Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego"

Transkrypt

1 Mateusz KWAŚNIEWSKI, Dariusz LASKOWSKI Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, E mail: Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego Streszczenie:W artykule przedstawiono charakterystykę środowiska sieciocentrycznego (NEC). To środowisko jest przyszłościowym rozwiązaniem dla działań wojsk NATO. NEC wpływa na efektywność prowadzonych działań militarnych na polu walki. Wymagany jest terminowy i szybki oraz wierny transport danych. Głównymi cechami NEC są jakość, bezpieczeństwo i niezawodność. Główna część artykułu stanowi propozycja środowiska testowego, które zapewni otrzymanie wiarygodnych wyników. Zaleca się stosowanie w NEC rozwiązań zarówno darmowych (open source) jak i komercyjnych. Przedstawiona koncepcja została już uruchomiona i przygotowana do prowadzenia badań. 1. Sieciocentryzm Prognozowane do zastosowania formy realizacji operacji militarnych jest adekwatny do spodziewanych zagrożeń przeciwnika. Po analizie tendencji zmian w zachowaniach i taktyce ośrodków ocenia się, iż mimo ciągłej integracji w zakresie współpracy międzynarodowej (poza Unia Europejską i państwami członkowskimi NATO), należy uwzględnić możliwości wystąpienia różnego rodzaju konfliktów zarówno lokalnych jak i regionalnych [1]. Podstawowym organem gwarantującym stabilność i bezpieczeństwo kraju demokratycznego są jego siły zbrojne podatne do reagowania na każdy rodzaj zagrożeń, tj. sytuacje kryzysowe i wojny z zastosowaniem bezpośrednich środków militarnych. W tego rodzaju sytuacjach zapewnienie wzmaganego bezpieczeństwa obywateli kraju demokratycznego jest terminowe i efektywne wykorzystanie służb mundurowych w zakresie przekazywania informacji. Wysokiego poziomu współpraca między jednostkami wojskowymi w działaniach operacyjnych uzyskiwana jest przez osiągnięcie zdolności sieciocentrycznych (ang. NATO Network Enabled Capability, NNEC) [2]. Zdolności tego rodzaju to przede wszystkim odzwierciedlenie ewolucyjnego postępu w rozwoju sieci i systemów telekomunikacyjnych, a w szczególności zastosowań sieci komputerowych. W prostym znaczeniu sieciocentryzm to przede wszystkim połączenie w jedną sieć sił, środków i czujników (sensorów) umożliwiającą pozyskanie, przesyłanie i przetwarzanie oraz udostępnianie danych o sytuacji prowadzonych działań bojowych. Jednym z kryteriów efektywności sieci sieciocentrycznej jest realizacja określo- 37

2 nych usług w zdefiniowanym czasie na danym terytorium (obszarze). Niewątpliwie ważnymi elementami prowadzonych działań jest kierowanie środkami walki i terminowy oraz wiarygodny obieg informacji (rozkazów i meldunków) [2]. Efektem prowadzonych działań sieciocentrycznych jest szybkie zdobycie przewagi na współczesnym polu prowadzenia działań i ich zakończenie zgodne z postawionym celem w krótkim czasie przy minimalnych stratach własnych. Uogólnione zasady prowadzenia operacji sieciocentrycznych to [7]: zapewnienie niezawodnych relacji łączności dla wojsk własnych; elastyczna architektura sieci telekomunikacyjnej; liczne punkty pozyskiwania i aktualizacji danych o zdarzeniach; udostępnianie danych na podstawie uprawnień; wykorzystywanie infrastruktury telekomunikacyjnej Państwa, na którego obszarze prowadzone są działania; dynamiczne zmiany architektury sieci adekwatnie do sytuacji na polu walki; mobilność użytkowników i otwartość na nowe technologie i techniki sieciowe; wpływ osób funkcyjnych danego szczebla dowodzenia na obieg danych celem zwiększenia zdolność prowadzenia walki. Wymienione powyżej cechy wpływają na przyspieszenie prowadzonych działań i zwiększenie ich efektywności. Zdolność do prowadzenia efektywnych działań w odległych od kraju obszarach wiązać się będzie możliwościami sprawnego transportu sił i środków, mobilnym i wydolnym zabezpieczeniem logistycznym, odpowiednim do sytuacji zabezpieczeniem działań, ochroną, wysokim poziomem możliwości współdziałania w tym z różnymi militarnymi i cywilnymi uczestnikami operacji. 2. Warstwowość architektury sieciocentrycznej Architektura ogólna sieciocentryczna określa stan systemu w czasie lub etapach i umożliwia wprowadzanie zmian przez stopniowe wdrażanie nowych elementów. Do tego celu wykorzystuje się mapy dostępności technik identyfikujące perspektywiczne techniki w planie osiągania zdolności. Podstawą planowania systemu NEC jest dostępność technik telekomunikacyjnych i informatycznych z praktycznymi urządzeniami i implementacjami. Infrastruktura sieciowa jest heterogeniczną siecią o konfiguracji zmiennej i przystosowanej do wymagań operacyjnych, otoczenia i postępu technologicznego. Ważnym zagadnieniem jest konieczność uwzględniania wymagań związanych ze strategią transformacji systemów klasy C 3 (ang. Command Controls and Communication). Uwzględnienie dostępności technik mogących zaspokoić wymagania operacyjne danego etapu przemian stanowi warunek konieczny zapewnienia spójności procesu transformacji oraz jego ewolucyjnego rozwoju. Podążanie za realizacją wysokich wymagań stawianych przez sieciocentryzm koniecznym jest sprecyzowanie modelu warstwowego architektury NEC (rysunek 1) [1, 2, 7]. 38

3 Rys. 1. Warstwowa infrastruktura interoperacyjności Model ten obejmuje poniżej wymienione warstwy: użytkowników i misji (ang. Users & Missions); usług funkcjonalnych (ang. Functional Application Services); usług informacyjnych (ang. Informationtion and Integration Services); usług komunikacyjnych (ang. Communications Services); koncepcji, polityk, procesów i architektury (ang. Vision, Policy, Processes and Architectures). Dodatkowo, wyróżnia on dwa obszary funkcjonalne, które przenikają przez wymienione wyżej warstwy modelu, tj.: bezpieczeństwo informacyjne (ang. Information Assurance); zarządzanie siecią (ang. Systems Network Operations). Z analizy treści dokumentów NATO wynika, że można zdefiniować cztery obszary infrastruktury (usług komunikacyjnych i informacyjnych, bezpieczeństwa informacyjnego i zarządzania) zapewniające ogólnie dostępną i bezpieczną komunikację od końca do końca (ang. end-to-end) na poziomie uzgodnionym zgodnie ze scenariuszami operacyjnymi NATO. Zakłada się także, iż warstwa usług komunikacyjnych składać się będzie z usług transmisyjnych oraz usług IP z gwarancją jakości (QoS), realizowanych poprzez wszystkie media transmisyjne tak, aby zapewnić spójną sieć transportową. Rozróżnienie poziomów jakości będzie odbywało się na podstawie wymagań aplikacji, opisanych przy pomocy takich parametrów jak: przepływność, opóźnienie, bezpieczeństwo, integralność, dostępność, priorytet, itd. Podstawowymi usługami w infrastrukturze sieciocentrycznej są: telefonia, fax; audiokonferencja, wideokonferencja, wideo strumieniowe; taktyczna poczta (military message, ); usługi webowe. 39

4 Dodatkowe usługi: usługi bazujące na protokole IP, w tym mobilny IP; interaktywne usługi multimedialne, także czasu rzeczywistego; transfer danych (czasu rzeczywistego, nie wymagających realizacji w czasie rzeczywistym, z gwarancją dostarczenia w wymaganym czasie); usługi anycast, multicast, rozsiewcze. Problemem w budowie infrastruktury NII (ang. networking and information infrastructure) jest zagwarantowanie przepustowości sieci ze względu na zasadnicze zwiększenie potrzeb w zakresie wymiany danych np. multimedialnych i webowych. Jednak należy pamiętać, iż istnieją elementy sieci, które powodować mogą ograniczenia np. sieci bezprzewodowej. Więc koniecznym jest przedstawienie koncepcji efektywnych mechanizmów zarządzania potencjałem sieci i adaptacji procesów informacyjnych. Realizacja infrastruktury NII będzie wiązała się nieodłącznie z budową sieci rozległej, według NATO, i dla realizacji transportu w przyszłościowych sieciach heterogenicznych typu black core z szyfrowaniem pakietów. Aspekt bezpieczeństwa realizowany może być przez tworzenia wirtualnych sieci prywatnych (ang. Virtual Private Network, VPN) i bezpieczeństwa zawartości informacyjnej (ang. object level encryption, OLE). Istotnym w tych warunkach jest problem zapewnienia bezpieczeństwa w sieci black core z protokołem IPv4. Oddzielnym zagadnieniem jest też migracja z IPv4 do IPv6 i budowa podwójnych stosów protokołów. Rys. 2. Taktyczny dostęp sieciowy - RF W ramach struktur NATO federacyjne systemy narzucają konieczność zapewnienia komunikacji pomiędzy systemami czysto telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi z wykorzystaniem platformy TCP/IP. Obecnie zapewniona jest interoperacyjności NII z sieciami publicznymi ISDN, GSM, UMTS i PSTN. Do tego celu wykorzystuje się 40

5 bezpieczne enklawy IP i ISDN/PSTN przez taktyczny dostęp sieciowy (rysunek 2) lub tzw. red gateways [7]. 3. Założenia do badania jakości usług w środowisku NEC Przeprowadzona analiza uwarunkowań realizacji usług pozwala na sformułowanie zbioru rekomendacji dla budowy infrastruktury do badania jakości usług środowiska NEC tj. [7]: dynamiczne zarządzanie dostępem do zasobów; sterowanie przepływem pakietów i obciążeniem w zależności od przyjętych kryterium powinna uwzględniać routingu pakietów; integracja jakości (QoS), bezpieczeństwa i niezawodności sieci przy dynamicznych zmianach architektury; wdrożenie mechanizmów jakości, bezpieczeństwa i niezawodności usług powinna odbywać się w płaszczyznach sterowania, danych i zarządzania przy uwzględnieniu przepustowości i opóźnienia. Wieloaspektowa analiza możliwości wykorzystania komponentów brzegowych i wewnętrznych sieci wielodomenowej oraz różnorodność i zmienność specyfiki realizowalności usług, umożliwiła identyfikację technicznych możliwości komponentów sieciowych w zakresie optymalnego ich wykorzystania dla potrzeb budowy demonstratora jakości usług (DQoS). Główne rekomendacje przedstawiono w zakresie poniżej wyszczególnionych zagadnień [7]: Klas usług wymagających zróżnicowanych mechanizmów obsługowych sieci. Komponentów platformy QoS uwzględniających następujące płaszczyzny: - zarządzania polityką, kontraktami (broker pasma); - sterowania: strumieniem pakietów, zasobami, routingiem; - danych: kolejkowania, znakowania pakietów, monitorowania. Procedur pomiarowych zawierających: - metodykę pomiaru parametrów jakościowych z wykorzystaniem specjalizowanej aparatury pomiarowej oraz narzędzi programistycznych; - konfigurację i wyposażenie stanowiska badań współczynnika straty pakietów, opóźnienia przekazu pakietów, czasu odpowiedzi. Środowiska DQoS umożliwiającego: - prowadzenie eksperymentów badawczych; - testowanie wybranych technik i technologii sieci telekomunikacyjnych. Elementów tesbed u DQoS funkcjonalnie podzielonych w ramach architektury klientserwer i p2p na: - komponenty tworzące sieć i realizujące usługi oraz pomiarowe; - elementy końcowe, dostępowe, brzegowe i szkieletowe oraz farmę serwerów; - elementy bezpieczeństwa i niezawodności warunkujące przeżywalność. Standardów DQoS: - dostępowych (skrętka kat. 5e) i szkieletowych adresacja IPv4; 41

6 - trasowanie: wewnętrzny-ospf3, zewnętrzny-bgp4; - transportowych: TCP; - usług: dźwięk: MPEG-1/2, MP3/4, PCM, GSM, MELP, VoIP; grafika/obraz: RTF, JPEG, PNG, OpenGL2.0, SVG 1.2, VoIP; pliki/dane: FTP, (S/MINE), POP3; bezpieczeństwo: SSL, IPSec, WPA2, TKIP, X.509; - systemów operacyjnych:linux, Windows, IOS Cisco; - oprogramowania urządzeń końcowych (kamery, telefon IP, itp). Wielowariantowości infrastruktury DQoS uwzględniających: - dostępność sprzętu komputerowego i oprogramowania; - doświadczenie zespołu w obszarze sieci telekomunikacyjnych. 4. Sprzętowo-programowa platforma DQoS Koncepcja architektury DQoS uwzględnia uwarunkowania z teorii bezpieczeństwa i niezawodności złożonych obiektów sieciowych przy wsparciu o elementy narzędzi i metodyk CASE (ang. Computer-Aided Software Engineering) oraz PRINCE2 (ang. Projects In a Controlled Environment). Koncepcja ta jest platformą sprzętowoprogramową z ukierunkowaniem na docelowe elementy projektu demonstratora z podaniem funkcjonalności [4 7]. Farma Serwerów Router/ IPsec gateway BGP Sieć szkieletowa E1 Zarządca QoS Urządzenia końcowe Farma Serwerów Zarządca QoS Komponenty sieci dostępowej RB Emulator WAN Konfiguracja emulatora Zarządca QoS RB BGP Router/ IPsec gateway BGP RB Farma Serwerów Urządzenia końcowe Router/ IPsec gateway Zarządca QoS Rys. 3. Środowisko DQoS [7] Architektura środowiska demonstratora DQoS, została zaprezentowana na rysunku (rysunek 3), i zawiera trzy niezależne domeny sieciowe oraz szkielet. Usługi są wystawione przez serwery usług, a dostęp do nich jest możliwy przez routery dostępowe i szkieletowe [7]. 42

7 Zbiór urządzeń demonstratora DQoS tworzą: Urządzenia końcowe: - telefon: Videotelefon; - terminal (procesor: Intel Core 2 Quad Processor Q8200, płyta główna: Asus, P5Q, pamięć: Kingston 4GB, dysk: Samsung 750GB, karta grafiki: Gigabyte GeForce 9600). Router: - dostępowy: Cisco model: 18XX; - szkieletowy: Cisco 28XX; - router z punktem dostępu n. Przełączniki (szkieletowy (warstwy 2 / 3)). Urządzenia infrastruktury kablowej (kabel kategorii 5e/6, szafa stojąca, osprzęt instalacyjny: wtyki modularne i moduły RJ 45 UTP Keystone 5e/6, patchcordy, patch panel). Zbiór oprogramowania tj.: System operacyjny klasy Microsoft Windows i Linux. Dedykowane oprogramowanie Cisco i badania jakości. Analizator ruchu. Aplikacja zarządzająca ruchem i danymi, bezpieczeństwa IPSec. Oprogramowania emulacji i generacji ruchu (SIP, H323). Programy do testowania. Przedstawione powyżej elementy zostały skonfigurowane i uruchomione, a następnie zostaną wykonane badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego (rysunek 4) w ramach programu badawczego PBZ MNiSW DBO 02/I/2007, Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych. las1.wil.pl las1.wel.pl QoS Broker QoS Broker PCN1 FTP - RT VoIP- RT Urządzenie pomiarowe I (generator ruchu podkładowego) FTP - RT VoIP - RT Rys. 4. Środowisko badawcze DQoS [7] Urządzenie pomiarowe II 5. Wnioski Przedstawiona platforma sprzętowo-programowa została wykonana na podstawie przeprowadzonej krytycznej analizy możliwości funkcjonalnych urządzeń i aplikacji do- 43

8 stępnych na rynku telekomunikacyjnym. Projekt DQoS obejmuje zbiór terminali (komputery PC), punktów dostępowych, koncentratorów ruchu przełączniki i routery sprzętowe oraz dedykowanych aplikacji programowych zapewniających, wymaganą w kolejnym etapie, realizowalność metryk jakościowych. Baza repozytorium sterowników systemów operacyjnych Windows i Linux zapewnia kompatybilność różnego rodzaju interfejsów urządzeń stosowanych w środowisku sieciocentrycznym. Rozbudowę funkcjonalności środowiska NEC można zastosować przez narzędzia analizy sieci umożliwiające śledzenie drogi trasowanych pakietów IP, zarządzanie ruchem i pomiar podstawowych charakterystyk oraz symulację. Usuwanie uszkodzeń i awarii w interfejsach i aplikacjach sieciowych dokonuje się przez obserwację sposobu wymiany danych. Specyfikacja tego obszaru wraz z identyfikacją technicznych możliwości komponentów sieciowych w zakresie racjonalnego ich wykorzystania dla potrzeb demonstratora QoS oraz sortowanie ruchu z adekwatnymi poziomami jakości usług stwarza podstawę do integracji wydzielonych środowisk sieci IP. Zaimplementowane mechanizmy jakości usługi uwzględniają współpracę z mechanizmami bezpieczeństwa i niezawodności. Umożliwi to m.in. rekonfigurację sieci w warunkach dynamicznie zmieniającej się topologii zgodnie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa i koniecznością przeżycia struktur sieci w przypadku wystąpienia czynników degradujących jej możliwości funkcjonalne. DQoS oferuje potencjalną możliwość otrzymania wiarygodnych wyników z pomiarów podstawowych parametrów sieciowych wpływających na realizację usług w środowisku sieciocentrycznym. Zaproponowana platforma sprzętowo-programowa dla DQoS charakteryzuje się łatwością eksploatacji, wysoką funkcjonalnością umożliwiającą integrację wielodomenowych komponentów środowisk sieciocentrycznego. Literatura 1. P. Copeland (TNO), M. Winkler: Analysis of NATO Communications Standards For The NNEC, NC3A, May NATO Network Enabled Capability, Feasibility Study, vol.2, ver.2.0, NC3A, ITU-T G.1010 End-User Multimedia QoS Categories Series G: Transmission Systems and Media, Digital Systems and Networks Quality of Service and Performance-Study Group 12, 2001-NOV A. Grzech: Sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, The Stationery Office (TSO) Managing Successful Projects with PRINCE2. ISBN PRINCE2. Skuteczne zarządzanie projektami, OGC, Londyn 2006, ISBN Program badawczy zamawiany nr PBZ MNiSW DBO 02/I/2007 (Konsorcjum KOS), Zadanie badawcze 16XXX 44

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOUSŁUGOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ W OPARCIU O WEBOWĄ PLATFORMĘ ZARZĄDZANIA DANYMI SHAREPOINT SERVER 2010 ORAZ PAKIETU MOODLE

PROJEKT WIELOUSŁUGOWEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ W OPARCIU O WEBOWĄ PLATFORMĘ ZARZĄDZANIA DANYMI SHAREPOINT SERVER 2010 ORAZ PAKIETU MOODLE MATEUSZ KWAŚNIEWSKI HUBERT KUCHAREK DARIUSZ LASKOWSKI E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, hubert.kucharek@gmail.com dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Zakład Sieci (Z-2) Ośrodek Informatyki (OI) Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Numer pracy: 02.30.005.6 07.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Realizacja

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

WALIDACJA WYBRANYCH CECH ZAPORY SIECIOWEJ W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM MATEUSZ KWAŚNIEWSKI DARIUSZ LASKOWSKI e-mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI IMPLEMENTACYJNE PROTOKOŁU SCIP W PRZYSZŁOŚCIOWYCH SYSTEMACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

MOŻLIWOŚCI IMPLEMENTACYJNE PROTOKOŁU SCIP W PRZYSZŁOŚCIOWYCH SYSTEMACH TELEKOMUNIKACYJNYCH JAKUB BIERYŁO DARIUSZ LASKOWSKI E-mail: jakub.bierylo@gmail.com, dlaskowski71@gmail.com Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ul. Gen. S. Kaliskiego 17/407,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ Jarosław MILEWSKI*, j.milewski@wil.waw.pl Robert MATYSZKIEL*, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo