Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego"

Transkrypt

1 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

2 Strona celowo pozostawiona pusta

3 Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3 Informacje o przepisach....4 Dokumentacja użytkownika... 2 Instrukcje bezpieczeństwa Zalecenia bezpieczeństwa Etykiety Procedury awaryjne Informacje dotyczące recyklingu... 3 Opis systemu Ilustracje Komora przepływowa Zasada działania monitora... 4 Montaż Rozpakowywanie Wymagania dotyczące miejsca Transport Montaż Podłączanie kabli elektrycznych... 5 Obsługa Uruchamianie przyrządu Odczytywanie wartości absorbancji Wybór menu i ustawienia Wymiana komory przepływowej Kalibracja komory UV Ponowne uruchamianie po awarii zasilania... 6 Konserwacja Czyszczenie przed planowanym serwisowaniem Czyszczenie obudowy przyrządu Harmonogram prac konserwacyjnych wykonywanych przez Użytkownika Czyszczenie na miejscu Sprawdzanie przyrządu Czyszczenie komory przepływowej i złączy światłowodów Przechowywanie... 7 Wykrywanie i usuwanie usterek Uwagi ogólne Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

4 Spis treści 7.2 Błędy i środki zaradcze Komunikaty o błędach... 8 Informacje referencyjne Dane techniczne Formularz deklaracji BHP Opis menu Akcesoria i części zamienne Informacje dotyczące zamawiania Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

5 Wprowadzenie Wprowadzenie Przeznaczenie instrukcji obsługi Instrukcja obsługi zawiera zalecenia dotyczące obsługi Monitor UV-900 w bezpieczny sposób.. Wymagania wstępne Aby korzystać z urządzenia Monitor UV-900 bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, należy spełnić następujące wymagania wstępne: Zapoznaj się z ogólnym wyposażeniem do obróbki biologicznej i sposobem pracy z materiałami biologicznymi. Przeczytaj rozdział dotyczący bezpieczeństwa w tej Instrukcji obsługi. System musi zostać zainstalowany zgodnie z instrukcjami w rozdziale dotyczącym montażu. Informacje o tym rozdziale Ten rozdział zawiera ważne informacje dla użytkownika: opis zamierzonego zastosowania Monitor UV-900, informacje prawne, lista odpowiedniej dokumentacji, wyjaśnienia wskazówek bezpieczeństwa, itd..2 Ważne informacje dla Użytkownika Należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z produktu Wszyscy użytkownicy muszą przeczytać całą Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem instalacji, obsługi lub konserwacji produktu. Zawsze należy przechowywać Instrukcje obsługi w pobliżu podczas obsługi produktu. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 5

6 Wprowadzenie.2 Ważne informacje dla Użytkownika Nie wolno korzystać z produktu w sposób inny niż opisany w dokumentacji użytkownika. W przeciwnym razie użytkownik może zostać narażony na zagrożenia, które mogą prowadzić do obrażeń osób i powodować uszkodzenia sprzętu. Przeznaczenie Monitor UV-900 to monitor pochłaniania promieniowania UV, używany w chromatografii cieczowej. Monitor UV-900 przeznaczone są do stosowania tylko w celach badawczych i nie wykorzystuje się ich w przypadku jakichkolwiek procedur klinicznych lub do celów diagnostycznych. System Monitor UV-900 przeznaczony jest tylko do użytku badawczego i nie powinien być stosowany w żadnych procedurach klinicznych lub do celów diagnostycznych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza Dokumentacja Użytkownika zawiera OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI i UWAGI dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Patrz: definicje poniżej. Ostrzeżenia Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli nie uda się jej uniknąć, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ważne jest wstrzymanie dalszego postępowania do chwili, kiedy spełnione i dokładnie zrozumiane zostaną wszystkie warunki. Ostrzeżenia Przestroga PRZESTROGA wskazuje niebezpieczną sytuację, która jeśli nie uda się jej uniknąć może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia. Ważne jest, aby nie podejmować żadnych czynności do czasu, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione i zrozumiane. 6 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

7 Wprowadzenie.2 Ważne informacje dla Użytkownika Uwagi Uwaga UWAGA wskazuje na instrukcje, według których należy postępować w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub innego wyposażenia. Uwagi i wskazówki Notatka: Wskazówka: Uwaga wykorzystywana jest do wskazania informacji, która jest ważna dla bezproblemowego i optymalnego użytkowania produktu. Wskazówka zawiera użyteczne informacje, które mogą poprawić lub zoptymalizować stosowane procedury. Konwencje typograficzne Elementy dotyczące oprogramowania są wyróżnione w tekście pogrubioną i pochyloną czcionką. Dwukropek rozdziela poziomy menu, dlatego File:Opendotyczy polecenia Open w menu File. Pozycje sprzętowe identyfikowane są w tekście za pomocą tekstu pogrubionego (np. przełącznik Power)..3 Informacje o przepisach W tej części Niniejsza część opisuje dyrektywy i normy, które zostały spełnione przez Monitor UV-900. Informacje producenta W poniższej tabeli zawarte są wymagane informacje związane z produkcją urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z deklaracją zgodności (EU Declaration of Conformity). Wymaganie Nazwa i adres producenta Spis treści GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 7

8 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Zgodność z dyrektywami UE Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw europejskich wymienionych w tabeli poprzez przestrzeganie odpowiednich zharmonizowanych norm. Dyrektywa 2006/42/WE 2004/08/WE 2006/95/WE Tytuł Dyrektywa maszynowa (MD) Dyrektywa Zgodności Sprzętu Elektromagnetycznego (EMC) Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) Oznaczenie CE Znak CE oraz odpowiednia deklaracja zgodności są ważne dla przyrządu, kiedy jest on: używany samodzielnie lub podłączony do innych produktów zalecanych lub opisanych w Dokumentacji Użytkownika i używany w takim samym stanie w jakim został dostarczony z GE Healthcare, za wyjątkiem zmian opisanych w Dokumentacji Użytkownika. Normy międzynarodowe Niniejszy produkt spełnia wymogi następujących norm: Norma EN/IEC 600-, EN 600- CAN/CSA-C22.2 Nr 600- EN EN-ISO 200 Opis Wymogi bezpieczeństwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Elektryczne urządzenia do pomiarów, sterowania i użytku laboratoryjnego - wymogi EMC Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka. Uwagi Norma EN jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2006/95/WE Norma EN jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2004/08/WE Norma EN ISO jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2006/42/WE 8 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

9 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Oświadczenie o zgodności z FCC Omawiane urządzenie jest zgodne z częścią 5 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Działanie jest uzależnione od dwóch następujących warunków: () Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi wytrzymywać odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Notatka: Ostrzegamy, że jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę GE Healthcare mogą unieważnić uprawnienia do użytkowania urządzenia przez użytkownika. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zatwierdzone pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 5 przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w czasie pracy urządzenia w warunkach komercyjnych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi może wywoływać szkodliwe zakłócenia w pracy urządzeń komunikacji radiowej. Działanie urządzenia w miejscach zamieszkania może prowadzić do powstania szkodliwych zakłóceń. W takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do usunięcia zakłóceń na własny koszt. Zgodność z przepisami podłączonego wyposażenia Jakiekolwiek wyposażenie podłączone do urządzenia Monitor UV-900 powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa norm EN 600-/IEC 600- lub odpowiednich norm ujednoliconych. W krajach Unii Europejskiej podłączony sprzęt musi posiadać oznaczenie CE. Zgodność z normami ochrony środowiska Omawiany produkt spełnia poniższe wymogi dotyczące ochrony środowiska. Wymaganie 20/65/EU 202/9/EU ACPEIP Tytuł Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) Administracja kontroli zanieczyszczeń spowodowanych sprzętem elektronicznym, chińska Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 9

10 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Wymaganie Rozporządzenie (KE) Nr 907/2006 Tytuł Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (REACH).4 Dokumentacja użytkownika Dodatkowo oprócz tej Instrukcji obsługi pakiet dokumentacji dostarczany z urządzeniem Monitor UV-900 także zawiera segregatory z dokumentacją produktu, przedstawiającą szczegółowe specyfikacje i dokumenty identyfikowalności. Poniżej wyszczególniono najważniejsze dokumenty w zestawie dokumentacji dotyczące aspektów technicznych urządzenia Monitor UV-900. Dokumentacja systemowa Dokumentacja użytkownika Monitor UV-900 Instrukcje obsługi Podręcznik użytkownika monitora UV-900 Deklaracja zgodności UE dla Monitor UV-900 Spis treści Opis systemu. Instrukcje dla użytkownika, tworzenie techniki, obsługa, konserwacja i rozwiązywanie problemów. Szczegółowy opis systemu. Szczegółowe instrukcje dla użytkownika, tworzenie metody, obsługa, zaawansowana konserwacja i usuwanie usterek. Dokument, w którym producent zapewnia, że produkt spełnia wymagania i jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych dyrektyw. 0 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

11 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2 Instrukcje bezpieczeństwa Informacje o tym rozdziale Rozdział ten opisuje zgodność w zakresie bezpieczeństwa, etykiety dotyczące bezpieczeństwa, ogólne zalecenia bezpieczeństwa, procedury awaryjne, awarię zasilania oraz recykling systemu Monitor UV-900. W niniejszym rozdziale Ten rozdział zawiera następujące części: Część 2. Zalecenia bezpieczeństwa 2.2 Etykiety 2.3 Procedury awaryjne 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Patrz str Zalecenia bezpieczeństwa Wprowadzenie Monitor UV-900 zasilany jest napięciem sieciowym i pracuje z wykorzystaniem cieczy pod ciśnieniem, co może stanowić zagrożenie. Przed instalacją, obsługą lub konserwacją monitora należy zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w niniejszym podręczniku. Postępować zgodnie z instrukcją w celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia urządzenia. Zalecenia bezpieczeństwa zawarte w tej sekcji zgrupowane są w następujących kategoriach: Zalecenia ogólne Korzystanie z cieczy łatwopalnych Środki ochrony osobistej Montaż i przemieszczanie przyrządu Obsługa systemu Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

12 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Konserwacja Zalecenia ogólne Aby uniknąć obrażeń podczas korzystania z przyrządu, zawsze należy przestrzegać ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Monitor UV-900. Ostrzeżenie Urządzenia Monitor UV-900 nie wolno używać w żaden inny sposób niż opisano w podręczniku Monitor UV-900. Ostrzeżenie Obsługa i konserwacja urządzenia Monitor UV-900 może być przeprowadzana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. Ostrzeżenie Nie należy stosować żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone lub zalecone przez GE Healthcare. Ostrzeżenie Nie należy używać przyrządu Monitor UV-900 jeżeli nie działa prawidłowo lub gdy uległ uszkodzeniu, takiemu jak na przykład: uszkodzenie przewodu zasilania lub jego wtyczki; uszkodzenie spowodowane przez upadek urządzenia; uszkodzenie spowodowane przez przedostanie się cieczy do urządzenia. 2 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

13 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Korzystanie z cieczy łatwopalnych Używając wraz z przyrządem Monitor UV-900 cieczy łatwopalnych, należy przestrzegać poniższych zaleceń w celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub wybuchem. Ostrzeżenie Zagrożenie pożarowe. Przed uruchomieniem systemu upewnij się, że nie nastąpił wyciek. Ostrzeżenie W przypadku korzystania z substancji łatwopalnych lub szkodliwych należy zamontować okap wyciągowy lub podobny system wentylacji. Środki ochrony osobistej Ostrzeżenie Zawsze należy korzystać z odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i konserwacji urządzenia Monitor UV-900. Ostrzeżenie W przypadku korzystania z niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych, należy podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, takie jak założenie okularów ochronnych i rękawic odpornych na stosowane substancje. Należy przestrzegać przepisów lokalnych i/lub krajowych dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji systemu Monitor UV-900. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

14 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Ostrzeżenie Rozprzestrzenianie substancji biologicznych. Operator powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia rozprzestrzeniania niebezpiecznych substancji biologicznych w otoczeniu przyrządu. Instalacja powinna spełniać wymogi krajowych norm czynnościowych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. Montaż i przemieszczanie przyrządu Ostrzeżenie Napięcie zasilania. Przed podłączeniem przewodu zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilania w gniazdku odpowiada oznaczeniom na przyrządzie. Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 należy podłączać zawsze do gniazda sieciowego z uziemieniem. Ostrzeżenie Przewód zasilający. Należy stosować jedynie przewody zasilające oraz wtyczki dostarczone i zatwierdzone przez GE Healthcare. Ostrzeżenie Dostęp do włącznika zasilania i przewodu zasilającego z wtyczką. Nie blokować dostępu do wyłącznika zasilania i przewodu zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika zasilania. Odłączanie przewodu zasilającego z wtyczką zawsze musi być łatwe. 4 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

15 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Upewnić się, że system umieszczony jest na stabilnej, płaskiej ławie z wystarczającą ilością miejsca niezbędnego do wentylacji. Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 wykorzystuje światło ultrafioletowe o wysokiej intensywności. Nie należy odłączać włókien optycznych, kiedy lampa jest włączona. Obsługa systemu Ostrzeżenie W przypadku rozlania płynu na przyrząd, należy natychmiast odciąć dopływ zasilania prądem elektrycznym. Urządzenie musi być całkowicie suche wewnątrz i na zewnątrz przed ponownym podłączeniem zasilania. Ostrzeżenie Niebezpieczne środki biologiczne w czasie cyklu. W przypadku używania niebezpiecznych środków biologicznych, przed serwisowaniem i konserwacją należy uruchomić System CIP i Column CIP w celu przepłukania rurek całego systemu roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH), a następnie obojętnym roztworem buforowym i wodą destylowaną. Ostrzeżenie Niebezpieczne środki chemiczne w czasie trwania cyklu. W przypadku używania niebezpiecznych środków chemicznych, przed serwisowaniem i konserwacją należy uruchomić System CIP i Column CIP w celu przepłukania rurek całego systemu wodą destylowaną. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 5

16 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Konserwacja Ostrzeżenie Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez personel serwisowy autoryzowany przez GE Healthcare. Nie należy otwierać żadnych pokryw ani wymieniać części o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w Dokumentacji Użytkownika. Ostrzeżenie W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed serwisowaniem i konserwacją należy upewnić się, że cała komora przepływowa została dokładnie przepłukana roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH) oraz wodą destylowaną. Ostrzeżenie W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed serwisowaniem i konserwacją należy upewnić się, że cały system został dokładnie przepłukany roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH) oraz wodą destylowaną. Ostrzeżenie Tylko części zamienne i elementy wyposażenia, które zostały zatwierdzone lub dostarczone przez firmę GE Healthcare, mogą być stosowane do konserwacji lub serwisowania urządzenia Monitor UV-900. Ostrzeżenie NaOH jest substancją żrącą i w związku z tym niebezpieczną dla zdrowia. W przypadku używania niebezpiecznych substancji chemicznych należy unikać rozlania i nosić okulary ochronne oraz inne stosowne środki ochrony osobistej (PPE). 6 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

17 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Ostrzeżenie Zawsze odłączaj zasilanie przed przystąpieniem do wymiany części przyrządu w trakcie konserwacji. 2.2 Etykiety Wprowadzenie W tej części opisano różne etykiety umieszczone na urządzeniu Monitor UV-900 oraz znaczenie tych etykiet. Etykieta systemu Ilustracja poniżej przedstawia etykietę systemu. Notatka: Dane przestawione na etykiecie systemu poniżej służą wyłącznie do celów poglądowych. Dane rzeczywiste zależą od systemu i mogą być różne w różnych systemach. Informacje zamieszczone na etykiecie systemu opisano w tabeli poniżej. Tekst na etykiecie Code no: Serial no: Opis GE Healthcare Numer kodu. GE Healthcare Numer seryjny. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 7

18 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Tekst na etykiecie Mfg Year: Voltage: Frequency: Max power: Fuse: Opis Rok produkcji. Napięcie. Częstotliwość napięcia zasilania. Maks. moc. Bezpiecznik. Ostrzeżenie! Przed użyciem systemu przeczytaj Dokumentację Użytkownika. Nie należy otwierać żadnych pokryw ani wymieniać części o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w Dokumentacji Użytkownika. Symbol ten oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucony na miejskie składowisko odpadów niesegregowanych, ale musi zostać usunięty osobno. W celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem producenta. Symbol ten wskazuje, że produkt zawiera materiały niebezpieczne przekraczające wartości graniczne określone w normie chińskiej SJ/T Wymagania granicznych wartości stężenia niektórych substancji niebezpiecznych w elektronice. System spełnia wymogi dyrektyw europejskich mających zastosowanie. System spełnia wymagania dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC) obowiązujące w Australii i Nowej Zelandii. Symbol ten wskazuje, że Monitor UV-900 posiada certyfikat Nationally Recognized Testing Laboratory (NTRL). NTRL to organizacja, którą OSHA (Occupational Safety and Health Administration) uznała jako organizację spełniającą wymogi prawne w USA, tytuł 29 Code of Federal Regulations (29 CFR), część Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

19 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.3 Procedury awaryjne 2.3 Procedury awaryjne Wprowadzenie W tej części opisano awaryjne wyłączanie Monitor UV-900. Opisano w niej również wynik w przypadku wystąpienia awarii zasilania. Wyłączenie awaryjne W sytuacji awaryjnej należy wykonać następujące czynności w celu zatrzymania cyklu: Odłączyć zasilanie przyrządu poprzez naciśnięcie On/off na tylnym panelu do pozycji (O). Jeżeli jest to konieczne, odłączyć przewód zasilania. Praca urządzenia zostaje natychmiast przerwana. Awaria zasilania W przypadku wystąpienia awarii zasilania, przebieg jest niezwłocznie przerywany. 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Odkażanie Przed wycofaniem z użytkowania urządzenie Monitor UV-900 należy odkazić, zaś jego złomowanie wykonać zgodnie z wszystkimi lokalnymi przepisami. Utylizacja, instrukcje ogólne Wycofując urządzenie Monitor UV-900 z użytkowania należy rozdzielić różne materiały i poddać je recyklingowi zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Recykling niebezpiecznych substancji Urządzenie Monitor UV-900 zawiera substancje niebezpieczne. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawiciela firmy GE Healthcare. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 9

20 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Utylizacja komponentów elektrycznych Odpady wyposażenia elektrycznego i elektronicznego nie mogą być utylizowane z odpadami domowymi niesortowanymi i muszą być zbierane oddzielnie. Należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia. 20 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

21 3 Opis systemu 3 Opis systemu 3. Ilustracje Monitor UV-900 to monitor absorpcji UV do stosowania w chromatografii cieczowej. Funkcje monitora UV-900: Zmienna długość fali wykrywania w zakresie nm. Jednocześnie można monitorować maksymalnie 3 długości fali. Dwie alternatywne komory przepływowe z długością ścieżki 2 mm i 0 mm. Precyzyjne i niezawodne monitorowanie przy użyciu samotestu, samokalibracji oraz światłowodów. Jednostka główna 2 3 Monitor U V Część Funkcja Wyświetlacz Pokrętło wyboru menu Oprawa komory Komora przepływowa Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 2

22 3 Opis systemu 3. Ilustracje Jednostka główna, panel tylny Analogue out 0- V Remote Uninet Mains On/off Część Funkcja Analogue output 0- V. Sygnał rejestratora, 3 kanały 0 do V Remote. Wejścia sygnałów cyfrowych, lampa wł./wył., automatyczne zerowanie, znacznik zdarzenia. Uninet. Sieć komputerowa. Mains wejście zasilania. Napięcie zasilania, uziemienie. On/off. Włącznik zasilania przyrządu. 3.2 Komora przepływowa Długość ścieżki optycznej komory przepływowej wynosi 2 mm i 0 mm. Komora przepływowa wykonana jest z kwarcu i posiada tytanową obudowę. Na ilustracji poniżej pokazano długość ścieżki optycznej komory (CL). 22 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

23 3 Opis systemu 3.2 Komora przepływowa CL Budowa komory przepływowej zapobiega tworzeniu się granic pomiędzy składnikami eluentu o różnych współczynnikach refrakcji i eliminuje potencjalny negatywny wpływ takiej sytuacji. Dokładność monitorowania jest zwiększona dzięki konstrukcji komory przepływowej, która zapewnia całkowite odbicie światła. Pozwala to zachować natężenie światła przekazywanego do detektora. Długa ścieżka w połączeniu z niewielką objętością komory zwiększa czułość. Opcjonalne komory przepływu Z monitorem UV-900 można stosować także następujące komory przepływowe: Komora UV, /2/5 mm (ÄKTApilot) Przemysłowa komora przepływu 8 mm (wew. śr. przewodu 8 mm) Przemysłowa komora przepływu " (wew. śr. przewodu ") Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 23

24 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora 3.3 Zasada działania monitora Schemat funkcjonalny monitora UV S 3 R 2 Część Funkcja Lampa błyskowa 00 Hz Kondensator Filtr blokujący Siatka holograficzna skorygowana o aberracje Monochromator 24 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

25 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora Część Funkcja Rozdzielacz wiązki Odniesienie Detektory i podzespoły elektroniczne Sygnał Komora przepływowa Światłowody Źródło światła i monochromator Ksenonowa lampa błyskowa zapewnia duże natężenie, ciągłe widmo w zakresie nm. Światło przedostaje się do monochromatora zawierającego kondensator, filtr blokujący, szczelinę wejściową i wklęsłą siatkę holograficzną skorygowaną o aberracje. Światło monochromatyczne z siatki kierowane jest do światłowodu. Siatka obracana jest za pomocą silnika krokowego w celu wyboru długości fali w zakresie nm co nm. Jednocześnie można monitorować maksymalnie 3 długości fali. Filtr blokujący W przypadku długości fali w zakresie nm filtr blokujący umieszczany jest na ścieżce światła, aby odfiltrować niechciane światło, pół długości od widma drugiego rzędu, przed przedostaniem się do monochromatora. Rozdzielacz wiązki Światło z monochromatora do komory przepływowej i z komory do podzespołów elektronicznych detektora kierowane jest światłowodami. Pełne natężenie światła koncentrowane jest na ścieżce przepływu cieczy, co maksymalizuje czułość monitora. Przed przedostaniem się do komory przepływowej światło monochromatyczne dzielone jest przez rozdzielacz wiązki: 50% światła przechodzi przez włókno próbki (S) i komorę przepływową, a 50% kierowane jest przez włókno referencyjne (R). Dwie fotodiody o identycznych parametrach monitorują natężenia wiązki próbki i wiązki referencyjnej. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 25

26 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora System detekcji Długa ścieżka i niewielka objętość komory przepływowej zapewniają bardzo wysoką czułość i wysokie stosunki sygnału do szumu. System detekcji jest także bardzo stabilny, a ponieważ jednostka optyczna znajduje się z dala od lampy i podzespołów elektronicznych, można uniknąć szumu i odchyleń spowodowanych wahaniami temperatury. Kalibracja Podczas kalibracji przyrząd automatycznie znajduje dwie trwałe linie w widmie ksenonu. Długości fali tych znanych linii wykorzystywane są do kalibracji silnika krokowego obracającego siatkę. 26 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

27 4 Montaż 4 Montaż Informacje o tym rozdziale W tym rozdziale zamieszczono niezbędne informacje umożliwiające użytkownikom i personelowi serwisowemu rozpakowanie, montaż, przemieszczanie i transport urządzenia Monitor UV-900. Środki ostrożności Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem wykonywania procedur opisanych w tym rozdziale należy przeczytać i zrozumieć treść wszystkich odpowiednich części w rozdziale Rozdział zawierający instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, wymienionych poniżej: Ogólne środki ostrożności Środki ochrony osobistej Instalowanie i przemieszczanie Zasilanie W niniejszym rozdziale Ten rozdział zawiera następujące części: Część 4. Rozpakowywanie 4.2 Wymagania dotyczące miejsca 4.3 Transport 4.4 Montaż 4.5 Podłączanie kabli elektrycznych Patrz str Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 27

28 4 Montaż 4. Rozpakowywanie 4. Rozpakowywanie Rozpakuj przyrząd i sprawdź części zgodnie z dołączoną listą. Przed rozpoczęciem składania i montażu sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W opakowaniu transportowym nie ma luźnych części. Wszystkie części są zamontowane w urządzeniu lub znajdują się w opakowaniu z akcesoriami. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy udokumentować je i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem GE Healthcare. Zaleca się zachowanie wszystkich materiałów opakowaniowych, jeśli przewiduje się dalszy transport przyrządu. 4.2 Wymagania dotyczące miejsca Parametr Miejsce pracy urządzenia Wysokość Zasilanie elektryczne Przepięcia przejściowe Temperatura otoczenia Lokalizacja Wilgotność Stopień zanieczyszczeń Wymaganie Praca w pomieszczeniu Maksymalne wyniesienie 2000 m 00/240 V~ ±0%, 50/60 Hz Kategoria przeciążenia II Od 4 C do 40 C Stabilny stół laboratoryjny, bądź w ÄKTAexplorer lub ÄKTApurifier. wilgotność względna 20% do 95% (bez skraplania) Transport 4.4 Montaż Przyrząd należy ustawić w miejscu, w którym wahania temperatury są niewielkie, z dala od źródeł ciepła, przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Aby zapewnić prawidłową wentylację, z przodu i z tyłu urządzenia należy pozostawić 0, m wolnej przestrzeni. Pod przyrządem nie wolno umieszczać miękkich materiałów, aby nie spowodować zablokowania wlotu wentylacyjnego z przodu urządzenia. Przyrządu nie należy używać w środowisku powodującym korozję lub w środowisku, w którym prawdopodobne jest odkładanie się złogów na powierzchniach części optycznych. Przed przystąpieniem do przenoszenia urządzenia: odłącz wszystkie podłączone kable i przewody. Przed użyciem, do monitora UV-900 należy dodać następujące części: 28 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

29 4 Montaż 4.4 Montaż Komora przepływowa Światłowody Rurki Montaż komory przepływowej UV 2 mm i komory przepływowej UV 0 mm Uwaga Aby uniknąć uszkodzenia światłowodów, należy naciskać wyłącznie na korpus komory, nigdy na światłowody. Krok 2 Działanie Rozpakuj komorę przepływową. Nie wolno zdejmować czerwonych zatyczek ochronnych z wlotu lub wylotu ani czarnych zatyczek ochronnych ze złączy światłowodów. Wsuń tylny, biały zacisk na uchwyt komory do pozycji wewnętrznej w przypadku komory 2 mm i do pozycji zewnętrznej w przypadku komory 0 mm. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 29

30 4 Montaż 4.4 Montaż Krok 3 Działanie Umieść komorę przepływową w otworze pomiędzy białymi klipsami. Aby ułatwić dostęp do połączeń przewodów, komorę można ustawić, kierując napis i numer seryjny do góry lub na boki. Aby zamocować komorę, wciskaj ją do usłyszenia kliknięcia. Jeśli... To... Umieścisz komorę przepływową z numerem seryjnym skierowanym ku górze. Umieścisz komorę przepływową z numerem seryjnym skierowanym na boki. Podłączanie światłowodów Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 wykorzystuje światło ultrafioletowe o wysokiej intensywności. Nie należy odłączać włókien optycznych, kiedy lampa jest włączona. 30 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

31 4 Montaż 4.4 Montaż Uwaga Nie wolno dotykać końcówek światłowodów palcami, ponieważ spowoduje to pogorszenie działania monitora. W razie przypadkowego dotknięcia końcówki światłowodu, można ją wytrzeć za pomocą 30% izopropanolu naniesionego na papier do czyszczenia soczewek. Uwaga Nie wolno skręcać światłowodów w trakcie dokręcania. Krok Działanie Zdejmij dwie czarne zatyczki ochronne ze złączy światłowodu. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

32 4 Montaż 4.4 Montaż Krok 2 Działanie Zdejmij dwie gumowe zatyczki ochronne z gniazd światłowodu po prawej stronie obudowy. 2 3 Część 2 3 Funkcja Zatyczka ochronna Czarny przewód termokurczliwy Mankiet gumowy 3 Podłącz dwa światłowody do obudowy, ostrożnie wprowadzając je do gniazd, a następnie dokręcając ręcznie nakrętki za pomocą dołączonego narzędzia do odłączania światłowodów. Nie przykręcaj zbyt mocno. Notatka: Końcówka światłowodu z czarnym przewodem termokurczliwym powinna zostać podłączona do złącza tylnego z boku monitora. 4 Wsuń gumowe mankiety znajdujące się na dwóch światłowodach na złącza. Upewnij się, że mankiety są mocno wciśnięte na obudowę, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu, cieczy lub światła do połączenia. 32 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika. Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN

ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika. Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FLIR A3xxseries FLIR A6xx series

Instrukcja obsługi. FLIR A3xxseries FLIR A6xx series Instrukcja obsługi FLIR A3xxseries FLIR A6xx series Publ. No. Revision Language Issue date 559635 a57 Polish (PL) May, 0 Instrukcja obsługi Publ. No. 559635 Rev. a57 POLISH (PL) May, 0 Gwarancja Wszystkie

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo