Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012"

Transkrypt

1 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łańcut z siedzibą ul. Plac Sobieskiego 18, Łańcut NIP: Telefon: , fax: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową w zakresie telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Łańcuta z wykorzystaniem centrali Zamawiającego. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - kod CPV Szczegółowe dane dotyczące usługi : Wykonawca będzie zapewniał Zamawiającemu stały dostęp do takich połączeń jak : Połączenia strefowe (lokalne) Połączenie międzystrefowe krajowe (międzymiastowe) Połączenia międzystrefowe międzynarodowe Połączenia do sieci komórkowych Połączenia z numerami alarmowymi Połączenia z numerami informacyjnymi oraz z biurem numerów Świadczenie usług faksowych Wszelkie inne usługi dodatkowe związane z usługami telekomunikacyjnymi po cenie nie wyższej niż określono w dostępnym publicznie, aktualnym cenniku operatorskim Wykonawcy dla klientów biznesowych. Realizacja usług odbywać się będzie za pomocą centrali Zamawiającego : Nazwa centrali telefonicznej: Optima 128; 4 cyfrowe ISDN 2B+D do 128 portów wewnętrznych; Bramka telefonii komórkowej; Wiązka 80 DDI, w wiązce zachowane 4 numery, w tym 1 numer wiodący; 3 numery analogowe (1 w innej lokalizacji). Zamawiający zastrzega obowiązek zachowania obecnej numeracji. Zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych będzie obejmował: połączenia, abonamenty za linie telefoniczne analogowe z zastrzeżeniem, że jeden z numerów analogowych zostanie zlikwidowany z dniem zawarcia umowy, utrzymanie łączy cyfrowych ISDN 2B+D z wiązką DDI. Zakładany czas rozmów w ujęciu rocznym z uwzględnieniem danych za rok 2012 wyniesie: Połączenia lokalne i strefowe : minut Połączenia międzystrefowe : minut. Połączenia międzynarodowe : 180 minut Połączenia do sieci komórkowych : minut. Ruch generowany przez bramkę GSM do sieci komórkowych minut Zamawiający zastrzega, że podane dane mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie zobowiązuje się do utrzymywania ruchu na określonych kierunkach. Natężenie wykonywanych połączeń może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, czego

2 Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili opracowania Zapytania ofertowego. Jednocześnie Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby wykonywanych połączeń i nie może to mieć wpływu na wzrost kosztów połączeń - cen jednostkowych. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni ponadto: 1) przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez powodowania przerw w pracy), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz z późn. zm.) oraz 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670); 2) naliczenie sekundowe bez opłaty za rozpoczęcie połączenia. Realizacja połączeń bez konieczności wybierania prefiksu operatora. 3) ciągły (tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), bezpłatny dostęp do serwisu. Czas naprawy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nie przekroczy 7 godzin.; 4) wsparcie w postaci opiekuna; 5) konserwację łączy do przyłącza w budynku; 6) świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sposób ciągły, jednolity i nieprzerwany; 7) dostarczanie na żądanie Zamawiającego zestawienia bilingowego przeprowadzonych połączeń telefonicznych na numerach wychodzących; 8) bezpłatne blokowanie lub odblokowanie określonych przez Zamawiającego połączeń dla numerów telefonicznych stanowiących przedmiot zamówienia; 9) świadczenie usługi za pomocą kabla doziemnego. Wyklucza się realizowanie połączeń telefonicznych w technologii VOIP i radiowej; TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin świadczenia przedmiotowych usług obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy z tym, że Zamawiający zastrzega sobie, że świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpocznie się w dniu rozwiązania przez Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą, a płatności dokonywane będą jedynie za faktycznie wykonaną świadczoną usługę telekomunikacyjną. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z ICH OPISEM W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 1.Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia warunki art. 22 ust. 1 Pzp. 2. Wykonał w okresie ostatnich trzech lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 2 usługi zapewnienia stałych połączeń telefonicznych o wartości min ,00 zł przez okres minimum jednego roku. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców systemem: spełnia/ nie spełnia. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy załącznik nr Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 i 24 ustawy Pzp załącznik nr 2.

3 3. Aktualny odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Potwierdzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żąda Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006r. Nr. 87, poz. 605). 6. Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 7. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia załącznik nr 3. Opis sposobu przygotowania oferty : 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. 2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być poświadczone przez Wykonawcę. 3. Zaleca się aby oferta łącznie ze wszystkimi ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. 4. Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ( zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też grupy wykonawców ubiegających się o zamówienie konsorcjum) mogą złożyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia zamówienia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być czytelne oraz zaparafowane przez Wykonawcę. 7. Oferta musi być złożona w formie załączonego druku,,formularz ofertowy stanowiącego załącznik nr 1do zapytania ofertowego. 8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę pod rygorem odrzucenia z postępowania. 9. Oferty trwale niezamknięte nie będą rozpatrywane. 10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4 Opis sposobu obliczania ceny: 1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych wg stałej ceny podanej w formularzu ofertowym. Cena za jednostkę rozliczeniową ( minuta ) oraz opłata abonamentowa będzie stała przez cały okres jej obowiązania. Cena może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub obniżenia cen w ogólnodostępnej ofercie operatora w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Wówczas ceny jednostkowe ulegną automatycznemu obniżeniu proporcjonalnie do wysokości zmian. Wszelkie inne usługi dodatkowe związane z usługami telekomunikacyjnymi po cenie nie wyższej niż określono w dostępnym publicznie, aktualnym cenniku operatorskim Wykonawcy dla klientów biznesowych. Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100%. Każdej rozpatrywanej ofercie przyznawane będą punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): X=(Cmin/C)x100 Gdzie: X - ilość punktów obliczona dla badanej oferty, Cmin - najniższa cena oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, C - cena badanej oferty. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Oferty należy złożyć do dnia 20 grudnia 2012r. do godziny w pokoju 26 Urzędu Miasta Łańcuta, Łańcut, Plac Sobieskiego 18, w zewnętrznej i wewnętrznej zaklejonej kopercie. Koperta zewnętrzna winna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Miasta Łańcut. Nie otwierać przed r. godz. 10:30. Koperta wewnętrzna powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy. Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Wykonawcy. 2. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert. 3. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Małgorzata Kucharska- inspektor Wydz. Organizacyjno-Administracyjnego tut. Urzędu tel , WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 i 24 ustawy Pzp Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

5 Załącznik nr (pieczęć wykonawcy) (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY Dla Urzędu Miasta Łańcuta Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej Informujemy, zgłaszamy swoją chęć uczestniczenia w w/w postępowaniu. 1. Zarejestrowana nazwa Firmy: Zarejestrowany adres Firmy:... REGON:... NIP:... Numer telefonu:... fax: Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia za cenę: L.P. Wyszczególnienie Kwota 1. Cena jednostkowa netto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia lokalne i strefowe... zł 2. Podatek VAT %......zł 3. Cena jednostkowa brutto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia lokalne i strefowe...zł 4. Cena jednostkowa netto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia międzystrefowe... zł 5. Podatek VAT %......zł 6. Cena jednostkowa brutto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia międzystrefowe...zł 7 Cena jednostkowa netto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) za połączenia do sieci komórkowych...zł

6 8 Podatek VAT %......zł 9 10 Cena jednostkowa brutto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) za połączenia do sieci komórkowych Cena abonamentu za miesiąc kalendarzowy netto Analogowy Cyfrowy...zł... zł.. zł 11 Podatek VAT %......zł 12 Cena abonamentu za miesiąc kalendarzowy brutto Analogowy cyfrowy... zł. zł 4. Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w okresie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Oświadczam(-y), że zdobyłem(-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty. 6. Oświadczam(-y) (włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum), że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniam(-y) warunki, o których mowa w art. 22 ust. ustawy. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy go i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte. 9. Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Zapytania ofertowego. 10. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 12. Oświadczamy, że zamierzamy realizować zamówienie za pomocą podwykonawcy w następującym zakresie*: Oświadczamy, że strony oferty od. do. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki do oferty : dnia r. (podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego * pole należy wypełnić w przypadku zamiaru realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców

7 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego: ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA ŁAŃCUTA wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., a mianowicie dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. dnia 2012 r.... (podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy Załącznik nr 3 Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków z art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy* nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA ŁAŃCUTA dnia 2012r... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

8 Załącznik NR 4 WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ dnia.. r. Wykaz prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane z należycie. Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia Nazwa i adres zamawiającego Okres realizacji (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

9 UMOWA NR zawarta w dniu r. w Łańcucie, pomiędzy Miastem Łańcut, Łańcut, Plac Sobieskiego 18 reprezentowanym przez Zwanym dalej Zamawiającym, a..., zwanym dalej Wykonawcą, W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Miasta Łańcuta, zwanej dalej usługą. 2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni: 1) dostęp do sieci w postaci linii cyfrowych i analogowych zgodnie z obecną numeracją i lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego; 2) przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez powodowania przerw w pracy); 3) sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne; 4) ciągły (tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), bezpłatny dostęp do serwisu. Czas naprawy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nie przekroczy 7 godzin; Naliczanie czasu usunięcia usterki rozpoczyna się od godziny przyjęci przez Wykonawcę zgłoszenia, przy czym wyłącza się dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy; 5) Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną za pomocą telefonu stacjonarnego lub komórkowego, a jego przyjęcie powinno być potwierdzane faxem lub pocztą elektroniczną w ciągu 1 godziny, 6) wsparcie w postaci opiekuna; 7) konserwację łączy do przyłącza w budynku; 8) świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sposób ciągły, jednolity i nieprzerwany; 9) dostarczanie skróconego zestawienia bilingowego przeprowadzonych połączeń telefonicznych; 10) bezpłatne blokowanie lub odblokowanie określonych przez Zamawiającego połączeń dla numerów telefonicznych stanowiących przedmiot zamówienia; 11) świadczenie usługi za pomocą kabla doziemnego. Wyklucza się realizowanie połączeń telefonicznych w technologii VOIP i radiowej; 3. Usługa ma charakter powszechny i jest świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnia świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, w szczególności przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, w zakresie: 1) połączeń lokalnych, międzymiastowych, do sieci komórkowych, międzynarodowych; 2) uzyskania dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy; 4. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń. Wymóg braku opłat inicjacyjnych połączeń odnosi się do połączeń lokalnych, międzystrefowych, komórkowych i międzynarodowych; 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości linii oraz zmianę lub ograniczenie usług. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji linii. 7. Zamawiający zastrzega, że nie zobowiązuje się do utrzymywania określonej wielkości ruchu na danych kierunkach (do sieci komórkowych, lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych).

10 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, usługa będzie świadczona zgodnie z aktualnym i publicznie dostępnym regulaminem usług telekomunikacyjnych Wykonawcy. 9. Regulamin usług telekomunikacyjnych Wykonawcy jest załącznikiem do umowy. W przypadku zmiany regulaminu usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania go Zamawiającemu. 10. Postanowienia regulaminu usług telekomunikacyjnych Wykonawcy sprzeczne z umową, nie są wiążące dla Zamawiającego. 2 Termin świadczenia przedmiotowych usług obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy z tym, że Zamawiający zastrzega sobie, że świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpocznie się w dniu rozwiązania przez Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą, 3 1. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi pobierane jest od dnia rozpoczęcia jej świadczenia przez Wykonawcę. 2. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę, będzie składało się z kosztu abonamentu miesięcznego i faktycznie zrealizowanych połączeń na podstawie stawek określonych w ust Wszelkie koszty związane z realizacją usługi opisanej w 1 wliczone są w cenę wykonania usługi cenę abonamentu i stawki za połączenia określone w ust Wykonawca do rozliczeń zastosuje stawki za minutę połączenia w zależności od typu połączenia oraz abonamentu określone niżej: lp Nazwa zadania Cena netto Cena brutto 1 Cena jednostkowa (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia lokalne i strefowe 2. Cena jednostkowa (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia międzystrefowe 3 Cena jednostkowa (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) za połączenia do sieci komórkowych 4 Cena jednostkowa (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) za pozostałe połączenia 5 Cena abonamentu za miesiąc kalendarzowy Analogowy cyfrowy 6 Ilość bezpłatnych minut w abonamencie na wszystkie linie miejskie minut 5. Zmiana cen abonamentu i stawek za połączenia, może nastąpić tylko na korzyść Zamawiającego. Wykonawca uwzględniać będzie w rozliczeniach z Zamawiającym najkorzystniejsze ulgi i zniżki dostępne dla grupy odbiorców usług, do której kwalifikuje się Zamawiający. Powiadomienie o zmianie stawek usług, Wykonawca przekaże Zamawiającemu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT. 7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Cesja wierzytelności jest możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

11 1) Jeśli awaria określona w 1ust. 2 pkt 4 nie zostanie usunięta we wskazanym terminie, za każdą godzinę zwłoki Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,35% opłaty miesięcznej brutto liczonej według rachunku z ostatniego okresu rozliczeniowego. 2) W przypadku przerwy w świadczeniu usługi powyżej 24 godzin Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości opłaty miesięcznej brutto liczonej według rachunku z ostatniego okresu rozliczeniowego, 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy. 2. Naliczone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 3. Zamawiającemu przysługuje takie prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 2) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 3) ceny świadczenia usług wymienione w 3 ust. 4 staną się niekorzystne dla Zamawiającego w stosunku do aktualnych cen na rynku telekomunikacyjnym. 6 Do kontaktów roboczych Strony ustalają: 1) ze strony Zamawiającego:.. 2) ze strony Wykonawcy: Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się zmiany określonych w umowie nazw i adresów jeśli będą one wynikać ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego i Wykonawcy bez konieczności wprowadzania tych zmian aneksem. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, powiadamiania się na piśmie. 3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich. 6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... U m o w a Nr... W dniu...r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników: 1.... 2.... Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dnia 02 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe W związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000,- euro, prosimy o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Gliwice 2014-07-22 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie Usług telefonii stacjonarnej dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 2. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi telefonii stacjonarnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi telefonii stacjonarnej Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79700000-4 Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY OFERT

KRYTERIUM OCENY OFERT Poznań, dnia 25.11.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Załącznik 2 nr Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.21.2015 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szubin.pl ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013

Zapytanie ofertowe. Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Łódź, dnia 3 grudnia 2013 r. Nr sprawy: G.XXVI/251/2/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 Zapytanie ofertowe Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014 VII.2711/5/14 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr./2014 zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu mającą swą siedzibę przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław, NIP

Bardziej szczegółowo

REGON... NIP... KRS...

REGON... NIP... KRS... Umowa nr TTE-.../... - WZÓR zawarta w dniu. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 11a 42-286 Koszęcin Koszęcin, 27 października 2014 r., ul. Sobieskiego 11 a tel.034/352-40-83 NIP 575-10-50-863 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EUR NA ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z DOWOZEM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna i usługi internetowe

Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna i usługi internetowe Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (pieczęć Wykonawcy) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zadania pn Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

RG 38-16/12 Bydgoszcz, 2012-09-26 ZAPYTANIE OFERTOWE

RG 38-16/12 Bydgoszcz, 2012-09-26 ZAPYTANIE OFERTOWE RG 38-16/12 Bydgoszcz, 2012-09-26 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011

WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 WZÓR UMOWY nr RAP/175/2011 zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014

RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia RSS/ZPFSiZ/Z-93/2014 Radom, dnia 15.05.2014 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ

Gdańsk, dnia 08.10.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Gdańsk, dnia 08..2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W SIECI STACJONARNEJ Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58)

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługi robót ziemnych koparko-ładowarką Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu Numer ogłoszenia: 158960-2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Usługę hotelową dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej : Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i rekomendacje dla Europy i świata

Usługę hotelową dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej : Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i rekomendacje dla Europy i świata Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 10.11.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/19/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy : AZ.2150-35/1 /2013 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY Numer sprawy: ZGM/OZ-343-246/2014 FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY Załącznik Nr 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo