ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy routerów do ochrony sieci dla 2 Urzędów Gmin: Klonowa, Lututów (województwo łódzkie), w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz., 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego, w związku z realizacją przez Organizatora Postępowania projektu Oceń -zaplanuj-zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów, numer projektu: POKL / Organizator Postępowania: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta, ul. Hanki Sawickiej 50 A lok. 20, Kalisz, nazwa skrócona: Educator L.B. URL: Telefon: Fax: Definicje Ilekroć w niniejszym Zapytaniu ofertowym jest mowa o: 1. Oferencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie Umowy w ramach Postępowania; 2. Organizatorze Postępowania należy przez to rozumieć Educator L.B. z siedzibą w Kaliszu; 3. Postępowaniu należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone przez Educator L.B. w przedmiocie: dotyczącym zakupu i dostawy routerów do ochrony sieci (2 szt.) w ramach projektu Oceń zaplanuj -zmień- poprawa jakości funkcjonowania urzędów

2 gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. 4. Zapytaniu ofertowym należy przez to rozumieć niniejsze zapytanie ofertowe; 5. Umowie należy przez to rozumieć umowę o treści wskazanej w Załączniku nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. 3. Przedmiot Postępowania Przedmiotem Postępowania jest zakup 2 szt. routerów do ochrony sieci dla 2 Urzędów Gmin: Klonowa, Lututów (kod CPV: ; ; ). Przedmiot postępowania został szczegółowo określony poniżej w opisie zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. Przedmiotem postępowania jest zakup łącznie 2 szt. routerów do ochrony sieci dla 2 Urzędów Gmin: Klonowa i Lututów (województwo łódzkie). W ramach usługi Oferent zapewni dostawę 2 szt. routerów do ochrony sieci, w tym 1 szt. dla Urzędu Gminy Klonowa i 1 szt. dla Urzędu Gminy Lututów (województwo łodzie). Dostarczone routery do ochrony sieci muszą zostać zapewnione zgodnie z zamieszczonym poniżej minimalnym zakresem kryteriów, którym w/w sprzęt musi odpowiadać. Świadczenie usługi przez Oferenta będzie przebiegać na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Minimalny zakres kryteriów w odniesieniu do przedmiotu postępowania, które Oferent winien jest zapewnić - dotyczy Routerów do ochrony sieci (2 szt.):

3 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej Oferent zobowiązany jest zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 2. Dla elementów systemu bezpieczeństwa obsługujących przedmiot postępowania, Oferent zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: a) Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. b) Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. c) Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN oraz automatyczne przekierowanie pakietów zgodnie z trasą definiowaną przez protokół OSPF. d) System realizujący funkcję Firewall, dający możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. e) System realizujący funkcję Firewall, dysponujący minimum 6 portami Ethernet 10/100 Base-TX oraz 2 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX. f) Możliwość tworzenia min 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. g) W zakresie Firewall a obsługa nie mniej niż 90 tysięcy jednoczesnych połączeń oraz 5 tys. nowych połączeń na sekundę h) Przepustowość Firewall a: nie mniej niż 300 Mbps i) Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 60 Mbps. 3. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: a) kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection b) ochrona przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS, SMTPS, POP3S). W celu zapewnienia wysokiej skuteczności mechanizmu antywirusowego wymaga się aby mechanizm skanowania działał w oparciu o technologię proxy, umożliwiającą analizę dowolnego typu załączników

4 c) poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN d) ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] e) kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM f) kontrola zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) g) kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] h) Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P i) Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL j) Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji na lokalnym dysku k) Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 300 Mbps l) Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączonymi funkcjami: Antivirus, WebFilter - min. 40 Mbps 4. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: a) Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site; b) Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczyć klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem; c) Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności; d) Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh; e) Zapewnienie możliwości wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF; f) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth; g) Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routigu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły; RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSeC VPN; h) Zapewnienie możliwości budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall a, Antywirus a, IPS a, Web Filter a. i) Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego; j) Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety); k) Zapewnienie możliwości tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ; l) Silnik antywirusowy, zapewniający skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021);

5 m) Ochrona IPS, opierająca się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków, zawierająca co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administratorom systemu należy zapewnić możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur oraz możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. n) Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www należy zapewnić dostępność takich kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administratorowi należy również zagwarantować możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. o) Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 5. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: a) Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu; b) haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP; c) haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych; d) Zapewnienie rozwiązania umożliwiającego budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sing On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny. 6. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa muszą posiadać przynajmniej następujące certyfikaty: a) ICSA dla funkcjonalności SSLVPN, IPS, Antywirus b) ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall c) Elementy systemu zapewniające możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracowania z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami wchodzącymi w skład systemu. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 7. Serwisy i licencje a) Oferent zobowiązany jest dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa co najmniej 12 miesięczne,

6 8. Gwarancja oraz wsparcie: a) System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres co najmniej 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wad. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. b) W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Oferent winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. c) Oferent zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. Routery do ochrony sieci powinny zostać dostarczone na koszt Oferenta najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy i zawierać wszystkie opłaty związane z funkcjonalnością zakupionego sprzętu patrz. opis powyżej. 4. Części zamówienia. Oferty wariantowe. Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert częściowych. Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty a. Warunki udziału w postępowaniu:

7 Oferent musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień. Organizator Postępowania dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia nie spełnia. b. Oferent składa ofertę na wzorze zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. c. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego Zapytania ofertowego; Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; Opis funkcjonalności routera do ochrony sieci, zgodny z minimalnym zakresem kryteriów w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. W/w opis powinien być dokonany w taki sposób, aby ułatwić Organizatorowi postępowania identyfikacje wszystkich kryteriów wyznaczonych w stosunku do przedmiotu zamówienia tzn. zgodnie z kolejnością stosowaną przez Organizatora w opisie pkt. 3. Organizator Postępowania informuje, iż przedłożenie ww. dokumentów będzie oceniane dla przedmiotu zamówienia. 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami Osobą upoważnioną ze strony Organizatora Postępowania do kontaktowania się z Oferentami jest: Anna Kowalczyk, tel , fax , 7. Oferta a. Każdy z Oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i oznacza ją jako OFERTA. b. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona. c. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

8 d. Ofertę złożoną po terminie Organizator Postępowania zwróci bez otwierania. e. Oferent wypełni pozycje cenowe zawarte w formularzu ofertowym, podając oferowaną kwotę netto oraz kwotę brutto. f. Wszelkie cła, podatki i inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie oferty. g. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). Płatności odbędą się w polskich złotych (PLN) na zasadach szczegółowo określonych w Umowie. h. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do złożenia podpisu w imieniu Oferenta. i. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Organizator Postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. j. Cena oferty obejmuje koszt dostarczenia 2 szt. routerów do siedzib Partnerów: Urzędu Gminy Klonowa (1 szt.) i Urzędu Gminy Lututów (1 szt.), zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. 8. Termin związania ofertą a. Złożona oferta powinna zawierać 30 (trzydziesto) dniowy termin związania ofertą. b. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Organizator Postępowania może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. c. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Złożenie ofert a. Oferta zostanie zapakowana do opakowania z wyraźnym oznaczeniem jako OFERTA. Opakowanie zostanie zaklejone lub zalakowane oraz oznaczone w następujący sposób:

9 Adres Organizatora Postępowania: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok Kalisz Przedmiot postępowania: zakup routerów do ochrony sieci (2 szt.) dla 2 Urzędów Gmin: Klonowa, Lututów w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów. (nr zapytania 013/OPR/1). b. Na opakowaniu zostanie dodatkowo podana nazwa i adres Oferenta, co umożliwi zwrot nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofanie. c. Organizator Postępowania nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. 10. Termin i miejsce złożenia ofert. Otwarcie ofert Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone pod adres: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu, Kalisz, ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20, do dnia 7 czerwca 2013 r. Oferty należy dostarczać do siedziby Organizatora Postępowania w godzinach pracy biura, tj. od 08:00 do 16:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia. 11. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej a. Ocena ofert ma charakter niejawny. Organizator Postępowania dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności ze niniejszym zapytaniem ofertowym. Organizator dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria opisane w pkt. 12 zapytania ofertowego dla przedmiotu postępowania.

10 b. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Organizatora Postępowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty, Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na zasadach określonych w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego, c. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Organizatorowi Postępowania. d. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty. e. Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. f. Organizator Postępowania może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Organizatorem Postępowania a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści. g. Organizator Postępowania jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. h. Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą.

11 12. Kryteria oceny ofert Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostaną następujące kryteria: 1. Cena 100% Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma 100 pkt, pozostałe według zależności: C=(Cn/Co)*100 gdzie Cn cena oferty najkorzystniejszej Co cena oferty rozpatrywanej 13. Wynik a. Za najkorzystniejsze oferty uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów w odniesieniu do przedmiotu postępowania. b. Jeżeli Organizator Postępowania nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Organizator Postępowania może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora Postępowania ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. c. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. d. Do oceny ofert dodatkowych stosuje się odpowiednio punkt 13 ust. b. i 13 ust. c niniejszego zapytania ofertowego. e. Organizator Postępowania jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania Umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. 14. Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty Przed upływem terminu związania ofertą Organizator Postępowania zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12 15. Podpisanie Umowy Podpisanie Umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Oferent stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. 16. Umowa W Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania zawarty jest wzór Umowy, którą Oferent powinien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem pisemnym zawartym w ofercie. Załącznik nr 2 wzór umowy stanowi integralną część zapytania ofertowego. Umowa może zostać zmodyfikowana w zakresie niezbędnym dla jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian i ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych. Nie dopuszcza się składania wraz z ofertą postanowień modyfikujących treść umowy. Ewentualne zmiany zostaną ustalone drogą porozumienia pomiędzy stronami. 17. Zmiana dokumentacji postępowania. Unieważnienie Postępowania. a. Organizator postępowania zastrzega możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej. b. Organizator Postępowania zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. c. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora Postępowania w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w punkcie lit. a i b powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. 18. Inne postanowienia a. Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Organizatorem Postępowania lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

13 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli b. Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w lit. a Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. 19. Załączniki Załączniki do zapytania ofertowego: 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

14 Załącznik nr 1 formularz oferty Nazwa oferenta: Adres: Tel. kontaktowy: OFERTA Do: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ul. Hanki Sawickiej 50 A lok Kalisz Ja/my niżej podpisani [firma/nazwa Oferenta, siedziba, numer wpisu do rejestru] składam/y niniejszym ofertę na sprzedaż i dostarczenie 2 szt. routerów do ochrony sieci, zawierających wszystkie kryteria funkcjonalności, zgodnie z opisem przedmiotu postępowania (pkt.3 zapytania ofertowego nr 013/OPR/1), w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów na warunkach wskazanych w umowie stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 013/OPR/1. Stosownie do pkt. 7 e Zapytania ofertowego oferuję cenę w następującej wysokości, w ramach przedmiotu postępowania: Zakup 2 szt. routerów do ochrony sieci, a także dostarczenie w/w przedmiotu postępowania do siedziby Partnerów Organizatora Postępowania. cena jednostkowa netto (za 1 szt.):... zł + VAT =... zł cena jednostkowa brutto:... zł RAZEM cena brutto 2 szt.:... zł słownie:... zł

15 Oświadczenia. 1. Oświadczam i zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty, Umowa będzie wykonywana zgodnie z zasadami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz treści samej Umowy. 2. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia do prowadzenie działalności, zgodnie z wymogami Organizatora Postępowania. 2. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach określonych w Zapytaniu Ofertowym. 4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy i akceptuję je bez zastrzeżeń. 5. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Organizatorem Postępowania lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania lub osobami wykonującymi w imieniu Organizatora Postępowania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Podpisano w dnia 2013 r. [Podpis Oferenta] Załączniki: a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów rejestrowych. c. Opis funkcjonalności oferowanego sprzętu tj. routerów do ochrony sieci zgodny z opisem Przedmiotu Postępowania, pozwalający stwierdzić, iż sprzęt oferowany przez Oferenta spełnia minimalne wymagania określone dla Postępowania.

16 UMOWA SPRZEDAŻY Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisz, pod numerem 30349/2005, NIP , w imieniu której działa: Liliana Kaleta właściciel zwaną w dalszej części umowy Kupującym a. zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym. zwanych dalej każdy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, o następującej treści: Preambuła Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu Oceń-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Lututów, zwanego w dalszej części umowy Projektem, realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwane dalej Instytucją Pośredniczącą. Projekt realizowany jest przez Partnerstwo w składzie: Educator L.B. Centrum Kształcenia (Lider Partnerstwa), Gmina Brzeźnio, Gmina Burzenin, Gmina Goszczanów, Gmina Klonowa, Gmina Lututów (Partnerzy), w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL /12. Niniejsza umowa wynika z przeprowadzenia postępowania w trybie zasady konkurencyjności w w/w projekcie oraz na podstawie umowy wiążącej Zamawiającego z Partnerami.

17 1. Przedmiot umowy 1. Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz złożoną przez Sprzedającego ofertą, Kupujący kupuje na rzecz Partnerów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Sprzedający sprzedaje i dostarcza w miejsca wskazane przez Zamawiającego 2 szt. routerów do ochrony sieci. Zakupiony sprzęt spełnia wszystkie kryteria funkcjonalności określone w opisie przedmiotu postępowania pkt. 3 zapytania ofertowego nr 013/OPR/1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi złącznik nr 2 do umowy i został zaakceptowany przez Sprzedającego. 2. Kupujący oświadcza, że dokonuje zakupu Programu na rzecz Partnerów: Urząd Gminy Klonowa (1 szt. routera) i Urząd Gminy Lututów (1 szt. routera). 3. Sprzedający oświadcza, że jest należycie upoważniony przez producenta do sprzedaży Sprzętu i licencji aktywacyjnych w celu korzystania z nich przez Partnerów Kupującego tj. Gminę Klonowa i Gminę Lututów w ramach prowadzonej przez nie działalności. 2. Cena 1. Sprzedający sprzeda i dostarczy Kupującemu łącznie 2 szt. routera do ochrony sieci, spełniającymi wszystkie kryteria funkcjonalności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) za cenę w wysokości (słownie:..) złotych netto tj. łącznie cenę (słownie:..) złotych brutto. 2. Wydanie Sprzętu nastąpi w momencie ich skutecznego dostarczenia przez Sprzedającego do miejsc dostawy wskazanych przez Kupującego - 1 pkt. 2). Koszt dostawy ponosi Sprzedający. 3. Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatna będzie na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu. 4. Faktura VAT, o której mowa w ust. 3 powyżej, zostanie wystawiana przez Sprzedającego na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru 2 szt. routerów do ochrony sieci z adnotacją BEZ UWAG, stanowiącego dowód prawidłowego wykonania przez Sprzedającego przedmiotu Umowy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Kupujący może wypłacić Sprzedającemu zaliczkę na poczet ceny należnej Sprzedającemu z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy, w wysokości nie wyższej niż 70% ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej.

18 6. Zapłata zostanie dokonana w dniu wydania przez Kupującego jego bankowi dyspozycji przelania ceny na rachunek bankowy Sprzedającego. 7. Cena jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Zapłata nastąpi w oparciu o fakturę, o której mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, z tym zastrzeżeniem, iż wypłata wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej, niż z momentem wpłynięcia na konto Kupującego od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu na etapie, na którym uczestniczył w nim Sprzedający. 3. Termin realizacji 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu pisemnego potwierdzenia dostarczenia 2 szt. routerów do ochrony sieci do siedziby Partnerów: Urząd Gminy Klonowa i Urząd Gminy Lututów, potwierdzonych przez w/w Partnerów, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia 1. Kupujący zobowiązuje się do zbadania funkcjonalności zakupionego sprzętu tj. routerów do ochrony sieci oraz załączonych do niego instrukcji i licencji aktywacyjnych dla funkcji bezpieczeństwa w ciągu 10 dni od ich otrzymania. 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego lub/i Partnera, o których mowa w par.1 ust. 4 Umowy, jakichkolwiek wad lub braków, Kupujący w terminie podanym w ust. 1 powyżej złoży Sprzedającemu reklamację na adresy owe wskazane w 8 Umowy. 3. Sprzedający jest zobowiązany w terminie 2 dni rozpatrzyć reklamację, o której mowa w ust. 2 powyżej i w przypadku jej uwzględnienia - dostarczyć w miejsce wadliwego nowy router do ochrony sieci. W przypadku nieuwzględnienia ww. reklamacji Sprzedający jest obowiązany do przedłożenia Kupującemu (na adres wskazany w komparycji Umowy) pisemnego uzasadnienia we wskazanym w niniejszym ustępie terminie - przyczyn nieuwzględnienia ww. reklamacji 4. Zasady określone powyżej znajdą zastosowanie niezależnie od przysługujących Kupującemu praw z rękojmi i gwarancji.

19 5. Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za każdy dzień opóźnienia Sprzedającego w dostawie 2 szt. routerów do ochrony sieci w terminie określonym w paragrafie 3 pkt zł; b) za każdy dzień opóźnienia Sprzedającego w rozpatrzeniu lub realizacji reklamacji 300 zł; c) za bezzasadne nieuwzględnienie reklamacji przez Sprzedającego zł za każde naruszenie. d) za naruszenie przez Sprzedającego w stosunku do któregokolwiek ze Sprzętów obowiązku zapewnienia stosownej gwarancji producenta w zakresie prowadzonej przez Gminę/Gminy działalności 500 zł. 2. Jeżeli szkoda przewyższy kary umowne, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia wyższego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 6. Odpowiedzialność 1. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przez Partnerów licencji aktywacyjnych dla funkcji bezpieczeństwa routerów do ochrony sieci. 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem producenta w przypadku naruszenia postanowień w/w licencji lub niezapewnienia Partnerom licencji producenta w zakresie niezbędnym do korzystania z licencji aktywacyjnej dla funkcji bezpieczeństwa, w ramach działalności prowadzonej przez Partnerów. 3. W przypadku, gdy producent skieruje przeciwko Kupującemu lub któremukolwiek Partnerowi roszczenia związane z w/w licencją, Sprzedający zwolni Kupującego lub Partnera z wszelkich roszczeń producenta oraz poniesie wszelkie wynikłe stąd koszty, w tym w szczególności koszty obsługi prawnej.

20 7. Licencja 1. Na podstawie udzielonych licencji aktywacyjnych dla funkcji bezpieczeństwa, które Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wraz z routerem do ochrony sieci (łącznie 2 szt.), Partnerzy będą uprawnieni do korzystania z routerów i licencji w zakresie działalności prowadzonej przez Partnerów. 2. Licencja aktywacyjna dla funkcji bezpieczeństwa (co najmniej 12-miesięczna) będzie uprawniać Partnerów do otrzymywania ewentualnych uaktualnień, wsparcia technicznego łub konsultacji merytorycznych podczas problemów (w tym między innymi podczas instalacji lub użytkowania routerów wraz z całym zakresem ich funkcjonalności). 8. Przedstawiciele Stron 1. Osoby do kontaktu ze strony Kupującego: Anna Kowalczyk, tel. (62) , fax: (62) , adres 2. Osoby do kontaktu ze strony Sprzedającego:, tel./fax, adres e- mail: 9. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2 Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą Stron Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności 3 W przypadku powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem właściwym do jego rozpatrzenia będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kupującego. 4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/STUDIA/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/STUDIA/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/STUDIA/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu miejsc na studiach podyplomowych dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Gramwzielone.pl sp. z o.o.(organizator postępowania) zaprasza

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 005/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 005/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 005/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Zamawiający ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu 3 licencji wielostanowiskowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na wybór Oferenta, który przygotuje ulotki promujące, Studium Podyplomowe pt. Zarządzanie podmiotami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 009/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 009/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 009/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji modułów

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/4/2012

Zapytanie ofertowe 1/4/2012 20 kwietnia 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/4/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi prawne w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 014/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 014/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 014/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Zamawiający ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy Programu do obsługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Przetargu

Ogólne Warunki Przetargu Ogólne Warunki Przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania 1. Organizator przetargu DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. ul. Wolności 18a 81-327 Gdynia URL: www.doradca.com.pl E-mail: mdryl@doradca.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 15/196/8.1.1/2015 w sprawie zakupu miejsc szkoleniowych w ramach projektu nr POKL.08.01.01-22-196/13 pt. Kompetentny pracownik siłą całej firmy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Trzebownisko, 15.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014 realizowane w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Trzebownisko Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/4/2012

Zapytanie ofertowe 2/4/2012 27 kwietnia 2012 r. Zapytanie ofertowe 2/4/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkoleniowo - doradczego pt. Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.3 Warszawa, dnia 20 maja 2016 r. 1. Zamawiający: Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja/my niżej podpisani...

OFERTA. Ja/my niżej podpisani... Załącznik nr 3 formularz oferty Nazwa oferenta: Adres: Tel. kontaktowy: E-mail: Fax: OFERTA Do: F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5 61-897 Poznań Ja/my niżej podpisani.... [firma/nazwa Oferenta, siedziba,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:..

Nazwa producenta:.. Typ produktu, model:.. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA systemu ochrony sieci, zarządzania i raportowania z wdroŝeniem i szkoleniem Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niŝ określone poniŝej: Uwaga: 1.

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012. z dnia 28.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012. z dnia 28.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/MAZ/2012 z dnia 28.03.2012 dotyczące wyboru miejsca realizacji szkoleń i doradztwa na terenie powiatu myślenickiego - wynajem sali szkoleniowej wraz ze sprzętem multimedialnym

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/8.1.1/2014 w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 29 sierpnia 2012 roku Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (zwana dalej: Zamawiającym ) zaprasza do udziału w konkursie ofert (zwanego dalej: Postępowaniem) na wybór wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski

w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/8.1.1/2014 w ramach projektu pn. Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne

Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne Projekt Praktyki pedagogiczne kompetentnie, twórczo, przyjemnie (nr umowy dofinansowania: UDA-POKL.03.03.02-00-041/10-01) realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, 30.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Partnerstwo realizujące Projekt: Wielkopolska Akademia Liderek HR, tj.: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ściegiennego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Znak sprawy: ZO/1/XII/ pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax.

O F E R T A. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Znak sprawy: ZO/1/XII/ pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax. ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO... pełna nazwa i adres Wykonawcy... nr telefonu... nr fax. adres e-mail O F E R T A Ja, niżej podpisany... działając w imieniu 1...i na rzecz 2... z siedzibą... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012. z dnia 10.05.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012. z dnia 10.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/MAZ/2012 z dnia 10.05.2012 dotyczące wyboru trenera do przeprowadzenia szkoleń i usług doradczych w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania II systemowy cykl szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE z 4.04.2013r. SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu Spawacz na medal. INFORMACJE O PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Chorzów, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Chorzów, dnia r. Chorzów, dnia 12.07.2017 r. Zapytanie ofertowe Firma Handlowo Usługowa PAWMART Bożena Białecka ul. Stawowa 30/23 41-608 Świętochłowice NIP 627 138 69 77 Tel. 513 643 512 Strona internetowa: www.smerfowakraina.pl

Bardziej szczegółowo

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą na ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą na ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska Bolechowo, 01.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Dotyczy Projektu: Utworzenia w Bolechowie przyzakładowego ośrodka opieki nad małym dzieckiem POD ZIELONYM JAMNICZKIEM dla dzieci pracowników Solaris

Bardziej szczegółowo

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt WIELKOPOLSKA AKADEMIA LIDEREK HR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, 30.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach: ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/004 Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: Zawodowcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 11/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Poznań, 24.06.2014 r. American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.technologia-pracy.pl ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych

Szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych Olsztyn, dn. 12.08.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg Regulaminu Zamówień WMARR S.A. pod nazwą: Szkolenie z zakresu Ochrony danych osobowych Strona

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/7/2012 06.07.2012 roku Zapytanie ofertowe nr 1/7/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (zwana dalej: Zamawiającym ) zaprasza do udziału w konkursie ofert (zwanego dalej: Postępowaniem) na wybór wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą na ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą na ul. Obornickiej 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska Bolechowo, 25.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2012 Dotyczy Projektu: Utworzenia w Bolechowie przyzakładowego ośrodka opieki nad małym dzieckiem POD ZIELONYM JAMNICZKIEM dla dzieci pracowników Solaris

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 05.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM ZAŁĄCZNIK NR 1 cd dot. PAKIETU 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania minimalne dotyczące systemu UTM 1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Poznań, 02.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Partnerstwo realizujące Projekt: Wielkopolska Akademia Liderek HR, tj.: Centrum Kreowania Liderów S.A. z siedzibą w Katowicach Lider Projektu ul.

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dnia r. Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dnia r. Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań, dnia 26.09.2016 r. Zamawiający: ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 06.02.2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 06 02 2016 C na dostawę zmywarki laboratoryjnej z wyposażeniem w ramach projektu pn. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013 Gdańsk, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający: INVICTA Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel.058 76 314 76 NIP 585 13 91 084 Regon: 192766523 KRS: 0000126605 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013 W związkuz

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 019/SZKOL/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 019/SZKOL/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 019/SZKOL/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu łącznie 2 miejsc szkoleniowych na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest prowadzenie zajęć podczas szkoleń dla mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP

Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP Centrum Apiterapii ApiBalt sp. z o.o. Bałtów 55, 27 423 Bałtów Bałtów, dn. 29 kwietnia 206 r. Zapytanie ofertowe nr 3/SWISS/WYP dotyczące zakupu urządzenia do masażu membranowego w ramach projektu: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wykonawca dostarczy ulotki do biura: Stowarzyszenie Kastor Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz, ul. Powstańców 9. OBP-ZO-43/2013 Data publikacji: 30 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wydruk i dostawę ulotek kolorowych (CPV - 79823000-9; CPV - 22140000-3) na potrzeby realizacji projektu Obywatelskie Biuro

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności 042.1.14.2012 Sierpc, dnia 27.11.2012 r. Zapytanie ofertowe świadczenie usług wykonania zdjęć w ramach projektu WIEDZA KLUCZEM

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. Preambuła

UMOWA SPRZEDAŻY. Preambuła UMOWA SPRZEDAŻY Załącznik nr 2 wzór umowy zawarta w dniu.. 2013 r. w Kaliszu pomiędzy: Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Hanki Sawickiej 50 A, lok. 20,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator Postępowania. 2. Definicje. 3. Przedmiot Postępowania ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Organizator Postępowania. 2. Definicje. 3. Przedmiot Postępowania ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu na wybór Oferenta, który będzie realizował usługi w projekcie szkoleniowodoradczym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo