ILGW /2014 Wg rozdzielnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE ILGW /2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne o numerze ILGW /2014 na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, Zamawiający Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 90 ze zm.) przekazuje wyjaśnienia: Pytanie 1: Zgodnie z pkt 2. SIWZ Zamawiający nie dopuszcza użycia technologii alternatywnych, takich jak: VoIP, numery dostępowe, ale w pkt 16 SIWZ Zamawiający daje wykonawcy możliwość wyboru rodzaju łączy. Co Wykonawca ma rozumieć przez tak skonstruowane wzajemnie sobie zaprzeczające zapisy w SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii VoIP, radiolinii itp.? Zamawiający dopuszcza (zgodnie z SIWZ Rozdział I pkt. 16) świadczenie usług w dowolnej technologii, do wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem technologii wykluczonych w SIWZ Rozdział I pkt. 2. Zamawiający zatem dopuszcza technologię miedzianą, światłowodową, GSM oraz - w wyraźnie wskazanych lokalizacjach - radiolinię ze względu na specyficzne warunki techniczne. Nie dopuszcza zaś VoIP i numerów dostępowych. Pytanie 2: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem 15 szczególnych nr Zamawiającego we wszystkich lokalizacjach, zapisane w pkt 16 SIWZ? Jakie to mają być nr i w jakim stykiem zaterminowane? Pod tym pojęciem Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru technologii dla wybranych 15 numerów. Wszystkie numery Zamawiającego zostały wskazane w tabelach w SIWZ załącznik nr. 6. Dla wskazanych 15 numerów Zamawiający wymaga technologii POTS lub ISDN niezależnie od wiodącej technologii przyjętej przez Wykonawcę. Pytanie 3: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem przeniesienia tego samego nr do innej lokalizacji - czy jest to przeniesienie usługi wraz z nr pomiędzy lokalizacjami czy samego nr telefonu pomiędzy lokalizacjami? Zamawiający pod tym pojęciem rozumie przeniesienie usługi wraz z numerem pomiędzy dwiema spośród swoich lokalizacji zgodnie z SIWZ Rozdział I Tabela nr 1. al. Krasińskiego 11b, Kraków tel.: fax:

2 Pytanie 4: Jeżeli Zamawiający dopuszcza świadczenie usług drogą radiową dla lokalizacji z poz. 8,9 tab. Nr 1 co zatem stoi na przeszkodzie w realizacji usług drogą radiową w pozostałych lokalizacjach? Proszę zatem o zmianę zapisu w SIWZ i dopuszczenie tej technologii w każdej lokalizacji. Ze względu na specyficzne warunki techniczne w lokalizacjach wg SIWZ Rozdział I pkt.6 zamawiający dopuszcza świadczenie usług drogą radiową natomiast w pozostałych nie dopuszcza takiej możliwości. Pytanie 5: Co Zamawiający rozumie przez realizowanie połączeń w interkomie? Dlaczego brak realizacji wybierania skróconego powoduje przyznanie mniejszej ilości punktów zgodnie z definicją oceny w SIWZ. Zamawiający wymaga aby połączenia między wszystkimi jego lokalizacjami były realizowane za pomocą numeracji skróconej i działały na zasadzie interkomu (m.in. z możliwością bezpłatnego przekazywania połączeń pomiędzy lokalizacjami). Wybieranie skrócone wydatnie usprawnia komunikacje wewnętrzną pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego. Zamawiający kryteria oceny ofert określił zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytanie 6: Czy Zamawiający w centralach wymienionych w pkt 19. posiada wolne porty do których miałyby być podłączone aparaty wymagane w załączniku nr 8 SIWZ? Czy wykonawca ma przewidzieć rozbudowę central zamawiającego o dodatkowe porty umożliwiające podłączenie w/w aparatów? Zamawiający informuje, iż w niektórych swoich lokalizacjach nie posiada odpowiedniej do liczby portów i Wykonawca winien uwzględnić rozbudowę istniejących systemów centralowych. Pytanie 7: Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie dokładnych specyfikacji central telefonicznych. Których jest właścicielem. Specyfikacja central telefonicznych wg SIWZ Rozdział I Tabela nr 1 1) Centrala telefoniczna Ericsson BP250: - Karta ISDN 30B+D - Karta ISND 30B+D - Karta 8 linii miejskich 2

3 - Karta 8 linii miejskich - Karta 8x (2B+D) ISDN - Karta zapowiedzi słownych - Karta 32 linii wewnętrznych cyfrowych - Karta 32 linii wewnętrznych cyfrowych 2) Centrala telefoniczna Panasonic KX-TDA100: - Karta 8 linii miejskich analogowych - Karta 8 linii wewnętrznych cyfrowych - Karta traktu PRI 30B+D ISDN - Karta 8 portów linii wewnętrznych hybrydowych. 3) Brak centrali telefonicznej 4) Centrala telefoniczna Panasonic KX-TDA200: - Karta 8 linii miejskich analogowych - Karta PRI 30 B+D ISDN - Karta 16 linii wewnętrznych cyfrowych. 5) Centrala telefoniczna Panasonic KX-TDA200: - Karta 8 linii miejskich analogowych - Karta 8 linii miejskich analogowych - Karta PRI 30 B+D ISDN - Karta 16 linii wewnętrznych cyfrowych. 6) Brak centrali telefonicznej 7) Centrala telefoniczna Ericsson BP250: - Karta 32 linii wewnętrznych cyfrowych 3

4 - Karta 32 linii wewnętrznych cyfrowych - dwie karty linii analogowych zewnętrznych każda po 4 porty - Karta ISDN 30B+D - Karta ISDN 30B+D 8) Centrala telefoniczna Panasonic KX-TES824CE: - 6 linii miejskich - 16 linii wewnętrznych 9) Centrala telefoniczna Panasonic KX-T : - 8 linii miejskich - 16 linii wewnętrznych 10) Centrala telefoniczna Ericsson BP250: - Karta 4 linii miejskich ISDN (2B+D) - Karta 8 linii miejskich analogowych - Karta 32 linii wewnętrznych cyfrowych 11) Brak centrali telefonicznej 12) Centrala telefoniczna Panasonic KX-TES824CE: - 6 linii miejskich - 16 linii wewnętrznych 13) Brak centrali telefonicznej Pytanie 8: Zamawiający wyznaczył termin uruchomienia usług objętych przedmiotem zamówienia na r. Wykonawca zwraca uwagę, iż ustalenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej narusza zasadę uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 29 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uczestnicy na etapie składania ofert nie mają wiedzy na temat faktycznego terminu zakończenia postępowania i tym samym nie mają wiedzy na temat terminu podpisania umowy, a co za tym idzie pozbawieni są wiedzy na temat okresu, jakim będą dysponować na przygotowanie się do rozpoczęcia świadczenia usług. Zamawiający winien wziąć pod uwagę, iż dodatkowo w tym czasie Wykonawca, zgodnie z wymogami SIWZ, musi wykonać szereg czynności umożliwiających zweryfikowanie możliwości technicznych uruchomienia usług objętych przedmiotem zamówienia. Takie działanie Zamawiającego naraża wykonawców na ryzyko zapłaty kar umownych wskutek zbyt krótkiego czasu na wykonanie czynności związanych z uruchomieniem usług. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w przypadku przesunięcia się terminu uruchomienia usług automatycznie skraca się okres świadczenia usługi, którego zakończenie przypada również na termin określony datą kalendarzową tj r. Wykonawca zwraca uwagę, że realizacja usług w wyznaczonym terminie jest mało realna i stawia w uprzywilejowanej pozycji podmiot, który obecnie świadczy usługi takie bądź podobne 4

5 do przedmiotu zamówienia dla Zamawiającego. Ustalając nieosiągalny dla większości potencjalnych wykonawców termin rozpoczęcia świadczenia usług Zamawiający uniemożliwia przeprowadzenie postępowania przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Wobec powyższego Zamawiający wnosi o zmianę terminu uruchomienia usług na 90 dni od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną zmianę? W dniu r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu rozpoczęcia świadczenia usług oraz terminów składania i otwarcia ofert. Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego: Pytanie 9: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień r., natomiast ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukazało się w dniu r. Wykonawca informuje, iż termin 9 dni na przygotowanie oferty jest zbyt krótki w stosunku do bardzo obszernego przedmiotu zamówienia. Faktyczny czas na przygotowanie oferty jaki Wykonawca dał Zamawiającym to zaledwie 6 dni roboczych. Nie jest to termin, który umożliwi weryfikację możliwości technicznych oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do przedłożenia oferty w sposób rzetelny. Natomiast zgodnie z art. 43 ust 1 Ustawy PZP "Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty". Ponadto tak krótki termin powoduje ograniczenie ilości Wykonawców, którzy będą mogli złożyć oferty, a to stoi w sprzeczności z art. 7 ust. 1 oraz z art. 29 ust. 2 Ustawy PZP, które obligują Zamawiającego do zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert na dzień ? W dniu r. Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym zakresie. Nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na r. Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego: Pytanie 10: Zamawiający w treści SIWZ informuje, że część usług jest świadczona przez GTS. Proszę o informację jaką technologią obecny operator świadczy usługi? Czy usługi te są świadczone na własnej sieci operatora czy też na obcej infrastrukturze? Zamawiający opisał stosowane u siebie technologie w załączniku nr 7 do SIWZ. Nie dysponuje jednak wiedzą w zakresie własna/obca na temat infrastruktury obecnych wykonawców. Pytanie 11: Zamawiający w pkt 11 Opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby linii oraz zmianę lub ograniczenie usług bez konieczności ponoszenia kar finansowych. Wykonawca zwraca uwagę, że taki opis przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie art. 29 ust.1 5

6 Ustawy, który mówi, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacja o zmiennej ilości przedmiotu zamówienia bez wskazania konkretnych lokalizacji i dat jest opisem niejednoznacznym i uniemożliwia Wykonawcy skalkulowanie oferty, gdyż Wykonawca nie wie na etapie składania ofert jaki finalnie będzie miał kształt i zakres przedmiot zamówienia. Zamawiający tym zapisem utrudnia określenie rentowności projektowanego przedsięwzięcia. Ponadto Wykonawca chce podkreślić, iż postanowienia dotyczące zmiany zakresu zamówienia oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy winny być analizowane na gruncie artykułów 140, 142, 144 oraz 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowy w sprawie zamówień publicznych są bowiem, co do zasady, umowami zawieranymi na czas oznaczony, a świadczenie wykonawcy winno być tożsame ze świadczeniem określonym w składanej przez niego ofercie. Należy zauważyć, iż w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można spotkać się ze zdaniem kwestionującym dopuszczalność zawierania w umowach w sprawie zamówienia publicznego jakichkolwiek postanowień dających zamawiającemu uprawnienie do wypowiadani takiej umowy w całości lub w określonym zakresie. Czy zamawiający doprecyzuje kwestie rezygnacji z usług czy też wykreśli powyższy zapis z treści SIWZ? Zamawiający uwzględniając uwagi Wykonawcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby linii oraz zmianę lub ograniczenie usług bez konieczności ponoszenia kar finansowych w ilości do 10% posiadanych linii. W związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w sposób określony poniżej. Pytanie 12: Zamawiający w pkt 24 opisu przedmiotu zamówienia wyznacza termin płatności jako nie krótszy niż 14 dni od daty wpływu faktury Określenie takiego terminu przez Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca będzie zmuszony odprowadzić należny podatek zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 4) lit, b ustawy z dnia o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.) od dnia wystawienia faktury VAT Wobec czego dłuższy termin płatności powoduje, że Wykonawca będzie zmuszony odprowadzić należny podatek jeszcze przed faktycznym uregulowaniem zobowiązania wynikającego z faktury przez Zamawiającego Ponadto taki sposób fakturowania wymusza na Wykonawcy wliczenie do projektu dodatkowych kosztów odmiennego fakturowania, co może podrożyć koszt całościowy projektu. Dla Wykonawcy standardowy sposób wystawiania faktur generuje termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury VAT. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności faktur liczonego od dnia wystawienia faktury w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem, że faktura nie może wpłynąć do Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia? Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z czym modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony poniżej. 6

7 J Pytanie 13: Zamawiający w formularzu ofertowym wymaga wyceny połączeń międzynarodowych do strefy I. Wykonawca zwraca uwagę, że cenniki operatorów są różne i nie zawsze są podzielone na strefy. Prosimy zatem o wskazanie jakie kraje są objęte strefą I? Zamawiający pisząc o strefie I ma na myśli kraje Unii Europejskiej, natomiast połączenia do pozostałych krajów wg obowiązującego cennika operatora. Pytanie 14: Zamawiający zaznacza, że połączenia do pozostałych stref połączeń międzynarodowych mają być zgodne z cennikiem. Czy zatem Wykonawcy mają dołączyć do oferty swój cennik? Wykonawca winien dostarczyć cennik w którym zostaną wskazane taryfy i strefy dot. połączeń międzynarodowych. Pytanie 15: Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ, pkt I, ppkt 17 - Czy zamawiający dopuszcza realizację połączeń faxowych w oparciu o rozwiązanie fax na mail? Tak. Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi fax to mail Pytanie 16: załącznik nr 10 do SIWZ pkt 3 - Czy zamawiający zgodzi się na uwzględnienie tu wyłącznie zapisów dotyczących odpowiedzialności Operatora określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych? Zamawiający na wniosek Wykonawcy uwzględni Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych jako załącznik do zawartej w wyniku prowadzonego postępowania umowy, z zastrzeżeniem braku sprzeczności z zapisami określonymi przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami pkt 15 IPU W przypadku rozbieżności lub niespójności pomiędzy treścią niniejszej umowy a treścią Regulaminów i innych Załączników stanowiących jej część, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Załączników do Umowy i dokumentów załączonych do tych Załączników pierwszeństwo mają postanowienia Załączników. Pytanie 17: Załącznik nr 10 do SIWZ pkt 6 Nie może wyłącznie subiektywna ocena zamawiającego decydować czy usługi były czy nie należycie świadczone; faktura wystawiona nieprawidłowo lub bezpodstawnie nie upoważnia Klienta do wstrzymania się z zapłatą- musi ona zostać w całości uregulowana, a dopiero później, zgodnie z procedurą reklamacyjną dokonywana jest korekta. Ponieważ nie wysyłamy faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru obowiązek podatkowy 7

8 powstaje z chwilą wystawienia faktury i od tej daty powinien być liczony termin płatności czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu? Zamawiający przedmiotowym pismem dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu płatności w sposób określony poniżej. Pytanie 18: załącznik nr 10 do SIWZ pkt 8 - Prosimy o doprecyzowanie kto będzie odpowiedzialny za weryfikację i kontrolę poziomu wykorzystania kwoty brutto, czy Zamawiający? Co w sytuacji jeżeli opisana w powyższym ustępie sytuacja będzie miała miejsce w trakcie cyklu rozliczeniowego, czy Zamawiający dopuszcza że z dnia na dzień zostaną wyłączone wszystkie usługi? Odpowiedzialność za weryfikację i kontrolę poziomu wykorzystania kwoty brutto spoczywa na Zamawiającym. Celem weryfikacji wykorzystanej kwoty będzie uniknięcie sytuacji, o której pisze Wykonawca tj. wyłączenia usług z dnia na dzień. Zamawiający monitorując poziom wykorzystania kwoty w odpowiednim czasie podejmie działania mające na celu zawarcie nowej umowy. Pytanie 19: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na standardowym formularzu wykonawcy i czy przyjmie obowiązujący u Operatora Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych? Wykonawca przedstawi do podpisu taki formularz Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, który funkcjonuje u Operatora, a którego treść jest ściśle określona, jest niezmienna (ze względu na obowiązek zachowania transparentności wzorców umownych} i załączy obowiązujący u Operatora Regulamin (każda zmiana jego treści wymaga zatwierdzenia przez Prezes UKE). Postanowienia UOŚUT oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych byłyby wiążące w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z zapisami Umowy Przetargowej i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na formularzu wykonawcy jako uzupełnienie umowy zawierającej Postanowienia Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki określone w SIWZ na podstawie, których zostanie złożona oferta pod warunkiem braku sprzeczności z zapisami określonymi przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami pkt 15 IPU W przypadku rozbieżności lub niespójności pomiędzy treścią niniejszej umowy a treścią Regulaminów i innych Załączników stanowiących jej część, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Załączników do Umowy i dokumentów załączonych do tych Załączników pierwszeństwo mają postanowienia Załączników. Pytanie 20: OPZ, Rozdział I, pkt. 3 - Zamawiający wymaga przeniesienia numeru w przypadku przeniesienia/zmiany lokalizacji w ciągu 72 godzin. 8

9 Wykonawca zwraca uwagę, iż przeniesienie w tak krótkim czasie nie jest możliwe. Do wykonania zmiany lokalizacji numeru konieczne Jest wcześniejsze sprawdzenie warunków a niekiedy wykonanie inwestycji w infrastrukturę kablową czy tez pozyskanie stosownych zgód np. właścicieli budynków, gruntów czy konserwatora zabytków. W związku z tym Wykonawca zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza dodatkowego zapisu o niniejszej treści: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej zmianie swojej lokalizacji co najmniej z 90 dniowym wyprzedzeniem"? Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Pytanie 21: OPZ, Rozdział l, pkt.5 - Zamawiający w Tabeli nr 1 podał zakresy obecnie posiadanej numeracji i liczby potrzebnych numerów. Wykonawca prosi o wyjaśnienie różnić pomiędzy kolumną zakres obecnie posiadanej numeracji a liczba potrzebnych numerów" np. dla lokalizacji 1 Kraków al. Krasińskiego 11 B w kolumnie zakres jest wiązka 400 numerów a w liczbie potrzebnych numerów Jest 140. Czy należy przez to rozumieć że z posiadanej wiązki numerów Zamawiający de facto korzysta tylko ze 140 numerów? Czy też poza wiązką korzysta także z innych numerów? Wykonawca dobrze zrozumiał Zamawiającego. Zakresy obecnie posiadanej numeracji to pełne wiązki będące w posiadaniu Zamawiającego. Natomiast liczba potrzebnych numerów to faktyczny stan ich wykorzystania w ramach wiązek i poza nimi. Wszystkie numery zostały wskazane w załączniku nr 6 zaś szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w załączniku nr 7. Pytanie 22: OPZ, Rozdział I, pkt. 8 oraz pkt 28 a- Wykonawca wnosi o wykreślenie tego punktu. Wymaganie Zamawiającego Jest niemożliwy do spełnienia przez żadnego Wykonawcę ze względów technicznych. Nie ma możliwości technicznych wprowadzenia wybierania skróconego dla kilkunastu różnych lokalizacji posiadających odrębne centrala telefoniczne, bez spójnego planu numeracyjnego i z różnymi usługami: PSTN, ISDN BRA czy ISDN PRA. Poza tym część numerów Jest podłączona do central telefonicznych a część podłączona jest bezpośrednio co uniemożliwia wprowadzenie wybierania skróconego Zgodnie z wiedzą Zamawiającego przy zastosowaniu odpowiednich technologii istnieje techniczna możliwość wprowadzenia skróconego wybierania numerów, w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Pytanie 23: OPZ, Rozdział I, pkt. 9 - Zamawiający wymaga przydzielenia dodatkowych numerów, aby spełnić potrzeby określone w Tabeli nr 1. Wykonawca prosi o doprecyzowanie i uzupełnienie Tabeli nr 1 w taki sposób aby możliwa była 9

10 jednoznaczna identyfikacja potrzeb które Wykonawca ma spełnić np. wskazania w Tabeli konkretnej ilości i rodzaju usługi które Zamawiający będzie wymagał (przykład: lokalizacja 5 - linia analogowa PSTN 5 sztuk). Zamawiający określił swoje potrzeby w SIWZ Rozdział I pkt. 12 oraz Załączniki nr 6 i 7. Zamawiający nie może wskazać konkretnej technologii, jak o to wnosi Wykonawca, by nie ograniczać wolnej konkurencji. Pytanie 24: OPZ, Rozdział l, pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby linii bez ponoszenia kar finansowych. Wykonawca wnosi o określenie maksymalnej ilości np. 10 % obecnego stanu z których Zamawiający będzie mógł zrezygnować w czasie trwania Umowy, Bez tego zapisu Wykonawca nie może przygotować rzetelnej kalkulacji cenowej gdyż nie ma pełnych danych. Zamawiający uwzględniając uwagi Wykonawcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby linii oraz zmianę lub ograniczenie usług bez konieczności ponoszenia kar finansowych w ilości do 10% posiadanych linii. W związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ w sposób określony poniżej. Pytanie 25: OPZ, Rozdział I, pkt Zamawiający wymaga od Wykonawcy doboru rodzaju łącz oraz usług za pomocą których wykona zadanie określone w pkt. 12. Wykonawca zwraca uwagę, iż może dobrać technologię świadczenie usług: droga kablowa, światłowodowa, radiowa Hp. Natomiast to Zamawiający zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych powinien w sposób jednoznaczny określić rodzaj i ilość usług które zamierza zakupić w ramach postępowania. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż spoczywa na nim obowiązek spełnienia wymagań SIWZ, które w tym wypadku nie zostały określone. Ponadto niektóre rodzaje urządzeń np. faksy mogą współpracować tylko z linią analogową. W związku z czym Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji poprzez określenie rodzaju usług; PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA i ilości poszczególnych usług w podziale na Istniejące usługi l planowane do zamówienia dla każdej lokalizacji. Zamawiający określił swoje potrzeby w SIWZ Rozdział I pkt. 12 (funkcjonalność) oraz pkt.16 łącznie z pkt.2 (technologie) oraz Załączniki nr 6 i 7 (liczby). Zamawiający nie może wskazać konkretnej technologii, jak o to wnosi Wykonawca, by nie ograniczać wolnej konkurencji. Pytanie 26: OPZ, Rozdział I, pkt Zamawiający wskazał, Iż posiada 15 szczególnych numerów Zamawiającego we wszystkich lokalizacjach. 10

11 Czy numery te są wyłączone z postępowania, nie pojawiają się nigdzie w SIWZ I Wykonawca jest zwolniony ze świadczenie usług dla nich w ramach niniejszego postępowania? Numery te nie są wyłączone z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru technologii dla wybranych 15 numerów. Wszystkie numery Zamawiającego zostały wskazane w tabelach w SIWZ załącznik nr. 6. Dla wybranych 15 numerów Zamawiający wymaga technologii POTS lub ISDN niezależnie od wiodącej technologii przyjętej przez Wykonawcę. Wybranych 15 numerów zostanie przekazanych wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy. Pytanie 27: OPZ, Rozdział I, pkt 17 - Zamawiający wymaga zapewnienia na czas realizacji wszelkich urządzeń niezbędnych do realizacji zadania w tym: aparatów telefonicznych, central telefonicznych. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie na jakich zasadach miało by się to odbyć: Zamawiający zamierza je kupić od Wykonawcy, wydzierżawić czy wymaga udostępnienia a koszty mają być wliczone w jednorazową opłatę za uruchomienie numerów w Formularzu ofertowym? Ponadto Wykonawca prosi o wyjaśnienie co miało by się stać z udostępnionym sprzętem po zakończeniu Umowy: przechodzi na własność Zamawiającego, jest zwracany Wykonawcy itp.? Cały sprzęt Wykonawca dostarcza na własny koszt do Zamawiającego. Wszystkie koszty należy uwzględnić w formularzu ofertowym w ramach abonamentu za cały okres Umowy. Po zakończeniu umowy cały dostarczony sprzęt pozostaje u Zamawiającego. Pytanie 28: OPZ, Rozdział I, pkt Zamawiający wymaga dostarczenia aparatów telefonicznych. Wykonawca prosi o wskazanie konkretnej ilości aparatów, które należy dostarczyć dla każdej lokalizacji oddzielnie. Zamawiający wyspecyfikował to w załączniku nr 6 i 8 do SIWZ. Pytanie 29: OPZ, Rozdział I, pkt Zamawiający określił rodzaj posiadanych central telefonicznych. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w przypadku wykorzystania tych central konieczne będzie dostarczenie zestawów konsola operatorska - aparat systemowy oraz aparatów telefonicznych? Zamawiający winien dostarczyć aparaty takie, aby współpracowały z centralą w danej lokalizacji (SIWZ załącznik nr 6 i 8) Pytanie 30: OPZ, Rozdział I, pkt 28 ust. - Zamawiający wymaga jednolitej stawki za połączenia głosowe. Wykonawca wnosi o wykreślenie z postępowania połączeń na numery infolinii, gdyż każda z 11

12 nich może być taryfikowana w różny sposób np. za minutę połączenia, za 3 minuty połączenia, bez opłat itd. i wprowadzenia poniższego zapisu: Usługi połączeń głosowych do infolinii będą realizowane zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy". Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony poniżej. Pytanie 31: OPZ, Rozdział I, pkt.28 strona 6 - Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zainstalowania central telefonicznych? Jeśli tak to w Jakich obiektach? Zamawiający nie wymaga bezwzględnego instalowania central telefonicznych. Wykonawca winien zainstalować centrale, stosownie do zaoferowanej technologii, jeśli uzna to za niezbędne w danej lokalizacji Zamawiającego. Pytanie 32: Załącznik nr 1 do SIWZ - Zamawiający w Tabeli w pozycji 5 wskazał ilość numerów Wykonawca prosi o wyjaśnienie z czego wynika ta liczba? W Formularzu ofertowym w polu wskazanym przez Wykonawcę omyłko wskazano nieprawidłową liczbę. Prawidłowa ilość numerów to Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony poniżej. Pytanie 33: Załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający określił numery dla poszczególnych lokalizacji. Wykonawca prosi o uzupełnienie listy poprzez dopisanie do każdego numeru jaki jest rodzaj usługi: PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA. Jest to niezbędne do sprawdzenia warunków przeniesienia numeracji u poszczególnych operatorów Zamawiający umieścił te informacje w SIWZ załączniku nr 7 (objaśnienia). Pytanie 34: Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykonawca prosi o wyjaśnienie co oznacza POTS w pozycji 3 w kolumnie :Obecne usługi skoro Zamawiający nie posiada tam żadnych usług i nie przewiduje nowych. Zamawiający tylko wskazał, że posiada tam usługi telefoniczne. W związku z powyższym modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony poniżej. 12

13 Pytanie 35: Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykonawca prosi o poprawne wskazanie obecnych operatorów. GTS Energis i Telefonia Dialog S.A. to oddzielne podmioty gospodarcze. Poprawna nazwa to GTS Energis GTS Poland S.A. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony poniżej. Pytanie 36: Załącznik nr 7 do SIWZ pkt 6 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenie centrali telefonicznej czy tez zachowania obecnego stanu? Zamawiający wymaga dostarczenia central, jeśli Wykonawca uzna to za niezbędne, stosownie do oferowanej technologii. Jeśli Wykonawca zdecyduje się korzystać z istniejących central Zamawiającego - winien je w okresie Umowy utrzymywać technicznie na własny koszt. Pytanie 37: Załącznik nr 7 do SIWZ pkt 11 - Zamawiający napisał, iż połączenia są tam realizowane bez wykorzystania centrali telefonicznej, Tymczasem w OPZ Rozdział I, pkt. 19 Zamawiający napisał że w tej lokalizacji posiada własny system centralowy Panasonic. Wykonawca prosi o wprowadzenie stosownych zmian w dokumentacji. W SIWZ w przedmiotowym zakresie wystąpił błąd pisarski. Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje SIWZ w sposób określony poniżej. Pytanie 38: Załącznik nr 7 do SIWZ pkt 12 - Zamawiający napisał iż w tej lokalizacji posiada własną centralę Panasonic. Tymczasem w OPZ, Rozdział I, pkt 19 Zamawiający nie wykazał tej lokalizacji wśród tych, które posiadają własne centrale. Wykonawca prosi o wprowadzenie stosownych zmian w dokumentacji. Ponadto punkt 12 jest powtórzony dwukrotnie ze sprzecznymi informacjami. W SIWZ w przedmiotowym zakresie wystąpił błąd pisarski. Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje SIWZ w sposób określony poniżej. Pytanie 39: W związku z konieczności analizy odpowiedzi na pytania oraz przygotowanie rzetelnej oferty wykonawca wnosi i zmianę terminu składania ofert z 04 lipca 2014 godz na co najmniej 04 sierpień 2014 godz oraz w związku z tym uruchomienie usług w terminie do 01 października

14 Zamawiający w dniu r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert a także w zakresie terminu rozpoczęcia świadczenia usług. Modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego: Pytanie 40: Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art KSH. ILGW z IPRR Zamawiający potwierdza, że komparycja umowy poświęcona Wykonawcy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych Pytanie 41: Zgodnie z treścią pkt 6 IPU za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury". Zauważyć należy, iż takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić daty, w jakiej Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty należnej Wykonawcy kwoty za świadczone usługi telekomunikacyjne, W tym stanie rzeczy takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Wobec powyższego rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści pkt 6 IPU poprzez zastąpienie wyrazu doręczenia wyrazem wystawienia Uwzględniając zastrzeżenia Wykonawców Zamawiający niniejszym pismem modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony poniżej. Pytanie 42: Wykonawca zwraca z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w pkt 3 IPU zapisu, zgodnie z którym a) Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie pkt 3 IPU nie przekroczy 15% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie? b) Łączna suma kar umownych, bonifikat odszkodowań naliczonych w danym miesiącu na podstawie pkt 3 IPU Umowy nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług w danym miesiącu! Wykonawca zwraca się, na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 15% kwoty wartości umowy, o rozważenie innej wartości procentowej, gdyż wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w treści oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na powyżej zaproponowaną zmianę. 14

15 Pytanie 43: Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę aby Regulamin świadczenia usługi stanowił załącznik do umowy i obowiązywał w zakresie niesprzecznym i nieuregulowanym w umowie? Zamawiający na wniosek Wykonawcy uwzględni Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych jako załącznik do zawartej w wyniku prowadzonego postępowania umowy, z zastrzeżeniem braku sprzeczności z zapisami określonymi przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami pkt 15 IPU W przypadku rozbieżności lub niespójności pomiędzy treścią niniejszej umowy a treścią Regulaminów i innych Załączników stanowiących jej część, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Załączników do Umowy i dokumentów załączonych do tych Załączników pierwszeństwo mają postanowienia Załączników. Pytanie 44: Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający udostępni w wersji edytowalnej formularz ofertowy wraz załącznikami do oferty, czyli załączniki 1-5 do SlWZ? Tak. Wersje edytowalne załączników od 1 do 5 SIWZ uwzględniające modyfikacje SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego zakładce TELEFONIA STACJONARNA dot. przedmiotowego zamówienia Pytanie 45: Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie liczby linii telefonicznych, zmianę lub ograniczenie usług, a jeżeli tak to w jakim zakresie? Zamawiający przewiduje iż przez okres 36 miesięcy dopuszcza zmniejszenie ilość posiadanych linii telefonicznych lecz nie przekroczy to 10% od posiadanego stanu. Pytanie 46: Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby linii telefonicznych, a jeżeli tak to w jakim zakresie? W treści SIWZ Zamawiający przewidział jedynie możliwość zmniejszenia liczby linii, w istotnych postanowieniach umowy wskazując natomiast, iż może to być zmniejszenie lub zwiększenie ilości linii. Zamawiający tak jak wskazano w treści SIWZ przewiduje jedynie zmniejszenie ilości linii. W związku z tym modyfikuje zapisy załącznika nr 10 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy w sposób określony poniżej. 15

16 Pytanie 47: Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, a jeżeli tak to w jakich przypadkach i jakim terminie? Z powyższego tytułu Zamawiający zamierza nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto (ust. 4 załącznika numer 10 do SIWZ), nie precyzując jednocześnie ani samego prawa do wypowiedzenia umowy ani też warunków na jakich może dojść do odstąpienia. Zamawiający w załączniku nr 10 do SIWZ przewidział możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Uwzględniając zapytanie Wykonawcy Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sposób określony poniżej. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Zamawiający Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907.) modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w ten sposób, że: 1. W Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 11 otrzymuje brzmienie: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby linii w ilości do 10% posiadanych linii oraz zmianę lub ograniczenie usług bez konieczności ponoszenia kar finansowych. 2. W Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 19 tiret trzeci otrzymuje brzmienie: Panasonic KX-TES824CE dla lokalizacji 8, W Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 24 otrzymuje brzmienie: Termin płatności faktur będzie nie krótszy niż 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem, że faktura nie może wpłynąć do Zamawiającego później niż w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia 4. W Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 28 lit. c otrzymuje brzmienie: c) jedna i jednolita (bez względu na porę dnia) dla wszystkich numerów telefonicznych stawka za połączenia dla danego rodzaju połączenia głosowego z wyjątkiem połączeń do infolinii, które będą taryfikowane zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy; 5. W Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ostatni akapit tj. informacja dotycząca prawa opcji otrzymuje brzmienie: Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby linii w ilości do 10% posiadanych linii oraz zmianę lub ograniczenie usług, zwiększenia o 5 % liczby posiadanych numerów oraz o 10% liczby nowych aparatów telefonicznych w zależności od realnych potrzeb oraz zabezpieczonych środków finansowych. 16

17 Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji w zakresie zmniejszenia liczby linii w ilości do 10%, zwiększenia o 5 % liczby posiadanych numerów oraz o 10% liczby nowych aparatów telefonicznych jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia wykraczającego poza ilość wskazaną w niniejszej SIWZ. 6. W Załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy poz. 5 w kolumnie ilość minut*/ilość numerów otrzymuje brzmienie: nr 7. W załączniku nr 7 do SIWZ Wykaz operatorów obecnie użytkowanych numerów wraz z usługami na tych numerach, poz. 3 tabeli otrzymuje brzmienie: 3 Kraków, ul. Farmaceutów 2 Brak Brak 8. W załączniku nr 7 do SIWZ Wykaz operatorów obecnie użytkowanych numerów wraz z usługami na tych numerach. Objaśnienia zawarte poniżej tabeli otrzymują brzmienie: Objaśnienia: Orange Orange Polska S.A. GTS Energis GTS Poland S.A. POTS analogowa linia miejska ISDN BRA łącze cyfrowe 2 kanały ISDN PRA łącze cyfrowe 30-kanałowe 9. W Załączniku nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: a) możliwość zmniejszenia liczby linii oraz zmianę lub ograniczenie usług bez konieczności ponoszenia kar finansowych. 10. W Załączniku nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy pkt 6 otrzymuje brzmienie: Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy i uruchomienia we wskazanych lokalizacjach Zamawiającego. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, będzie regulowana w cyklu miesięcznym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że faktura nie może wpłynąć do Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 11. W Załączniku nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby linii w ilości do 10% posiadanych linii oraz zmianę lub ograniczenie usług, 17

18 zwiększenia o 5 % liczby posiadanych numerów oraz o 10% liczby nowych aparatów telefonicznych w zależności od realnych potrzeb oraz zabezpieczonych środków finansowych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji w zakresie zmniejszenia liczby linii w ilości do 10%, zwiększenia o 5 % liczby posiadanych numerów oraz o 10% liczby nowych aparatów telefonicznych jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia wykraczającego poza ilość wskazaną w niniejszej SIWZ. 12. W załączniku nr 10 do SIWZ pkt 12 Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy lub do wyczerpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, w zależności co pierwsze nastąpi. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi nie później niż 90 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia. Do dnia W Załączniku nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, c) Jeżeli Wykonawca opóźnia się w sposób nieuzasadniony w wykonywaniu powierzonych mu czynności, d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, e) prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. f) Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia g) W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych kar umownych. Otrzymują: Wykonawcy uczestnicy postępowania ( , faks) Z up. Dyrektora Izby Celnej Z-ca Dyrektora Izby Celnej nadkom. Ewa Miksiewicz - Wąsik /podpis na oryginale/ 18

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika

350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 10 czerwca 2015r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... U m o w a Nr... W dniu...r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników: 1.... 2.... Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 23 lipca 2010 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Szczecin 2016.07.28 Akademia Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin poniżej udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 tel.: (022) 6848 333; 684 80 24; faks: 6847 310; 6848 017 12 marca 2012r. dot.: zawarcie umów ramowych na kompleksowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI-350-02/16 Dotyczy postępowania konkursowego na Wykonanie łącza światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu,

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Łódź, dnia 16 września 2015 roku Ld-2251-27-3/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: AS/BZP/01/2016 Szczecin dnia 24.03.2016r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przetarg nieograniczony na dostawę energii do

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 15 września 2015 roku. Ld-2251-27-2/15. Wykonawcy

Łódź, dnia 15 września 2015 roku. Ld-2251-27-2/15. Wykonawcy Łódź, dnia 15 września 2015 roku Ld-2251-27-2/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy. Obecnym sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Odpowiedź: Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy. Obecnym sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa, dnia 12.08.2015 r. Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 12 kwietnia 2011 r. D.ZP-2820/6/11 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. Dostawy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej infolinii -

RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej infolinii - Warszawa, 2 sierpnia 2013 r. DYREKTOR GENERALNY Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Jarosław Fiks RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); Szanowni Państwo W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.", nr sprawy ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania Zmiana treści SIWZ Wszyscy zainteresowani

Odpowiedzi na pytania Zmiana treści SIWZ Wszyscy zainteresowani znak: WAG-Z.261.1.2015 Gdańsk, dnia 2 marca 2015 r. Odpowiedzi na pytania Zmiana treści SIWZ Wszyscy zainteresowani Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Transmisję

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY Gliwice, dnia 25 czerwca 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Załącznik 2 nr Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.21.2015 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15

SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dzierżawa centrali telefonicznej i apratów telefonicznych w celu zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegaja się o udzielenie zamówienia publicznego Lublin ul. Staszica 16

Wykonawcy, którzy ubiegaja się o udzielenie zamówienia publicznego Lublin ul. Staszica 16 Ą Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie L. Dz.EO/TE 2730/7/2/13 Lublin 13.06. 2013r. * PROMUJ SZPITAL CY 20-081 Lublin ul. Staszica 16 REGON 431029234 NIP 712-24-29-274 * * ZDROWIE Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID.272.15.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot. sprawy ZP/0005/PU/2011 Kraków, dnia 24 sierpnia 2011 r. DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA Szanowni Państwo, Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 2 w zw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Do: Wykonawców w postępowaniu.

Do: Wykonawców w postępowaniu. Warszawa, dn. 09.11.2012 r. DO-250-37 TA/12 Do: Wykonawców w postępowaniu. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż energii elektrycznej na

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej euro

dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej euro ITG-TDG 05-02-2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Mielec, 04.02.2015 r. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE * POTWIERDZAM OTRZYMANIE NINIEJSZEGO PISMA.

OŚWIADCZENIE * POTWIERDZAM OTRZYMANIE NINIEJSZEGO PISMA. Poznań, dnia 2009-03-11 EZ/ 1676...../2009 Wg rozdzielnika: Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo