LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA"

Transkrypt

1 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

2

3 LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

4 Ważne informacje Rejestracja defibrylatora Defibrylator należy zarejestrować za pośrednictwem witryny Dzięki temu będzie możliwe informowanie o aktualizacjach aparatu. Konwencje użyte w tekście W niniejszej Instrukcji obsługi użyto specjalnych znaków tekstowych (np. WIELKICH LITER, takich jak ZBADAJ PACJENTA czy SZYBKIE WYBIERANIE) do zaznaczenia etykiet, komunikatów ekranowych i wezwań dźwiękowych. Historia wersji W niniejszej Instrukcji obsługi opisano monitor/defibrylator LIFEPAK 15 wyposażony w oprogramowanie w wersji lub nowszej. LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK i QUIK-COMBO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue i cprmax są znakami towarowymi firmy Physio-Control, Inc. Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc. CADEX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine i FilterLine są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oridion Systems Ltd. Kapnografia medyczna Oridion w tym produkcie jest chroniona jednym patentem lub większą liczbą patentów USA: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 i ich odpowiednikami w innych krajach. Dodatkowe wnioski patentowe czekają na rozpatrzenie. PC Card jest znakiem towarowym stowarzyszenia Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, logo Radical, Rainbow i SET to zastrzeżone znaki towarowe firmy Masimo Corporation. EDGE System Technology jest znakiem towarowym firmy Ludlow Technical Products. Formula 409 to zastrzeżony znak towarowy firmy Clorox Company. Dane techniczne mogą się zmienić bez powiadomienia Physio-Control, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Data publikacji: 04/2013 MIN

5 SPIS TREŚCI 1 Przedmowa Wprowadzenie Przewidziane zastosowanie Tryby pracy Informacje dotyczące bezpieczeństwa Terminy Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Opis ogólny Widok z przodu Widok z tyłu Akumulatory Ekran główny Alarmy Opcje Zdarzenia Monitorowanie Monitorowanie EKG Uzyskiwanie EKG 12-odprowadzeniowego Monitorowanie SpO2, SpCO i SpMet Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi Monitorowanie ETCO Inwazyjne monitorowanie ciśnienia Ciągłe monitorowanie temperatury Zmiany podstawowych oznak życia i uniesienia odcinka ST Terapia Ogólne ostrzeżenia i uwagi dotyczące terapii Umieszczanie elektrod terapeutycznych i łyżek standardowych Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) Defibrylacja ręczna Procedura kardiowersji Stymulacja nieinwazyjna Procedury monitorowania pediatrycznego EKG i procedury terapeutyczne sterowania ręcznego Opcje akcesoriów łyżek Elektrody terapeutyczne QUIK-COMBO Łyżki standardowe Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 iii

6 Sterylizowalne łyżki do defibrylacji wewnętrznej Zarządzanie danymi Zapisy danych o pacjentach i raporty Pojemność pamięci Zarządzanie bieżącymi zapisami danych o pacjentach Zarządzanie zarchiwizowanymi zapisami danych o pacjentach Transmisja danych Informacje o transmisji zapisów danych o pacjentach i raportów Przygotowanie monitora/defibrylatora do transmisji Używanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth Używanie połączenia bezpośredniego Przesyłanie raportów Uwagi dotyczące przesyłania danych Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Adapter zasilania Opis ogólny Używanie adaptera zasilania Ogólna konserwacja Gwarancja Konserwacja sprzętu Ogólna konserwacja i testowanie Obsługa akumulatorów Czyszczenie urządzenia Przechowywanie urządzenia Ładowanie papieru Ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Obsługa techniczna i naprawa Informacje na temat recyklingu produktu Gwarancja Akcesoria Dodatek A: Dane techniczne i charakterystyki pracy Dodatek B: Komunikaty ekranowe Dodatek C: System doradczy SAS Dodatek D: Wskazówki dotyczące zgodności elektromagnetycznej Dodatek E: Symbole iv Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

7 1 PRZEDMOWA W tym rozdziale znajduje się krótkie omówienie monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz opis przewidywanych zastosowań produktu. Wprowadzenie str. 1-3 Przewidziane zastosowanie Tryby pracy Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

8

9 PRZEDMOWA 1 Wprowadzenie Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 to kompletny system do intensywnej terapii kardiologicznej podczas stosowania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych czynności ratujących życie. W niniejszej Instrukcji obsługi podano informacje i opisano procedury dotyczące wszystkich funkcji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Konkretny monitor/defibrylator LIFEPAK 15 może nie zawierać wszystkich tych funkcji. Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera opis działania monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 przy pierwotnych ustawieniach fabrycznych. Pierwotne ustawienia fabryczne wszystkich opcji konfiguracyjnych zawiera Tabela A-5 na stronie A-20. Konkretne urządzenie może być skonfigurowane przy użyciu innych pierwotnych ustawień w zależności od obowiązujących protokołów postępowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień pierwotnych, należy się zapoznać z opisem Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczonym wraz z urządzeniem. WAŻNE! Niektóre akcesoria monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 nie mogą być zastąpione akcesoriami używanymi z innymi monitorami/defibrylatorami LIFEPAK. Konkretne niezgodności akcesoriów są podane w odpowiednich rozdziałach Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

10 Przewidziane zastosowanie Przewidziane zastosowanie Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytku przez przeszkolony personel medyczny w placówkach leczniczych i poza nimi w warunkach środowiskowych określonych na str. A-14. Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest przeznaczony do użytku w transporcie lądowym z wyjątkiem sytuacji, gdy określono inaczej. Funkcje monitorowania i terapii mogą być używane w odniesieniu do jednego tylko pacjenta naraz. Funkcje monitorowania i leczenia przy sterowaniu ręcznym są przeznaczone do stosowania u pacjentów zarówno dorosłych, jak i pediatrycznych. Tryb automatycznej defibrylacji zewnętrznej jest przeznaczony do stosowania u pacjentów, którzy ukończyli ósmy rok życia. Dodatkowe informacje na temat przewidzianych zastosowań oraz na temat wskazań i przeciwwskazań stosowania funkcji monitorowania i leczenia znajdują się w poszczególnych rozdziałach wymienionych poniżej. Monitorowanie EKG Zob. str. 4-3 Funkcja standardowa EKG 12-odprowadzeniowe Zob. str Opcja Monitorowanie SpO 2, SpCO i SpMet Zob. str Opcja Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi Zob. str Opcja Monitorowanie pomiaru końcowowydechowego Zob. str Opcja CO 2 Inwazyjne monitorowanie ciśnienia Zob. str Opcja Monitorowanie temperatury Zob. str Opcja Zmiany podstawowych oznak życia Zob. str Opcja i uniesienia odcinka ST Automatyczna defibrylacja zewnętrzna Zob. str. 5-7 Funkcja standardowa Defibrylacja ręczna Zob. str Funkcja standardowa Stymulacja nieinwazyjna Zob. str Funkcja standardowa 1-4 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

11 PRZEDMOWA 1 Tryby pracy Monitor/defibrylator LIFEPAK 15 ma następujące tryby pracy: Tryb AED w automatycznej analizie EKG i protokołach wczesnego leczenia pacjentów z zatrzymaniem akcji serca. Tryb ręczny do wykonywania ręcznej defibrylacji, kardiowersji, nieinwazyjnej stymulacji oraz monitorowania EKG i podstawowych oznak życia. Tryb archiwizacyjny do odczytywania zapisanych informacji o pacjentach. Tryb ustawień do zmiany pierwotnych ustawień wykonywania funkcji. Więcej informacji zawiera opis Opcje konfiguracji monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 dostarczony wraz z urządzeniem. Tryb demonstracyjny umożliwia symulację przebiegu fal i wykresów zmian do celów demonstracyjnych. Tryb obsługi serwisowej dla upoważnionego personelu do wykonywania testów diagnostycznych i kalibracji. Więcej informacji zawiera Podręcznik serwisowania monitora/ defibrylatora LIFEPAK Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

12

13 2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym rozdziale podano informacje istotne dla użytkowników monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. Należy zapoznać się ze wszystkimi podanymi niżej terminami i ostrzeżeniami. Terminy str. 2-3 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

14

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Terminy Poniższe terminy są używane w niniejszej Instrukcji obsługi lub są umieszczone na monitorze/ defibrylatorze LIFEPAK 15. Niebezpieczeństwo: Bezpośrednie niebezpieczeństwo mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Przestroga: Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne czynności mogące być przyczyną mniej groźnych obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Ogólne ostrzeżenia i przestrogi Poniżej podano ogólne ostrzeżenia i przestrogi. Inne konkretne ostrzeżenia i przestrogi podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej Instrukcji obsługi. NIEBEZPIECZEŃSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU Nie należy używać defibrylatora w obecności gazów łatwopalnych lub anestezjologicznych. OSTRZEŻENIA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Defibrylator wyzwala maksymalnie 360 J energii elektrycznej. Jeżeli defibrylator nie będzie używany zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi, ta energia może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi oraz działaniem wszystkich przycisków, wskaźników, złączy i akcesoriów. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Nie wolno demontować defibrylatora. Nie zawiera on żadnych części, które mogą być naprawione przez użytkownika, i może w nim występować niebezpiecznie wysokie napięcie. W celu przeprowadzenia wymaganej naprawy należy skontaktować się z Działem Obsługi Technicznej Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

16 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi OSTRZEŻENIA (CD.) ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU Nie należy zanurzać żadnej części defibrylatora w wodzie ani innych cieczach. Nie należy wylewać płynów na defibrylator lub akcesoria. Oblanie defibrylatora lub akcesoriów cieczą może spowodować ich niewłaściwe działanie lub uniemożliwienie działania. Nie należy stosować do czyszczenia ketonów ani innych środków łatwopalnych. Nie należy sterylizować defibrylatora ani jego akcesoriów w autoklawie ani w inny sposób, chyba że określono inaczej. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POŻARU Należy zachować ostrożność podczas pracy urządzenia w pobliżu źródeł tlenu (takich jak maski tlenowe lub rurki wentylacyjne). Podczas defibrylacji należy zakręcić źródło gazu lub odsunąć je na bezpieczną odległość od pacjenta. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODDZIAŁYWANIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH NA PRACĘ URZĄDZENIA Przyrządy pracujące w bliskim sąsiedztwie mogą emitować silne zakłócenia elektromagnetyczne lub zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RF) wpływające na pracę urządzenia. Jeśli konieczne jest używanie przyrządów w bliskim sąsiedztwie, należy obserwować urządzenie, aby mieć pewność, że działa normalnie w konfiguracji, w której będzie używane. Zakłócenia o częstotliwościach radiowych (RFI) mogą powodować: zniekształcenia zapisu EKG, błędny stan odprowadzeń EKG, uniemożliwienie wykrycia rytmu wymagającego defibrylacji, ustanie stymulacji lub błędny odczyt podstawowych oznak życia. Należy unikać używania urządzenia w pobliżu urządzeń do kauteryzacji, diatermii i innych przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych działających w częstotliwościach radiowych. Unikać nagłego włączania i wyłączania odbiorników radiowych. Informacje na temat zalecanych odległości od innych urządzeń zawiera Dodatek D. W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy Physio-Control. MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH Używanie kabli, elektrod lub akcesoriów nieprzeznaczonych do używania z tym defibrylatorem może być przyczyną zwiększenia emisji zakłóceń elektromagnetycznych lub o częstości radiowej (RFI) lub zmniejszenia odporności urządzenia na takie zakłócenia, co może wpływać na pracę tego defibrylatora lub urządzeń znajdujących się w jego pobliżu. Należy używać wyłącznie części i akcesoriów wymienionych w niniejszej Instrukcji obsługi. 2-4 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

17 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 OSTRZEŻENIA (CD.) MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH Defibrylator może spowodować występowanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), szczególnie podczas ładowania i podawania energii elektrycznej. Zakłócenia EMI mogą mieć wpływ na pracę urządzeń znajdujących się w pobliżu. O ile to możliwe, należy sprawdzić wpływ wyładowań defibrylatora na inne urządzenia przed jego użyciem w sytuacjach zagrażających życiu pacjenta. NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA Używanie kabli, elektrod, adapterów zasilania lub akumulatorów wyprodukowanych przez innych producentów może przyczynić się do nieprawidłowego działania urządzenia i spowodować unieważnienie certyfikatu bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych w niniejszej Instrukcji obsługi. MOŻLIWOŚĆ NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA Zmiana pierwotnych ustawień spowoduje zmianę działania urządzenia. Zmiana pierwotnych ustawień może być wykonywana wyłącznie przez upoważnionych pracowników Działu Obsługi Technicznej. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA Należy pamiętać, aby zawsze mieć natychmiastowy dostęp do zapasowego, w pełni naładowanego i właściwie konserwowanego akumulatora. Należy wymienić akumulator, jeżeli urządzenie wyświetli ostrzeżenie o jego rozładowaniu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

18 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi OSTRZEŻENIA (CD.) RYZYKO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA I USZKODZENIA URZĄDZENIA RYZYKO WYSTĄPIENIA URAZÓW LUB OPARZEŃ SKÓRY Monitory, defibrylatory oraz ich akcesoria (w tym elektrody i kable) zawierają materiały ferromagnetyczne. Tak jak w przypadku każdego sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne, urządzeń tych nie wolno używać w obecności silnych pól magnetycznych wytwarzanych przez urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (tomograf MRI). Silne pole magnetyczne wytwarzane przez urządzenie MRI może spowodować przyciągnięcie sprzętu zawierającego elementy ferromagnetyczne z siłą wystarczającą do spowodowania śmierci lub poważnych uszkodzeń ciała osób znajdujących się pomiędzy tym sprzętem a urządzeniem MRI. To przyciąganie magnetyczne może również rzutować na działanie sprzętu. Wskutek rozgrzewania się materiałów przewodzących energię elektryczną, takich jak przewody podłączone do ciała pacjenta i czujniki pulsoksymetru, może również dojść do oparzeń skóry. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z producentem tomografu MRI. RYZYKO WYSTĄPIENIA OPARZEŃ SKÓRY Wada podłączenia neutralnej elektrody chirurgicznego sprzętu wysokiej częstotliwości może spowodować oparzenie w obszarze umieszczenia elektrody lub czujnika oraz uszkodzenie monitora/defibrylatora. Nie stosować przewodów podłączonych do pacjenta ani czujników podczas używania chirurgicznego sprzętu wysokiej częstotliwości (do koagulacji elektrycznej). Uwaga: Elementy monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 mogące kontaktować się bezpośrednio lub przypadkowo z ciałem pacjenta lub ratownika podczas normalnego używania urządzenia nie są wytwarzane z materiałów zawierających lateks jako składnik świadomie dodawany lub zanieczyszczenie, którego można się spodziewać. 2-6 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

19 3 OPIS OGÓLNY W tym rozdziale podano ogólny opis monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz jego przycisków, wskaźników, gniazd i złączy. Widok z przodu str. 3-3 Widok z tyłu Akumulatory Ekran główny Alarmy Opcje Zdarzenia Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

20

21 OPIS OGÓLNY 3 Widok z przodu Rysunek 3-1 przedstawia widok z przodu monitora/defibrylatora LIFEPAK 15. W następnych rozdziałach opisano przód aparatu. LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRYLATOR Zalecana dawka (dorosły, migotanie komór): J CO2 SpO2 MONITOR/DEFIBRILLATOR NIBP EKG Self Test in progress... Physio-Control, Inc All Rights Reserved P1 P2 OSTRZEŻENIE Niebezpieczne wyjście elektryczne. Do wyłącznego użytku wykwalifikowanego personelu. UWAGA Istnieje ryzyko wybuchu. Nie obsługiwać w obecności gazów palnych. Rysunek 3-1 Widok z przodu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

22 Widok z przodu Obszar 1 Zalecana dawka (dorosły, migotanie komór): J WŁĄCZONY RKO ANALIZA WYBÓR ENERGII ŁADOWANIE ODPR. CECHA SYNCHR. Rysunek 3-2 Przyciski obszaru 1 Tabela 3-1 Przyciski obszaru 1 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Etykieta dawki energii dla dorosłego (w przypadku migotania komór) 1 WŁĄCZONY Zalecana przez firmę Physio-Control dawka energii dla dorosłego z migotaniem komór (VF). Włącza lub wyłącza urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone, świeci się dioda LED. Nacisnąć i przytrzymać, aby wyłączyć urządzenie. Zobacz Biphasic Clinical Summaries (Podsumowanie badań klinicznych dotyczących defibrylacji dwufazowej) w witrynie 2 WYBÓR ENERGII Zwiększa lub zmniejsza poziom energii przy sterowaniu ręcznym. Zob. str ŁADOWANIE Ładuje defibrylator przy sterowaniu ręcznym. Zob. str Przycisk WSTRZĄS. Inicjuje wyładowanie energii defibrylatora do ciała pacjenta. Ukończenie ładowania jest sygnalizowane miganiem diody LED. Złącze przewodu zasilania zastępczego. Podłączenie defibrylatora do zastępczego źródła zasilania prądem zmiennym lub stałym jest sygnalizowane świeceniem diody LED, niezależnie od tego, czy defibrylator jest włączony czy wyłączony. Zob. str Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

23 OPIS OGÓLNY 3 Tabela 3-1 Przyciski obszaru 1 (CD.) PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Wskaźnik naładowania akumulatora. Dioda LED świeci się, gdy zainstalowane akumulatory są całkowicie naładowane. Ładowanie dowolnego akumulatora jest sygnalizowane miganiem diody LED. Dioda LED nie świeci się, gdy żadne akumulator nie jest zainstalowany lub gdy nie można ładować akumulatora. Świecąca się dioda LED obsługi serwisowej sygnalizuje zdarzenie uniemożliwiające lub mogące uniemożliwić prawidłową pracę defibrylatora. Zob. str. 9-5 Zob. str RKO ANALIZA Steruje metronomem reanimacji. Świecąca się dioda LED sygnalizuje aktywność funkcji metronomu. Włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System ) (Tryb AED). Dioda LED świeci się, gdy system AED analizuje elektrokardiogram, a miga, gdy użytkownik ma nacisnąć przycisk ANALIZA. Zob. str Zob. str. 5-7 ODPR. Zmienia odprowadzenie EKG. Zob. str. 4-4 CECHA Zmienia cechę EKG. Zob. str. 4-5 SYNCHR. Uruchamia tryb synchronizacji. Dioda LED świeci się, gdy tryb synchronizacji jest aktywny, a miga przy wykryciu każdego zespołu QRS. Zob. str Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

24 Widok z przodu Obszar 2 STYMULATOR CZĘSTOŚĆ PRĄD PRZERWA Rysunek 3-3 Przyciski obszaru 2 Tabela 3-2 Przyciski obszaru 2 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI STYMULATOR CZĘSTOŚĆ Uruchamia funkcję stymulatora. Dioda LED świeci się, gdy funkcja jest aktywna, a miga przy każdym impulsie elektrycznym. Zwiększa lub zmniejsza częstość podawania impulsu stymulacji. Zob. str Zob. str PRĄD Zwiększa lub zmniejsza prąd stymulacji. Zob. str PRZERWA Czasowo zmniejsza częstość podawania impulsu stymulacji. Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

25 OPIS OGÓLNY 3 Obszar 3 NIBP ALARMY OPCJE ZDARZENIE EKRAN GŁÓWNY Szybkie wybieranie Rysunek 3-4 Przyciski obszaru 3 Tabela 3-3 Przyciski obszaru 3 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI NIBP ALARMY Rozpoczyna pomiar ciśnienia krwi. Dioda LED świeci się, gdy trwa pomiar ciśnienia krwi. Włącza i wycisza alarmy. Dioda LED świeci się, gdy alarmy są włączone, i miga, gdy wystąpi stan powodujący alarm. Zob. str Zob. str OPCJE Umożliwia dostęp do funkcji opcjonalnych. Zob. str ZDARZENIE Umożliwia dostęp do zdarzeń określonych przez użytkownika. Zob. str EKRAN GŁÓWNY SZYBKIE WYBIERANIE Powoduje powrót do ekranu głównego. Zob. str Umożliwia przewijanie i wybór pozycji ekranu lub menu. Zob. str Przycisk trybu wyświetlania przełącza tryby wyświetlania w kolorze i wyświetlania z wysokim kontrastem (SunVue ) Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

26 Widok z przodu Obszar 4 12-ODPROW TRANSMITUJ ZAPIS ZDARZEŃ DRUKUJ Rysunek 3-5 Przyciski obszaru 4 Tabela 3-4 Przyciski obszaru 4 PRZYCISK OPIS WIĘCEJ INFORMACJI 12-ODPROW Rozpoczyna pomiar EKG 12-odprowadzeniowego. Zob. str TRANSMITUJ Rozpoczyna transmisję danych pacjenta. Zob. str ZAPIS ZDARZEŃ Drukuje zapis zdarzeń krytycznych (CODE SUMMARY ). Zob. str. 7-4 DRUKUJ Uruchamia i zatrzymuje drukarkę. Zob. str Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

27 OPIS OGÓLNY 3 Obszar 5 CO CO 2 Zobacz ostrzeżenia, str SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO NIB EK EKG P1 P1 P2 P2 Głośnik Drukarka Gniazdo przewodów terapeutycznych Rysunek 3-6 Gniazda przewodów, głośnik i drukarka w obszarze 5 Tabela 3-5 Gniazda przewodów, głośnik i drukarka w obszarze 5 ETYKIETA OPIS WIĘCEJ INFORMACJI CO2 Złącze zestawu FilterLine Zob. str SpO2/SpCO/SpMet Złącze czujnika Zob. str NIBP Złącze rurek pneumatycznych Zob. str EKG Zielone, izolowane elektrycznie złącze przewodu EKG Zob. str. 4-3 P1 Złącze przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Zob. str P2 Złącze przewodu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Zob. str Głośnik Drukarka Gniazdo przewodów terapeutycznych Emituje sygnały i wezwania dźwiękowe aparatu Drzwiczki drukarki na papier drukarkowy o szerokości 100 mm Gniazdo QUIK-COMBO przewodu terapeutycznego oraz łyżek standardowych (do defibrylacji) Zob. str Zob. str Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do monitorowania temperatury, złącza P1 i P2 są zastąpione jednym złączem oznaczonym etykietą TEMP. Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania temperatury, zob. str Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

28 Widok z przodu Złącza CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 ZŁĄCZE CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 DZIAŁANIE Przyłączanie: Otworzyć pokrywę złącza CO 2, włożyć złącze FilterLine i przekręcić w prawo do oporu. Rozłączanie: Obrócić złącze FilterLine w lewo i wyciągnąć je. Przyłączanie: Dopasować końcówkę kabla do złącza SpO 2 i wcisnąć końcówkę. Kliknięcie oznacza właściwe podłączenie kabla. Rozłączanie: Nacisnąć jednocześnie szare przyciski po obu stronach końcówki kabla i odłączyć kabel. Przyłączanie: Włożyć łącznik rurki NIBP do złącza NIBP. Rozłączanie: Nacisnąć zatrzask z lewej strony złącza i wyciągnąć łącznik rurki. Przyłączanie: Dopasować zieloną końcówkę przewodu EKG do złącza EKG na obudowie. Ustawić białą linię na przewodzie, tak aby znalazła się z lewej strony. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Wyciągnąć złącze EKG. Przyłączanie: Dopasować złącze kabla IP (inwazyjnego pomiaru ciśnienia) do złącza P1 lub P2. Ustawić przerwę na kablu w taki sposób, aby była zwrócona w górę. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Chwycić złącze i wyciągnąć je. Rysunek 3-7 Złącza do konfiguracji monitorowania IP Uwaga: Jeśli monitor/defibrylator LIFEPAK 15 jest skonfigurowany do monitorowania temperatury, złącza P1 i P2 są zastąpione jednym złączem oznaczonym etykietą TEMP. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Rysunek 3-8 na stronie Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

29 OPIS OGÓLNY 3 CO2 SpO2 NIBP EKG TEMP ZŁĄCZE CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG TEMP DZIAŁANIE Przyłączanie: Otworzyć pokrywę złącza CO 2, włożyć złącze FilterLine i przekręcić w prawo do oporu. Rozłączanie: Obrócić złącze FilterLine w lewo i wyciągnąć je. Przyłączanie: Dopasować końcówkę kabla do złącza SpO 2 i wcisnąć końcówkę. Kliknięcie oznacza właściwe podłączenie kabla. Rozłączanie: Nacisnąć jednocześnie szare przyciski po obu stronach końcówki kabla i odłączyć kabel. Przyłączanie: Włożyć łącznik rurki NIBP do złącza NIBP. Rozłączanie: Nacisnąć zatrzask z lewej strony złącza i wyciągnąć łącznik rurki. Przyłączanie: Dopasować zieloną końcówkę przewodu EKG do złącza EKG na obudowie. Ustawić białą linię na przewodzie, tak aby znalazła się z lewej strony. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Wyciągnąć złącze EKG. Przyłączanie: Dopasować złącze kabla adaptera temperatury do złącza TEMP. Włożyć końcówkę przewodu do złącza, tak aby była w nim solidnie osadzona. Rozłączanie: Chwycić złącze i wyciągnąć je. Rysunek 3-8 Złącza do konfiguracji monitorowania temperatury Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

30 Widok z przodu Podłączanie i odłączanie przewodu terapeutycznego OSTRZEŻENIE ISTNIEJE RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA, CO MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ WYKONANIE ZABIEGU Aby zapobiec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu gniazda przewodu terapeutycznego, przewód terapeutyczny powinien być zawsze podłączony do defibrylatora. Codziennie sprawdzać i testować przewód terapeutyczny zgodnie z Listą kontrolną operatora znajdującą się na końcu tego podręcznika. Firma Physio-Control zaleca wymianę przewodu terapeutycznego co trzy lata, aby zredukować do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia usterki podczas zabiegu. WAŻNE! Przewód terapeutyczny QUIK-COMBO monitora/defibrylatora LIFEPAK 15 oraz łyżki standardowe (twarde) mają ten sam typ złącza i są podłączane do defibrylatora w tym samym miejscu. Te przewody terapeutyczne nie są zgodne z innymi monitorami/ defibrylatorami LIFEPAK. Aby podłączyć przewód terapeutyczny do defibrylatora: 1. Dopasować złącze przewodu terapeutycznego do gniazda. 2. Wepchnąć złącze przewodu terapeutycznego do gniazda tak, aby się w nim zatrzasnęło. Będzie słyszalne kliknięcie. Rysunek 3-9 Podłączyć przewód terapeutyczny Aby odłączyć przewód terapeutyczny od defibrylatora: 1. Nacisnąć przycisk zwalniania na złączu przewodu terapeutycznego. 2. Wyciągnąć złącze przewodu terapeutycznego. Rysunek 3-10 Odłączyć przewód terapeutyczny 3-12 Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

31 OPIS OGÓLNY 3 Widok z tyłu Uchwyty łyżek Styki testowe łyżek Zobacz ostrzeżenia, str Komory łyżek standardowych Odprowadzenie CO 2 Zobacz ostrzeżenia, str i str Komora akumulatora Styki akumulatorów Komora akumulatora 1 Wtyki akumulatorów Zobacz ostrzeżenia, str. 9-4 i str Pokrywa złącza USB Zobacz ostrzeżenia, str System Złącze Złącze przewodu zasilania zastępczego Rysunek 3-11 Widok z tyłu Physio-Control, Inc. Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK

32 Widok z tyłu Tabela 3-6 Widok z tyłu ETYKIETA OPIS WIĘCEJ INFORMACJI Komory, wtyki i styki akumulatorów Odprowadzenie CO 2 Komory łyżek standardowych, uchwyty i styki testowe Pokrywa złącza USB Gniazdo systemowe Złącze przewodu zasilania zastępczego W każdej komorze mieści się jeden akumulator litowo-jonowy. Dwa wtyki w każdej komorze służą do przesyłania energii z akumulatora. Styki akumulatora służą do przesyłania informacji o jego stanie. Podłączane do systemu odprowadzającego podczas monitorowania EtCO 2, gdy są używane środki znieczulające. Komory łyżek służą do przechowywania łyżek standardowych (do defibrylacji). Uchwyty umożliwiają bezpieczne mocowanie i szybkie wyjmowanie łyżek. Styki testowe umożliwiają pełne sprawdzenie defibrylacji za pomocą łyżek zgodnie z Listą kontrolną operatora. Chroni złącze USB przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. Służy do podłączania urządzenia do bramy lub zewnętrznego komputera w celu przesyłania raportów o pacjencie. Stanowi także wyjście EKG w czasie rzeczywistym. Służy do podłączania opcjonalnego adaptera zasilania prądu zmiennego lub stałego. Umożliwia korzystanie z zastępczego źródła zasilania. Zob. str Zob. str Zobacz str. 6-6 i Listę kontrolną operatora na końcu podręcznika Do zastosowania wprzyszłości Zob. str. 7-3 Zob. str. 9-3 OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM Przy monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem gniazda systemowego wszelkie urządzenia podłączone do gniazda systemowego muszą być zasilane z akumulatorów lub odizolowane elektrycznie od zasilania z sieci prądu zmiennego, zgodnie z normą EN W razie jakichkolwiek wątpliwości pacjent powinien zostać odłączony od defibrylatora przed użyciem gniazda systemowego. Należy używać wyłącznie zalecanych przez firmę Physio-Control kabli do transmisji danych. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w Dziale Pomocy Technicznej firmy Physio-Control. Uwaga: Aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu akumulatorów defibrylatora, należy odłączać od gniazda systemowego wszystkie nieużywane urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi monitora/defibrylatora LIFEPAK 15

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e. z przystawką CodeManagement Module

DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e. z przystawką CodeManagement Module BROSZURA PRODUCT PRODUKTU BROCHURE DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e z przystawką CodeManagement Module DEFIBRYLATOR/MONITOR W czasie narastającej presji finansowej i zmieniających się wytycznych, priorytetowym

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work.

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work. MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15 Works like you work. Kontynuacja chlubnych tradycji Physio-Control, pionier w dziedzinie przenośnych urządzeń do monitoringu i defibrylacji, wyznacza wysoki standard

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE. Instrukcja obsługi

NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE. Instrukcja obsługi NorthEast Monitoring, Inc. Rejestrator cyfrowy DR200/HE Instrukcja obsługi Styczeń 2007 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości związane z użyciem sprzętu i nie ma na nie odpowiedzi w tym podręczniku,

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo