Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego"

Transkrypt

1 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

2 Strona celowo pozostawiona pusta

3 Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3 Informacje o przepisach....4 Dokumentacja użytkownika... 2 Instrukcje bezpieczeństwa Zalecenia bezpieczeństwa Etykiety Procedury awaryjne Informacje dotyczące recyklingu... 3 Opis systemu Ilustracje Komora przepływowa Zasada działania monitora... 4 Montaż Rozpakowywanie Wymagania dotyczące miejsca Transport Montaż Podłączanie kabli elektrycznych... 5 Obsługa Uruchamianie przyrządu Odczytywanie wartości absorbancji Wybór menu i ustawienia Wymiana komory przepływowej Kalibracja komory UV Ponowne uruchamianie po awarii zasilania... 6 Konserwacja Czyszczenie przed planowanym serwisowaniem Czyszczenie obudowy przyrządu Harmonogram prac konserwacyjnych wykonywanych przez Użytkownika Czyszczenie na miejscu Sprawdzanie przyrządu Czyszczenie komory przepływowej i złączy światłowodów Przechowywanie... 7 Wykrywanie i usuwanie usterek Uwagi ogólne Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

4 Spis treści 7.2 Błędy i środki zaradcze Komunikaty o błędach... 8 Informacje referencyjne Dane techniczne Formularz deklaracji BHP Opis menu Akcesoria i części zamienne Informacje dotyczące zamawiania Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

5 Wprowadzenie Wprowadzenie Przeznaczenie instrukcji obsługi Instrukcja obsługi zawiera zalecenia dotyczące obsługi Monitor UV-900 w bezpieczny sposób.. Wymagania wstępne Aby korzystać z urządzenia Monitor UV-900 bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, należy spełnić następujące wymagania wstępne: Zapoznaj się z ogólnym wyposażeniem do obróbki biologicznej i sposobem pracy z materiałami biologicznymi. Przeczytaj rozdział dotyczący bezpieczeństwa w tej Instrukcji obsługi. System musi zostać zainstalowany zgodnie z instrukcjami w rozdziale dotyczącym montażu. Informacje o tym rozdziale Ten rozdział zawiera ważne informacje dla użytkownika: opis zamierzonego zastosowania Monitor UV-900, informacje prawne, lista odpowiedniej dokumentacji, wyjaśnienia wskazówek bezpieczeństwa, itd..2 Ważne informacje dla Użytkownika Należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z produktu Wszyscy użytkownicy muszą przeczytać całą Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem instalacji, obsługi lub konserwacji produktu. Zawsze należy przechowywać Instrukcje obsługi w pobliżu podczas obsługi produktu. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 5

6 Wprowadzenie.2 Ważne informacje dla Użytkownika Nie wolno korzystać z produktu w sposób inny niż opisany w dokumentacji użytkownika. W przeciwnym razie użytkownik może zostać narażony na zagrożenia, które mogą prowadzić do obrażeń osób i powodować uszkodzenia sprzętu. Przeznaczenie Monitor UV-900 to monitor pochłaniania promieniowania UV, używany w chromatografii cieczowej. Monitor UV-900 przeznaczone są do stosowania tylko w celach badawczych i nie wykorzystuje się ich w przypadku jakichkolwiek procedur klinicznych lub do celów diagnostycznych. System Monitor UV-900 przeznaczony jest tylko do użytku badawczego i nie powinien być stosowany w żadnych procedurach klinicznych lub do celów diagnostycznych. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza Dokumentacja Użytkownika zawiera OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI i UWAGI dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu. Patrz: definicje poniżej. Ostrzeżenia Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli nie uda się jej uniknąć, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ważne jest wstrzymanie dalszego postępowania do chwili, kiedy spełnione i dokładnie zrozumiane zostaną wszystkie warunki. Ostrzeżenia Przestroga PRZESTROGA wskazuje niebezpieczną sytuację, która jeśli nie uda się jej uniknąć może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia. Ważne jest, aby nie podejmować żadnych czynności do czasu, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione i zrozumiane. 6 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

7 Wprowadzenie.2 Ważne informacje dla Użytkownika Uwagi Uwaga UWAGA wskazuje na instrukcje, według których należy postępować w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub innego wyposażenia. Uwagi i wskazówki Notatka: Wskazówka: Uwaga wykorzystywana jest do wskazania informacji, która jest ważna dla bezproblemowego i optymalnego użytkowania produktu. Wskazówka zawiera użyteczne informacje, które mogą poprawić lub zoptymalizować stosowane procedury. Konwencje typograficzne Elementy dotyczące oprogramowania są wyróżnione w tekście pogrubioną i pochyloną czcionką. Dwukropek rozdziela poziomy menu, dlatego File:Opendotyczy polecenia Open w menu File. Pozycje sprzętowe identyfikowane są w tekście za pomocą tekstu pogrubionego (np. przełącznik Power)..3 Informacje o przepisach W tej części Niniejsza część opisuje dyrektywy i normy, które zostały spełnione przez Monitor UV-900. Informacje producenta W poniższej tabeli zawarte są wymagane informacje związane z produkcją urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z deklaracją zgodności (EU Declaration of Conformity). Wymaganie Nazwa i adres producenta Spis treści GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 7

8 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Zgodność z dyrektywami UE Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw europejskich wymienionych w tabeli poprzez przestrzeganie odpowiednich zharmonizowanych norm. Dyrektywa 2006/42/WE 2004/08/WE 2006/95/WE Tytuł Dyrektywa maszynowa (MD) Dyrektywa Zgodności Sprzętu Elektromagnetycznego (EMC) Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) Oznaczenie CE Znak CE oraz odpowiednia deklaracja zgodności są ważne dla przyrządu, kiedy jest on: używany samodzielnie lub podłączony do innych produktów zalecanych lub opisanych w Dokumentacji Użytkownika i używany w takim samym stanie w jakim został dostarczony z GE Healthcare, za wyjątkiem zmian opisanych w Dokumentacji Użytkownika. Normy międzynarodowe Niniejszy produkt spełnia wymogi następujących norm: Norma EN/IEC 600-, EN 600- CAN/CSA-C22.2 Nr 600- EN EN-ISO 200 Opis Wymogi bezpieczeństwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Elektryczne urządzenia do pomiarów, sterowania i użytku laboratoryjnego - wymogi EMC Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka. Uwagi Norma EN jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2006/95/WE Norma EN jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2004/08/WE Norma EN ISO jest dostosowana do europejskiej dyrektywy 2006/42/WE 8 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

9 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Oświadczenie o zgodności z FCC Omawiane urządzenie jest zgodne z częścią 5 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). Działanie jest uzależnione od dwóch następujących warunków: () Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi wytrzymywać odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Notatka: Ostrzegamy, że jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę GE Healthcare mogą unieważnić uprawnienia do użytkowania urządzenia przez użytkownika. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zatwierdzone pod kątem zgodności z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 5 przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w czasie pracy urządzenia w warunkach komercyjnych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. W przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi może wywoływać szkodliwe zakłócenia w pracy urządzeń komunikacji radiowej. Działanie urządzenia w miejscach zamieszkania może prowadzić do powstania szkodliwych zakłóceń. W takim przypadku użytkownik zobowiązany będzie do usunięcia zakłóceń na własny koszt. Zgodność z przepisami podłączonego wyposażenia Jakiekolwiek wyposażenie podłączone do urządzenia Monitor UV-900 powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa norm EN 600-/IEC 600- lub odpowiednich norm ujednoliconych. W krajach Unii Europejskiej podłączony sprzęt musi posiadać oznaczenie CE. Zgodność z normami ochrony środowiska Omawiany produkt spełnia poniższe wymogi dotyczące ochrony środowiska. Wymaganie 20/65/EU 202/9/EU ACPEIP Tytuł Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) Administracja kontroli zanieczyszczeń spowodowanych sprzętem elektronicznym, chińska Dyrektywa ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych (RoHS) Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 9

10 Wprowadzenie.3 Informacje o przepisach Wymaganie Rozporządzenie (KE) Nr 907/2006 Tytuł Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (REACH).4 Dokumentacja użytkownika Dodatkowo oprócz tej Instrukcji obsługi pakiet dokumentacji dostarczany z urządzeniem Monitor UV-900 także zawiera segregatory z dokumentacją produktu, przedstawiającą szczegółowe specyfikacje i dokumenty identyfikowalności. Poniżej wyszczególniono najważniejsze dokumenty w zestawie dokumentacji dotyczące aspektów technicznych urządzenia Monitor UV-900. Dokumentacja systemowa Dokumentacja użytkownika Monitor UV-900 Instrukcje obsługi Podręcznik użytkownika monitora UV-900 Deklaracja zgodności UE dla Monitor UV-900 Spis treści Opis systemu. Instrukcje dla użytkownika, tworzenie techniki, obsługa, konserwacja i rozwiązywanie problemów. Szczegółowy opis systemu. Szczegółowe instrukcje dla użytkownika, tworzenie metody, obsługa, zaawansowana konserwacja i usuwanie usterek. Dokument, w którym producent zapewnia, że produkt spełnia wymagania i jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych dyrektyw. 0 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

11 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2 Instrukcje bezpieczeństwa Informacje o tym rozdziale Rozdział ten opisuje zgodność w zakresie bezpieczeństwa, etykiety dotyczące bezpieczeństwa, ogólne zalecenia bezpieczeństwa, procedury awaryjne, awarię zasilania oraz recykling systemu Monitor UV-900. W niniejszym rozdziale Ten rozdział zawiera następujące części: Część 2. Zalecenia bezpieczeństwa 2.2 Etykiety 2.3 Procedury awaryjne 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Patrz str Zalecenia bezpieczeństwa Wprowadzenie Monitor UV-900 zasilany jest napięciem sieciowym i pracuje z wykorzystaniem cieczy pod ciśnieniem, co może stanowić zagrożenie. Przed instalacją, obsługą lub konserwacją monitora należy zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w niniejszym podręczniku. Postępować zgodnie z instrukcją w celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia urządzenia. Zalecenia bezpieczeństwa zawarte w tej sekcji zgrupowane są w następujących kategoriach: Zalecenia ogólne Korzystanie z cieczy łatwopalnych Środki ochrony osobistej Montaż i przemieszczanie przyrządu Obsługa systemu Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

12 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Konserwacja Zalecenia ogólne Aby uniknąć obrażeń podczas korzystania z przyrządu, zawsze należy przestrzegać ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Monitor UV-900. Ostrzeżenie Urządzenia Monitor UV-900 nie wolno używać w żaden inny sposób niż opisano w podręczniku Monitor UV-900. Ostrzeżenie Obsługa i konserwacja urządzenia Monitor UV-900 może być przeprowadzana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. Ostrzeżenie Nie należy stosować żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone lub zalecone przez GE Healthcare. Ostrzeżenie Nie należy używać przyrządu Monitor UV-900 jeżeli nie działa prawidłowo lub gdy uległ uszkodzeniu, takiemu jak na przykład: uszkodzenie przewodu zasilania lub jego wtyczki; uszkodzenie spowodowane przez upadek urządzenia; uszkodzenie spowodowane przez przedostanie się cieczy do urządzenia. 2 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

13 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Korzystanie z cieczy łatwopalnych Używając wraz z przyrządem Monitor UV-900 cieczy łatwopalnych, należy przestrzegać poniższych zaleceń w celu uniknięcia zagrożenia pożarem lub wybuchem. Ostrzeżenie Zagrożenie pożarowe. Przed uruchomieniem systemu upewnij się, że nie nastąpił wyciek. Ostrzeżenie W przypadku korzystania z substancji łatwopalnych lub szkodliwych należy zamontować okap wyciągowy lub podobny system wentylacji. Środki ochrony osobistej Ostrzeżenie Zawsze należy korzystać z odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi i konserwacji urządzenia Monitor UV-900. Ostrzeżenie W przypadku korzystania z niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych, należy podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, takie jak założenie okularów ochronnych i rękawic odpornych na stosowane substancje. Należy przestrzegać przepisów lokalnych i/lub krajowych dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji systemu Monitor UV-900. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

14 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Ostrzeżenie Rozprzestrzenianie substancji biologicznych. Operator powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia rozprzestrzeniania niebezpiecznych substancji biologicznych w otoczeniu przyrządu. Instalacja powinna spełniać wymogi krajowych norm czynnościowych dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. Montaż i przemieszczanie przyrządu Ostrzeżenie Napięcie zasilania. Przed podłączeniem przewodu zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilania w gniazdku odpowiada oznaczeniom na przyrządzie. Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 należy podłączać zawsze do gniazda sieciowego z uziemieniem. Ostrzeżenie Przewód zasilający. Należy stosować jedynie przewody zasilające oraz wtyczki dostarczone i zatwierdzone przez GE Healthcare. Ostrzeżenie Dostęp do włącznika zasilania i przewodu zasilającego z wtyczką. Nie blokować dostępu do wyłącznika zasilania i przewodu zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika zasilania. Odłączanie przewodu zasilającego z wtyczką zawsze musi być łatwe. 4 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

15 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Przestroga Upewnić się, że system umieszczony jest na stabilnej, płaskiej ławie z wystarczającą ilością miejsca niezbędnego do wentylacji. Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 wykorzystuje światło ultrafioletowe o wysokiej intensywności. Nie należy odłączać włókien optycznych, kiedy lampa jest włączona. Obsługa systemu Ostrzeżenie W przypadku rozlania płynu na przyrząd, należy natychmiast odciąć dopływ zasilania prądem elektrycznym. Urządzenie musi być całkowicie suche wewnątrz i na zewnątrz przed ponownym podłączeniem zasilania. Ostrzeżenie Niebezpieczne środki biologiczne w czasie cyklu. W przypadku używania niebezpiecznych środków biologicznych, przed serwisowaniem i konserwacją należy uruchomić System CIP i Column CIP w celu przepłukania rurek całego systemu roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH), a następnie obojętnym roztworem buforowym i wodą destylowaną. Ostrzeżenie Niebezpieczne środki chemiczne w czasie trwania cyklu. W przypadku używania niebezpiecznych środków chemicznych, przed serwisowaniem i konserwacją należy uruchomić System CIP i Column CIP w celu przepłukania rurek całego systemu wodą destylowaną. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 5

16 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Konserwacja Ostrzeżenie Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez personel serwisowy autoryzowany przez GE Healthcare. Nie należy otwierać żadnych pokryw ani wymieniać części o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w Dokumentacji Użytkownika. Ostrzeżenie W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed serwisowaniem i konserwacją należy upewnić się, że cała komora przepływowa została dokładnie przepłukana roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH) oraz wodą destylowaną. Ostrzeżenie W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed serwisowaniem i konserwacją należy upewnić się, że cały system został dokładnie przepłukany roztworem bakteriostatycznym (np. NaOH) oraz wodą destylowaną. Ostrzeżenie Tylko części zamienne i elementy wyposażenia, które zostały zatwierdzone lub dostarczone przez firmę GE Healthcare, mogą być stosowane do konserwacji lub serwisowania urządzenia Monitor UV-900. Ostrzeżenie NaOH jest substancją żrącą i w związku z tym niebezpieczną dla zdrowia. W przypadku używania niebezpiecznych substancji chemicznych należy unikać rozlania i nosić okulary ochronne oraz inne stosowne środki ochrony osobistej (PPE). 6 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

17 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2. Zalecenia bezpieczeństwa Ostrzeżenie Zawsze odłączaj zasilanie przed przystąpieniem do wymiany części przyrządu w trakcie konserwacji. 2.2 Etykiety Wprowadzenie W tej części opisano różne etykiety umieszczone na urządzeniu Monitor UV-900 oraz znaczenie tych etykiet. Etykieta systemu Ilustracja poniżej przedstawia etykietę systemu. Notatka: Dane przestawione na etykiecie systemu poniżej służą wyłącznie do celów poglądowych. Dane rzeczywiste zależą od systemu i mogą być różne w różnych systemach. Informacje zamieszczone na etykiecie systemu opisano w tabeli poniżej. Tekst na etykiecie Code no: Serial no: Opis GE Healthcare Numer kodu. GE Healthcare Numer seryjny. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 7

18 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.2 Etykiety Tekst na etykiecie Mfg Year: Voltage: Frequency: Max power: Fuse: Opis Rok produkcji. Napięcie. Częstotliwość napięcia zasilania. Maks. moc. Bezpiecznik. Ostrzeżenie! Przed użyciem systemu przeczytaj Dokumentację Użytkownika. Nie należy otwierać żadnych pokryw ani wymieniać części o ile nie zostało to dokładnie sprecyzowane w Dokumentacji Użytkownika. Symbol ten oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucony na miejskie składowisko odpadów niesegregowanych, ale musi zostać usunięty osobno. W celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem producenta. Symbol ten wskazuje, że produkt zawiera materiały niebezpieczne przekraczające wartości graniczne określone w normie chińskiej SJ/T Wymagania granicznych wartości stężenia niektórych substancji niebezpiecznych w elektronice. System spełnia wymogi dyrektyw europejskich mających zastosowanie. System spełnia wymagania dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC) obowiązujące w Australii i Nowej Zelandii. Symbol ten wskazuje, że Monitor UV-900 posiada certyfikat Nationally Recognized Testing Laboratory (NTRL). NTRL to organizacja, którą OSHA (Occupational Safety and Health Administration) uznała jako organizację spełniającą wymogi prawne w USA, tytuł 29 Code of Federal Regulations (29 CFR), część Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

19 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.3 Procedury awaryjne 2.3 Procedury awaryjne Wprowadzenie W tej części opisano awaryjne wyłączanie Monitor UV-900. Opisano w niej również wynik w przypadku wystąpienia awarii zasilania. Wyłączenie awaryjne W sytuacji awaryjnej należy wykonać następujące czynności w celu zatrzymania cyklu: Odłączyć zasilanie przyrządu poprzez naciśnięcie On/off na tylnym panelu do pozycji (O). Jeżeli jest to konieczne, odłączyć przewód zasilania. Praca urządzenia zostaje natychmiast przerwana. Awaria zasilania W przypadku wystąpienia awarii zasilania, przebieg jest niezwłocznie przerywany. 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Odkażanie Przed wycofaniem z użytkowania urządzenie Monitor UV-900 należy odkazić, zaś jego złomowanie wykonać zgodnie z wszystkimi lokalnymi przepisami. Utylizacja, instrukcje ogólne Wycofując urządzenie Monitor UV-900 z użytkowania należy rozdzielić różne materiały i poddać je recyklingowi zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Recykling niebezpiecznych substancji Urządzenie Monitor UV-900 zawiera substancje niebezpieczne. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawiciela firmy GE Healthcare. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 9

20 2 Instrukcje bezpieczeństwa 2.4 Informacje dotyczące recyklingu Utylizacja komponentów elektrycznych Odpady wyposażenia elektrycznego i elektronicznego nie mogą być utylizowane z odpadami domowymi niesortowanymi i muszą być zbierane oddzielnie. Należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem producenta w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji urządzenia. 20 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

21 3 Opis systemu 3 Opis systemu 3. Ilustracje Monitor UV-900 to monitor absorpcji UV do stosowania w chromatografii cieczowej. Funkcje monitora UV-900: Zmienna długość fali wykrywania w zakresie nm. Jednocześnie można monitorować maksymalnie 3 długości fali. Dwie alternatywne komory przepływowe z długością ścieżki 2 mm i 0 mm. Precyzyjne i niezawodne monitorowanie przy użyciu samotestu, samokalibracji oraz światłowodów. Jednostka główna 2 3 Monitor U V Część Funkcja Wyświetlacz Pokrętło wyboru menu Oprawa komory Komora przepływowa Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 2

22 3 Opis systemu 3. Ilustracje Jednostka główna, panel tylny Analogue out 0- V Remote Uninet Mains On/off Część Funkcja Analogue output 0- V. Sygnał rejestratora, 3 kanały 0 do V Remote. Wejścia sygnałów cyfrowych, lampa wł./wył., automatyczne zerowanie, znacznik zdarzenia. Uninet. Sieć komputerowa. Mains wejście zasilania. Napięcie zasilania, uziemienie. On/off. Włącznik zasilania przyrządu. 3.2 Komora przepływowa Długość ścieżki optycznej komory przepływowej wynosi 2 mm i 0 mm. Komora przepływowa wykonana jest z kwarcu i posiada tytanową obudowę. Na ilustracji poniżej pokazano długość ścieżki optycznej komory (CL). 22 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

23 3 Opis systemu 3.2 Komora przepływowa CL Budowa komory przepływowej zapobiega tworzeniu się granic pomiędzy składnikami eluentu o różnych współczynnikach refrakcji i eliminuje potencjalny negatywny wpływ takiej sytuacji. Dokładność monitorowania jest zwiększona dzięki konstrukcji komory przepływowej, która zapewnia całkowite odbicie światła. Pozwala to zachować natężenie światła przekazywanego do detektora. Długa ścieżka w połączeniu z niewielką objętością komory zwiększa czułość. Opcjonalne komory przepływu Z monitorem UV-900 można stosować także następujące komory przepływowe: Komora UV, /2/5 mm (ÄKTApilot) Przemysłowa komora przepływu 8 mm (wew. śr. przewodu 8 mm) Przemysłowa komora przepływu " (wew. śr. przewodu ") Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 23

24 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora 3.3 Zasada działania monitora Schemat funkcjonalny monitora UV S 3 R 2 Część Funkcja Lampa błyskowa 00 Hz Kondensator Filtr blokujący Siatka holograficzna skorygowana o aberracje Monochromator 24 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

25 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora Część Funkcja Rozdzielacz wiązki Odniesienie Detektory i podzespoły elektroniczne Sygnał Komora przepływowa Światłowody Źródło światła i monochromator Ksenonowa lampa błyskowa zapewnia duże natężenie, ciągłe widmo w zakresie nm. Światło przedostaje się do monochromatora zawierającego kondensator, filtr blokujący, szczelinę wejściową i wklęsłą siatkę holograficzną skorygowaną o aberracje. Światło monochromatyczne z siatki kierowane jest do światłowodu. Siatka obracana jest za pomocą silnika krokowego w celu wyboru długości fali w zakresie nm co nm. Jednocześnie można monitorować maksymalnie 3 długości fali. Filtr blokujący W przypadku długości fali w zakresie nm filtr blokujący umieszczany jest na ścieżce światła, aby odfiltrować niechciane światło, pół długości od widma drugiego rzędu, przed przedostaniem się do monochromatora. Rozdzielacz wiązki Światło z monochromatora do komory przepływowej i z komory do podzespołów elektronicznych detektora kierowane jest światłowodami. Pełne natężenie światła koncentrowane jest na ścieżce przepływu cieczy, co maksymalizuje czułość monitora. Przed przedostaniem się do komory przepływowej światło monochromatyczne dzielone jest przez rozdzielacz wiązki: 50% światła przechodzi przez włókno próbki (S) i komorę przepływową, a 50% kierowane jest przez włókno referencyjne (R). Dwie fotodiody o identycznych parametrach monitorują natężenia wiązki próbki i wiązki referencyjnej. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 25

26 3 Opis systemu 3.3 Zasada działania monitora System detekcji Długa ścieżka i niewielka objętość komory przepływowej zapewniają bardzo wysoką czułość i wysokie stosunki sygnału do szumu. System detekcji jest także bardzo stabilny, a ponieważ jednostka optyczna znajduje się z dala od lampy i podzespołów elektronicznych, można uniknąć szumu i odchyleń spowodowanych wahaniami temperatury. Kalibracja Podczas kalibracji przyrząd automatycznie znajduje dwie trwałe linie w widmie ksenonu. Długości fali tych znanych linii wykorzystywane są do kalibracji silnika krokowego obracającego siatkę. 26 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

27 4 Montaż 4 Montaż Informacje o tym rozdziale W tym rozdziale zamieszczono niezbędne informacje umożliwiające użytkownikom i personelowi serwisowemu rozpakowanie, montaż, przemieszczanie i transport urządzenia Monitor UV-900. Środki ostrożności Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem wykonywania procedur opisanych w tym rozdziale należy przeczytać i zrozumieć treść wszystkich odpowiednich części w rozdziale Rozdział zawierający instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, wymienionych poniżej: Ogólne środki ostrożności Środki ochrony osobistej Instalowanie i przemieszczanie Zasilanie W niniejszym rozdziale Ten rozdział zawiera następujące części: Część 4. Rozpakowywanie 4.2 Wymagania dotyczące miejsca 4.3 Transport 4.4 Montaż 4.5 Podłączanie kabli elektrycznych Patrz str Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 27

28 4 Montaż 4. Rozpakowywanie 4. Rozpakowywanie Rozpakuj przyrząd i sprawdź części zgodnie z dołączoną listą. Przed rozpoczęciem składania i montażu sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W opakowaniu transportowym nie ma luźnych części. Wszystkie części są zamontowane w urządzeniu lub znajdują się w opakowaniu z akcesoriami. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy udokumentować je i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem GE Healthcare. Zaleca się zachowanie wszystkich materiałów opakowaniowych, jeśli przewiduje się dalszy transport przyrządu. 4.2 Wymagania dotyczące miejsca Parametr Miejsce pracy urządzenia Wysokość Zasilanie elektryczne Przepięcia przejściowe Temperatura otoczenia Lokalizacja Wilgotność Stopień zanieczyszczeń Wymaganie Praca w pomieszczeniu Maksymalne wyniesienie 2000 m 00/240 V~ ±0%, 50/60 Hz Kategoria przeciążenia II Od 4 C do 40 C Stabilny stół laboratoryjny, bądź w ÄKTAexplorer lub ÄKTApurifier. wilgotność względna 20% do 95% (bez skraplania) Transport 4.4 Montaż Przyrząd należy ustawić w miejscu, w którym wahania temperatury są niewielkie, z dala od źródeł ciepła, przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Aby zapewnić prawidłową wentylację, z przodu i z tyłu urządzenia należy pozostawić 0, m wolnej przestrzeni. Pod przyrządem nie wolno umieszczać miękkich materiałów, aby nie spowodować zablokowania wlotu wentylacyjnego z przodu urządzenia. Przyrządu nie należy używać w środowisku powodującym korozję lub w środowisku, w którym prawdopodobne jest odkładanie się złogów na powierzchniach części optycznych. Przed przystąpieniem do przenoszenia urządzenia: odłącz wszystkie podłączone kable i przewody. Przed użyciem, do monitora UV-900 należy dodać następujące części: 28 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

29 4 Montaż 4.4 Montaż Komora przepływowa Światłowody Rurki Montaż komory przepływowej UV 2 mm i komory przepływowej UV 0 mm Uwaga Aby uniknąć uszkodzenia światłowodów, należy naciskać wyłącznie na korpus komory, nigdy na światłowody. Krok 2 Działanie Rozpakuj komorę przepływową. Nie wolno zdejmować czerwonych zatyczek ochronnych z wlotu lub wylotu ani czarnych zatyczek ochronnych ze złączy światłowodów. Wsuń tylny, biały zacisk na uchwyt komory do pozycji wewnętrznej w przypadku komory 2 mm i do pozycji zewnętrznej w przypadku komory 0 mm. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 29

30 4 Montaż 4.4 Montaż Krok 3 Działanie Umieść komorę przepływową w otworze pomiędzy białymi klipsami. Aby ułatwić dostęp do połączeń przewodów, komorę można ustawić, kierując napis i numer seryjny do góry lub na boki. Aby zamocować komorę, wciskaj ją do usłyszenia kliknięcia. Jeśli... To... Umieścisz komorę przepływową z numerem seryjnym skierowanym ku górze. Umieścisz komorę przepływową z numerem seryjnym skierowanym na boki. Podłączanie światłowodów Ostrzeżenie Urządzenie Monitor UV-900 wykorzystuje światło ultrafioletowe o wysokiej intensywności. Nie należy odłączać włókien optycznych, kiedy lampa jest włączona. 30 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

31 4 Montaż 4.4 Montaż Uwaga Nie wolno dotykać końcówek światłowodów palcami, ponieważ spowoduje to pogorszenie działania monitora. W razie przypadkowego dotknięcia końcówki światłowodu, można ją wytrzeć za pomocą 30% izopropanolu naniesionego na papier do czyszczenia soczewek. Uwaga Nie wolno skręcać światłowodów w trakcie dokręcania. Krok Działanie Zdejmij dwie czarne zatyczki ochronne ze złączy światłowodu. Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC 3

32 4 Montaż 4.4 Montaż Krok 2 Działanie Zdejmij dwie gumowe zatyczki ochronne z gniazd światłowodu po prawej stronie obudowy. 2 3 Część 2 3 Funkcja Zatyczka ochronna Czarny przewód termokurczliwy Mankiet gumowy 3 Podłącz dwa światłowody do obudowy, ostrożnie wprowadzając je do gniazd, a następnie dokręcając ręcznie nakrętki za pomocą dołączonego narzędzia do odłączania światłowodów. Nie przykręcaj zbyt mocno. Notatka: Końcówka światłowodu z czarnym przewodem termokurczliwym powinna zostać podłączona do złącza tylnego z boku monitora. 4 Wsuń gumowe mankiety znajdujące się na dwóch światłowodach na złącza. Upewnij się, że mankiety są mocno wciśnięte na obudowę, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu, cieczy lub światła do połączenia. 32 Monitor UV-900 Instrukcja obsługi AC

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental

Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Sterownik uchwytów pneumatycznych MTS Fundamental Manual Title Additional Instrukcja Information obsługi be certain. 100-238-338 A Informacja o prawach wydawniczych Informacja o marce handlowej 2011 MTS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

PROVA 100 Kalibrator zadajnik

PROVA 100 Kalibrator zadajnik INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA 100 Kalibrator zadajnik Spis treści I. OPIS PANELU... 3 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA... 9 1.Wyjście ma... 9 a. Praca w zakresie 4-20mA... 9 b. Zakres 0 20mA lub 0-24mA... 10 c. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu

Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kalibrator prądowy CC-421 Nr produktu 000120742 Strona 1 z 5 Postępowanie z produktem i oddanie do eksploatacji Kalibrator prądowy obsługiwany jest jedynie za pomocą trzech przełączników

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe

Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe Instrukcja obsługi Zasilacze laboratoryjne trzykanałowe A V A V V-A MASTER V A SLAVE V-A 300V CAT II 5V FI XED 3A V A 300V CAT II A V A V E E 300V CAT II 5V FI XED 3A AX-3003D-3 AX-3005D-3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi Termometr cyfrowy Model DM-300 Instrukcja obsługi Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Wstęp Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ROZDZIELACZ PCT SYGNAŁU VIDEO 4 DO 1 VSB41E #05724 wersja 1.0 Wstęp 4-portowy rozdzielacz sygnału VSB41E pozwala czterem użytkownikom podłączyć się do jednego współdzielonego projektora

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRU...4 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu MI na dwa wyjścia SDI z funkcją aktualizacji EDID MI/SDI-BP BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania

Bardziej szczegółowo

USB Temperature Datalogger UT330A

USB Temperature Datalogger UT330A USB Temperature Datalogger UT330A MIE0255 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przedmowa Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo