Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast"

Transkrypt

1 Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

2 Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integrcja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe strategie po roczne plany budzetowe; Programów sektorowych; Programów realizowanych przez wszystkich interesariuszy; Programów realizowanych w otoczeniu; IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

3 PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM -Wizja i cele społeczności zidentyfikowane -Proces planowania rozwoju kierowany potrzebami i preferencjami partnerów społecznych i odbiorców usług -System zarządzania oparty na przełożeniu wizji i celów strategii w priorytety i rezultaty projektów realizacyjnych -Kompetencje precyzyjnie rozłożone pomiędzy polityków, profesjonalistów i partnerów społecznych -Rozwój instytucjonalny oparty na kroczącym procesie, plany realizacyjne aktualizowane corocznie

4 PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM -Wskaźniki realizacji zamierzeń oparte na celach strategicznych i oczekiwaniach społecznych -Efektywny system monitorowania i aktualizacji oparty na powtarzalnym procesie -Integracja przygotowania budżetu rocznego i planu realizacji strategii -Wdrożenie systemu zarządzania projektami i pracy zespołów międzywydziałowych -Odpowiedzialność personalna i system szkoleniowy pracowników.

5 STRUKTURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA POZIOM STRATEGICZNY POZIOM TAKTYCZNY POZIOM OPERACYJNY STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PLAN ROZWOJU LOKALNEGO ROCZNE PLANY DZIAŁALNOSCI WYDZIAŁÓW STRATEGIE SEKTOROWE WPI 4-6 LAT BUDŻET PLAN FINANSOWY 6-8 LAT PLANY SZKOLEŃ

6 STRATEGIA CELE CEL 1 CEL 2 CEL 3 CEL 4 CEL 5 AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA PROBLEMY Programy Projekty PRIORYTETY PROGRAM 1 PROGRAM 2 X X X X PROGRAM 3 X X X PROGRAM n X X X

7 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA Mechanizm monitorowania i aktualizacji oparty o: monitorowanie stanu otoczenia monitorowanie stopnia realizacji strategii WSKAŹNIKI PRODUKTU PROJEKTY WSKAŹNIKI REZULTATU PROGRAMY WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA PRIORYTETY

8 PREZYDENT I RADA MIASTA PRIORYTETY PRL ZA TWIER DZENIE PRL BUDŻET PLAN INWESTYCYJNY OPŁATY I PODATKI LOKALNE POLITYKA FINANSOWA KREDYTY, OBLIGACJE PARTENRZY SPOŁECZNI WSKAZÓ WKI DLA PRL KONSULTACJE PROJEKTU PRL PRZYGOTOWA NIE K 1 K 2 PROJEKTÓW K 3 K 4 ZESPÓŁ MIĘDZY SEKTOROWY OCENA RAPORTÓW I IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW MIASTA PRO JEKT PRL ZESPÓŁ ROBOCZY NOWY RAPORT NT. REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ZEBRANIE I PRZEGLĄD APLIKACJI

9 Program Rozwoju Lokalnego może być podstawą tworzenia kroczących kompleksowych programów rozwoju miasta z udziałem samorządu przedsiębiorców organizacji społecznych i mieszkańców

10 Miasta i regiony które przyciągając młodych ludzi wygrywają w konkurencji o lepszą przyszłość; W trudnej sytuacji są miasta gdzie oczekuje się, że młodzi którzy wyjechali po przygodę i na spotkanie wyzwaniom wrócą przed trzydziestką by się ustatkować i założyć rodziny; Miejsca które raz straciły młodych ludzi nie będą miały zbyt dużych szans na podniesienie się i raczej muszą liczyć się z długotrwałym spowolnieniem rozwoju; Zwycięskie miejsca, to te które stają się atrakcyjne dla młodych ludzi powyżej dwudziestego roku życia; Richard Florida Who s your city

11 Szczególnie alarmującym trendem jest depopulacja regionów określana jako potrójna demograficzna bomba zegarowa Za mało dzieci Za dużo osób starszych Za dużo wyjazdów młodych ludzi EPSON PROGRAM

12 Konkurencyjność miasta to zdolność zatrzymywania i przyciągania mieszkańców, odwiedzających, przedsiębiorców, kapitału Demografia; Kwalifikacje i wykształcenie mieszkańców; Aktywność ekonomiczna i społeczna mieszkańców; Popyt i zdolność inwestycyjna lokalnego rynku; Konkurencyjność lokalnych firm;

13 Konkurencyjność miasta to zdolność zatrzymywania i przyciągania mieszkańców, odwiedzających, przedsiębiorców, kapitału Likwidacja zakładów; Zmniejszenie liczby miejsc pracy; Odpływ młodych mieszkańców; Zmniejszanie się liczby mieszkańców; Niski poziom przyrostu naturalnego; Ujemne saldo migracji; Zmiana struktury wieku mieszkańców;

14 SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH GOSPODARKI DLA MIAST Firmy przenoszą działalność lub bankrutują Firmy zwalniają pracowników o najniższych kwalifikacjach Rośnie trwałe bezrobocie i ubóstwo, patologie najniżej wykwalifikowanych mieszkańców Wykwalifikowani mieszkańcy opuszczają miasta podążając za miejscami pracy

15 Monitorowanie rozwoju lokalnego a jakość zarządzania sektorem publicznym Poprawa efektywności zarządzania rozwojem miast i regionów w Polsce jest obecnie w dużej mierze zależna od sprawności systemów monitorowania pozwalających na: ciągłą obserwację i ocenę zmian zachodzących w otoczeniu; realną ocenę efektów prowadzonych działań; ciągłe dopasowywanie programów realizacyjnych do zakładanych celów i dynamicznie zachodzących zmian w otoczeniu; IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

16 Zmiana roli monitorowania w zarządzaniu rozwojem miast i regionów Monitorowanie staje się coraz ważniejszym aspektem przygotowania i realizacji strategii i programów rozwoju miast i regionów. tradycyjnie monitorowanie było zorientowane na przeszłość i traktowane głównie jako mechanizm oceny działań; obecnie coraz bardziej postrzega się monitoring jako pozytywny, zorientowany na przyszłość mechanizm mający identyfikować dynamicznie zmieniające się kluczowe wyzwania, pojawiające się szanse i system pozwalający definiować działania realizujące najpełniej priorytety polityki rozwoju; IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

17 Monitor rozwoju - założenia Monitor rozwoju jest instrumentem wspierającym samorządy lokalne i regionalne w ocenie konkurencyjności obszaru, tworzeniu strategii, monitorowaniu zmian w otoczeniu i realizowanych programów z wmontowanymi instrumentami do analiz i raportowania zarządczego oraz udostępniania informacji dla partnerów społecznych zainteresowanych rozwojem regionu; IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

18 Monitor rozwoju - założenia Zautomatyzowane narzędzia udostępniania informacji z uwzględnieniem gmin, powiatów, związków jst, obszarów metropolitalnych, regionów; Udostępnianie danych historycznych i przeprowadzanie analiz trendów; Narzędzie wizualizacji wyników badań różnych grup interesariuszy; Regionalna hurtownia publicznych zasobów danych; Edytowanie raportów o stanie obszaru; Tworzenie zasobu wiedzy o wybranym obszarze; IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

19 Monitor rozwoju miast Opracowanie aplikacji internetowej (systemu) do dynamicznej & interaktywnej prezentacji syntetycznych i sektorowych wskaźników konkurencyjności miast polskich ze szczególnym uwzględnieniem miast członków ZMP IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

20 Wskaźniki rozwoju miast Syntetyczny wskaźnik rozwoju; Wskaźniki jakości życia; Wskaźniki atrakcyjności dla biznesu; Wskaźniki atrakcyjności dla przyjezdnych; Wskaźniki potencjału demograficznego; Wskaźniki potencjału siły roboczej; Wskaźniki potencjału społecznego; Wskaźniki konkurencyjności gospodarki; Wskaźniki jakości usług komunalnych; Wskaźniki rozwoju infrastruktury technicznej; Wskaźniki dostępności komunikacyjnej;.. IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

21 Syntetyczny wskaźnik rozwoju miast PIT na mieszkańca; CIT na mieszkańca; PCC na mieszkańca; PN na mieszkańca; liczba mieszkańców w wieku na tysiąc mieszkańców ogółem; wskaźnik liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym; IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

22 Potencjał demograficzny miast Dzietność liczba urodzeń na 1000 kobiet w wieku lat; Saldo migracji na 1000 mieszkańców; Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców; Udział liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w liczbie mieszkańców ogółem; IAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST MONITOR ROZWOJU MIAST ROZWOJU MIA

23 STRATEGIA A EFEKTYWNOŚĆ ZARZADZANIA Poprawa efektywności wymaga : Inwestycji; Nowego personelu; Nowych metod zarządzania; Nowych technologii; konsultantów; Strategia wymaga.interesariuszy;

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia...

Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Tło...34. Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7 Aktywny Wiek: Projekt URBACT II...7 Metodologia... :. Spis treści AKTYWNY WIEK ZARZĄDZANIE ZMIANĄ: Wpływ demograficznego starzenia się na miasta. Polityki dotyczące aktywnego starzenia się, płci oraz zatrudnienia...5 Wstęp...5 Projekt...6 Partnerstwo...7

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo