Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro znak 14/2013 ZP CPV ;

2 SPIS TREŚCI. I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. III. IV. Tryb udzielenia zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. VI. VII. VIII. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowywania ofert. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Istotne postanowienia Umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia końcowe. Załączniki. 2

3 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Plac Dwóch Miast 1, wpisana od Rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, legitymującym się numerem NIP oraz REGON II. Tel fax TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 tj.), zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Sportowo Widowiskowej Ergo Arena. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku do SIWZ oraz zapisach umowy. Zamawiający przewiduje zlecenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy a w szczególności: 1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie rozbudowę infrastruktury sieciowej o łącznej wartości min. 250tys zł brutto. W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie wykonawcy łącznie mogą spełnić ten warunek. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI, według formuły: spełnia / nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom zamówienia wykonawca przedłoży: 1. Opis oferowanych urządzeń, charakterystyka: przełącznik modularny, klaster. 3

4 VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. VII. 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo w zakresie doświadczenia i potencjału technicznego: 1.1 Wykaz wykonanych zamówień wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 2.2 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z członków konsorcjum lub przez ich pełnomocnika. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Piotrowski tel w godz , faks VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4

5 4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował Wzór formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: 1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta - Rozbudowa sieci nie otwierać przed r. godz oraz wewnętrznej z pieczątką firmową (nazwa i adres wykonawcy). XI. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miast 1 Sekretariat pok. 1C14, w terminie do dnia: r. do godziny 12: Oferty zostaną otwarte w Ergo Arena Gdańsk ul. Plac Dwóch Miasta 1, pokój 1C14 w dniu: r. o godzinie 15:30.( wejście od strony zaplecza technicznego) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Rozliczenie zamówienia nastąpi jednorazowo, po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 3. W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane ze stworzeniem sieci oraz jej uruchomieniem. 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami formularza ofertowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia a także kosztów wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: 1) Ceny brutto waga: 100% 2. Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. XV. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa zał. 4 do Siwz. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 5

6 XVIII. XIX. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy). 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy w szczególności ustawowe zmiany stawek podatku VAT. 2) zmiany/wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zwiększenia ilości organizowanych imprez na obiekcie lub zaprzestania funkcjonowania obiektu. ZAŁĄCZNIKI. formularz oferty załącznik nr 1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy załącznik nr 4 Wykaz wykonanych zamówień załącznik nr 5 Opis zamówienia Magdalena Sekuła Zatwierdzam: 6

7 O F E R T A (Załącznik nr 1 do SIWZ) Dane Wykonawcy: Pełna nazwa: Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): Tel.:..., fax.:... Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), pod nazwą: Rozbudowa sieci oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę w wysokości: LP Przedmiot Opis oferowanego produktu, Jednostka, ilość Wartość netto w zamówienia Nazwa producenta/ model/ PLN kod produktu Przełącznik 1 komplet 1 modularny Klaster 1 komplet 2 Dokumentacja 1 komplet 3 powykonawcza RAZEM: Wartość netto wynosi:.. Stawka podatku VAT:..% Wartość brutto wynosi:. (słownie złotych: ). 1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7

8 2. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia: 3. Oświadczam, iż przynależę / nie przynależę* do grupy kapitałowej. Wykaz firm powiązanych: * skreślić niewłaściwe Załączniki: 1) Wykaz zamówień 2) Oświadczenia 3) Opis urządzeń Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 8

9 (Załącznik nr 2 do SIWZ) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 tj.), pod nazwą: Rozbudowa sieci oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 9

10 (Załącznik nr 3 do SIWZ) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tj.), pod nazwą: Rozbudowa sieci oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 10

11 (Załącznik nr 4 do SIWZ) Umowa nr zawarta w dniu.. w Gdańsku pomiędzy: Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. Plac Dwóch Miast 1, Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku pod numerem KRS , posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) , REGON , o kapitale zakładowym ,00,- zł, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Magdalenę Sekuła Prezesa Zarządu a.., zwaną dalej Wykonawca zwanymi dalej łącznie "Stronami". Niniejsza umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Przedmiot Umowy 1) Przedmiotem umowy jest rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Sportowo Widowiskowej Ergo Arena. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku do umowy oraz ofercie wykonawcy. 2. Plan Prac 1. Wykonawca przedstawi projekt harmonogramu prac w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą harmonogram prac, który po jego uzgodnieniu stanie się załącznikiem do niniejszej umowy. W terminie 5 dni od otrzymania projektu harmonogramu Zamawiający naniesie swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanego przez Wykonawcę zamówienia w terminie 3 dni od zgłoszenia go do odbioru. Odbiór zamówienia potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego. W przypadku nie uwzględnienia uwag, zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania tych prac podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Termin wykonania 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykonania zamówienia i dokonania odbioru Zamawiającemu w terminie 5 tygodni od zawarcia umowy tj do dnia.2014r. 4. Prawa i obowiązki stron 11

12 1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały czas trwania Umowy aktualną polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia majątkowego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Polisa opisana w zdaniu poprzednim winna obejmować ubezpieczeniem przez cały okres trwania Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostaw energii elektrycznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania sieci. 3. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi i dostarczone urządzenia liczone od dnia odbioru końcowego. 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sieci zgłaszane będą do: Punkt serwisowy (Osoba, Adres, tel, ) 5. Rozliczenia i Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Tytułem wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: Wartość netto. złotych Stawka podatku VAT: Wartość Brutto (słownie: złotych) 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, 3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: ) Zamawiający wskazuje następujące adresu do faktury i doręczeń w związku z Umową: Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, Gdańsk. 4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie doręczone. 5. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół odbioru zamówienia. 6. Ustala się termin płatności faktury do 21 dni od daty jej wpływu do siedziby zamawiającego. 6. Rozwiązanie Umowy 1. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy w przypadku, gdy: a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie zmienia swego postępowania, mimo upływu 5 dniowego terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zachowania zgodnego z Umową, b) Wykonawca nie przedstawi stosownych harmonogramów prac we wskazanym terminie. c) Wykonawca nie ukończy zamówienia w terminie do dnia r. d) Brak reakcji serwisu na zgłaszane usterki systemu. 2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 7. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia. b) 50zł- za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu projektu harmonogramu, c) 50zł- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji powykonawczej d) 100zł za każdą godzinę opóźnienia w reakcji serwisu na zgłaszane usterki 4. Niezależnie od kary przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku nie wykonania zamówienia do dnia 10 lutego 2014r., Zamawiający może rozwiązać umowę i naliczyć karę w wysokości 20% wartości brutto zamówienia. 12

13 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnień, które mogą zagrozić terminowemu wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia szczegółowego planu realizacji oraz do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy ze złożonych wyjaśnień oraz planu realizacji wynikać będzie, iż Wykonawca nie wykona zamówienia w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia wykonania całości lub części prac podmiotowi zewnętrznemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości zł brutto. 7. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie we własnym zakresie przywróci je do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami jakie poniesie z tego tytułu Zamawiający. 8. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 8. Koordynatorzy prac 1. Zamawiający wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako osobę kontaktową: Pana.. Tel Pana.. Tel Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac związanych z wykonaniem niniejszej Umowy i jako osoby kontaktowe: Pana Tel. . Pana Tel Zamawiający zapewnia dostęp Wykonawcy celem usuwania Awarii. Zasady wstępu do obiektu hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena Strony ustalać będą na bieżąco. 9. Postanowienia końcowe 1. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do Umowy, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie : - w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy - zmiany/wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany ilości dni wskazanych w harmonogramie o te dni lub zaprzestania działalności na obiekcie. 5. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy i innymi załącznikami, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 6. Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 7. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wykaz załączników: 1) Opis zamówienia 2) Oferta wykonawcy 3) Ostateczny harmonogram prac (po zatwierdzeniu przez strony) Zamawiający Wykonawca 13

14 (Załącznik nr 5 do SIWZ) WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ Lp. Opis zamówienia/ Data wykonania Wartość w PLN Zlecający/ odbiorca zakres (dd/mm/rr) Do oferty należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych zamówień np. referencje. Data:... Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 14

15 Szczegółowy opis zamówienia W ramach rozbudowy brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP HWS Ergo Arena Zamawiający oczekuje dostarczenie przez Wykonawcę drugiego przełącznika rdzeniowego sieci oraz klastra (minimum 2 urządzenia) urządzeń typu firewall. Zamawiający wymaga aby w ramach rozbudowy systemu sieci Obiektu Ergo Arena każdy przełącznik dostępowy sieci LAN, CCTV oraz Telefonii IP połączony był minimum 1 łączem do każdego z dwóch przełączników rdzeniowych. Dla przełączników 48 portowych sieci CCTV, gdzie zajętość portów wynosi powyżej 30 szt. wymaga się połączenia minimum 2 łączami do każdego z dwóch przełączników rdzeniowych. Połączenie pomiędzy obecnym przełącznikiem rdzeniowym a oferowanym przełącznikiem rdzeniowym powinno zostać wykonane w technologii 2 x 10Gbit Ethernet w oparciu o połączenie światłowodowe. Połączenie pomiędzy dodawanym przełącznikiem rdzeniowym a przełącznikami CCTV agregującymi ruch z rejestratorów CCTV powinny zostać wykonane w technologii 2 x 10Gbit Ethernet w oparciu o połączenie światłowodowe. Jako rozbudowę brzegu sieci Zamawiający rozumie dostarczenie, instalacje oraz konfiguracje minimum dwóch urządzeń typu Firewall pracujących w klastrze niezawodności. W ramach konfiguracji Zamawiający wymaga aby odwzorowana została konfiguracja obecnego urządzenia Firewall Cisco ASA 5510 na dwa nowe urządzenia. Zamawiający wymaga aby przeprowadzane prace wdrożeniowe miały jak najmniejszy wpływ na funkcjonowanie sieci HWS Ergo Arena i były przeprowadzane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego poza czasem odbywania się imprez na obiekcie i poza czasem pracy HWS Ergo Arena. Zamawiający zakłada rozbudowę połączeń pomiędzy przełącznikami rdzeniowymi oraz dostępowymi w oparciu o obecna infrastrukturę okablowania strukturalnego światłowodowego. 1. Specyfikacja urządzeń: 1. Przełącznik modularny 1.1. Urządzenie o architekturze modularnej, pozwalającej na instalację kart liniowych, modułów zarządzających oraz zintegrowanych modułów tzw serwisowych. Musi posiadać możliwość wyposażenie w redundantne moduły zarządzająco-przełączające. W przypadku zamontowania redundantnego modułu zarządzająco-przełączającego, musi on pracować w trybie active/hot standby. W przypadku awarii jednego z redundantnych modułów urządzenie musi umożliwiać pracę z pełną wydajnością, określoną dalej w specyfikacji, musi posiadając minimum 9 slotów Wydajność matrycy przełączającej min 80 Gbps full duplex dla każdego slotu dla wszystkich kart liniowych oraz minimum 720 Gbps dla całego systemu Minimalna wydajność przełączania pakietów min 450mln pps dla IPv4 oraz minimum 225 mln pps dla IPv Urządzenie musi obsługiwać minimum wpisów w tablicy adresów MAC dostępnych dla każdej karty liniowej, minimum wpisów w tablicy routingu protokołu IPv4, minimum tablicy routingu protokołu IPv6 oraz minimum wpisów na potrzeby realizacji polityk QoS i list kontroli dostępu (ACL) Obsługuje protokoły OSPF, BGPv4 dla IPv4 oraz OSPFv3 dla IPv Obsługuje w sposób sprzętowy MPLS, posiadając wsparcie dla funkcjonalności: LDP, MPLS L3 VPN, Ethernet over MPLS, MPLS TE, MPLS traceroute Obsługa sprzętowa ruchu multicastowego włączając w to PIM Sparse i Dense Mode, SSM, IGMP/MLD snooping. 15

16 1.8. Obsługa sprzętowa tuneli GRE Obsługa minimum 4000 sieci VLAN (802.1Q) Musi wspierać protokół IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, umożliwiając szybką konwergencję sieci w warstwie 2 modelu OSI Musi wspierać protokół IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, umożliwiając działanie protokołu Spannig Tree niezależnie w obrębie każdej sieci VLAN Urządzenie musi zawierać przynajmniej dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania. Połowa z zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać możliwość zasilania w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych. Zasilacze muszą być wymienne od przodu urządzenia Wsparcie dla protokołu VRRP lub równoważnego Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci: Uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników/portów w oparciu o protokół IEEE 802.1x z możliwością przydziału do sieci VLAN i przydzieleniu list kontroli dostępu (ACL), Zapewnienie ochrony przed podszywaniem sie pod adresy IP (IP Source Guard), Wsparcie dla Dynamic ARP Inspection lub równoważny, Mechanizmy filtrowania ruchu na poziomie portu oraz VLANu w oparciu o adresy MAC, adresy IP oraz porty TCP/UDP, DHCP snooping lub odpowiednik, Obsługa mechanizmu Port Security Wsparcie sprzętowe dla weryfikacji źródła pakietu względem tablicy routingu - urpf (unicast Reverse Path Forwarding) dla IPv4 i IPv6, Wsparcie dla minimum 5 poziomów uprawnień dostępu administracyjnego poprzez konsolę z możliwością jego określenia z dokładnością do poszczególnych komend, Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA Musi zapewniać wsparcie dla następujących mechanizmów zarządzania: Możliwość odczytu i zmiany konfiguracji za pomocą protokołu SNMPv3 oraz zdalnej sesji terminalowej ustanowionej za pomocą protokołu SSHv2, Umożliwia zarządzanie z poziomu interfejsu CLI poprzez port konsoli i poprzez zestawianie sesji zdalnej. Umożliwia uwierzytelnianie i autoryzację przez serwer AAA w oparciu o protokół RADIUS lub TACACS+ Obsługa kart pamięci Compact Flash lub równoważnych Umożliwia lokalną/zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu lub poprzez dedykowaną sieć VLAN, Posiada możliwość raportowania do systemów zarządzających statystyk typu flow (J-Flow, NetFlow lub odpowiednik). Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania konfiguracji przez zewnętrzny komputer PC w formie tekstowej. Urządzenie musi mieć możliwość ponownego zaimportowania edytowanej poza nim konfiguracji i uruchomienia jej Urządzenie powinno posiadać pamięć nieulotną, w której można przechować co najmniej 10 plików konfiguracyjnych Obsługa przetwarzania rozproszonego wszystkie oferowane karty liniowe muszą mieć możliwość samodzielnego przełączania ruchu (bez pośrednictwa karty zarządzającej), jeśli wymagane są dodatkowe moduły zapewniające tą funkcjonalność to powinny być dołączone Przełącznik musi mieć możliwość pracy w parze z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem rdzeniowym, tworząc jeden wirtualny przełącznik z punktu widzenia innych urządzeń sieciowych i zarządzania. Podczas takiej konfiguracji musi istnieć możliwość terminowania połączeń zagregowanych w oparciu o protokół IEEE 802.3ad LACP w taki sposób aby część zagregowanego połączenia była zaterminowana na jednym fizycznym przełączniku natomiast druga część na drugim (tzw. multi-chassis link aggregation). W ramach jednego przełącznika musi istnieć możliwość agregowania portów z różnych kart liniowych. Wszystkie moduły kart liniowych i moduły serwisowe muszą być obsługiwane w tym trybie Połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami tworzącymi wirtualny przełącznik, musi być możliwe do zrealizowania w oparciu o porty Ethernet 10GB moduły optyczne Urządzenie musi zapewniać możliwość wymiany wentylatorów chłodzących na gorąco (hot swap). 16

17 1.20. Wszystkie moduły/karty muszą być wymienne od przodu urządzenia. Wszystkie karty liniowe i moduły serwisowe oraz w przypadku redundantnego modułu zarządzania, muszą mieć możliwość wymiany na gorąco (hot swap) Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie 19 i być nie wyższe niż 15RU Wymagane niezbędne wyposażenie urządzenia: Moduł zarządzająco przełączający posiadający minimum 1GB pamięci DRAM. Minimum 6 portów 10GigabitEthernet (SFP+,X2 lub równoważne) wraz z 4 wkładkami zasięgu SR. Minimum 48 portów 1GigabitEthernet SFP wraz z odpowiednią ilością wkładek SFP oraz patchcordów światłowodowych wymaganą do wprowadzenia pełnej redundancji połączeń dla przełączników dostępowych sieci Telewizji przemysłowej CCTV, sieci LAN oraz sieci telefonii IP. Ilość do sprawdzenia podczas wizji lokalnej. 2. Klaster zapór sieciowych (urządzenie typu Firewall) 2.1. Wymagania ogólne Oferowane rozwiązanie musi być zrealizowane w postaci dedykowanej platformy sprzętowej (appliance) i oprogramowania, dla którego suport świadczony jest przez jednego producenta. Oferowany firewall ma spełniać następujące parametry wydajnościowe: Wydajność firewalla co najmniej 2 Gbps Wydajność z włączonym wbudowanym modułem IPS i kontrolą aplikacji co najmniej 950 Mbps Ilość jednoczesnych połączeń co najmniej Ilość nowych połączeń co najmniej 14,8 tys/sek Oferowany firewall i jego oprogramowanie wraz ze wszystkimi funkcjami i modułami muszą posiadać licencję niezależną od ilości chronionych użytkowników, adresów IP, komputerów, itp. Licencja na oprogramowanie powinna być stała, niewygasająca umożliwiająca działanie firewalla nawet w razie nieodnowienia okresu wsparcia technicznego. Urządzenie powinno być dostarczone z maksymalną ilością licencji na wszystkie realizowane na nim funkcjonalności. Oferowane rozwiązanie firewalla musi być rozwijane i dostępne na rynku od co najmniej 10 lat Oferowane rozwiązanie musi być dostarczone w postaci dwóch urządzeń firewall pracujących w klastrze niezawodnościowym. Nie dopuszcza się sytuacji, w której uruchomienie klastra wymaga dodatkowej licencji Wymagania co do platformy sprzętowej Platforma sprzętowa na jakiej działa Firewall musi spełniać poniższe wymagania minimalne: Możliwość instalacji w szafie montażowej 19 Wysokość obudowy maksymalnie 1U Minimum 8 wbudowanych interfejsów 1GE 2.3. Wymagania techniczne i funkcjonalne System operacyjny firewall powinien być opatentowanym rozwiązaniem, które nie może wykorzystywać komercyjnego system operacyjnego, dostępnego na rynku niezależnie od zaoferowanego firewalla Firewall musi umożliwiać wdrożenie w trybie segmentacji sieci (layer 3) jak również w trybie transparentnym (layer 2) Zarządzanie firewallem musi się odbywać poprzez tzw. grubego klienta (thick client) instalowanego na stacji administratora Nie jest dopuszczalne zarządzanie firewallem poprzez przeglądarkę WWW Poza administracją przez grubego klienta musi istnieć także pełny dostęp administracyjny I konfiguracyjny poprzez CLI za pośrednictwem protokołu SSH System zarządzania musi umożliwiać co najmniej: Tworzenie reguł firewalla w oparciu o definicje obiektów Podgląd logów z firewalla w czasie rzeczywistym z możliwością definiowania filtrów Wskazania do optymalizacji reguł (co najmniej przez statystykę najczęściej używanych reguł) i podpowiedzi błędów logicznych w konstrukcji reguł Producent firewalla musi posiadać w ofercie także dedykowane rozwiązanie do zarządzania wieloma firewallami równocześnie, które będzie można wykorzystać do administracji zaoferowanym firewallem w razie rozbudowy środowiska 17

18 Centralny system zarządzenia musi umożliwić konfigurację wszystkich parametrów firewalli Centralny system zarządzania musi umożliwiać zdefiniowanie niezależnych domen administracyjnych, za które odpowiedzialne są dedykowane konta administratorów Zaoferowany firewall musi posiadać wbudowany silnik AV tego samego producenta co producent firewalla Aktualizacje sygnatur malware dla AV powinny się odbywać nie rzadziej niż raz dziennie i być realizowane automatycznie poprzez Internet Ochrona AV musi być włączana lub nie w poszczególnych regułach firewalla Firewall musi zapewniać wykrywanie i kontrolę aplikacji niezależnie od portu, na jakim działa aplikacja (w szczególności jeśli nie jest to standardowy port wykorzystywany zwykle przez daną aplikację) Definicje aplikacji powinny opierać się na sygnaturach dostarczanych i aktualizowanych przez producenta firewalla, pogrupowanych w co najmniej 30 grup typu: aplikacje P2P, aplikacje do zdalnego zarządzania, aplikacje , itp. W ramach sygnatur producent musi określać poziom ryzyka związanego z wykorzystaniem aplikacji w sieci Aktualizacja definicji aplikacji nie może powodować automatycznego przepuszczenia aplikacji z danej kategorii, nawet jeśli inne aplikacje z tej kategorii są przepuszczone Musi być możliwe włączenie i wyłączenie wykrywania aplikacji w dowolnej strefie firewalla (interfejs, segment sieci, grupa interfejsów lub segmentów sieci) Wykrywanie aplikacji nie może wymagać ich umieszczania w regułach firewalla Firewall musi posiadać wbudowaną funkcjonalność QoS umożliwiającą określenie maksymalnego % pasma jakie może być użyte przez dany protokół Firewall musi posiadać wbudowany moduł filtracji URL, który umożliwia wykorzystanie co najmniej 90 różnych kategorii adresów URL Baza danych adresów URL i adresów IP musi pochodzić od producenta firewall i być przez niego być aktualizowana. Dostęp do aktualizacji powinien być możliwy poprzez Internet w automatyczny sposób, bezpośrednio z firewalla Wdrożenie filtracji URL nie może wymagać instalacji dodatkowych urządzeń lub oprogramowania Musi istnieć możliwość użycia funkcji kontroli URL w dowolnej regule firewalla określającej źródło i cel połączenia, ale także musi być możliwe ustalenie różnych kategorii URL, które będą blokowane lub przepuszczone dla określonych grup użytkowników Firewall musi posiadać wbudowany moduł IPS (intrusion protection system) umożliwiający wykrywanie i blokowanie ataków na podstawie ich sygnatur Baza sygnatur i moduł IPS muszą pochodzić od tego samego producenta to producent firewalla Baza sygnatur IPS musi być aktualizowana przez producenta, a jej aktualizacja na firewallu musi być możliwia automatycznie przez Internet Ochrona IPS obejmująca wybrane sygnatury ataków musi być włączana w ramach wybranych reguł określających połączenie (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań, w których IPS włączany jest globalnie dla firewalla) Firewall musi umożliwiać blokowanie połączenia na podstawie oceny ryzyka (reputacji) jakie jest związane z celem/źródłem połączenia Producentem bazy serwisu reputacyjnego, z której korzysta firewall musi być producent firewalla Weryfikacja reputacji strony połączenia musi następować na żądanie w czasie nawiązywania połączenia, poprzez Internet Baza serwisu reputacyjnego, z której korzysta firewall musi obejmować adresy IP, domeny DNS, adresy stron WWW, itp. Włączenie lub wyłączenie opcji weryfikacji reputacji połączenia i decydowania na tej podstawie czy przepuścić czy zablokować połączenie powinno być możliwe w poszczególnych regułach firewalla Firewall musi umożliwiać zablokowanie lub przepuszczanie połączeń na podstawie nazwy kraju, w którym zarejestrowane są adresy IP źródła lub celu połączenia Weryfikacja przynależności adresu IP do kraju musi się odbywać na bieżąco z firewalla przez Internet Wykorzystanie nazw krajów do blokowania lub przepuszczania połączeń musi być możliwe w poszczególnych regułach firewalla Firewall musi umożliwiać analizę zawartości połączeń szyfrowanych co najmniej dla SSL, SSH, SCP, SFTP 18

19 W przypadku SSL Firewall musi umożliwiać deszyfrację i ponowną szyfrację połączenia w trybie man-in-the-middle Firewall musi działać jako proxy dla SSH, SFTP, SCP Analiza ruchu szyfrowanego SSL musi obejmować w szczególności kontrolę antywirusową Musi istnieć możliwość zdefiniowania, które połączenia szyfrowane mają podlegać kontroli na podstawie grup użytkowników nawiązujących połączenie Musi być możliwe skonfigurowanie firewalla jako proxy aplikacyjnego co najmniej dla protokołów: http, ftp, ssh, Citrix, smtp, Oracle sql, MS SQL, h.323, snmp, T120 W ramach realizacji funkcji proxy Firewall musi umożliwiać kontrolę i modyfikację wybranych parametrów poszczególnych protokołów (np. zablokowanie komendy POST dla http, zablokowanie możliwości transferu plików dla SSH, zablokowanie komendy PUT dla ftp, itp.) Firewall musi obsługiwać i analizować ruch w adresacji IPv Firewall musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu, co najmniej: RIP v1/v2, OSPF, BGP, PIM-SM oraz routing statyczny Firewall musi obsługiwać bezpieczną komunikację DNS, w tym tzw. split DNS realizowany przez Firewall (Firewall realizuje funkcje wewnętrznego serwera DNS, blokując możliwość bezpośredniego wysłania zapytania DNS do serwerów zewnętrznych) Firewall musi obsługiwać VLANy na swoich interfejsach fizycznych, co najmniej na podstawie tagowania 802.1Q Musi istnieć możliwość zbudowania klastra firewalli w ramach rozbudowy zaoferowanego rozwiązania Musi istnieć możliwość zbudowania klastra w układzie active-passive oraz active-active bez konieczności stosowania zewnętrznych load-balancerów Klaster musi być zarządzany jak jedno urządzenie i tak też widoczny z punktu widzenia podłączonych do niego sieci Urządzenia wchodzące w skład klastra muszą wymieniać miedzy sobą stan połączeń Firewall musi umożliwiać identyfikację użytkowników, których połączenia są obsługiwane przez Firewall Musi być możliwe wykorzystanie nazw użytkowników i grup, do których należą w jako parametru w poszczególnych regułach firewalla Identyfikacja użytkowników w domenie AD musi być transparentna użytkownik nie musi podawać swoich danych w czasie połączenia, niezależnie od wykorzystywanego protokołu Poza autentykacją użytkownika w sposób transparentny i z wykorzystaniem AD musi być możliwe także zdefiniowanie nie-transparentnej autentykacji i użycie co najmniej takich usług katalogowych jak: LDAP, OpenLDAP, Radius, iplanet, AD, Win NT Firewall musi posiadać możliwość pełnego odtworzenia konfiguracji oprogramowania i systemu operacyjnego z nośnika USB W czasie i po wykonaniu upgrade u wersji oprogramowania lub po instalacji łatki (patcha), Firewall musi umożliwiać cofnięcie jego wersji oprogramowania do poprzedniej bez konieczności reinstalacji oprogramowania z nośników zewnętrznych o ile producent umożliwia taką operację dla konkretnej poprawki Firewall musi posiadać wbudowany, szczególnie zabezpieczony moduł proxy dla protokołu SMTP, który umożliwia kontrolę parametrów poczty elektronicznej i jej ochronę przed malware i atakami z wykorzystaniem cech protokołu SMTP Funkcjonalność musi umożliwiać realizację tzw. rozdzielonej (split) komunikacji pocztowej połączenia SMTP nawiązywane są do firewalla, a on dopiero otwiera komunikację z innym serwerem poczty Firewall musi obsługiwać połączenia IPSec VPN w układzie site-to-site oraz user-tosite Firewall musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach 1, 2c i 3 w celach administracyjnych Firewall musi umożliwiać zapisywanie logów na zewnętrzy serwer Syslog Wraz z Firewallem należy dostarczyć oprogramowanie do wizualizacji logów generowanych przez Firewall Oprogramowanie musi działać na osobnym serwerze (dopuszcza się uruchomienie oprogramowania jako maszyny wirtualnej na sprzęcie Zamawiającego) Dostęp do systemu wizualizacji i jego administracja musi być możliwa za pomocą przeglądarki web System musi obrazować także rodzaj aplikacji wykrywanych i kontrolowanych przez Firewall oraz wykrywane przez Firewall ataki 19

20 System ma przedstawiać informację o ilości przesyłanych danych przez poszczególne rodzaje aplikacji, informację do/z jakich krajów nawiązywane jest połączenie System wizualizacji musi umożliwiać korelację danych o ruchu z użytkownikami i ich grupami z AD System musi umożliwiać porównanie aktualnego stanu ruchu w sieci z sytuacją w przeszłości (co najmniej do 30 dni wcześniej) i wyświetlenie różnic (np. wcześniej był w danym segmencie ruch a teraz nie, wcześniej firewall głównie blokował ruch w danym segmencie, a teraz go przepuszcza, itp.) System musi umożliwiać wygenerowanie raportów PDF z prezentowanych danych 2.4. Wymagania dla wsparcia technicznego Usługi wsparcia technicznego dla oferowanego Firewalla i jego platformy mają być świadczone w okresie co najmniej 2 lat od zakupu. W ramach usług wsparcia należy zapewnić: dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat dostęp do poprawek i łatek do oprogramowania po ich opublikowaniu przez producenta dostęp do aktualizacji plików sygnatur, baz danych opisujących ataki, baz kategorii URL, itp. możliwość bezpośredniego zgłaszania do producenta problemów serwisowych przez Zamawiającego naprawy i wymiany w razie awarii sprzętu, na którym działa Firewall muszą być realizowane w miejscu instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego 2. Warunki świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego Oferowane urządzenia muszą być objęte usługą rozszerzonego serwisu gwarancyjnego przez okres minimum 24 miesięcy. Taką samą usługą serwisową powinien być objęty aktualnie posiadany przez zamawiającego przełącznik rdzeniowy. Warunki realizacji usług rozszerzonego serwisu gwarancyjnego: Godziny i dni tygodnia przyjmowania zgłoszeń: dni robocze od 7:00 do 18:00. Za dni robocze uważa się wszystkie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy Czas reakcji serwisu: 4 godziny Gwarantowany czas dostawy części zamiennych: następny dzień roboczy, dla awarii zgłoszonych do godziny 14:00 Dostęp do oprogramowania: konto w serwisie producenta, umożliwiające samodzielne pobieranie oprogramowania w ramach posiadanej licencji. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w czasie trwania gwarancji, w ramach ceny Umowy, firmware ów oraz sterowników w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania. Ze względu na to, że całość systemu w Ergo Arena objęta jest gwarancją wykonawcy tego systemu, wszelkie prace instalacyjne i konfiguracyjne powinny być wykonywane w uzgodnieniu i po akceptacji firmy świadczącej gwarancję na całość systemu. II. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia. 1. Ustawa Prawo Budowlane; 2. Ustawa o ochronie danych osobowych; 3. Obowiązujące przepisy BHP i p.poż. 4. Obowiązujące przepisy prawa, normy, katalogi. III. Wymagania dla urządzeń i materiałów 1. Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urządzenia, tam gdzie jest to wymagane, muszą posiadać atest i świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce. 2. Wykonawca powinien dołączyć stosowne świadectwa i certyfikaty. 3. Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, sprawne, zgodne z parametrami zawartymi w opisie technicznym. 4. Wszystkie urządzenia i materiały powinny być sprawdzone i przetestowane przez wykonawcę. 5. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji katalogi i inną dokumentację techniczna wszystkich urządzeń, które zamierza zainstalować. 6. P ł y 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej dla Hali Ergo Arena położonej na granicy miast Gdańska i Sopotu przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej do Hali Ergo Arena położonej na granicy miast Gdańska i Sopotu przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Usługi telefonii stacjonarnej

Usługi telefonii stacjonarnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi telefonii stacjonarnej Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 79700000-4 Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i przesył energii elektrycznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i przesył energii elektrycznej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i przesył energii elektrycznej Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 209.000 euro znak

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i wynajem pojazdów bez kierowcy do przewozu uczestników Lekkoatletycznych Mistrzostwa Świata Sopot 2014r. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO PROKURATURA OKRĘGOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY ul. Hetmańska 45 d 35-078 RZESZÓW, Skr. Poczt. 303 Tel. 17 50 61 200 Fax. 17 50 61 203 Rzeszów, dnia 27 września 2016 r. PO IV G 232.109.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego Świdnik, dnia 05 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MCP.ZI.III /2016

Umowa nr MCP.ZI.III /2016 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Wzór umowy SIPG Umowa nr MCP.ZI.III /2016 zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, NIP 675-137-84-75,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Serwery plików 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Serwery plików 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:445189-2016:text:pl:html Polska-Gdańsk: Serwery plików 2016/S 244-445189 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl Ruda Śląska: Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego Numer ogłoszenia: 246111-2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego Numer ogłoszenia: 246111-2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego Numer ogłoszenia: 246111-2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2016 r. DTE.2621.37.2016.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo