Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego"

Transkrypt

1 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

2 Strona celowo pozostawiona pusta

3 Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3 Informacje o przepisach....4 Dokumentacja użytkownika... 2 Instrukcje bezpieczeństwa Zalecenia bezpieczeństwa Etykiety Procedury awaryjne Informacje dotyczące recyklingu... 3 Opis systemu Ilustracje Komora przepływowa Zasada działania monitora... 4 Montaż Rozpakowywanie Wymagania dotyczące miejsca Transport Montaż Podłączanie kabli elektrycznych... 5 Obsługa Uruchamianie przyrządu Odczytywanie wartości absorbancji Wybór menu i ustawienia Wymiana komory przepływowej Kalibracja komory UV Ponowne uruchamianie po awarii zasilania... 6 Konserwacja Czyszczenie przed planowanym serwisowaniem Czyszczenie obudowy przyrządu Harmonogram prac konserwacyjnych wykonywanych przez Użytkownika Czyszczenie na miejscu Sprawdzanie przyrządu Czyszczenie komory przepływowej i złączy światłowodów Przechowywanie... 7 Wykrywanie i usuwanie usterek Uwagi ogólne Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

4 Spis treści 7.2 Błędy i środki zaradcze Komunikaty o błędach... 8 Informacje referencyjne Dane techniczne Formularz deklaracji BHP Opis menu Akcesoria i części zamienne Informacje dotyczące zamawiania Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

5 Wprowadzenie Wprowadzenie Przeznaczenie instrukcji obsługi Instrukcja obsługi zawiera zalecenia dotyczące obsługi Monitor UV-900 w bezpieczny sposób.. Wymagania wstępne Aby korzystać z urządzenia Monitor UV-900 bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, należy spełnić następujące wymagania wstępne: Zapoznaj się z ogólnym wyposażeniem do obróbki biologicznej i sposobem pracy z materiałami biologicznymi. Przeczytaj rozdział dotyczący bezpieczeństwa w tej Instrukcji obsługi. System musi zostać zainstalowany zgodnie z instrukcjami w rozdziale dotyczącym montażu. Informacje o tym rozdziale Ten rozdział zawiera ważne informacje dla użytkownika: opis zamierzonego zastosowania Monitor UV-900, informacje prawne, lista odpowiedniej dokumentacji, wyjaśnienia wskazówek bezpieczeństwa, itd..2 Ważne informacje dla Użytkownika Należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z produktu Wszyscy użytkownicy muszą przeczytać całą Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem instalacji, obsługi lub konserwacji produktu. Zawsze należy przechowywać Instrukcje obsługi w pobliżu podczas obsługi produktu. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 5

6 Wprowadzenie.2 Ważne informacje dla Użytkownika Nie wolno korzystać z produktu w sposób inny niż opisany w dokumentacji użytkownika. W przeciwnym razie użytkownik może zostać narażony na zagrożenia, które mogą prowadzić do obrażeń osób i powodować uszkodzenia sprzętu. Przeznaczenie Monitor UV-900 to monitor pochłaniania promieniowania UV, używany w chromatografii cieczowej. Monitor UV-900 przeznaczone są do stosowania tylko w celach badawczych i nie wykorzystuje się ich w przypadku jakichkolwiek procedur klinicznych lub do celów diagnostycznych. System Monitor UV-900 przeznaczony jest tylko do użytku badawczego i nie powinien być stosowany w żadnych procedurach klinicznych lub do celów diagnostycznych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza Dokumentacja Użytkownika zawiera OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI i UWAGI dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Patrz: definicje poniżej. Ostrzeżenia Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli nie uda się jej uniknąć, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ważne jest wstrzymanie dalszego postępowania do chwili, kiedy spełnione i dokładnie zrozumiane zostaną wszystkie warunki. Ostrzeżenia Przestroga PRZESTROGA wskazuje niebezpieczną sytuację, która jeśli nie uda się jej uniknąć może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia. Ważne jest, aby nie podejmować żadnych czynności do czasu, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione i zrozumiane. 6 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

7 Wprowadzenie.2 Ważne informacje dla Użytkownika Uwagi Uwaga UWAGA wskazuje na instrukcje, według których należy postępować w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub innego wyposażenia. Uwagi i wskazówki Notatka: Wskazówka: Uwaga wykorzystywana jest do wskazania informacji, która jest ważna dla bezproblemowego i optymalnego użytkowania produktu. Wskazówka zawiera użyteczne informacje, które mogą poprawić lub zoptymalizować stosowane procedury. Konwencje typograficzne Elementy dotyczące oprogramowania są wyróżnione w tekście pogrubioną i pochyloną czcionką. Dwukropek rozdziela poziomy menu, dlatego File:Opendotyczy polecenia Open w menu File. Pozycje sprzętowe identyfikowane są w tekście za pomocą tekstu pogrubionego (np. przełącznik Power)..3 Informacje o przepisach W tej części Niniejsza część opisuje dyrektywy i normy, które zostały spełnione przez Monitor UV-900. Informacje producenta W poniższej tabeli zawarte są wymagane informacje związane z produkcją urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z deklaracją zgodności (EU Declaration of Conformity). Wymaganie Nazwa i adres producenta Spis treści GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 7

8 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Zgodność z dyrektywami UE Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw europejskich wymienionych w tabeli poprzez przestrzeganie odpowiednich zharmonizowanych norm. Dyrektywa 2006/42/WE 2004/08/WE 2006/95/WE Tytuł Dyrektywa maszynowa (MD) Dyrektywa Zgodności Sprzętu Elektromagnetycznego (EMC) Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) Oznaczenie CE Znak CE oraz odpowiednia deklaracja zgodności są ważne dla przyrządu, kiedy jest on: używany samodzielnie lub podłączony do innych produktów zalecanych lub opisanych w Dokumentacji Użytkownika i używany w takim samym stanie w jakim został dostarczony z GE Healthcare, za wyjątkiem zmian opisanych w Dokumentacji Użytkownika. Normy międzynarodowe Niniejszy produkt spełnia wymogi następujących norm: Norma EN/IEC 600-, EN 600- CAN/CSA-C22.2 Nr 600- EN EN-ISO 200 Opis Wymogi bezpieczeństwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Elektryczne urządzenia do pomiarów, sterowania i użytku laboratoryjnego - wymogi EMC Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka. Uwagi Norma EN jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2006/95/WE Norma EN jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2004/08/WE Norma EN ISO jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2006/42/WE 8 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

9 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Oświadczenie o zgodności z FCC Omawiane urządzenie jest zgodne z częścią 5 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Działanie jest uzależnione od dwóch następujących warunków: () Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi wytrzymywać odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Notatka: Ostrzegamy, że jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę GE Healthcare mogą unieważnić uprawnienia do użytkowania urządzenia przez użytkownika. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zatwierdzone pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 5 przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w czasie pracy urządzenia w warunkach komercyjnych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi może wywoływać szkodliwe zakłócenia w pracy urządzeń komunikacji radiowej. Działanie urządzenia w miejscach zamieszkania może prowadzić do powstania szkodliwych zakłóceń. W takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do usunięcia zakłóceń na własny koszt. Zgodność z przepisami podłączonego wyposażenia Jakiekolwiek wyposażenie podłączone do urządzenia Monitor UV-900 powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa norm EN 600-/IEC 600- lub odpowiednich norm ujednoliconych. W krajach Unii Europejskiej podłączony sprzęt musi posiadać oznaczenie CE. Zgodność z normami ochrony środowiska Omawiany produkt spełnia poniższe wymogi dotyczące ochrony środowiska. Wymaganie 20/65/EU 202/9/EU ACPEIP Tytuł Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) Administracja kontroli zanieczyszczeń spowodowanych sprzętem elektronicznym, chińska Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 9

10 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Wymaganie Rozporządzenie (KE) Nr 907/2006 Tytuł Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (REACH).4 Dokumentacja użytkownika Dodatkowo oprócz tej Instrukcji obsługi pakiet dokumentacji dostarczany z urządzeniem Monitor UV-900 także zawiera segregatory z dokumentacją produktu, przedstawiającą szczegółowe specyfikacje i dokumenty identyfikowalności. Poniżej wyszczególniono najważniejsze dokumenty w zestawie dokumentacji dotyczące aspektów technicznych urządzenia Monitor UV-900. Dokumentacja systemowa Dokumentacja użytkownika Monitor UV-900 Instrukcje obsługi Podręcznik użytkownika monitora UV-900 Deklaracja zgodności UE dla Monitor UV-900 Spis treści Opis systemu. Instrukcje dla użytkownika, tworzenie techniki, obsługa, konserwacja i rozwiązywanie problemów. Szczegółowy opis systemu. Szczegółowe instrukcje dla użytkownika, tworzenie metody, obsługa, zaawansowana konserwacja i usuwanie usterek. Dokument, w którym producent zapewnia, że produkt spełnia wymagania i jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych dyrektyw. 0 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

11 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2 Instrukcje bezpieczeństwa Informacje o tym rozdziale Rozdział ten opisuje zgodność w zakresie bezpieczeństwa, etykiety dotyczące bezpieczeństwa, ogólne zalecenia bezpieczeństwa, procedury awaryjne, awarię zasilania oraz recykling systemu Monitor UV-900. W niniejszym rozdziale Ten rozdział zawiera następujące części: Część 2. Zalecenia bezpieczeństwa 2.2 Etykiety 2.3 Procedury awaryjne 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Patrz str Zalecenia bezpieczeństwa Wprowadzenie Monitor UV-900 zasilany jest napięciem sieciowym i pracuje z wykorzystaniem cieczy pod ciśnieniem, co może stanowić zagrożenie. Przed instalacją, obsługą lub konserwacją monitora należy zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w niniejszym podręczniku. Postępować zgodnie z instrukcją w celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia urządzenia. Zalecenia bezpieczeństwa zawarte w tej sekcji zgrupowane są w następujących kategoriach: Zalecenia ogólne Korzystanie z cieczy łatwopalnych Środki ochrony osobistej Montaż i przemieszczanie przyrządu Obsługa systemu Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

12 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Konserwacja Zalecenia ogólne Aby uniknąć obrażeń podczas korzystania z przyrządu, zawsze należy przestrzegać ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Monitor UV-900. Ostrzeżenie Urządzenia Monitor UV-900 nie wolno używać w żaden inny sposób niż opisano w podręczniku Monitor UV-900. Ostrzeżenie Obsługa i konserwacja urządzenia Monitor UV-900 może być przeprowadzana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. Ostrzeżenie Nie należy stosować żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone lub zalecone przez GE Healthcare. Ostrzeżenie Nie należy używać przyrządu Monitor UV-900 jeżeli nie działa prawidłowo lub gdy uległ uszkodzeniu, takiemu jak na przykład: uszkodzenie przewodu zasilania lub jego wtyczki; uszkodzenie spowodowane przez upadek urządzenia; uszkodzenie spowodowane przez przedostanie się cieczy do urządzenia. 2 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

13 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Korzystanie z cieczy łatwopalnych Używając wraz z przyrządem Monitor UV-900 cieczy łatwopalnych, należy przestrzegać poniższych zaleceń w celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub wybuchem. Ostrzeżenie Zagrożenie pożarowe. Przed uruchomieniem systemu upewnij się, że nie nastąpił wyciek. Ostrzeżenie W przypadku korzystania z substancji łatwopalnych lub szkodliwych należy zamontować okap wyciągowy lub podobny system wentylacji. Środki ochrony osobistej Ostrzeżenie Zawsze należy korzystać z odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i konserwacji urządzenia Monitor UV-900. Ostrzeżenie W przypadku korzystania z niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych, należy podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, takie jak założenie okularów ochronnych i rękawic odpornych na stosowane substancje. Należy przestrzegać przepisów lokalnych i/lub krajowych dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji systemu Monitor UV-900. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

14 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Ostrzeżenie Rozprzestrzenianie substancji biologicznych. Operator powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia rozprzestrzeniania niebezpiecznych substancji biologicznych w otoczeniu przyrządu. Instalacja powinna spełniać wymogi krajowych norm czynnościowych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. Montaż i przemieszczanie przyrządu Ostrzeżenie Napięcie zasilania. Przed podłączeniem przewodu zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilania w gniazdku odpowiada oznaczeniom na przyrządzie. Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 należy podłączać zawsze do gniazda sieciowego z uziemieniem. Ostrzeżenie Przewód zasilający. Należy stosować jedynie przewody zasilające oraz wtyczki dostarczone i zatwierdzone przez GE Healthcare. Ostrzeżenie Dostęp do włącznika zasilania i przewodu zasilającego z wtyczką. Nie blokować dostępu do wyłącznika zasilania i przewodu zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika zasilania. Odłączanie przewodu zasilającego z wtyczką zawsze musi być łatwe. 4 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

15 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Upewnić się, że system umieszczony jest na stabilnej, płaskiej ławie z wystarczającą ilością miejsca niezbędnego do wentylacji. Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 wykorzystuje światło ultrafioletowe o wysokiej intensywności. Nie należy odłączać włókien optycznych, kiedy lampa jest włączona. Obsługa systemu Ostrzeżenie W przypadku rozlania płynu na przyrząd, należy natychmiast odciąć dopływ zasilania prądem elektrycznym. Urządzenie musi być całkowicie suche wewnątrz i na zewnątrz przed ponownym podłączeniem zasilania. Ostrzeżenie Niebezpieczne środki biologiczne w czasie cyklu. W przypadku używania niebezpiecznych środków biologicznych, przed serwisowaniem i konserwacją należy uruchomić System CIP i Column CIP w celu przepłukania rurek całego systemu roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH), a następnie obojętnym roztworem buforowym i wodą destylowaną. Ostrzeżenie Niebezpieczne środki chemiczne w czasie trwania cyklu. W przypadku używania niebezpiecznych środków chemicznych, przed serwisowaniem i konserwacją należy uruchomić System CIP i Column CIP w celu przepłukania rurek całego systemu wodą destylowaną. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 5

16 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Konserwacja Ostrzeżenie Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez personel serwisowy autoryzowany przez GE Healthcare. Nie należy otwierać żadnych pokryw ani wymieniać części o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w Dokumentacji Użytkownika. Ostrzeżenie W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed serwisowaniem i konserwacją należy upewnić się, że cała komora przepływowa została dokładnie przepłukana roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH) oraz wodą destylowaną. Ostrzeżenie W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed serwisowaniem i konserwacją należy upewnić się, że cały system został dokładnie przepłukany roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH) oraz wodą destylowaną. Ostrzeżenie Tylko części zamienne i elementy wyposażenia, które zostały zatwierdzone lub dostarczone przez firmę GE Healthcare, mogą być stosowane do konserwacji lub serwisowania urządzenia Monitor UV-900. Ostrzeżenie NaOH jest substancją żrącą i w związku z tym niebezpieczną dla zdrowia. W przypadku używania niebezpiecznych substancji chemicznych należy unikać rozlania i nosić okulary ochronne oraz inne stosowne środki ochrony osobistej (PPE). 6 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

17 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Ostrzeżenie Zawsze odłączaj zasilanie przed przystąpieniem do wymiany części przyrządu w trakcie konserwacji. 2.2 Etykiety Wprowadzenie W tej części opisano różne etykiety umieszczone na urządzeniu Monitor UV-900 oraz znaczenie tych etykiet. Etykieta systemu Ilustracja poniżej przedstawia etykietę systemu. Notatka: Dane przestawione na etykiecie systemu poniżej służą wyłącznie do celów poglądowych. Dane rzeczywiste zależą od systemu i mogą być różne w różnych systemach. Informacje zamieszczone na etykiecie systemu opisano w tabeli poniżej. Tekst na etykiecie Code no: Serial no: Opis GE Healthcare Numer kodu. GE Healthcare Numer seryjny. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 7

18 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Tekst na etykiecie Mfg Year: Voltage: Frequency: Max power: Fuse: Opis Rok produkcji. Napięcie. Częstotliwość napięcia zasilania. Maks. moc. Bezpiecznik. Ostrzeżenie! Przed użyciem systemu przeczytaj Dokumentację Użytkownika. Nie należy otwierać żadnych pokryw ani wymieniać części o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w Dokumentacji Użytkownika. Symbol ten oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucony na miejskie składowisko odpadów niesegregowanych, ale musi zostać usunięty osobno. W celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem producenta. Symbol ten wskazuje, że produkt zawiera materiały niebezpieczne przekraczające wartości graniczne określone w normie chińskiej SJ/T Wymagania granicznych wartości stężenia niektórych substancji niebezpiecznych w elektronice. System spełnia wymogi dyrektyw europejskich mających zastosowanie. System spełnia wymagania dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC) obowiązujące w Australii i Nowej Zelandii. Symbol ten wskazuje, że Monitor UV-900 posiada certyfikat Nationally Recognized Testing Laboratory (NTRL). NTRL to organizacja, którą OSHA (Occupational Safety and Health Administration) uznała jako organizację spełniającą wymogi prawne w USA, tytuł 29 Code of Federal Regulations (29 CFR), część Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

19 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.3 Procedury awaryjne 2.3 Procedury awaryjne Wprowadzenie W tej części opisano awaryjne wyłączanie Monitor UV-900. Opisano w niej również wynik w przypadku wystąpienia awarii zasilania. Wyłączenie awaryjne W sytuacji awaryjnej należy wykonać następujące czynności w celu zatrzymania cyklu: Odłączyć zasilanie przyrządu poprzez naciśnięcie On/off na tylnym panelu do pozycji (O). Jeżeli jest to konieczne, odłączyć przewód zasilania. Praca urządzenia zostaje natychmiast przerwana. Awaria zasilania W przypadku wystąpienia awarii zasilania, przebieg jest niezwłocznie przerywany. 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Odkażanie Przed wycofaniem z użytkowania urządzenie Monitor UV-900 należy odkazić, zaś jego złomowanie wykonać zgodnie z wszystkimi lokalnymi przepisami. Utylizacja, instrukcje ogólne Wycofując urządzenie Monitor UV-900 z użytkowania należy rozdzielić różne materiały i poddać je recyklingowi zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Recykling niebezpiecznych substancji Urządzenie Monitor UV-900 zawiera substancje niebezpieczne. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawiciela firmy GE Healthcare. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 9

20 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Utylizacja komponentów elektrycznych Odpady wyposażenia elektrycznego i elektronicznego nie mogą być utylizowane z odpadami domowymi niesortowanymi i muszą być zbierane oddzielnie. Należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia. 20 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

21 3 Opis systemu 3 Opis systemu 3. Ilustracje Monitor UV-900 to monitor absorpcji UV do stosowania w chromatografii cieczowej. Funkcje monitora UV-900: Zmienna długość fali wykrywania w zakresie nm. Jednocześnie można monitorować maksymalnie 3 długości fali. Dwie alternatywne komory przepływowe z długością ścieżki 2 mm i 0 mm. Precyzyjne i niezawodne monitorowanie przy użyciu samotestu, samokalibracji oraz światłowodów. Jednostka główna 2 3 Monitor U V Część Funkcja Wyświetlacz Pokrętło wyboru menu Oprawa komory Komora przepływowa Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 2

22 3 Opis systemu 3. Ilustracje Jednostka główna, panel tylny Analogue out 0- V Remote Uninet Mains On/off Część Funkcja Analogue output 0- V. Sygnał rejestratora, 3 kanały 0 do V Remote. Wejścia sygnałów cyfrowych, lampa wł./wył., automatyczne zerowanie, znacznik zdarzenia. Uninet. Sieć komputerowa. Mains wejście zasilania. Napięcie zasilania, uziemienie. On/off. Włącznik zasilania przyrządu. 3.2 Komora przepływowa Długość ścieżki optycznej komory przepływowej wynosi 2 mm i 0 mm. Komora przepływowa wykonana jest z kwarcu i posiada tytanową obudowę. Na ilustracji poniżej pokazano długość ścieżki optycznej komory (CL). 22 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

23 3 Opis systemu 3.2 Komora przepływowa CL Budowa komory przepływowej zapobiega tworzeniu się granic pomiędzy składnikami eluentu o różnych współczynnikach refrakcji i eliminuje potencjalny negatywny wpływ takiej sytuacji. Dokładność monitorowania jest zwiększona dzięki konstrukcji komory przepływowej, która zapewnia całkowite odbicie światła. Pozwala to zachować natężenie światła przekazywanego do detektora. Długa ścieżka w połączeniu z niewielką objętością komory zwiększa czułość. Opcjonalne komory przepływu Z monitorem UV-900 można stosować także następujące komory przepływowe: Komora UV, /2/5 mm (ÄKTApilot) Przemysłowa komora przepływu 8 mm (wew. śr. przewodu 8 mm) Przemysłowa komora przepływu " (wew. śr. przewodu ") Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 23

24 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora 3.3 Zasada działania monitora Schemat funkcjonalny monitora UV S 3 R 2 Część Funkcja Lampa błyskowa 00 Hz Kondensator Filtr blokujący Siatka holograficzna skorygowana o aberracje Monochromator 24 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

25 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora Część Funkcja Rozdzielacz wiązki Odniesienie Detektory i podzespoły elektroniczne Sygnał Komora przepływowa Światłowody Źródło światła i monochromator Ksenonowa lampa błyskowa zapewnia duże natężenie, ciągłe widmo w zakresie nm. Światło przedostaje się do monochromatora zawierającego kondensator, filtr blokujący, szczelinę wejściową i wklęsłą siatkę holograficzną skorygowaną o aberracje. Światło monochromatyczne z siatki kierowane jest do światłowodu. Siatka obracana jest za pomocą silnika krokowego w celu wyboru długości fali w zakresie nm co nm. Jednocześnie można monitorować maksymalnie 3 długości fali. Filtr blokujący W przypadku długości fali w zakresie nm filtr blokujący umieszczany jest na ścieżce światła, aby odfiltrować niechciane światło, pół długości od widma drugiego rzędu, przed przedostaniem się do monochromatora. Rozdzielacz wiązki Światło z monochromatora do komory przepływowej i z komory do podzespołów elektronicznych detektora kierowane jest światłowodami. Pełne natężenie światła koncentrowane jest na ścieżce przepływu cieczy, co maksymalizuje czułość monitora. Przed przedostaniem się do komory przepływowej światło monochromatyczne dzielone jest przez rozdzielacz wiązki: 50% światła przechodzi przez włókno próbki (S) i komorę przepływową, a 50% kierowane jest przez włókno referencyjne (R). Dwie fotodiody o identycznych parametrach monitorują natężenia wiązki próbki i wiązki referencyjnej. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 25

26 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora System detekcji Długa ścieżka i niewielka objętość komory przepływowej zapewniają bardzo wysoką czułość i wysokie stosunki sygnału do szumu. System detekcji jest także bardzo stabilny, a ponieważ jednostka optyczna znajduje się z dala od lampy i podzespołów elektronicznych, można uniknąć szumu i odchyleń spowodowanych wahaniami temperatury. Kalibracja Podczas kalibracji przyrząd automatycznie znajduje dwie trwałe linie w widmie ksenonu. Długości fali tych znanych linii wykorzystywane są do kalibracji silnika krokowego obracającego siatkę. 26 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

27 4 Montaż 4 Montaż Informacje o tym rozdziale W tym rozdziale zamieszczono niezbędne informacje umożliwiające użytkownikom i personelowi serwisowemu rozpakowanie, montaż, przemieszczanie i transport urządzenia Monitor UV-900. Środki ostrożności Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem wykonywania procedur opisanych w tym rozdziale należy przeczytać i zrozumieć treść wszystkich odpowiednich części w rozdziale Rozdział zawierający instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, wymienionych poniżej: Ogólne środki ostrożności Środki ochrony osobistej Instalowanie i przemieszczanie Zasilanie W niniejszym rozdziale Ten rozdział zawiera następujące części: Część 4. Rozpakowywanie 4.2 Wymagania dotyczące miejsca 4.3 Transport 4.4 Montaż 4.5 Podłączanie kabli elektrycznych Patrz str Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 27

28 4 Montaż 4. Rozpakowywanie 4. Rozpakowywanie Rozpakuj przyrząd i sprawdź części zgodnie z dołączoną listą. Przed rozpoczęciem składania i montażu sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W opakowaniu transportowym nie ma luźnych części. Wszystkie części są zamontowane w urządzeniu lub znajdują się w opakowaniu z akcesoriami. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy udokumentować je i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem GE Healthcare. Zaleca się zachowanie wszystkich materiałów opakowaniowych, jeśli przewiduje się dalszy transport przyrządu. 4.2 Wymagania dotyczące miejsca Parametr Miejsce pracy urządzenia Wysokość Zasilanie elektryczne Przepięcia przejściowe Temperatura otoczenia Lokalizacja Wilgotność Stopień zanieczyszczeń Wymaganie Praca w pomieszczeniu Maksymalne wyniesienie 2000 m 00/240 V~ ±0%, 50/60 Hz Kategoria przeciążenia II Od 4 C do 40 C Stabilny stół laboratoryjny, bądź w ÄKTAexplorer lub ÄKTApurifier. wilgotność względna 20% do 95% (bez skraplania) Transport 4.4 Montaż Przyrząd należy ustawić w miejscu, w którym wahania temperatury są niewielkie, z dala od źródeł ciepła, przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Aby zapewnić prawidłową wentylację, z przodu i z tyłu urządzenia należy pozostawić 0, m wolnej przestrzeni. Pod przyrządem nie wolno umieszczać miękkich materiałów, aby nie spowodować zablokowania wlotu wentylacyjnego z przodu urządzenia. Przyrządu nie należy używać w środowisku powodującym korozję lub w środowisku, w którym prawdopodobne jest odkładanie się złogów na powierzchniach części optycznych. Przed przystąpieniem do przenoszenia urządzenia: odłącz wszystkie podłączone kable i przewody. Przed użyciem, do monitora UV-900 należy dodać następujące części: 28 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

29 4 Montaż 4.4 Montaż Komora przepływowa Światłowody Rurki Montaż komory przepływowej UV 2 mm i komory przepływowej UV 0 mm Uwaga Aby uniknąć uszkodzenia światłowodów, należy naciskać wyłącznie na korpus komory, nigdy na światłowody. Krok 2 Działanie Rozpakuj komorę przepływową. Nie wolno zdejmować czerwonych zatyczek ochronnych z wlotu lub wylotu ani czarnych zatyczek ochronnych ze złączy światłowodów. Wsuń tylny, biały zacisk na uchwyt komory do pozycji wewnętrznej w przypadku komory 2 mm i do pozycji zewnętrznej w przypadku komory 0 mm. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 29

30 4 Montaż 4.4 Montaż Krok 3 Działanie Umieść komorę przepływową w otworze pomiędzy białymi klipsami. Aby ułatwić dostęp do połączeń przewodów, komorę można ustawić, kierując napis i numer seryjny do góry lub na boki. Aby zamocować komorę, wciskaj ją do usłyszenia kliknięcia. Jeśli... To... Umieścisz komorę przepływową z numerem seryjnym skierowanym ku górze. Umieścisz komorę przepływową z numerem seryjnym skierowanym na boki. Podłączanie światłowodów Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 wykorzystuje światło ultrafioletowe o wysokiej intensywności. Nie należy odłączać włókien optycznych, kiedy lampa jest włączona. 30 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

31 4 Montaż 4.4 Montaż Uwaga Nie wolno dotykać końcówek światłowodów palcami, ponieważ spowoduje to pogorszenie działania monitora. W razie przypadkowego dotknięcia końcówki światłowodu, można ją wytrzeć za pomocą 30% izopropanolu naniesionego na papier do czyszczenia soczewek. Uwaga Nie wolno skręcać światłowodów w trakcie dokręcania. Krok Działanie Zdejmij dwie czarne zatyczki ochronne ze złączy światłowodu. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

32 4 Montaż 4.4 Montaż Krok 2 Działanie Zdejmij dwie gumowe zatyczki ochronne z gniazd światłowodu po prawej stronie obudowy. 2 3 Część 2 3 Funkcja Zatyczka ochronna Czarny przewód termokurczliwy Mankiet gumowy 3 Podłącz dwa światłowody do obudowy, ostrożnie wprowadzając je do gniazd, a następnie dokręcając ręcznie nakrętki za pomocą dołączonego narzędzia do odłączania światłowodów. Nie przykręcaj zbyt mocno. Notatka: Końcówka światłowodu z czarnym przewodem termokurczliwym powinna zostać podłączona do złącza tylnego z boku monitora. 4 Wsuń gumowe mankiety znajdujące się na dwóch światłowodach na złącza. Upewnij się, że mankiety są mocno wciśnięte na obudowę, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu, cieczy lub światła do połączenia. 32 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważnośćw przypadku korzystania ze Rechargeable

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: YF612 MINI BIKE. BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: YF612 MINI BIKE. BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain YF612 MINI BIKE PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082 Blizne Łaszczyńskiego (Warszawa) www.delsport.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50. SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com. INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-50 SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.pl - 1 - INFORMACJE O NORMACH Cyfrowy luksomierz L-50 spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo