LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

2

3 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

4 Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem witryny Dzięki temu będzie możliwe informowanie o aktualizacjach aparatu. Konwencje użyte w tekście W niniejszej Instrukcji obsługi użyto specjalnych znaków tekstowych (np. WIELKICH LITER, takich jak ZBADAJ PACJENTA czy SZYBKIE WYBIERANIE) do zaznaczenia etykiet, komunikatów ekranowych i wezwań dźwiękowych. Historia wersji W niniejszej Instrukcji obsługi opisano monitor/defibrylator LIFEPAK 15 wyposażony w oprogramowanie w wersji lub nowszej. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK i QUIK-COMBO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue i cprmax są znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc. CADEX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine i FilterLine są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oridion Systems Ltd. Kapnografia medyczna Oridion w tym produkcie jest chroniona jednym patentem lub większą liczbą patentów USA: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 i ich odpowiednikami w innych krajach. Dodatkowe wnioski patentowe czekają na rozpatrzenie. PC Card jest znakiem towarowym stowarzyszenia Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, logo Radical, Rainbow i SET to zastrzeżone znaki towarowe firmy Masimo Corporation. EDGE System Technology jest znakiem towarowym firmy Ludlow Technical Products. Formula 409 to zastrzeżony znak towarowy firmy Clorox Company. Dane techniczne mogą się zmienić bez powiadomienia Physio-Control, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Data publikacji: 04/2013 MIN

5 SPIS TREŚCI 1 Przedmowa Wprowadzenie Przewidziane zastosowanie Tryby pracy Informacje dotyczące bezpieczeństwa Terminy Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Opis ogólny Widok z przodu Widok z tyłu Akumulatory Ekran główny Alarmy Opcje Zdarzenia Monitorowanie Monitorowanie EKG Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi Monitorowanie ETCO Inwazyjne monitorowanie ciśnienia Ciągłe monitorowanie temperatury Zmiany podstawowych oznak życia i uniesienia odcinka ST Terapia Ogólne ostrzeżenia i uwagi dotyczące terapii Umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) Defibrylacja ręczna Procedura kardiowersji Stymulacja nieinwazyjna Procedury monitorowania pediatrycznego EKG i procedury terapeutyczne sterowania ręcznego Opcje akcesoriów łyżek Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO Łyżki standardowe Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 iii

6 Sterylizowalne łyżki do defibrylacji wewnętrznej Zarządzanie danymi Zapisy danych o pacjentach i raporty Pojemność pamięci Zarządzanie bieżącymi zapisami danych o pacjentach Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami danych o pacjentach Transmisja danych Informacje o transmisji zapisów danych o pacjentach i raportów Przygotowanie monitora/defibrylatora do transmisji Używanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth Używanie połączenia bezpośredniego Przesyłanie raportów Uwagi dotyczące przesyłania danych Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Adapter zasilania Opis ogólny Używanie adaptera zasilania Ogólna konserwacja Gwarancja Konserwacja sprzętu Ogólna konserwacja i testowanie Obsługa akumulatorów Czyszczenie urządzenia Przechowywanie urządzenia Ładowanie papieru Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Obsługa techniczna i naprawa Informacje na temat recyklingu produktu Gwarancja Akcesoria Dodatek A: Dane techniczne i charakterystyki pracy Dodatek B: Komunikaty ekranowe Dodatek C: System doradczy SAS Dodatek D: Wskazówki dotyczące zgodności elektromagnetycznej Dodatek E: Symbole iv Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

7 1 PRZEDMOWA W tym rozdziale znajduje się krótkie omówienie monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz opis przewidywanych zastosowań produktu. Wprowadzenie str. 1-3 Przewidziane zastosowanie Tryby pracy Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

8

9 PRZEDMOWA 1 Wprowadzenie Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 to kompletny system do intensywnej terapii kardiologicznej podczas stosowania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych czynności ratujących życie. W niniejszej Instrukcji obsługi podano informacje i opisano procedury dotyczące wszystkich funkcji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Konkretny monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może nie zawierać wszystkich tych funkcji. Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera opis działania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 przy pierwotnych ustawieniach fabrycznych. Pierwotne ustawienia fabryczne wszystkich opcji konfiguracyjnych zawiera Tabela A-5 na stronie A-20. Konkretne urządzenie może być skonfigurowane przy użyciu innych pierwotnych ustawień w zależności od obowiązujących protokołów postępowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień pierwotnych, należy się zapoznać z opisem Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczonym wraz z urządzeniem. WAŻNE! Niektóre akcesoria monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 nie mogą być zastąpione akcesoriami używanymi z innymi monitorami/defibrylatorami LIFEPAK. Konkretne niezgodności akcesoriów są podane w odpowiednich rozdziałach Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

10 Przewidziane zastosowanie Przewidziane zastosowanie Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytku przez przeszkolony personel medyczny w placówkach leczniczych i poza nimi w warunkach środowiskowych określonych na str. A-14. Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytku w transporcie lądowym z wyjątkiem sytuacji, gdy określono inaczej. Funkcje monitorowania i terapii mogą być używane w odniesieniu do jednego tylko pacjenta naraz. Funkcje monitorowania i leczenia przy sterowaniu ręcznym są przeznaczone do stosowania u pacjentów zarówno dorosłych, jak i pediatrycznych. Tryb automatycznej defibrylacji zewnętrznej jest przeznaczony do stosowania u pacjentów, którzy ukończyli ósmy rok życia. Dodatkowe informacje na temat przewidzianych zastosowań oraz na temat wskazań i przeciwwskazań stosowania funkcji monitorowania i leczenia znajdują się w poszczególnych rozdziałach wymienionych poniżej. Monitorowanie EKG Zob. str. 4-3 Funkcja standardowa EKG 12-odprowadzeniowe Zob. str Opcja Monitorowanie SpO 2, SpCO i SpMet Zob. str Opcja Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi Zob. str Opcja Monitorowanie pomiaru końcowowydechowego Zob. str Opcja CO 2 Inwazyjne monitorowanie ciśnienia Zob. str Opcja Monitorowanie temperatury Zob. str Opcja Zmiany podstawowych oznak życia Zob. str Opcja i uniesienia odcinka ST Automatyczna defibrylacja zewnętrzna Zob. str. 5-7 Funkcja standardowa Defibrylacja ręczna Zob. str Funkcja standardowa Stymulacja nieinwazyjna Zob. str Funkcja standardowa 1-4 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

11 PRZEDMOWA 1 Tryby pracy Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 ma następujące tryby pracy: Tryb AED w automatycznej analizie EKG i protokołach wczesnego leczenia pacjentów z zatrzymaniem akcji serca. Tryb ręczny do wykonywania ręcznej defibrylacji, kardiowersji, nieinwazyjnej stymulacji oraz monitorowania EKG i podstawowych oznak życia. Tryb archiwizacyjny do odczytywania zapisanych informacji o pacjentach. Tryb ustawień do zmiany pierwotnych ustawień wykonywania funkcji. Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem. Tryb demonstracyjny umożliwia symulację przebiegu fal i wykresów zmian do celów demonstracyjnych. Tryb obsługi serwisowej dla upoważnionego personelu do wykonywania testów diagnostycznych i kalibracji. Więcej informacji zawiera Podręcznik serwisowania monitora/ defibrylatora LIFEPAK Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

12

13 2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym rozdziale podano informacje istotne dla użytkowników monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Należy zapoznać się ze wszystkimi podanymi niżej terminami i ostrzeżeniami. Terminy str. 2-3 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

14

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Terminy Poniższe terminy są używane w niniejszej Instrukcji obsługi lub są umieszczone na monitorze/ defibrylatorze LIFEPAK 15. Niebezpieczeństwo: Bezpośrednie niebezpieczeństwo mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Przestroga: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną mniej groźnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Poniżej podano ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Inne konkretne ostrzeżenia i przestrogi podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji obsługi. NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU Nie należy używać defibrylatora w obecności gazów łatwopalnych lub anestezjologicznych. OSTRZEŻENIA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Defibrylator wyzwala maksymalnie 360 J energii elektrycznej. Jeżeli defibrylator nie będzie używany zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi, ta energia może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi oraz działaniem wszystkich przycisków, wskaźników, złączy i akcesoriów. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Nie wolno demontować defibrylatora. Nie zawiera on żadnych części, które mogą być naprawione przez użytkownika, i może w nim występować niebezpiecznie wysokie napięcie. W celu przeprowadzenia wymaganej naprawy należy skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

16 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi OSTRZEŻENIA (CD.) ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU Nie należy zanurzać żadnej części defibrylatora w wodzie ani innych cieczach. Nie należy wylewać płynów na defibrylator lub akcesoria. Oblanie defibrylatora lub akcesoriów cieczą może spowodować ich niewłaściwe działanie lub uniemożliwienie działania. Nie należy stosować do czyszczenia ketonów ani innych środków łatwopalnych. Nie należy sterylizować defibrylatora ani jego akcesoriów w autoklawie ani w inny sposób, chyba że określono inaczej. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POŻARU Należy zachować ostrożność podczas pracy urządzenia w pobliżu źródeł tlenu (takich jak maski tlenowe lub rurki wentylacyjne). Podczas defibrylacji należy zakręcić źródło gazu lub odsunąć je na bezpieczną odległość od pacjenta. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODDZIAŁYWANIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH NA PRACĘ URZĄDZENIA Przyrządy pracujące w bliskim sąsiedztwie mogą emitować silne zakłócenia elektromagnetyczne lub zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF) wpływające na pracę urządzenia. Jeśli konieczne jest używanie przyrządów w bliskim sąsiedztwie, należy obserwować urządzenie, aby mieć pewność, że działa normalnie w konfiguracji, w której będzie używane. Zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RFI) mogą powodować: zniekształcenia zapisu EKG, błędny stan odprowadzeń EKG, uniemożliwienie wykrycia rytmu wymagającego defibrylacji, ustanie stymulacji lub błędny odczyt podstawowych oznak życia. Należy unikać używania urządzenia w pobliżu urządzeń do kauteryzacji, diatermii i innych przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych działających w częstotliwościach radiowych. Unikać nagłego włączania i wyłączania odbiorników radiowych. Informacje na temat zalecanych odległości od innych urządzeń zawiera Dodatek D. W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy Physio-Control. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH Używanie kabli, elektrod lub akcesoriów nieprzeznaczonych do używania z tym defibrylatorem może być przyczyną zwiększenia emisji zakłóceń elektromagnetycznych lub o częstości radiowej (RFI) lub zmniejszenia odporności urządzenia na takie zakłócenia, co może wpływać na pracę tego defibrylatora lub urządzeń znajdujących się w jego pobliżu. Należy używać wyłącznie części i akcesoriów wymienionych w niniejszej Instrukcji obsługi. 2-4 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

17 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 OSTRZEŻENIA (CD.) MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH Defibrylator może spowodować występowanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), szczególnie podczas ładowania i podawania energii elektrycznej. Zakłócenia EMI mogą mieć wpływ na pracę urządzeń znajdujących się w pobliżu. O ile to możliwe, należy sprawdzić wpływ wyładowań defibrylatora na inne urządzenia przed jego użyciem w sytuacjach zagrażających życiu pacjenta. NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA Używanie kabli, elektrod, adapterów zasilania lub akumulatorów wyprodukowanych przez innych producentów może przyczynić się do nieprawidłowego działania urządzenia i spowodować unieważnienie certyfikatu bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych w niniejszej Instrukcji obsługi. MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA Zmiana pierwotnych ustawień spowoduje zmianę działania urządzenia. Zmiana pierwotnych ustawień może być wykonywana wyłącznie przez upoważnionych pracowników Działu Obsługi Technicznej. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA Należy pamiętać, aby zawsze mieć natychmiastowy dostęp do zapasowego, w pełni naładowanego i właściwie konserwowanego akumulatora. Należy wymienić akumulator, jeżeli urządzenie wyświetli ostrzeżenie o jego rozładowaniu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

18 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi OSTRZEŻENIA (CD.) RYZYKO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA I USZKODZENIA URZĄDZENIA RYZYKO WYSTĄPIENIA URAZÓW LUB OPARZEŃ SKÓRY Monitory, defibrylatory oraz ich akcesoria (w tym elektrody i kable) zawierają materiały ferromagnetyczne. Tak jak w przypadku każdego sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne, urządzeń tych nie wolno używać w obecności silnych pól magnetycznych wytwarzanych przez urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (tomograf MRI). Silne pole magnetyczne wytwarzane przez urządzenie MRI może spowodować przyciągnięcie sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne z siłą wystarczającą do spowodowania śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się pomiędzy tym sprzętem a urządzeniem MRI. To przyciąganie magnetyczne może również rzutować na działanie sprzętu. Wskutek rozgrzewania się materiałów przewodzących energię elektryczną, takich jak przewody podłączone do ciała pacjenta i czujniki pulsoksymetru, może również dojść do oparzeń skóry. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z producentem tomografu MRI. RYZYKO WYSTĄPIENIA OPARZEŃ SKÓRY Wada podłączenia neutralnej elektrody chirurgicznego sprzętu wysokiej częstotliwości może spowodować oparzenie w obszarze umieszczenia elektrody lub czujnika oraz uszkodzenie monitora/defibrylatora. Nie stosować przewodów podłączonych do pacjenta ani czujników podczas używania chirurgicznego sprzętu wysokiej częstotliwości (do koagulacji elektrycznej). Uwaga: Elementy monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 mogące kontaktować się bezpośrednio lub przypadkowo z ciałem pacjenta lub ratownika podczas normalnego używania urządzenia nie są wytwarzane z materiałów zawierających lateks jako składnik świadomie dodawany lub zanieczyszczenie, którego można się spodziewać. 2-6 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

19 3 OPIS OGÓLNY W tym rozdziale podano ogólny opis monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz jego przycisków, wskaźników, gniazd i złączy. Widok z przodu str. 3-3 Widok z tyłu Akumulatory Ekran główny Alarmy Opcje Zdarzenia Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

20

21 OPIS OGÓLNY 3 Widok z przodu Rysunek 3-1 przedstawia widok z przodu monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. W następnych rozdziałach opisano przód aparatu. LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR Zalecana dawka (dorosły, migotanie komór): J CO2 SpO2 MONITOR/DEFIBRILLATOR NIBP EKG Self Test in progress... Physio-Control, Inc All Rights Reserved P1 P2 OSTRZEŻENIE Niebezpieczne wyjście elektryczne. Do wyłącznego użytku wykwalifikowanego personelu. UWAGA Istnieje ryzyko wybuchu. Nie obsługiwać w obecności gazów palnych. Rysunek 3-1 Widok z przodu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

22 Widok z przodu Obszar 1 Zalecana dawka (dorosły, migotanie komór): J WŁĄCZONY RKO ANALIZA WYBÓR ENERGII ŁADOWANIE ODPR. CECHA SYNCHR. Rysunek 3-2 Przyciski obszaru 1 Tabela 3-1 Przyciski obszaru 1 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Etykieta dawki energii dla dorosłego (w przypadku migotania komór) 1 WŁĄCZONY Zalecana przez firmę Physio-Control dawka energii dla dorosłego z migotaniem komór (VF). Włącza lub wyłącza urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone, świeci się dioda LED. Nacisnąć i przytrzymać, aby wyłączyć urządzenie. Zobacz Biphasic Clinical Summaries (Podsumowanie badań klinicznych dotyczących defibrylacji dwufazowej) w witrynie 2 WYBÓR ENERGII Zwiększa lub zmniejsza poziom energii przy sterowaniu ręcznym. Zob. str ŁADOWANIE Ładuje defibrylator przy sterowaniu ręcznym. Zob. str Przycisk WSTRZĄS. Inicjuje wyładowanie energii defibrylatora do ciała pacjenta. Ukończenie ładowania jest sygnalizowane miganiem diody LED. Złącze przewodu zasilania zastępczego. Podłączenie defibrylatora do zastępczego źródła zasilania prądem zmiennym lub stałym jest sygnalizowane świeceniem diody LED, niezależnie od tego, czy defibrylator jest włączony czy wyłączony. Zob. str Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

23 OPIS OGÓLNY 3 Tabela 3-1 Przyciski obszaru 1 (CD.) PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Wskaźnik naładowania akumulatora. Dioda LED świeci się, gdy zainstalowane akumulatory są całkowicie naładowane. Ładowanie dowolnego akumulatora jest sygnalizowane miganiem diody LED. Dioda LED nie świeci się, gdy żadne akumulator nie jest zainstalowany lub gdy nie można ładować akumulatora. Świecąca się dioda LED obsługi serwisowej sygnalizuje zdarzenie uniemożliwiające lub mogące uniemożliwić prawidłową pracę defibrylatora. Zob. str. 9-5 Zob. str RKO ANALIZA Steruje metronomem reanimacji. Świecąca się dioda LED sygnalizuje aktywność funkcji metronomu. Włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System ) (Tryb AED). Dioda LED świeci się, gdy system AED analizuje elektrokardiogram, a miga, gdy użytkownik ma nacisnąć przycisk ANALIZA. Zob. str Zob. str. 5-7 ODPR. Zmienia odprowadzenie EKG. Zob. str. 4-4 CECHA Zmienia cechę EKG. Zob. str. 4-5 SYNCHR. Uruchamia tryb synchronizacji. Dioda LED świeci się, gdy tryb synchronizacji jest aktywny, a miga przy wykryciu każdego zespołu QRS. Zob. str Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

24 Widok z przodu Obszar 2 STYMULATOR CZĘSTOŚĆ PRĄD PRZERWA Rysunek 3-3 Przyciski obszaru 2 Tabela 3-2 Przyciski obszaru 2 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI STYMULATOR CZĘSTOŚĆ Uruchamia funkcję stymulatora. Dioda LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna, a miga przy każdym impulsie elektrycznym. Zwiększa lub zmniejsza częstość podawania impulsu stymulacji. Zob. str Zob. str PRĄD Zwiększa lub zmniejsza prąd stymulacji. Zob. str PRZERWA Czasowo zmniejsza częstość podawania impulsu stymulacji. Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

25 OPIS OGÓLNY 3 Obszar 3 NIBP ALARMY OPCJE ZDARZENIE EKRAN GŁÓWNY Szybkie wybieranie Rysunek 3-4 Przyciski obszaru 3 Tabela 3-3 Przyciski obszaru 3 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI NIBP ALARMY Rozpoczyna pomiar ciśnienia krwi. Dioda LED świeci się, gdy trwa pomiar ciśnienia krwi. Włącza i wycisza alarmy. Dioda LED świeci się, gdy alarmy są włączone, i miga, gdy wystąpi stan powodujący alarm. Zob. str Zob. str OPCJE Umożliwia dostęp do funkcji opcjonalnych. Zob. str ZDARZENIE Umożliwia dostęp do zdarzeń określonych przez użytkownika. Zob. str EKRAN GŁÓWNY SZYBKIE WYBIERANIE Powoduje powrót do ekranu głównego. Zob. str Umożliwia przewijanie i wybór pozycji ekranu lub menu. Zob. str Przycisk trybu wyświetlania przełącza tryby wyświetlania w kolorze i wyświetlania z wysokim kontrastem (SunVue ) Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

26 Widok z przodu Obszar 4 12-ODPROW TRANSMITUJ ZAPIS ZDARZEŃ DRUKUJ Rysunek 3-5 Przyciski obszaru 4 Tabela 3-4 Przyciski obszaru 4 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI 12-ODPROW Rozpoczyna pomiar EKG 12-odprowadzeniowego. Zob. str TRANSMITUJ Rozpoczyna transmisję danych pacjenta. Zob. str ZAPIS ZDARZEŃ Drukuje zapis zdarzeń krytycznych (CODE SUMMARY ). Zob. str. 7-4 DRUKUJ Uruchamia i zatrzymuje drukarkę. Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

27 OPIS OGÓLNY 3 Obszar 5 CO CO 2 Zobacz ostrzeżenia, str SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO NIB EK EKG P1 P1 P2 P2 Głośnik Drukarka Gniazdo przewodów terapeutycznych Rysunek 3-6 Gniazda przewodów, głośnik i drukarka w obszarze 5 Tabela 3-5 Gniazda przewodów, głośnik i drukarka w obszarze 5 ETYKIETA OPIS WIĘCEJ INFORMACJI CO2 Złącze zestawu FilterLine Zob. str SpO2/SpCO/SpMet Złącze czujnika Zob. str NIBP Złącze rurek pneumatycznych Zob. str EKG Zielone, izolowane elektrycznie złącze przewodu EKG Zob. str. 4-3 P1 Złącze przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Zob. str P2 Złącze przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Zob. str Głośnik Drukarka Gniazdo przewodów terapeutycznych Emituje sygnały i wezwania dźwiękowe aparatu Drzwiczki drukarki na papier drukarkowy o szerokości 100 mm Gniazdo QUIK-COMBO przewodu terapeutycznego oraz łyżek standardowych (do defibrylacji) Zob. str Zob. str Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do monitorowania temperatury, złącza P1 i P2 są zastąpione jednym złączem oznaczonym etykietą TEMP. Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania temperatury, zob. str Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

28 Widok z przodu Złącza CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 ZŁĄCZE CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 DZIAŁANIE Przyłączanie: Otworzyć pokrywę złącza CO 2, włożyć złącze FilterLine i przekręcić w prawo do oporu. Rozłączanie: Obrócić złącze FilterLine w lewo i wyciągnąć je. Przyłączanie: Dopasować końcówkę kabla do złącza SpO 2 i wcisnąć końcówkę. Kliknięcie oznacza właściwe podłączenie kabla. Rozłączanie: Nacisnąć jednocześnie szare przyciski po obu stronach końcówki kabla i odłączyć kabel. Przyłączanie: Włożyć łącznik rurki NIBP do złącza NIBP. Rozłączanie: Nacisnąć zatrzask z lewej strony złącza i wyciągnąć łącznik rurki. Przyłączanie: Dopasować zieloną końcówkę przewodu EKG do złącza EKG na obudowie. Ustawić białą linię na przewodzie, tak aby znalazła się z lewej strony. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Wyciągnąć złącze EKG. Przyłączanie: Dopasować złącze kabla IP (inwazyjnego pomiaru ciśnienia) do złącza P1 lub P2. Ustawić przerwę na kablu w taki sposób, aby była zwrócona w górę. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Chwycić złącze i wyciągnąć je. Rysunek 3-7 Złącza do konfiguracji monitorowania IP Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do monitorowania temperatury, złącza P1 i P2 są zastąpione jednym złączem oznaczonym etykietą TEMP. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Rysunek 3-8 na stronie Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

29 OPIS OGÓLNY 3 CO2 SpO2 NIBP EKG TEMP ZŁĄCZE CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG TEMP DZIAŁANIE Przyłączanie: Otworzyć pokrywę złącza CO 2, włożyć złącze FilterLine i przekręcić w prawo do oporu. Rozłączanie: Obrócić złącze FilterLine w lewo i wyciągnąć je. Przyłączanie: Dopasować końcówkę kabla do złącza SpO 2 i wcisnąć końcówkę. Kliknięcie oznacza właściwe podłączenie kabla. Rozłączanie: Nacisnąć jednocześnie szare przyciski po obu stronach końcówki kabla i odłączyć kabel. Przyłączanie: Włożyć łącznik rurki NIBP do złącza NIBP. Rozłączanie: Nacisnąć zatrzask z lewej strony złącza i wyciągnąć łącznik rurki. Przyłączanie: Dopasować zieloną końcówkę przewodu EKG do złącza EKG na obudowie. Ustawić białą linię na przewodzie, tak aby znalazła się z lewej strony. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Wyciągnąć złącze EKG. Przyłączanie: Dopasować złącze kabla adaptera temperatury do złącza TEMP. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Chwycić złącze i wyciągnąć je. Rysunek 3-8 Złącza do konfiguracji monitorowania temperatury Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

30 Widok z przodu Podłączanie i odłączanie przewodu terapeutycznego OSTRZEŻENIE ISTNIEJE RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA, CO MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ WYKONANIE ZABIEGU Aby zapobiec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu gniazda przewodu terapeutycznego, przewód terapeutyczny powinien być zawsze podłączony do defibrylatora. Codziennie sprawdzać i testować przewód terapeutyczny zgodnie z Listą kontrolną operatora znajdującą się na końcu tego podręcznika. Firma Physio-Control zaleca wymianę przewodu terapeutycznego co trzy lata, aby zredukować do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia usterki podczas zabiegu. WAŻNE! Przewód terapeutyczny QUIK-COMBO monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz łyżki standardowe (twarde) mają ten sam typ złącza i są podłączane do defibrylatora w tym samym miejscu. Te przewody terapeutyczne nie są zgodne z innymi monitorami/ defibrylatorami LIFEPAK. Aby podłączyć przewód terapeutyczny do defibrylatora: 1. Dopasować złącze przewodu terapeutycznego do gniazda. 2. Wepchnąć złącze przewodu terapeutycznego do gniazda tak, aby się w nim zatrzasnęło. Będzie słyszalne kliknięcie. Rysunek 3-9 Podłączyć przewód terapeutyczny Aby odłączyć przewód terapeutyczny od defibrylatora: 1. Nacisnąć przycisk zwalniania na złączu przewodu terapeutycznego. 2. Wyciągnąć złącze przewodu terapeutycznego. Rysunek 3-10 Odłączyć przewód terapeutyczny 3-12 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

31 OPIS OGÓLNY 3 Widok z tyłu Uchwyty łyżek Styki testowe łyżek Zobacz ostrzeżenia, str Komory łyżek standardowych Odprowadzenie CO 2 Zobacz ostrzeżenia, str i str Komora akumulatora Styki akumulatorów Komora akumulatora 1 Wtyki akumulatorów Zobacz ostrzeżenia, str. 9-4 i str Pokrywa złącza USB Zobacz ostrzeżenia, str System Złącze Złącze przewodu zasilania zastępczego Rysunek 3-11 Widok z tyłu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

32 Widok z tyłu Tabela 3-6 Widok z tyłu ETYKIETA OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Komory, wtyki i styki akumulatorów Odprowadzenie CO 2 Komory łyżek standardowych, uchwyty i styki testowe Pokrywa złącza USB Gniazdo systemowe Złącze przewodu zasilania zastępczego W każdej komorze mieści się jeden akumulator litowo-jonowy. Dwa wtyki w każdej komorze służą do przesyłania energii z akumulatora. Styki akumulatora służą do przesyłania informacji o jego stanie. Podłączane do systemu odprowadzającego podczas monitorowania EtCO 2, gdy są używane środki znieczulające. Komory łyżek służą do przechowywania łyżek standardowych (do defibrylacji). Uchwyty umożliwiają bezpieczne mocowanie i szybkie wyjmowanie łyżek. Styki testowe umożliwiają pełne sprawdzenie defibrylacji za pomocą łyżek zgodnie z Listą kontrolną operatora. Chroni złącze USB przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. Służy do podłączania urządzenia do bramy lub zewnętrznego komputera w celu przesyłania raportów o pacjencie. Stanowi także wyjście EKG w czasie rzeczywistym. Służy do podłączania opcjonalnego adaptera zasilania prądu zmiennego lub stałego. Umożliwia korzystanie z zastępczego źródła zasilania. Zob. str Zob. str Zobacz str. 6-6 i Listę kontrolną operatora na końcu podręcznika Do zastosowania wprzyszłości Zob. str. 7-3 Zob. str. 9-3 OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM Przy monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem gniazda systemowego wszelkie urządzenia podłączone do gniazda systemowego muszą być zasilane z akumulatorów lub odizolowane elektrycznie od zasilania z sieci prądu zmiennego, zgodnie z normą EN W razie jakichkolwiek wątpliwości pacjent powinien zostać odłączony od defibrylatora przed użyciem gniazda systemowego. Należy używać wyłącznie zalecanych przez firmę Physio-Control kabli do transmisji danych. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w Dziale Pomocy Technicznej firmy Physio-Control. Uwaga: Aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu akumulatorów defibrylatora, należy odłączać od gniazda systemowego wszystkie nieużywane urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A 1 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta Tylko lekarz może

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100, L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA

LIFEPAK. 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA LIFEPAK 20e DEFIBRYLATOR/MONITOR INSTRUKCJA UŻ YTKOWANIA Ważne informacje!usa!usa Rx Only Śledzenie urządzeń Administracja ds. Żywności i Leków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORA DMS 300-3A marzec 2014 2 Uwaga Tylko lekarz może zlecić badanie holterowskie. Tylko lekarz może zalecić sposób, w jaki mają być przyklejone elektrody na ciele pacjenta.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 24 marca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.21.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Panel dotykowy ułatwiający obsługę,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać)

Arkusz1 A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać) A. Monitor funkcji Ŝyciowych z opcjami dodatkowymi - 1 szt. Lp. Parametr Wartości wymagane TAK/NIE (opisać) 1. Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet /Producent, model -podać/ Programowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów

Defibrylatory serii TEC-8300K. i nie ma problemów Defibrylatory serii TEC-8300K i nie ma problemów To co potrzebne w nagłych przypadkach EKG, SpO 2, NIBP*, złącza MULTI, stymulacja serca** * Pomiar NIBP dostępny w modelu TEC-8342K/8352K ** Stymulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AED Trainer

Instrukcja obsługi AED Trainer Instrukcja obsługi AED Trainer NUMER CZĘŚCI Copyright 2007 Cardiac Science Corp. All rights reserved. Aparat szkoleniowy do automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED) to urządzenie przeznaczone do szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi * Nie zawiera NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo

Stacje robocze Compaq Deskpro i Evo b Wrzesień 2001 Ten podręcznik zawiera instrukcje, które ułatwią skonfigurowanie oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem. Przedstawiono w nim również podstawowe informacje dotyczące usuwania problemów,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo