1 kwietnia Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II"

Transkrypt

1

2

3 W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci Otwocka A. Kubajek... 7 Kosztowna zima A. Kubajek... 8 Czy Otwock sprzyja poezji? M. Koœciuszko... 9 Wielki powrót Garwoliñskiego A. Kubajek Chirurgia po operacji E. Banaszkiewicz W poszukiwaniu kontaktów... A. Kubajek Najwa niejsze bezpieczeñstwo A. Kubajek Rozmowa leœnika z ekologiem W. Sobociñski Recytacje powiatowej Syrenki Konkurs. Zas³u ony i popularny otwocczanin 90-lecia miasta Razem w Europie szko³y europejskie E. B Maria Pawlikowska-Jasnorzewska rb Jak¹ szko³ê wybraæ? A. Kubajek Jesteœmy gotowi na ka de wezwanie E. Kwiatkowska.. 23 O przesz³oœci i pisankach R. Beller Kalendarium Otwocka S. Zaj¹c Wspólnoty parafialne Otwocka E. Banaszkiewicz Lektury J. Kacperek Per³owi plastycy w Gracji A. Azulewicz-Rek Dorka, córka rabina z Otwocka cz. I P. Cmiel Z MP3 za angielski E. Skar yñska Uratowaæ teatr od niebytu R. Budzynowski Rodzina Jobdów cz. II B. Dudkiewicz Edward i Witold Kasperowicz. S. Perzanowska B. Matysiak.. 38 Wszystko na swoim miejscu I. Fija³kowska Bêbny i basy K.G Blues z domieszk¹ dowcipu E. Banaszkiewicz Sport Pomó przywróciæ dzieciñstwo!- A. Sêdek Ksiê yce Saturna R. uszczykiewicz Z kole eñsk¹ wizyt¹ w Œródborowie M. Konowrocki Bluesquad G. Muczke Sceny z dawnej wsi polskiej K.G Galeria Otwocka. Renata Kwiek-Kamiñska J. G. Muczke Wydawca: Urz¹d Miasta Otwocka Redakcja: Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. C, I p., pok , tel ; do 06 w. 132, 155 i 188; fax.: ; Druk: GREG Drukarnia, Otwock-Œwierk, teren IEA, bud. 39, tel/fax Redaktor Naczelna: Ewa Banaszkiewicz Redaguje zespó³ w sk³adzie: Krzysztof Gralik, Artur Kubajek, Anna Sêdek Sta³a wspó³praca: Barbara Dudkiewicz, Barbara Matysiak, Franciszek Stokowski, Stanis³aw Zaj¹c, Grzegorz Muczke Szanowni Pañstwo! Wyj¹tkowo d³ugo oczekiwaliœmy cieplejszej aury w tym roku. Ludzk¹ têsknotê si³y natury wystawi³y na ciê k¹ próbê. W koñcu jeszcze parê dni temu zalegaj¹cy œnieg razi³ nienaturalnym œwiat³em w marcowym s³oñcu, mróz mocno œcisn¹³ otwock¹ ziemiê, a na czas letni przestawiliœmy siê na dobr¹ sprawê jeszcze w zimowym ekoklimacie. Wiosna przysz³a póÿno, tak jakbyœmy nie byli jeszcze gotowi na jej przyjêcie. Prze³om marca i kwietnia obudzi³ poza tym jednoznaczne skojarzenia. Przed rokiem po egnaliœmy Jana Paw³a II i spodziewaliœmy siê z pewnoœci¹, e rocznica tego wydarzenia wywo³a szereg ywych reakcji, wspomnieñ w ca³ym kraju, w Europie, na œwiecie. W Otwocku w wigiliê rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego spotkaliœmy siê na mszy œw. w Parku Miejskim. Tego wieczoru mistyczny sens niezwyk³ego œwiat³a emanuj¹cego z ekranu, na którym pojawia³a siê Œwiêta dla nas Postaæ, œwiat³a odbijaj¹cego siê w naszych oczach, w wodzie, moc s³owa mówionego, czytanego, œpiewanego w czasie liturgii odbieraliœmy naszymi sercami, umys³em. Z pewnoœci¹ wielu z nas czu³o niezwyk³¹ obecnoœæ Ojca Œwiêtego. Jan Pawe³ II nie poprowadzi ju nas w rzymskim Koloseum na drodze krzy owej, ale przecie wielu z nas wyraÿnie bêdzie Go widzia³o, jak kroczy od stacji do stacji przytulony do swojego Krzy a, tak jak widzi siê postaæ Jezusa Chrystusa, Matki Najœwiêtszej czy Œwiêtego Piotra w misterium wielkanocnym. Czego moglibyœmy yczyæ Czytelnikom naszej gazety z jednej strony w przededniu Wielkanocy, a z drugiej strony w okresie wielkiej próby. Nie ma bowiem z nami Jana Paw³a II, ale pozosta³a Jego nauka. Wierzymy gor¹co, e wiele z niej wykorzystamy... yczymy Pañstwu, spokojnych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych. Niech Œwi¹teczne Dni bêd¹ dla Pañstwa dobrym, b³ogos³awionym czasem odkrywania tajemnicy Zmartwychwstania Pañskiego. Przesy³aj¹c Pañstwu yczenia, wyra amy nadziejê, e prawdê o trwaniu bêd¹ mogli Pañstwo ods³aniaæ w rodzinnym gronie w mi³ej, pe³nej ciep³a atmosferze. Przewodnicz¹ca Rady Miasta Alicja Azulewicz Rek Prezydent Miasta Andrzej Szaci³³o Wiceprezydenci Mariusz Strawiñski i Robert Mroczek 1 kwietnia 2006 Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów literackich, listów i og³oszeñ. Listy czytelników drukowane s¹ w wersji oryginalnej. Nie drukujemy listów anonimowych. Gazeta Otwocka w internecie:

4 6 RAJD MAZOWIECKI ` 4 DUDEK zwyciêzc¹ Mazowieckiego Drug¹ rundê tegorocznego Pucharu PZM wygra³a rzeszowska za³oga Tomasz Dudek i Bogus³aw Browiñski (Renault Clio Sport). Rzeszowianie jednoczeœnie triumfowali w klasie A7. Wœród goœci na trasie Rajdu Mazowieckiego najszybciej do mety dojecha³ Tomasz Czopik (Mitsubishi Lancer Evo VI). Tegoroczny Rajd, wzorem ubieg³orocznej edycji, rozpocz¹³ siê od startu honorowego, który odby³ siê w pi¹tek, 31 marca, przed otwockim LO im. K.I. Ga³czyñskiego. Na rampie startowej pojawi³y siê wszystkie za³ogi, które ju nastêpnego dnia wyruszy³y do rywalizacji na rajdowych odcinkach. Ostra rywalizacja pucharowa Tomasz Dudek z Bogus³awem Browiñskim zwyciê yli w 6 Rajdzie Mazowieckim. Zwyciêzca od samego pocz¹tku kontrolowa³ jad¹cego na drugiej pozycji Orskiego, stale powiêkszaj¹c przewagê. Kierowca Clio zwyciêstwo przypieczêtowa³ zdecydowan¹ wygran¹ ostatniego przejazdu Maciejowic, dok³adaj¹c kolejne sekundy przewagi nad drugim na tej próbie Or- skim. Widowiskowy superoes w Otwocku pad³ ³upem K³odeja w Citroenie Saxo. Drugi by³ Chmielewski, a trzeci Bednarski (kolejne Saxo). Ostatecznie Dudek na mecie rajdu mia³ ponad minutê przewagi nad Orskim. Do koñca zawziêcie walczy³ ubieg³oroczny zwyciêzca Mazowieckiego. Chmielewski wygra³ OS 5 i 6, co pozwoli³o mu wyprzedziæ w klasyfikacji Maliñskiego i ostatecznie znaleÿæ siê w czo³owej trójce. - Na ostatnim przejeÿdzie Maciejowic uderzyliœmy lew¹ stron¹ samochodu - powiedzia³ Chmielewski. - Uszkodzenia nie by³y du e, uda³o siê dotrzeæ do mety i nawet zrobiæ dobry czas w Otwocku. W walce z mocniejszymi samochodami nie spodziewaliœmy siê dobrego wyniku, tymczasem wbiliœmy siê na podium. Ca³y rajd ustawi³y Maciejowice. Strasznie du o tam przegrywaliœmy. Zwyciêzca Rajdu Mazowieckiego zosta³ te triumfatorem w klasie A7. Klasa A6 pad³a ³upem Bednarskiego, metê osi¹gn¹³ te startuj¹cy jako jedyny w A5 Zaborniak (Skoda Felicja). Rywalizacjê w A0 wygra³ Miko³ajczyk (Fiat Seicento). Najlepszy w N3 by³ Lempert (Opel Astra). W N2 metê osi¹gnê³y tylko dwa samochody - szybszy by³ Ciepluch. W N1 na mecie zameldowa³ siê tylko Peugeot 106 Czechowicza. Listê triumfatorów klas zamyka Witkowski (Fiat Zwyciêska za³oga Tomasz Dudek/Bogus³aw Browiñski (Renault Clio Sport) Cinquecento), najszybszy w N0. Triumfator Rajdu Magurskiego, Jan Chmielewski, utrzyma³ prowadzenie w klasyfikacji punktowej Pucharu PZM. Orski jest wiceliderem, zaœ wygrana w Otwocku wywindowa³a Dudka na trzeci¹ pozycjê. Czopik najszybszy goœæ Rywalizacjê wœród goœci zdominowa³ Tomasz Czopik pilotowany przez ukasza Wroñskiego (Mitsubishi Lancer Evo VI). Czopik uzyska³ najlepszy czas na szeœciu z oœmiu oesów i wyprzedzi³ o 23,5 sekundy wracaj¹cego do rajdów Piotra Maciejewskiego. Pierwsza czwórka odcinków 5-9 zawsze wygl¹da³a identycznie: Czopik, Maciejewski, Oleksowicz, Stec. Nic wiêc dziwnego, e w takiej samej kolejnoœci zawodnicy zameldowali siê na mecie rajdu. Do pasjonuj¹cej rywalizacji dosz³o na odcinku w Maciejowicach. Prowadz¹cy w rajdzie Czopik wygra³ ten oes z minimaln¹ przewag¹ 0,4 sekundy z Piotrem Maciejewskim. Trudne warunki i awarie przyczyni³y siê do wycofania siê z rajdu kilku za³óg. Na drugim odcinku (Maciejowice) Stefan Karnabal uszkodzi³ ch³odnicê Lancera i dotar³ na metê oesu ze strat¹ 27 minut. - Na wyjœciu z zakrêtu le a³ potê - fot. Krzysztof Gralik

5 ny kamieñ - opowiada³ Karnabal. - Wzi¹³em go na p³ytê i chyba coœ siê sta³o z ch³odnic¹, bo z³apaliœmy temperaturê. Bardzo mocno siê rozkojarzy³em i na ciasnym zakrêcie ty- ³em wylecia³em poza drogê. Mogliœmy normalnie wróciæ, ale wydawa³o mi siê, e ³atwiej bêdzie przejechaæ polem. Tymczasem pole okaza³o siê grz¹skie, straciliœmy tam kilka minut. I tak jednak nie moglibyœmy kontynuowaæ jazdy. Ze wzglêdu na uszkodzenia samochodu Karnabal po tym odcinku wycofa³ siê z Rajdu. Na trasie nie zobaczyliœmy Forda Pumy Norberta Guzka. Samochód uleg³ awarii ju na dojazdówce. W trakcie oesu zepsu³y siê 206-ka Kamila Butruka i 306-ka Marcina Michalskiego. Szymon Ruta pope³ni³ falstart. Oes przerwano po groÿnym wypadku Astry z numerem 54. Tomasz Senkowski i Barbara Kubicka pokazywali innym za³ogom, e wszystko w porz¹dku, jednak po chwili pilotka zemdla³a i na trasê wyjecha³a karetka. Na metê rajdu nie dojecha³a równie Majka Szpotañska tworz¹ca za³ogê z Sebastianem Rozwadowskim - wycofali siê po awarii skrzyni biegów w 106-ce. Najszybsza za³oga Rajdu Mazowieckiego w klasie goœæ - Tomasz Czopik/ ukasz Wroñski (Mitsubishi Lancer Evo VI) fot. Krzysztof Gralik Widowiskowo w Otwocku Jak co roku t³umy kibiców zgromadzi³y siê wzd³u ostatniego odcinka rajdu wiod¹cego ulicami Otwocka. Przed rajdowymi kierowcami na trasie odcinka pojawi³y siê motory i quady. Potem krêtym osesem pojecha³y samochody rywalizuj¹ce w Pucharze PZM. Na deser organizatorzy pozostawili kierowców startuj¹cych w Rajdowych bórki ma w Warszawie swoj¹ Karow¹, Mazowiecki w Otwocku - swoj¹ Orl¹ podsumowa³ komentuj¹cy zmagania kierowców Andrzej Karaczun, rzecznik prasowy Automobilklubu Polskiego. Rajdowa impreza zakoñczy³a siê wrêczeniem pucharów i nagród, które odby³o siê na Skwerze VII Pu³ku ¹cznoœci. Artur Kubajek Mistrzostwach Polski, uczestnicz¹cych w Mazowieckim w charakterze goœci. Najlepszy czas w Otwocku wykrêci³ Tomasz Czopik. Z drugim czasem na mecie superoesu zameldowa³ siê otwocki kierowca Piotr Maciejewski. Trasa otwocczaninowi jest na tyle znana, e jego pilot Piotr Kowalski pozwoli³ sobie na pozdrawianie kibiców w czasie przejazdu. Rajd Barklasyfikacja koñcowa rajdu klasa goœæ 1. Tomasz Czopik/ ukasz Wroñski Mitsubishi Lancer Evo VI 45:38,3 2. Piotr Maciejewski/Piotr Kowalski Subaru Impreza WRX STI N10 +22,5 3. Maciej Oleksowicz/Andrzej Obrêbowski Subaru Impreza WRX STI N12 +43,8 4. Mariusz Stec/Jacek Rathe Mitsubishi Lancer Evo VI 1.27,8 5. Andrzej Mancin/Ryszard Ciupka Mitsubishi Lancer Evo VII +2.38,8 6. Grzegorz Bonder/Hubert Bonder Renault Clio RS +4.18,6 klasyfikacja koñcowa raju W Rundy Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM 1. Tomasz Dudek/Bogus³aw Browiñski Renault Clio RS 50:58,6 2. Krzysztof Orski/Tomasz Chmiel Volkswagen Golf Gti +1:04,2 3. Jan Chmielewski/Krzysztof Janik Opel Astra GSi +1:16,3 4. Rafa³ Maliñski/Kacper Piertusiñski Honda Civic Type R +2:03,2 5. Wojciech Œliwkowski/Karol Strza³a VW Golf +3:04,9 6. Marek Kwaœnik/Katarzyna Buœ Opel Kadet +3:08,8 najlepsze czasy na odcinku specjalnym w Otwocku 1. Tomasz Czopik/ ukasz Wroñski Mitsubishi Lancer Evo VI 1:15,7 2. Piotr Maciejewski/Piotr Kowalski Subaru Impreza WRX STI N10 1:16,2 3. Maciej Oleksowicz/Andrzej Obrêbowski Subaru Impreza WRX STI N12 1:17,3 Punktacja Pucharu PZM 1. Chmielewski - 16, 2. Orski - 13, 3. Dudek - 10, 4. Kramarczyk - 8, 5. Bednarski - 8, 6. Maliñski - 5, 7. Trojan - 4, 8. Œliwowski - 4, 9. Trembicki - 3, 10. Kwaœnik - 3, 11. Miko³ajczyk - 2, 12. Brzykcy Michalski - 1 Powiedzieli po Rajdzie: Tomasz Czopik, najszybszy na trasie Mazowieckiego By³o bardzo œlisko. Bardzo ciê kie warunki. Na jednym z odcinków wjechaliœmy nawet w pole, ale ostatecznie uda³o nam siê go wygraæ. W takich warunkach szalenie liczy siê doœwiadczenie. Piotr Maciejewski Jak na pierwszy start po 7-miesiêcznej przerwie to chyba nieÿle. By³o bardzo œlisko, ale ogólnie super. Bardzo cieszê siê, e wróci³em i e znowu mogê jeÿdziæ. Jan Chmielewski Niezwykle trudne warunki. le trafiliœmy z doborem opon na Maciejowice. To istne bajoro i chyba najlepsze by³yby szutrówki. 5

6 Co s³ychaæ na sesji? Skrzy owanie powiatu z miastem 6 fot. A.K. 44 sesja Rady Miasta odby³a siê 4 kwietnia i mia³a, poza kilkoma wyj¹tkami, rzeczowy i wyj¹tkowo krótki przebieg. Przy okazji projektu uchwa³y dotycz¹cej zmian w bud ecie miasta prezydent Otwocka Andrzej Szaci³³o z³o y³ wniosek o zaakceptowanie przesuniêæ bud etowych w zwi¹zku z mo - liw¹ budow¹ ronda na przeciêciu ulic: Filipowicza, Andriollego i Matejki. W tej sprawie ju wczeœniej podejmowano rozmowy z w³adzami powiatu otwockiego i dosz³o do konkretnych porozumieñ. Budowê ronda ma sfinalizowaæ starostwo, natomiast miasto poniesie koszty uaktualnienia projektu oraz na zasadzie transakcji wi¹zanej zobowi¹ e siê do oczyszczania w tym roku wszystkich ulic w mieœcie, w tym tak e powiatowych. Œrodki na odœwie enie projektu prezydent proponuje przenieœæ z tych przeznaczonych na oczyszczanie miasta. Sprzeciwi³ siê temu zdecydowanie Gerard Wo- ³odŸko. Radny uwa a, e miasto jest bardzo brudne i nie mo na uszczuplaæ funduszy przeznaczonych na ten cel. Podobnie uwa a Leszek Piasecki, stwierdzaj¹c przy okazji, e wpuszczenie inwestora, który wybudowa³ sklep Champion, spowodowa³o jeszcze wiêksze natê enie ruchu i korkowanie wspomnianego skrzy owania. Przy okazji Zaproszono nas... wypomnia³ prezydentowi brak porz¹dku na ulicach, którymi przechodzi co roku procesja Bo ego Cia³a. Przeciw temu zarzutowi ostro zaoponowa³ prezydent Szaci³³o. Stwierdzi³ te, e zanim powsta³ Champion przy Matejki skrzy owanie przy parku czêsto siê korkowa³o i by³o niebezpieczne. Zaproponowa³ jednak, by potrzebne na projekt fundusze przenieœæ z rezerwy ogólnej urzêdu miasta i ten wniosek popar³a rada wiêkszoœci¹ g³osów. Nawet przeciwnicy prezydenta podkreœlali, e dobrze siê sta³o, i dosz³o do porozumienia z w³adzami powiatu w tej sprawie. Bez dyskusji przyjêto projekt uchwa³y w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk³adania na raty nale noœci pieniê nych Gminy Otwock oraz jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Podobnie rada wyrazi³a zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci gruntowych nale ¹cych do Gminy, a bêd¹cych w u ytkowaniu wieczystym spó³dzielni mieszkaniowych. Nastêpnie uchwalono stawki dotacji dla Zarz¹du Gospodarki Mieszkaniowej na rok Poniewa 1 wrzeœnia br. zostanie oddane Poselskie spotkanie O sytuacji politycznej w Polsce i lokalnych problemach dyskutowano podczas spotkania mieszkañców Otwocka z pos³em RP, Dariuszem Olszewskim (PiS). do u ytku nowe przedszkole przy ul. Jod³owej 13 dokonano jego oficjalnego utworzenia i przyjêcia statutu. Zmieni³o to z oczywistych wzglêdów sieæ publicznych przedszkoli w Otwocku, która w nowej liczbie dwunastu zosta³a zatwierdzona uchwa³¹ rady. Spore kontrowersje wzbudzi³a sprawa zatrudnienia w urzêdzie miasta pracownika, którego podstawowy zakres obowi¹zków ma dotyczyæ wspó³pracy z zagranic¹ (w tym z miastami bliÿniaczymi). Zdaniem Dariusza Ko³odziejczyka w Wydziale Kultury, do którego jest przypisana ta funkcja, pracuj¹ dwie osoby i powinno to wystarczyæ do wykonania zadañ Wydzia³u. A jest ich mniej - zdaniem radnego w wyniku przejêcia niektórych przez Otwockie Centrum Kultury. Tê opiniê popar³ Gerard Wo³odŸko, jednak prezydent Szaci³³o stwierdzi³, i zadañ z zakresu kultury jest tak wiele, e mo na nimi obdzieliæ zarówno Wydzia³, jak i OCK. Na zakoñczenie sesji przewodnicz¹ca rady Alicja Azulewicz-Rek z³o y³a wszystkim yczenia spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych oraz zaprosi³a na 27 kwietnia na sesjê absolutoryjn¹. Czy bêdzie ona mia³a podobnie spokojny przebieg, dowiedz¹ siê Pañstwo z kolejnej relacji w naszej Gazecie. Ewa Banaszkiewicz Spotkanie odby³o siê w czwartek, 30 marca, w LO im. K.I. Ga³czyñskiego. Uczestniczyli w nim nie tylko sympatycy PiS-u, ale równie mieszkañcy miasta zainteresowani aktualn¹ sytuacj¹ polityczn¹ w naszym kraju, jak równie naszymi lokalnymi problemami. Ze wzglêdu na wczeœniej zaplanowane inne spotkanie nie móg³ przybyæ Andrzej Szaci³³o, prezydent Otwocka. Pos³a Olszewskiego najczêœciej pytano o zerwanie paktu stabilizacyjnego, skrócenie kadencji parlamentu, nowe wybory, ewentualn¹ koalicjê z Samoobron¹ oraz zmiany w ordynacji wyborczej do samorz¹dów. Uczestnicy spotkania byli równie zainteresowani tym, w jaki sposób rz¹dz¹ce ugrupowanie polityczne chce rozwi¹zaæ bie ¹ce problemy naszego kraju. Pose³ w tym miejscu odwo³a³ siê do przedwyborczego programu PiS, w którym w jego opinii mo na znaleÿæ receptê na bezrobocie, pomoc spo³eczn¹, rozwój gospodarczy, sprawn¹ administracjê i sprawiedliwe s¹dy. Pomimo niejasnej sytuacji politycznej pos³owie w sejmowych komisjach pracuj¹ nad wieloma projektami ustaw, które w znacz¹cy sposób polepsz¹ ycie Polaków. Jednak, aby mog³y byæ one wprowadzone w ycie, musi byæ wola wiêkszoœci parlamentarnej. Wierzê, e ju wkrótce uda siê zbudowaæ stabilny uk³ad, który bêdzie popiera³ s³u ¹ce spo³eczeñstwu projekty - mówi³ D. Olszewski. Artur Kubajek

7 W Otwocku obchody Dni Ziemi bêd¹ po³¹czone w tym roku ze Œwiêtem Sosny. Zaplanowane z tej okazji na koniec kwietnia imprezy przedstawi³ Wojciech Sobociñski, prezes Ko³a Otwockie Sosny Polskiego Klubu Ekologicznego na spotkaniu Centrum Edukacji Ekologicznej. 20 marca w auli ratusza zebrali siê cz³onkowie Centrum i goœcie zaproszeni przez Marzenê Po³osak, naczelnika Wydzia³u Gospodarki Gruntami Urzêdu Miasta. Obok dzia³aczy PKE przyby³y nauczycielki otwockich liceów, szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, reprezentanci instytutów ze Œwierku, pracownicy Sanepidu, Oœwiaty Powiatowej, Zarz¹du Parków Krajobrazowych, przedstawiciele Otwockiej Koalicji Rowerowej i M³odzie- owego Klubu Sportowego Œwider oraz Nadleœnictwa Celestynów, które jest wspó³organizatorem Œwiêta Sosny. Plan ekologicznego œwiêta zak³ada szereg wydarzeñ skierowanych przede wszystkim do dzieci i m³odzie y. Tegoroczna edycja przewiduje zorganizowanie konkursu na fotoreporta ycie sosny w mieœcie adresowanego do uczniów wszystkich szkó³, ponadto warsztaty w okolicach gajówki GoŸdzik pod nazw¹ Znaczenie drzew dla gimnazjalistów. Bez ograniczeñ wiekowych odbêdzie siê akcja sadzenia drzew pod has³em Jeszcze wiêcej sosen, a znów tylko dla m³odzie y - Sosnowa Sosna podsumowanie akcji, podczas którego odbêd¹ siê inscenizacje parateatralne i nast¹pi rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego. W. Sobociñski podkreœli³, e imprezy maj¹ zwróciæ uwagê m³odzie y i doros³ych na problem ubywania drzew w Otwocku, a tak e przeciwdzia³aæ niekorzystnemu zjawisku dziêki nowym nasadzeniom. Jak poinformowali pracownicy Nadleœnictwa zakupiono ju 300 sadzonek sosny, które znajd¹ swoje miejsce w okolicach gajówki GoŸdzik i w centrum Otwocka. Dzieci w formie edukacyjnej zabawy zetkn¹ siê z wa kimi problemami dotycz¹cymi ekologii. Planowane jest tak e wydanie ulotki informacyjnej Jak traktowaæ Rozmowy o przysz³oœci Otwocka Podczas marcowego spotkania cz³onkowie TPO spotkali siê z prezydentem Andrzejem Szaci³³¹, który przybli y³ zebranym bie ¹ce sprawy miasta i perspektywy jego rozwoju. W spotkaniu uczestniczy³ równie jego zastêpca Mariusz Strawiñski oraz Bartosz Korbus, pe³nomocnik ds. Funduszy Europejskich UM Otwock. W jakim stopniu cz³onkowie TPO s¹ zainteresowani przysz³oœci¹ naszego miasta - najlepiej œwiadczyæ mo e wysoka frekwencja na spotkaniu. W auli Urzêdu Miasta zasiad³o ok. 50 osób, które z zainteresowaniem przys³uchiwa³y siê s³owom prezydenta Otwocka. Andrzej Szaci³³o na wstêpie zapozna³ uczestników spotkania z bie ¹cymi sprawami miasta. Najwiêksz¹ uwagê poœwiêci³ realizacji projektu rozbudowy miejskiej sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, która jest finansowana z Funduszu Spójnoœci. Przybli y³ za³o enia inwestycji, harmonogram prac oraz jakie skutki przyniesie. Mówi³ równie o trudnoœciach i z³o onoœci unijnego projektu. Jest to dla nas najwiêksze wyzwanie. Samo przygotowanie wniosku kosztowa³o nas wiele pracy i wyrzeczeñ. Efektem jest pozytywna decyzja Unii Europejskiej o przyznaniu nam œrodków na realizacjê tej inwestycji. Nie spoczywamy jednak na laurach. Trwa proces wy³aniania wykonawców robót. Wiemy, e prace te przeci¹gaj¹ siê, ale w du ej mierze nie jest to uzale nione od nas. Korzystanie ze œrodków unijnych to nowoœæ nie tylko dla nas, ale równie dla instytucji rz¹dowych, które odpowiadaj¹ za ich dystrybuowanie do samorz¹dów. W konsekwencji czêsto wymaga siê od nas coraz to nowszych dokumentów, przeprowadzania procedur, o których nie by³o mowy przy sk³adaniu wniosku wyjaœnia³ prezydent. Z sali pad³o pytanie czy wobec tak skomplikowanych procedur nie ma zagro enia, e inwestycja nie zostanie zrealizowana w terminie, czyli do koñca 2008 roku? Zebranych uspokaja³ Bartosz Korbus. Drodzy Pañstwo, proszê mi uwierzyæ, e wykonanie prac ziemnych jest mniej czasoch³onne, ni przebrniêcie przez te skomplikowane procedury. Staramy siê, aby zakoñczy³y siê one w tym roku i ca³kiem mo liwie, e z jego koñcem rozpoczn¹ siê równie pierwsze prace w terenie twierdzi³ Korbus. Œwiêto Sosny 2006 Ekologia drzewa na budowie?, która trafia³aby do inwestorów wraz z pozwoleniem na budowê. Organizatorami œwiêta s¹ po³¹czone si³y PKE, Nadleœnictwa Celestynów i Urzêdu Miasta Otwocka. Jak zapewni³a Marzena Po³osak, akcja zostanie sfinansowana z Miejskiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Maciej Piontek z M³odzie owego Klubu Sportowego Œwider zaprosi³ wszystkich chêtnych do udzia³u w trzecim ju sp³ywie kajakowym rzek¹ Œwider, z Rudki do Józefowa, po³¹czonym ze zbiórk¹ œmieci. Planuje siê, e weÿmie w nim udzia³ ok. 50 kajakarzy, a tak e grupa piesza. Dwudniowy sp³yw odbêdzie siê w dniach kwietnia, z noclegiem w oœrodku przy ul. Kolorowej w Œwidrze (na materacach w sali gimnastycznej). Jest mo - liwoœæ wykupienia kolacji i œniadania w oœrodku. Uczestnicy zg³aszaj¹ siê z w³asnym sprzêtem, a organizatorzy zapewniaj¹ m.in. opiekê medyczn¹ i ratowników. Tel. kontaktowy: ; fax: Ewa Banaszkiewicz Towarzystwo Przyjació³ Otwocka Prezydent wspomnia³ równie o trwaj¹cych pracach nad opracowaniem strategicznego dla rozwoju miasta dokumentu planistycznego Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w którym znajd¹ siê elementy strategii spo³eczno-gospodarczej Otwocka. Uczestnicy spotkania pytali tak e przedstawicieli w³adz o sukcesy, jakie otwocki samorz¹d osi¹gn¹³ w tej kadencji. W opinii prezydenta do nich mo na m.in. zaliczyæ modernizacjê oczyszczalni œcieków, rozbudowê stacji uzdatniania wody, budowê przedszkola przy ul. Jod³owej, termomodernizacjê Szko³y Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3. Samorz¹dowcy przekazali równie informacjê na temat planowanych do wykonania projektów inwestycyjnych, które maj¹ szanse na dofinasowanie ze œrodków unijnych, m.in. dalsze termomodernizacje otwockich placówek oœwiatowych. Spotkanie by³o równie doskona³¹ okazj¹ do wymiany zdañ i opinii na temat bie ¹cych problemów i bol¹czek mieszkañców miasta. Poruszono problem zaœmieconych lasów. Dyskutowano o mo liwoœciach powrotu do uzdrowiskowego charakteru Otwocka. Artur Kubajek 7

8 8 Gospodarka komunalna Kosztowna zima Ponad 760 tys. z³ wydano z bud etu miejskiego na zimowe utrzymanie miejskich dróg i chodników. Kolejne 300 tys. poch³onie usuwanie skutków zimowej aury, m.in. ³atanie dziur w nawierzchniach asfaltowych, równanie dróg gruntowych. Tegoroczna zima szczególnie da³a siê we znaki s³u bom porz¹dkowym. Pierwsze starcie z zimow¹ aur¹ mia³o miejsce jeszcze z koñcem listopada. Wtedy to po raz pierwszy na miejskie ulice wyjecha³y p³ugopiaskarki. Jednak prawdziwy stan gotowoœci rozpocz¹³ siê z dniem 1 grudnia. Obfite opady œniegu i d³ugotrwa³e mrozy przez d³ugie miesi¹ce by³y codziennym wyzwaniem dla miejskich s³u b porz¹dkowych. W porównaniu do poprzednich lat tegoroczna zima da³a siê nam szczególnie we znaki. Aura nikogo w tym roku nie rozpieszcza³a. Towarzysz¹ce zimowym miesi¹com opady œniegu i niskie temperatury spowodowa³y, e p³ugopiaskarki musia³y czêœciej ni zwykle wyje d aæ do usuwania œniegu z miejskich ulic. Niestety czêstsze interwencje to równie wiêksze œrodki wydane na ten cel mówi Andrzej Ha³aczkiewicz, naczelnik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej UM Otwock. Miasto na walkê z zim¹ w tym roku wyda³o ponad 760 tys. z³. O zimowy porz¹dek na otwockich ulicach i chodnikach dba³a firma Remondis, któr¹ w listopadzie do realizacji tego zadania wy³oniono w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach zawartej umowy zleceniobiorca by³ zobowi¹zany do posypywania i p³u enia wszystkich utwardzonych dróg bêd¹cych w administrowaniu Urzêdu Miasta Otwocka. Nowoœci¹ w tym sezonie by³a zmiana systemu rozliczeñ z wykonawc¹ prac. W poprzednich latach firma odpowiedzialna za Wyrazy alu i g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie Teresy Dornowskiej Prezes Polskiego Zwi¹zku Niewidomych Ko³o w Otwocku sk³adaj¹ w imieniu w³adz samorz¹dowych Alicja Azulewicz-Rek przewodnicz¹ca Rady Miasta Otwocka Andrzej Szaci³³o prezydent Miasta Otwocka odœnie anie otrzymywa³a wynagrodzenie w formie rycza³tu. Codziennie, bez wzglêdu na pogodê, naliczana by³a sta³a stawka. System ten sprawdza³ siê szczególnie w przypadku surowych zim, gdy opady œniegu by³y intensywne. W ostatnich latach zimy by³y jednak ³agodne i zdarza³o siê, e s³u by drogowe wyje d a³y w teren sporadycznie, a miasto musia³o p³aciæ im du e pieni¹dze jedynie za podtrzymywany stan gotowoœci. Od 1 grudnia zwyciêzca przetargu bêdzie mia³ p³acone za wykonan¹ pracê, a nie za czas poœwiêcony oczekiwaniu na opady. Jak ka - de rozwi¹zanie i to ma swoje plusy i minusy. W tym roku zima by³a niestety bardzo surowa i przyjêty przez nas system p³atnoœci nie przyniós³ spodziewanych oszczêdnoœci. Najwa niejsze jednak, e firma otrzyma³a wynagrodzenie za konkretnie wykonan¹ pracê mówi A. Ha³aczkiewicz. W ramach powierzonych zadañ firma Remondis równie odœnie a³a i posypywa- ³a piachem g³ówne ci¹gi piesze w centrum Otwocka. Gorzej by³o z usuwaniem œniegu i lodu z chodników z lokalnych ulic osiedlowych. Miasto nie mia³o na to œrodków, a gospodarze domów nie pamiêtali o ustawowym obowi¹zku. Niestety wielu mieszkañców zapomina³o o tym, e usuwanie skutków zimowej aury to równie obowi¹zek gospodarzy domów. D³u nicy ZGM Solidarne regulowanie nale noœci przez wszystkich mieszkañców ma wp³yw na p³ynn¹ realizacjê zadañ remontowych to fragment obwieszczeñ umieszczanych w zasobach komunalnych gminy Otwock. Pracownicy ZGM oficjalnie informuj¹, ile lokali w danym budynku jest zad³u onych z tytu³u niep³acenia czynszu. Lista d³u ników jest bardzo d³uga, my co miesi¹c publikujemy adresy 20 domów, których zaleg³oœci s¹ najwiêksze. Dziœ druga ods³ona listy na koniec lutego 2006 r. ul. Kopernika 27 zad³u enie: 98 tys. z³*, ul. D¹browskiego 3 87 tys. z³ ul. Andriollego 42/44 83 tys. z³ ul. Karczewska tys. z³ ul. Œwierkowa tys. z³ Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach nak³ada na w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zek oczyszczania ze œniegu i lodu oraz usuwania b³ota i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o onych wzd³u nieruchomoœci. W praktyce jak siê okazuje bywa³o ró nie informuje naczelnik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej. W po³owie marca pierwsze wiosenne promienie s³oñca, niemal w ci¹gu tygodnia rozprawi³y siê z zalegaj¹cym od miesiêcy œniegiem i lodem. Oznaki zimy znik³y z miejskich trawników, niestety pozosta³y na nich wyraÿne œlady naszej bezmyœlnoœci. Dopiero teraz mo emy siê przekonaæ, jak mieszkañcy dbaj¹ o czystoœæ Otwocka mówi z ubolewaniem A. Ha³aczkiewicz. Œmieci zamiast trafiaæ do kosza by³y niestety rzucane na ulice, chodniki i trawniki. Œnieg stopnia³, one pozosta³y i niezbyt dobrze œwiadcz¹ o naszych mieszkañcach. Przez kilka dni s³u by porz¹dkowe walczy³y z tym wstydliwym problemem. W ramach usuwania skutków zimy przyst¹piono równie do prac remontowo-modernizacyjnych na miejskich drogach, ³atania dziur w nawierzchniach asfaltowych oraz równania dróg gruntowych. Na ten cel zabezpieczono w bud ecie miejskim blisko 300 tys. z³. W ramach tej kwoty równane bêd¹ niemal wszystkie drogi gruntowe (130 km). Naprawiana bêdzie równie nawierzchnia ulic asfaltowych (80 km). Potrzeby s¹ du e. Wiêkszoœæ ulic wymaga kompleksowego remontu. Niestety posiadane przez nas œrodki nie pozwalaj¹ na po³o enie nowych nak³adek asfaltowych. Dlatego remonty jezdni to doraÿne ³atanie powsta³ych zim¹ wyrw wyjaœnia A. Ha³aczkiwicz. Artur Kubajek ul. Andriollego tys. z³ ul. Pi³sudskiego tys. z³ ul. Warszawska 5 63 tys. z³ ul. Poniatowskiego tys. z³ ul. Zamenhofa tys. z³ ul. Pi³sudskiego tys. z³ ul. Zaciszna 10 A 51 tys. z³ ul. Fredry 5-49 tys. z³ ul. Gliniecka 9 48 tys. z³ ul. Fredry 5 49 tys. z³ ul. Johna Lennona 9 48 tys. z³ ul. Szkolna tys. z³ ul. Wyspiañskiego 8-47 tys. z³ ul. Konopnickiej 8 45 tys. ul. Ko³³¹taja tys. z³ ul. Zaciszna tys. z³ ul. Karczewska tys. z³ ul. Górna tys. z³ * wszystkie liczby podajemy w zaokr¹gleniu do 1 tys. z³

9 G³os mieszkanki Otwocka Czy Otwock sprzyja poezji? Historia miasta zwi¹zana jest nierozerwalnie z nazwiskiem Micha³a Elwiro Andriollego, wybitnego artysty rysownika, znanego wszystkim autora ilustracji do naszej narodowej epopei - Pana Tadeusza. To obliguje, by Otwock by³ tym miejscem, gdzie ceni siê kulturê wysok¹ i stawia na jej rozwój. To œrodowisko mo e niew¹tpliwie poszczyciæ siê wieloma postaciami wybitnych artystów. Dziœ s³ynie muzyk¹ bluesow¹. I tym przyci¹ga fanów. Ale wyros³o tu tak e wielu malarzy, a tak e poetów i znanych krytyków literackich. Przez wiele lat mieszka³ z nami Ernest Bryll, a yciowe i poetyckie losy Kazimierza Œladewskiego, który w krajobrazie sosnowych lasów, leœnych œcie ek i ulic miasta znajdowa³ inspiracjê do pisania swoich wierszy, Ÿród³o poetyckiej weny, na zawsze zwi¹za³y siê Otwockiem. yje tu równie wielu pisz¹cych poetów amatorów. W minionym czasie spotykali siê czêsto prezentowali swoje wiersze. Ich wiersze ukazywa³y siê drukiem w lokalnej prasie, a pod auspicjami Otwockiego Centrum Kultury wydawane by³y tomiki poezji. Ostatni ukaza³ siê chyba w 2001 roku. A jak jest dzisiaj? Czy miasto nadal sprzyja poezji i poetom? Patrz¹c na sprawê nieco z boku, myœlê ze smutkiem, e chyba coraz mniej. Rozgl¹dam siê nieco po œwiecie, widzê jak¹ opiek¹ mog¹ cieszyæ siê pisz¹cy w innych, znacznie mniejszych od Otwocka miejscowoœciach. Dzia³a Otwockie Centrum Kultury i w kalendarzu Klubu Smok, co prawda raz na dwa miesi¹ce, realizowane s¹ spotkania literackie. Ale przychodzi na nie coraz mniej zainteresowanych osób. I nie ma wœród nich ludzi m³odych. Dlaczego? Co dwa lata Dyrekcja Miejskiej Biblioteki w Otwocku organizuje konkursy literackie dla wszystkich: dzieci, m³odzie y i doros³ych. Ostatni pokaza³, e istniej¹ w mieœcie i okolicy obiecuj¹cy m³odzi poeci. Dobrze, e choæ Gazeta Otwocka Pragniemy poinformowaæ, e dalsza czêœæ pasjonuj¹cych wspomnieñ z ycia Ireny Sendlerowej, która ocali³a 2500 ydów z hitlerowskiej zag³ady autorstwa Jolanty Barañskiej, uka e siê w majowym numerze naszej Gazety. drukuje teksty nagrodzonych. Powsta³e trzy lata temu Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury jest organizatorem Otwartego Konkursu Poezji im. Zbigniewa Herberta; ostatniemu III z kolei patronowa³ Starosta Powiatu. W tym konkursie bior¹ udzia³ liczni poeci z ca³ej Polski i z zagranicy, tak e z Otwocka, ale stanowi¹ w tej grupie margines. Konkursowe nagrody wyjecha³y do Krakowa, Poznania, Radomia, Zakopanego W ten sposób konkurs jest g³oœny gdzieœ daleko, w kraju. A w Otwocku? Czy odbija siê echem? Gwoli prawdzie dodam, e by³y w tym konkursie tak e wyró nienia w kategorii wierszy o Otwocku, ich autorzy obdarowani zostali Dyplomami Prezydenta Miasta. Dlaczego jednak, mimo tych wszystkich piêknych okolicznoœci przyrody, nie powsta³o w Otwocku licz¹ce siê œrodowisko literatów? Dlaczego ci twórcy siê nie spotykaj¹ w wiêkszym gronie, nie dyskutuj¹, nie wymieniaj¹ doœwiadczeñ? Mieszkam w Otwocku od wielu lat i do niedawna poch³ania³o mnie ycie zawodowe, natomiast poezj¹ interesujê siê od zawsze. Dopiero na emeryturze zajê- ³am siê pisaniem na dobre (i z³e). Publikujê teksty na jednym z portali literackich. Staram siê doskonaliæ swój poetycki warsztat, dlatego poszukujê kontaktu z innymi pisz¹cymi. Przypadek zdarzy³, e od ponad roku wspó³pracujê z omiankowskim Klubem Literackim. Dzia³alnoœæ tego Klubu, który powsta³ i dzia³a przy Domu Kultury w omiankach, miejscowoœci mniejszej od Otwocka, le- ¹cej po drugiej stronie Warszawy (do której te im blisko), jest dla mnie wzorem, jak wiele mo na osi¹gn¹æ. Jeœli siê chce. W marcu br. na emeryturê przesz³a Krystyna Wróbel która w Urzêdzie Miasta Otwocka przepracowa³a 12 lat, z czego wiêkszoœæ w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki. Dziêkujemy jednej z najmilszych kole anek za wspó³pracê i yczymy du o radoœci i zdrowia na przysz³oœæ. kole anki i koledzy Zdjêcie wykonano podczas po egnalnego spotkania (p. Krystyna w œrodku) z wiceprezydentem Robertem Mroczkiem i pracownikami Urzêdu Miasta Ale tak e jeœli siê ma wsparcie w³adz samorz¹dowych. Burmistrz Miasta omianki, mi³oœnik poezji, patronuje co roku Turniejowi Jednego Wiersza. W roku 2005 na przyk³ad wyasygnowa³ kwotê 1000 z³ na nagrody dla zwyciêzców turnieju. Odczuwaj¹c potrzebê kontaktu z innymi w³¹czy³am siê te w dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury im. M. E. Andriollego w Otwocku. STiAK stara siê rozwijaæ dzia³alnoœæ w ró nych dziedzinach, jest organizacj¹ spo³eczn¹, chce skupiaæ twórców ró nych dziedzin sztuki. Na polu poezji, która mnie interesuje najbardziej, jeszcze nie w pe³ni zaspokaja moje oczekiwania. omiankowski Klub Literacki skupia poetów i prozaików, ludzi w ró nym wieku, m³odych i starych. Wspó³pracuje ze znanymi poetami i krytykami literackimi starszego i m³odszego pokolenia. Jego dzia³alnoœci patronuj¹ stale: wybitny poeta Tadeusz Kazimierz ¹czkowski oraz krytyk Zbigniew Irzyk. Klub ma swoje spotkania, warsztaty literackie, wieczory autorskie i swoje publikacje. Redaguje w³asny portal literacki. Na tak¹ dzia³alnoœæ potrzebne s¹ oczywiœcie œrodki finansowe. A tego w Otwocku brak. Dzia³aj¹c jako mi³oœnik poezji, taki kibic wolontariusz, zaprosi³am reprezentacjê KL-u do Otwocka. Spotkanie bêdzie poœwiêcone prezentacji wydanego ostatnio przez ³omiankowskich autorów almanachu twórczoœci Po drodze, a odbêdzie siê 22 kwietnia 2006 roku w Klubie Smok, ul. Warszawska 11/13, o godzinie Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych, twórców i mi³oœników poezji na interesuj¹cy wieczór. Maria Koœciuszko fot. A. Kubajek 9

10 Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru Re yseri¹ spektaklu Przez dziurkê w kurtynie po kilkuletniej nieobecnoœci do teatralnego ycia powraca Edward Garwoliñski, by³y dyrektor otwockiego Teatru im. Stefana Jaracza. Premiera spektaklu zbieg³a siê nieprzypadkowo z obchodami Miêdzynarodowego Dnia Teatru oraz 80. rocznic¹ powstania otwockiego Teatru im. Jaracza. Re yserzy... Wielki powrót Garwoliñskiego 10 W poniedzia³kowy wieczór, 27 marca, otwocki Klub Hefajstos zape³ni³ siê mi³oœnikami otwockiego Teatru. Okazj¹ do spotkania by³a premiera spektaklu Przez dziurkê w kurtynie. W ten sposób uczczono przypadaj¹ce w tym terminie coroczne obchody Miêdzynarodowego Dnia Teatru oraz obchodzon¹ w tym roku 80. rocznicê powstania otwockiej sceny teatralnej. Zanim scenê oddano artystom najpierw odby³a siê czêœæ oficjalna. Z okazji teatralnego jubileuszu Jacek Czarnowski, dyrektor Otwockiego Centrum Kultury, wyró ni³ dyplomami uznania re yserów, których wk³ad pracy przyczyni³ siê do tego, e w Otwocku nadal dzia³a najstarszy w Polsce teatr amatorski. Dyplomy i gratulacje otrzymali: Marian Wiœniowski, Edward Garwoliñski i Krzysztof Czekajewski. Do gratulacji i yczeñ przy³¹czyli siê równie przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Z okazji 80- lecia otwockiego Teatru kierownictwu K. Czekajewski OCK-u Z³ot¹ Sosen- M. Wiœniowski i J. Russek Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru og³oszono z inicjatywy Miêdzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI - UNESCO) 27 marca 1961 r. dla upamiêtnienia otwarcia pierwszego sezonu Teatru Narodów w Pary u w kê wrêczy³ prezydent Andrzej Szaci³³o i wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Dariusz Ko- ³odziejczyk. W imieniu w³adz powiatu otwockiego gratulacje i i w³adze yczenia wielu sukcesów z³o y³ wicestarosta Krzysztof Boczarski. Wœród yczeñ pojawi³o siê jedno, najwa niejsze jak najszybszego powrotu Teatru do swojej siedziby. List z uznaniem dla dokonañ otwockiej sceny teatralnej nades³a³ Ignacy Gogolewski, prezes Zwi¹zku Artystów Scen Polskich, który w Teatrze im. Jaracza stawia³ swoje pierwsze aktorskie kroki. Potem na scenie królowali ju tylko aktorzy. Spektakl zaprezentowany na deskach Hefajstosa to 6 humoresek z lat 50. i 60. autorstwa znanego duetu satyryków: Zdzis³awa Gozdawy i Wac³awa Stêpnia. Edward W. Ros³aniec i E. Garwoliñski Garwoliñski zaprosi³ do wspólnej gry aktorów z dawnej grupy Mariana Wiœniowskiego, m³odszej grupy Jaracza oraz amatorskich grup dzia³aj¹cych na terenie powiatu otwockiego. Nie tylko re yserowa³ spektakl, ale zagra³ w nim równie dwie role. Dziêki temu na scenie ogl¹daliœmy wspóln¹ grê zarówno utytu³owa- fot. A. Kubajek

11 I. Czarnecka i T. Dudzicka D. Parzych i E. Garwoliñski nych aktorów, jak i debiutantów - tych starszych i m³odszych. W pierwszej czêœci widownia œmia³a siê ze scen opisuj¹cych realia ycia codziennego powojennej Warszawy. Niemal do ³ez publicznoœæ rozbawi³ ma³ eñski epizod Mêczennik, w którym w rolê poniewieranego i niedocenianego mê a wczu³ siê Bogdan Strze ysz (na co dzieñ radny Powiatu Otwockiego i prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Podbiel ), zaœ niemi³osiernie z³oœliw¹ onê zagra³a Anita Tomczak (aktorka m³odszej grupy Jaracza ). W drugiej czêœci razem z bohaterami humoresek Czarny Rodryg, Hrabia i D Artagnan oraz Ambasador publicznoœæ z uœmiechem na twarzy przenios³a siê do Francji i Pary a, w którym poza mi³oœci¹ rz¹dzi³a równie szpada i... halabarda. Aktorzy otrzymali gromkie brawa m.in. od obecnej na premierze Jolanty Russek, legendy otwockiej sceny teatralnej, oraz kole anek i kolegów ze starszej grupy Jaracza, na co dzieñ pracuj¹cych na goœcinnej scenie Miejskiego Domu Kultury w Józefowie. Sukces spektaklu tym wiêkszy, e 36 postaci zagra³o tylko 18 aktorów i to po jednej tylko próbie odbytej na deskach Hefajstosa. Artur Kubajek PRZEZ DZIURKÊ W KURTYNIE Humoreski Zdzis³awa Gozdawy i Wac³awa Stêpnia Re yseria: Edward Garwoliñski Oprawa muzyczna: S³awomir Winnicki D. Sierpiñski, B. Sztobryn i R. Garwoliñski B. Strze ysz W spektaklu zagrali: Inez Czarnecka Teresa Dudzicka Sylwia Go³ajewska Patrycja Gryz Danuta Parzych Anita Tomczak Marian Celiñski Edward Garwoliñski Robert Garwoliñski Mariusz Kopyt Rafa³ Parzych Wies³aw Ros³aniec Dariusz Sierpiñski Bogdan Strze ysz Bart³omiej Sztobryn ukasz Tomczak, ukasz Trzaskowski Krystian Warda 11

12 Chirurgia po operacji marca br. w Szpitalu Powiatowym w Otwocku przy ul. Batorego odby³o siê otwarcie Oddzia³u Chirurgicznego po zakoñczeniu I etapu remontu. W uroczystoœci obok pracowników Szpitala uczestniczyli przedstawiciele w³adz województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, miasta Otwocka, Ministerstwa Zdrowia i mediów. Goœciem specjalnym by³ arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ, który dokona³ poœwiêcenia odnowionej czêœci oddzia³u. Pierwszym pacjentom Jego Ekscelencja przyniós³ s³owa pociechy i na pami¹tkê - obrazki z wizerunkiem Matki Bo ej. Wszystkie sale tej czêœci oddzia³u zosta³y starannie odnowione i wyposa one w nowe sprzêty. Estetyczne ³azienki, funkcjonalne pomieszczenia dla personelu, korytarz z antypoœlizgow¹ powierzchni¹ - sk³adaj¹ siê na nowoczesny u nas, a normalny w Europie Zachodniej standard publicznej placówki medycznej. Po niedawno wyremontowanej Izbie Przyjêæ to kolejny wysi- ³ek finansowy placówki, która jeszcze niedawno boryka³a siê z ogromnym zad³u eniem. Tym wiêkszy powód do dumy ma dyrektor Szpitala Adam Walczyñski, który dziêkuj¹c rozmaitym instytucjom i w³adzom za wsparcie, szczególne honory odda³ swoim wspó³pracownikom lekarzom, pielêgniarkom, pracownikom administracji i gospodarczym. - Jesteœmy w miejscu, gdzie ka dego dnia i nocy ratowane jest ludzkie ycie. Nie bójmy siê wielkich s³ów mówi³ dyrektor. Poinformowa³, e rocznie przy Batorego hospitalizuje siê ok. 11 tys. osób na 140 tys. mieszkañców powiatu otwockiego. - Te liczby same mówi¹, jak bardzo potrzebny jest szpital skomentowa³ wypowiedÿ dyrektora abp G³ódŸ, który problemy S³u by Zdrowia zna doskonale. Martwi go m.in. zapaœæ w korpusie pielêgniarek, które masowo emigruj¹ z Polski. Ksi¹dz pogratulowa³ dyrekcji, e w oddanej czêœci oddzia³u chorzy mog¹ przebywaæ w godziwych warunkach, choæ martwi go, e nie wyremontowano ca³ego oddzia³u. Jak stwierdzi³, szpitale, szko³y bardzo wolno dochodz¹ do standardów europejskich. Pañstwo nie powinno zaczynaæ od ich likwidacji, a od programów naprawczych. - Paradoksem jest to, e banki puchn¹ od marmurów, a my œwiêtujemy odnowienie po- ³owy korytarza podsumowa³ arcybiskup. Wszyscy obecni mieli jednak nadziejê, e wkrótce uda siê odnowiæ drug¹ po³owê oddzia³u. Takie yczenia pada³y w wypowiedziach kolejnych mówców. Wszyscy przy tej okazji wyra ali uznanie dla wytê onej pracy dyrekcji i pracowników szpitala. A ci ostatni, mimo sympatycznego nastroju nieoficjalnych ju dyskusji, pospiesznie wracali do chorych... Ewa Banaszkiewicz fot. E. Banaszkiewicz

13 Przedsiêbiorczoœæ W poszukiwaniu kontaktów handlowych Cz³onkowie Spó³dzielni Rzemieœlniczej Otwock uczestniczyli w Forum Biznesu i Miêdzynarodowej Gie³dzie Korporacyjnej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw (MSP), które odby³y siê w dniach marca, w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. Cel uczestnictwa nawi¹zanie wspó³pracy z zagranicznymi partnerami dzia³aj¹cymi na rynku europejskim. Spotkanie biznesowe by³o wspó³organizowane przez Mazowieck¹ Izbê Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci i Forum Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Jego tematykê wyznacza³o towarzysz¹ce debatom biznesowym has³o Jednolity rynek europejski szans¹ dla MSP. Pierwszy dzieñ Forum Biznesu uczestnicy poœwiêcili wyk³adom, na których omawiano nowoczesne formy prowadzenia dzia- ³alnoœci gospodarczej. Dyskutowano tak e o mo liwoœciach i zasadach nawi¹zania wspó³pracy z firmami z Regionu Nadba³tyckiego. Szerzej temat ten przybli y³ dr Jürgen Hogeforster, przewodnicz¹cy Parlamentu Hanzeatyckiego. Organizacja, na czele której stoi dr Hogeforster, na co dzieñ wspiera miêdzynarodow¹ wspó³pracê MSP. Dyskutowano tak e o warunkach prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Regionie Morza Ba³tyckiego. Uczestników Forum zapoznano z mo liwoœciami finansowania wspó³pracy miêdzynarodowej, oferowanej na naszym rynku przez polskie i zagraniczne banki oraz ze œrodków Unii Europejskiej. Kolejny dzieñ rozpocz¹³ siê sesj¹ tematyczn¹ poœwiêcon¹ mo liwoœciom inwestowania na terenie województwa mazowieckiego oraz wp³ywom ró nic kulturowych na miêdzynarodow¹ wspó³pracê przedsiêbiorstw. Jako przyk³ad podano doœwiadczenia polsko-niemieckie. Du ym zainteresowaniem przedsiêbiorców cieszy³a siê Miêdzynarodowa Gie³da Korporacyjna. Polscy biznesmeni, w tym równie cz³onkowie Spó³dzielni Rzemieœlniczej Otwock, mieli okazjê do bezpoœredniego nawi¹zania kontaktów i wspó³pracy gospodarczej z firmami z Niemiec, Danii, Rosji, Litwy, otwy, Estonii, Finlandii i Norwegii. Na gie³dzie mo na by³o znaleÿæ handlowego partnera m.in. w bran y gastronomicznej, drzewnej, meblarskiej, farma- ceutycznej i konsultingu. Nasza Spó³dzielnia uczestniczy w tej imprezie nie tylko dla samego faktu pokazania siê na szerszym forum, ale przede wszystkim w celu nawi¹zania nowych, miêdzynarodowych kontaktów gospodarczych. Maj¹ one s³u yæ dalszemu rozwojowi firm zrzeszonych w Spó³dzielni. Wielu naszych przedsiêbiorców chce z sukcesami konkurowaæ na rynku europejskim. Liczymy, e nasza obecnoœæ na Forum Biznesu przybli y nas do tego mówi Bogdan Wróbel, prezes Spó³dzielni Rzemieœlniczej Otwock. Forum Biznesu towarzyszy³a wystawa zorganizowana przez Mazowieck¹ Izbê Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci. Na stoiskach zaprezentowano szerok¹ gamê polskich produktów, w tym wyroby rêkodzie³a i sztuki ludowej, galanteriê skórzan¹, dekoracje sto³u, ramy i obrazy. Uczestnicy spotkania mogli równie zwiedziæ X Miêdzynarodowe Targi Gastronomiczno-Hotelarskie Euro- Gastro, które w tym samym czasie odbywa³y siê w PKiN. Podczas tej jubileuszowej imprezy swoje produkty i us³ugi wystawi³o ponad 230 wystawców z Polski, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Sri Lanki, Ukrainy i W³och. Na targach zaprezentowano najnowszy sprzêt gastronomiczny, sprzêt i akcesoria barmañskie, szerok¹ ofertê wyposa enia dla hoteli oraz wyroby cukiernicze i piekarskie. W trakcie 3-dniowych targów odby³y siê imprezy towarzysz¹ce konferencje, seminaria, warsztaty poœwiêcone prezentowanym w Pa³acu bran om. Szczególn¹ popularnoœci¹ zwiedzaj¹cych cieszy³y siê zmagania profesjonalistów w rozgrywanych na targach konkursach bran owych. Specjaliœci w parzeniu kawy swoje umiejêtnoœci konfrontowali podczas V SCAE Mistrzostwach Polski Barista 2006, zaœ barmani rywalizowali o mistrzowski tytu³ w finale V Otwartych Mistrzostw Polski Barmanów w kategorii Flair Wyborowa Drinks Festiwal. Artur Kubajek OG OSZENIA Zostañ konsultantem firmy ORIFLAME super promocja: wpisowe 1 z³, prezenty od firmy Tel , Krawcow¹ do szycia toreb fot. A.K. 13

14 14 Otwock-Œwierk Kontrowersyjne odpady Projekt wybudowania na terenie Instytutu Energii Atomowej komor y do kapsu³owania przechowywanego zu ytego paliwa j¹drowego wywo³a³ niepokoje i oburzenie lokalnej spo³ecznoœci. Kierownictwu Instytutu i w³adzy samorz¹dowej zarzucono, e podejmuj¹ kontrowersyjne decyzje bez wiedzy mieszkañców. W tej sprawie zainteresowane strony spotka³y siê w sobotê, 11 marca w Wólce Ml¹dzkiej. Najwa niejsze bezpieczeñstwo Informacyjn¹ burzê wywo³a³a publikacja, jaka pojawi³a siê w Linii Otwockiej. Na ³amach tygodnika redakcja przybli y³a plany wybudowania w IEA komory do kapsu³owania zu ytego paliwa j¹drowego, które od ponad 40 lat jest przechowywane na terenie Instytutu. W artykule wspomniano równie o powodach, które zmuszaj¹ kierownictwo IEA do zrealizowania planowanej inwestycji rdzewiej¹ pojemniki z paliwem, które obecnie zalegaj¹ dno basenu z wod¹. Artyku³ wzbudzi³ w mieszkañcach okolicznych miejscowoœci niepokój i oburzenie. Wielu z nich dopiero z publikacji prasowej dowiedzia³o siê nie tylko o planach budowy komory, ale równie o tym, e na terenie Instytutu przechowywane s¹ wysoce radioaktywne odpady j¹drowe. Pojawi³y siê pytania: czy w zwi¹zku z tym nie ma zagro enia dla mieszkañców? Czy wobec przechowywania zu ytego paliwa j¹drowego w wodzie nie dosz³o do ska enia wód gruntowych? I podstawowe pytanie czy przechowywanie zu ytego paliwa, które jest tam gromadzone od kilkudziesiêciu lat, w dalszym ci¹gu jest tylko przechowywaniem, czy mo e ju sk³adowaniem? Odpowiedzi na te i inne pytania mieszkañcy chcieli uzyskaæ od szefostwa Instytutu i przedstawicieli w³adz samorz¹dowych. W tym celu z inicjatywy Stanis³awa Hady (przedsiêbiorcy i mieszkañca Wólki Ml¹dzkiej) i prezydenta Otwocka Andrzeja Szaci³³y, w sobotê, 11 marca, w siedzibie firmy S.W. Hada w Wólce Ml¹dzkiej odby³o siê spotkanie zainteresowanych stron. Obok ponad 100 mieszkañców i inicjatorów spotkania, uczestniczyli w nim: W³odzimierz Tomczak, dyrektor Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów J¹drowych w Œwierku, Miros³aw Pszonka, starosta powiatu otwockiego i Mariusz Strawiñski, wiceprezydent Otwocka. ¹damy wyjaœnieñ Spotkanie zaczê³o siê od krytycznych s³ów Stanis³awa Hady, skierowanych do prezydenta Otwocka. Panie prezydencie, jak to jest mo liwe, e o tak wa nej decyzji dotycz¹cej naszego bezpieczeñstwa dowiadujemy siê z gazet. Informacjê o tym, e planowana jest budowa przechowalnika i czy bêdzie o bezpieczny, powinniœmy uzyskaæ najpierw od Pana, a dopiero póÿniej powinna o tym pisaæ prasa. Postawiono nas przed faktem dokonanym, bo jak ju wiemy, pan prezydent poza nami podj¹³ decyzjê w tej sprawie. Nie wiemy tylko, czy przechowywane w pobudowanej niebawem komorze zu yte paliwo j¹drowe nie bêdzie oddzia³ywaæ na œrodowisko, a wiêc wodê, glebê, powietrze. Chcê dodaæ, e nie posiadamy miejskiego wodoci¹gu, a wodê do picia przywozimy beczkowozami, bo ta, z której korzystamy, nie nadaje siê do picia nawet po przegotowaniu. Mo e ktoœ nam to wyjaœni? pyta³ zdenerwowany S. Hada. Zanim jednak do tych s³ów odniós³ siê prezydent Szaci³³o, g³os zabra³ szef Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów J¹drowych W³odzimierz Tomczak. Poza przybli eniem podstawowych za³o eñ planowanej inwestycji zapewni³ zebranych, e wszystkie te dzia³ania maj¹ zapewniæ jeszcze wiêksze bezpieczeñstwo. Zaprzeczy³ równie stwierdzeniom, e na terenie IEA ma powstaæ sk³adowisko odpadów promieniotwórczych. Drodzy Pañstwo, nie ma nawet takich pomys³ów, aby na terenie Œwierku mia- ³o powstaæ sk³adowisko. Od 40 lat zu yte paliwo z reaktora przechowujemy w pojemnikach z³o onych na dnie wype³nionego wod¹ g³êbokiego basenu. Niestety badania pokaza³y, e na pojemnikach pojawiaj¹ siê œlady korozji. Obawiamy siê, e przy dalszym przechowywaniu ich w takiej postaci mo e kiedyœ dojœæ od ich rozszczelnienia. Dlatego budowa komory do kapsu³owania tych pojemników jest konieczna ze wzglêdu na bezpieczeñstwo Pañstwa i nasze. Jest ono najwa niejsze. W komorze bêdziemy mogli kapsu³owaæ zu yte paliwo i przechowywaæ w tzw. suchych przechowalnikach. Metoda ta jest stosowana w najbardziej rozwiniêtych technologicznie krajach i jest rekomendowana jako rozwi¹zanie bezpieczne i nowoczesne. Istnieje realna szansa, e ju w nied³ugim czasie zu yte paliwo j¹drowe bêdzie wywo one na sk³adowisko w Rosji. Jest ju opracowany program. Czekamy na fina³ rozmów dyplomatycznych wyjaœnia³ W. Tomczak. Wybudowana komora ma mieæ wymiary 4x3x3 metry. Pojemniki ze zu ytym paliwem j¹drowym, po ich wczeœniejszym wysuszeniu, bêd¹ w³o one do kapsu³ ze specjalnego stopu metalowego, zaspawane i umieszczone w komorze. Zapytaliœmy przedstawicieli IEA, czy tak zabezpieczonego zu ytego paliwa nie mo na wywoziæ na jedyne w Polsce sk³adowisko odpadów promieniotwórczych w Ró anie. Nie mo emy go wywoziæ na sk³adowisko do Ró ana, gdy tam s¹ magazynowane wy- ³¹cznie materia³y nisko i œrednio aktywne. Nasze wysoko aktywne promieniotwórczo odpady o du ej zawartoœci uranu, pochodz¹ce z pracy reaktora Maria, musz¹ byæ przechowywane w specjalny sposób, a wiêc

15 w kapsu³ach i w specjalnie zabezpieczonej komorze. Dlatego du e nadzieje wi¹ emy z tym programem, dziêki któremu byæ mo e uda siê je wywieÿæ poza granice naszego kraju stwierdzi³ W. Tomczak. Przedstawiciel Instytutu zdementowa³ pog³oski o tym, e do IEA bêd¹ trafiaæ odpady promieniotwórcze z innych krajów, na których Instytut bêdzie zarabia³. Jest to absolutnie niemo liwe, bo zabronione przez prawo polskie, jak i prawo innych krajów uspokaja³ W. Tomczak. Mieszkañcy zostali równie zapewnieni o tym, e regularnie s¹ wykonywane badania wody, gleby i powietrza przez niezale n¹ firmê. Ich wyniki potwierdzaj¹, e do otoczenia nie przenika jakiekolwiek promieniowanie. W odniesieniu do s³ów S. Hady prezydent A. Szaci³³o wyjaœni³, e ju 23 grudnia na stronie internetowej Miasta Otwocka ukaza³a siê informacja o wszczêciu postêpowania, na wniosek Zak³adu Odpadów Promieniotwórczych w Œwierku, w przedmiocie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dotycz¹cych budowy komory do kapsu³owania wypalonego paliwa j¹drowego w budynku niedzia³aj¹cego reaktora Ewa. Do wniosku do³¹czony by³ raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na otoczenie. Ka dy z mieszkañców móg³ siê z nim zapoznaæ i w razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci dopytaæ siê moich pracowników lub mnie. Nie wyobra am sobie, aby pracownicy urzêdu na ka dym s³upie lub witrynie sklepowej rozwieszali informacje. Strony internetowe urzêdu s¹ oficjalnym Ÿród³em informacji i form¹ kontaktu z mieszkañcami. Poza tym, decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach nie oznacza, e wnioskodawca uzyska³ pozwolenie na budowê. Decyzjê tak¹ wydaj¹ w³adze powiatu, a nie prezydent. A z tego, co wiem, starosta decyzji jeszcze nie podj¹³ wyjaœnia³ prezydent. Informacjê uœciœli³ obecny na spotkaniu Miros³aw Pszonka, starosta Powiatu Otwockiego. Nie wydaliœmy pozwolenia na budowê z powodów proceduralnych. Wnioskodawca nie za³¹czy³ kompletnych dokumentów. Po ich uzupe³nieniu ponownie bêdzie móg³ wyst¹piæ o pozwolenie na budowê mówi³ starosta. D³uga lista pretensji OdpowiedŸ prezydenta wyraÿnie zdenerwowa³a Dominika Szymanka, mieszkaj¹cego w s¹siedztwie Instytutu, który mia³ pretensje, e Urz¹d o tak wa nej inwestycji informuje mieszkañców na stronie internetowej. Przecie nie ka dy z mieszkañców ma w domu komputer, a ma³o kto ma dostêp do Internetu. Dziwiê siê, e na budowê komórki wymagane s¹ opinie s¹siadów, a na budowê przechowalnika odpadów radioaktywnych nie przekonywa³ D. Szymanek. Krytycznie o budowie komory wypowiada³ siê równie inny mieszkaniec, Józef Rychalski. Dziœ, panie prezydencie i panie dyrektorze Instytutu, rozstrzyga siê, czy nasze dzieci i wnuki bêd¹ y³y w czystym i bezpiecznym œrodowisku mówi³ Rychalski. Nie do koñca dajê wiarê, e przechowywane odpady j¹drowe w Œwierku nie bêd¹ szkodliwie oddzia³ywa³y na otoczenie. Dziœ zabezpieczone, zaspawane, ukryte, ale kto da nam gwarancjê, e za kilkanaœcie, mo e kilkadziesi¹t lat nie stan¹ siê niebezpieczne? Mam w¹tpliwoœci tym bardziej, e z braku funduszy budynki Instytutu sypi¹ siê i bardziej przypominaj¹ opuszczony PGR ni oœrodek naukowy. Tu za szos¹ lubelsk¹ jest kilkadziesi¹t zniszczonych domków rekreacyjnych. Panie dyrektorze, jak mamy panu wierzyæ, e wszystko w Instytucie jest pod kontrol¹, skoro nie potraficie zadbaæ o wal¹ce siê budynki, dziurawe ogrodzenie i walaj¹cy siê nad brzegiem Œwidra eternit? pyta³ pokazuj¹c zdjêcia zdewastowanego oœrodka. Podczas spotkania mieszkañcy zg³osili równie wiele negatywnych uwag dotycz¹cych zimowego utrzymania dróg. Szczególnie krytycznie wypowiadano siê na temat odœnie ania ul. eromskiego, która jest administrowana przez w³adze powiatowe. Odœnie aliœmy w miarê naszych skromnych mo liwoœci finansowych wyjaœnia³ starosta. Dyskutowano równie o planach budowy wodoci¹gu i kanalizacji w Wólce Ml¹dzkiej. Mieszkañcy pytali o zakres prac, jak równie o to, dlaczego niektóre ulice nie znalaz³y siê w projektach. Po uzyskanych odpowiedziach i ponownych zapewnieniach, e wybudowanie komory do kapsu³owania zu ytego paliwa jeszcze bardziej podniesie bezpieczeñstwo, wiêkszoœæ mieszkañców wydawa³a siê opuszczaæ spotkanie nieco w innych nastrojach. a³ujê, e takie spotkanie nie odby³o siê wczeœniej, bo wiele w¹tpliwoœci mieszkañców ju wtedy mo na by³o rozwi¹zaæ, a temat atomowego œmietnika prawdopodobnie w ogóle by siê nie pojawi³ skomentowa³ spotkanie W. Tomczak. Odszkodowanie za promieniotwórcze odpady? Sprawa przechowywania w Œwierku zu- ytego paliwa j¹drowego by³a przedmiotem obrad Komisji Ochrony Œrodowiska i Urbanistyki Rady Miasta Otwocka. Sprawê poruszy³ radny Kazimierz Laskus. Zdaniem radnego Otwock, podobnie jak gmina Ró- an, na terenie której dzia³a sk³adowisko odpadów, powinien dostawaæ odszkodowanie za przechowywanie w IEA odpadów promieniotwórczych. Z propozycj¹ radnego do koñca nie zgadza³ siê wiceprezydent Mariusz Strawiñski, który ubieganie siê Otwocka o takie odszkodowanie uzna³ za ryzykowne. Czy chcemy, eby Œwierk naby³ status sk³adowiska odpadów promieniotwórczych? Nie wp³ynê³oby to korzystnie na wizerunek naszego miasta argumentowa³ wiceprezydent. Ostatecznie radni tej komisji poparli stanowisko Kazimierza Laskusa. Wynikiem poparcia ma byæ projekt uchwa- ³y ze stanowiskiem Rady Miasta, która po ewentualnym przyjêciu przez radnych trafi do Urzêdu Rady Ministrów. Radni poparli równie wniosek K. Laskusa dotycz¹cy podania do publicznej wiadomoœci oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia (budowa komory) na œrodowisko. Radni zwróc¹ siê tak e do dyrekcji Instytutu o okresowe publikowanie wyników badañ dotycz¹cych monitorowania œrodowiska pod k¹tem ska- enia promieniowaniem radioaktywnym. Artur Kubajek fot. A.Kubajek 15

16 Rozmowa leœnika z ekologiem Pamiêtajmy Ekolog: W. Sobociñski o ogrodach Leœnik: S. Fiedukowicz Wojciech Sobociñski: Jeszcze nie tak dawno Otwock okreœlany by³ mianem miasta-ogrodu. Na tê opiniê nie wp³ywa³ wy³¹cznie fakt znacznego udzia³u lasów w powierzchni miasta, ale i obecnoœæ w nim piêknych, zadbanych i przemyœlanych ogrodów przydomowych. Co ciekawe, przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹, choæ póÿniej równie, na utrzymanie tych ogrodów ich w³aœciciele wyk³adali ogromne sumy, bo by³y one dla nich niezwykle istotnym elementem krajobrazu tworz¹cej siê miejscowoœci. S³awomir Fiedukowicz: Proszê siê temu nie dziwiæ. Utrzymanie ogrodu, szczególnie bujnego, na otwockich piaskach by³o i zawsze bêdzie kosztowne. W.S.: Zgoda, ale nie o finanse mi chodzi tylko o ich wygl¹d. Obecnie w przydomowych ogródkach czy nawet w du ych ogrodach, których niestety jest w mieœcie coraz mniej, pe³no jest egzotycznych drzew i krzewów. Przed laty by³o zupe³nie inaczej, do ich wystroju u ywano wielu gatunków rodzimych, które przy odpowiedniej pielêgnacji by³y bardzo widowiskowe. S.F.: Z pewnoœci¹, ale proszê zwróciæ uwagê, e architektura krajobrazu i ogrodnictwo s¹ dziedzinami rozwijaj¹cymi siê, maj¹cymi nie tylko niepodwa alne kanony, ale równie podlegaj¹cymi trendom i modom. Wspó³czeœni twórcy ogrodów projektuj¹ je nie tylko w przestrzeni, ale równie w czasie. Nie wiem, czy mia³ Pan kontakt z programami komputerowymi, przy których u yciu mo na zaplanowaæ ka dy ogród? W.S.: Nie, nigdy nie mia³em z tym do czynienia. S.F.: A ja tak i przekona³em siê, e ich mo - liwoœci s¹ olbrzymie. Po zaplanowaniu rozmieszczenia w przestrzeni gatunków mo - na póÿniej obejrzeæ, jak nasz ogród bêdzie wygl¹da³ o dowolnej porze roku, a nawet w ka dym miesi¹cu. Ma³o tego, mo na przyjrzeæ siê mu o ró nych porach dnia, np.: gdy wschodz¹ce s³oñce jest nisko lub oœwietla nasz ogród ostrym po³udniowym œwiat³em. W ten sposób mo na unikn¹æ wielu niechcianych sytuacji, choæby takiej, e jakaœ roœlina ocieni nam taras, na którym lubimy siê opalaæ. Ale to jeszcze nie wszystko. Program umo liwia zaobserwowanie zmian, jakie bêd¹ zachodziæ w ogrodzie na przestrzeni dziesi¹tek lat. Przecie drzewa i krzewy rosn¹ w ró nym tempie, a wiêc ich wygl¹d i proporcje bêd¹ siê zmieniaæ. W.S.: Wszystko to z pewnoœci¹ jest fascynuj¹ce i faktycznie daje olbrzymi¹ mo liwoœæ kreacji. Jednak mi chodzi o drobny, choæ dla mnie doœæ istotny szczegó³, nie wykorzystywany przez projektantów ogrodów. Chodzi o wiêkszy udzia³ naszych rodzimych gatunków wœród roœlin, z których tworzy siê wspó³czesne ogrody. Zreszt¹ jest to zarzut nie tylko do profesjonalnych projektantów, ale do nas wszystkich, bo przecie wiêkszoœæ przydomowych ogródków planujemy i utrzymujemy sami, bez udzia³u fachowców. S.F.: Zarzut byæ mo e jest s³uszny, ale proszê pamiêtaæ, e w porównaniu z prze³omem XIX i XX wieku dzisiejsze mo liwoœci s¹ nieporównywalnie wiêksze. I nie chodzi tylko o mo liwoœci techniczne, jak wspomniany program, ale przede wszystkim o liczbê dostêpnych na rynku gatunków roœlin i ich odmian barwnych. To tak jakby chcia³ Pan ograniczyæ malarzowi paletê dostêpnych kolorów i odcieni z kilkudziesiêciu do kilku. Myœlê, e ma³o któremu artyœcie by siê to podoba³o. W.S.: Ale przyzna Pan, e pewne mo liwoœci zwi¹zane z barwami czy mo liwoœci¹ formowania naszych krajowych gatunków drzew i krzewów nie s¹ wystarczaj¹co wykorzystywane? S.F.: Przyznajê, o naszych roœlinach trochê siê zapomina. A przecie ze wzglêdu na przystosowanie do panuj¹cych u nas warunków klimatycznych i glebowych s¹ one najlepiej przygotowane do ycia na tych terenach. Nawet najpowszechniej stosowane w Polsce obce gatunki, myœlê o tujach i cyprysikach, mog¹ nie wytrzymywaæ silnych przymrozków póÿnych, czyli tych wystêpuj¹cych w kwietniu i maju. Krajowe gatunki iglaków s¹ od nich odporniejsze. W.S.: Ja okreœli³bym to dobitniej. O naszych gatunkach nie tyle zapomina siê, co ju zapomniano i robi siê bardzo niewiele, by je przypomnieæ. Kto, a myœlê tu o przeciêtnym w³aœcicielu ogrodu, s³ysza³ o niezwyk³ych mo liwoœciach kszta³towania gêstych i atrakcyjnych kolorystycznie ywop³otów bukowych czy grabowych? A przecie i jedne i drugie by³y przed laty doœæ powszechne. S.F.: To prawda, a do tego trudno zarzuciæ im ma³¹ atrakcyjnoœæ kolorystyczn¹. W.S.: Otó to. Buki wczesn¹ wiosn¹ maj¹ jasno zielone liœcie, które z czasem ciemniej¹, jesieni¹ nabieraj¹ czerwonych barw, póÿniej br¹zowiej¹ i do tego mog¹ utrzymaæ siê na ga³êziach nawet przez ca³¹ zimê. Podobnie z grabami, które jesieni¹ nabieraj¹ intensywnie ó³tej barwy. S.F.: Do tego dorzuci³bym jeszcze pomys³ na tworzenie trudnych do sforsowania i zielonych przez ca³y rok ywop³otów ze œwierka. W.S.: Wymieniaæ mo na by znacznie d³u- ej, bo naprawdê w polskiej przyrodzie wystêpuje wiele gatunków, którymi moglibyœmy siê chwaliæ, a jeœli nie chwaliæ, to przynajmniej z po ytkiem wykorzystywaæ do ozdabiania krajowych ogrodów. Zastanawiam siê, dlaczego tego siê nie robi? S.F.: Myœlê, e odpowiedÿ na tê w¹tpliwoœæ jest doœæ prosta. Zwyczajnie górê bierze 16

17 snobizm. Im bardziej egzotyczne, z im dalszej czêœci œwiata, a czêsto im dro sze drzewo lub krzew, tym wiêksza duma gospodarza. W.S.: Przyznam, e nie rozumiem takiej postawy, bo czêsto te egzotyczne roœliny pasuj¹ w ogrodzie jak przys³owiowa piêœæ do nosa. S.F.: I pewnie Pan nie zrozumie, bo dla ludzi, którzy sadz¹ te roœliny, od wygl¹du wa - niejszy jest fakt, e zosta³y kupione za jakieœ astronomiczne kwoty, e musia³y przyjechaæ specjaln¹ ciê arówk¹ i by³y posadzone przy u yciu superspecjalistycznego sprzêtu i przez ca³y sztab ludzi. Dla nich liczy siê to, e maj¹ przed domem sosnê greck¹, a nie jak¹œ tam pospolit¹, polsk¹ sosenkê. A to, e greckie gatunki nie lubi¹ naszego klimatu, s¹ zupe³nie nieodporne na nasze szkodniki i z tego wzglêdu nie s¹ ³atwe w utrzymaniu, nie ma wiêkszego znaczenia. W.S.: Mimo wszystko trudno mi zrozumieæ, e oczywiste dla nas walory krajowych gatunków nie s¹ dostrzegane przez innych. Znowu na myœl przychodzi powiedzenie cudze chwalicie, swego nie znacie. S.F.: Tak, to smutne. Poza tym wydaje mi siê, e w przypadku amatorskiego obrotu ogrodowymi gatunkami drzew i krzewów, ze zbytni¹ nonszalancj¹ siêga siê po gatunki obce, których pochodzenie czêsto nie jest w ogóle znane. A konsekwencje takiego zachowania mog¹ byæ nieprzewidywalne. W.S.: Myœli Pan o zagro eniu fitosanitarnym? S.F.: Nie tylko. Przypomnê, bo kiedyœ ju o tym rozmawialiœmy, e przed wojn¹ nasiona drzew by³y wo one po ca³ej Europie, w dowolnych kierunkach. Nie by³o wówczas adnych ograniczeñ. Efektem tego s¹ powa ne problemy z lasami w wielu miejscach. Wymieniê choæby najg³oœniejsz¹ sprawê zamierania drzewostanów œwierkowych w Sudetach, gdzie drzewostany wyros³e z obcych, alpejskich nasion okaza³y siê zupe³nie nieodporne na zanieczyszczenia powietrza. Dziœ istnieje ju œcis³a rejonizacja i takie dzia³ania nie s¹ mo liwe, nie mniej efekty b³êdów sprzed kilkudziesiêciu lat poznajemy dopiero teraz. To, o czym Pan przed chwil¹ wspomnia³, czyli zagro enie fitosanitarne, jest obecnie bardzo realne. W.S.: Czytelnikom wyjaœniê, e chodzi o zawleczenie obcych i potencjalnie groÿnych organizmów razem z przywo onym z zagranicy drewnem czy innym materia³em roœlinnym, np.: sadzonkami obcych gatunków drzew, krzewów, czy roœlin wykorzystywanych w rolnictwie, warzywnictwie. S.F.: Przyk³adem z ostatnich lat jest gradacja syberyjskiego gatunku kornika, przywiezionego do Niemiec w rosyjskim drewnie. Gatunek ten, zupe³nie nie znany w niemieckich lasach i nie maj¹cy tam praktycznie adnych wrogów, spowodowa³ powa ne szkody. W.S.: Z tego, co siê orientujê, ostatnimi czasy w Polsce nie wyst¹pi³o jeszcze powa ne zagro enie ze strony jakiegoœ zawleczonego organizmu. Ale wiem, e s¹ podejmowane akcje zwalczania obcych gatunków na terenach przygranicznych. Na szczêœcie s¹ one jak do tej pory skuteczne. S.F.: Teraz tak, bo s³u by fitosanitarne s¹ doœæ dobrze wyszkolone i mamy sta³¹ kontrolê na granicach. Jednak przypomnijmy jeden fakt z nieodleg³ej historii stonka ziemniaczana. W.S.: Owad zrzucony z samolotów przez imperialistycznych wrogów ustroju. S.F.: Pan sobie artuje, ale w pewnym okresie to by³ powa ny problem i miejscami jest nim do dziœ. Dlatego nie mo na bagatelizowaæ sprawy handlu obcymi roœlinami niewiadomego pochodzenia. W Lasach Pañstwowych jest to doskonale rozwi¹zane i pochodzenie sadzonych obecnie drzewostanów jest doskonale udokumentowane. Nie wiem, czy Pan wie, ale nasiona drzew leœnych wywo one poza granice powiatu musz¹ posiadaæ w³asny paszport. Tak, tak to nie art. W.S.: I co jest w takim paszporcie? S.F.: Miejsce pochodzenia nasion, miejsce do którego jad¹, podaje siê te sposób, w jaki zosta³y wyhodowane. Przy transporcie roœlin egzotycznych na obszarze naszego kraju taki dokument nie jest wymagany, choæ ostro noœæ jest zawsze zalecana. Natomiast roœliny lub ich czêœci wwo one do Polski paszport musz¹ ju posiadaæ. W.S.: Ale mimo wszystko to nie zawsze wystarcza. Przypomnijmy nag³aœniane przez media historie ze znalezieniem w sprowadzonych roœlinach ozdobnych groÿnych paj¹ków ptaszników czy tarantul. W pewnym sensie to obrazuje, z jak delikatn¹ materi¹ mamy do czynienia i jak niewiele trzeba, by doprowadziæ do nieobliczalnych konsekwencji. S.F.: Myœlê, e warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt sprawy, o której dziœ rozmawiamy. Mianowicie na ceny. Polskie roœliny bardzo czêsto kosztuj¹ dos³ownie kilkanaœcie czy kilkadziesi¹t groszy, a ich egzotyczne odpowiedniki stosowane w naszych ogrodach osi¹gaj¹ ceny znacznie wy sze, liczone w dziesi¹tkach, a nawet setkach z³otych za sztukê. Czasem s¹ to pieni¹dze wyci¹gane z klienta dziêki jego niewiedzy. Dam przyk³ad. Drzewko bonsai ukszta³towane z sosny kosztuje kilkaset z³otych, ale ma³o kto wie, e takie samo drzewko mo na wyhodowaæ z naszej wszêdobylskiej sosny. Trzeba oczywiœcie wiedzieæ jak to zrobiæ, ale jest to sprawa techniki, a nie predyspozycji gatunku. W.S.: Poniewa musimy koñczyæ, proponujê byœmy wymienili choæ kilka krajowych roœlin, z których mo na skorzystaæ przy zak³adaniu, czy uzupe³nianiu ogrodów. Wszak mamy wiosnê, czyli czas, w którym poœwiêcamy zieleni przydomowej najwiêcej czasu. S.F.: Z pewnoœci¹ warto przypomnieæ o brzozach, które dziêki barwie kory i pokrojowi s¹ niezwykle dekoracyjne. Wspomniane graby i buki, to gatunki nie tylko urzekaj¹ce barw¹, ale równie daj¹ce siê wspaniale kszta³towaæ. W.S.: Mnie z kolei od dawna fascynowa³y lipy. Drzewa piêknie pachn¹ce w czasie kwitnienia, miododajne, a przy tym pozwalaj¹ce na niemal dowolne kszta³towanie swego pokroju. Mo na to robiæ na wiele sposobów, zarówno przez przycinanie, jak i rozpinanie ga³êzi przy u yciu linek lub ciê arków, tak by nadaæ drzewu po ¹dany kszta³t. Podobne mo liwoœci daj¹ nasze wierzby. S.F.: Tak, z tych gatunków mo na wrêcz tworzyæ ywe rzeÿby. W.S.: Myœlê, e temat zieleni w mieœcie jest na tyle ciekawy i wa ny, szczególnie w Otwocku, e w nied³ugim czasie jeœli Pan pozwoli - powrócimy do niego. S.F.: Z du ¹ przyjemnoœci¹. 17

18 XXIX Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka Recytacje powiatowej Syrenki 25 marca br. w M³odzie owym Domu Kultury w Otwocku odby³y siê Eliminacje Powiatowe XXIX Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. W przes³uchaniach wziêli udzia³ recytatorzy z Otwocka, Józefowa, Karczewa, Celestynowa, Ko³bieli, Osiecka, Sobieñ-Jezior i Wi¹zowny. Jury konkursu w sk³adzie: Edward Garwoliñski przewodnicz¹cy, El bieta Stelmach, Jolanta M³otek, Maria Biesiada, Czes³aw Woszczyk, przyzna³o po trzy miejsca i wyró nienia w trzech kategoriach wiekowych. Kategoria uczniów klas 0 III 1. miejsce - Anna Stêpieñ, Szko³a Podst. nr 96 w Otwocku, przygotowanie: Aleksandra Kunisz, 2. miejsce - Karolina Stañczyk, Szko³a Podst. w Cz³ekówce, przygotowanie: Wioletta Filipiak, 3. miejsce Kinga Garliñska, Szko³a Podst. w Celestynowie, przygotowanie: Janina Ko³akowska, Homo Creator Laureatus Wyró nienie - Karolina Kocyk, Szko³a Podst. w Warszawicach, przygotowanie: Barbara Karpisz. Kategoria uczniów klas IV VI 1. miejsce - Karolina Marczak, Szko³a Podst. w Warszawicach, przygotowanie: Anna Moczulska, 2. miejsce - Rafa³ Cygan, Szko³a Podst. nr 6 w Otwocku, przygotowanie: Aleksandra Ros³aniec, 3. miejsce - Izabela Koczyk, Szko³a Podst. nr 6 w Otwocku Wyró nienie - Dominika Æwiek, Szko³a Podst. w Starej Wsi, przygotowanie: Ewa Zuchniak. Kategoria uczniów gimnazjów 1. miejsce Katarzyna Chmielarz z Gimnazjum nr 1 w Otwocku, przygotowanie: Katarzyna Cichocka, 2. miejsce Wiktoria Micha³owska, Gimnazjum nr 1 w Józefowie, 3. miejsce Ilona Borkiewicz, Publiczne Gimnazjum w Karczewie, przygotowanie: Urszula Trzaskowska, Wyró nienie Izabela Mazurek, Gminny Oœrodek Kultury, Rekreacji i Sportu w Wi¹zownie, przygotowanie: Ma³gorzata Piwek. Do eliminacji sto³ecznych jury zakwalifikowa- ³o nastêpuj¹cych uczniów: Annê Stêpieñ, Karolinê Marczak i Katarzynê Chmielarz. yczymy powodzenia! organizatorzy Sponsorzy Eliminacji Powiatowych: Starostwo Powiatowe w Otwocku M³odzie owy Dom Kultury List do redakcji 18 Czyli cz³owiek twórczy uwieñczony oto has³o, jakie przyœwieca³o spotkaniu ludzi wnosz¹cych swój wk³ad w dzie- ³o uwznioœlania ducha. Spotkanie w dniu r. po³¹czone z rozdaniem dyplomów dla kilkudziesiêciu osób zorganizowa³o w Hotelu Relaks w Woli Duckiej Stowarzyszenie Klub Twórczego Myœlenia, dziêki przychylnoœci w³aœciciela hotelu, pana Stanis³awa Nizio³ka, przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Ruch Aktywnoœci Spo³eczno-Gospodarczej Wola Ducka. Kultura - resort od zawsze garnuszkowy, wiecznie w potrzebie. Dlatego tak cenna jest pomoc sponsorów. Ka da pomoc. Dziêkuj¹c za ow¹ pomoc, za³o yciel Klubu Twórczego Myœlenia Jan Krzy anowski podkreœli³, e hotel Relaks staje siê poma³u powiatowym oœrodkiem kultury. Drug¹ czêœæ spotkania wype³ni³ urokliwy recital S³awy Przybylskiej. Wykona³a bowiem kilkanaœcie pieœni Modlitwy poetów od Mistrza z Czarnolasu do ks. Jana Twardowskiego. Akompaniowa³ jej Janusz Tylman, narracjê poprowadzi³ Jan Krzy anowski. Recital S³awy Przybylskiej zostanie niebawem utrwalony na p³ycie Polskich Nagrañ. W czerwcu ca³oœæ bêdzie mia³a premierow¹ prezentacjê w karczewskim koœciele. Barbara Dudkiewicz Czy tak ma wygl¹daæ? Pytanie dotyczy ulicy, któr¹ nazywano imieniem Marii Sk³odowskiej-Curie, zapewne dla z³o enia ho³du naszej, wielkiej Uczonej. Z przykroœci¹ trzeba stwierdziæ, e obecny wygl¹d ulicy nie odpowiada nazwie, któr¹ jej nadano. Jest ona sk³adowiskiem ró nego rodzaju odpadów, zaniedbana, rzadko sprz¹tana. Przy jednym z jej dwóch sta³ych œmietników umieszczono cztery pojemniki na segregowane odpady. Wiadomo, e ani sta³e œmietniki, choæ konieczne, a tym bardziej te przenoœne nie dodaj¹ uroku adnej ulicy. Œmieci, które nie mieszcz¹ siê w pojemnikach tygodniami, a nawet miesi¹cami, le ¹ na poboczu ulicy. Nasuwa siê wiêc pytanie, czy tak ma wygl¹daæ ta, której nazwa jest oddaniem czci œwiatowej s³awy, dwukrotnej Laureatki Nagrody Nobla, Uczonej? Jeœli tak, to oœmielam siê zwróciæ do W³adz Miasta z przypomnieniem, e kiedyœ ta ulica mia³a inn¹ nazwê. Nazywa³a siê skromnie Ulica Kozia. Wiêc mo e nale a³oby do tej nazwy wróciæ? Danuta G³êbocka fot. E.B.

19 Rusza organizacja plebiscytu Zas³u ony i popularny otwocczanin 90-lecia miasta Informujemy mieszkañców i sympatyków Otwocka, e z inicjatywy dzia³aczy Towarzystwa Przyjació³ Otwocka zosta³ opracowany i zatwierdzony przez jego Zarz¹d 8 marca br. regulamin Plebiscytu Zas³u- ony i popularny otwocczanin 90-lecia Miasta. Powo³ano równie 9-osobow¹ Kapitu³ê Plebiscytu, w sk³adzie której znaleÿli siê dzia³acze i cz³onkowie TPO, osoby zajmuj¹ce siê ogóln¹ histori¹ naszego miasta, jak te maj¹ce specjalistyczn¹ wiedzê na temat wybranych na Plebiscyt, okreœlonych dziedzin ycia miasta w jego 90-letniej historii. Celem Plebiscytu organizowanego przez TPO przy medialnym i finansowym wsparciu redakcji otwockich gazet ( Gazeta Otwocka, Linia Otwocka, Tygodnik Regionalny, ycie Otwocka ), ró nych firm, instytucji i organizacji, samorz¹du miejskiego i powiatowego jest uczczenie obchodów 90-lecia miasta Otwocka i 95-lecia Towarzystwa Przyjació³ Otwocka. Organizatorzy chc¹ tak e w tej formie uczciæ i zachowaæ w pamiêci otwockiego spo³eczeñstwa yj¹ce i nie yj¹ce osoby zwi¹zane z Szanowna Redakcjo! Otwock jest wyj¹tkowo rozleg³ym miastem. Trzy urzêdy pocztowe to stanowczo za ma³o, zw³aszcza e dwa usytuowane s¹ w centrum i chocia przy ul. Powstañców Warszawy urz¹d czynny jest od 6 rano, nie spe³niaj¹ oczekiwañ interesantów w okienkach nie ma kasjerek. Przyda³oby siê chyba kilka ma³ych agencji pocztowych w lokalach sklepowych w ograniczonym czasie urzêdowania, np. w dzielnicy Kresy, w okolicach ulic Czaplickiego i Warszawskiej itd. Prosimy o poruszenie tej sprawy. Z wyrazami szacunku Mieszkañcy KOMUNIKAT! 27 marca br. ukonstytuowa³a siê Kapitu³a Plebiscytu Zas³u ony i popularny otwocczanin 90-lecia miasta. W jej sk³ad weszli: komisarz Gerard Wo³odŸko (inicjator Plebiscytu, dzia³acz TPO, samorz¹dowy, sportowy i turystyczny), zastêpca komisarza Józef Zalewski (prawnik, dzia- ³acz gospodarczy), cz³onkowie: Helena Bartoszewicz (zas³u ony pedagog, Otwockiem zamieszkaniem, nauk¹, prac¹ i dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, które w ci¹gu minionych 90 lat wywar³y najwiêkszy wp³yw na ycie miasta w wybranych dziedzinach jego ycia lub - jako osoby pochodz¹ce z Otwocka mia³y wyj¹tkowe dokonania w skali krajowej lub miêdzynarodowej. W okresie mieszkañcy i sympatycy Otwocka mog¹ na piœmie zg³aszaæ na adres wybranych redakcji wspó³pracuj¹cych z organizatorami swoje kandydatury do nominowania z nazwiskiem, imieniem i uzasadnieniem wybrania tych kandydatów. Zg³oszenia mo na równie kierowaæ bezpoœrednio do organizatorów w siedzibie TPO ul. Armii Krajowej 5 (skrzynka pocztowa w suterenie Urzêdu Miasta Otwocka). Na kopercie nale y zamieœciæ has³o Plebiscyt. W okresie maja br. Kapitu³a Plebiscytu wybierze z grona kandydatów zg³oszonych przez mieszkañców miasta i zg³oszonych przez cz³onków Kapitu³y po 10 osób w ka dej kategorii, które zostan¹ nominowane do udzia³u w Plebiscycie. W okresie r. nazwiska i imiona tych osób wraz z krótkim uzasadnieniem ich nominowania bêd¹ podawane do publicznej wiadomoœci w gazetach wczeœniej wymienionych oraz poprzez specjalne plakaty umieszczane w ró nych punktach Otwocka. W okresie redakcje pism lokalnych bêd¹ na swoich szpaltach zamieszcza³y pe³n¹ listê 10 osób nominowanych w ka dej kategorii - w formie kuponu dla czytelników. G³osowanie bêdzie siê odbywa³o przez postawienie znaku x przed maksymalnie trzema wybranymi przez siebie faworytami w ka - dej kategorii odrêbnie. Ka dy uczestnik mo e g³osowaæ na dowolnej iloœci kuponów, przesy³aj¹c je w kopertach z has³em Plebiscyt poczt¹ lub bezpoœrednio do siedziby redakcji gazety, z której kupon zosta³ wyciêty. Na podstawie kuponów przekazanych Kapitule przez redakcje w dniach br. zostan¹ obliczone wyniki Plebiscytu, które zostan¹ og³oszone na uroczystej imprezie jubileuszowej r. Kapitu³a wylosuje te 3 kupony uczestników, którzy otrzymaj¹ nagrody rzeczowe. Ich wrêczenie odbêdzie siê na wy ej wspomnianej imprezie. Zachêcamy wszystkich do udzia³u! organizatorzy Kategorie plebiscytu: Ochrona zdrowia, Kultura i Sztuka, Oœwiata, Nauka i wychowanie, Gospodarka i ochrona œrodowiska, Sport i turystyka, Samorz¹d i administracja miejska, Dzia³alnoœæ spo³eczno-polityczna dzia³aczka ZNP), Ryszard Budzynowski (pedagog, dzia³acz kultury, dyrektor MBP), Marian G¹ga³a (lekarz, dzia³acz Otwockiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, autor publikacji), Barbara Matysiak (dzia³aczka TPO, autorka publikacji z zakresu historii Otwocka), Anna Szymañska-Petryk (dzia³aczka TPO, znawczyni historii Otwocka), Stanis³aw Zaj¹c (historyk, autor wielu podrêczników oraz artyku³ów). Komisarz Kapitu³y Gerard Wo³odŸko 19

20 20 Debata w Gimnazjum nr 3 im. Tomasza Morusa Razem w Europie szko³y europejskie `` 21 marca pod takim has³em w Gimnazjum nr 3 w Otwocku odby³a siê debata, któr¹ zorganizowa³a dyrekcja szko³y, grono pedagogiczne i uczniowie. W roli prelegentów wyst¹pili goœcie, którzy studiowali na wy szych uczelniach w ró nych krajach europejskich. Ich zadaniem by³o podzielenie siê spostrze eniami na temat szkó³ zagranicznych, a tak e pokazanie ró nic w systemach edukacyjnych Polski i innych krajów. Muzyczn¹ oprawê spotkania wziê³y na siebie dziewczêta z Gimnazjum nr 3, które zaœpiewa³y m.in. hymn zjednoczonej Europy Odê do radoœci. Powitani przez dyrektor Gimnazjum Mariolê Bartoszewicz na wstêpie zabrali g³os dyrektorzy Oœwiaty Miejskiej: Robert Rataj i Krzysztof Szczegielniak. Ten drugi, bêd¹c tak e przewodnicz¹cym Rady Powiatu Otwockiego, zachêca³ gor¹co m³odzie opuszczaj¹c¹ wkrótce gimnazjalne mury do kontynuowania edukacji w liceach otwockich. Radzi³, by nie traciæ m³odoœci na d³ugie dojazdy do Warszawy. Nasze szko³y s¹ w stanie zaspokoiæ wszystkie wasze potrzeby edukacyjne zapewnia³ s³uchaczy. O wysokim poziomie edukacji gimnazjalnej mówi³ wczeœniej Robert Rataj. Otwock plasuje siê na 4-6 miejscu w ca³ym województwie mazowieckim. O korzyœciach p³yn¹cych z edukacji w Niemczech opowiedzia³a absolwentka trójki Ma³gorzata Winter. Skorzysta³a z mo liwoœci uzyskania stypendium w ramach programu Sokrates Erasmus, dziêki czemu zdoby³a wiele ciekawych doœwiadczeñ podczas rocznego pobytu za Odr¹. Jej zdaniem poziom nauki na uczelniach w Polsce jest wy szy ni w Niemczech, wiêksze wymagania, wiêcej lektur, natomiast wyjazd zagraniczny jest okazj¹ do poznania innych kultur i obyczajów. Z kolei w Danii studiowa³ Piotr Morawski. W jego opinii edukacja duñska jest nastawiona na wyrobienie umiejêtnoœci pracy w grupie, której efekty maj¹ wiêksze znaczenie ni praca indywidualna. Micha³ Maleszka równie dziêki programowi Sokrates dosta³ siê na studia w Szwecji. Zwróci³ uwagê na powszechn¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego w tym kraju. Oba kraje skandynawskie to przyk³ady pañstw opiekuñczych, w których edukacja jest bezp³atna i wysoko dotowana z bud etu pañstwa. Znacznie trudniej, nie tylko od strony finansowej, studiuje siê w Anglii. O niesprawiedliwym systemie edukacji brytyjskiej opowiedzia³a nauczycielka jêzyka angielskiego w GM 3 Magdalena Koz³owska (fot. s¹siednia strona). Podkreœli³a nastawienie sytemu lat na rywalizacjê miêdzy uczniami, kompletnie nieznane zjawisko podpowiadania czy œci¹gania. M³odzi Brytyjczycy od najm³odszych lat pracuj¹ na swoj¹ przysz³¹ pozycjê zawodow¹ i spo³eczn¹. System francuski w telegraficznym skrócie omówi³a nauczycielka jêzyka francuskiego Barbara Trzaskowska. W przeciwieñstwie do naszego kraju we Francji rodzice musz¹ wyraziæ zgodê, by ich dziecko powtarza³o klasê. Skutkuje to tym, e do college u trafiaj¹ niekiedy pó³-analfabeci. Doœæ wczeœnie odbywa siê podzia³ na tych, którzy w przysz³oœci zamierzaj¹ podj¹æ studia wy sze i tych, którzy otrzymaj¹ wykszta³cenie zawodowe. Dla tych drugich prawie niemo liwe jest póÿniejsze nadrobienie wykszta³cenia, oczywiœcie poza samokszta³ceniem, nie przynosz¹cym jednak potwierdzenia w dokumentach. fot. E. Banaszkiewicz

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie (za okres 2011-2014)

Sprawozdanie z działalności Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie (za okres 2011-2014) Sprawozdanie z działalności Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie (za okres 2011-2014) Dnia 10 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zebranie Członków Koła, na którym przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy Protokół z dnia 28 marca 2014r. Z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku Publicznego.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK 1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo