SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków, ul. Gołębia 24 NAZWA OPRACOWANIA Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacja sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegania, telewizji dozorowej oraz oświetlenia ewakuacyjnego AUTOR OPRACOWANIA Kraków, Marzec

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną Prace towarzyszące i roboty tymczasowe Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Zaplecza dla potrzeb wykonawcy Warunki dotyczące organizacji ruchu Ogrodzenia Zabezpieczenie chodników i jezdni Nazwy i kody robót Określenia podstawowe WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Źródła uzyskania materiałów Odbiór materiałów na budowie Transport, przechowywanie i składowanie materiałów WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Instalacja sygnalizacji pożaru i sterowanie klapami oddymiającymi...9 CENTRALKA BMZ Integral C:...9 ELEMENTY OSTRZEGAWCZE...10 ELEMENTY WSPÓŁPRACUJĄCE...10 LINIE DOZOROWE...11 ALARMOWANIE...11 STEROWANIE KLAPAMI ODDYMIAJĄCYMI...11 UWAGI KOŃCOWE ODNOŚNIE INSTALACJI SAP Instalacja DSO Instalacja telewizji dozorowej Oświetlenie ewakuacyjne KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Zasady wykonywania kontroli robót Badania i pomiary instalacji elektrycznej obejmują: Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów OBMIAR ROBÓT

4 8. ODBIÓR ROBÓT Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór wstępny robót Dokumenty do odbioru wstępnego Odbiór końcowy ROZLICZENIE ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), sygnalizacji pożaru (SAP), telewizji dozorowej, oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Instytutu Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), sygnalizacji pożaru (SAP), telewizji dozorowej, oświetlenia ewakuacyjnego Prace towarzyszące i roboty tymczasowe Wykonywanie robót branży elektrycznej przewiduje się przy wykorzystaniu do zasilania elektronarzędzi energii elektrycznej dostarczonej na plac budowy przez Zamawiającego. W strefę robót Wykonawca na własny koszt może doprowadzić energię poprzez sieć zasilania prowizorycznego względnie może używać niezależnych generatorów prądu. Wykonawca na czas robót zobowiązany jest do zabezpieczenia stanowisk pracy w sposób uniemożliwiający przypadkową obecność osób w strefie niebezpiecznej. W tym celu na własny koszt wykona wszelkie ogrodzenia, kładki, daszki, osłony i inne niezbędne zabezpieczenia Informacje o terenie budowy Remontowany obiekt jest wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków. W związku z powyższym prowadzenie jakichkolwiek prac w tym obiekcie może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 150 poz. 1579) Organizacja robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 3

5 konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 150 poz. 1579) w paragrafach 7 i 8 szczegółowo określa kwalifikacje osób, które mogą kierować robotami przy zabytkach nieruchomych. I tak robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Zamawiający od osób kierujących powyższymi robotami wymaga posiadania: Odpowiednich uprawnień budowlanych. Aktualnego zaświadczenia o wpisaniu do Izby Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenia o co najmniej 2-letniej praktyce zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych, potwierdzonego przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Posiadania uprawnień wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r - do wykonywania robót w obiektach zabytkowych lub Posiadania zaświadczenia o kwalifikacjach w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wydanych na podstawie 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz. U. Nr 31, poz. 197) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 55). Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (Generalny wykonawca; Inwestor) winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy robót ogólnobudowlanych. Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 4

6 pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku, b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami możliwością powstania pożaru Warunki bezpieczeństwa pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Zaplecza dla potrzeb wykonawcy Inwestor wyznaczy miejsce składowania materiałów i sprzętu dla potrzeb budowy Warunki dotyczące organizacji ruchu W wypadku zajęcia pod budowę ciągów komunikacyjnych, Wykonawca na czas budowy wykona projekt organizacji ruchu oraz zapewni dostęp do obiektów i pomieszczeń nie objętych robotami budowlanymi. 5

7 Ogrodzenia Wykonawca jest obowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp. niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U, 2003 nr 120 poz (obowiązuje od 11 lipca 2003r.) Zabezpieczenie chodników i jezdni Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru uzgodnić projekt zabezpieczenia chodników, jezdni w pobliżu budowy oraz wejść do budynku Nazwy i kody robót Roboty budowlane Roboty instalacyjne elektryczne Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1.6. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj. między innymi Normami. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym poszczególnych instalacji. Szczegółowe zestawienie wszystkich materiałów przewidzianych dla wykonania zadania zawiera Przedmiar Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych 6

8 winien podać inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. Materiały wykorzystane z demontażu powinny być całkowicie sprawne Odbiór materiałów na budowie Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru na budowę należy potwierdzić pisemnie. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, należy skontaktować się z dostawcą i wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, a materiały przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny ze strony producenta lub wykonawcy robót Transport, przechowywanie i składowanie materiałów Transport, przechowywanie i składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń producenta w w/w zakresie. Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne- montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Materiały powinny być dostępne do kontroli przez Inżyniera. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich 7

9 ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta. Zaleca się dostarczenie urządzeń i materiałów bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej przewidywanych. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w ścisłej koordynacji z pracami innych branż. Przewody poszczególnych instalacji należy prowadzić tak jak zostało określone w projekcie. Sposób wykonywania poszczególnych robót: Układanie przewodów - Zastosowane przewody powinny spełniać wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być dostosowane do układu sieci TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. Przewody układane pod tynkiem muszą być tak zagłębione, aby warstwa tynku przykrywająca je była nie mniejsza od 5mm. Przewody prowadzić w ciągach pionowych i poziomych, nie dopuszcza się prowadzenia przewodów pod skosem. Każde przejście przewodu wielożyłowego przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio obudowane. Nie 8

10 wolno układać przewodów bezpośrednio w betonie, warstwie wyrównawczej podłogi, złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych, zabrania się również kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Montaż opraw oświetleniowych. Oprawy przykręcane, nastropowe i ścienne oraz do sufitów podwieszanych - oprawy należy mocować przy użyciu kołków rozprężnych; oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócających zaprojektowany układ; elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do mocowania; zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne; wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy; przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze; końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy, a nie wykorzystanych, należy izolować i unieruchomić Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Instalacja sygnalizacji pożaru i sterowanie klapami oddymiającymi Instalację sygnalizacji pożaru zaprojektowano w oparciu o interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pożarowej BMZ Integral C, który automatycznie wykrywa miejsce powstania pożaru i włącza urządzenie sygnalizacyjne i wykonawcze oraz zapisuje w pamięci zaistniałe zdarzenia. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu spełniają wymagania norm serii EN-54 i posiadają wymagane w Polsce atesty. Projekt opracowano w oparciu podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej CNBOP. Podstawowe urządzenia systemu to: CENTRALKA BMZ Integral C: BMZ Integral C jest 2-petlową centralą sygnalizacji pożarowej przeznaczoną dla średnich i małych instalacji. System ten może składać się w zależności od wielkości danej instalacji od 1 do 16 podcentral. Do każdej podcentrali można podłączyć do 256 elementów w technice pętli dozorowej. Centrala BMZ Integral C dostępna jest w wielu wersjach obudowy (z lub bez drukarki protokołującej lub np. jako obudowa z drzwiami pełnymi). Każda podcentrala stanowi autonomiczną z własnym zasilaczem i akumulatorami zasilania rezerwowego. Do centrali mogą zostać podłączone linie dozorowe, wyjścia sterujące, zewnętrzne pole wskazań i obsługi, pola obsługi dla straży pożarnej, drukarki itd. Do centrali BMZ Integral C można podłączyć system wizualizacji i zarządzania, który może być podłączony w sposób redundantny do pętli podcentrali i systemu sieciowego. Możliwe jest zastosowanie w systemie wewnętrznego modemu do komunikacji i drukarki zewnętrznej. Programowanie centrali odbywa się za pomocą notebooka. Pole obsługi oraz wyświetlane teksty systemowe są w 20 wersjach językowych. BMZ Integraf C może być również wykorzystana jako jednostanowiskowa 4-petlowa centrala sygnalizacji pożarowej z możliwością podłączenia do 512 elementów w technice pętli dozorowych. Centrala BMZ Integral C zdolna jest do przekazywania na odległość najważniejszych parametrów pracy, informacji o alarmach, uszkodzeniach, stanie zabrudzenia czujek itd. Zdalne odpytywanie odbywa się poprzez dedykowane modemy central. Konfiguracja takiego połączenia powinna być zgodna z lokalnymi przepisami. Informacje na ten temat można uzyskać w biurze Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: Technika linii pętlowych: do 256 elementów Zasilanie: 230V~ Zasilanie awaryjne: 2 szt. akumulatorów 12V / 17Ah Warunki pracy na zasilaniu awaryjnym: 72 godziny +1/2 godzinny alarm Temperatura otoczenia: 0 do +40 C 9

11 Kolor: czerwony RAL3000 Wymiary: 400 x 445 x 140 mm (Wys. x Szer. x Głęb.) W projekcie przewidziano zastosowanie centralki obsługującej 2 linie dozorowe. Należy zamówić centralkę wyposażoną w pole obsługi i drukarkę. Centralka zainstalowana będzie w portierni budynku Gołębia 18. ELEMENTY OSTRZEGAWCZE Jako elementy ostrzegawcze współpracujące z centralką BMZ Integral C przewidziano: - OPTYCZNA CZUJKA DYMU CUBUS MTD 533 Optyczna czujka dymu CUBUS MTD 533 funkcjonuje na zasadzie teorii światła rozproszonego i służy do wczesnego wykrywania pożarów otwartych i tlewnych, w czasie, których powstaje dym. Czułość może być nastawiona za pomocą oprogramowania zgodnie z normą EN54/Część 7. Czujka umożliwia kompensację warunków zewnętrznych, rozpoznawanie zanieczyszczeń i rozpoznawanie stanu prealarmu (alarmu wstępnego). CUBUS MTD 533 jest odporna na zakłócenia elektromagnetyczne i jest standardowo wyposażona w izolator zwarć; istnieje także możliwość indywidualnego odłączania czujki. Dopuszczenie VdS zgodnie z normą EN54-7. Czujki CUBUS MTD 533 montuje się w gniazdach USB 501. Gniazdo USB 501 służy do podłączenia automatycznych czujek CUBUS MTD, OSD, DMD oraz STD 531. Jest dostępne w różnych wariatach do zastosowań specjalnych: montaż w podwieszanych sufitach, w stropach betonowych, pomieszczeniach o dużej wilgotności. Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi zamykającemu w bloku zacisków instalacja pętli dozorowej może zostać sprawdzona również bez zainstalowanej w gnieździe czujki. Do każdego gniazda USB 501 można podłączyć optyczny lub akustyczny wskaźnik zadziałania. Czujki powinny posiadać zakres pożarów testowych TF1-TF9 z wyjątkiem TF2. - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY MPC 535. Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 535 służy do ręcznego wyzwolenia alarmu pożarowego (Typ B zgodnie z normą EN 54-11). W wykonaniu seryjnym posiada wbudowany izolator zwarć oraz może być pojedynczo odłączony od systemu. Dzięki wymienialnym etykietom można łatwo i szybko nanieść na niego opisy w różnych wersjach językowych; przycisk MCP 535 dostępny jest w różnych wykonaniach (klasa IP, kolor obudowy). - LINIOWĄ CZUJKĘ DYMU Liniowa czujka dymu ECO-ES50, składa się z modułu nadajnika i odbiornika (umieszczony w jednej obudowie) oraz reflektora, który montowany jest naprzeciw czujki. Zasada działania czujki polega na analizie przezroczystości optycznej powietrza w przestrzeni pomiędzy czujką a lustrem/reflektorem. Jeżeli w powietrzu znajdzie się pewna, określona zawartość dymu, zmniejszająca przezroczystość, to czujka, zgodnie z ustawionym progiem czułości, wejdzie w stan alarmowania. Czujka ma wbudowane układy automatycznej kompensacji zabrudzenia własnego układu optycznego i kompensacji wpływu warunków otoczenia. Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju czujki liniowej pod warunkiem pełnej współpracy z centralką. Reflektor nie wchodzi w skład kompletu czujki - zamawiany jest oddzielnie. ELEMENTY WSPÓŁPRACUJĄCE - Moduł wejścia/wyjścia BA-OI3 posiada jedno wyjście przekaźnikowe z programowalnym położeniem fail-safe, dwa wejścia do kontroli styków bezpotencjałowych i jedno wyjście z separacją galwaniczną (optoizolator) do nadzorowania napięcia zewnętrznego. Moduł posiada wbudowany izolator zwarć i używany jest także do podłączenia czujek specjalnych do techniki pętli dozorowych. - Moduł wyjścia nadzorowanego BA-IOM służy min. do nadzorowanego sterowania urządzeń, które zasilane są z zewnętrznego źródła napięcia(np. syreny itp.) Posiada odporne na zwarcia wyjście nadzorowane oraz separowane galwanicznie wejście, jak również zintegrowany izolator zwarć; dodatkowo napięcie na pętli jest wewnętrznie nadzorowane na wypadek jego obniżenia. 10

12 -Uniwersalna karta wejść/wyjść B3-MMI-UIO. Karta służy do sterowania tablic synoptycznych i tablic planów sytuacyjnych, lub ma zastosowanie jako zdalna karta wejść/wyjść do odczytywania stanu bezpotencjałowych zestyków (instalacja tryskaczowa), służy również do uruchamiania nienadzorowanych urządzeń peryferyjnych takich jak buczki, lampy sygnalizacyjne, przekaźniki itp. W projekcie karta B3-MMI-UIO sterować będzie systemem DSO. - Zewnętrzny panel obsługi z drukarką B3-MMI-CPP. Zewnętrzny panel obsługi z funkcją obsługi centrali poprzez menu, w komplecie obudowa, foliowana klawiatura, czterowierszowy wyświetlacz dla wskazań wszystkich stanów alarmowych za pomocą zwięzłego tekstu, moduł sterujący oraz zintegrowana szeregowa drukarka protokołująca. LINIE DOZOROWE. Linie dozorowe należy wykonać przewodami ekranowanymi typu YnTKSYekw2x2x0,8 układanymi pod tynkiem. W obiekcie zaprojektowano 2 linie dozorowe. Linie dozorowe pracować będą w układzie pętlowym, gwarantującym dwustronne zasilanie elementów ostrzegawczych. Każdy element adresowy ma własny numer składający się z numeru linii dozorowej i numeru punktu adresowego. Numeracja elementów na rysunkach jest umowna. Właściwe numery nada centralka podczas uruchomienia systemu. ALARMOWANIE Pod względem alarmowania cały obiekt stanowi całość. Zadziałanie którejkolwiek czujki spowoduje wywołanie alarmu I stopnia. Jest to alarm wewnętrzny, wymagający zawsze zgłoszenia się personelu dyżurującego i potwierdzenie alarmu oraz rozpoznanie zagrożenia w obiekcie. Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji dyżurującego personelu na alarm I stopnia., wówczas wywoływany jest alarm II stopnia. Alarm II stopnia to alarm główny, który powoduje, oprócz wywołania sygnalizacji w centralce, przekazanie na zewnątrz sygnału o pożarze, uruchomienie dodatkowych urządzeń sygnalizacji zewnętrznej, przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających. Alarm II stopnia wywołany może być bezpośrednio poprzez zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego lub też zadziałanie w trybie koincydencyjnym przynajmniej dwóch czujek. STEROWANIE KLAPAMI ODDYMIAJĄCYMI Po wykryciu zagrożenia pożarowego centralka sygnalizacji pożaru, poprzez element EKS poda sygnał do otwarcia klap oddymiających. Instalacja sterowania klapami oddymiającymi ujęta jest w projekcie instalacji elektrycznych z września 2008 i powinna być wykonana bez czujek dymowych tam ujętych. Zamiast tych czujek do centralki sterownia klapami należy podłączyć element EKS wg niniejszego projektu. UWAGI KOŃCOWE ODNOŚNIE INSTALACJI SAP 1. Przewody należy układać w bruzdach pod tynkiem. 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów inną trasą niż pokazano na rysunku. 3. Centralkę należy połączyć z urządzeniami DSO. Centralka i szafa DSO zlokalizowane będą w tym samym pomieszczeniu. 4. Należy zachować min. 0,5 m odległości od ścian, podciągów, itp. oraz 0,3 m od źródeł światła. 5. Należy zachować min. 1,5 m odległości od wylotów wentylacji mechanicznej. 6. Centralkę wyposażyć w dokładny opis rozmieszczenia adresowych ostrzegaczy pożarowych. 7. Wszelkie prace związane z podłączaniem dodatkowych urządzeń do centralki pożarowej może wykonać tylko wyspecjalizowana firma. 8. Centralkę należy podłączyć do systemu monitorowania Komendy Straży Pożarnej wg indywidualnego uzgodnienia. 11

13 Instalacja DSO W obiekcie zaprojektowano dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celu przeprowadzania sprawnych akcji ewakuacyjnych w sytuacji zagrożenia, np. pożaru. Do celów zaalarmowania system używa sygnałów tonowych i komunikatów głosowych. System zaprojektowano w oparciu o urządzenia ULTRAK SINAPS posiadające wszystkie niezbędne atesty. Cechą tego systemu są: minimalna ilość urządzeń składowych systemu i kaskadowa architektura. Elementem zwiększającym atrakcyjność i niezawodność systemu SINAPS jest moduł rozdzielacza linii głośnikowych. Polega to na rozdzieleniu jednej linii głośnikowej na dwie, niezależne od siebie obwody A i B. Wydzielone linie A i B są od siebie odseparowane i awaria jednej z nich nie wpływa na pracę drugiej. Ważne jest, że podział na dwa obwody nie wymaga stosowania dwóch końcówek wzmacniaczy mocy. Sterowanie systemem odbywa się przy pomocy ekranu dotykowego LCD zintegrowanego z wyświetlaczem Ekran informuje użytkownika szczegółowo o stanie pracy systemu w postaci tekstu. LOKALIZACJA CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO Centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z mikrofonowym pulpitem ewakuacyjnym zaprojektowano w portierni na parterze budynku Gołębia 18. Rozmieszczenie urządzeń w portierni należy dopasować do ostatecznej aranżacji portierni. Dostęp do centrum alarmowego dźwiękowego systemu ostrzegawczego powinien być ograniczony tylko dla autoryzowanego personelu, a poziom tła dźwiękowego w tym pomieszczeniu nie powinien przekraczać 40 db. W jego pobliżu nie powinno być źródeł zakłóceń elektromagnetycznych. OPIS CENTRALI DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO Dźwiękowy system ostrzegawczy zaprojektowano w oparciu o system SINAPS posiadający certyfikat zgodności wydany przez CNBOP w Józefowie o nr 2100/2006. Oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie, dźwiękowy system ostrzegawczy może być używany jako typowy system rozgłaszania pod warunkiem zapewnienia priorytetu funkcji bezpieczeństwa nad innymi funkcjami. W tym celu zaprojektowano wyniesiony pulpit, który należy podłączyć zgodnie z wymaganiami uzyskanego certyfikatu CNBOP. Wszystkie zastosowane urządzenia systemu posiadają wymagane certyfikaty zgodności dopuszczające je do stosowania w ochronie p.poż. Wykaz świadectw i certyfikatów CNBOP zastosowanych urządzeń podany jest w dalszej części opracowania. Zasilanie centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego zapewnione zostanie poprzez zastosowanie atestowanego układu zasilania zabudowanego w szafie aparaturowej o wymiarach 600 x 600 mm i wysokości 42U. W przypadku uszkodzenia podstawowego źródła zasilania, rezerwowe źródło zasilania powinno zapewnić działanie systemu w stanie dozoru co najmniej przez 24 h. Po okresie dozorowania, rezerwowe źródło zasilania powinno umożliwiać zasilanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w stanie rozgłaszania (alarmowania), co najmniej w ciągu 30 min. Dobór systemu zasilania dokonano stosownie do zastosowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami CNBOP. Układ zasilania rezerwowego wraz z baterią akumulatorów zabudowany zostanie w szafie aparaturowej. Obwód zasilający centralę DSO powinien być podłączony do wyodrębnionego wyłącznika instalacyjnego, który należy oznakować w celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu. Centralę DSO należy połączyć za pośrednictwem uniwersalnego interfejsu z centralą sygnalizacji pożarowej w celu wyzwalania odpowiednich sygnałów i komunikatów dla poszczególnych stref. 12

14 Obie centrale będą znajdować się w tym samym pomieszczeniu. Połączenia należy wykonać zgodnie z Certyfikatem CNBOP. Podstawowe wyposażenie szafy DSO: Kontroler MASTER IDA4M (XM) 1 szt. Kontroler SLAVE IDA4Ms (XMs) 1 szt. Urządzenia dodatkowe w szafach Rozdzielacz linii głośnikowych IDA4SU 2 szt. Panel wskaźników LED IDA4LED 1szt. Moduł interfejsu światłowodowego CFO121 Zasilacz modułu światłowodowego IDA4CON 1 szt. Wzmacniacze Wzmacniacz mocy 1x240W (240W) IPA szt. Wzmacniacz mocy 4x120W (480W) IPA szt. 1szt. DOBÓR, ROZMIESZCZENIE I MONTAŻ GŁOŚNIKÓW W budynku wydzielono 7 stref głośnikowych. Oddzielną strefę stanowi każda kondygnacja oraz klatka schodowa. Rozmieszczenie głośników pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji zgodnie z wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP) dotyczącego instalowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Głośniki zamocowane będą na ścianach przy pomocy specjalnych uchwytów montażowych na wysokości 2,8 m od poziomu posadzki. Dobrano głośniki naścienne typu PBC 6/TC. Głośniki należy zabudowywać zgodnie z instrukcją producenta oraz zaleceniami CNBOP. Zaprojektowano system podtrzymania funkcji przewodów linii głośnikowych klasy E90. Okablowanie głośników należy wykonać przewodem HTKSH PH90 posiadającym certyfikat CNBOP Każda strefa głośnikowa posiada osobny obwód podzielony na dwie niezależne linie, głośniki połączone są równolegle, kabel prowadzony jest od głośnika do głośnika, Każda strefa głośnikowa jest podłączona do niezależnego wzmacniacza. Zapewniono konfigurację linii typu A/B:... taki sposób prowadzenia i podłączenia linii zapewnia odpowiedni poziom redundancji oraz spełnia wymagania normy PN-EN Uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii głośnikowej nie powoduje całkowitej utraty obszaru pokrycia. Wszystkie linie głośnikowe sprowadzone są do pomieszczenia portierni gdzie zabudowana będzie centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z układem zasilania rezerwowego. Przewody linii głośnikowych należy prowadzić w bruździe, 5 cm pod tynkiem. Nie wolno łączyć przewodów poza głośnikami i metalowymi puszkami z ceramiczną kostką zaciskową (puszki mocowane tak jak przewody -kotwami stalowymi), Dopuszcza się mocowanie przewodów (HTKSH PH90) przy użyciu stalowych uchwytów typu 1015 OBO BETTERMANN oraz stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkrętami M6. Uchwyty montażowe należy rozmieszczać w odstępach nie większych niż 30 cm. Na odcinkach gdzie prowadzone są dwa przewody (linie) dopuszcza się zastosowanie uchwytów przeznaczonych do jednoczesnego zamontowania 2 przewodów mocowanych przy pomocy dwóch stalowych tulejek rozporowych. Przy prowadzeniu linii przez ściany i stropy wykorzystać w miarę możliwości istniejące przebicia przez te elementy. Tras kablowych nie wolno prowadzić przez przewody kominowe i wentylacyjne oraz przez belki stropowe. Instalacje wykonać bez naruszania konstrukcji budynku. 13

15 Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą o odporności ogniowej E1120, np. HIL TI CP611A. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyć Instalacja telewizji dozorowej W projekcie ujęto instalację telewizji dozorowej obejmującej swym działaniem drogi komunikacyjne w budynku Gołębia 20, z uwzględnieniem projektowanych przedsionków windowych oraz piwnic i poddasza. W związku z powyższym z projektu instalacji telewizji dozorowej z sierpnia 2009 należy wyłączyć instalacje dla budynku Gołębia 20. W budynku Gołębia 20 zaprojektowano system obejmujący 16 kamer współpracujących z jednym rejestratorem. Zastosowanie rejestratora umożliwi zdalny podgląd obrazów przesyłanych przez kamery poprzez sieć LAN. W projekcie przewidziano zastosowanie urządzeń firmy Samsung Techwin, takich samych jak w projekcie z sierpnia W pomieszczeniu dozoru (portiernia na parterze budynku Gołębia 18) w szafie19 typu rack, 19, 21U, ujętej w projekcie z sierpnia 2009 należy zamontować rejestrator dla budynku Gołębia 20. Zaprojektowano wykorzystanie rejestratora cyfrowego, 16 wejściowego, typu SVR-1650, wyposażonego w twardy dysk o pojemności 250 GB. Pozostałe urządzenia stacyjne wg projektu z sierpnia W budynku zamontowane będą kamery wnętrzowe, kopułkowe, typu SVD-4300; Do każdej kamery należy doprowadzić oddzielny przewód wizyjny typu RG-59BU łączący ją z rejestratorem oraz przewód zasilający (typu OMY lub YDY 3x1,5) z zasilaczy zlokalizowanych w portierni Gołębia 20. Przewody należy prowadzić w rurkach ochronnych (oddzielnych dla przewodów wizyjnych i dla przewodów zasilających) pod tynkiem, wg trasy pokazanej na rysunkach Po zamontowaniu należy skonfigurować i uruchomić system.. UWAGA: Ostateczną trasę ustalić na budowie w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków Oświetlenie ewakuacyjne Oświetlenie zostało zaprojektowane zgodnie z PN-EN Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku. Celem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oświetlenia dróg ewakuacyjnych światłem o natężeniu minimum 1Lx przez okres 2 godzin od czasu zaniku napięcia zasilającego. OPRAWY OŚWIETLENIOWE Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z własnym rezerwowym źródłem napięcia. Przewiduje się zastosowanie opraw ściennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych) pracujących w trybie na ciemno (TC). Oznacza to, że przy prawidłowym działania oświetlenia podstawowego oprawy ewakuacyjne nie świecą. W chwili zaniku napięcia w tablicach bezpiecznikowych oprawy te zapalają się i świecą przez określony czas korzystając z własnego, niezależnego źródła energii. Proponuje się zastosowanie opraw typu Monitor 1 i Monitor 2 firmy ES System o 2. godzinnym podtrzymaniu i wyposażonych w system indywidualnego nadzoru ATI. Oprawy montować nad drzwiami oraz na ścianach, ok. 2,2 m nad posadzką. ZASILANIE Zasilanie podstawowe oświetlenia ewakuacyjnego należy doprowadzić z tych tablic bezpiecznikowych, z których zasilane jest oświetlenie podstawowe na poszczególnych kondygnacjach. Zasilanie wykonać przewodami typu YDY 3x1,5. Zabezpieczenie w tablicach bezpiecznikowych wykonać wyłącznikiem nadmiarowym typu S, C10 wpiętym w tę samą fazę co oświetlenie podstawowe. 14

16 MONITORING OPRAW EWAKUACYJNYCH W projekcie przewidziano autonomiczny monitoring opraw ewakuacyjnych, dzięki któremu oprawy przeprowadzają autotest swojego stanu technicznego. Proponuje się system ATI, współpracujący z zaprojektowanymi oprawami. UWAGI KOŃCOWE Ostateczną trasę przewodów ustalić na budowie. Całość prac wykonać w ścisłej koordynacji z pracami innych branż. Zaprogramowanie i uruchomienie instalacji powierzyć wyspecjalizowanej firmie. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady wykonywania kontroli robót Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, Normami oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy- Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów Badania i pomiary instalacji elektrycznej obejmują: sprawdzenie ciągłości żył przewodów i sprawdzenie poprawności połączeń sprawdzenie adresów przewodów z adresami w projekcie pomiar rezystancji izolacji obwodów pomiar rezystancji pętli zwarcia badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 6.3. Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w ustalony sposób. Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik laboratorium. Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 15

17 7. OBMIAR ROBÓT Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Jednostką obmiarową do poszczególnych robót jest: wykucie i otynkowanie wnęk elektrycznych montaż tablic rozdzielczych kucie bruzd zaprawianie bruzd układanie rur instalacyjnych układanie przewodów montaż osprzętu instalacyjnego montaż urządzeń elektrycznych układanie bednarki ocynkowanej 1 m 1 szt 1 m 1 m 1 m 1 m 1 szt 1 szt 1 m montaż uchwytów uziemiających i szyny zacisków uziemiających1 szt wykonanie przebić i montaż przepustów badania i pomiary instalacji 1 szt 1 pomiar Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 8. ODBIÓR ROBÓT W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 16

18 odbiorowi wstępnemu, odbiorowi końcowemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inwestor Odbiór wstępny robót Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego Dokumenty do odbioru wstępnego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 17

19 zamienne), Ustalenia technologiczne, Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, Dziennik budowy, Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, Rejestry obmiarów (oryginały), Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami technicznymi, Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, Instrukcje eksploatacyjne, Protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń sieci zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z układami pomiarowymi, Protokoły sprawdzeń i odbiorów przewodów wentylacyjnych oraz skuteczności wentylacji mechanicznej. W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór końcowy Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. Odbiór wstępny robót". Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminu realizacji. 9. ROZLICZENIE ROBÓT Rozliczanie robót określa umowa. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacja projektowa 18

20 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 Specyfikacja i zapewnienie jakości; PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r.(wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. PN-1EC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo