Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012"

Transkrypt

1 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Łańcut z siedzibą ul. Plac Sobieskiego 18, Łańcut NIP: Telefon: , fax: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową w zakresie telefonii stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Łańcuta z wykorzystaniem centrali Zamawiającego. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - kod CPV Szczegółowe dane dotyczące usługi : Wykonawca będzie zapewniał Zamawiającemu stały dostęp do takich połączeń jak : Połączenia strefowe (lokalne) Połączenie międzystrefowe krajowe (międzymiastowe) Połączenia międzystrefowe międzynarodowe Połączenia do sieci komórkowych Połączenia z numerami alarmowymi Połączenia z numerami informacyjnymi oraz z biurem numerów Świadczenie usług faksowych Wszelkie inne usługi dodatkowe związane z usługami telekomunikacyjnymi po cenie nie wyższej niż określono w dostępnym publicznie, aktualnym cenniku operatorskim Wykonawcy dla klientów biznesowych. Realizacja usług odbywać się będzie za pomocą centrali Zamawiającego : Nazwa centrali telefonicznej: Optima 128; 4 cyfrowe ISDN 2B+D do 128 portów wewnętrznych; Bramka telefonii komórkowej; Wiązka 80 DDI, w wiązce zachowane 4 numery, w tym 1 numer wiodący; 3 numery analogowe (1 w innej lokalizacji). Zamawiający zastrzega obowiązek zachowania obecnej numeracji. Zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych będzie obejmował: połączenia, abonamenty za linie telefoniczne analogowe z zastrzeżeniem, że jeden z numerów analogowych zostanie zlikwidowany z dniem zawarcia umowy, utrzymanie łączy cyfrowych ISDN 2B+D z wiązką DDI. Zakładany czas rozmów w ujęciu rocznym z uwzględnieniem danych za rok 2012 wyniesie: Połączenia lokalne i strefowe : minut Połączenia międzystrefowe : minut. Połączenia międzynarodowe : 180 minut Połączenia do sieci komórkowych : minut. Ruch generowany przez bramkę GSM do sieci komórkowych minut Zamawiający zastrzega, że podane dane mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie zobowiązuje się do utrzymywania ruchu na określonych kierunkach. Natężenie wykonywanych połączeń może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, czego

2 Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili opracowania Zapytania ofertowego. Jednocześnie Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby wykonywanych połączeń i nie może to mieć wpływu na wzrost kosztów połączeń - cen jednostkowych. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni ponadto: 1) przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez powodowania przerw w pracy), zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz z późn. zm.) oraz 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670); 2) naliczenie sekundowe bez opłaty za rozpoczęcie połączenia. Realizacja połączeń bez konieczności wybierania prefiksu operatora. 3) ciągły (tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), bezpłatny dostęp do serwisu. Czas naprawy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nie przekroczy 7 godzin.; 4) wsparcie w postaci opiekuna; 5) konserwację łączy do przyłącza w budynku; 6) świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sposób ciągły, jednolity i nieprzerwany; 7) dostarczanie na żądanie Zamawiającego zestawienia bilingowego przeprowadzonych połączeń telefonicznych na numerach wychodzących; 8) bezpłatne blokowanie lub odblokowanie określonych przez Zamawiającego połączeń dla numerów telefonicznych stanowiących przedmiot zamówienia; 9) świadczenie usługi za pomocą kabla doziemnego. Wyklucza się realizowanie połączeń telefonicznych w technologii VOIP i radiowej; TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin świadczenia przedmiotowych usług obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy z tym, że Zamawiający zastrzega sobie, że świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpocznie się w dniu rozwiązania przez Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą, a płatności dokonywane będą jedynie za faktycznie wykonaną świadczoną usługę telekomunikacyjną. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z ICH OPISEM W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 1.Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia warunki art. 22 ust. 1 Pzp. 2. Wykonał w okresie ostatnich trzech lat od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 2 usługi zapewnienia stałych połączeń telefonicznych o wartości min ,00 zł przez okres minimum jednego roku. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców systemem: spełnia/ nie spełnia. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy załącznik nr Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 i 24 ustawy Pzp załącznik nr 2.

3 3. Aktualny odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Potwierdzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żąda Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006r. Nr. 87, poz. 605). 6. Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 7. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia załącznik nr 3. Opis sposobu przygotowania oferty : 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. 2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być poświadczone przez Wykonawcę. 3. Zaleca się aby oferta łącznie ze wszystkimi ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. 4. Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ( zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też grupy wykonawców ubiegających się o zamówienie konsorcjum) mogą złożyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia zamówienia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być czytelne oraz zaparafowane przez Wykonawcę. 7. Oferta musi być złożona w formie załączonego druku,,formularz ofertowy stanowiącego załącznik nr 1do zapytania ofertowego. 8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę pod rygorem odrzucenia z postępowania. 9. Oferty trwale niezamknięte nie będą rozpatrywane. 10. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4 Opis sposobu obliczania ceny: 1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych wg stałej ceny podanej w formularzu ofertowym. Cena za jednostkę rozliczeniową ( minuta ) oraz opłata abonamentowa będzie stała przez cały okres jej obowiązania. Cena może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub obniżenia cen w ogólnodostępnej ofercie operatora w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Wówczas ceny jednostkowe ulegną automatycznemu obniżeniu proporcjonalnie do wysokości zmian. Wszelkie inne usługi dodatkowe związane z usługami telekomunikacyjnymi po cenie nie wyższej niż określono w dostępnym publicznie, aktualnym cenniku operatorskim Wykonawcy dla klientów biznesowych. Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Pod kryterium wyboru poddawane będą tylko oferty kompletne. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100%. Każdej rozpatrywanej ofercie przyznawane będą punkty za cenę oferty wg poniższego wzoru ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): X=(Cmin/C)x100 Gdzie: X - ilość punktów obliczona dla badanej oferty, Cmin - najniższa cena oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, C - cena badanej oferty. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Oferty należy złożyć do dnia 20 grudnia 2012r. do godziny w pokoju 26 Urzędu Miasta Łańcuta, Łańcut, Plac Sobieskiego 18, w zewnętrznej i wewnętrznej zaklejonej kopercie. Koperta zewnętrzna winna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Miasta Łańcut. Nie otwierać przed r. godz. 10:30. Koperta wewnętrzna powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy. Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Wykonawcy. 2. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert. 3. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Małgorzata Kucharska- inspektor Wydz. Organizacyjno-Administracyjnego tut. Urzędu tel , WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 i 24 ustawy Pzp Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Załącznik nr 5 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

5 Załącznik nr (pieczęć wykonawcy) (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY Dla Urzędu Miasta Łańcuta Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej Informujemy, zgłaszamy swoją chęć uczestniczenia w w/w postępowaniu. 1. Zarejestrowana nazwa Firmy: Zarejestrowany adres Firmy:... REGON:... NIP:... Numer telefonu:... fax: Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia za cenę: L.P. Wyszczególnienie Kwota 1. Cena jednostkowa netto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia lokalne i strefowe... zł 2. Podatek VAT %......zł 3. Cena jednostkowa brutto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia lokalne i strefowe...zł 4. Cena jednostkowa netto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia międzystrefowe... zł 5. Podatek VAT %......zł 6. Cena jednostkowa brutto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia międzystrefowe...zł 7 Cena jednostkowa netto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) za połączenia do sieci komórkowych...zł

6 8 Podatek VAT %......zł 9 10 Cena jednostkowa brutto (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) za połączenia do sieci komórkowych Cena abonamentu za miesiąc kalendarzowy netto Analogowy Cyfrowy...zł... zł.. zł 11 Podatek VAT %......zł 12 Cena abonamentu za miesiąc kalendarzowy brutto Analogowy cyfrowy... zł. zł 4. Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w okresie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Oświadczam(-y), że zdobyłem(-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty. 6. Oświadczam(-y) (włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum), że nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniam(-y) warunki, o których mowa w art. 22 ust. ustawy. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy go i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam zawarte. 9. Oświadczamy, że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami Zapytania ofertowego. 10. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 12. Oświadczamy, że zamierzamy realizować zamówienie za pomocą podwykonawcy w następującym zakresie*: Oświadczamy, że strony oferty od. do. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki do oferty : dnia r. (podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego * pole należy wypełnić w przypadku zamiaru realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców

7 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego: ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA ŁAŃCUTA wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm., a mianowicie dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. dnia 2012 r.... (podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy Załącznik nr 3 Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków z art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy* nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA ŁAŃCUTA dnia 2012r... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

8 Załącznik NR 4 WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ dnia.. r. Wykaz prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane z należycie. Rodzaj zamówienia Wartość zamówienia Nazwa i adres zamawiającego Okres realizacji (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

9 UMOWA NR zawarta w dniu r. w Łańcucie, pomiędzy Miastem Łańcut, Łańcut, Plac Sobieskiego 18 reprezentowanym przez Zwanym dalej Zamawiającym, a..., zwanym dalej Wykonawcą, W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia zostaje zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Miasta Łańcuta, zwanej dalej usługą. 2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni: 1) dostęp do sieci w postaci linii cyfrowych i analogowych zgodnie z obecną numeracją i lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego; 2) przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów wykorzystywanych przez Zamawiającego (bez powodowania przerw w pracy); 3) sekundowe naliczanie opłat za usługi telekomunikacyjne; 4) ciągły (tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu), bezpłatny dostęp do serwisu. Czas naprawy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nie przekroczy 7 godzin; Naliczanie czasu usunięcia usterki rozpoczyna się od godziny przyjęci przez Wykonawcę zgłoszenia, przy czym wyłącza się dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy; 5) Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą telefoniczną za pomocą telefonu stacjonarnego lub komórkowego, a jego przyjęcie powinno być potwierdzane faxem lub pocztą elektroniczną w ciągu 1 godziny, 6) wsparcie w postaci opiekuna; 7) konserwację łączy do przyłącza w budynku; 8) świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sposób ciągły, jednolity i nieprzerwany; 9) dostarczanie skróconego zestawienia bilingowego przeprowadzonych połączeń telefonicznych; 10) bezpłatne blokowanie lub odblokowanie określonych przez Zamawiającego połączeń dla numerów telefonicznych stanowiących przedmiot zamówienia; 11) świadczenie usługi za pomocą kabla doziemnego. Wyklucza się realizowanie połączeń telefonicznych w technologii VOIP i radiowej; 3. Usługa ma charakter powszechny i jest świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnia świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, w szczególności przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, w zakresie: 1) połączeń lokalnych, międzymiastowych, do sieci komórkowych, międzynarodowych; 2) uzyskania dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy; 4. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń. Wymóg braku opłat inicjacyjnych połączeń odnosi się do połączeń lokalnych, międzystrefowych, komórkowych i międzynarodowych; 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości linii oraz zmianę lub ograniczenie usług. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji linii. 7. Zamawiający zastrzega, że nie zobowiązuje się do utrzymywania określonej wielkości ruchu na danych kierunkach (do sieci komórkowych, lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych).

10 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, usługa będzie świadczona zgodnie z aktualnym i publicznie dostępnym regulaminem usług telekomunikacyjnych Wykonawcy. 9. Regulamin usług telekomunikacyjnych Wykonawcy jest załącznikiem do umowy. W przypadku zmiany regulaminu usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania go Zamawiającemu. 10. Postanowienia regulaminu usług telekomunikacyjnych Wykonawcy sprzeczne z umową, nie są wiążące dla Zamawiającego. 2 Termin świadczenia przedmiotowych usług obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy z tym, że Zamawiający zastrzega sobie, że świadczenie usług telekomunikacyjnych rozpocznie się w dniu rozwiązania przez Zamawiającego umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą, 3 1. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi pobierane jest od dnia rozpoczęcia jej świadczenia przez Wykonawcę. 2. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę, będzie składało się z kosztu abonamentu miesięcznego i faktycznie zrealizowanych połączeń na podstawie stawek określonych w ust Wszelkie koszty związane z realizacją usługi opisanej w 1 wliczone są w cenę wykonania usługi cenę abonamentu i stawki za połączenia określone w ust Wykonawca do rozliczeń zastosuje stawki za minutę połączenia w zależności od typu połączenia oraz abonamentu określone niżej: lp Nazwa zadania Cena netto Cena brutto 1 Cena jednostkowa (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia lokalne i strefowe 2. Cena jednostkowa (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) połączenia międzystrefowe 3 Cena jednostkowa (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) za połączenia do sieci komórkowych 4 Cena jednostkowa (za 1 minutę w rozliczeniu sekundowym) za pozostałe połączenia 5 Cena abonamentu za miesiąc kalendarzowy Analogowy cyfrowy 6 Ilość bezpłatnych minut w abonamencie na wszystkie linie miejskie minut 5. Zmiana cen abonamentu i stawek za połączenia, może nastąpić tylko na korzyść Zamawiającego. Wykonawca uwzględniać będzie w rozliczeniach z Zamawiającym najkorzystniejsze ulgi i zniżki dostępne dla grupy odbiorców usług, do której kwalifikuje się Zamawiający. Powiadomienie o zmianie stawek usług, Wykonawca przekaże Zamawiającemu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT. 7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Cesja wierzytelności jest możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

11 1) Jeśli awaria określona w 1ust. 2 pkt 4 nie zostanie usunięta we wskazanym terminie, za każdą godzinę zwłoki Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,35% opłaty miesięcznej brutto liczonej według rachunku z ostatniego okresu rozliczeniowego. 2) W przypadku przerwy w świadczeniu usługi powyżej 24 godzin Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości opłaty miesięcznej brutto liczonej według rachunku z ostatniego okresu rozliczeniowego, 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy. 2. Naliczone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. 3. Zamawiającemu przysługuje takie prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 2) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne; 3) ceny świadczenia usług wymienione w 3 ust. 4 staną się niekorzystne dla Zamawiającego w stosunku do aktualnych cen na rynku telekomunikacyjnym. 6 Do kontaktów roboczych Strony ustalają: 1) ze strony Zamawiającego:.. 2) ze strony Wykonawcy: Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się zmiany określonych w umowie nazw i adresów jeśli będą one wynikać ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego i Wykonawcy bez konieczności wprowadzania tych zmian aneksem. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, powiadamiania się na piśmie. 3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich. 6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo