BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały 157/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Tekst jednolity obowiązuje od r. Radom 2015 r.

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą opłat i prowizji ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) Miesięcznie, ostatniego każdego miesiąca., a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym. W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek/aktywowano usługę opłata nie jest pobierana; 3) Zbiorczo za wykonane usługi w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie. Opłata pobierana jest miesięcznie ostatniego każdego miesiąca, a w przypadku dnia wolnego w ostatnim dniu roboczym; 4) Zgodnie z zawartą umową; 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie po kursie NBP i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do lub od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że złożona dyspozycja stanowi inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowanej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowanej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 15. Za inne czynności nie ujęte w tabeli Bank pobiera opłaty i prowizje wg taryfy obowiązującej Bank w Banku Zrzeszającym tj. w Banku BPS S.A. Rozdział I. Rachunki Bankowe 1

3 Tab. 1 Rachunki bankowe w PLN dla Klientów Instytucjonalnych oraz dla innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, której odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej z wyłączeniem rachunków dla Rolników Indywidualnych 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1 bieżącego/pomocniczego Z zastrzeżeniem pkt 1.2 Tryb pobierania 25zł jednorazowo 1.2 bieżącego/pomocniczego w Filii Jedlińsk ¹) 0 zł 2. Prowadzenie rachunku bankowego: 2.1 bieżącego/pomocniczego 20zł 2.2 Z zastrzeżeniem pkt 2.2, 2.3 bieżącego/pomocniczego w Oddziale Stromiec miesięcznie 25zł 2.3 bieżącego/pomocniczego w Filii Jedlińsk¹) 15 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 3.1 Wpłaty gotówkowe 0,30% 3.2 Istnieje możliwość obniżenia prowizji od wpłat gotówkowych, na pisemną prośbę podmiotów, których miesięczne obroty po stronie MA kształtują się następująco: Obroty do zł. 0,30 % Obroty od zł. do zł. 0,20 % Obroty powyżej zł. 0,15 % 0,10 % 3.3 Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej Dodatkowo do prowizji z pkt 3.1; Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po przeliczeniu wpłaty gotówkowej zamkniętej 3.5. Wypłata gotówkowa 3.6 Od wypłat gotówkowych powyżej zł nie zgłoszonych do godz.9.00 z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem Dodatkowo do prowizji z pkt 3.5; Od wypłat gotówkowych awizowanych, a nie podjętych w umówionym terminie za protokół 10 zł 0,30 % 0,50 % 0,50% 3.8 Istnieje możliwość obniżenia prowizji od wypłat gotówkowych, na pisemną prośbę podmiotów, których miesięczne obroty po stronie WN kształtują się następująco: Obroty do zł. 0,30 % Obroty od do zł. 0,20 % Obroty powyżej zł. 0,10 % 4. Od wpływów bezgotówkowych 0,02% Prowizji nie pobiera się w ramach tego samego modulo oraz rachunków instytucji samorządowych 5. Przelewy krajowe: 5.1 Przelew na rachunek w Banku: W placówce Banku 2 zł 2

4 5.1.2 W systemie bankowości internetowej ebanknet w tym zlecenie stałe 1 zł W systemie bankowości internetowej ecorponet w tym zlecenie stałe 0 zł 5.2 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR ²): W placówce Banku 4 zł Z zastrzeżeniem pkt 5.2.2; W Oddziale Potworów za przelew 3,50 zł W Filii Jedlińsk¹) W systemie bankowości internetowej ebanknet w tym zlecenie stałe 2 zł W systemie bankowości internetowej ecorponet w tym zlecenie stałe 1 zł 5.3 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: W placówce Banku 30 zł W systemie bankowości internetowej³) za przelew 25 zł 5.4 Za administrowanie poleceniami przelewów bez pokrycia Dodatkowo do prowizji z pkt 5.1.1; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; ; Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub wypłaty gotówki w kasie Prowizji nie pobiera się w sobotę od klientów Oddziału Banku w Radomiu Filia nr 1. Za wykorzystanie wpływu bieżącego nie uznaje się przelewów w ramach tego samego modulo, przelewów do ZUS oraz pobrania prowizji. Opłata jest niezależna od opłat pobieranych za przelewy lub prowizji za wypłatę. 2 zł 0,50% min.5 zł 7. Zlecenie stałe w placówce Banku: 7.1 Przyjęcie dyspozycji jednorazowo 7.2 Realizacja: na rachunek w Banku za zlecenie 0 zł na rachunek w innym banku 5 zł 7.3 Zmiana/odwołanie dyspozycji za dyspozycję 10 zł 8. Polecenie zapłaty: 8.1 Zawarcie umowy na polecenie zapłaty jednorazowo 8.2 Złożenie zlecenia przez wierzyciela z rachunku prowadzonego: Opłata pobierana jest z rachunku wierzyciela W Banku Bez opłat W innym banku krajowym za zlecenie 4 zł 8.3 Przyjęcie przez Bank zgody do obciążenia rachunku jednorazowo 8.4 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika W Banku 0 zł W innym banku krajowym 4 zł 8.5 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty za zlecenie 15 zł 8.6 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 15 zł rachunku dłużnika 9. Wydzielenie środków na opłacenie czeków potwierdzonych za czek 15 zł 10. Przyjęcie do inkasa czeku rozrachunkowego od każdego czeku 11. Wydanie książeczki czekowej za książeczkę 10 zł 12. Zgłoszenie/ wykonanie/ odwołanie zastrzeżenia o utracie książeczki jednorazowo 50 zł czekowej lub blankietów czekowych itp. 13. Wyciąg z rachunku bankowego: 13.1 Wyciąg sporządzony za bieżący dzień rachunkowy za wyciąg 0 zł 13.2 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za 1 dzień rachunkowy 5 zł 13.3 Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za dany okres lub obrotów za odpis 50 zł niezależnie od ilości pozycji 14. Sporządzenie odpisu jednego dowodu księgowego: 14.1 Za rok bieżący za odpis 10 zł 14.2 Za lata ubiegłe 15. Udzielenie informacji na hasło: 15.1 Złożenie wniosku za dyspozycję 5 zł 15.2 Odwołanie dyspozycji/zmiana hasła 10 zł 15.3 Udzielanie informacji telefonicznej o stanie konta na hasło miesięcznie 15 zł 3

5 16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu: Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika Jednorazowa realizacja zajęcia/tytułu wystawionego do kwoty 100 zł Jednorazowa realizacja zajęcia/tytułu wystawionego powyżej kwoty za zajęcie/tytuł 100 zł 16.3 Wielokrotna realizacja z jednego zajęcia/tytułu za każde przekazanie środków 17. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii o prowadzonym rachunku z informacjami o wysokości salda, obrotów o korzystaniu lub za opinię nie korzystaniu z kredytu jak również informacji o zajęciach itp Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia z nr prowadzonego rachunku 18. Dyspozycja zmiany karty wzorów podpisu Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego. 19. Debet w rachunku bieżącym: 19.1 Złożenie wniosku o przyznanie/rezygnację z debetu przed upływem terminu za zaświadczenie za dyspozycję za wniosek Przyznanie debetu 1,50 % Wysyłanie wezwania/monitu wzywającego do uregulowania za wezwanie/ 25 zł niedopuszczalnego salda debetowego monit 20. Wydanie kserokopii umowy za kopię 10 zł 21. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 30 zł 22. Ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnika do rachunku 10 zł 23. Likwidacja rachunku bankowego 50 zł za dyspozycję 24. Za inne czynności i usługi nie przewidziane w tabeli, Bank może pobrać opłatę której wysokość ustala się we własnym zakresie nie niższą niż: 50 zł 25. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za 30 zł za granicę zaświadczenie 26. Obsługa systemu bankowości internetowej ebanknet: 26.1 Dostęp do rachunków miesięcznie 5 zł 26.2 Ustanowienie kolejnego użytkownika za wniosek 26.3 Odblokowanie konta internetowego na wniosek klienta 10 zł 26.4 Czasowa blokada konta internetowego za blokadę 10 zł 26.5 Wydanie kolejnego pakietu (3szt.) listy haseł jednorazowych za pakiet 3 zł 26.6 Wydanie kolejnej pojedynczej listy haseł jednorazowych za listę 3 zł 10 zł 50zł 26.7 Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie zbiorczo 27. Obsługa rachunku przez system Home Banking: Zawiesza się zawieranie Umów od r Abonament miesięcznie 50 zł 27.2 Przelew na rachunek w Banku za przelew 1 zł 27.3 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 28. Obsługa systemu bankowości internetowej ecorponet: 28.1 Aktywacja usługi jednorazowo 0 zł 28.2 Abonament miesięcznie 30 zł 28.3 Wydanie identyfikatora/loginu: Pierwszemu Użytkownikowi jednorazowo 0 zł Kolejnemu Użytkownikowi 28.4 Wydanie kolejnej pojedynczej listy haseł jednorazowych za listę 5 zł 28.5 Zablokowanie/odblokowanie konta internetowego za dyspozycję 10 zł 25 zł 50 zł 10 zł 30 zł 0, za każdy wysłany sms 28.6 Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie zbiorczo 0, za każdy wysłany sms 29. Przelewy zagraniczne lub krajowe w walucie obcej: 29.1 W placówce Banku Zgodnie z Rozdziałem II Tab. 1. pkt W systemach bankowości internetowej 30. Lokaty terminowe: 4

6 30.1 Przelew środków na lokatę terminową osoby fizycznej Prowizję pobiera się z rachunku bieżącego/pomocniczego 30.2 Przelew środków na rachunek bieżący/pomocniczy z lokaty terminowej osoby fizycznej Prowizję pobiera się z rachunku bieżącego/pomocniczego za przelew 30.3 Likwidacja lokaty przed upływem terminu jednorazowo 30.4 Przelew środków pochodzących z lokaty terminowej do innego banku za przelew 35 zł 31. Usługa SMS BANKING: 31.1 Aktywacja usługi jednorazowo 5 zł 31.2 Abonament miesięcznie 0 zł 31.3 Powiadomienie SMS miesięcznie zbiorczo za każdy wysłany sms 10 zł 0, 31.4 Dyspozycja zmiany/odwołania usługi za dyspozycję 5 zł Uwaga: Opłaty określone w pkt 2 nie dotyczą rachunków otwieranych z inicjatywy Banku itp. na opłacenie czeków potwierdzonych itp. oraz lokat terminowych podmiotów gospodarczych ¹) Dla rachunków otwieranych i obsługiwanych od r. ²) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów ZUS i organów podatkowych. ³) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej. Dyspozycja składana w systemie bankowości internetowej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości internetowej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. Tab. 2 Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN dla Rolników Indywidualnych Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1 bieżącego/pomocniczego 15 zł 1.2 Z zastrzeżeniem pkt 1.2, 1.3 bieżącego/pomocniczego w Oddziale Potworów jednorazowo 0 zł 1.3 bieżącego/pomocniczego w Filii Jedlińsk¹) 2. Prowadzenie rachunku bankowego: 2.1 bieżącego/pomocniczego Z zastrzeżeniem pkt 2.2, zł 2.2 bieżącego/pomocniczego w Oddziale Przytyk i Potworów miesięcznie 5 zł 2.3 bieżącego/pomocniczego w Filii Jedlińsk ¹) 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 3.1 Wpłaty gotówkowe 3.2 Wpłata gotówkowa w formie zamkniętej Dodatkowo do prowizji z pkt Wypłata gotówkowa Z zastrzeżeniem pkt. 4.1, 4.2, W Oddziale Przytyk Od klientów z Oddziału Przytyk za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku. 4.2 W Oddziale Potworów Od klientów z Oddziału Potworów za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku. 4.3 W Filii Jedlińsk¹) Od klientów z Filii Jedlińsk za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku 4.4 Od wypłat gotówkowych powyżej zł nie zgłoszonych do godz.9.00 z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem Dodatkowo do prowizji z pkt 4; 4.1,4.2, Od wypłat gotówkowych awizowanych, a nie podjętych w umówionym terminie od całej kwoty 0,30 % min.3 zł max. 300 zł 0,10 % 0,30 % min.3 zł 0,30% min. 2 zł max. 200 zł 0,20% min. 2 zł max 200 zł 0,50 % min.5 zł. max.500 zł 0,50% 5

7 5. Przelewy krajowe: 5.1 Przelew na rachunek w Banku: W placówce Banku 0 zł W systemie bankowości internetowej ebanknet w tym zlecenie stałe za przelew 1 zł W systemie bankowości internetowej ecorponet w tym zlecenie stałe 0 zł 5.2 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR ²): W placówce Banku Z zastrzeżeniem pkt 5.2.2; zł W Oddziale Potworów Od klientów z Oddziału Potworów za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku. za przelew W Filii Jedlińsk¹) Od klientów z Filii Jedlińsk za czynności dokonane w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych banku pobierane będą opłaty i prowizje zgodnie z tabelą obowiązującą w danej jednostce banku. 3,50 zł W systemie bankowości internetowej ebanknet w tym zlecenie stałe 2 zł W systemie bankowości internetowej ecorponet w tym zlecenie stałe 1 zł 5.3 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: W placówce Banku 30 zł W systemie bankowości internetowej³) za przelew 25 zł 5.4 Za administrowanie przelewami bez pokrycia Dodatkowo do prowizji z pkt 5.1.1; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; ; zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów lub wypłaty gotówki w kasie Prowizji nie pobiera się w sobotę od klientów Oddziału Banku w Radomiu Filia nr 1. Za wykorzystanie wpływu bieżącego nie uznaje się przelewów w ramach tego samego modulo, przelewów do ZUS oraz pobrania prowizji. Opłata jest niezależna od opłat pobieranych za przelewy lub prowizji za wypłatę 0,50% min.5 zł max.500 zł 7. Zlecenie stałe w placówce Banku: 7.1 Przyjęcie dyspozycji jednorazowo 5 zł 7.2 Realizacja: na rachunek w Banku za zlecenie 0 zł na rachunek w innym banku 5 zł 7.3 Zmiana/ odwołanie dyspozycji za dyspozycję 2 zł 8. Polecenie zapłaty: 8.1 Zawarcie umowy na polecenie zapłaty jednorazowo 8.2 Złożenie zlecenia przez wierzyciela z rachunku prowadzonego: Opłata pobierana jest z rachunku wierzyciela W Banku za zlecenie 0 zł W innym banku krajowym 4 zł 8.3 Przyjęcie przez Bank zgody do obciążenia rachunku jednorazowo 8.4 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: Opłata pobierana jest z rachunku dłużnika W Banku za zlecenie 0 zł W innym banku krajowym 4 zł 8.5 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 8.6 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na za zlecenie 15 zł rachunku dłużnika 9. Wydzielenie środków na opłacenie czeków potwierdzonych za czek 5 zł 10. Przyjęcie do inkasa czeku rozrachunkowego od każdego czeku 15 zł 11. Wydanie książeczki czekowej za książeczkę 10 zł 12. Zgłoszenie/ wykonanie/odwołanie zastrzeżenia o utracie książeczki jednorazowo 50 zł czekowej lub blankietów czekowych itp. 13. Wyciąg z rachunku bankowego: 13.1 Wyciąg sporządzony za bieżący dzień rachunkowy za wyciąg 0 zł Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za 1 dzień rachunkowy za odpis 5 zł 13.3 Za sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za dany okres lub obrotów niezależnie od ilości pozycji 50 zł 6

8 14. Sporządzenie odpisu jednego dowodu księgowego: 14.1 Za rok bieżący za odpis 5 zł 14.2 Za lata ubiegłe 10 zł 15. Udzielenie informacji na hasło: 15.1 Złożenie wniosku za dyspozycję 0 zł 15.2 Odwołanie dyspozycji / zmiana hasła 10 zł 15.3 Udzielanie informacji telefonicznej o stanie konta na hasło miesięcznie 0 zł 16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu: Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 16.1 Jednorazowa realizacja zajęcia/tytułu wystawionego do kwoty 100 zł za zajęcie/tytuł 10 zł 16.2 Jednorazowa realizacja zajęcia/tytułu wystawionego do kwoty powyżej 30 zł 100 zł 16.3 Wielokrotna realizacja z jednego zajęcia/tytułu wykonawczego za każde przekazanie środków 17. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii o prowadzonym rachunku z informacjami o wysokości salda, obrotów o korzystaniu lub za opinię 50 zł nie korzystaniu z kredytu, jak również informacji o zajęciach itp Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia z nr prowadzonego rachunku 18. Dyspozycja zmiany karty wzorów podpisów Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego. 19. Debet w rachunku bieżącym: 19.1 Złożenie wniosku o przyznanie/rezygnację z debetu przed upływem terminu za zaświadczenie za dyspozycję za wniosek 19.2 Przyznanie debetu 1,50 % 19.3 Wysyłanie wezwania/monitu wzywającego do uregulowania za 25 zł niedopuszczalnego salda debetowego wezwanie/monit 20. Wydanie kserokopii umowy za kopię 10 zł 21. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta 30 zł 22. Ustanowienie/ zmiana/odwołanie pełnomocnika do rachunku za dyspozycję 10 zł 23. Za likwidację rachunku bankowego: a) bieżącego rozliczeniowego b) pomocniczego rozliczeniowego 24. Za inne czynności i usługi nie przewidziane w tabeli, Bank może pobrać opłatę, której wysokość ustala się we własnym zakresie nie mniejszą niż: 25. Obsługa systemu bankowości internetowej ebanknet 25.1 Dostęp od rachunków miesięcznie 5 zł 25.2 Ustanowienie kolejnego użytkownika 25.3 Odblokowanie konta internetowego na wniosek klienta za wniosek 10 zł 25.4 Czasowa blokada konta internetowego za blokadę 10 zł 25.5 Wydanie kolejnego pakietu (3szt.) listy haseł jednorazowych za pakiet 3 zł 25.6 Wydanie kolejnej pojedynczej listy haseł jednorazowych za listę 3 zł 25.7 Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie zbiorczo 0, za każdy wysłany sms 26. Obsługa systemu bankowości internetowej ecorponet: 26.1 Aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 26.2 Abonament miesięcznie 30 zł 26.3 Wydanie identyfikatora/loginu: Pierwszemu Użytkownikowi jednorazowo 0 zł Kolejnemu Użytkownikowi 26.4 Wydanie kolejnej pojedynczej listy haseł jednorazowych za listę 5 zł 26.5 Zablokowanie/odblokowanie konta internetowego za dyspozycję 10 zł 26.6 Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS miesięcznie zbiorczo 0, za każdy wysłany sms 27. Przelewy zagraniczne lub krajowe w walucie obcej: 27.1 W placówce Banku Zgodnie z Rozdziałem II Tab. 1. pkt 1 10 zł 10 zł 7

9 27.2 W systemach bankowości internetowej 28. Lokaty terminowe: 28.1 Przelew środków na lokatę osoby fizycznej za przelew 4 zł Prowizję pobiera się z rachunku bieżącego/pomocniczego 28.2 Przelew środków pochodzących z lokaty terminowej do innego banku 35 zł 28.3 Likwidacja lokaty przed upływem terminu jednorazowo 29. Usługa SMS BANKING: 29.1 Aktywacja usługi jednorazowo 5 zł 29.2 Abonament miesięcznie 0 zł 29.3 Powiadomienie SMS miesięcznie zbiorczo 0, za każdy wysłany sms 29.4 Dyspozycja zmiany/odwołania usługi za dyspozycję 5 zł Uwaga: opłaty określone w pkt 2 nie dotyczą rachunków otwieranych z inicjatywy Banku np. na opłacenie czeków potwierdzonych itp. oraz lokat terminowych dla rolników ¹) Dla rachunków otwieranych i obsługiwanych od r. ²) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów ZUS i organów podatkowych. ³) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej. Dyspozycja składana w systemie bankowości internetowej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości internetowej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. Tab. 3 Rachunki w walucie wymienialnej dla Klientów Instytucjonalnych oraz Rolników Indywidualnych Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty : 1.1 Bez wniesienia wpłaty jednorazowo 50 zł 1.2 Z jednorazową wpłatą min. 10 EUR,USD,CHF lub GBP 25 zł 2. Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 25 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 3.1 Wpłata gotówkowa 0,30 % 3.2 Wypłata gotówkowa Od wypłat gotówkowych w walucie powyżej wartości USD, EUR, GBP, CHF nie zgłoszonych do godz.9.00 z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem Dodatkowo do prowizji Od wypłat gotówkowych w walucie awizowanych, a nie podjętych w 0,50 % 0,50 % umówionym terminie 4. Przelewy zagraniczne lub krajowe w walucie obcej: 4.1 Na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku za przelew 0 zł 4.2 Realizacja (sprzedaż) przekazu w obrocie dewizowym Zgodnie z Rozdziałem II Tab. 1, pkt Realizacja (skup) przekazu w obrocie dewizowym Zgodnie z Rozdziałem II Tab. 1, pkt 2 5. Wyciąg z rachunku bankowego: 5.1 Wyciąg sporządzony za bieżący dzień rachunkowy za wyciąg 0 zł 5.2 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za jeden dzień rachunkowy 5.3 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za dany okres lub obrotów za odpis 50 zł niezależnie od ilości pozycji 6. Dyspozycja zmiany karty wzorów podpisu za dyspozycję Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany karty wzorów podpisów spowodowanej upływem terminu ważności dowodu osobistego. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu: 7.1 Jednorazowa realizacja zajęcia/tytułu wystawionego do kwoty 100 zł za zajęcie/tytuł 10 zł 7.2 Jednorazowa realizacja zajęcia/tytułu wystawionego powyżej kwoty 100 zł 50 zł 7.3 Wielokrotna realizacja z jednego zajęcia/tytułu za każde 25 zł przekazanie środków 8. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii o prowadzonym rachunku za opinię 50 zł 5 zł 8

10 z informacjami o wysokości salda, obrotów o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytu, jak również informacji o zajęciach itp. 8.1 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia z nr za zaświadczenie 10 zł prowadzonego rachunku 9. Wydanie kserokopii umowy za kopię 10 zł 10. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego na wniosek klienta za dyspozycję 30 zł 11. Ustanowienie/ zmiana/odwołanie pełnomocnika do rachunku 10 zł 12. Za likwidację rachunku 50 zł 13. Obsługa systemu bankowości internetowej ebanknet: Zgodnie z Rozdziałem I Tab. 1, pkt Obsługa systemu bankowości internetowej ecorponet: Zgodnie z Rozdziałem I Tab. 1, pkt Lokaty terminowe: 15.1 Likwidacja lokaty przed upływem terminu jednorazowo 16. Usługa SMS BANKING: 15.1 Aktywacja usługi jednorazowo 5 zł 15.2 Abonament miesięcznie 0 zł 15.3 Powiadomienie SMS miesięcznie 0,20zł za każdy zbiorczo wysłany sms 15.4 Dyspozycja zmiany/odwołania usługi za dyspozycję 5 zł Tab.4 Wrzutnia Tryb pobierania 1. Wydanie portfela do wpłaty za pośrednictwem wrzutni za portfel 65 zł 2. Wydanie klucza magnetycznego do drzwiczek wrzutni za klucz 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni 0,10% min. 3 zł Rozdział II. Operacje dewizowe Tab. 1 Przekazy w obrocie dewizowym Tryb pobierania 1. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: Regulowany za przelew 40 zł SEPA 15 zł polecenie wypłaty Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.4 w przypadku opcji kosztowej OUR 0,30% min.40 zł max.300 zł 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: Opłatę wyszczególnioną w pkt i pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt i W trybie pilnym w EUR, USD i GBP za przelew 100 zł W trybie przyśpieszonym w PLN, USD i GBP 80 zł 2. Skup przekazów w obrocie dewizowym (w tym świadczeń emerytalno-rentowych) otrzymanych z innych banków krajowych i zagranicznych: 2.1 Przelew SEPA za przelew 15 zł 2.2 Przelew regulowany 2.3 Polecenia wypłaty: Z przekazaniem na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10 % min. max. 100 zł Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 0 zł 9

11 gotówkowej z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 4. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5. Opłata Non - STP - pobiera się w sytuacji gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub za przelew - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt i Zmiany/korekty/odwołania (reklamacja) zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej Przekaz w obrocie dewizowym: Transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 80 zł 40 zł za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich za zaświadczenie Przelew SEPA: Transakcja płatnicza realizowana przez Banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy nr rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Przelew regulowany: Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) koszty SHA. Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Tab. 2 Czeki w obrocie dewizowym Tryb pobierania 1. Skup czeków podróżnych W przypadku czeków podróżnych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przekłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 15 zł 2. Skup czeków płatnych w banku BPS S.A. 3. Inkaso czeków Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika Opłata jest pobierana od podawcy czeku za czek 45 zł 45 zł + koszty rzeczywiste 5. Przyjęcie wniosku do akredytywy za wniosek 50 zł 6. Przyjęcie wniosku do inkasa dokumentowego Uwaga: za obsługę akredytywy i inkasa dokumentowego Bank Spółdzielczy Rzemiosła pobiera prowizję w/g taryfy obowiązującej w Banku BPS S.A. Rozdział III. Karty bankowe 10

12 Tab.1 Karta VISA BUSINESS DEBETOWA¹) 1. Wydanie nowej karty 150 zł 2. Wznowienie karty 150 zł 3. Wydanie duplikatu karty 80 zł 4. Transakcje bezgotówkowe 0 zł 5. Transakcje gotówkowe: 5.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 0 zł zawartymi umowami Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie w innych bankomatach w kraju 1 % min. 6 zł 5.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą 3 % min w punktach akceptujących kartę w kraju 1 % min. 6 zł 5.5. w punktach akceptujących kartę za granicą 3 % min. 6. Usługa cash back Usługa cash back-umożliwia jednorazową wypłatę do kwoty 300 zł. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej- nie jest możliwa sama wypłata gotówki. 1 % min. 6 zł 7. Czasowa blokada karty 25zł 8. Odblokowanie karty 25zł 9. Przekazanie wydruku miesięcznego zastawienia transakcji 5 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres 6 zł przez niego wskazany 11. Za zmianę wysokości dziennego limitu indywidualnego 15 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 15 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty 15 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 15. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł ¹) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Tab.2 Karta VISA BUSINESS ROLNIK¹) 1. Wydanie nowej karty 150 zł 2. Wznowienie karty 150 zł 3. Wydanie duplikatu karty 80 zł 4. Transakcje bezgotówkowe 0 zł 5. Transakcje gotówkowe: 5.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 0 zł zawartymi umowami Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie w innych bankomatach w kraju 5 zł 5.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 10 zł 5.4. w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5.5. w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 10 zł 11

13 6. Usługa cash back 5 zł Usługa cash back-umożliwia jednorazową wypłatę do kwoty 300 zł. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej- nie jest możliwa sama wypłata gotówki. 7. Czasowa blokada 25 zł 8. Odblokowanie karty 25 zł 9. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 5 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres 6 zł przez niego wskazany 1.1 Za zamianę wysokości dziennego limitu indywidualnego 15 zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 15 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty 15 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 15. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł ¹) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Rozdział IV. Czynności Kasowe Tab. 1 Prowizje i opłaty obowiązujące w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z wyłączeniem Filii Jedlińsk 1. Wpłaty gotówkowe: Tryb pobierania 1.1 na rachunek w innym banku krajowym 0,5% min.5 zł 1.2 za energię elektryczną 4 zł 1.3 za telefon 4 zł 1.4 na cele charytatywne za wpłatę 0 zł 1.5 na rzecz KRUS 2,50 zł 1.6 za składki ZUS 4 zł 1.7 na rzecz Urzędów Gmin posiadających w Banku Spółdzielczym Rzemiosła 2 zł rachunki bieżące lub pomocnicze 2. Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień Prowizję pobiera się pomniejszając kwotę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawcy prowizję pobiera się zgodnie z taryfą obowiązującą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział II. Tab. 1). Prowizja nie dotyczy 0,5% min.10 zł przekazów internetowych dla rolników indywidualnych oraz w przypadku zwrotu przelewu do instytucji rządowych i samorządowych. 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 3.1 do 10 szt. 0 zł 3.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł Tab. 2 Prowizje i opłaty obowiązujące w Filii Jedlińsk Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe: 1. na rachunek w innych bankach: 1.1 do kwoty zł 2,50 zł 1.2 powyżej kwoty zł 0,5% 1.3 za energię 1 zł 1.4 za telefon 2 zł 12

14 1.5 za gaz 2, 1.6 na rzecz Urzędu Gminy w Jedlińsku 0 zł 1.7 na cele charytatywne za wpłatę 0 zł 1.8 na rzecz KRUS 2,50 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędów Gmin posiadających w Banku 2 zł Spółdzielczym Rzemiosła rachunki bieżące lub pomocnicze 3. Za dokonanie wypłaty lub zwrot przelewu z konta wyjaśnień Prowizję pobiera się pomniejszając kwotę wypłaty lub kwotę przelewu. Za bezgotówkowy zwrot przekazu walutowego do zleceniodawcy prowizję pobiera 0,5% min.10 zł się zgodnie z taryfą obowiązującą do realizacji (sprzedaży) przekazów w obrocie dewizowym (Rozdział II.Tab.1. Prowizja nie dotyczy przekazów internetowych dla rolników indywidualnych oraz w przypadku zwrotu przelewu do instytucji rządowych i samorządowych. 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 do 10 szt. 0 zł 4.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł Rozdział V. Usługi różne Tab.1 Pozostałe opłaty i prowizje 1. Przyjęcie depozytu jednorazowo 2. Przechowywanie w depozycie bankowym: 2.1 Książeczki oszczędnościowej, bonu oszczędnościowego miesięcznie od każdego 10 zł 2.2 Innych papierów wartościowych /akcji/obligacji deponowaneg o dokumentu 2.3 Duplikatu kluczy 2.4 Złota/ platyny/ kamieni szlachetnych miesięcznie 2.5 Za przyjęcie do depozytu książeczki oszczędnościowej stanowiącej miesięcznie zabezpieczenie kredytu, gwarancji, poręczenia udzielonego w Banku od każdego 50 zł Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu deponowaneg o dokumentu 3. Ponaglenie odbioru depozytu za ponaglenie 4. Wydanie depozytu jednorazowo 10 zł 13

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z 30.12.2014 Aneks nr 2 Uchwała Nr 110/2015 z 31.08.2015 BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały 157/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Aneks nr 1 Uchwała Nr 62/2016 z dnia 29.04.2016 r. Aneks nr

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia 15.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 158/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015 Aneks nr 1 Uchwała Nr 63/2016 z dnia 29.04.2016 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 119/2016 z dnia 25.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE Załącznika nr 2 do Uchwały nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie z dnia 20.04.2016r. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo