przydzielić numerację na potrzeby świadczenia usługi 6. Dzień Roboczy - dzień tygodnia oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Hasło indywidualny i poufny, ciąg znaków złożony z cyfr oraz małych i dużych liter. Hasło wraz z Loginem służy identyfikowaniu i autoryzacji Abonenta i jest wymagane w celu identyfikacji i autoryzacji Konta Usługi. 8. Konto Usługi indywidualne konto abonenckie charakteryzujące się indywidualnymi zasadami kierowania połączeń i identyfikowane na podstawie niepowtarzalnej kombinacji. Konta tworzone są przez TK Telekom. Autoryzacja Konta Usługi następuje na podstawie Loginu i Hasła generowanego przez TK Telekom i przekazywanego Abonentowi. 9. Lista referencyjna - lista urządzeń rekomendowanych przez TK Telekom do świadczenia Usługi. 10. Login indywidualny ciąg znaków, który wraz z przypisanym Hasłem służy do identyfikacji i autoryzacji Abonenta i jest wymagany w celu identyfikacji i autoryzacji Konta Usługi. 11. Numer abonencki numer publiczny zgodny z obowiązującym Planem Numeracji Krajowej umożliwiający realizację i odbiór połączeń głosowych. 12. Opłata jednorazowa - opłata pobierana jednorazowo przez TK Telekom z tytułu uruchomienia Usługi lub Usług dodatkowych. 13. Opłata wyrównawcza - kwota nieprzekraczająca wartości Ulgi przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy, pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, która może zostać pobrana przez TK Telekom od Abonenta w przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez TK Telekom z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta. Opłata wyrównawcza nie podlega podatkowi VAT. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty wyrównawczej w terminie wskazanym na nocie debetowej. 14. Plan Numeracji Krajowej - zbiór reguł, ustalany przez organ regulujący funkcjonowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w danym kraju (w Polsce - Urząd Komunikacji Elektronicznej), określających zasady zagospodarowania numeracji i sposobu wybierania numerów. 15. Regulamin Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci publicznej przez TK Telekom spółkę z o.o. 16. Regulamin Promocji - regulamin świadczenia usługi na zasadach szczególnych. Strona 2 z 7

3 17. Urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do współpracy z usługami realizowanymi w technologii VoIP umożliwiające korzystanie z usługi 18. Usługa usługa tj. usługa umożliwiająca realizowanie połączeń głosowych w technologii VoIP, wraz z Usługami dodatkowymi, określonymi w Cenniku. TK Telekom świadczy usługę przy wykorzystaniu protokołu SIP zgodnie ze standardami określonymi przez IETF (Internet Engineering Task Force). 19. Usługa dodatkowa - usługa opcjonalna wynikająca z możliwości funkcjonalnych i technicznych, dostępna w związku ze świadczeniem Usługi, określona w obowiązującym Cenniku. 20. VoIP - (ang. Voice over Internet Protocol) technologia umożliwiająca przesyłanie głosu w formie niezaszyfrowanej w oparciu o sieć Internet. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi na warunkach określonych w niniejszej Umowie i załącznikach do Umowy, będących jej integralną częścią. 2. Usługa wymaga posiadania poprawnie skonfigurowanego Urządzenia końcowego lub Aplikacji informatycznej do obsługi połączeń w technologii VoIP zgodnie z jej wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 5 Wymagania techniczne oraz warunki poprawnego działania usługi 3. Usługa jest dostępna za pośrednictwem sieci Internet dostarczanej przez dowolnego dostawcę, a jakość połączeń głosowych jest uzależniona od dostępnego pasma dla usługi na łączu Abonenta. 4. Usługa świadczona przez TK Telekom obejmuje: a. Aktywację Usługi; b. przyznanie Numeru abonenckiego lub Numerów abonenckich. c. realizowanie połączeń głosowych strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, połączeń do sieci komórkowych; d. realizowanie innych połączeń lub usług, Usług dodatkowych, określonych w Cenniku; e. inne świadczenia określone w Cenniku (na wniosek Abonenta). 4. WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY 1. Abonent oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał i zapoznał się z Regulaminem oraz Cennikiem, a w przypadku zawarcia Umowy na zasadach promocji z Regulaminem promocji i zawiera niniejszą Umowę o odpłatne korzystanie z Usługi, zgodnie z wybraną ofertą, szczegółowo określoną w Załączniku nr 1 - Specyfikacja oferty. 2. TK Telekom w ramach usługi nie gwarantuje prawidłowej realizacji połączeń na numery alarmowe i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie uzyskania połączenia z numerami alarmowymi m.in. 112, 99x, 98x, w przypadku gdy Abonent nie spełni wymagań określonych w Załączniku nr 5 - Wymagania techniczne oraz warunki poprawnego działania usługi w szczególności jeśli wskazane przez Abonenta dane w Załączniku nr 1 - Specyfikacja oferty, odnośnie miejsca dostarczania usługi są niezgodne ze stanem faktycznym. 3. W ramach usługi Abonent otrzymuje Login i Hasło do Konta Usługi oraz Login i Hasło do Urządzenia końcowego jeśli było ono zamówione od TK Telekom. 4. Loginy i Hasła, o których mowa w ust. 3 TK Telekom przekazuje za pośrednictwem firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Abonenta wskazany w niniejszej Umowie. W przypadku nieusprawiedliwionego nie odebrania Loginu i Hasła, mogą one zostać wysłane ponownie na koszt Abonenta. W szczególnych przypadkach np. w przypadku zamówienia usługi Asysta Technika, Loginy i Hasła mogą zostać dostarczone przez przedstawiciela TK Telekom i przekazane Abonentowi za potwierdzeniem odbioru. 5. Abonent zobowiązany jest do ochrony przekazanych Loginów i Haseł oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. Wszelkie działania podjęte przy użyciu przekazanych Loginów i Haseł są traktowane jako działania Abonenta. TK Telekom nie ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane ujawnieniem któregokolwiek Loginu i Hasła osobie trzeciej przez Abonenta. Zabezpieczenie Loginu i Hasła przed osobami trzecimi leży po stronie Abonenta. 6. Abonent ma prawo zlecenia zmiany zakresu świadczonej Usługi, Usług Dodatkowych, okresu na jaki została zawarta Umowa oraz innych dyspozycji (z wyjątkiem prawa do wypowiedzenia Umowy), składając stosowne oświadczenie telefonicznie na numer BOK: lub Oświadczenie Abonenta przechowuje się przez okres 12 miesięcy. Wyjątkowo, w przypadku zlecenia związanego z istotnymi obciążeniami finansowymi lub organizacyjnymi dla Abonenta, bądź też istotnym ograniczeniem dotychczasowych Usług, TK Telekom może żądać potwierdzenia zlecenia na piśmie. 7. TK Telekom w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 potwierdzi Abonentowi pisemnie, na jego adres korespondencyjny, fakt złożenia oświadczenia, ze wskazaniem zakresu zmian i terminu ich wprowadzenia, co będzie podstawą do zmiany opłat. 8. Na żądanie Abonenta, potwierdzenie o którym mowa w ust. 7 następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub numer faks. 9. Abonent, składa dyspozycję: TAK / NIE*, na mocy której potwierdzenie, o którym mowa w ust. 8 wraz ze zmianami w Umowie będzie dostarczone: a. drogą elektroniczna na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej ( w przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, Abonent zobowiązany jest do powiadomienia TK Telekom) lub Strona 3 z 7

4 b. za pomocą faksu na nr ( w przypadku zmiany numeru, Abonent zobowiązany jest do powiadomienia TK Telekom) 10. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej w sposób określony w ust. 6 zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie którego wzór stanowi Załącznik nr 7 - Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 lub 8, chyba że TK Telekom, za zgodą Konsumenta rozpoczęła świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy. Termin jest zachowany, gdy oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem. 5. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowa zawarta jest na czas wskazany w 1 ust TK Telekom zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi w terminie do 21 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy lub w przypadku Umów zawieranych na odległość w terminie do 21 dni, od daty dostarczenia (daty wpływu do TK Telekom) podpisanej przez Abonenta Umowy, ale nie wcześniej niż przed upływem 10 dni, po wysłaniu przez TK Telekom, Loginu i Hasła do Konta Usługi i/lub Loginu i Hasła do Urządzenia końcowego - o ile było zamawiane przez Abonenta. 3. TK Telekom poinformuje Abonenta telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej o terminie Aktywacji Usługi. Aktywację Usługi potwierdza pracownik TK Telekom na właściwym dokumencie tj. Protokóle przekazania danych do usługi (Loginy i Hasła) / Urządzenia końcowego stanowiącym Załącznik nr 6. Data rozpoczęcia świadczenia Usługi wskazana będzie w fakturze VAT za realizację Usługi. 4. W przypadku Umów zawieranych na odległość, jeżeli istnieją warunki techniczne, a Abonent wyraził zgodę, TK Telekom może Aktywować Usługę przed upływem 10 dni od dnia podpisania Umowy przez Abonenta. 5. W przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony, jeżeli co najmniej 30 dni przed końcem okresu, na który Umowa została zawarta Abonent nie wyrazi odmiennej woli, iż nie zamierza dalej korzystać z Usługi, Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust W przypadku przedłużenia Umowy na czas nieoznaczony, w trybie ust. 5, Abonent będzie ponosił dotychczasowe opłaty, zgodnie z obowiązującą Umową. 7. TK Telekom ma prawo odmowy rozszerzenia zakresu Umowy lub przedłużenia terminu jej obowiązywania, jeżeli Abonent zalega lub zalegał z jakimikolwiek opłatami na rzecz TK Telekom lub w przypadku wystąpienia zastrzeżenia, o którym mowa w 9 ust. 1 pkt. b. Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 2 6. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn zawinionych przez TK Telekom, wystąpiła ciągła przerwa w świadczeniu Usługi trwająca dłużej niż 30 dni roboczych. 2. TK Telekom ma obowiązek niezwłocznie poinformować Abonenta o braku możliwości technicznych świadczenia Usługi. W takim przypadku, każda ze stron Umowy w terminie 14 dni roboczych licząc od daty uzyskania informacji o tej okoliczności, może odstąpić od Umowy poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Jeżeli brak możliwości technicznych świadczenia Usługi jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi TK Telekom, Abonent ma prawo domagać się odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy na zasadach ogólnych. 3. Jeżeli TK Telekom opóźnia się ze świadczeniem Usługi przez co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, Abonent może odstąpić od Umowy, przez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od upływu 30 dniowego okresu opóźnienia. Do 30 dniowego terminu nie wlicza się opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub spowodowanych Siłą Wyższą. 4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie przez pisemne oświadczenie doręczone drugiej stronie, przy czym TK Telekom na adres korespondencyjny wskazany w fakturze VAT lub Umowie. 5. W przypadku Umowy zawartej na odległość Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres wskazany w przekazanym Konsumentowi wzorze oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy, chyba że wyraził zgodę, o której mowa w 5 ust. 4, na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed tym terminem lub TK Telekom w ramach tej Umowy spełnił świadczenie, które nie może zostać zwrócone (np. realizacja połączenia). 6. TK Telekom może rozwiązać Umowę z Abonentem bez zachowania okresu wypowiedzenia: a. w przypadku stwierdzenia przez TK Telekom realizacji przez Klienta połączeń nie przewidzianych w ramach świadczenia Usługi zgodnie z Cennikiem, b. w przypadku generowania sztucznego ruchu, tj. ruchu charakteryzującego się sekwencyjnym czasem połączenia do wybranego numeru lub numerów, najczęściej wprowadzanego za pomocą generatorów ruchu, dialerów lub innych urządzeń o podobnej funkcjonalności, c. w przypadku korzystanie z usług dla celów hurtowego zakańczania/tranzytowania połączeń w sieci TK Telekom i sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych, d. w przypadku, gdy Abonent narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z Usługi, albo korzysta z Loginu lub Hasła, których nie uzyskał w procesie zamawiania Usługi. Strona 4 z 7

5 7. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na warunkach specjalnych na czas określony przez Abonenta lub przez TK Telekom z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem terminu na jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciążony Opłatą wyrównawczą. 8. Pozostałe warunki oraz sposób wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz warunki wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia określa Regulamin. 7. ZMIANA UMOWY 1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie porozumienia stron. 2. Zmiana warunków Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci Aneksu z zastrzeżeniem postanowień 4 ust Zmiana warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie i Cenniku może nastąpić poprzez doręczenie Abonentowi na piśmie projektu każdej proponowanej zmiany z wyprzedzeniem, co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W takim przypadku Abonent, który nie akceptuje zaproponowanych zmian, ma prawo wypowiedzieć Umowę nie później niż do dnia wejścia zmian Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, TK Telekom nie przysługuje Opłata wyrównawcza. Jeśli jednak konieczność wprowadzenia proponowanych zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wprowadzenie proponowanej zmiany Cennika nie powoduje podwyższenia opłat, TK Telekom zachowuje prawo do domagania się Opłaty wyrównawczej. 5. Na żądanie Abonenta, TK Telekom dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie i każdej proponowanej zmiany Cennika, pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem 4 ust OPŁATY 1. Ceny usług telekomunikacyjnych świadczonych na podstawie niniejszej Umowy określone są w aktualnym Cenniku stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz w przypadku Umów zawartych na zasadach szczególnych w Regulaminie Promocji, będących integralną częścią Umowy. 2. Należności za świadczone usługi są płatne w okresach miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawionych przez TK Telekom w miesiącu następującym po miesiącu, w którym świadczona była usługa (przy płatnościach z dołu) i w miesiącu, w którym świadczona jest usługa (przy płatnościach z góry) z terminem płatności 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury VAT, na wskazany na fakturze VAT numer rachunku bankowego TK Telekom. 3. Abonent będzie ponosił na rzecz TK Telekom następujące opłaty w wartości brutto (podatek VAT doliczany jest zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury VAT): a. miesięczne opłaty abonamentowe za świadczone usługi płatne z góry, b. opłaty za połączenia płatne z dołu, c. opłaty jednorazowe płatne z dołu, d. opłaty za Usługi dodatkowe zamówione przez Abonenta. 4. Okresem rozliczeniowym dla Usługi zawartej w Umowie jest okres jednego miesiąca kalendarzowego. 5. Naliczanie opłat rozpocznie się z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi, potwierdzonym na podpisanym przez strony protokóle przekazania danych do usługi (Loginy i Hasła) / Urządzenia końcowego. 6. Podstawą do rozliczeń za połączenia telefoniczne jest rejestracja połączeń prowadzona przez TK Telekom. 7. W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego miesięczna Opłata abonamentowa za Usługę naliczana jest proporcjonalnie (1/30 za każdy dzień). 8. Faktury VAT przesyłane są pocztą na adres korespondencyjny Abonenta wskazany w Umowie. W przypadku złożenia dyspozycji przez Abonenta, faktury VAT mogą być przesyłane w formie elektronicznej na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE 1. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Stron Umowy, w tym zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wypłaty kar umownych oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także dotyczące warunków i zasad obsługi serwisowej zostały określone w 3, 6, Regulaminu. 2. Za każde rozpoczęte 12 godzin przerwy w świadczeniu Usługi, Abonentowi przysługuje zwrot w wysokości 1/60 (słownie: jednej sześćdziesiątej) miesięcznej Opłaty abonamentowej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. Zwrot nie przysługuje, gdy przyczyna przerwy w świadczeniu Usługi leży po stronie Abonenta. 3. TK Telekom nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi w przypadku nieprawidłowego działania usługi dostępu do Internetu z której korzysta Abonent lub nieprawidłowego działania Urządzenia końcowego niedostarczonego przez TK Telekom lub Aplikacji informatycznej służącej do korzystania z Usługi. 4. TK Telekom nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z uniemożliwienia przedstawicielom TK Telekom dostępu do urządzeń lub łączy stanowiących własność TK Telekom i znajdujących się w lokalu lub w pomieszczeniach Abonenta lub osoby trzeciej, niezależnie od tytułu prawnego Abonenta do lokalu lub pomieszczeń. 5. Jeżeli przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z winy Abonenta, to jest on zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem świadczenia Usługi przez TK Telekom. Strona 5 z 7

6 6. W przypadku nieuzasadnionego wezwania służb technicznych TK Telekom lub wezwania służb technicznych TK Telekom do usunięcia awarii będącej następstwem działań Abonenta, TK Telekom pobiera opłatę określoną w Cenniku jako Interwencja techniczna. Opłata nie zwalania Abonenta z obowiązku pokrycia kosztów o których mowa w ust POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Informacja o aktualnym Cenniku oraz o kosztach usług serwisowych dostępna jest pod numerem BOK oraz na stronie internetowej 2. Zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171 poz ze zm.), niektóre dane, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 9-16 Ustawy, zostały określone w Regulaminie, w szczególności zastosowanie mają pojęcia zdefiniowane w Regulaminie chyba, że Umowa zdefiniuje je odmiennie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się Regulamin. 3. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy, a Regulaminu postanowienia Umowy będą rozstrzygające. 4. TK Telekom ma prawo przenieść bez zgody Abonenta na osoby trzecie należności od Abonenta wynikające z realizacji niniejszej Umowy. 5. Abonent nie może bez pisemnej zgody TK Telekom przenieść praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Wydania tej zgody TK Telekom nie może odmówić bez istotnego powodu. 6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać na zasadach określonych w Regulaminie. 7. Jakość świadczonej przez TK Telekom Usługi jest zgodna z europejskimi standardami telekomunikacyjnymi. 8. Abonent jest zobowiązany do poinformowania TK Telekom o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych, wszelka korespondencja, wysyłana przez TK Telekom na ostatnio podany adres, będzie uważana za skutecznie doręczoną. 9. Nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym przekroczenie umownego terminu płatności może skutkować wpisem do Rejestru Nierzetelnych Kontrahentów Spółek Grupy PKP oraz Krajowego Rejestru Długów. 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 11. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 1. Specyfikacja oferty 2. Regulamin 3. Cennik 4. Regulamin promocji ( Tak/ Nie)* 5. Wymagania techniczne oraz warunki poprawnego działania usługi 6. Protokół przekazania danych do usługi (Loginy i Hasła) / urządzenia końcowego 7. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy OŚWIADCZENIA ABONENTA 1. Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję postanowienia Umowy, Regulaminu oraz Cennika i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu do korespondencji i adresu oraz numeru telefonu kontaktowego, a także innych danych podanych przeze mnie w trakcie trwania Umowy w celu realizacji niniejszej Umowy. 3. Oświadczam, że otrzymałem, zapoznałem się i akceptuję postanowienia Oferty/Promocji oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 4. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez TK Telekom.* 5. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących z TK Telekom.* 6. Upoważniam/ Nie upoważniam, TK Telekom do wystąpienia i uzyskania od InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 zwanego daje InfoMonitor, Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21, Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludnej 2, informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym również danych stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. 7. Jednocześnie upoważniam TK Telekom do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczych Infomonitor SA danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. siedzibą w Warszawie i Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego: Strona 6 z 7

7 - 200 złotych (dwieście złotych) w przypadku Konsumentów na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530) w związku z art. 105 ust. 4a, 4a1, 4a2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm. ),lub braku danych o takim zadłużeniu.* w imieniu TK Telekom w imieniu Abonenta czytelny podpis przedstawiciela TK Telekom data czytelny podpis Abonenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji. * właściwe zaznaczyć lub wypełnić Strona 7 z 7

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ TDI

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ TDI UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ TDI Nr Zawarta (opcjonalnie na warunkach promocyjnych) dnia roku, w, pomiędzy: TK Telekom spółką z o. o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A,

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA /../2017 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regula Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej zwany dalej Regulaem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta INDYWIDUALNEGO Voice Net (obowiązuje od roku)

Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta INDYWIDUALNEGO Voice Net (obowiązuje od roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie praw i obowiązków

Umowa o przeniesienie praw i obowiązków Umowa o przeniesienie praw i obowiązków Nr / / / HOME/DIALOG (barcode) Pomiędzy Telefonią Dialog sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 142a, 54-429 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR: Imię i nazwisko sprzedawcy: Nr identyfikacyjny abonenta: Zawarta w dniu: w pomiędzy: 1. AZART SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcińskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa Dla Klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem promocji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

3. Usługi dostępne w ramach promocji

3. Usługi dostępne w ramach promocji (Internet 10 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa FIRMA v.1 z 2017 r.

Umowa FIRMA v.1 z 2017 r. Umowa sprzedaży energii elektrycznej Nr xxxxxxxx dla osoby fizycznej, dokonującej zakupu na potrzeby gospodarstwa domowego zawarta w dniu 201x-xx-xx, pomiędzy: Po Prostu Energia Spółka Akcyjna, al. Aleja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora Załącznik do uchwały nr 48/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 14.05.2014 r. Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora maj 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Nr tel. kontaktowego: ; Fax: Nazwa rejestru lub ewidencji... NIP REGON

Nr tel. kontaktowego: ; Fax: Nazwa rejestru lub ewidencji... NIP REGON Zawarta w siedzibie Operatora w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY PRAWNE, INNI PRZEDSIĘBIORCY I INNE JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE Jeśli Klient jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU nr 4 0 3 0 / 1 0 / G D A / Z J A 2 HOME Pomiędzy Netią SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas:

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas: Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE pomiędzy: Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA

REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA REGULAMIN PRZENOSZENIA PRZYDZIELONEGO NUMERU TELEFONU PRZY ZMIANIE OPERATORA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich P4 Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz klienta, będącego

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a zamieszkałym/zamieszkałą w, legitymującym/ legitymującą się dowodem osobistym, PESEL, NIP

Porozumienie. a zamieszkałym/zamieszkałą w, legitymującym/ legitymującą się dowodem osobistym, PESEL, NIP Porozumienie Dotyczące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) z dnia, nr dla numeru MSISDN ( numer MSISDN ) zawartej pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Polkomtel ),

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR:...

UMOWA ABONENCKA NR:... UMOWA ABONENCKA NR:... Zawarta w Poznaniu w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: Zakładem Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO Piotr Ziemniewicz z siedzibą w Poznaniu (60-681) Os. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam zgodność danych osobowych (podpis przedstawiciela ECHOSTAR STUDIO)...

Potwierdzam zgodność danych osobowych (podpis przedstawiciela ECHOSTAR STUDIO)... UMOWA ABONENCKA NR:... Zawarta w Poznaniu w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: Zakładem Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO Piotr Ziemniewicz z siedzibą w Poznaniu (60-681) Os. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa:

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: [794] Nr: / / / Aneks: Dotyczy umowy : [794] Nr: / / / [779]Zawarta/Zawarty w dniu: - - w... pomiędzy: OPERATOREM: BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG TELEONICZNYCH W NIEPUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12, 03-743 Warszawa KRS: 000024788, NIP: 526-25-48-753 wysokość kapitału zakładowego: 395.310.000 PLN UMOWA ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTEPNYCH USŁUG

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem Regulamin Oferty Rozmowy bez limitu Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeniesienie praw i obowiązków

Umowa o przeniesienie praw i obowiązków Umowa o przeniesienie praw i obowiązków Nr / / / HOME (barcode) Pomiędzy Netią SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą XLTE Taniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon Organizatorem promocji są: Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo